Delly Miriam Theclin Zločin

Embed Size (px)

Text of Delly Miriam Theclin Zločin

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  1/53

  MIRIAM DELLY

  THECLIN ZLOIN

  Tog otunog oujskog jutra, im sam ula u njezin ured, gospoa Lachaud doekala me rijeima: -Pripremite soje koege! "utra ujutro odlazite, #arie-#arthe$ - %oege& "igurno odlazim nadulje rijeme& - 'a, i ja tako mislim sude(i prema onom to mi je kazao doktor )u*on-Latour!

  +jasnila mi je da je rije o nekoj mladoj djeojci, koju je njezin lijenik doeo u lermont napregled oom izanrednom strunjaku! )u*on-Latour odredio je eoma sloeno lijeenje, koje jemogla proesti samo iskusna olniarka! - Paraliza je zapoela u petnaestoj godini! "ada joj jeesnaest i njezino se stanje pogoralo! To je loe nasljedsto s majine strane! .ostalom, srest (etese eeras s doktorom i on (e am dati potrene upute! - 'oro, gospoo$ "premit (u se! / kamozaprao polazim& - 0a selo, u orreze! 'oktor (e am se tono ojasniti! Ponesite pokriae, jer

  i se moglo dogoditi da tamo slao griju! "mijeak je preao njenim jo uijek sjeim licem,okruenim sijedom kosom: - 0a sre(u, i niste zimogrozni i ne plaite se sela! - 0e, kad oaljamsoj posao, osje(am se suda doro! / kada moram po(i doktoru& - +n (e u est sati iti odje! 1o(emo se idjeti prije aeg odlaska, #arie-#arthe$ Pruila mi je ruku i ja sam izala iz ureda ikrenula u soju sou na drugom katu 2nstituta 3elene hoppet! Taje zaduina ila stara sedam

  godina, a osnoala ju je neka ogataica iz lermonta na uspomenu soje k(eri koja je umrla mladanjeguju(i ranjenike neke ojne olnice! .prau je pojerila som urjaku, doktoru )u*on-Latouru!. 2nstitutu su se odgajale olniarke, koje su ile na eoma dorom glasu u itaom tom kraju!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  2/53

  )u*on-Latour je odje smjestio odjel soje klinike! "pomenute me je eeri primio u som malomuredu, neto poslije est sati! +n je tek nedano premaio etrdesetu godinu, ali je izgledao mnogomlai! #ra i tamnokos, pomalo nalik na pticu, io i zaprao ruan da nije ilo njegoa takolijepog pogleda, punog inteligencije i dorote! 0a soj posean i jasan nain, on mi je ojasnio okakoj je olesti rije i kako je lijeenje odredio! 0aroito je naglasio anost rlo osjetljiihinjekcija koje sam morala daati saki drugi dan! - 4nam da se mogu pouzdati u as - dodao je! - 5i

  ste, gospoice, najspretnija i najportoanija od sih naih olniarki! +n je rijetko kada dijeliopohale! "mijeak, uan inae za olesnike, uputio je oaj put meni, to me eoma oradoalo tesam pocrenjela! - 0astojat (u ispuniti aa oekianja, doktore$ %ako se zoe to mjesto kamotream krenuti& - To je dorac #ieulles! 0ajlie je mjesto "ognac! Tamo (ete sti(i autousom izTulla! 'oktor #artou6, koji mi je doeo gospoicu de )risolles u pratnji njene majke, stanuje u"ognacu! Pruio mije list papira! - Tu je rijeme odlaska laka za Tulle! )ospoa de )risolles poslat(e po as u "ognac automoil, koji (e as odesti u dorac! 'orac je udaljen est kilometara! 1e liam gospoa Lachaud preporuila da ponesete toplu odje(u& uo sam, naime, da je to oitaalite,to se grijanja tie, eoma nekom7orno! - +na mije to kazala, doktore$ 2 dok sam ustajala, on jenadodao: - 8ilo i mi drae daje olesnica ostala na klinici! 0o njezina majka nije mogla na duljerijeme napustiti soju ku(u, jer je tamo eka mnogo posla! / nije se ni htjela odojiti od soje

