Transcript

TOPONIM : ZLOIN U BOROVU SELU II

ZLOIN U OSIJEKU (OPT. MIRKO SIVI)IZVJETAJI S PRAENJA SUENJASaeti prikaz predmeta do poetka glavne rasprave 29. listopada 2012. godine pred upanijskim sudom u OsijekuIstraga u ovom kaznenom predmetu voena je na upanijskom sudu u Osijeku, a Vrhovni sud RH je 29. svibnja 2007. kao nadlean sud odredio upanijski sud u Zagrebu.Optuenik Mirko Sivi, tijekom kriminalistike obrade kao i tijekom istranog postupka priznao je izvrenje kaznenog djela, no kasnije je iskaz opovrgnuo tvrdei da je iznuen od strane policijskih djelatnika.

Optunicom upanijskog dravnog odvjetnitva u Osijeku broj K-DO-76/06 od 16. travnja 2007. se I. opt. Branimira Glavaa, II. opt. Ivicu Krnjaka, III. opt. Gordanu Geto Magdi, IV. opt. Mirka Sivia, V. opt. Dinu Kontia, VI. Opt. Tihomira Valentia i VII. opt. Zdravka Dragia teretilo se zbog kaznenog djela ratnog zloina protiv osjekih civila. I.opt. Glavaa, II.opt. Krnjaka i III.opt. Geto Magdi optunica je teretila da su krei pravila meunarodnog prava za vrijeme oruanog sukoba naredili da se ubija civilno stanovnitvo i neovjeno postupa prema njemu, dok IV.opt. Mirka Sivia, V.opt. Dinu Kontia, VI.opt. Tihomira Valentia i VII.opt. Zdravka Dragia teretilo se da su sa drugim, nepoznatim vojnicima, neosnovano civile uhiivali, zlostavljali i odvodili do rijeke Drave i tamo ih ubijali.

U postupku su spojene optunice DO-a iz Zagreba broj K-DO-105/06 od 25. travnja 2007. godine, podignuta protiv okrivljenog Branimira Glavaa, i optunica DO-a iz Osijeka broj K-DO-76/06 od 16. travnja 2007. godine podignuta protiv prvooptuenog Glavaa i ostalih est optuenika. U meuvremenu, rjeenjem od 5. lipnja 2008. godine zbog bolesti razdvojen je postupak protiv IV-opt. Mirka Sivia u odnosu na preostale optuenike. upanijsko dravno odvjetnitvo u Zagrebu dostavilo je objedinjenu i izmijenjenu optunicu, broj: K-DO-105/06, od 30. rujna 2008.Dana 8. svibnja 2009. godine objavljena je presuda Vijea za ratne zloine upanijskog suda u Zagrebu kojom su optuenici Branimir Glava, Ivica Krnjak, Gordana Geto Magdi, Dino Konti, Tihomir Valenti i Zdravko Dragi proglaeni krivima za kazneno djelo ratnog zloina protiv civilnog stanovnitva poinjenog u Osijeku 1991. godine. VSRH je 2. lipnja 2010. okrivljenicima smanjio zatvorske kazne koje su im izreene prvostupanjskom presudom, pa je tako (pravomonom) presudom VSRH Branimir Glava osuen na 8 godina zatvora, Ivica Krnjak na 7, Gordana Geto Magdi na 5, Dino Konti na 3 godine i 6 mjeseci, Tihomir Valenti na 4 godine i 6 mjeseci te Zdravko Dragi na 3 godine i 6 mjeseci.

Dana 18. listopada 2010. godine na upanijskom sudu u Zagrebu izvanraspravno se oitovao sudski vjetak na okolnost raspravne sposobnosti optuenika Mirka Sivia .

29. listopada 2012. godine otvaranje glavne rasprave, oitovanje vjetaka o raspravnoj sposobnosti optuenika Mirka Sivia, izjanjavanje o krivnji, dokazni postupakSuenje su pratili Miren pek, promatra Centra za mir,nenasije i ljudska prava Osijek, novinari HRT-a, lokalni novinari Nakon to je Predsjednik Vijea objavio predmet glavne rasprave i sastav vijea, Zamjenik upanijskog dravnog odvjetnitva iz Osijeka predao je u sudski spis usklaeni opis optunog akta protiv opt.Mirka Sivia, s obzirom na injenicu da je u odnosu na ostale optuenike postupak protiv optuenog razdvojen odlukom upanijskog suda u Zagrebu br.Kv-Rz-10/08 od 5. lipnja 2008. godine. Prije poetka glavne rasprave utvrivala se, posredstvom vjetaka, raspravna sposobnost optuenika. Sukladno lanku 248.st.3. ZKP-a, raspravnu sposobnost utvrivala su dvojica vjetaka, a smisleno su se primjenile i druge odredbe o vjetaenju, sukladno ZKP-u.Vjetaci su usmeno izloili svoj nalaz i miljenje.

VJETAK dr. BORIS DUMENIVjetak je u cjelosti ostao kod pisanog nalaza i miljenja koji je sudu dostavio 29.oujka 2011. godine.

U pauzi je izvrio uvid u novodospjelu medicinsku dokumentaciju koja datira iz 2011. godine i nakon uvida je ostao kod konstatacije da je Mirko Sivi, to se tie tjelesnog zdravlja sposoban za pristup i aktivno sudjelovanje na glavnoj raspravi. U pauzi je zajedno s vjetakom psihijatrijske struke izvrio i orijentacijski pregled optuenika te uoio da je optuenik samostalno pokretan uz dvije podpazune take, da samostalno sjeda i ustaje, a na malim zglobovima gornjih i donjih ekstremiteta uoio je teke degenerativne promjene. Unato tekom invaliditetu koja je posljedica osnovne bolesti (reumatodni artritis), vjetak je potvrdio da ostaje kod miljenja da je optuenik sposoban za sudjelovanje na raspravi.Na upit branitelja opt. Mirka Sivia, odvjetnika Selima abanovia, vjetak je iskazao kako je opt. Mirku Siviu reumatodni artritis dijagnosticiran 1996. godine, a do 2010. godine je zbog osnovne bolesti hospitaliziran. Koristio je raznovrsnu i najsuvremeniju terapiju za lijeenje, tj. lijekove najnovije generacije. Terapijom se uklanjaju bolovi uzrokovani reumatodnim artritisom.

Na upit zamjenika Dravnog odvjetnika iz Osijeka, Miroslava Kraljevia, vjetak je iskazao kako se radi o kroninoj bolesti, a da e remisije (stanja bez simptoma) biti sve kraa.Na upit predsjednika vijea, vjetak je iskazao kako je orijentacijskim pregledom ustanovio, izjavom optuenog, kako isti (zbog bolesti supruge) u kui obavlja sve kuanske poslove sam.

Kada nema simptoma, bolovi pripadaju kategoriji slabog intenziteta, a on ne ugroava optuenikovu ouvanu radnu sposobnost to se tie kuanskih poslova te nazonosti na glavnoj raspravi.

VJETAK prof. dr. IVAN POGAIN

Vjetak je u cjelosti ostao kod pisanog nalaza i miljenja koji je dostavio sudu, te je rekao da je on postao lijenik psihijatar opt. Mirka Sivia.

Iskazao je kako je opt. Sivi na pregled dolazio nekoliko puta, a posljednji puta je pregledan prije godinu dana, no nije se javljao na kontrole zgog materijalnih potekoa, te zbog tjelesnih potekoa.

Vjetak je potvrdio da ostaje kod ocjene da je opt. Sivi i dalje raspravno sposoban, ali uz ogranienja, poput davanja uestalih pauza za odomor optuenog.Na upit branitelja opt. Mirka Sivia, odvjetnika Selima abanovia, vjetak je iskazao kako se vezano uz kronini PTSP te depresivne simpotme, mentalni zamor manifestira na nain da kod optuenog dolazi do smetnji u koncentraciji, u smislu smanjene sposobnosti na dugotrajno praenje nekih sadraja.

Terapija ima djelomino ljeidbene ciljeve, a kako kod optuenika kronini PTSP ima i bioloka oteenja, terapijski dosezi se esto ogledaju u pokuajima zaustavljanja daljnje progresije simpota i redukcije istih. Prekid uzimanja terapije u odnosu na psihijatrijske poremeaje, tj. prestanak uzimanja antidepresiva, hipotetski ne bi dovelo do dramatinih nuspojava, jer budu i po nekoliko dana u organizmu nakon prestanka uzimanja istih. No due neuzimanje lijekova dovelo bi do ovisnikih simptoma poput nemira, straha, tjeskobe, drhtanja.

Na upit zamjenika Dravnog odvjetnika iz Osijeka, Miroslava Kraljevia, vjetak je iskazao kako se ne moe izjasniti o duevnom stanju opt. Mirka Sivia u razdoblju od 2000. do 2009. godine, ali pretpostavlja da optuenik u tom razdoblju nije imao intenzivnije simptome jer bi se eventualno javio na pregled, a kako nema materijalne dokumentacije iz tog razdoblja, to potvruje njegovo miljenje. Nakon to je utvreno da su ispunjeni zakonski uvjeti za odravanje glavne rasprave, vijee je donijelo Rjeenje kojim se odrava glavna rasprava te se pristupilo utvrivanju istovjetnosti optuenog Mirka Sivia, sukladno lanku 317. ZKP-a.

