of 104 /104
Sjellja organizative Prof.dr.Berim Ramosaj

Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Sjellja organizative

Prof.dr.Berim Ramosaj

Page 2: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Kuptimi I sjelljeve organizative

Sjellje organizative eshte nje fushe studimi qe heton ndikimin qe individed, grupet dhe strukturat kane mbi sjellje ne organizate me qellim qe kjo njohuri te zbatohet ne permisimin e efektivitetit te organizates

Page 3: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Organizational Behavior Sjellja organizative

Aftesite komunikuese jane disa nga aftesite me te rendesishme te menaxhmentit.Se sa jemi te komunikueshem me te tjeret tregon sa e suksesshme do te jete karriera jone.Per te arritur kete duhet te njihemi me koceptin e sjelljes organizative ,te dijme si te mbledhim fuqi,te nderlidhemi ne politike dhe te menaxhojme konfliktet e stresin. A keni menduar ndonjehere pse njerezit sillen ne menyre te caktuar ne vendin ku ata punojne?!

Sjellja organizative “Organizational Behavior” paraqet studimin e veprimeve qe ndikojne ne sjelljen e njerezve ne vendin ku ata punojne. Qellimi I teoricienteve te “Sjelljes organizative” eshte te shpjegojne dhe teparashikojne veprimet e njerezve dhe si ato ndikojne ne sjelljet e tyre. Sjellja organizative si fushe e studimit mbeshtetet ne tri nivele: individi, grupi, dhe organizata.Sjelljet e individeve mbeshteten ne: personalitet, perceptim dhe veprime

[email protected]

Page 4: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Trungu I dijeve (faktoret qe percaktojne sjelljen ne organizate)

Individi

Grupi

Organizata

Page 5: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Sjellja organizative eshte dije e zbatuar qe zbaton njohurite e fituara prej individit, gurpet dhe organizaten me qellim qe te beje organizata te punojne me efektivitet

Page 6: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Fushat qe kontribojne ne SO

Psiokologjia

Sociologjia

Psikologjia sociale

Antropologjia

Shkenca politike

Page 7: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Metodat e studimit ne SO

Rastet e studimit

Studimi ne praktike

Eksperimenti laboratorik

Eksperimenti ne praktike

Meta-analiza

Page 8: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Organizata

GRUPI

Modeli I Sjelljes Organizative

[email protected]

Individi

Page 9: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Individi

[email protected]

Variabla e pavarura: •Aftesite dhe Mjeshterite •Perceptimi I Rolit •Motivimi

Marrja e vendimit individual

Variablat te varur: •Produktiviteti •Mungesat ne pune •Qarkullimi •Knaqesia ne pune

Aftesite dhe Mjeshterite perqendrohen ne Ate qfare mund te beje punonjesi, perceptimi I rolit tregon ate qfare duhet bere ndersa motivimi tregon qfare deshiron te bej punonjesi

Page 10: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Variablat individuale te pavarur

Aftesite dhe mjeshterite Tregojne qfare eshte ne gjendje te bej nje punonjes qe te

kryej punen, aftesite dhe shkathtesite minmale.

Perceptimi i rolit Ka te beje me perceptimin nga ana e individit I llojit te

sjelljes qe ai beson si te pershtatshme me qellim qe sjellja e tij te konsiderohet e kenaqshme

Motivimi Pasqyron vendimet qe merr individi per ate qe do te bej,

nivelin e intenzitetit me te cilin do ta bej dhe per sa kohe do ta bej.

Page 11: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Sjellja ne pune paraqet

PR*A*M= Sjellja ne pune

PR – perceptimi I rolit

A- aftesite dhe mjeshterite

M- Motivimi

[email protected]

Page 12: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Variablat te varur

Produktiviteti (Efektiviteti + Efkiasiteti)

Mungesat ne pune Puna nderpritet si pasoje e faktoreve te ndryshem

Qarkullimi Ka te bej me largimin e vullnetshem ose jo te vullnetshem te

punonjesve nga organizata.

Knaqesia ne pune Paraqet diference midis asaj qe individi merr dhe asaj

qe individi mendon se duhet te marre

Page 13: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Faktoret tjere qe ndikojne ne sjelljen e individit ne organizate

Karakteristikat Biografike

Mosha

Gjinia

Statusi Civil

Numri I Personave ne Ngarkim

Vjetersia ne Pune

[email protected]

Page 14: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

SJELLJA NE PUNE (Kuptimi)

Perceptimi I rolit

Aftesite dhe mjeshtrite e individit

Motivimi

Prodhimi I ketyre tre komponenteve duhet te jete pozitiv ashtu qe te kemi sjellje pozitive ne pune

[email protected]

Page 15: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Skema e plote e sjelljes se individit ne organizate

[email protected]

• Personaliteti • Vlerat dhe Qendrimet • Te Mesuarit •Kultura

• Perceptimi •Aftesite dhe Mjeshterite •Motivimi

• Vendimmarrja e Individit

• Produktiviteti • Mungesat • Qarkullimi • Knaqesia ne Pune

Karatkeristikat Biografike

Page 16: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Vlerat

Vlerat pasqyrojne besimin e pergjithshem qe nje menyre e caktuar e sjelljes ose udheheqja ne jete nga disa parime eshte personalisht ose shoqerisht me e preferuar se sa nje menyre tjeter sjellje apo udheheqja nga parimet tjera

