Maironis (1862-1932)

 • View
  178

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maironis (1862-1932). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Maironis (1862-1932)


 • Maironis
  (1862-1932)

 • Tai kraujas i kraujo ir knas i kno!
  Motiejus ant galo prabilo; -
  Seniai mums reikjo poeto-galino!
  Nors kart krtin suilo!

  Dabar Lietuva jau per amius itvers:
  Nors giesmse vardas uliks;
  I j ms sns sau pobd gers
  Ir eis, iki garb sutiks.

  Gerai sak Juozas, - atsiliep Tumas, -
  Maironis bus giesme garsus!
  Tarp skausm garb

 • Svarbiausi gyvenimo ir krybos faktai:

  Gim 1862 m. lapkriio 2 d. turtingoje laisvj kinink Onos ir Aleksandrp Maiuli eimoje Pasandravyje (dab. Raseini raj.);1874-1883 m. moksi Kauno gimnazijoje;1883 m. stojo Kijevo universitet;1884 m. stojo Kauno kunig seminarij;Per pirmuosius dvejus studij metus para trump kompiliuot Lietuvos istorij Apsakymai apie Lietuvos praeig (publikuota 1891 m.);1885 metais debiutavo Auroje, eilraiu Lietuvos vargas;1888 m. A. Baranauskui dedikuota poeml Lietuva (liko rankraiu);1888-1892 m. studijavo Peterburgo dvasinje akademijoje, 1891 m. prim kunigo ventinimus;1892-1894 m. dirbo Kauno kunig seminarijoje, ia pareng pirmsias savo knygas poem Tarp skausm garb, poezijos rinkin Pavasario balsai publikuotas 1895 m.;1894- 1909 m. Peterburgo dvasins akademijos profesorius;1907 m. Jaunoji Lietuva;Nuo 1909 m. Kauno kunig seminarijos rektorius;1927 m. savo lomis pradjo leisti savo rat penkiatom;1932 m. mir.
 • Romantinis pasaulvaizdis Maironio kryba

  Romantins literatros bruoai:

  Asmens galios kurti ir tokiu bdu ireikti save pabrimas;Gyvenimo, kaip krybos tsinio, idja, gyvenimo ir krybos suartjimas;Biblin odio galios keisti realyb traktuot, krjo-genijaus, tautos vedlio misija;Poetas ireikia tautos dvasi, kuri yra suformuota tautos praeities ir savito kratovaizdio;Naujos individo ir bendruomens / tautos susisaistymo formos, nauj bendruomenini ryi paieka;Dmesys mogaus vidujybei, jausmams, vaizduotei, iracionaliai jos pusei;Neatitikimas tarp ideal ir realybs, tragikos pasauljautos sitvirtinimas;Revoliucins, visuomens pertvarkymo idjos;

  Maironio krybos bruoai:

  Atsivertimas lietuvybn, apsisprendimas kurti traktuojamas kaip asmens individualus apsisprendimas;Didelis pasitikjimas kuriania odio galia, mesianistinis savs kaip krjo traktavimas;Umezgamas emocinis vertybinis santykis su tvyne Lietuva kaip vieta ir lietuvikoje savimonje tvirtina poetin Lietuvos geografij;Tautikumas pasirodo kaip jungties tarp skirting socialini sluoksni galimyb: naujos lietuvikos eimos krimo idja;tvirtinamos naujos bendruomenikumo formos tautikai susipratusi, litvoman bendrija;Ryks istorins praeities vaizdiniai, kuriais formuojama istorin atmintis, briamos ateities perspektyvos; Ikeliamas asmens veiklumas, poreikis dalyvauti istorinse permainose; Optimistin tautos ateities vizija; Lyrinis subjektas pasiymi neireikiama dvasios gelme, stipriomis emocijomis;Lyrinio subjekto vieniumo, atskirumo, praeinamumo jausmas.
 • Taip niekas tavs nemyls

  Jau niekas tavs taip giliai nemyls,
  Kaip tavo nulids poeta!
  Ar kas ir kani tiek pakelti gals
  Tiktai dl tavs numylta?

  Kiek aar jam iriedjo griaudi,
  Kieksyk kaip vaigd sidabrin
  Per kiauras naktis nesumerk aki,
  Kai udegei jaun krtin!