Zamjenik DO iz Osijeka proitao je optunicu od 27. listopada 2011. godine br. K-DO-2/11.Prema optunici opt. Mirka Sivia tereti se da je tijekom studenog i prosinca 1991. godine:a) zajedno sa sada pokojnim Stjepanom Bekavcem te nepoznatim suboracem, dobivi zapovijed da usmrte nepoznatog mukarca zatoenog u kui u Dubrovakoj 30, istog preuzeli, vezali ga samoljepivom trakom, odvezli na obalu Drave u blizini Tvre, ispalili u njega vie hitaca i gurnuli ga u rijeku Dravu,

c) nakon to su Stjepan Bekavac te opt. Tihomir Valenti i opt. Zdravko Dragi, po zapovijedi, saekali Aliju abanovia ispred njegove stambene zgrade, uhitili ga te ga odvezli i zatoili u podrumu kue br. 30 u Dubrovakoj ulici, nakon ega su Stjepan Bekavac i opt. Mirko Sivi, po zapovijedi, otili u tu kuu te ga ispitivali i akama udarali u trbuh, prsa i glavu, da bi ga potom nepoznati pripadnici navedene postrojbe odvezli na obalu rijeke Drave, tamo ga pucajui usmrtili, te ga bacili u rijeku Dravu.Sukladno lanku 320. st. 1., 2. i 3. ZKP-a optuenik je izjavio da je razumio optunicu te da se ne smatra krivim. Sukladno l. 311. ZKP-a, Predsjednik vijea prekinuo je glavnu raspravu radi odmora optuenika, u vremenskom trajanju od pola sata.

Prema lanku 320. st. 7. ZKP-a nastavilo se s dokaznim postupkom, ispitivanjem svjedoka. Na dananju glavnu raspravu nise se odazvali svjedoci Antionio Gerovac i eljko Mikuli.SVJEDOK ZVONIMIR MEKOVISvjedok je propisno upozoren u smislu lanka 324. st.1. te l. 236. ZKP-a.

Svjedok je svoj iskaz nadopunio iskazujui kako je opt. Mirko Sivi postavljen u njegovu destinu na obnaanje dunosti mesara, to je bilo interesatno za postrojbu jer je to bila opskrba koja je u jednom momentu hranila preko 800 vojnika u Osijeku i okolici, ali i pobjegle rezerviste JNA, koji su rasporeivani na rad u njegovu desetinu. Iskazao je kada bi mogao izviti uvid u svoju dokumentaciju, koju je vodio kao zapovjednik desetine, mogao bi tono odgovoriti kada je opt. Mirko Sivi napustio postrojbu, a kada se u nju vratio.

Pokuavajui se sjetiti, svjedok je iskazao kako misli da je opt. Mirko Sivi iz postrojbe otiao krajem rujna ili poetkom listopada 1991. godine, a kada se vratio to ne zna niti okvirno, tj. je li to bilo 1991. ili 1992. godine.

Nakon iskazivanja elje opt. Mirka Sivia da ode iz desetine, svjedok je otiao pomoniku zapovjednika za logistiku, eljku Vrselji, zajedno s opt. Siviem, no samom razgovoru nije nazoio, ali zna da nakon tog razgovora opt. Mirko Sivi vie nije bio u njegovoj desetini.

U to vrijeme nikakve formalne zapovjedi, u smislu pisanog traga, nisu voene. Na upit DO Osijek, svjedok je iskazao kako je za vrijeme njegovog sluenja u desetini, skoro svakodnevno viao opt. Mirka Sivia, a znao je da je isti iz Baranje, iz Jagodnjaka. Zgob obitelji, koja je nakon okupacije Baranje preselila, optuenik je esto znao izbivati. Inae, dok je sluio u desetini, optuenik je imao jasne zadatke - u kuhinji je radio kao mesar.Svjedok nije naputao svoju postrojbu od dolaska 20. kolovoza 1991. pa sve do umirovljenja 2002. godine. Njegova postrojba je pripadala logistici, a mnoge vojnike bilo je teko zadrati, jer su smatrali da se njihovi kolege bore, dok oni gule krompir. Upravo je iz tog razloga imao i razgovor sa sada opt. Mirkom Siviem, oko odlaska iz postrojbe. Nakon nekog vremena opt. Mirko Sivi mu je pristupio s upitom hoe li ga primiti nazad u postrojbu, no kako svjedok nije imao te ovlasti, smatra da je rjeenje o povratku donio pomonik zapovjednika za logistiku ili neka druga ovlatena osoba. Svjedok nije provjeravao tko je izdao rjeenje o povratku u desetinu.

Svjedok je iskazao da je iz pogovora uo gdje je opt. Mirko Sivi bio nakon naputanja desetine. Prialo se u ono vrijeme kako se formira izviaka postrojba satnija, koja bi imala zadatak da djeluje iza lea neprijatelju, a kako je opt. Sivi iz Baranje, bio je interesantan za tu postrojbu. No svjedok ne zna je li se to i dogodilo niti zna nekog drugog tko je bio pripadnikom navedene postrojbe.Na upit branitelja opt. Mirka Sivia, odvjetnika Selima abanovia, svjedok je iskazao kako je njegova postrojba bila izmjetena iz Osijeka. U prostoru bive tvornice tekstila Mara Osijek nalazilo se skladite te kuhinja, pa je jedan dio njegovih ljudi boravio u tom prostoru. U to je vrijeme, prisjetio se svjedok, bilo dva izmjetanja postrojbe - jedno u akovaku Satnicu, a drugo u Cernu.

Svjedok se nije mogao sa sigurniu sjetiti kada je postrojba bila izmjetena u . Satnicu. U Cerni su bili pet do est dana prije pada Vukovara. Svjedok je izdao zapovjed da uz vozaa hladnjae Miroslava Velcera poe i opt. Mirko Sivi. Tim vie jer je optuenik bio jedini mesar u postrojbi.

Svjedok je rekao da misli kako je optuenik izbivao iz njegove desetine dva mjeseca, a to se tie tehnike isplate plaa, svjedok bi od raunovodsva preuzeo novce i isplatne liste na koje bi se potpisivali prisutni vojnici, a isplatne liste i novce neprisutnih vratio bi raunovotkinji, a onda bi vojnici samostalno podizali plae. Svjedok nije provjeravao koliko i tko je to inio, jer su to bila vremena granatiranja, pa je pitanje isplata plaa bilo manje vano.

Na pitanje opt. Mirka Sivia, svjedok je rekao da se moe sa sigurnou sjetiti da je opt. Sivi bio u akovakoj Satnici, ali ne i Cerni.

Kada je svjedoka opt. Mirko Sivi prisjetio na dolazak generala Basarca u Cernu, svjedok je rekao da moe potvrditi kako je general Basarac doao u kasnim veernjim satima u Cernu, prisjeajui se kako je kuharica Dragica Pokos izvadila pitolj i zaustavila generala, ne znajui tko je on.

Svjedok je time zakljuio da je opt. Sivi bio u Cerni, jer zna za taj dogaaj.

Na upit zamjenika DO Osijek svjedok je rekao da se ne sjea da je vidio optuenog u Cerni.

Na upit branitelja opt. Sivia, odvjetnika Radana Kovaa, svjedok je rekao da ne moe sa sigurnou odgovoriti koliko je postrojba dugo boravila u Cerni. Nakon ispitivanja svjedoka, Predsjednik vijea je konstatirao da branitelj opt. Mirka Sivia, odvjetnik Selim abanovi, ponavlja i argumentira prijedloge iz podneska od 25. svibnja 2012. godine: da se sasluaju vjetaci i daju ocjenu raspravne sposobnosti pri davanju izjava opt. Sivia policijskim slubenicima. Odvjetnik je smatrao da bi sukladno tome slijedio zahtjev za izdvajanje zapisnika o ispitivanju tada osumnjienog Mirka Sivia.Konstatirano je da branitelj opt. Mirka Sivia, odvjetnik Radan Kova, predlae da se provede kombinirano ortopedesko-reumatsko-psihijatrijsko vjetaenje.

Zamjenik DO iz Osijeka sloio se o provoenju dokaza na okolnosti naina provoenja ispitivanja tada osumnjienog Mirka Sivia, no protivio se prijedlogu o provoenju kombiniranog vjetaenja.

Nakon vijeenja doneseno je Rjeenje, kojim je sukladno l. 322. st. 4. to. 2. i 3. ZKP-a odbijen prijedlog obrane opt. Mirka Sivia za interdisciplinarnim vjetaenjem psihofizikog stanja optuenika prilikom ispitivanja pred policijskim slubenicima, kao nevano, jer Vijee smatra da e ta injenica moi biti utvrena.Zamjenik DO Osijek predloilo je da se u nastavku glavne rasprave u svojstvu svjedoka ispitaju policijski slubenici eljko Mikuli i Antonio Gerovac, kao i eljko Krpan, zamjenik DO u Osijeku, na oklonost tijeka i dinamike ispitivanja opr. Mirka Sivia u PU Osjeko-baranjskoj.

