Religie świata

  • View
    1.577

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. RELIGIE WIATA

2. Rozmieszczenie religii na wiecie 3. Czym jest religia? 4. Religiasystemwierzeipraktyk,okrelajcyrelacjpomidzyrniepojmowansfersacrum(witoci)lubsferbosk, aokrelonymspoeczestwem,gruplubjednostk.Maonawymiardoktrynalny(doktryna,wiara), skupiasinaczynnociachreligijnych(np.kultczyrytuay), sferzespoeczno-organizacyjnej(wsplnotareligijna,np.Koci)isferzeduchowociindywidualnej(m.in.mistyka).Relacjajednostkidosacrumkoncentrujesiwokpoczuciawitocichcizblieniasidosacrum,poczucialku,czciczydystansuwobecniego.Przyjmujesi,enawiecieistniejeponad10tys.religiiiwyzna. 5. Religie dzielimy na:Naturalne i objawioneZe wzgldu na pojmowanie istoty boskiejZe wzgldu na zasig oddziaywania religiiZe wzgldu na punkt wyjcia 6. Animizm i voodoo 7. Animizm Zespwierzewystpujcywreligiacharchaicznychbdtradycyjnych, zakadajcyistnieniewiatamaterialnegoiduchowego, wspistnienieduszyzciaem, przypisujcyduszlubrzadziejducha zmarychludziwszystkimrolinom,zwierztom,mineraomiywioom. 8. Voodoo odam animizmuWyznawanagwnienaHaitiinapoudniuUSA. JesttowiarawBonDieu(jednegoBoga)bezoddawaniamuczci.Istotnyjestzatokultwielumiejscowychiafrykaskichloa(duchw/bogw),ktremoemyporwnadokatolickichwitych. Podstawkultus"rytuayoptania". Wanrolodgrywajwnichbbny, zapomocktrychwygrywasiskomplikowanepolirytmie.Dzikinimuczestnicywchodzwtrans, podczasktregoloaopanowujjednlubwicejosb.Wjzykuwyznawcwmwisiwtedy,e"loaujedaswojegokonia".Osobytezostajzazwyczajwczeniejinicjowanewkultlubposiadajspecyficznepredyspozycjedowejciawtrans. 9. Laleczki VoodooSzamaniiszamankiuywajtakelaleczekvoodoo, abyuzdrowilubrzucikltw nawyznawcreligiiVoodoo,Hoodoolubchrzecijastwa. Wierz,eczarmonarzuci tylkonaczowieka,ktrypopeniazeczyny. 10. Babizm 11. BabizmRuchreligijnywywodzcysi zjednegozodamwszajchizmu, powstaywrokuok.1844wPersji.Babizmzakadaszeregreformspoecznychireligijnych, reinterpretowadihad,wprowadzanowykalendarz, monogami(wyznawcymoglibrazaontylkowspwyznawczyni)irwnoludziwobecprawa. 12. Bahaizm 13. BahaizmReligiamonoteistyczna,zaoonawPersjiwXIXwiekuprzezBahullha, podkrelajcaduchowjednocaejludzkoci. PismabahaickieopisujBogajakopojedynczego, osobowego,niedostpnego,wszechwiedzcego,nieprzemijajcegoiwszechmogcego, stwrcwszystkichrzeczywewszechwiecie.Uwaasi,eistnienieBogaiwszechwiatajestwieczne,bezpocztkuibezkoca. Mimo,ejestbezporednionieosigalny, Bgjestjednakwiadomystworzeniaorazwyraaswojwolicelprzezposacwokrelonychjakoobjawicieleboy. 14. Buddyzm flaga buddyzmu 15. BUDDYZMSystemfilozoficzno-etycznyuznawanyprzezwieluludzizareligi,rzadziejzapsychologi.Zaoycielemitwrcjegopodstawowychzaoebyyjcyodokoo560do480rokup.n.e.mSiddhrthaGautama,synksiciazrodukyw,wadcyjednegozpastw-miastwpnocnychIndiach.InnanazwatoBuddha Dharma "Nauka Przebudzonego. 16. CzenodoizmSynkretycznareligiakoreaskaczcawsobie elementytaoizmu,konfucjanizmu,buddyzmuichrzecijastwa. Religiapowstaaokoo1900roku, chopewnejejprzejawypojawiysi80latwczeniej. ReligiatauznawanajestpowszechniezareliginarodowKorei,wodrnieniuod"obcego"buddyzmuichrzecijastwa.PowojniereligiastopniowozanikaawKoreiPoudniowej, natomiastwKoreiPnocnejzachowaaswwitalno ijejwyznawcystanowi okoo12,9%mieszkacwtegokraju. 17. Chrzecijastwo Religiamonoteistycznairodzinazwizkwwyznaniowych,goszcychnauczanieomesjastwieisynostwieBoymJezusaChrystusa,jegomczeskiejiodkupieczejmierci orazzmartwychwstaniu.wit ksig chrzecijan jest Biblia. Chrzecijastwojestnajwikszreliginawiecie.LiczbwierzcychwChrystusaokrelasinaok.2,1mldludzi(1/3ludnociwiata),biorc poduwagwszystkieodamywchodzcewjejskad. 