  k(eri! 0isam je odie nagoarao, znaju(i kako to lijeenje moe oaljati i olniarka, ez mogaprisusta! Lijeenje moe, ali i ne mora donijeti pooljanje, no ne moe prouzrokoati nikakopogoranje! "e sam to ojasnio doktoru #artou6u! /ko se u roku od da mjeseca ne pokae idnijiuspjeh, tada ne moemo nita oekiati! Paraliza (e zahatiti srce nesretnog djeteta! +o, to

  pokuaam, e( je u nekoliko sluajea imalo uspjeha! 0adajmo se da (e i sada tako iti! #olimas, gospoice, oajetaajte me o semu i piite mi sakih petnaestak dana! - 0arano, doktore$Pruio mi je ruku! 2 ponono je smijeak preao njegoim licem! - 8it (ete pomalo izguljeni tamona selu! Proeo sam jedan dan u "ognacu! "e je to prilino dilje,

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  3/53

  no lijepo je dok je doro rijeme! 4imi je to sasim drugaije! 0a sre(u, prolje(e ie nije daleko!/ko aa olesnica ne ude preie zahtijeala od as, mo(i (ete i(i na lijepe etnje, a i to olite!Poslije tih rijei mi smo se rastali! 0akon tog kratkog susreta osjetila sam da )u*on-Latour nijeranoduan prema meni, to mi je eoma godilo! 8io je to eskrajno simpatian ojek i ja sam gaeoma cijenila!

  999 "nijeg je padao u gustim pahuljicama kada se lak zaustaio u Tullu oko jedan sat poslijepodne! /utous je ekao pred stanicom i ja sam smjesta ula! %renuo je istog asa! 8ilo je maloputnika, jerojatno zog runa remena! %raj mene je sjedila neka mlada ena, zaogrnuta ponetoiznoenim krznenim ogrtaem! 0jen pogled pun radoznalosti zaustaio se askom na meni, dok samse ja smjetala kraj nje! "jela sam, zaogrnui se u soj kaput! .sprkos toplom suknu u koje sam

  ila umotana, osje(ala sam kako studen prodire u mene! ijeli je kraj io pokrien jednolinomjelinom! +na me stala smetati, te sam napokon zatorila oi! 4og snjenog sloja, autous je oziopolagano! +sim toga, nakon nekih pola sata i cesta je postala loa! Poelo je prao drmusanje! 1edanje udarac acio na mene moju susjedu! - +prostite$ - kazala je! - +a je cesta strana$ 0adam se daas nisam ozlijedila& +krenula je prema meni soje lice! 0ije ila lijepa, no njen mladenaki iiskren izgled sidio mi se! - 0iti goora$ +u cestu zaista trea popraiti! - Popraak je predien

  za ou godinu, ali to ne znai da (e ga i oaiti! #oj je rat naelnik u "ognacu, i e( tri godinezahtijea da se to uini! 0oi udarac acio nas je ponono jednu na drugu! Poto sam poprailasoju olniarsku kapicu, ja sam zapitala: - %oliko nam jo trea do "ognaca& - Tri etrt sata!+ino je za taj cijeli put potrean sat i pol, ali ne po oakom remenu$!!! "ti(i (emo narijeme! -%azali su mi da se dorac #ieulles nalazi est kilometara od mjesta! +na se iznenaeno trgnula! -5i idete u #ieulles& 'a, toliko je otprilike!!! 1e li se pogorala olest k(erke gospoe de )risolles& -#islim da nije! 0o, ja moram proesti lijeenje da i ona ozdraila! - /h$!!! 2 i (ete tamostanoati!!! sigurno dulje remena& 0jen je pogled io udan - kao da me ali! - To (e jerojatnotrajati dulje rijeme! 4aladala je tiina! esta se uspinjala prolaze(i uz umoite ili pak gole isoe

  pokriene snijegom! " nae desne strane umila je rijeka zasijana kamenjem! +o je ila doraprilika da se raspitam za oitelj s kojom (u ijeti! Pitala sam: - 5i poznajete gospou de )risolles&- 'a, po ienju! - 2ma li ona, osim oe olesne k(erke, jo djece& - 0e, samo ou! - ii sama snjom u #ieullesu& - 2ma i dije pastorke! - 4ar je ona udoica& - 0e, ali njen je mu dueni