Branitelji opt. Mirka Sivia suglasni s prijedlogom zamjenika DO Osijek, predloili su da se tijekom dokaznog postupka utvrdi koja je to nepoznata muka osoba bila rtva nasilne smrti koja se opisuje pod tokom a) optunice, smatrajui da je od inkriminiranog dogaaja prolo 20 godina te da je gotovo nemogue da nije nikada uslijedila potraga za nepoznatim mukarcem. Predoloili su i da se utvrdi koliko je tijelo NN mukarca bilo u rijeci Dravi i kada je mogao biti ubijen.

Branitelji su predloili da se tijekom dokaznog postupka pozovu i ispitaju kao svjedoci Gordana Geto, Branimir Glava, na okolnosti je li i koliko dugo opt. Sivi boravio u postrojbi za posebne namjere OZ Osijek, te Dragica Pokos, na okolonost boravka opt. Sivia u Cerni, te odvjetnica Branka Papri, braniteljica opt. Mirka Sivia u prethodnom postupku na okolnosti zdravstvenog stanja njenog branjenika.

Zamjenik DO u Osijeku protivio se prijedlogu branitelja za utvrivanje ideniteta NN mukarca, kao i duljine vremena koje je tijelo bilo u rijeci Dravi, jer je dokaz neprikladan s obzirom da je posve izvjesno da je vezano za dogaanja i pronalaske veeg broja neidentificranih leeva i nijedan se ne moe dovesti u relevanciju s tokom a) optunice. Protivio se ispitivanju osuenika iz kaznenog postupka, izuzev Gordane Geto.Nakon vijeanja, Predsjednik vijea donio je Rjeenje kojim se odlueno da e u nastavku dokaznog postupka biti ispitani svjedoci eljko Mikuli, Antionio Gerovac, eljko Krpan, Gordana Geto, Branka Papri i Dragica Pokos.

Sukladno l. 322. st.4. to.3. ZKP-a Vijee je odbilo dokazni prijedlog obrane za utvrivanjem ideniteta NN mukarca, kao i vremena boravka tijela u rijeci Dravi, jer postoje razlozi za sumnju da bi se to moglo utvrditi s velikim potekoama.

Glavna rasprava je odgoena za dane 29. i 30. studenoga 2012. godine.

29. studenog 2012. godine nastavak glavne rasprave, dokazni postupakSuenje su pratili Miren pek i Veselinka Kastratovi, promatrai Centra za mir, nenasije i ljudska prava Osijek, novinari HRT-a, novinari pisanih medija

Na dananju glavnu raspravu su se odazvali svjedoci: Antonio Gerovac, eljko Mikuli, Branka Papri, eljko Krpan, Gordana Geto Magdi i Dragica Pokos.

SVJEDOKINJA BRANKA PAPRISvjedokinja je navela kako se ne sjea datuma, ali 2006. godine je primila poziv policijskog slubenika, da kao odvjetnica po slubenoj dunosti doe u PP Osijek, kako bi preuzela obranu osumnjiene osobe. U tom pozivu nije bilo informacija o identitetu osumnjiene osobe kao niti vrsti kaznenog djela. Zbog privatnog angamana u postaju je dola oko 13,00h.

Na upit branitelja opt. Mirka Sivia, odvjetnika Selima abanovia, svjedokinja je rekla da je po dolasku u PP Osijek odvedena u zasebnu prostoriju gdje je ostala sama s tada osumnjienim Mirkom Siviem.

Upozorena od strane predsjednika sudskog vijea kako ne smije iskazivati o predmetu, jer bi to bilo krenje odvjetnike etike, svjedokinja je iskaz nastavila navodei kako joj je Mirko Sivi tada ukratko ispriao o emu se radi, potpisao joj punomo te ispriao kako su ga policajci pronali u Vojvodini, obavili s njim razgovor te im je obeao da e se dobrovoljno javiti u policijsku postaju. Ukratko joj je opisao zbog ega je on u postaji, iako taj opis nije bio posve sukladan tijeku dogaaja koje je kasnije opisivao pred policijskim slubenicima. Iskaz njezinog branjenika je tada bio veoma opiran, iznosio je sve okolnosti te bi tijekom ispitivanja, prilikom prisjeanja, nadodavao mnoge stvari, na to se i sama zaudila, s obzirom da je proteklo vie od petnaest godina od inkriminiranog dogaaja. Sjeao se detalja oko veste, tkanine, koju je zamjetio na nekome, to je za nju bilo nevjerojatno. Izjavila je da tada osumnjiani Sivi nije govorio o psihikom/fizikom zlostavljanju od strane policijskih slubenika, a sama nije znala za to se njezinog branjenika sumnjii.

Samo ispitivanje voeno je pred dva policijska slubenika, dva zamjenika dravnog odvjetnika, pred pisaricom i braniteljicom, a trajalo je satima, tonije do ponoi. Prema navodima svjedokinje, Sivi je bio vidno umoran, trpio je bolove te mu je odreena pauza u vremenu od pola sata. Kasnije, pregledavajui zapisnik o ispitivanju osumnjienika, primjetila je kako nisu konstatirane njezine intervencije oko pravljenja uestalijih pauza. Za vrijeme pauze svjedokinja je, zajedno s dravnim odvjetnicima, bila na hodniku, ispred prostorije u kojoj je uz Sivia ostala pisarica, iako je u tu prostoriju ulazilo vie policajaca. Ve je tada predloila da se Sivia uputi na lijeenje u Zagreb.Sutradan prijepodne u njezin ured doli su supruga Mirka Sivia i njegov sin koji su joj predoili medicinsku dokumentaciju, a poslijepodne je na poziv istranog suca Maria Kovaa dola na ispitavanje svog branjenika. Uvidom u pribavljenu medicinsku dokumentaciju, shvatila je kako se kod njezinog branjenika radi o dijagnosticiranom reumatskom artritisu, PTSP-u te problemima s bubrezima.

U sobi je zatekla dvojicu policajaca, a svom branjeniku je priopila kako e protiv njega biti odreen pritvor. injenicu da e protiv njega biti odreena pritvor, opt. Sivi nije dobro primio, ve je uzvratio kako to nije oekivao, ve da mu je obeano rjeavanje pitanje statusa umirovljenika, da e dobiti status zatienog svjedoka te da e mu se zaposliti oba sina. Svjedokinja se raspitala kod jednog od policajca oko statusa zatienog svjedoka, no odgovor je bio da mu status nije obean.

Kod istranog suca, njezin tadanji branjenik Sivi, nije iskazivao, osim da ostaje kod iskaza danim pred policijskim slubenicima.

Na upit DO Osijek, svjedokinja je nadopunila iskaz vezan uz ispitavanje Mirka Sivia, navodei kako tada nije imala primjedbi na ispitivanje, kako se sve vodilo prema metodologiji ispitivanja, a intervenirala je samo u pogledu pravljenja uestalijih stanki. Prema njezinom miljenju, sam Sivi nije bio svjestan inkriminacije koja mu se stavlja na teret, tj. svoje pravne pozicije, to joj je bilo sasvim jasno onaj dan kada su bili kod istranog suca, kada joj je opt. Sivi rekao da on zbog svojih odgovora nee snositi nikakve posljedice. Sama svjedokinja bila je dojma da Sivi vie vjeruje policajcima nego njoj.SVJEDOK ELJKO MIKULI Na upit DO Osijek svjedok je naveo kako je 2005. i 2006. godine od strane Ravnateljstva MUP-a upuen iz PU Zagrebake na sudjelovanje u radnoj skupini koja je za cilj imala obavljanje kriminalistikih radnji/obrada u PU Osjeko-baranjskoj.

Svjedok je naveo da je Mirko Sivi u slubenim prostorijama bio ispitivan izmeu est i osam sati, tj. od 15,00 do 22,00. Uz njega su ispitivanju nazoili drugi policijski slubenik Antonio Gerovac, zamjenici DO Osijek Miroslav Kraljevi i eljko Krpan, braniteljica Branka Papri i zapisniarka. Svjedok je vodio radnju ispitivanja.

Prema saznanjima svjedoka, Mirko Sivi se pozivao vie puta na obavijesni razgovor, a tek tijekom listopada 2006. godine se dobrovoljno prijavio. Od strane policijskih slubenika mu je predoeno, putem telefona, na koje e ga se okolnosti ispitati. Nakon to je sa Siviem obavljen obavijesni razgovor sainjena je slubena zabiljeka, a kako je u tom razgovoru i sam iskazivao o ubojstvima i odvoenjima osoba srpske nacionalnosti iz Osijeka, stekle su se zakonske pretpostavke za njegovo uhienje.

to se tie lijekova i zdravstvene situacije tada osumnjienog Mirka Sivia, svjedok je naveo da je osumnjieni sam donio lijekove, kao i recepte, koje su kasnije ili podii neki policijski slubenici. Kod njegove lijenice su se raspitivali o njegovom stanju pa se zakljuilo da moe biti podvrgnut ispitivanju.