18. Chrzecijastwodzieli si na: Katolicyzm Prawosawie Protestantyzm 19. Katolicyzm Najwikszagrupawyznachrzecijaskich,obokprawosawiaiprotestantyzmu orazogzasadwiaryiyciareligijnego, doktrychodwoujesiKocirzymskokatolickiwrazzKocioamiwschodnimi,pozostajcymiznimwpenejjednoci.Gosiprzedewszystkimzasadychrzecijaskie(np.:Trjcawita),przyjmujeSiedemSakramentw. 20. Symbol katolikw 21. witynia katolickaKoci w Koczewie 22. Prawosawie Doktrynaprawosawiaopierasi nadekretachsiedmiupierwszychsoborwpowszechnych iprzekazachojcwKocioa.NieuznajePapieajakogowyKocioa;odrzucateideodpustu,czyca,dogmatoNiepokalanymPoczciuNajwitszejMaryiPanny, dogmatoWniebowziciuMatkiBoskiej, celibatniszegoduchowiestwa(diakonwiprezbiterw). Tradycjawprawosawiumaszczeglneznaczenie,awjejskadwchodziPismowite,SymboleWiary, postanowieniasoborwpowszechnychidokumentypochodzceodojcwKocioa, kanony,ksigiliturgiczneorazikony, rozumianejakospjnysystemreligijny. Tradycjaustnapojmowanajestczasem przezinnewyznaniaoddzielnieodtradycjipisanej,czyliBiblii. 23. Symbole prawosawia KrzyprawosawnyKsidz prawosawny 24. witynia prawosawnaCerkiewwMoskwie 25. ProtestantyzmJednazgwnychgazichrzecijastwa, naktrskadajsiwyznaniareligijne powstaenaskutekruchwreformacyjnychwewntrzKocioarzymskokatolickiego, rozpocztychwystpieniemMarcinaLutrawXVIwieku.Podstawowezaoeniateologiiprotestanckiej zostaywyraonewpiciuzasadachprotestantyzmu:1. solus ChristusjedynieJezusChrystus,jakoprawdziwyBg iprawdziwyczowiek,jestporednikiem midzynimiobojga,2. sola scriptura jedyniePismowitestanowiautorytet wsprawachwiaryipraktykichrzecijaskiej,3. sola gratia et sola fidejedynieaskaBoajestpodstaw usprawiedliwieniagrzesznikapoprzez wiariniezalenieodjegouczynkw,4. soli Deo gloria jedynieBgjestgodzienoddaniamuczci 26. Koci protestancki 27. Jazydyzm ReligiasynkretycznazaoonawXIIwiekuprzezszejkaAdiego,wyznawanagwnieprzezKurdw mieszkajcychnapograniczu Iraku,Iranu,Turcji,Syrii,Armenii,Gruzjioraznaemigracji. Wedugczcireligioznawcw wywodzcasiznaoeniasipowierzchownegoszyizmu nazaratusztrianizm,czcaelementyislamu, chrzecijastwanestoriaskiego, pierwotnychwierzeindoiraskichikurdyjskichorazjudaistycznych. 28. Pksiycpowszechnieokrelanymianem"symbolu islamu" PielgrzymiwokKaabywmeczecieal-Masjidul-armwMekce 29. Judaizm Religiamonoteistyczna,ktrejpodstawjestwiarawjednegoBoga(osobowego,niepodzielnego,bdcegobytemniematerialnym, bezcielesnymiwiecznym), bdcegonietylkoStwrcwiata,aletakejegostaym"nadzorc",czyteopiekunem".BgtenzawarzludemIzraelawieczysteprzymierze, obiecujcochronipomocwzamianzapodporzdkowaniesijegonakazom.JudaizmuksztatowasiwIItysicleciup.n.e.;stanowireliginarodowydw. Jesttepierwszreligiabrahamow. Jejwyznawcyznajdujsinacaymwiecie, obecniejestichnajwicejwStanachZjednoczonych5,6mlniIzraelu4,7mln. 30. Szabat obowizekwiceniasoboty(szabat)wynikazDziesiciuPrzykaza. JudaizmuwaagozaspecjalnydarBogadlanaroduydowskiego. Wtymdniukadyyd dostajeodBogadrugdusz.Wtrakcieszabatuniewolnowykonywa codziennychprac,aspiszajzabronionychjestbardzoobszerny:obejmujezakazpodrowaniaorazzapalaniaognia,np.papierosw,wiec,kominkai kuchenkigazowej,atakeuywaniaurzdzeelektrycznych,np.telefonw,arwek,komputerw,wind,dzwonkwelektrycznych 31. Miejscem spotka judaistw jest synagoga 32. HinduizmHinduizm,tookreleniezbiorczenagrupwierzereligijnych,wyznawanychgwnienaPwyspieIndyjskim.Rozmaiteodamyhinduizmuwyznajeprawie1miliardludzi,zktrychok.910milionwmieszkawIndiachiNepalu. Innepastwazeznacznymodsetkiemhinduistwto:Bangladesz,SriLanka,Pakistan,Indonezja,Singapur, Gujana,Surinam,Fidi,Mauritius,TrynidadiTobago, RepublikaPoudniowejAfryki.Wzwizkuztymhinduizm,traktowanyzbiorczo,jesttrzecipodwzgldemliczbywyznawcwreligiwiata. 33. Symbol hinduizmu 34. witynia hinduistyczna 35. KONIECWykonali:Filip Jendrych Mateusz Szczeblewski Monika ChruliskaMarta SkwarekAndelika BaumanJustyna Cabaj