of 35 /35
PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2016 9 listopada 2016 MATERIAŁY PRASOWE

2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

Embed Size (px)

Text of 2016 prezentacja wynikowa 3 kwartał 2016 - Grupa Azoty

Slajd 1

PREZENTACJA WYNIKW 3 KWARTAU 20169 listopada 2016MATERIAY PRASOWE

Grupa KapitaowaGrupa Azoty

2

3NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA

Centrum Bada iRozwoju wTarnowie - budowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy

Kontynuacja finansowania strategicznych inwestycji - podpisanie aneksw do umw kredytowych zPKO BP S.A.- Grupa Azoty bezporednio zaangaowana w finansowanie projektu PDH

GRUPA KAPITAOWA GRUPA AZOTY

NRIRzecznik3

4WYNIKI GRUPY AZOTY W 3Q2016STRUKTURA SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODW GRUPY AZOTY W 3Q2016 ROKUPRZYCHODY2 000EBITDA131MARA EBITDA6,6%ZYSK NETTO-10(mln PLN)

DETERMINANTY WYNIKW Q3Dynamika zmian wyniku REBITDA* wyranie na korzy Grupy Azoty w odniesieniu do benchmarku zmian globalnych spek nawozowych Wzrost rentownoci w biznesie Chemia niwelujcy w znacznym stopniu niekorzystne wiatowe trendy w Nawozach Wzrost poziomu przepyww pieninych netto kwarta do kwartau wskutek m.in. dziaa optymalizujcych poziom kapitau obrotowego i nakadw CAPEX*Recurring EBITDA = znormalizowana EBITDA po wyczeniu zdarze jednorazowych na poziomie 18 mln (odpis aktyww w GA Police)GRUPA KAPITAOWA GRUPA AZOTY

FE4

WYNIKI KWARTALNE GRUPY AZOTY (GK)5GRUPA KAPITAOWA GRUPA AZOTYW 2015 roku skorygowano o odpis na aktywa Wytwrni C-nonu z benzenu, Instalacji przerobu tuszczw i Instalacji do produkcji dwusiarczku wgla. W roku 2016 skorygowano o szacunkowy odpis aktualizujcy dokonany przez spk African Investment Group S.A. ** Przeksztacenia w zwizku z ujednoliceniem zasad rachunkowoci w Grupie Azoty (pkt. 2.2.c Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego)

(mln PLN)3Q 20133Q 20143Q 2015**3Q 2016(mln PLN)Przychody2 2262 2692 3962 000EBIT-921071 Mara EBIT-0,4%0,1%4%0,1%EBITDA111128226131Mara EBITDA5%6%9%7%Zysk netto0,2982-10

FE5

WYNIKI GRUPY AZOTY (GK) NARASTAJCO6GRUPA KAPITAOWA GRUPA AZOTY1-3Q 20131-3Q 20141-3Q2015**1-3Q 2016Zmiana 1-3Q2016/2015(mln PLN)Przychody7 4737 3427 5076 633-12%(EBIT780294641439-32%(Mara EBIT 10%4%9%7%EBITDA1 1966951 003826-18%(Mara EBITDA 16%9%13%12%Zysk netto771250540346-36%(

W 2013 roku skorygowano o zysk z tyt. okazyjnego nabycia spki Grupa Azoty PUAWY W roku 2016 skorygowano o szacunkowy odpis aktualizujcy dokonany przez spk African Investment Group S.A. ** Przeksztacenia w zwizku z ujednoliceniem zasad rachunkowoci w Grupie Azoty (pkt. 2.2.c Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego)

(mln PLN)