Na upit branitelja opt. Mirka Sivia, odvjetnika Selima abanovia, svjedok je naveo da su kolege policijaci zasigurno vodili zabiljeku o razgovoru s lijenicom, ali nije siguran je li kao zabiljeka ula u prilog kaznene prijave.

Svjedoku je potom predoeno Izvjee o uhienju. Rekao je da ne zna tko je od kolega odradio uhidbeni nalog niti tko je pisao traenje za produenje roka za zadravanje.

Osumnjienik isto nije potpisao, jer se ono uhieniku ne daje na uvid.

Kontakt s Mirkom Siviem, od trenutka njegovog dolaska u PP, osim svjedoka i kolege Gerovca nitko drugi nije imao. Trei kolega je obavljao formalno uhienje. Svjedok time iskljuuje bilo kakvu sumnju da je netko od njih trojice Siviu obeao rjeavanje statusa mirovine, zaposlenje djece ili status zatienog svjedoka.

Prvog dana, prilikom obavjesnog ispitivanja, Sivi je bio voljan pokazati objekte u kojima se nalazio sa svojom postrojbom.

Na upit opt. Mirka Sivia, svjedok je naveo kako postoji mogunost da je Vladimir Faber, naelnik PU Osjeko-baranjske, dolazio u prostoriju u kojoj se osumnjienik nalazio, no svjedok to smatra uobiajenim postupkom.

Branitelj opt. Mirka Sivia, odvjetnik Selim abanovi, uloio je prigovor na iskaz svjedoka, jer smatra da je u koliziji s iskazom odvjetnice Branke Papri u pogledu navoda da je konzultiran lijenik optuenika.

SVJEDOK ANTONIO GEROVAC Na upit DO Osijek svjedok je naveo kako je u MUP-u zaposlen od 2000. godine, a da je kao slubenik PU Zagrebake poslan te postao dio radne skupine upuene za Osijek.Svjedok je potvrdio iskaz kolege Mikulia, kako je 16. listopada 2006. godine ostvaren kontakt u poslijepodnevnim satima s Mirkom Siviem, kojem je prethodio telefonski razgovor. Obavijesni razgovor je protekao bez trzavica i problema. Mirko Sivi nije traio lijeniku pomo, izgledao je jako dobro, normalno je govorio. Uhien je istog dana oko 22,00 sata, kada je i pristupio u postaju.Kako se u obavijesnom razgovoru Mirko Sivi praktino sam inkriminirao, svjedok smatra da je ili naelnik ili voa radne skupine zakljuio da ga treba uhititi. Braniteljica osumnjienog Sivia nije intervenirala niti je stavljala primjedbe tijekom ispitivanja.

Svjedok je demantirao da se Siviu nudilo rjeavanja statusa umirovljenika ili da e ostvariti pravo zatienog svjedoka, ve mu je po priznanju predoeno da e biti prepraen na upanijski sud.

Na upit branitelja opt. Mirka Sivia, odvjetnika Selima abanovia, svjedok je naveo kako su se prilikom ispitivanja zasigurno pravile stanke, jer je bilo vidljivo da Sivi ima zdravstvenih problema, no sam nije traio medicinsku pomo. Svjedok je demantirao da su u prostoriju ulazile druge osobe osim navedenih te da on nije uruivao dodatno rjeenje o zadravanju osumnjienika, jer mu je rjeenje urueno prije roka od 24h, u protivnom bila bi poinjena postupovna povreda.

Svjedok se nije mogao sjetiti jesu li slijedom informacije koju im je pruio Sivi mogli identificirati rtvu njegova postupanja, iako smatra da su sravnjivali podatke sa popisom nestalih osoba. Naveo je kako su Sivia provezli oblinjim kvartom kako bi im pokazao kuu i objekte u kojem se nalazila postrojba za posebne namjene.

SVJEDOK ELJKO KRPANNa upit DO Osijek svjedok je naveo kako je nazoio ispitivanju tada osumnjienog Sivia, zajedno sa policijskim slubenicima, braniteljicom, kolegom iz dravnog odvjetnitva, pisaricom.

Oekivala se velika kriminalistika obrada pa je vie zamjenika dravnog odvjetnitva angairano na ovom predmetu, sainjen je raspored i onog dana kada je ispitivan Sivi, kolega Kraljevi i svjedok su nazoili ispitivanju.

Ispitivanje su vodila dva, svjedoku nepoznata policajca, trajalo je dugo, bilo je iscrpno. Sivi je odavao dojam osobe koja ima zdravstvenih problema, pa je stoga i ispitivanje trajalo dugo i polako. Sjea se da je osumnjieni imao vreicu s lijekovima. Ne sjea se primjedbi braniteljice osumnjienog.

Svjedok demantira da je, za vrijeme dok je on bio u prostoriji, osumnjieniku uruivano rjeenje o naknadnom zadravanju.

SVJEDOKINJA GORDANA GETO MAGDI Svjedokinja je navela kako je opt. Sivia upoznla tijekom sudskog postupka za zloine poinjene u Osijeku. Na upit DO Osijek svjedokinja je navela da je tijekom jeseni 1991. godine radila u Centru za zbrinjavanje stradalnika i izbjeglica Domovinskog rata. Zbog uestalog granatiranja Osijeka stanovala je na vie lokacija. Zna gdje se nalazi Kerovanijeva ulica u Osijeku, a njezina aktivnost u Centru je bilo i zbrinjavanje jedne obitelji u kuu u navedenoj ulici. No od toga se odustalo jer kua nije imala grijanje.

Do 1992. godine plau joj je isplaivao spomenuti Centar, a nakon toga Ministrastvo obrane.Poznato joj je gdje se nalazi biva tvornica tekstila Mara-Osijek, no nikada nije ulazila u istu.

Zamjenik DO Osijek Miroslav Kraljevi predloio je da se svjedokinji predoi iskaz opt. Sivia od 17. listopada 2006. godine, prilikom ispitivanja u PU Osjeko-baranjskoj, na to je branitelj opt. Mirka Sivia uloio prigovor, iz razloga to je optueni tijekom glavne rasprave povukao iskaz.

Predsjednik Vijea donio je Rjeenje kojim se prijedlog zamjenika DO Osijek odbija kao preuranjen, no ostavlja mogunost da se o ovom dokaznom prijedlogu odlui naknadno, tj. nakon ispitivanja optuenika. SVJEDOKINJA DRAGICA POKOS Svjedokinja je od listopada 1991. godine do 1995. bila braniteljica domovinskog rata, nakon ega je umirovljena. Krajem 1991. i poetkom 1992. godine pripadala je ustrojstveno 3. gardijskoj brigadi te je radila u intendaturi. Od 8. prosinca 1991. do 20. srpnja 1992. odlukom zapovjednika VP HV-a obnaala je dunosti u VP, a nakon toga vratila se u intendaturu.

Na upit branitelja opt. Mirka Sivia, odvjetnika Selima abanovia, svjedokinja je navela kako se po nekoliko anegdota prisjea opt. Mirka Sivia, koji je radio kao mesar u kuhinji.Pok. generala Basaraca upoznala je Mari. Iako je imala zaduen pitolj, nikada ga nije upotrebaljavala, jer je ona bila za ljubav, a ne za rat, pa je stoga esto bila novano i stegovno kanjena. Zajedno sa lanovima saniteta sa svojom jedinicom boravila je u Cerni, ali su se nakon pada Vukovara vratili u Maru, da bi svjedokinja 8.12.1991. godine otila u postrojbu VP-a.

Na upit DO Osijek svjedokinja je navela kako se plaa u intendaturi djelila na nain da bi netko u zapovjednitvu preuzeo novce u centru grada, da bi se potom vratili u Maru, predali zapovjednitvu novce i plaa se dijelila na ruke sukladno propisima. Pripadnici postrojbe su potpisivali potpisne liste te dobili isplatu u protuvrijednosti od 1000 DEM-a.

Dok je radila u VP, vezano uz isplatu plae pripadnicima HV-a zna da je bilo puno nepravilnosti. One su se oitovale u tome da su se ak i na papiriima pojavljivala imena i prezimena pripadnika odreene postrojbe. Ona je, kao vojni policajac, imala zadatak da prati tijek novca zbog uestalih uoenih nepravilnosti.

Prvi puta je opt. Sivia vidjela drugi dan po dolasku u Maru, a viala ga je skoro svaki dan, obavezno na doruku i ruku, a ponekad bi poslijepodne igrali belu. Po miljenju svjedokinje, opt. Sivi bi se nalazio u prostoru Mare ili podrumu kada bi ga zatrebali.

Nakon to joj je zamjenik DO Osijek predoio iskaz svjedoka Mate Zamulinskog, inae zapovjednika desetine intendature, u kojem isti navodi da opt. Sivi nije bio u postrojbi krajem rujna i poetkom listopada 1991., svjedokinja je ostala pri svom iskazu da je optuenog viala svakodnevno tijekom listopada sve do 8. prosinca.

Zamjenik DO Osijek stavio je primjedbu na iskaz svjedokinje koji govori da je svakodnevno viala opt. Mirka Sivia u prostorima Mare.