  olesnik i ii u ;icarskoj, u olnici! Tako su ar nama kazali, jer mi ne posje(ujemo tu gospou!. njezinim se rijeima mogao naslu(iati traak prezira! / kratko(a njezinih odgoora dala jenaslutiti kako ona ne eli nita ie re(i o stanonicima #ieullesa - jerojatno zato da ne i ila

  prisiljena kazati neto loe! +sjetila sam neku nelagodu! 0aime, taje mlada osoa djeloala eomaiskreno i estito, a i doro odgojeno! /ko ona nije cijenila gospodaricu #ieullesa, sigurno je za toimala razloge! 2pak nisam nastojala saznati neto ie! 0ikada nisam oljela silom iznuditi neije

  pojerenje, a osim toga, ionako sam sama treala storiti lastito miljenje nakon upoznaanja sgospoom de )risolles! #oja mi je susjeda stala priati o zanimljiim mjestima u okolici, koje i

  aljalo posjetiti! Priala sam kako olim hodati i kako namjeraam polaziti na duge etnje, ukolikoto stanje moje olesnice ude

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  4/53

  doputalo! - +dje su ponekad prolje(a krasna - kazala je! - 0o, etnje oim krajem eoma umaraju!8ez kola ne(ete mo(i po(i daleko! / ipak, ima toliko toga lijepoga da idite$ inilo se da je

  ponosna na soj rodni kraj i nastaila mi je iznositi potankosti o njegoim ljepotama! /utous se idalje uspinjao, prolaze(i kraj ponora i padina pokrienih dre(em saijenim pod teinom ledenogogrtaa! / onda, iznenada, ukazalo se mjesto, smjeteno podno stjenoitog reuljka na kojem seuzdizala eterouglasta kula! - To je "ognac!!! a ono gore je #ieulles$ #oja je suputnica uprla

  prstom prema kuli! - +dade se ne idi doro ku(a, naroito zog toga to su krooi pokrienisnijegom! "igurno su oaijeteni da dolazite, zar ne& - 'a, ekaju me! . dorcu sigurno imajuautomoil& #lada se djeojka lagano nasmijeila! - +h, ta krntija iz #ieullesa$!!! "umnjam da ijestarac mogao doesti po tom remenu! Pogledala sam j e uznemireno! - #islite da moda ne(e mo(ido(i po mene& ;to (u onda sa sojom prtljagom& - 0e uznemirujte se$ #oj me rat eka s kolima ion (e as odesti gore! #i stanujemo negdje na pola puta, to dakle ne(e iti teko! Tog je asaautous stao ispred neke zgrade koja mi se inila nalik na gostionicu! #oja je suputnica izala pra iidjela sam kako joj je priao neki mladi mrai ojek, toplo je poljuii! - 0ije ti ilo hladno,'enise& - 2 te kako, dragi moj$ urim do atre u naoj pe(i!!! 0o reci mi, zar nije stigao auto iz#ieullesa& - /uto iz #ieullesa& ;to to goori& 4ar i ta starudija mogla si(i po tom remenu& -+nda (e -ti, 8ernard, morati odesti nekoga u dorac! 8olniarku, koja (e se rinuti za malu

  8ergasse! Tog sam trenutka sila i inilo mi se da sam ula rijei koje je mladi( poluglasno kazao: -elim joj doru zaau, toj uogoj djeojci$ 'enise se okrenula prema meni i pokazala mi autosmjeten lizu nas! - .ite rzo$ +staite koege, 8ernard (e ih ponijeti! 4astala sam, oklijeaju(i:- 0e smijem zloupotrijeiti au!!! - 5i nita ne zloupotreljaate - kazao je mladi(! - To je as

  posla, a i ne moemo as ostaiti odje! "tari se "aturnin ne(e spustiti sojom krntijom po oomremenu!!! #ogao i, naime, koji dio ostaiti u snijegu! .la sam u kola, a 'enise je sjela krajmene! .prao kada smo htjeli krenuti, iz gostionice je izaao neki ojek s papirom u ruci! -+prostite, gospodine Paiers, zaoraio sam am predati oo pismo od gospodina notara, koji jemalo prije proao ouda! - 3ala, )ainon$ 2 mi smo krenuli! 8ernard Paiers je oprezno ozio, jer