FE6

Wyniki FinansoweBenchmarkOdchylenie 1-3Q2016

8PROJEKTY KORPORA-CYJNE68 PROJEKTW INWESTYCYJNYCHTWORZYWAENERGETYKANAWOZYOXOPLASTYMELAMINAPIGMENTYROZWJ ORGANICZNYINWESTYCJEBUDET INWESTYCJI 2014-2020 : 7 mld z32 %11 %19 %30 %4 %2 %2 %NAKADY INWESTYCYJNE W I IX 2016GRUPA AZOTY AKTUALNOCIZZZZZCAPEX 20161,6 mld zRAZEM 875 mln zINWESTYCJE ZWIZANE Z ROZWOJEM BIZNESU425,0INWESTYCJE ZWIZANE Z UTRZYMANIEM BIZNESU227,2INWESTYCJE MANDATOWE86,5ZAKUPY GOTOWYCH DBR35,4POZOSTAE (KOMPONENTY, REMONTY ZNACZCE)101,0

NAKADY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE OD 2014 ROKU(mln PLN)

Nakady inwestycyjne zrealizowane od 2014 roku do aktualizacji8

FINANSE GRUPY AZOTY (GK)(mln PLN)(mln z)9GRUPA KAPITAOWA GRUPA AZOTY(mln PLN)WSKANIKI1-3Q 2015*1-3Q2016Wskaniki rentownociRentowno EBIT (%)8,56,6Rentowno EBITDA (%)13,412,5ROCE (%)7,34,7ROE (%)7,74,7Wskaniki pynnociWskanik pynnoci I (pynno bieca) (wsk.)2,01,9Wskaniki zadueniaWskanik zaduenia oglnego (%)33,033,7Dug netto (mln PLN)1281Dug netto/EBITDA za 12 m-cy (wsk.)00,2Wskanik zaduenia kapitau wasnego(%)49,350,9

* Przeksztacenia w zwizku z ujednoliceniem zasad rachunkowoci w Grupie Azoty (pkt. 2.2.c Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego)

FEFF struktura finansowania (ustalone z Piotrem Skr)9

SEGMENTY DZIAALNOCI

10

xxNawozy - Agro

xxPozostae

xxTworzywa

xxChemia

xxEnergiaxx %xx %xx %xx %xx %SEGMENTY11Przychody 3Q 2016(mln PLN)udzia %EBITDA 3Q 2016 (mln PLN)udzia %

1 0885410726213-10x55628694943219145134330

SEGMENTY DZIAALNOCI

11

NAWOZY AGRO GLOBALNIE 12rdo: CIC Sept 2016wiat+7 MtRosja+9 MtUSA+7 MtKanada+2 MtAustralia+3 MtEU28-15 MtFrancja -12 MtNiemcy-2 MtUkraina-800 kt

Zmiany w produkcji pszenicy w 2016/2017 w porwnaniu do 2015/2016max 2011-2015rdo: Profercy notowania Mocznik prilled FOB Batykrdo: WFM notowania DAP 18-46 FOB Batykrdo: WFM notowania NPK FOB Batykmin 2011-2015notowania 2016Notowania cen rzepaku, pszenicy, kukurydzyrdo: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SEGMENTY DZIAALNOCI

Slajd 14

12

SEGMENT NAWOZY-AGRO GRUPA AZOTY (GK)13WOLUMENY(mln PLN)3Q20133Q20143Q20153Q20161-3Q20151-3Q 2016ZmianaY/YPrzychody segmentu, w tym:1 2591 2101 4681 0884 5223 830-15%Nawozy azotowe i amoniak8157828545892 7912 261-19%Nawozy wieloskadnikowe3413544873921 4231 269-11%EBITDA837316910725505-30%Mara EBITDA7%6%12%1%16%13%

-3%-5%tys. tonEBITDAmln PLNSEGMENTY DZIAALNOCI

FE

13

xxNawozy - Agro

xxPozostae

xxTworzywa

xxChemia

xxEnergiaxx %xx %xx %xx %xx %SEGMENTY14Przychody 3Q 2016(mln PLN)udzia %EBITDA 3Q 2016 (mln PLN)udzia %

1 0885410726213-10x55628694943219145134330

SEGMENTY DZIAALNOCI

14

RYNEK TWORZYW GLOBALNIE15spadek mar na rynkutendencje cenowePERSPEKTYWY I OTOCZENIE