Dokazni prijedlozi

Zamjenik DO Osijek, Miroslav Kraljevi, predloio je da se u daljnjem tijeku dokaznog postupka pribavi od Zbornog podruja akovo slubeni podatak na kojem podruju je djelovala 3. gardijska brigada tijekom listopada i studenog 1991. godine., posebice intendantski vod logistike.

Branitelj opt. Mirka Sivia, odvjetnik Selim abanovi, predloio je da se ispitaju Marko Leko, zapovjednik 1. bojne 3. gardijske brigade, te Dragutin Pocrni, eljko Vrselja i Kata Repinac na okolnost je li opt. Sivi bio u Cerni.

Branitelj je takoer predoio sudskom Vijeu Tabelarni prikaz ubojstava opine Osijek od 1. srpnja 1991. godine do 9. rujna 1992., te je predloio da sudsko vijee pribavi podatke od PU Osjeko-baranjske. Nakon vijeenja doneseno je Rjeenje kojim je odbijen prijedlog obrane opt. Mirka Sivia za ispitivanje svjedoka kao nevaan, a prijedlog za pribavljanje podataka od PU odbijun je kao neprikladan.

Vijee je donijelo Rjeenje da e se pribaviti podatak sljednika Zbornog podruja akovo o poloaju intendature 3. gardijske brigade HV-a u vremenskom periodu od listopada do prosinca 1991. godine.24. sijenja 2013. godine izvanraspravno sasluanje svjedokaSuenje su pratili Miren pek, promatra Centra za mir, nenasije i ljudska prava Osijek, novinari pisanih medija, volonterke Odjela za podrku rtvama i svjedocima na upanijskom sudu u Osijeku.

Kako na dananju glavnu raspravu zbog bolesti nije pristupio opt. Mirko Sivi, sudsko vijee izvanraspravno je ispitalo sedam od deset pozvanih svjedoka.

Pozivu su se odazvali svjedoci Zita abanovi, eljko Amlinger, Smilja Markovi, Zdenko Blakovi, Josip Luci, Zoran Sever Smrek i Dragan Sever Smrek, dok se svjedoci Esad abanovi, Stjepan Markovi i Stjepan Antolai nisu odazvali.

Veina svjedoka bila je frustrirana zbog ponovnog svjedoenja, jer su o istim injenicama i saznanjima svjedoili u postupku K-rz-1/07 koji je pred upanijskim sudom u Zagrebu voen protiv Branimira Glavaa i dr.

SVJEDOKINJA/OTEENICA ZITA ABANOVI, supruga pok. Alije abanovia

Svjedokinja je izjavila da iz braka s Alijom abanoviem ima sina Danijela (roen 1975.), koji je tijekom studenog i prosinca 1991. godine, nakon to su izmjetene kole iz Osijeka, pohaao medicinsku kolu u Rovinju. Ona je tijekom studenog boravila kod kume u Maarskoj, a potom se uputila u Rovinj kod sina, da bi od 8. do 10. prosinca 1991. dola u Osijek.

Neposredno prije toga, 1. ili 2. prosinca, telefonom je zvala supruga, jer joj je trebao javiti ime i mjesto osobe u Rovinju kod koje bi se smjestila. Suprug joj se nije javio na telefon, iako su imali obiaj da se telefonom uju svaki dan. Navela je da je bila zabrinuta, tim vie jer je znala da suprug ima dijagnosticiranih problema s krvnim tlakom.

Zbog toga je zvala susjede, obitelj Markovi i susjeda Zdenka Blakovia, da provale u stan i vide to se dogodilo. Oni su to i uinili i u stanu nisu zatekli Aliju.Oko 10. prosinca, kada je ula u stan, nije zatekla Aliju. Zatekla je sve na svom mjestu, pa se odmah uputila u II. policijsku postaju Osijek, a nestanak je prijavila i u lokalne novine, Glas Slavonije. Od susjeda, sada pok. Groelja, tadanjeg naelnika SIS-a, takoer je zatraila pomo. Do danas nije dobila povratnu informaciju o prijavljenom nestanku supruga.

Na upit zamjenika DO Osijek, Miroslava Kraljevia, svjedokinja je rekla da je od susjeda saznala da su veer prije no to joj se suprug nije javio na telefon, njega traila dvojica uniformiranih mukaraca. Potom su krenuli u podrum u kojem su se nalazili ostali susjedi kako bi se raspitivali gdje se Alija nalazi.

Svjedokinja je takoer navela kako je pok. Alija imao sina iz prvog braka, Sau (roen1968.), koji je ivio s njima dok nije zavrio srednju vojnu kolu u Zagrebu. U kritino vrijeme je ivio i radio kao graansko lice u JNA, u Beogradu. Posljednji put ga je vidjela u svibnju 1991. godine.

Majka Alije abanovia je bila Srpkinja, a otac Makedonac, zbog ega je isti u radnom okruenju trpio sitna podbadanja, ali je svjedokinja naglasila da sve to nije imalo veze sa sumnjom da je pok. Alija suraivao s neprijateljem, kako su neki govorili.

Na upit lana sudskog vijea, suca Miroslava Roca, svjedokinja je rekla da je obavijest o tome da su supruga odvela dvojica uniformiranih mukaraca prenio susjed Zdenko Blakovi, a da je upravo susjed Stjepan Markovi prepoznao jednog od njih, jer mu je Stjepan predavao u Elektro-metalskom kolskom centru u Osijeku.

Po zavretku iskaza, svjedokinji-oteenici sudsko vijee je predloilo da postavi imovinsko-pravni zahtjev.

Stranke nisu imale primjedbi na ovaj iskaz.

SVJEDOK ELJKO AMLINGER

Svjedok je izjavio da ne poznaje okrivljenog Mirka Sivia, no da mu je ime poznato.Svjedok je rekao da je bio ukljuen u obranu Republike Hrvatske od svibnja do prosinca 1991. godine. Do ispitivanja pred vijeem upanijskog suda u Zagrebu 2008. godine bio je uvjeren da je pripadao jednoj ili vie obavjetajnih zajednica, no iz vojnih podataka je proizalo da je bio pripadnik 106. brigade HV-a.

Njegov nadreeni bio je Ivan Krnjak. Kasnije je ustrojstveno pripao Uskokoj satniji, gdje je bio logistiar. Na upit zamjenika DO Osijek, Miroslava Kraljevia, svjedok je rekao da je, u sklopu posljednjeg posla, snabdijevao postrojbu tehnikim sredstvima, higijenom, odjeom.

Postrojba je imala baze u Sarajevskoj ulici, Dubrovakoj ulici, osnovnoj koli u Divaltovoj ulici te u kui Mile Gojia, kojeg je svjedok inae poznavao, a koji je napustio svoju kuu.

Svjedok je znao po nekoliko puta tjedno obilaziti navedene lokacije. Zapovjednici su bili pok. Vlado Frketi (Sarajevska), Matija Horvat (Dubrovaka), Zlosa (osnovna kola u Divaltovoj) i Geto (u kui Mile Gojia), s opaskom da je do presude Branimiru Glavau smatrao da je Gordana Geto bila zapovjednik IV. voda, ali se iznenadio kad je kasnije iz podataka objavljenih na internetu shvatio da nije.

Nju je smatrao zapovjednikom postrojbe u kui Mile Gojia, jer su u zapovjednitvo u kolskoj ulici dolazili samo zapovjednici SUS-a, a tamo je nju znao esto susretati.

Po nalogu Ivana Krnjaka odabirao je lokacije za smjetaj lanova postrojbe. To je radio tako to je izuzimao naputene kue. To je bio jedan od kriterija, dok je drugi kriterij bio da kua, zbog sigurnosti vojnika, mora imati podrum.

Podrum u bivoj kui Mile Gojia sastojao se od jedne velike i jedne manje prostorije te hodnika iz kojeg se u njih ulazilo. 90% pripadnika postrojbe koja se nalazila u ovoj kui. Za razliku od drugih lokacija, nakojima se ugodno osjeao, jer bi ga lijepo primili, ovdje se osjeao neugodno. Nekoliko puta ak mu je i zabranjeno da prilazi odreenim prostorijama u kui. Prisutni pripadnici postrojbe onemoguavali su ga da ulazi u neke prostorije. Od pripadnika postrojbe poznavao je jedino Siniu Maka i Gordanu Geto.

Nadalje je rekao da je nakon pokuaja ruenja mosta kod Batine uao u sukob s Ivanom Krnjakom, koji ga je optuio da je Manoliev ovjek. To je i bio razlog zbog kojeg je svjedok napustio SUS.

SUS je sudjelovao u akciji Tenjski Antunovac, ali to mu je poznato samo iz pria. U toj akciji je zarobljen porunik JNA.

Na upit branitelja okr. Mirka Sivia, odvjetnika Radana Kovaa, svjedok je rekao da je SUS imao vie od stotinu pripadnika te da je formiran poetkom prosinca 1991. ili sijenja 1992. godine. Skoro svi pripadnici postrojbe su sudjelovali u akciji Batinski most, izuzev voda za koji je mislio da mu je na elu Gordana Geto.

