Click here to load reader

Maironis 150

  • View
    232

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Maironis 150

  • 1. Jonas Maiulis-(slapyvardis)Maironis 1862-10-21 - 1932-06-28 150 gimimo metins

2. Gim 1862 m. spalio 21 dien Pasandravio dvare iluvos valsiuje, Raseini apskritis. Jo eima buvo laisva nuo baudiavos, dar kartais pavadinam karalikj valstiei eimoje. Jono Maiulio tvas buvo pasiturintis, taiau labai dideliais turtais girtis negaljo ir jam neuteko to k turjo. Pasim paskol ir nusipirko Pasandravio dvar, kuriame ir gim J. Maiulis. Vaikystje Maironis buvo mokomas lietuvi kalbos, kuria ir nekjo jo eima, bei lenk, nes teko daug bendrauti su aplinkiniais, kurie kalbjo lenkikai. 3. Su motina ir sesrimis Su tvu. 4. 1873 m. mokslus pradjo krimsti Kauno gimnazijoje. I pradi jam reikjo praeiti parengiamj klas, susipainti su rus kalba. Po dviej met J. Maiulis pateko gimnazij, kurioje didel dmes skyr mokslams. Besimokydamas gimnazijoje susipaino su Adomo Mickeviiaus, J.Kraevskio, J.Slovako ir kit asmenybi kryba. ios asmenybs dar didiul tak vlesnei Maironio krybai. Paius pirmus eilraius para jau etoje klasje, tiesa lenk kalba. 5. 1883 m. baig gimnazij ir tais paiais metais stojo Kijevo universitet, kur studijavo literatr. Mokslus ts viso labo tik metus, taiau spjo susipainti su Pukino ir kit raytoj kryba. iame universitete pasireik patriotikumas. T byloj ir Naujajame laike (Novoje Vremia) ispausdintas Maironio straipsnis, kuriame reikalaujama teisi lietuvi kalbai. 6. 1884 m. tv paragintas ir kalbtas met mokslus Kijevo universitete ir stojo Kauno kunig seminarij bei prisijung prie lietuvi nacionalinio judjimo. Seminarijoje vienas i dstytoj buvo Antanas Baranauskas, kuris tuo metu dst lietuvi kalb ir literatr. A. Baranausko paskaitos suavjo jaunj poet ir jis nusprend tolimesnius krinius rayti lietuvi kalba. Savo pirmj poema dedikavo btent A. Baranauskui 7. 1885 m. pasirod laikratyje Aura jo pirmasis rimtas krinys Lietuvos vargas. ioje poemoje atsispindjo romantikas susiavjimas lietuvi senove. Beje slapyvardis t kart buvo Zvalionis. 8. Pirmasis didelis Maironio krinys yra poeml Lietuva, kuri nebuvo ispausdinta poetui gyvam esant, o parayta ji 1888m. Lietuvos rankratis yra saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Rankrat sudaro 85 puslapiai storame ssiuvinyje variai autoriaus ranka perrayto teksto. krin jaunasis klierikas, baigdamas Kauno kunig seminarij, teik savo gerbiamam profesoriui, Anyki ilelio autoriui Antanui Baranauskui, jam i poema ir buvo dedikuota. 9. Po keli mnesi A. Baranauskas para, jog Jonui Maculeviiui negalima nepripainti talento... Nemaa apie i poeml yra ras Vaigantas, vadins Lietuv visos vlesns Maironio krybos gemalu ir svarbiu savo epochos istoriniu dokumentu, paliudijaniu ir anticarines to meto lietuvikos moksleivijos nuotaikas, parodaniu, kad Maironis, dar eidamas mokslus, jau buvo atsirads tvyns atgaivintoj vaigdyne. Poeml Lietuva buvo spausdinta dalimis, o itisai tik 1988 m. Maironio Rat antrajame tome. 10. 1891 m. literato susidomjimas istorija duoda vaisi. Tais metais ileidiama ios asmenybs parayta Lietuvos istorija, arba apsakymai apie Lietuvos praeig. Tais paiais metais priima kunigo ventinimus. 1888. - 1892m. moksi Peterburgo universitete. iame laikotarpyje pirm kart pasinaudojo savo slapyvardiu Maironis. 11. 1892m. gro Lietuv ir profesoriavo Kauno kunig seminarijoje. Tai buvo geriausi ir domiausi Maironio metai. 1895m. pasirodo garsiausias eilrai rinkinys Pavasario balsai. 1900 m. prisidjo kuriant Lietuvos kalbos teisi atkrimo sjung, nors jos nariu ir nebuvo. 1905 m. tapo komisijos Lietuvos kalbos programai Lietuvos mokykloms parengti narys. 12. 1909 m. tapo Kauno kunig seminarijos rektoriumi. Jam pavyko kiek sulietuvinti ir atnaujinti i seminarij. 1917m. dalyvavo Berno konferencijoje kaip Lietuvos delegatas. Lietuvai paskelbus nepriklausomyb, jis buvo profesorius LU Teologijos- filosofijos fakultete. 1922 m profesoriavo Kauno universitete. Taip pat dst ir pasaulietin literatr. Tuo laikotarpiu pasirodo Raseini Mgd ir drama Kstuio mirtis. 13. Saultas vainikas niekada nepublikuotas originalus Maironio tekstas i rankraio, saugomo Maironio lietuvi literatros muziejuje. Paraytas ant iplyto ssiuvinio juod kolendorini vireli vidins puss. iandien nemanoma atsekti, k dar poetas buvo ras t ssiuvin, kaip ir nemanoma ityrinti rankraio anro, paskirties ir paraymo met. Kad is paslaptingas ir domus tekstas turt pavadinim, i jo parinkti du tinkamiausi apibendrinimui odiai. Skyryba netaisyta, rayba keliose vietose patikslinta. 14. 1927 m. upuol ligos, nors nesiskund bloga sveikata. 1932 m. liepos 28 dien mir. Palaidotas Kaune. Maironio kapas 15. Slapyvardiai Zvalionis, Stanislovas Zanavykas, St. Garnis 16. Kryba Maironio kryba buvo tiesiogiai susieta su to meto istorija. Jauiamas patriotizmas, tautikumas, bei religingumas. Kryboje buvo jauiamas kvietimas atgimti ir stoti kov kartu su laisvs idealais. 17. Ai u Js dmes Pateiktis pareng Bibliotekos vedja Milda Serapinien