Ceny kaprolaktamu niezmiennie pozostaj pod presj panujcej na rynku nadpoday. Skutki sytuacji agodzone przez oglnie oceniany dobry popyt w segmencie uytkownikw kocowych i wzrost konsumpcji. Czynnikiem determinujcym sytuacj na rynku PA6, podobnie jak w przypadku CPL, bdzie cena ropy naftowej. Zmiany trendw cenowych, oparte na sezonowej fluktuacji popytu i zapotrzebowania, mog wpywa na decyzje producentw dotyczcych korygowania cen notowa surowcw ropopochodnych takich jak benzen i fenol.

-7%EUR/t-12%-8%-3%-10%EUR/tSEGMENTY DZIAALNOCI

Slajd 18 FE+NH15

SEGMENT TWORZYWA GRUPA AZOTY (GK)16WOLUMENY(mln PLN)3Q20153Q20161-3Q20151-3Q 2016ZmianaY/YPrzychody segmentu, w tym:292262967834-14%Poliamid 162136512451-12%Kaprolaktam7277288232-19%EBITDA-7-108-35xMara EBITDA-2%-4%1%-4%

PRZYCHODY 292 262967 834mln PLN-16%+7%-12%-20%+1%-1%tys. tonSEGMENTY DZIAALNOCI

FE16

xxNawozy - Agro

xxPozostae

xxTworzywa

xxChemia

xxEnergiaxx %xx %xx %xx %xx %SEGMENTY17Przychody 3Q 2016(mln PLN)udzia %EBITDA 3Q 2016 (mln PLN)udzia %

1 0885410726213-10x55628694943219145134330

SEGMENTY DZIAALNOCI

17

CHEMIA GLOBALNIEPERSPEKTYWY I OTOCZENIE Wzrost popytu w sektorze mocznika technicznego bdzie pochodzi z zastosowa w ywicach UF (mocznikowo-formaldehydowe) oraz deNOx (instalacje redukujce ilo emitowanych do atmosfery tlenkw azotu). W zakresie alkoholi OXO naley spodziewa si utrzymania korelacji z ruchami cenowymi propylenu, a pod ktem popytowym pozytywnej dynamiki popytowej szczeglnie na przeomie IIIiIV kwartau. W kolejnych okresach rednie ceny propylenu powinny ksztatowa si na podobnym lub nieco wyszym poziomie, cho wiele bdzie zaleao od globalnych ruchw cenowych na rynku ropy naftowej. Ze wzgldu na dobry popyt i adekwatn do niego ilo produktu na rynku, rednie kontraktowe ceny melaminy w Europie nie powinny ulec zmianie.W IV kwartale oczekiwana zmian popytu i ceny bieli tytanowej oraz surowcw do ich produkcji zgodnie z malejcym trendem zwizanym z rynkami aplikacji.mare na rynkuTendencje cenowe-13%+52%EUR/t

EUR/t-30%-8%-13%-26%+3%SEGMENTY DZIAALNOCI

Slajd 21 FE +NhJednostka do wolumenw.18

SEGMENT CHEMIA GRUPA AZOTY (GK)19PRZYCHODYWOLUMENY(mln PLN)3Q20153Q20161-3Q20151-3Q 2016ZmianaY/YPrzychody segmentu, w tym:5345561 7441 684-3%Alkohole OXO93102352311-12%Plastyfikatory32351201319%Mocznik (zast.techn.)128109404291-28%Melamina9910929432511%Biel tytanowa557720522610%EBITDA1969112234109%Mara EBITDA4%12%6%14%

mln PLN 534 556 1 744 1 683+13%+3%+29%+13%-12%41%-4%10%tys. tonSEGMENTY DZIAALNOCI

FE19

GRUPA AZOTY PUAWY (GRUPA KAPITAOWA)

20

WYNIKI KWARTALNE GRUPA AZOTY PUAWY (GK)