On nije nazoio sastancima zapovjednika satnije sa zapovjednicima vodova. Nije uo za bilo kakvo djelovanje ove satnije vezane za odvoenje civila srpske nacionalnosti.

SVJEDOKINJA SMILJA MARKOVI

Svjedokinja je susjeda obitelji abanovi. U podrumu je za vrijeme granatiranja neto vie saznala o pokojnom Aliji abanoviu, tj. da mu je supruga u Maarskoj, a sin u Rovinju.

Na upit zamjenika DO Osijek, Miroslava Kraljevia, svjedokinja je iskazala kako je Alija znao prenoiti u podrumu, a ujutro bi odlazio na posao. Po njega bi, svako jutro oko est sati, dolazio kamioni tvrtke Gradnja.

Dan prije nego je shvatila da Alija ne dolazi u podrum, po njega su, u poslijepodnevnim satima, dole tri osobe. O tome nije mogla iskazivati sa sigurnou, jer joj vie nije poznato da li se o tome prialo u podrumu ili je to sama vidjela kroz prozor. Nakon to su ga te osobe traile, vie nije vidjela Aliju u podrumu zgrade.

Na upit lana sudskog vijea, suca Miroslava Roca, svjedokinja je iskazala kako nije prepoznala niti jednu osobu koja je dola po Aliju abanovia, no zna da su bili u maskirnim odorama i da su na glavama imali crne kape. Netko od susjeda je objasnio Aliji da su ga traili. Tu je no spavao u podrumu, a nakon toga ga nije vidjela.

SVJEDOK ZDENKO BLAKOVI

Svjedok je susjed obitelji abanovi. ivi na prvom katu stambene zgrade u kojoj su ivjeli abanovii.

U jutro je pripremao kavu te je kroz prozor, na parkiralitu ispred zgrade, vidio parkirani kombi Gradnje koji je, kao i inae, dolazio po Aliju. Uz kombi je na parkiralitu zapazio i tamni, finiji automobil u kojem su bila dvojica ili trojica mukaraca u sakoima i kravatama. Kombi je nakon nekog vremena napustio parkiralite, a pok. Alija je uao u tamniji automobil. Tada ga je posljednji put vidio.

Rekao je da je istina da ga je zvala supruga pok. Alije i da je traila da provjere to se dogaa. Rekla im je da, ako misle da se neto dogaa, zajedno s drugim susjedima provali u stan. On i susjed Stjepan Markovi su to i uinili. U stanu nisu zatekli Aliju abanovia.

Na upit zamjenika DO Osijek, Miroslava Kraljevia, svjedok je rekao da je stariji sin pok. Alije abanovia neko vrijeme ivio u Beogradu, a radio je na vojnom aerodromu.

SVJEDOK JOSIP LUCI

Svjedok je voza u tvrtki Gradnja. Dolazio je po pok. Aliju svaki dan, jer je Alija inae bio ef voznog parka u Gradnji. Kritinog dana, negdje oko 5,30 ili 6,30 ujutro, doao je po Aliju. Popeo se na etvrti kat, pozovnio, a nakon to se nitko pojavio, otiao je na posao.

Na upit zamjenika DO Osijek, Miroslava Kraljevia, svjedok je rekao kako nije dobro poznavao pok. Aliju, no za suradnju s neprijateljem nije uo. elio je da se sve smiri, da Hrvatska ostane u Jugoslaviji. Znao je da stariji sin pok. Alije neko vrijeme ivi u Beogradu.

SVJEDOK ZORAN SEVER SMREK

Svjedok je govorio o sudjelovanju u akciji Tenjski Antunovac. Misli da je akcija zapoela istog dana kada je pao Tenjski Antunovac, ali to nije mogao tvrditi sa sigurnou. U akciji je bio i Ivica Krnjak. U toj je akciji zarobljen jedan pripadnik JNA, po inu kapetan.

Matija Horvat je, po miljenju svjedoka, tek poslije Nove godine (1992.) otiao sa svojih etiri do pet vojnika u Dubrovaku ulicu u Osijeku. Svjedok je rekao da nije uo za etvrti vod SUS-a.

SVJEDOK DRAGAN SEVER SMREK

Svjedok je iskazivo isto kao i Zoran Smrek.

Stranke nisu imale primjedbi niti na jedan iskaz na dananjem izvanraspravnom sasluanju.

Nakon ispitivanja posljednjeg svjedoka, vijee je rjeenjem zavrilo s izvanraspravnim ispitvanjem te je zakazalo nastavak glavne rasprave za dan 22. veljae 2013. godine.

22. veljae 2013. godine otvaranje glavne rasprave, izjanjavanje o krivnji, dokazni postupakSuenje su pratili Veselinka Kastratovi i Miren pek, promatrai Centra za mir, nenasije i ljudska prava Osijek, novinarka Veernjeg lista - dopisnitvo Osijek, struna suradnica Odjela za podrku rtvama i svjedocima upanijskog suda u Osijeku

Nakon to je predsjednik Vijea objavio predmet glavne rasprave i sastav vijea, konstatirano je kako je od posljednje glavne rasprave prolo vie od dva mjeseca, tj. ispunjeni su zakonski uvjeti da glavna rasprava krene ispoetka. Posljednje roite glavne rasprave odrano je 29. studenoga 2012. godine.

Sastav Vijea ostao je neizmjenjen.

Nakon to je Sudsko vijee utvrdilo identitet optuenog, a zamjenik upanijskog dravnog odvjetnika iz Osijeka proitao optunicu K-DO-2/11 od 27. listopada 2011. godine, optuenik je upitan sukladno lanku 320. ZKP-a je li razumio optunicu, na to je izjavio da se ne smatra krivim.Na dananju glavnu raspravu odazvao se svjedok Stjepan Markovi, dok za svjedoka Stjepana Antolaia dostava poziva nije bila uredna.

DOKAZNI POSTUPAKSVJEDOK STJEPAN MARKOVI

Svjedok je nekadanji profesor na Elektrometalskoj srednjoj koli u Osijeku, danas umirovljenik.Rekao je da je poznavao pokojnog Aliju abanovia, bili su sustanari, s tim da je svjedok u istu zgradu doao neposredno prije svjedoka, 1977./1978. godine. Pokojni je imao sina sa Zitom abanovi, za kojeg svjedok zna da je u inkriminirano vrijeme bio operiran. Nije siguran je li Alija abanovi iz prvog braka imao ker ili sina.

Svjedok je potvrdio da je istina da je supruga pok. Alije abanovia zvala iz Maarske kako bi sustanari pogledali stan te vidjeli je li i gdje je Alija, jer se isti nije javljao supruzi ve nekoliko dana. Ulaskom u stan nisu zatekli nita, osim TV-a na pretpaljenju, alicu kave, nenamjeten krevet

Na upit zamjenika upanijskog dravnog odvjetnitva iz Osijeka, Miroslava Kraljevia, svjedok je opovrgnuo kako je od trojice uniformiranih mukaraca prepoznao jednog svog uenika. Smatra da su mnogi pripadnici HV-a u to vrijeme bili njegovi bivi uenici, ali da tako to on nikada nije rekao Ziti abanovi, pa ne razumije odakle joj ta informacija. Takoer, svjedok je naveo kako je tijekom prijepodneva bio na radnom mjestu u koli, u sklopu radne obveze, pa nije u cjelosti mogao znati tko je traio pok. Aliju.

Na upit branitelja opt. Sivia, odvjetnika Selima abanovia, svjedok je opisao pokojnog Aliju, navodei kako je navedeni imao brkove, bio je tamnije puti i mrave grae, a radio je kao ef mehanizacije. Svjedok i pokojni Alija abanovi nisu se posjeivali, no esto bi zajedno naputali zgradu na putu za posao, s tim da je po pokojnog Aliju dolazio kombi ili slino vozilo.

ivot u zgradi za vrijeme ratnog stanja bio je dobro organiziran. Sam pok. Alija je uz pomo mehanizacije iz poduzea pomogao da se nanese zemlja na prozore podruma, a stanari su donijeli i pe za grijanje i kuhanje. Tamo su i spavali, a pored svjedoka je esto znao spavati i sam pok. Alija abanovi.Jednom prilikom u podrumu, na upit ostalih sustanara, pok. Alija je pokazivao domovnicu u kojoj jasno stoji da je on hrvatske nacionalnosti.

Svjedok je propisno upozoren, a na njegov iskaz stranke nisuimale primjedbi.Stranke su se suglasile da se proitaju zapisnici o svjedoenju svjedokinje-oteenice Zite abanovi, svjedokinje Smilje Markovi te svjedoka eljka Amlingera, Zdenka Blakovia, Josipa Lucia, Zorana Severa Smreka i Dragana Severa Smreka. Isti svjedoci iskazivali su 24. sijenja 2013. godine.

Predsjednik Vijea konstatirao je kako nije zaprimljen odgovor Ministarstva obrane RH u svezi pribavljanja podataka o stacioniranju intendanture 3. Gardijske brigade u inkriminiranom razdoblju.

U nastavku se odluivalo o dokaznim prijedlozima pa je tako Vijee prihvatilo dokazni prijedlog da se u nastavku dokaznog postupka ispita svjedok Stjepan Antoloi.

