Click here to load reader

Mindmapping voor website lvo 1.0

  • View
    436

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

workshop Joop van Schie tijdens de conferentie De ontdekkingsreis van LVO o 16 en 17 juni 2011

Text of Mindmapping voor website lvo 1.0

  • 1. MindmappingEenGPSnaarbetereleerresultatenJoopvanSchie 1

2. Inleiding TheorieDeverwerkingvanonzezintuiglijkeervaring PraktijkWordle:snellerlezenenbegrijpenWijipedia:bronnenboekWikimindmap:overzichtinbronnenWebspiration,bubble.us IkzegDOEN! Ugaatzelfaandeslag Vragendieoverblijven 2 3. Weweteneigenlijkalleenwatwe zelfweten,enzelfsdatnietWe moeten we ons realiseren dat we maar 1 kanaal hebben op onze televisie endat we zelf de zender zijn. We weten niets over wat de ander waarneemt of hoedie dat ervaart, zelfs al vragen we er gedetailleerd naar.3 4. Onzehersenenbergenalle informatievanonzezintuigenop ensturenonsgedragVia onze zintuigen komt de informatie binnen, we slaan deze op op diverseplekken in de hersenen, de aansturing van ons geheugen zetelt in dehippocampus. Direct daar naast ligt de plek waar onze emoties wordenaangemaakt. Onze ervaringen zijn direct gekoppeld aan een emotioneleherinnering.4 5. WeziennietallemaalhetzelfdeSommigen zien alleen het verkeersbord, anderen irriteren zich aan het gras aande onderkant van de pui. Schilders, loodgieters, timmerlieden, metselaars endakdekkers zien weer andere dingen. Architecten kijken naar het bijzonderkarakter van deze huizen. Vrijwel iedereen weet dat dit een voor Nederlandbijzonder huis is. 5 6. Onzeinformatiewordtop diversemanierenopgeslagenZintuiglijke waarnemen kunnen sterke emotionele en lichamelijke reactiesoproepen 6 7. ZintuiglijkeinformatiewordtverbondenmetemotiesenlichamelijkereactiesEen tochtje rond de achtbaan levert niet alleen zintuigelijke ervaringen, maar ookemotionele en lichamelijke reacties op. 7 8. Onzehersenengevende betekenisdiedingenhebbeneen plekenverbindendiemetelkaarOnze hersenen maken een kaart van zulke ervaringen, en hoe vaker die zichherhaalt, hoe sterker hij wordt. Ook kunnen ervaringen, emoties en reacties zichaanpassen na herhaalde vergelijkbare ervaringen 8 9. We weten niet precies hoe we opslaan, maar het zou zo kunnen zijn. Deelementen van een ervaring worden op verschillende plekken opgeslagen. 9 10. Hoe dan wel?Mogelijk in beelden, mogelijk ook in woorden of nog anders 10 11. Die elementen worden tijdens de herinnering of volgende ervaringenaaneengeregen 11 12. Enzo organiseren onze hersenen datZoals we dat doen in een woordspin. Deze vorm sluit dus goed aan bij de werkingvan onze hersenen.12 13. Wedenkennietzoalsineen boekoftekstVerliefdheid is een gevoel dat iemand heeft in het begin van een liefdesrelatieof eenzijdig zonder relatie, alhoewel sommigen (vaak levenspartners) het voorde rest van hun relatie ervaren met elkaar. Er worden hormonen enneurotransmitters (oa. fenylethylamine,noradrenaline, adrenaline, endorfine,dopamine en oxytocine) in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwitvan de verliefdheid ziet. De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoorde persoon de geliefde zo vaak mogelijk wil zien. Het is een emotionele reactie,vaakirrationeel en primitief. Bijna iedereen kent deze wetenschappelijkeverklaring van verliefdheid. Toch houdt men er in het dagelijks leven nauwelijksrekening mee. Als er sprake is van verliefdheid zegt men niet "het is maargewoon een kwestie van hormonen". Deze wetenschappelijke kennis heeft dusgeen invloed op de dagelijkse werkelijkheid. Afwijzing door de geliefde kanleiden tot liefdesverdriet. Het gevoel van verliefdheid ebt daarna meestal weg.Andere dingen nemen dan de plaats van verliefdheid in, zoals steun,vertrouwdheid,geborgenheid die samen de basis kunnen vormen voor eenlangdurige liefde.We denken in ieder geval niet zoals in een boek of tekst. Dat zijn pogingen omervaringen te beschrijven om ze met anderen te delen. 