[email protected]

Page 17: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Vlerat Instrumentale dhe Terminale

Vlerat instrumentale jane si mendojme qe duhet bere veprimet

Vlerat terminale jane cilat jane objektivat tona ne jete

[email protected]

Page 18: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Kuptimi I Vlerave

Vlerat kane nje lloje ngarkese morale dhe bartin idete individuale te asaj qe eshte e mire, e drejte dhe e deshirueshme (per dike vlere e rendesishme eshte liria per nje tjeter kenaqesia apo barazia). Ky shkallezim I vlerave sipas rendesise paraqet sistemin e vlerave

[email protected]

Page 19: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Karakteristikat e Vlerave

Vlerat e nje individi jane relativisht te qendrueshme dhe zgjasin me kohe.

Me kalimin e kohes vlerat ndryshojne

Gjera te mesme nuk ka (psh. Duhet te jemi te ndershem dhe te pergjegjshem jo qe te jemi pak te ndershem e pak te pergjegjshem.

Eshte pikerisht kjo forme e te mesuarit te vlerave si absoulte bardh apo zi

[email protected]

Page 20: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Rendesia e Vlerave per SO

Vlerat percaktojne sjelljen organizative sepse ato shtojne themelet per kuptimin e qendrimeve perceptimeve, motivimit dhe personalitetit.

Individet hyjne ne organizate me nocione te percaktuara per ate qe duhet bere apo nuk duhet bere.

[email protected]

Page 21: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Hierarkia e Vlerave

Individet mund te karatkerizohen sipas vlerave qe zoterojne sipas niveleve

Niveli I pare – Reaktiv (kta individ jane te papergjegjshem per veten apo te tjeret dhe veprojne ne baze te nevojave fiziologjike.)

Niveli I dyte – Fisnore (karakterizohen nga varsia e larte, ndikohen nga tradita apo pushteti

[email protected]

Page 22: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Hierarkia e Vlerave

Niveli I trete – Egocentrik (individ qe besojne ne individualizimin e paster, jane egoiste.

Niveli I katert – Konformist (Individ qe kane tolerance te ulet per dykuptimsine me veshtirsi pranojne vlera te ndryshme.

Niveli I peste – Manipulues (perpiqen te arrijne objektivat e veta duke manipuluar gjerat dhe njerzit.

[email protected]

Page 23: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Hierarkia e Vlerave

Niveli I gjashte – Sociocentrik (individ qe konsiderojne me te rendesishem pranimin dhe pelqimin e tyre nga te tjeret dhe shkuarjen mire me ta, me shume se sa ecjen perpara ne jete

Niveli I shtate – Ekzistencial (individ me shkalle te larte tolerance per situata te ndryshme dhe persona dhe vlera te ndryshme.

[email protected]

Page 24: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Qendrimet

Qendrimet jane predispozicione te mesuara, per tu pergjegjur ne menyre te qendrueshme ne favor ose disfavor ndaj njerzve, ngjarjeve apo sendeve (jane pohime vlersuese ne favor ose disfavor).

[email protected]

Page 25: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Karakteristikat e Qendrimeve

Qendrimet ne vetvete jane procese te njohjes komplekse dhe mund te karakterizohen ne tri menyra: a) Ato jane te qendrueshme, perderisa nuk eshte bere

diqka per ti ndryshuar

b) Qendrimet mund te konceptohen si te vendosura me nje segment me dy pole te kunderta

c) Ato drejtohen ndaj nje objekti per te cilin individi ka ndjenja dhe besime

d) Qendrimet nuk jane te njejta me vlerat (jane specifike

[email protected]

Page 26: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Ndryshimi I qendrimeve behet si rezultat Informacionit

I tejkalimit te paragjykimeve ndaj “unit”

[email protected]

Page 27: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Qendrimet ne mjedisin punonjes

Knaqesia ne pune(si mase qe nji individ e ndine pozitivisht apo negativisht ne lidhje me det.e punes)

Perfshirja ne pune(nji pers.e identifikon veten me punen)

Perkushtimi ndaj organizates(nji pers.e identifikon veten me organizaten)

[email protected]

Page 28: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Funksionet e Qendrimeve

1. Qendrimet I ndihmojne njerzit te pershtaten me mjedisin e punes

2. Qendrimet ndihmojne punonjesit qe te ruajn imazhin per veten.

3. Qendrimet jane nje menyre permes te cilave shprehen vlerat e individit

4. Qendrimet ndihmojne per te krijuar disa standarde referimi.

[email protected]

Page 29: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Qendrimet ne Pune

Knaqesia ne pune

Plotesimi I nevojave

Mosperputhjet

Ruajtja e Vlerave

Drejtesia etj.