Prihvatilo je prijedlog obrane da se to prije pribavi potvrda o smrti svjedoka Vlade Frketia, kako bi se to prije pristupilo itanju zapisnika o svjedoenju.

U daljnjem tijeku dokaznog postupka priklopit e se ovom sudskom spisu spis Kir-1109/06. te e se dopuniti dopis prema MORH-u sredinjem Vojnom arhivu Zagreb (za Zborno podruje akovo o smjetaju intendanture tijekom listopada i studenog 1991.godine), na prijedlog zamjenika dravnog odvjetnika u Osijeku.

Temeljem lanka 322. st. 4. t. 3. ZKP-a Vijee je, kao neprikladan, odbilo dokazni prijedlog obrane da se kao svjedok ispita sudac Mario Kova.

Temeljem lanka 322. st. 4. t. 2. ZKP-a Vijee je, kao nevaan, odbio dokazni prijedlog obrane da se u nastavku dokaznog postupka ispitaju dr.Gaparovi, zapovjednik Bagari, Tabak, Vrselja, Matija Horvat i Esad abanovi.

Nastavak glavne rasprave zakazan je za 12. oujka 2013. godine.12. oujka 2013. godine nastavak dokaznog postupkaSuenje su pratili Veselinka Kastratovi i Miren pek, promatrai Centra za mir, nenasije i ljudska prava Osijek, novinarka Veernjeg lista - dopisnitvo Osijek, novinarka Glasa Slavonije

Na dananju glavnu raspravu nije se odazvao pozvani svjedok Stjepan Antolai. Uredno je pozvan, no nije opravdao nedolazak.

Uslijedio je nastavak dokaznog postupka u kojem su izvoeni materijalni dokazi.

Predsjednik vijea proitao je dopis Ministarstva obrane RH, Glavnog tajnitva, Sektora za pravne i upravne poslove od 5. oujka 2013. godine, a u privitku je Izvjee Slube za ope poslove, pripremu i izradu akata, Sredinjeg vojnog arhiva od 28. veljae 2013. godine.

Uvidom u zaprimljenu arhivsku grau 3. brigade HV-a, Zapovjednitva operativne grupe Vukovar-Vinkovci-upanja, Operativne zone Osijek, te Glavnog stoera HV-a nastalu tijekom 1991. godine, Vijee nije pronalo dokument iz kojeg bi bilo jasno vidljivo gdje se i u kojem vremenskom periodu nalazila Itendatura 3.gardijske brigade HV-a.

Branitelj opt. Mirka Sivia, odvjetnik Selim abanovi, predloio je da se dananja glavna rasprava odgodi, jer optueni Mirko Sivi trpi jake bolove te da mu je teko pratiti raspravu.

Nakon intervencije predsjednika sudskog vijea i lana vijea, optueni je izjavio da e izdrati nastavak rasprave, s obzirom da e ista trajati oko pola sata.

Branitelji opt. Mirka Sivia, odvjetnici Selim abanovi i Radan Kova, predloili su da se donese rjeenje o izdvajanju zapisnika o ispitivanju okrivljenika od 17.,18. i 19. listopada 2006. godine.

Branitelj opt. Mirka Sivia, odvjetnik Selim abanovi, obrazloio je prijedlog obrane da se zapisnici o ispitivanju optuenog izdvoje iz sudskog spisa. Naveo je kako nije sporno da je opt. Sivi pozvan 16. listopada na ispitivanje, no sporni su 17., 18. i 19. listopada 2006. godine.

Dana 4. prosinca 2006. godine istrani sudac primio je dopis optuenog Sivia na 12 stranica u kojem se upuuje na sumnje da je iskaz navednih dana dat protivno njegovoj volji.

Branitelj je rekao da Sivi nije upozoren da ima pravo na branitelja, da nije bio upoznat u kojem se statusu ispituje, tj. da Sivi bio obmanut. Uz sve navedeno, Sivi je tada bio i u tekom fizikom i psihikom stanju.

Zamjenik DO Osijek, Miroslav Kraljevi, predloio je da se prijedlog obrane odbije kao nesnovan te je naglasio je da je opt. Mirko Sivi u trenutku davanja svog iskaza, odnosno izjave o tome to zna o kaznenim djelima u svojstvu graanina, nije bio obmanut. Naime, nesporno je utvreno da je isti pristupio u prostor PU Osijek dana 16. listopada 2006. godine u 8,30 sati, a da je tog istog dana oko 22,00 sata bio uhien. Policijski slubenici nisu ovlateni da bilo kojoj osobi, pa i osumnjieniku, osiguravaju svojstvo zatienog svjedoka.

Prema miljenju zamjenika DO Osijek takvo svojstvo je mogao dobiti tek u sluaju kada bi uinio izvjesnim da e zbog njegovog iskazivanja biti ugroena njegova osobna sigurnost ili sigurnost lanova njegove ue obitelji. No takvo svojstvo moe ustanoviti samo istrani sudac, i to na zahtjev ovlatenog tuitelja.

Izvjesno je da je opt. Sivi priznao kazneno djelo 18. listopada 2006. godine, u nazonosti svoje braniteljice. Od 16. listopada u 22,00 sata nad njim se provodila kriminalistika obrada, jer su postojale osnovane sumnje za poinjenje kaznenog djela. Smatra da je tako i vidljivo iz zapisnika o ispitivanju osumnjienika od 17. listopada 2006., u kojem je na str. 2. vidljivo je da je opt. Sivi upozoren sukladno odredbama l. 225. st. 2. ZKP-a, pa nije rije o obmani.

Zamjenik DO Osijek takoer je naveo da je prijedlog branitelja kontradiktoran, jer se prvo navodi da je osumnjieniku ve prilikom prvog dolaska u PU dana 16. listopada u 8,30 bilo nuno dati upozorenja u smislu l. 225. st. 2. ZKP-a, a potom se naglaava da je osumnjieniku nuen status zatienog svjedoka. Imajui u vidu zakonske odredbe o mogunostima ostvarenja svojstva zatienog svjedoka i statusa osumnjienika, ove dvije tvrdnje su u potpunoj kontradikciji.

Nakon vijeanja, Sudsko vijee je donjelo Rjenje kojim je odbijen prijedlog branitelja opt. Mirka Sivia. Na navedeno Rjeenje stranke imaju pravo na posebnu albu.

Zapisnici tako ostaju dio dokaznog materijala koji e se vrednovati prilikom donoenja presude.

Nastavak glavne rasprave nije zakazan, ve e se stranke o tome obavjestiti pismenim putem.

Zdravstveno stanje optuenika u odnosu na 2008. znatno je pogorano, te u takvom stanju mogunost praenje glavne rasprave u odnosu na nalaz vjetaka od 2008. bitno je smanjena, to znai da bi optuenik mogao kontinuirano pratiti glavnu raspravu oko sat vremena, a nakon podue stanke moda jo eventualno toliko, zakljuio je vjetak. Predsjedavajui, sudac eljko Horvatovi, obavijestio je stranke u postupku da e spis biti dostavljen Vrhovnom sudu radi odluivanja o delegiranju mjesne nadlenosti na upanijski sud u Osijeku na ijem podruju optuenik inae prebiva.

Opt. Mirko Sivi pokuao je prisjetiti svjedoka da je bio u Cerni, podsjeajui ga na injenicu da je optueni dobio automat od eljka Vrselje u Cerni.

Svjedok Esad abanovi nije pristupio iz zdravstvenih razloga, dok za svjedoke Stjepana Markovia i Stjepana Antoloia dostava poziva nije uredno izvrena.

Optueni Mirko Sivi zbog bolesti nije doao na glavnu raspravu 24. sijenja 2013. godine pa je Vijee izvanraspravno saslualo svjedoke Zitu abanovi, eljka Amlingera, Smilju Markovi, Zdenka Blakovia, Josipa Lucia, Zorana Sever Smreka i Dragana Sever Smreka.

Na glavnu raspravu 24. sijenja 2013. godine bio je pozvan kao svjedok i brat pokojnog Alije abanovia, Esad abanovi, no na dananju glavnu raspravu nije pozvan.

Na okolnost dijela iskaza svjedokinje Branke Papri u kojem je ona spomenula se optueniku nudio status zatienog svjedoka. Inae, predloeni svjedok je bio istrani sudac kada je opt.Mirko Sivi s braniteljicom pristupio iskazivanju nakon policijskog ispitivanja.

Dr. Gaparovi je pratio zdravstveno stanje opt. Mirka Sivia za vrijeme njegovog boravka u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, a predloen je na okolnost ograniene mogunosti davanja iskaza prilikom ispitivanja 17. listopada. Bagari, Tabak i Vrselja predloeni su kao zapovjednici na okolnost vojne djelatnosti optuenog, a Matija Horvat na okolnost da se i njemu nudio status zatienog svjedoka.

Dana 17.listopada Mirko Sivi ispitan je od strane policijskih slubenika u PU osjeko-baranjskoj, a 18. i 19. listopada kod istranog suca upanijskog suda u Osijeku.