213Q 20133Q20143Q20153Q 2016Zmiana do redniej 3Q 2013-2015(mln PLN)Przychody840846935712-18,5%(EBIT1917623-28,1%(Mara EBIT2,3%0,1%8,1%3,2%EBITDA554011869-2,8%(Mara EBITDA6,5%4,7%12,6%9,7%Zysk netto1836516-44,8%(

(mln PLN)GRUPA AZOTY PUAWY

21

WYNIKI GRUPA AZOTY PUAWY (GK) NARASTAJACO221-3Q 20131-3Q 20141-3Q20151-3Q 2016Zmiana 1-3Q2016/2015(mln PLN)Przychody2 8752 7092 8542 473-13,3%(EBIT319192368272-26,1%(Mara EBIT11,1%7,1%12,9%11,0%EBITDA421308490411-16,1%(Mara EBITDA14,6%11,4%17,2%16,6%Zysk netto286174334243-27,2%(

(mln PLN)GRUPA AZOTY PUAWY

22

FINANSE GRUPA AZOTY PUAWYGRUPA AZOTY PUAWY23WSKANIKI1-3Q 2015*1-3Q2016Wskaniki rentownociRentowno EBIT (%)12,911,0Rentowno EBITDA (%)17,216,6ROCE (%)11,68,2ROE (%)11,47,9Wskaniki pynnociWskanik pynnoci I (pynno bieca)2,63,1Wskaniki zadueniaWskanik zaduenia oglnego (%)21,819,8Dug netto (mln PLN)-655-710Dug netto/EBITDA-1,3-1,7Wskanik zaduenia kapitau wasnego(%)27,924,8

rodki pienine i ich ekwiwalenty zawieraj te rodki na lokatach krtkoterminowych powyej 3 miesicy (zawarte w pozycji bilansu: pozostae krtkoterminowe aktywa finansowe)

W biecym okresie zanotowano nieznacznie nisz warto wskanika rentowno EBIT% (o ok 1,9 pkt. procentowego) z tytuu niszego wyniku na dziaalnoci operacyjnej (o ok 96 mln z tj. o ok. 26%) w wyniku niszych przychodw ze sprzeday ( o ok 381 mln z tj. o ok 13%), na ktre wpyny gwnie nisze ceny (oglnie spadek przychodw z tytuu spadku cen -328 mln z) oraz mniejsze wolumeny sprzeday (oglnie spadek przychodw z tytuu mniejszych wolumenw -53 mln z).Warto wskanika rentowno EBITDA% jest na zblionym poziomie (obniya si o 0,6 punktu procentowego).Wskanik ROCE obniy si w biecym okresie (o 3,4 pkt. procentowego) z uwagi na spadek EBIT o ok 96 mln z (tj. o ok 26%) oraz wzrost kapitau staego o ok 168 mln z (tj o ok 5%).Wskanik biecej pynnoci jest wyszy (o 0,5 pkt. procentowego) w zwizku ze wzrostem aktyww obrotowych o ok 39 mln z tj. o ok 2,5 % (wzrost wartoci grupy: rodki pienine +lokaty krtkoterminowe powyej 3 m-cy o ok 85 mln z przy spadku pozostaych skadnikw aktyww obrotowych ) i spadek zobowiza krtkoterminowych o ok 67 mln z(tj. o 11,5%).Wskanik zaduenia oglnego spad w uwagi na spadek zobowiza ogem o ok. 6,6% i wzrost aktyww o ok.2,7%.Dug netto jest na jeszcze bezpieczniejszym poziomie za spraw wzrost wartoci o ok 85 mln z grupy: rodkw pieninych i ich ekwiwalentw plus lokaty krtkoterminowe powyej 3 miesicy.Wskanik zaduenie kapitau wasnego zmniejszy si ze wzgldu na wzrost kapitau wasnego o ok 155 mln przy jednoczesnym spadku zobowiza o ok 54 mln z.

23

GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAOWA)

24

ZDARZENIA JEDNORAZOWE dotyczce spki zalenej AFRIG S.A.

25GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAOWA)

Pozostae zagadnienia wymienione w raporcie biecym 27/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Emitenta, ktre mog wpywa na zmian wartoci aktyww zwizanych ze spk zalen AFRIG S.A., a nie ujte w biecym sprawozdaniu pozostaj nadal przedmiotem analiz i wyjanie.Wpyw na wyniki Grupy Azoty POLICE (GK):

25

WYNIKI GRUPA AZOTY POLICE (GK)26(mln z)GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAOWA)3Q 20133Q 20143Q20153Q 20163Q2015*3Q 2016**rednia z okresw poprzednich3Q 2016** vs okresy poprzednie (mln PLN)Przychody5105056005496005495382%&EBIT5818-1-1181080%&Mara EBIT1%2%3%-0,3%-0,2%3%2%EBITDA2430392120403129%&Mara EBITDA5%6%7%4%3%7%6%Zysk netto7615-9-814955%&

*z przeoeniem wpywu zdarze jednorazowych**przed uwzgldnieniem zdarze jednorazowych dotyczcych spki zalenej AFRIG S.A.

26

EBITDA27

GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAOWA)WYNIKI GRUPA AZOTY POLICE (GK) NARASTAJCO1-3Q 20131-3Q 20141-3Q20151-3Q 20161-3Q2015*1-3Q 2016**Zmiana 1-3Q2016**/2015*(mln PLN)Przychody1 9641 7542 0381 8402 0381 840-10%(EBIT77671549111014431%&Mara EBIT4%4%8%5%5%8%EBITDA13813521715717321021%&Mara EBITDA7%8%11%9%8%11%Zysk netto6354122708211743%&

*z przeoeniem wpywu zdarze jednorazowych bez rezerwy na zobowizania wtpliwe dotyczce spki Tervalis**przed uwzgldnieniem zdarze jednorazowych dotyczcych spki zalenej AFRIG S.A.

(mln z)11,4%

27

FINANSE GRUPA AZOTY POLICE28

GRUPA AZOTY POLICE (GRUPA KAPITAOWA)WSKANIKI1-3Q1-3Q1-3Q1-3Q201520162015*2016**Wskaniki rentownociRentowno EBIT (%)7,64,95,47,8Rentowno EBITDA (%)10,68,58,511,4ROCE (%)9,85,47,28,5ROE (%)10,35,47,28,7Wskaniki pynnociWskanik pynnoci I (pynno bieca)1,31,1Wskaniki zadueniaWskanik zaduenia oglnego (%)42,243,6Dug netto (mln PLN)241278Dug netto/EBITDA1,11,8Wskanik zaduenia kapitau wasnego(%)73,177,3

*z przeoeniem wpywu zdarze jednorazowych bez rezerwy na zobowizania wtpliwe dotyczce spki Tervalis**przed uwzgldnieniem zdarze jednorazowych dotyczcych spki zalenej AFRIG S.A.

28

GRUPA AZOTY ZAKADY AZOTOWE KDZIERZYN S.A.

29

WYNIKI GRUPA AZOTY KDZIERZYN30(mln z)GRUPA AZOTY KDZIERZYN3Q 20133Q 20143Q20153Q 2016Zmiana do redniej 3Q 2013-2015(mln PLN)Przychody47449143537981,2%(EBIT1,710,716,2-3,4-35,8%(Mara EBIT 0,32,23,7-0,9EBITDA20,530,935,418,262,8%(Mara EBITDA4,36,38,14,8Zysk netto4,88,913,8-2,7-30,0%(

30

31

(mln z)GRUPA AZOTY KDZIERZYNWYNIKI GRUPA AZOTY KDZIERZYN NARASTAJCO1-3Q 20131-3Q 20141-3Q20151-3Q 2016Zmiana 1-3Q2016/2015(mln PLN)Przychody1 5481 5341 3751 231-10,4%(EBIT9890991088,8%Mara EBIT6,35,97,28,8EBITDA15415515617310,8%Mara EBITDA9,910,111,314,0Zysk netto897887915,4%