[email protected]

Page 30: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Mosperputhjet

Raporti midis vlerave dhe qendrimeve

Raporti midis qendrimeve dhe sjelljeve konkrete

[email protected]

Page 31: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Mosperputhjet zvoglohen nese:

Nese bie rendesia e elementeve qe shkaktojne mosperputhje

Shkalla e ndikimit qe individi beson qe shkakton mosperputhje

Shperblimet qe mund te perfshihen ne nji situate te mosperputhjeve

[email protected]

Page 32: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Efektet e Knaqesis

Knaqesia dhe mungesat

Knaqesia dhe qarkullimi

Knaqesia dhe produktiviteti

[email protected]

Page 33: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Personaliteti

Personaliteti I individit eshte kombinimi I tipareve psikologjike qe perdoren zakonisht per te klasifikuar personin (aktiv-pasiv, I qete-I zhurmshem, agresiv, ambicioz, besnik)

Page 34: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Personality Personaliteti

Pse disa njerez jane me te shoqerueshem e disa me te turpshem, disa me temperamente e disa me te qete, disa me agresive te tjeret me pasive? Te gjitha keto jane karakteristika te personalitetit.

Personaliteti eshte kombinim I karakteristikave qe e identifikojne nje individ sic jane: sjellja, sistemi mental, dhe karakteristikat emocionale.Personaliteti mbeshtetet ne gjenetike dhe ne faktoret e ambientit ku njeriu jeton. Themelet e personalitetit te njeriut ndertohen qe nga mosha pese vjecare. Mirepo personaliteti I njeriut mund te nderroj varesisht nga ndikimi I familjes, shoqerise shkolles dhe mardhenieve te punes.

Personaliteti dhe kuptimi I tij ka nje rendesi shume te madhe sepse personaliteti percakton te sjellurit dhe perceptimet e njeriut. Egzistojne disa menyra per klasifikimin e personalitetit mirepo dy prej tyre jane me te rendesishme: metoda e bazuar ne katakteristikat e vecanta dhe metoda qe bazohet en pese dimensionet e personalitetit.

[email protected]

Page 35: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Cilesite e personaliteti qe ndikojne ne sjelljet organizative

Pika e kontrollit

Te qenit autoritar

Makiavelizimi

Prirja ndaj rrezikut

Nevoja per te qene rezultativ

Vetevlersimi

Vetefikasiteti

Kujdesi per te paraqitur anen e duhur te vetes

Page 36: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Single Traits of Personality Karakteristikat… Kontrolli eshte karakteristike qe mbeshetet ne mes te fakteve qe shpjegojne

kontrolli I fatit te dikujt behet nga jashte dhe brenda. “Externalizers” quhen ata te cilet besojne qe njeriu nuk ka ndonje kontroll mbi fatin e tyre, dhe se sjelljet e tyre nderlidhen me paraqitjet.Ndersa “Internalizers” jane ata te cilet besojne qe kane aftesi te kontrollojne fatin e tyre dhe se sjelljet e tyre kan ndikim direkt ne paraqitjet e tyre.

Optimismi mbeshtetet ne faktin se ana e kundert e saj eshte pesimzimi.Optimistet besojne se gjerat do te shkojne mbare the kryesisht jane njerez te lumtur.Pesimistet besojne qe gjerat nuk do te shkojne mbare dhe kryesisht jane njerez te pa kenaqur.Njerezit te cilet jane optimist zakonishte jane me kreative ne punen e tyre.

Tendenca per te ndermarr rreziqe mbeshtetet ne faktin per te ndermarr rreziqe deri tek fakti qe rreziqet duhet shmangur. Organizatat e suksesshme jane ne kerkim te menaxhereve te cilet jane te gatshem per te rrezikuar. Perderisa organizatat me menaxhere te cilet nuk jane te gatshem te rrezikojne , nuk jane perparimtare ne boten e biznesit per arsye se nuk mund ti percjellin ndryshimet .

Machiavellianism eshte veti e personalitetit te njeriut qe parasheh dhe arsyeton cdo veprim qe duhet ndermarr per ta arritur nje qellim te caktuar. High Machs konsiderohen si te efektshem ne situata ne te cialt fitorja eshte e rendesishme , mirepo High Machs jane persona te cilet me shume brengosen per arritjet e tyre personale se sa per arrtijet e organizates ku ata punojne.

[email protected]

Page 37: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Formimi I personalitetit

Personaliteti formohet duke nderhyre vecori fizike individuale qe nenkupton karakteristika te qendrushme mendore dhe fizike qe perbejne identitetin e nje individi

Page 38: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Faktoret qe ndikojne ne formimin e personalitetit

Trashegimia

Mjedisi

Kultura

Familja

Situata

Page 39: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Perception Perceptimi

Perceptimi eshte proces i zgjedhjes, organizimit dhe interpretimit te informatave reth nesh.Disa faktor shume te rendesishem qe ndikojne ne menyren e te perceptuarit jane: personaliteti, vet-vleresimi, sjelljet, intelegjenca, vlerat,..etc. Faktore tjeter i rendesishem eshte gjithashtu ambienti rreth nesh i cili ndihmon ne krijimin e perceptimeve reale.

Preferencat ne perceptim (Bias in Perception)-njerezit e ndryshem mund ta perceptojne ne menyre te ndryshme nje sjellje te njejte. Kjo ndodhe per arsye te preferencave ne perceptim duke perfshire ketu:

-Selektimin- shpjegon tendencen e njerezve per ti rregulluar informations ne favor te tyre.