U obrazloenju optunice DO-a u Osijeku K-DO-2/11 od 16. travnja 2007. godine navedeno je da je okrivljeni Mirko Sivi ispitan u policiji 17. listopada 2006. godine. Rekao je da je do poetka rata radio u poduzeu Belje kao mesar, a uslijed ratnih okolnosti 1991. godine evakuirao se iz Jagodnjaka u Beketince te je pristupio postrojbi ZNG-a u tvornici Mara Osijek, gdje je rasporeen u intendantsko odjeljenje 1. bojne 3. gardijske brigade. U jesen 1991. u gore navedeno poduzee dola je osoba koja se predstavila kao Goca iz Zbornog podruja, te mu je u prisutnosti njegovog zapovjednika Mate Zamolinskog objasnila da se formira jedna postrojba za posebne namjene, da je ona u zapovjednitvu njegove bojne za njega dobila suglasnost da moe napustiti tu svoju matinu jedinicu i prijei u ovu koja se formira, ukoliko on to eli, a govorila mu je i za odreene beneficije koje e imati kao pripadnik te postrojbe. On je uz odobrenje Zamolinskog prihvatio njen prijedlog i odmah se s Gocom odvezao u jednu kuu koja je bila baza za grupu pripadnika te postrojbe. Bili su smjeteni u podrumskom prostoru te kue koja se nalazila u jednoj ulici ne tako daleko od Policijske uprave. Goca ga je upoznala s ostalim pripadnicima grupe koji su ve bili tamo. Pravilo je bilo da smiju znati samo svoje nadimke pa je tako upoznao osobu po nadimcima Tio i Bue, vie se ne sjea nadimka tree osobe, dok je kasnije u tu grupu pristupio i njegov poznanik Josip Zdravevi zvani Jole i Ustaa. Goca im je rekla da im je ona jedina veza sa Zbornim podrujem, da e oni sve zapovjedi i zadae dobivati izravno od nje, a ako nje nema, mogu se obraati Bueu. Sivi tada nije imao saznanja od koga Goca dobiva zapovjedi, ali je tijekom 1992. godine, kada se ve vratio u svoju matinu 3. gardijsku brigadu, doznao da je Goca ki Andrije Getoa i da je, dok je on bio u toj njezinoj jedinici, ona istovremeno bila i tajnica Branimira Glavaa. Kod dolaska u bazu, Goca mu je rekla ukoliko se ima potrebe ii u grad, da se mora javiti njoj, Tii ili Bueu te da se izlazi samo u pratnji. Tio ga je jednom prilikom vodio obitelji crvenim Yugom bez reg. oznaka, koji je uglavnom bio parkiran pred bazom, a koje su koristili i Tio i Bue. Nekoliko dana nakon dolaska u bazu dola je Goca i priala s Bueom, da bi on kasnije rekao Siviu kako se ima pripremiti, jer da e uskoro morati poloiti ispit da bi se vidjelo zasluuje li daljnji ostanak u postrojbi.

Sutradan u veernjim satima Bue mu je rekao da se spremi. Pred bazu je stigao jedan bijeli kombi te su se njih dvojica, uz nepoznatog vozaa, odvezli do Dubrovake ulice. Putem mu je Bue rekao da treba koknuti jednog starog, koji je antidravni element. Kua do koje su doli u Dubrovakoj ulici bila je prizemnica, kroz kolni ulaz zatvoren dvokrilnim vratima od metala i stakla, ulazilo se u tzv. ajnfort, kroz njega u dvorite, gdje se izlaskom na dvorite s desne strane u obliku slova L nalazio drugi krak kue u kojem su se nalazile dvije prostorije. U prvoj prostoriji se nalazio straar koji im je otvorio vrata druge prostorije, a u toj prostoriji su zatekli (na stolicama) mukarca i enu starosti oko 50 godina. Mukarcu su ruke bile vezane na leima, zavezane ljepljivom trakom, dok ena nije bila vezana. Mukarca su uzeli i poveli van, a dok su to radili, ena ih je uhvatila i pala na pod, pa su mukarca izveli i smjestili u kombi. Nakon krae vonje nali su se na obali rijeke Drave izmeu zgrada u kojoj se nalazio Caritas i jednog igralita. On i Bue su izveli mukarca iz kombija. Bue je tog mukarca postavio licem prema Dravi, repetirao pitolj i dao ga Siviu uz naredbu da puca. Sivi je usmjerio pitolj u pravcu gornjeg dijela lea tog mukarca, povukao okida, ali nije dolo do opaljenja, pa je Bue otklonio zastoj, ponovno mu dao pitolj i naredio da puca. On je pucao u gornji dio lea tog mukarca, vidio je da je ovaj ipak ostao stajati, ali nagnut gornjim dijelom tijela prema naprijed. Tada mu je Bue uzeo pitolj iz ruke i jo dva puta pucao te ga nogom gurnuo prema Dravi. Kad su se vratili u bazu, Goca je Buea pitala kako je prolo, a on je odgovorio dobro uz popravni. Sutradan mu je Bue dao zdravstvenu iskaznicu koju je oduzeo tom nepoznatom mukarcu i naredio mu da ju zapali na rotilju koji se nalazio na otvorenoj terasi njihove baze, pri emu on nije mogao otkriti identitet te osobe, jer ga je Bue kontrolirao. Nekoliko dana poslije vidio je da i Tio na rotilju pali iskaznice.

Dan nakon njega i Jole je s Bueom otiao na testiranje, on nije znao o emu se radi, ali se po naknadnom ponaanju Jole zakljuio da se te veeri neto udno dogodilo. Goca je sutradan pitala to se dogodilo, a Bue je odgovorio da se taj koga je Jole pucao ranije bacio u vodu, a Jole se opravdavao da mu je ruka zadrhtala. Goca je rekla da je taj ovjek sada u bolnici i da ga uva policija, a nekoliko dana poslije tog dogaaja, Goca je u bazu donijela papiri, dala ga Bueu i rekla mu da su to pitanja na koja trebaju dobiti odgovore. Kad je ona otila, Bue je rekao Siviu da pou do one kue u Dubrovakoj ulici, da idu ispitati tipa koji je zatajio da ima sina u JNA. Kada su doli, na stolici je sjedio njemu nepoznat ovjek ruku vezanih ljepljivom trakom na leima. U razgovoru s tim ovjekom saznao je da se on tog dana spremao na posao i izaao iz kue te da su ga tu doekale nepoznate osobe, ugurale u vozilo i dovezle u tu kuu gdje se sada nalazi. Bue je oslobodio ruke tom ovjeku i ispitivao ga o sinu koji je bio u JNA te o posjedovanju radio-stanice, a nakon toga ga je rukama (akama) tukao i naredio Siviu da ga tue, ali taj je ovjek negirao sve optube. To je trajalo desetak minuta, nakon toga je ula Goca kojoj su objasnili da taj ovjek negira optube, da govori da je astan. Rekla im je neka se vrate u bazu, da e ona ii po daljnje instrukcije. Osim ta dva sluaja Sivi je jednom prilikom morao otii u Ulicu Zeleno polje (Osijek), s Yugom dovesti tu osobu u Dubrovaku ulicu. No tom prilikom su naili na zatvorenu kuu na Zelenom polju. U razgovoru s Tiom i Bueom saznao je da je bilo vie slinih grupa za posebne namjene, iji pripadnici ne smiju znati jedni za druge. Dok je boravio u ovoj postrojbi, jednom je prilikom Goca dovela osobu koju je predstavila kao satnika Ivicu Krnjaka te je bilo govora o odlasku njihove postrojbe u oslobaanje Antunovca. U tu ih je akciju Krnjak i odveo, ali se od te akcije odustalo. Ovu postrojbu su Jole i Sivi odluili napustiti iznenada, jer je on smatrao da je u nju samovoljno uao i da tako moe i izai. Tramvajem su se odvezli do poduzea Mara.

Okrivljeni je nadalje kod dovoenja istranom sucu 18. listopada 2006. godine iskazao da ostaje kod obrane dane u policiji. Svojoj obrani dodao je da nije vidio u koji dio tijela Bue puca tom ovjeku koga su doveli na likvidaciju do Drave. Opisujui oruje iz kojeg su pucali rekao je da je to bio pitolj koji je s gornje strane imao horizontalno poloen plastini okrugli okvir. Takoer je dodao da je uz njega, Tiu, Buea i Joleta, s njima u grupi bio i jedan nadimkom Crni. Inae se nije slagao s metodama kojim se morao sluiti dok je bio pripadnik grupe, ali se bojao otvoreno usprotiviti, jer je mislio da e biti likvidiran.

Na ispitivanju kod istranog suca 19. listopada 2006. godine dodao je svojoj obrani da nije gledao u ovjeka u koga je na obali Drave pucao, a kako taj ovjek nije pao, on je u uvjerenju da ga uope nije pogodio.

Dana 9. veljae 2007. godine, ponovno ispitan kod istranog suca, Mirko Sivi izjavio je da povlai sve svoje do tada dane obrane, onu iz policije i onu/e kod istranog suca, jer je obrana u policiji jednim dijelom od njega iznuena iskoritavanjem njegovog tekog zdravstvenog stanja.