  je cesta ila skliska! "nijeg, koji je prestao padati prije jednog sata, sada je opet padao u sitnimpahuljicama! . prolazu, 'enise mi je pokazala neko sjetlo u daljini i kazala: - +no je 8ijeli uk!Tamo mi stanujemo! 1o smo se uijek penjali, krue(i oko stjenoitog reuljka koga sam ilazapazila u "ognacu! 0apokon smo uli u neku aleju! " oje strane aleje dre(e je sputalo sojegrane oteale od snijega! esta je morala iti puna duokih rupa, jer smo se strano tresli! - 5e(godinama oo se propada - primijetila je 'enise! -+a aleja rijestoa ila je doro drana se dodrugog raka gospodina de )risollesa! /li ta ena!!! Prekinula se, sigurno ne ele(i kazati nita loeo eni koja (e mi pruiti gostoprimsto! 0a kraju aleje kola su se zaustaila u doritu, to se

  prostiralo pred jednokatnom starinskom ku(om! "ila sam, toplo se zahalii! - "retni smo to smoam mogli uiniti ou uslugu - odratio je eoma uljudno gospodin Paiers! - / kada am netoustrea, ne oklijeajte traiti nau pomo( -pridodala je njegoa sestra! +dnio je moje koege dokamenih stua i rsto udario alkom po ratima! 0akon toga me pozdraio, uao u auto, zaokrenuo

  i odezao se alejom! Priekala sam asak, no idjei da nitko ne dolazi, jo sam jednom udarilaalkom! ulo se neko utanje iza rata! "tala su se polagano otarati i ja sam ugledala mrao ilijedo lice neke crnokose djeojke, diljih i alosnih oiju!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  5/53

  - ;to elite& 0jen je glas io njean i umoran! - 1a sam gospoica #arsollier, njegoateljicagospoice de )risolles! - )ospoice de 8ergasse!!! .ite$ 5rata su se otorila i ja sam se prouklasa sojim koezima! #lada ih je djeojka zatorila za mnom, zatim se okrenula prema meni igledala me ez rijei! inila se u isti as eoma ponosnom i nekako kao da je u neprilici! - #ogu ligooriti s gospoom de )risolles& - upitala sam! 0e odgoorii mi, ona je krenula prema pozadinite elike ogoljele prostorije gdje smo se nalazili, a u koju se ulazilo rano izana! Pozala je: -

  Thecla$ 0a pragu se pojaila druga mlada djeojka, neto ia, ali jednako tako mraa i lijeda!+a je imala crenu kosu, sijetle i hladne oi i jeda me je i pogledala! "tara pregaa ila joj jesezana oko struka i na pola je skriala izlizanu haljinu! - "toje kazala za olniarku$ - upitala jesmea djeojka! - 'aje doedemo gore im stigne! +krenui nam lea Thecla je nestala! Tog jetrenutka odjeknulo zono s rha kamenih stua koje se uzdizahu s desne strane dorane! 0eki otarglas je zaikao: - 3o(e li se napokon odluiti otoriti rata, "*line& #lada je djeojka pruilaruku prema stuama! - #oete po(i gore - kazala je mirno! / tada mi je i ona okrenula lea i otila!+staii soje koege, stala sam se penjati izlizanim uleknutim kamenim stuama! 0a rhu jestajala oniska ena, ouena u toplu siu ku(nu haljinu! 'oekala me rijeima: - #olim as tisu(u

  puta da mi oprostite, gospoice, to ste morali ekati! #oje su pastorke nejerojatno neuslune$ 5i(ete se i sami u to ujeriti! #olim as, nemojte ih tedjeti! To je jedini nain da ojek neto

  postigne kod njih! 8acila sam letimian pogled na tu enu uspraljenu preda mnom! Procijenilasamjenaetrdesetak godina! 2malajepre7mjene crte! #orala je iti lijepa prije no to je koa njenalica uela, a nos se poeo sputati prema tankim usnama! %osa je ila ogata i plaa! 4aprepastilesu me njezine oi! +tri, sjajni, ispitiaki pogled, io je uprt u mene, kako mi se inilo, snepojerenjem! - 0ali ste nekog u selu tko as je doeo& 0isam mogla poslati starog slugu s autom

  po tom remenu! 0e ekaju(i moj odgoor, dodala je: - 'oite se upoznati sa sojom olesnicom!0jezin je glas io ljuazan - moda ak i odie! - #oja as mala