31

FINANSE GRUPA AZOTY KDZIERZYNGRUPA AZOTY KDZIERZYN

32WSKANIKI1-3Q 20151-3Q2016Wskaniki rentownociRentowno EBIT (%)7,28,8Rentowno EBITDA (%)11,314,0ROCE (%)7,57,3ROE (%)8,07,9Wskaniki pynnociWskanik pynnoci I (pynno bieca)1,41,5Wskaniki zadueniaWskanik zaduenia oglnego (%)34,534,5Dug netto (mln PLN)-33,6106,2Dug netto/EBITDA-0,20,6Wskanik zaduenia kapitau wasnego(%)52,752,7

32

ZASTRZEENIA PRAWNEInformacje zamieszczone poniej zostay przygotowane przez Grup Azoty (Grupa) wycznie w celu informacyjnym na potrzeby prezentacji dla inwestorw oraz analitykw rynku z dnia 9 listopada 2016 r. (Prezentacja). Poprzez udzia w spotkaniu, na ktrym Prezentacja jest przedstawiana lub przez zapoznanie si z treci poniszej Prezentacji zgadzaj si Pastwo na poniej okrelone ograniczenia i zastrzeenia.Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie jest czci i nie powinna by traktowana jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisw na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposb nabycia jakichkolwiek papierw wartociowych ktregokolwiek z podmiotw Grupy. Niniejsza prezentacja ani adna jej cz nie mog stanowi podstawy ani nie mona na nich polega w zwizku z jakimkolwiek zapisem na jakiekolwiek papiery wartociowe spek Grupy, lub ich nabyciem. Niniejsza Prezentacja ani adna jej cz nie mog stanowi podstawy ani nie mona na nich polega w zwizku z jakkolwiek umow albo zobowizaniem lub decyzj inwestycyjn dotyczc papierw wartociowych spek Grupy. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczcej jakichkolwiek papierw wartociowych spek Grupy. adne owiadczenie ani zapewnienie, wyrane jak i dorozumiane, nie zostao zoone przez, ani w imieniu Grupy, ani adnego z akcjonariuszy spek Grupy, czonkw organw, czonkw kadry kierowniczej, pracownikw, przedstawicieli lub doradcw ani adnej innej osoby, co do prawidowoci, kompletnoci lub rzetelnoci informacji lub opinii przedstawionych w niniejszej Prezentacji.Kwestie omawiane w niniejszej Prezentacji mog stanowi stwierdzenia dotyczce przyszoci. Stwierdzenia dotyczce przyszoci rni si od stwierdze dotyczcych faktw historycznych. Stwierdzenia zawierajce sowa oczekuje, zamierza, planuje, uwaa, planuje, przewiduje, bdzie, ma na celu, moe, byoby, mogoby, kontynuuje oraz podobne o charakterze dotyczcym przyszoci stanowi wyznaczniki takich owiadcze dotyczcych przyszoci. Owiadczenia dotyczce przyszoci zawieraj owiadczenia na temat wynikw finansowych, strategii biznesowej, planw i celw Grupy w zakresie jej przyszej dziaalnoci (wcznie z planami rozwoju dotyczcymi Grupy). Wszystkie stwierdzenia dotyczce przyszoci zawarte w niniejszej Prezentacji dotycz kwestii wicych si ze znanymi i nieznanymi ryzykami, sprawami niemoliwymi do przewidzenia oraz innymi czynnikami, w wyniku ktrych faktyczne wyniki i osignicia Grupy mog by istotnie rne od przedstawionych w owiadczeniach dotyczcych przeszoci oraz wynikw i osigni Spki w przeszoci. Owiadczenia dotyczce przyszoci zostaj zoone na podstawie rnorodnych zaoe w zakresie przyszych wydarze, wcznie z wieloma zaoeniami dotyczcymi aktualnych i przyszych strategii biznesowych Grupy oraz przyszego otoczenia dziaalnoci. Chocia Grupa uwaa, e przyjte dane szacunkowe i zaoenia s uzasadnione, mog one okaza si nieprawidowe. Informacje, opinie i stwierdzenia dotyczce przyszoci zawarte w niniejszej Prezentacji s aktualne wycznie w dacie