-Frame of refference- perceptimi I gjerave mbeshtetur ne perspektive individuale.

-Stereotipet- menyre e perceptimit gjate se ciles vijme ne perfundime per nje grup te caktuar njerezish dhe kete perfundim e aplikojme ne nje individ. Njerezit krijojne stereotipe per:nacionalitetin, religjionin,..etc.

-Pritjet,(Parashikimet)-(Expectations; “Bird in the hand”)- shpjegon qe shpesh individet ndegjojne ate cka deshirojne te ndegjojne.Pritjet per nje rezultat te paramenduar.

[email protected]

Page 40: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Faktoret e jashtem te perceptimit

Permasa

Intenziteti

Kontrasti

Levizja

Perseritja

Risia

Page 41: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Attitudes Qendrimet

Qendrimet jane vleresime pozitive apo negative te njerezve ,gjerave dhe situatave.Sjelljet jane faktor kyq ne percaktimin e paraqitjes se individit.Ato jane te formuara bazuar ne perceptime. Familja shoket, profesoret, mediat ndikojne ne formimin e sjelljeve te nje individi.

Qendrimet shpesh here ndikojne ne sjellje. Qendrimet e nje personi ndaj nje personi tjeter apo situate nderrojne

varesisht nga perceptimet. Efekti “Pygmalion”- eshte teori e cila shpjegon qendrimet e nje idividi per

nje fakt te caktuar bazuar ne profecine e tij. P.sh. Parashikimet dhe qendrimet e menagjereve per sjelljet e punetoreve te tyre.Kjo tregon se qendrime e menaxheret luajne nje rol te rendesishem ne performanca.

Qendrimet ndikojne gjithashtu ne knaqesine ndaj punes.Njerezit me karakteristika optimiste te personalitetit dhe me vetebesim shfaqin knaqesi me te madhe ndaj punes. Kjo e fundit varet nga gjashte faktore kryesore:

-Personaliteti - Puna -Compensimet -Stafi -Menaxhimi -Knaqesia per pune

[email protected]

Page 42: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Power Zotesia(fuqia)

Per te qene te suksesshem duhet te kuptojme se si fuqia fitohet dhe perdoret.

Rendesia e fuqise ne sjelljen e organizuar eshte shume e madhe. Qellimi I saj kryesore eshte aftesia qe te ndikoje ne sjelljen e te tjereve.

Egsistojne shtate lloje te fuqise: -Fuqia autoritare -Fuqia nderlidhese -Fuqia shperblyese -Fuqia legjitime -Fuqia referuese -Fuqia informuese -Fuqia Ekspert

[email protected]

Page 43: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Seven types of power Shtate llojet e fuqise

Fuqia autoritare eshte tip i fuqise e cila perfshine format e kercnimeve dhe ndeshkimeve me qellim qe te arrihen rezultate.

Fuqia nderlidhese bazohet ne mardheniet e personit me njerezit e tjere me ndikim ne menyre qe te arrihet qellimi I caktuar.

Fuqia shperblyese bazohet ne aftesine e personit per te ndikuar tek te tjeret duke iu ofruar atyre dicka me vlere.

Fuqia legjitime bazohet ne fuqine e personit ne organizate.(Punetoret ndihen te detyrauar te bejne ate cka punedhenesi thote.)

Fuqia referuese bazohet ne mardheniet personale te personit me te tjeret.

Fuqia informuese bazohet ne nevojen e te tjereve per informata/te dhena.

Fuqia Expert ne aftesite the njohurit e personit I cili posedon nje fuqi te tille.

[email protected]

Page 44: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Motivimi

Motivimi paraqet gatishmerin e individit qe te perpiqet per arritjen e objektivave te organizates duke vene ne perdorim nje sasi energjish dhe perpjekjesh, me kusht qe keto perpjekje te sjellin plotesimin e qellimeve individuale

Page 45: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Motivimi si proces

Nevoja

Motivi

Objektivi

Page 46: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Procesi I Motivimit

Nevoja e perceptuar (si mungese e perceptuar qe shkakton nje sjellje e cila synon te largoje kete mungese)

Nxitja per te vepruar

Objektivi (motivimi drejtohet gjithmone ne arritjen e nje objektivi qe jane forca qe e drejtojne perpjekjen e njeriut).

[email protected]

Page 47: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Teoria e hierarkise se nevojave

Nevojat fiziologjike

Nevojat per siguri

Nevojat per tu shoqeruar

Nevojat per tu vleresuar

Nevojat per tu vetaktualizuar

Page 48: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Teoria e tri nevojave (Alderfer)

Nevojat e egzistences

Nevojat per marredhenie me te tjeret

Nevojat pe r zhvillim

Page 49: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Teoria e X dhe Y (McGregor)

Teoria x

Teoria y

Page 50: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Teoria e motivimit nepermjet objektivave

Objektivi eshte qellimi I nje veprimi

Objektivi eshte nje burim I motivimit

[email protected]

Page 51: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Dy supozimet themelore te teorise se motivimit permes objektivave

A) Njerezit punojne mire ne qofte se aktiviteti I tyre ka kuptim (ne qofte se ata e shohin nje qellim me te larte nga ai I zakonshmi)

B) Shumica e njerezve perpiqen te arrijne objektivat ne qofte se e din se cilat jane ato objektiva dhe qe do te kene shperblim ne arritjen e tyre.