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  6/53

  - Pokazat (u am au sou - kazala je gospoa de )risolles! -'onosit (e am u nju jelo! 1a jedem s

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  7/53

  22Te sam no(i eoma slao spaala! Lo dojam koji sam stekla pri dolasku, zima i glad, spreaali sume da zaspim! 'a, i glad, jer ja sam imala izrstan apetit, a eera je ila slao pripremljena ieoma oskudna! .stala sam, dakle, u toj hladnoj soi, zle olje! . sanduku kraj kamina nije ie

  ilo ni komadi(a dra! 5e( prolu no( nisam mogla podraati atru, iako je to ilo potreno!+ukla sam se i odluila potraiti dra da naloim atru! . isto rijeme htjela sam se raspitati za

  doruak, jer je

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  8/53

  donekle promijenim miljenje u pogledu njihoa materijalnog stanja! Tog sam jutra poela slijeenjem +ait (u soju pro7esionalnu dunost najolje to mogu! 0o, idjela sam e(da (e mi za to iti potreno mnogo rstine i strpljenja! %ad sam zarila s medicinskom njegom ikad sam uredila olesnicu, saop(ila sam gospoi de )risolles soju elju da naloim atru u sojojsoi i da naaim dooljnu zalihu dra kako ih mogla loiti se do naeer! - )ospoica Thecla mi

  j e kazala da to moram pitati as i da mi ona na soju ruku ne moe nita dati dodala sam! -0arano$ %ada ih se prepustila tim malim rasipnicama, mi nakon tri mjeseca ne ismo imali tojesti! @e(i (u Thecli neka am donese dra, i neka naloi atru, gospoice$ - To (u ja uiniti, a akomi pokaete gdje mogu uzeti dra, ja (u ih sama donijeti! Te djeojke imaju dosta posla!!! - 0igoora$ 0i goora$ Te ljeniice imaju dooljno remena! 4a as (e ae dro sti(i, dragagospoice$ 5ratii se u sou, u kojoj jo nije gorjela atra, odluila sam da poem na etnju kako

  ih se ugrijala! . no(i je prestao padati snijeg, a zog hladno(e sigurno se zaledio na tlu! 'oroodjeena, sila sam i krenula prema kuhinji! Tamo nije ilo mladih djeojaka! 0eki starac, pomalo

  pogrljen, u plaoj pregai sluge, uprao je kuhao komad mesa na tednjaku! - #oete li mi kazatiima li jo neki izlaz na dorite, osim glanoga& - upitala sam! - 0e ih htjela smetati saki putakada udem izlazila! +krenuo je prema meni dugo lijedo lice s oima kao smrznuta oda! -Pokazat (u am - rekao je! Pola sam za njim kroz hodnik koji nas je doeo do neke okrugledorane pune odaenih predmeta! +torio je mala rata i pokazao mi da je potreno samo podi(ikaku pri ulasku! 4ahalila sam mu, na stoje on odgoorio: =.ijek sam am na usluzi$> 4atim seratio som poslu, a ja sam izila na dorite! .gledala sam Theclu kako dolazi alejom, nose(ikoaricu! Preacila je preko soje stare haljine plat nalik onom to ga nose pastiri! 0a glau jenaukla kapuljau! Prolaze(i kraj mene nije mi nita kazala i inilo se kao da me jeda prepoznala!5idjela sam kako je nestala kroz ista rata kroz koja sam ja ila izila! Preai dorite okrenulasam se kako ih idjela su ku(u! 5jerojatno je potjecala iz petnaestog stolje(a, no kasnije je ila

  pregraiana! "kinuli su joj prozore s kriem! Lijepo izraeni kroni prozori(i jo su postojali, kaoi gotska rata nad kojima se nalazio gr! +krugli toranj s lijee strane, iz kojeg sam uprao ila

