of 34 /34
METODOLOGI SUMBER SEJARAH

Metodologi Sejarah - pengantar ilmu sejarah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodologi sejarahTafsiran SejarahKritikan Sejarah (Kritikan Luaran)

Text of Metodologi Sejarah - pengantar ilmu sejarah

  • 1. METODOLOGI
    SUMBER
    SEJARAH

2. Komponensatu :
TAFSIRAN
SUMBER
SEJARAH
3. APA ITU TAFSIRAN SUMBER SEJARAH?
Keterangandanpenjelasanterhadapsesuatuperkara
KamusDewanEdisiKeempat
Justerudarisegiistilahumumnya, TafsiranSumberSejarahitubolehdimaksudkansebagai keterangan,ulasandanpenjelasanterhadapperistiwaataukejadian yang pernahberlaku
4. TAFSIRAN
SEJARAH
Peristiwa yang pernahberlaku
BuktiMasihAda / Wujud
Dibuatberdasarkanapa yang
telahtersurat (tertulis)
5. Sesebuahkaryasejarahdianggap
berjayasekiranyasejarawandapat
membuatpensejarahan yang
mengandungitafsiran yang objektif
6. Tafsiran Yang Objektif
Penerangansejarahdibuatberdasarkansumbersejarah yang masihkekal
Prosespenyelidikanmestikritis
(kritis bersifatmengkritik)
Kebenaranbolehdipertahankandalamsuatutempohmasatertentu
7. KONSEP OBJEKTIF
Pentafsiritusendirifahamakanapa yang ditafsirnyadandiasendiri yang menjalankankajian
tersebutsecarakritisdansistematik
Tafsirdananalisishasilkajiandenganjujur
8. Tokohsejarawan Islam, Ibnu
Khaldunadalahantara
sejarawanyang menekankan
prinsipkeobjektifandalam
Sejarah.
Mengikutkaedahbeliau, terdapat LAPAN
pendekatanpentafsiran yang bolehdianggapsebagaimenyelewengdalam
mentafsiriaitu :
9. SemangatParti
Keyakinan yang melampaukepada
sumber
Tulisan yang berlebih-lebihuntuk
memperolehkasih (mengampu)
Tidakmemahamikenapaperistiwaitu
berlaku
10. Sikaptidakmenghiraukanperubahan
semasa
Kepercayaan yang melebih-lebih
Kejahilantentanghukum yang
menguasaiperubahanmanusia.
11. Teknikal
Verbal
JENIS JENIS
TAFSIRAN
Logikal
Fakta
Psikologikal
12. Verbal
Berlakubilaahlisejarahmenumpukanperhatiankpdperkataanperkataanygterdapatdlmsesuatudokumensecaraindividu/berkumpulan.
Dalamhalini,beberapaperkaradiambilperhatianolehahlisejarahiaitumelihatsesuatusumberitudarisudutgayabahasa,perbendaharaankata,tatabahasa
danterjemahan.
13. Gaya Bahasa
melihatmaknaperkataandancarapenulisanmengikutzaman
PerbendaharaanKata
maksudsesuatuperkataan
(kadangkalamaksudperkataanberbezamengikutzaman)
14. Tatabahasa
memahamikonsepsintaksisayatdalam
sesuatudokumen.
Translasi
menterjemahsesuatukaryaasalke
dalamBahasa lain.
15. Teknikal
Menjelaskan tujuan penulis dalam penulisan sejarah dan sebarang pembacaan secara spesifik yg digunakan.
Biasanya berasaskan Dua pertimbangan :
1.Tujuan MenulisSejarah
2. BentukPembacaan Yang Tepat
Kedua-duaperkembangansangatpentingkeranaperbezaanmaklumatataupunsumberbercampur.
16. Logikal
Prosesmelihatpelbagaibahagiansumbermengikutkaedahyang betul.

  • Ahlisejmelihatproseskesinambungan/ kepentinganantaradokumenkesatudokumen.

17. Menterjemahkandokumenitumengikutsudutpandanganpengkajitafsiran. 18. Penyambunganidea utamadiperolehidrppembacaanygluas.