13 14. SexualiteitElk onderwerp heeft een eigen en bijzondere lading.14 15. SexualiteitMogelijk opgeslagen in woorden die betekenis geven aan de ervaring.15 16. TjaMaar niet alle woorden zijn even belangrijk. 16 17. VerliefdheidDat geldt voor dit onderwerp 17 18. VerliefdheidPlatweg in woorden 18 19. EnwederomOf de belangrijkste woorden19 20. Liefdetenslotte20 21. LiefdeEvenzo voor dit onderwerp21 22. MaarnubetekenisvollerEn de belangrijkste woorden daarin 22 23. SamenvattingAlle drie de ervaringen samengevat in 25 woorden 23 24. OfkorterOf heel kort: in vijf woorden24 25. WordleJe kunt een dergelijke woordveld met de belangrijkste woorden maken metWordle.net. Je kunt teksten invoeren of een webadres opgeven. Wordle maakt erdan een woordveld van met de belangrijkste woorden er uit springend. Je kuntwoorden die er niet toe doen, meestal woorden die geen zelfstandig naamwoordof werkwoord zijn, er tussen uit halen met de rechtermuisknop.25 26. WikimindmapsWikimindmap maakt verschillende met elkaar samenhangende onderwerpentoegankelijk via WikiMindmap. Hiermee zie je in een oogopslag welkeonderwerpen er allemaal toe doen en via wikipedia beschikbaar zijn. Als je op demap klikt kun je hem uitvouwen of direct naar de pagina van het woord gaan. 26 27. WikipediaWikipedia bevat miljoenen onderwerpen die je kunt gebruiken in de lessen voorvrijwel elk vak. Het grote voordeel is dat je hiermee voor alle begrippen binneneen thema de definities in Wikipedia kunt opzoeken. Je werkt daarmee aan eenbegrippenlijst. Je kunt dan in de volgende fase met die woorden een woordspinmaken waardoor de onderlinge relatie tussen die begrippen duidelijk wordt. Jemoet dan wel de tekst nog een keer lezen om dat te kunnen doen. Als je destappen tot hier allemaal achter de rug hebt mag je ervan uitgaan dat je aardig watweet van het onderwerp, inhoudelijk en naar structuur. Weer wat geleerd en watging dat sneller en misschien ook met meer gemak.27 28. PapierJe kunt een woordspin maken met software zoals Inspiration, Mindomo,Imindmap, of Bubbl.us. Er zijn tientallen mogelijkheden op het Web, gratis ofbijna voor niets. Je kunt ook een woordspin maken op papier, alleen of metmeerdere mensen.28 29. +/ papiervs computerPapier en computer heeft elk zijn eigen kwaliteiten29 30. ZelfaanhetwerkWordle.netWikimindmap.orgMindmappen metpapier,geeltjesenstiftenoponde`rwerp naarkeuze.Mindmappen ophetwebN.B.Minimaal3vande4onderwerpen30 31. Wat heb jenodig Schoolbord,rol behang,tekenpapier Krijtjes,kleurpotloden,markeerstiften, Geeltjes,etiketten, en/of computerprogramma voor leerlingen, computerprogramma voor leraren.31 32. Inhoudelijkebronnenhttp://nl.wikipedia.org/wikihttp://wikiwijs.nlhttp://www.wikimindmap.org/http://www.dbnl.org 32 33. Technischemiddelenhttp://www.wordle.net/http://www.tagxedo.com/http://bubbl.ushttp://www.thebrain.com/http://www.spicynodes.orghttps://www.mindmeister.comhttp://creately.com/Ennogveelmeerhttp://surftips.yurls.net/nl/page/730776 33 34. Meerwetenwww.inspirationnederland.nl,voorbeelden,ervaringenwww.leren.nl,overmindmappingwww.ictnieuws.nl,reviewsoftwarewww.shambles.net,overzicht software 34 35. Aan degangdan maarZijner nog vragen?Mail die naar [email protected] 35

Search related