  izila, takoer je potjecao iz te epohe! Ta je 7asada ila u dosta loem stanju, jednako kao i pomo(nezgrade koje su se prostirale s lijee strane dorita! %renula sam alejom i snijeg je kripao podmojim nogama! "uh i hladan zrak me krijepio i tjerao neugodne dojmoe! "ilila sam se da makar natrenutak zaoraim neugodnu unutranjost i nesimpatinu gazdaricu i njezinu k(erku, Theclu i"*line, te udne djeojke koje kao da su ile njezine Pepeljuge! 'oai na kraj aleje, ugledalasam uski put! 0akon nekoliko trenutaka oklijeanja krenula sam lijeo! "jetila sam se da smo sino(iz "ognaca stigli u tom pracu! 4desna prostirahu se ume! 0akon nekoliko trenutaka zauh zukmotora, a prelaze(i preko nekog poprenog puta, ugledala sam auto koji se priliaao! 5ozila gajemoja sino(nja susjeda! %ad me je

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  9/53

  ugledala, stala je i otorila rata! - 5e( e(ete& 2dete li dolje u mjesto& . tom sluaju mogu aspoesti! - 0isam namjeraala oti(i u mjesto! 0o, ako ih se mogla ratiti prije podnea eoma ihrado otila, jer moram kupiti razline stari! - .ite$ "ti(i (emo za desetak minuta! "oje (u

  posloe oaiti za pola sata! Tako (emo se mo(i ratiti do jedanaest i pol! 8ez daljih ceremonijasjela sam kraj nje! %ad su kola krenula, ona mije okrenula soje nasmijeeno lice! - 0ije li amsino(nje putoanje nakodilo, gospoice& - ;to se tie umora, nije! 0o nije mi jo uspjelo da se

  ugrijem! - 4ar u aoj soi nije ila upaljena atra& - 'a, no preslaa za tako eliku sou! /preostali dio ku(e, izuze soe male olesnice, praa je ledenica! 'enise je ez rijei odmahnulaglaom! 0akon nekoliko trenutaka ja sam nastaila! - +a ku(a ostalja dojam elike oskudice, aki ijede! 1esu li te gospoe 7inancijski propale& - 0a oo pitanje ne mogu am sigurno odgooriti!Paul de )risolles posjedoao je lijep imutak, naroito u zemlji i u umama! #ieulles je io doroodraan i lijepo namjeten oiteljskim poku(stom! . dorcu su ili eoma gostoljuii! 0ootkada se gospodin de )risolles oenio tom enom, se se promijenilo! Prijatelji su napustilidorac, jer nisu htjeli imati posla s njom! - 4ato& - upitala sam! - +na j e ila rastalj ena enanekog malog inonika iz 8riea i goorilo se o njoj kojeta zog njezina ponaanja! )oore(iiskreno, ni njen pri mu nije mnogo ie rijedio! +na potjee iz okolice .ssela od neke seljakeoitelji, takoer na loem glasu! 8udu(i daje ila postigla stanoito orazoanje, radila je za

  rijeme sog prog raka u nekom uredu u 8rieu! %ako ju je gospodin de )risolles upoznao, to neznamo! +na gaje nagoorila da proda soje zemlje i da zadri samo jednu malu 7armu i jednu umu!4atim je dolo na red i poku(sto! #i smo to saznali od nekog staretinara iz 8riea kojeg smo