niniejszej Prezentacji i mog zosta zmienione bez zawiadomienia. Grupa i jej odpowiedni doradcy nie maj obowizku przekazywania do publicznej wiadomoci aktualizacji i zmian informacji, danych oraz owiadcze znajdujcych si w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarw Grupy lub wystpienia nieprzewidzianych faktw lub okolicznoci, ktre bd miay wpyw na t strategi lub zamiary Grupy, chyba e obowizek taki wynika z przepisw prawa. Grupa zwraca uwag osobom zapoznajcym si z niniejsz Prezentacj, e jedynym wiarygodnym rdem danych dotyczcych wynikw finansowych Grupy oraz spek Grupy, prognoz, zdarze oraz wskanikw dotyczcych Grupy i spek Grupy s raporty biece i okresowe przekazywane przez spki Grupy w ramach wykonywania obowizkw informacyjnych wynikajcych z prawa polskiego.Ani Grupa, ani aden z akcjonariuszy spek Grupy, czonkw organw, czonkw kadry kierowniczej, pracownikw, przedstawicieli lub doradcw ani adna inna osoba nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu jakiejkolwiek szkody wynikajcej z powodu wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej treci albo w jakikolwiek inny sposb wynikajcych w zwizku z niniejsz Prezentacj. Ani Grupa, ani aden z akcjonariuszy spek Grupy, czonkw organw, czonkw kadry kierowniczej, pracownikw, przedstawicieli lub doradcw, ani adna inna osoba nie s zobowizani zapewni odbiorcom niniejszej Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizowa niniejsz Prezentacj.Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczce przemysu chemicznego w Polsce i na wiecie, w tym informacje dotyczce udziau Spki oraz jej wybranych konkurentw w rynku. rdo pochodzenia informacji zostao kadorazowo wskazane w niniejszej Prezentacji, a Grupa ani jakikolwiek inny podmiot dziaajcy na zlecenie Grupy nie dokonywa niezalenej weryfikacji danych, o ktrych mowa powyej.Niniejsza Prezentacja nie podlega dystrybucji ani wykorzystaniu przez adn osob ani jakikolwiek podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byoby sprzeczne z przepisami prawa miejscowego lub zobowizywaoby Grup albo ktrykolwiek z jej podmiotw powizanych do uzyskania autoryzacji, licencji albo uzaleniao od wymogw rejestracyjnych wynikajcych z obowizujcych przepisw prawa. Niniejsza Prezentacja ani adna jej cz lub kopia nie moe by wprowadzona ani przesana na terytorium Stanw Zjednoczonych Ameryki, ani nie moe by rozpowszechniania, bezporednio lub porednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie tego ograniczenia moe stanowi naruszenie amerykaskich przepisw dotyczcych papierw wartociowych. Osoby, ktre wejd w posiadanie niniejszej Prezentacji powinny przestrzega wszystkie powysze ograniczenia. adne papiery wartociowe, o ktrych mowa w niniejszym dokumencie, nie zostay i nie zostan zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykaskiej ustawy o papierach wartociowych - US Securities Act of 1933. Wszelkie takie papiery wartociowe nie mog by oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba e na mocy zwolnienia albo w ramach transakcji nie podlegajcej wymogom rejestrowym tej ustawy.33

33

Raport Zintegrowany za rok 2015Zapraszamy do zapoznania si z Zintegrowanym Raportem Rocznym Grupy Azoty za rok 2015

Mam przyjemno podzieli si informacj, e na stronach Grupy Azoty dostpny jest raport zintegrowany, zachcam do lektury.34

Dzikujemy za uwagWicej informacji www.grupaazoty.com