[email protected]

Page 52: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Menaxhimi nepermjet objektivave

Per ndryshim nga (MBO)Menaxhimi nepermjet kontrollit paraqet(kur kerkohet qe punonjesi te dije detalisht cdo detyre dhe objektivin e detyres)

Menaxhimi nepermjet objektivave (MBO) (duke I shpejguar punonjesit objektiva te pergjithshme dhe vizionin e pergjithshem)

[email protected]

Page 53: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Teoria motivim-higjiene (Herzberg)

Faktoret higjiene (politika e kompanise, administrata, paga dhe kushtet e punes)

Faktoret motivues (arritjet, mirnjohjet,pergjegjesite dhe perparimi)

[email protected]

Page 54: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Teoria motvim – higjene(Herzberg)

Kjo teori niset nga besimi se marredhenia e nje njeriu me punen qe kryen dhe qendrimi ndaj punes mund te percaktojn suksesin dhe deshtimin

Page 55: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Faktoret e higjienes

1. Politika e kompanise

2. Administrata

3. Marredhenjet midis njerezve

4. Kushtet e punes dhe

5. Paga

Kur keta faktore jane te pershtatshem, njerezit nuk jane te paknaqur(Kjo nuk do te thot qe te jene te knaqur)

[email protected]

Page 56: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Te ardhurat si faktore motivues

Te ardhurat jane tersia e shperblimeve qe antaret marrin per punen qe bejne ne organizate.

Jane perforcues pozitive qe nxisin sjellje te orientuara nga realizimi I detyrave te punes.

[email protected]

Page 57: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Te ardhurat te brendshme dhe te jashtme

Te ardhurat e brendshme jane te ardhura qe kontrollohen dhe ndihen nga punonjesi dhe vetem drejteperdrejte nga individi(si kenaqesi ose vlere qe merr individi nga kryerja e punes; statusi,rritja,vetevleresimi etj.)

Te ardhurat nga jashte kontrollohen nga te tjeret (nga mjedisi qe e shoqeron ne pune;pagat,gradimet,shperblimet,etj.)

[email protected]

Page 58: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Teoria e pritjes Thelbi I saj qendron ne ate qe njerzit

jane te motivuar per te punuar kur presin te arrijne gjerat qe duan nga puna(element kyq eshte perceptimi)

Eshte teori e Victor Vroom dhe Porter-it (Forca e nje qellimi per te vepruar ne nje menyre te caktuar, varet nga fuqia e besimit se ky veprim do te shoqerohet me nje rezultat

Page 59: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Vendimi individual sipas teorise se pritjes varet:

Nga shpresa se perpjekjet individuale qojne ne kryerjen e punes-arritjen e objektivit

Nga shpresa qe kryerja e punes do te shperblehet dhe

Nga shpresa qe ky shperblim do ti ploteson nevojat e individit

[email protected]

Page 60: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Pritja (Vroom)

Paraqet besimin e individit se nje mase e caktuar perpjekjesh do te ndiqet nga realizimi I detyrave ne nje mase te caktuar qe varen nga vetevleresimi, suksesi I meparshem ne pune, ndihma qe merr nga bashkepuntoret, informacioni I nevojshem per pune dhe paisja dhe cilesia e punes.

Page 61: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Instrumentaliteti (Kuptimi)

Eshte besimi I individit qe nje rezultat I caktuar ne pune (shperblimi) varet nga kryerja e detyres ne nivel te caktuar

Kryerja e punes I sherben individit si instrument per te arritur te rezultati

Instrumentaliteti varon nga -1 deri ne 1.

[email protected]

Page 62: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Instrumentaliteti

Eshte besimi I individit qe nje rezultat I caktuar ne pune (shperblimi) varet nga kryerja e detyres ne nje nivel te caktuar, sipas kesaj kryerja e punes I sherben indvidit si nje sukses per te arritur te rezultati

Instrumentaliteti varion nga -1 deri ne 1

Page 63: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Valenca

Ka te beje me vleren negative apo pozitive qe individet I vene nje te ardhure te caktuar.

Valenca lidhet direkt me performancen qe tregon se qdo pune ofron lloje te ndryshme shperblimesh.

Page 64: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Teoria e pritjes trgon se motivimi individual varet nga:

Shpresa se perpjekja e tij do te qoje ne kryerjen e punes, arritjen e objektivave

Shpresa qe kryerja e punes do te shperblehet

Fakti se ky shperblim do te plotesoj nevojat-objektivat individuale.

Page 65: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Motivimi si funksion I projektimit te punes

Nje nder faktoret kryesor qe ndikon ne nivelin e motivit te punononjesit eshte struktura e punese se tij

Kuptimi dhe objektivat e punes paraqesin punen duke treguar disa komponent te saj : detyrat, autoritetin, pergjegjesine, teknologjine, marredheniet, statusin dhe mundesite.