  Kas suteik tau, numylta-grai!
  T stabi, slaptj gali,
  Kuria dausas jojo dvasi nei;
  Vl dega jam norai atal!

  Daug ems puiki ir grai dukter
  Jo ird pavergti norjo:
  Dl dain-ied, dl eili kvpt
  Ir auks, ir vard adjo.

  Tau puiks pei neapsupo ilkai,
  Tu proto netemdai graybe, -
  O tu tik viena irdies rakt radai
  Skaisia savo skausmo gilybe!

 • Bet jam tos negaila jaunysts giedros,
  Kad skausmo irdis nesuprato;
  Nes veidu ydros utekjai auros,
  Ir nauj pasaul jis mato.

  Tada tai jo gema pirmoji giesm,
  Lidnesn u giri oim,
  Nes vieti jaunam kaip auktybi vaigd
  Ir vent nei kvpim.

  Pasklido giesm po t al toli,
  Kur Nemuno vandenys bga;
  Paino tave ir pamilo visi:
  Ir rmai, ir sodi sermga.

  Poetams kitiems numylta ranka
  I liaur vainik nupyn,
  Tu j nors atmint ar atminsi kada?
  Tu, jo numylta tvyne!

  I Maironis. Ratai. V. 1987. T 1.

 • Detali eilraio analiz

  Pavadinimas

  Jo pirmoji meil (1895) / Taip niekas tavs nemyls:

  pirm plan ikeliama emocija, jausmas.

  Meil romantinje tradicijoje yra pasaul judinanti jga;

  Asmeninis intymus santykis: a-tu komunikacin situacija;

  Nepakartojamumo, vienkartinumo akcentavimas. • Jau niekas tavs taip giliai nemyls,
  Kaip tavo nulids poeta!
  Ar kas ir kani tiek pakelti gals
  Tiktai dl tavs numylta?

  - ypatingas poet ir mylimj siejantis ryys, jam bdingas ir dviprasmikumas - meil ir kania:
  I ems moni niekas jos nesupras:
  Tai Aniols pasauls kitos!
  Kas jausm gilyb! Maiau jos kanias:
  Tai kanios i meils tikros!
  (Tarp skausm garb)

  - giliai - lyrinio subjekto igyvenimo stiprum nusakantis odis,
  - aikiai vardijamas lyrinis subjektas poeta,
  - jam priskiriami bruoai taip pat romantikai iraikingi, sodrs nulids, apleistas (1895);
  - romantikai krikionika kentjimo interpretacija, prasmingas kentjimas, dl mylimosios, nors dar tiesiogiai nevardijama nei lidesio, nei kentjimo prieastis.

 • Kiek aar jam iriedjo griaudi,
  Kieksyk kaip vaigd sidabrin
  Per kiauras naktis nesumerk aki,
  Kai udegei jaun krtin!

  - aara vienas i daniausiai pasitaikani motyv, padedani ireikti kenianio vyro, poeto igyvenimo intensyvum; ji yra vidinio gyvenimo atributas;
  - vien reikmi lauk patenka krtin/irdis - aara vaigd;
  - sidabrin vaigd vertikaliosios eilraio aies aukiausias takas, lyrinio subjekto igyvenimo sugretinimas su vaigde sidabrine, padeda nusakyti ir t igyvenim pobd, j ry su ideal (idj, kaip idealios bties) auktumu, nepasiekiamumu, idj ir gyvenamos tikrovs neatitikimu (numanoma ir kanios bei aar prieastis);
  - eilraio veiksmo laikas naktis, nakties dangaus akivaizdoje vyksta lyrinio subjekto atvertis;
  - jaunysts motyvas (pirmoji meil), naujas laikas priklauso naujai, jaunj kartai,
  - neramumo bsena, negaljimas nurimti, atilsio neradimas liudija prasidjus atsivertimo moment, nebegaljim grti ankstesn bsen ir greitai vyksiant pokyt.

 • Kas suteik tau, numylta-grai!
  T stabi, slaptj gali,
  Kuria dausas jojo dvasi nei;
  Vl dega jam norai atal!