Page 66: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Puna-burim I motivimit

Neqoftese menaxheret mund te projektojen punen asi soji qe punonjesit e konsiderojne interesante, puna vet mund te behet burim I motivimit

[email protected]

Page 67: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Kuptimi i punes

Detyrat

Autoriteti

Pergjegjesia

Teknologjia

Marredheniet

Statusi

Oppurtuniteti

[email protected]

Page 68: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Objektivat e Punes

Te sherbej si mjet per arritjen e qellimit te organizates

Te sherbej si mjet per plotesimin e nevojave te punonjesve (individit)

[email protected]

Page 69: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Karakteristikat e Punes

Llojshmeria e mjeshtrive

Identiteti I detyres

Rendesia e detyres

Autonomia

Informacioni ne pune

[email protected]

Page 70: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Projektimi I puneve

Projekti I punes nenkupton menyren se si kombinohen detyrat per te formuar punen komplete

Riprojektimi I punes (perfshine ndryshimin e puneve specifikeose te grupeve te puneve qe lidhen me njera tjetren me qellim rritjen e cilesise dhe produktivitetit te punes

Page 71: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Projektimi I Punes

Projektimi I punes ka dy rruge qe mund te ndiqen:

A. Tradicionale(pershtatja e njerzve me punen)

B. Moderne (pershtatja e punes me njeriun

[email protected]

Page 72: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Projektimi I punes

Zgjerimi I punes

Rrotacioni

Modulet e punes

Pasurimi I punes

Nje nga metodat me te hershme te projektimit te punes eshte menaxhmenti shkencor(Taylor)

Page 73: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Modeli I karakteristikave te punes(Hackman dhe Greg OldHam)

Bazohet ne lidhjen midis karakterstikave te punes, eksperiences se individit per keto karakteristika dhe te ardhurat rezultante qe lidhen me motivimin,kenaqesin dhe produktivitetin.

[email protected]

Page 74: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Gjendjet psikologjike te individit qe shkaktojne motivim te brendshem nga puna

1. Individi e ndjen qe puna ka kuptim (percepton punen e vet si te vlefshme).

2. Individi ndjen pergjegjesi (beson qe ai vet eshte pergjegjes per rezultatin e punes se vet).

3. Individi kupton cilat jane rezultatet (duhet te jete ne gjendje te percaktoje ne menyre te rregullt rezultatin e punes se vet.

[email protected]

Page 75: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Grupi (Sjellja ne Grup)

Nje grup paraqet dy ose me shume persona te pavarur qe nderveprojne dhe influenciojn njeri tjetrin per te plotesuar nje qellim te perbashket.

Page 76: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Llojet e grupeve

Formale

Jo formale

Page 77: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Normat grupore

Jane rregulla dhe modele te sjelljes te pranuara dhe te pritura nga antaret e nje grupi apo ekipe.

[email protected]

Page 78: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Fazat e formimit te grupit (Tuckman)

Grupet jane ne gjendje te vazhdueshme ndryshimi:

1. Formimi (faza kur individet fillojne te zbulojne nga pak njeri tjetrin)

2. Trazimi (faza e ideve ku ka shum diskutime dhe konflikte, testohet udheheqesi dhe pozicioni personal)

3. Krijimi I normave

4. Ekzekutimi

5. Shkeputja

[email protected]

Page 79: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Degjenerimi I grupit

Degjenerimi

Denormimi

Detrazimi

Deformimi

Feedback

[email protected]

Page 80: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Kohezioni grupor

Fortesia e lidhjeve percaktohet si mase ne te cilen antaret jane te terhequr ndaj njeri tjetrit, deshirojne te mbeten ne grup dhe jane te perkushtuar ndaj tij.

Permbahet nga 2 komponente:

Faktoret socio-emocional (deshira)

Instrumental (nevoja)

[email protected]

Page 81: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Efekti Asch ne konformizem

Paraqet shtrembimin e gjykimeve individuale nen efektin e nje gjykimi te kundert te dhene nga te gjithe antaret e grupit ne menyre unanime.

[email protected]

Page 82: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Marrja e vendimeve ne grup

Marrja e vendimit kuptohet si zgjedhje e bere nga nje grup veprimesh alternative qe mund te kryhen per te arritur nje apo disa qellime.

Page 83: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Avantazhet dhe Disavantazhet e perdorimit te grupit per vendosje

Avantazhet (Informacion dhe njohuri e plote, rritje pranueshmerise si nje zgjedhje, dhe rrijta e legjimitetit)

Disavantazhet(Harxhimi I kohes, presioni per konformizem, pergjegjesi e paqarte.

Page 84: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Efektiviteti dhe Efikasiteti I marrjes se vendimit ne grup

Efektiviteti matet me kohen, shkallen e pranushmerise dhe shkallen e keativitetit.

Efikasiteti matet me kohen dhe shpenzimet.

[email protected]

Page 85: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Procesi I marrjes se vendimeve ne grup

Teknika e grupit nominal (antaret e grupit jane fizikisht te pranishem por veprojne ne menyre te pavarur.

Teknika Delf-it nuk lejon takimin fizik te antarit te grupit

[email protected]

Page 86: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Ekipi (per ndryshim nga Grupi)

Ekipi eshte nje numer I vogel njerzish me aftesi qe te plotesojne njeri tjetrin te perkushtuar ne arritjen e nje qellimi te perbashket qe ne realizimin e objektivave te punes e konsiderojne njeri tjetrin reciprokisht pergjegjes.