  - lyrin subjekt adinanti jga turi ir paslapties konotacij,
  - poeto-lyrinio subjekto igyvenimai sunkiai nusakoma, jo patiriamas pabudimas apibdinamas ir kaip krtins degimas, nor degimas, ir kilimas dausas;
  - daus - vaigds sidabrins motyvai sustiprina igyvenamos poeto bsenos ry su auktumu, t.y. jo nutolimu nuo emiko gyvenimo;
  - dausos taip pat gali ireikti ir panirim neapibrt svajoni bsen;
  - svajons, daus patirtis gali bti traktuojama ir kaip vidins subjekto transformacijos intensyvintoja:
  Ir mnuo ir vaigds, ir ups vilnis
  kit juos al vadino;
  Apsak jiems Diev tyla ir naktis
  Ir jam pasivsti augino. (Tarp skausm garb!)

  - svajons, dvasia, norai - nauji modern subjektyvum apibriantys topai.

 • Daug ems puiki ir grai dukter
  Jo ird pavergti norjo:
  Dl dain-ied, dl eili kvpt
  Ir auks, ir vard adjo.

  Tau puiks pei neapsupo ilkai,
  Tu proto netemdai graybe, -
  O tu tik viena irdies rakt radai
  Skaisia savo skausmo gilybe!

  - mylimosios paveikslas prieingas ems dukter , tokiu bdu rykinamas eilraio adresats neemikumas, skaistumas, groio harmoningumas (jos grois netemdo proto, galbt prieingai yra blaivinantis);
  - analogikas sugretinimas poemoje Tarp skausm garb (1895):
  I visko juokiaus, ir ems dukt
  Mans neviliojo tada;
  Ne ems a trokau: i aukto vaigd
  Man viet per sapn kita!

  -lyrinis subjektas ia pasirodo kaip eilmis galintis usitarnauti vard (lov) ir emikus turtus,
  - auksas ir lov klasikins poezijos teigiamos vertybs;
  - sipareigojimas mylimajai rodosi ir kaip daugybs atsisakym reikalaujantis veiksmas;
  - irdis centrinis asmens individualum ireikiantis romantinis topas;
  - rykja lyrinio subjekto ir adresats artimumas: juos jungia kentjimas, bendrai igyvenama kania tampa lyrinio subjekto transformacijos paaikinimu.

 • Bet jam tos negaila jaunysts giedros,
  Kad skausmo irdis nesuprato;
  Nes veidu ydros utekjai auros,
  Ir nauj pasaul jis mato.

  -tarnavimas mylimajai tiesiogiai siejamas su kania;
  - romantin poeto mitologij patenka ir ypatingi meils igyvenimai, ir kania; buvimas poetu susiejamas su auka, pasiaukojimu:
  Jaunuomenei tinka karions vargai;
  J traukia, kas aukta, grau!
  O argi karion graesn matai,
  Kaip engti Aukiausio vardu?
  (Tarp skausm garb)

  - ioje strofoje vyksta galutin transformacija, paenklinta auros, taip pat vieno svarbiausi romantizmo top;
  - poetui pirmajam leidiama ivysti naujo pasaulio vizij, jo misija asmenin patirt perduoti bendrijai / tautai;
  - poetas yra tarpininkas tarp idjos (naujo pasaulio vizijos) ir realybs.

 • Tada tai jo gema pirmoji giesm,
  Lidnesn u giri oim,
  Nes vieti jaunam kaip auktybi vaigd
  Ir vent nei kvpim.
  - pirmoji giesm / pirmoji meil / aura / naujas pasaulis ypatingas pradios akcentavimas;
  - gimstanti giesm steigia nauj realyb, skelbia pradi to, ko dar nra buv;
  Poezija Dievo Aukiausio kvpimas!
  Kalba nekalta Aniol!
  Giesm tai ant ems dangaus nuengimas
  Graybje jausm ir vars! (Tarp skausm garb)
  - giesms gimimas enklina lio moment (dangaus nuengimas em, jo siknijimas emje);
  - tvirtinama pranaika, biblin poetin odio galia;
  - mylimoji sugretinama su auktybi vaigde, jos btis idjos, todl jos sukeltas kvpimas ventas:
  - graios poez