[email protected]

Page 87: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Kur grupi behet ekip

Udheheqja behet aktivitet qe nuk e kryen vetem nje njeri.

Pergjegjesia kalon nga individual ne kolektive dhe anasjelltas.

Zhvillon qellimin e vet.

Zgjidhja e problemeve eshte menyre e jeteses e jo nje aktivitet parcial.

Efektiviteti matet nga rezultati I perbashket

[email protected]

Page 88: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Komunikimi

Procesi I kalimit te informacionit dhe I kuptimit te tij nga nje burim tek nje destinacion marres.

Page 89: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Procesi I komunikimit

Nisesi

Kodimi

Mesazhi

Kanali

Marresi

Dekodimi

Feetback

Page 90: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Modelet e komunikimit

Horizontal

Vertikal

Lateral

Page 91: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Organizational Politics Politikat organizative

Natyra e politikes organizative

Sjellja politike ne organizata

Disa rregulla per zhvillimin e aftesive politike

[email protected]

Page 92: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Organizational Politics Politika organizative Natyra e politikes organizative – aftesite politike zhvillohen atehere kur perdoret

fuqia.Politika eshte proces I mbledhjes dhe perdorjes se fuqise. Sjellja politike- rrjeti, reciprociteti dhe aleancat jane disa nga sjelljet e rendesishme politike.

Rrjeti eshte proces I zhvillimit te mardhenieve me qellim te socializimit dhe berjes se politikave.Reciprociteti perfshin krijimin e obligimeve dhe zhvillimin e aleancave/unioneve te cilat sherbejne per te arrtitur qellimet e caktuara.Aleancat/Unionet jane rrjete qe ndihmojne nje menaxher te arrije qellimet e tij.

Disa rregulla per zhvillimin e aftesive politike -nese deshirojme te arrijme ne poziten e nje

lideri korporativ atehere duhet te zhvillojme aftesite politike. -Meso kulturen organizative - si funksionon organizata zyrtarisht dhe jo zyrtarisht. Zgjedh sjellejn politike per ta afirmuar vetveten, mirepo sigurohu qe te perdoresh metoda te

cilat jon te pershtatshme dhe etike. -Meso per lojetaret e fuqishem - vendimet e rendesishme jan te bera nga lojtaret me te

fuqishem ndaj meso kush jane keta lojetare dhe mbaj mend qe shefi juaj eshte lojtari kryesore per ju.

-Mos e befasoni shefin tuaj - meso cka shefi juaj kerkon nga ju dhe beni ate qe ai kerkon. -Behu nje lojtare i sinqerte - varesisht ne cfare organizate gjendeni duhet te fitonin

respektin dhe besimin e te tjereve. - Rrini i kyqyr ne “grapevine” - mund te iu ndihmoj ne mesimin e kultures organizative

dhe te kuptoni se kush jane lojtaret kyq qe perfshihen ne bashpunimet tuaja. -Zgjedhni konfliktet – konfrontoni individed apo grupet te cilat dyshohen qe jane krijues te

konflikteve

[email protected]

Page 93: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Managing conflict

Konflikti shfaqet atëherë kur njerëzit nuk pajtohen me njeri tjetrin ose janë kunder.

Nëse menaxherët dëshirojnë të jenë të suksesshëm duhet te kenë një zgjidhje të fortë për konfliktin dhe aftësi për negociata.

Menaxhimi i mirë I konfliktit ndikon në

knaqësinë për punën.

[email protected]

Page 94: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

The psychological contract

Të gjitha lidhjet njerëzore lidhen me marrëveshje psikologjike.Marrëveshja psokologjike është e përbërë nga parashikimet e brendshme të cdo grupi.

Në punë ju keni një sërë parashikimesh rreth asaj që do ti kontriboni organizatës(përpjekje,kohë dhe aftësi) dhe asaj që ajo do t’ju mundësojë (kompenzim dhe knaqësi në punë).Shpesh nuk jemi të vetëdijshëm për parashikimet tona deri sa ato bëhen realitet.

Page 95: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

KONFLIKTET

Konflikti lind kur kontrata psikologjike shkatërrohet,gjë që ndodh për dy arsye primare:

1)Dështimi në shprehjen e parashikimeve tona ,dhe dështimi në përfshirjen e parashikimeve të të tjerëve.

2)Supozimi se të tjerët kanë të njejtat parashikime që kemi edhe ne.Përderisa njerëzit shohin parashikimet tona cdo gjë është në rregull;kur ata nuk I njohin ato atëherë jemi në konflikt.Pra është e rëndesishme ti ndajmë informatat dhe ti shprehim parashikimet tona me ngulm.

Përndryshe si mund të presësh nga te tjerët të njohin parashikimet e tua kur ata nuk dijn se qka janë ato?

Page 96: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Functional and dysfunctional conflict

Njerëzit shpesh e mendojnë konfliktin si “luftë” dhe e shohin atë si përcarës.

Konflikti I cili parandalon arritjen e objektivave të organizatës është negativ ose dysfunctional conflict(konflikt jofunksional).

Kur mospajtueshmëria dhe qëdrimi kunër mbështët arritjen e objektivave të organizatës atëhërë konflikti është pozitiv dhe quhet functional conflict(konflikt funksional).

Konflikti shumë I vogël apo shum I madh zakonisht është jofunksional.

Page 97: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Conflict management styles

Kur ju përballeni me një konflikt, ju mund të zgjedhni 5 lloje të menaxhimit të konfliktit.Këto 5 lloje bazohen në dy dimensione të shqetsimeve:shqetsimi per nevojat e të tjerëve dhe shqetësimi për nevojat tuaja.

Nivelet e ndryshme të shqetësimeve rezultuojnë në 3 tipa sjelljesh:pasiv,agresiv dhe pozitiv.

Secili lloj menaxhimi I konfliktit rezulton në një model të ndryshem fitim-humbje.

Page 98: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Shmangje (Avoiding) conflict style

Personi I cili shmang konfliktet synon të injorojë konfliktin dhe jo ta zgjedh atë.

Nëse ju shmangni konfliktin ju tregoheni joguximtar dhe jobashkëveprues.Njerëzit shmangin konfliktin duke refuzuar të marrin një qëndrim,duke u tërhequr mentalisht.

Situata humbje-humbje rezulton atëherë kur konflikti nuk është zgjidhur

Avantazhi në shmangjen e konflikteve është se mund ti mbash lidhjet të cilat do rrezikoheshin nga zgjidhja e konfliktit

Disavantazhi është që konflikti nuk zgjidhet.

Page 99: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

Shmangje (Avoiding) conflict style

Një zgjedhje e tillë e vazhdueszhme për konfliktin con në konflikt brenda personit I cili e bën këtë zgjedhje,gjithashtu njerëzit synojnë të përfitojnë nga shmangësi. Disa menaxherë lejojnë puntoret te punojnë dobët vetëm që mos të konfrontohen me ta.Shmangja nuk I largon problemet ajo vetëm sa I keqëson ato. Sa më gjatë t’i shmangesh konfrontimit me të tjerët aq më I vështirë bëhet konfrontimi. Kur nuk keni kohë të zgjedhni konfliktin ose kur njerëzit janë të ndjeshëm atëherë zgjidhjen e situatës e bëni më vonë. Sjellja pasive-agresive e përkeqëson situatën duke iu bërë dëm lidhjeve njerëzore

[email protected]

Page 100: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Shmangja e konfliktit është e përshtatshme të bëhet atëherë kur:

Konflikti është I parëndësishëm

Rreziku për ju në këtë qeshtje nuk është I lartë

Konfrontimi do të dëmtonte një lidhje të rëndësishme

Ju nuk keni kohë ta zgjidhni konfliktin

Emocionet janë të shumta

Page 101: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Accommodating conflict style

Akomodimi I konfliktit synon të zgjedh konfliktin duke i hapur rrugën anës kundërshtuese.kur ju përdorni këtë lloj të menaxhimit të konfliktit ju jeni I paguximshëm mirëpo bashkëveprues.

Ju plotësoni nevojat e të tjerëve dhe nuk kujdeseni për tuajat duke lënë të tjerët të zgjedhin rrugën e tyre.Krijohet situata fitues-humbës.

Ndryshimi në mes të shmangjes së konfliktit dhe akomodimit të tij është se kjo e fundit ju shtyen të bëni gjëra të cilat nuk dëshironi.

Nëse ju dhe një person tjetër punoni bashkë në një projekt dhe ju punoni sipas mënyrës së tij ,edhe pse ju nuk pajtoheni me këtë, ju keni zgjedhur mënyrën e akomodimit të konfliktit,dhe kështu ju përfundoni duke bërë dicka që nuk dëshironi

Page 102: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Avantazhi në akomodimin e konfliktit është se ju mbani lidhjet me të tjerët duke bërë gjërat sipas mënyrës se tyre.

Disavantazhi në akomodimin e konfliktit është se duke lëshuar rrugë(nënshtruar) mund të bëhet e kundërta nga ajo që keni pasur për qëllim.personi që nënshttrohet mund të ketë një zgjidhje më të mirë.

Përdorimi i vazhdueshëm i këtij lloji të menaxhimit të konfliktit mund të sjell përfitime të mëdha nga ana kundërshtuese.

Page 103: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Akomodimi I konfliktit është I përshtatshëm të bëhet atëherë kur:

Ju pëlqen roli I ndjekësit(përcjellësit) Ndryshimet për të cilat jeni pajtuar nuk janë të

rëndësishme për juve por janë të rëndësishme për personin tjeter.

Dëshironi ti mbani lidhjet e rëndësishme mbi cdo gjë

Koha e zgjidhjes së konfliktit është e limituar Personi me të cilin jeni në konflikt ushtron forcë

Page 104: Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)

[email protected]

Forcing conflict style

Detyrimi I konfliktit synon ta zgjidh konfliktin duke përdorur sjellje agresive për të zgjedhur rrugën e duhur.

Kur ju përdorni këtë lloj menaxhimi konflikti ju jeni jobashkëveprues dhe agresiv,ju bëni gjithcka për të kënaqur nevojat tuaja dukë shfrytëzuar nevojat e të tjerëve