  poznaali! +n je kupio jednu komodu! 0a isti su nain nestale i lijepe tapiserije iz salona, te srerokoje su )risolloi posjedoali e( generacijama! - "ada sam tek shatila zato su soe tako prazne!- 'a, ini se da su se pretorili u noac! 0o kako znati, je li tome razlog ijeda& )ospoa de)risolles posjeduje punomo( sog mua, otkada se oaj razolio, pa ona oalja se posloe posom nahoenju! %azala je gospoi #artou6, doktorooj eni, jedinoj osoi s kojom saora(a, dajegospodin de )risolles spekulirao i na taj nain izguio naje(i dio sog imutka! +sim toga, onamora eoma mnogo pla(ati za njego oraak u nekom sanatoriju u ;icarskoj! / se je te prieiznosila zato, kako i ojasnila pomalo zagonetno gospodarenje u #ieullesu! - To sam i samazapazila! 1e li gospodin de )risolles e( dugo olestan& - 5e( pet godina! %au daje to neka rstaneurastenije! - / njegoe su k(erke rte soje ma(ehe! 'enise je uzdahnula! - "irotice$ "je(am ihse prije no stoje njiho otac sklopio drugi rak! 8ile su armantne: "*line, esela, njena,simpatinija od starije sestre koja je po prirodi malo ohola i mnogo zatoreniAa! inilo se da (e oje

  iti eoma lijepe, saka na soj nain! 0o, naalost$ 5idite to je od njih uinila njihoa ma(eha$Prao je udo to su izdrale se do sada! - 4ar ih nitko ne moe oslooditi odanle& - / kako, molimas& +ne imaju oca, koji je predao su last sojoj eni! 'a se moe lo postupak dokazati, ilo ito neto drugo! 2li pak dokazati slau hranu i iscrpljuju(i rad! /li ona i se odmah izgoorila naelike izdatke i nemogu(nost pla(anja posluge za uzdraanje #ieullesa! 'enise je nekolikotrenutaka utjela! Priliaali smo se "ognacu i cesta je kriudala tako daje ila potrena sa

  njezina pozornost! #alo zatim ona je nastaila: - Pomislite, ta djeca koja su se do pre priestiimala soju lastitu odgojiteljicu u ku(i, iznenada su ostala ez ikake ouke! 0a taj nain onenemaju mogu(nosti da ita zarade u iotu -osim ako ne ele raditi kao sluake! / pitanje je jesu liuspjele ak i to nauiti& - #oda nisu - odgoorila sam, sjetii se sino(nje eere koja je istodono

  ila siromana i loe pripremljena! .li smo u "ognac! "aznala sam od soje pratilice gdje mogukupiti neke potrene stari, a zatim me ona ostaila ispred pekarnice! 'ogoorile smo se da (emose ponono na(i u crki!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  10/53

  Pra sam stigla na ugooreno mjesto i tako imala remena za dugu molitu i za razgledaanjeunutranjosti te zanimljie gotske crkice! 'enise se konano pojaila, pomolila se, a zatim smo

  pole do auta i krenule ku(i! - 1este li nali ono to am je trealo& - upitala je gospoica Paiers! -'a, kod onog ortnika o kome ste mi goorili kupila sam utika i gajtan! / on mije posudio ielektrino kuhalo! - 'oro$ 2nae ih am gaja dala, kao to sam am malo prije oe(ala! .ostalom,ako am ilo to ustrea, ne oklijeaite i zatraite to od nas! 1a se ojim da u #ieullesu nema ni

  najpotrenijih stari! - Tako je, osim u

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  11/53

  listala da prstena s elikim kamenima! - 0e preporuam am da se susre(ete s tom gospoicom!+na je naduta i sakoga ogoara!! 0jezin je glas sada io sladak! 3ladno sam odgoorila: - 0e ihse sloila s ama! 0aproti mislim daje ona eoma potena i diskretna, a te odlike naroito [email protected] gospoe de )risolles skliznula je s moje i idjela sam kako grize usnu! . soi me ekaoruak! 0ije ilo ni traga onom piletu iz kuhinje! 0a posluaniku je stajao tanjur s majunimomletom, salata krto zauljena, komadi( sira i aa loeg ina! Premalo za moj apetit, koji je io jo

  i poe(an zog studeni! 0amirnice, koje sam ila kupila u mjestu, nadopunile su taj orok! 0oodluila sam da se potuim doma(ici, ujerim li se da ona a i nije tako siromana! Pogodila samda je ona, poput soje k(eri, jedna od onih osoa koje nesmiljeno unitaaju slae, klanjaju(i se

  pred jaima!

  222"lijede(eg sam dana upoznala doktora #artou6a! .ao je u sou uprao kad sam

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  12/53

  de )risolles kazala je ponosno: - +o je jedan od naih predaka, maral de )risolles! - Taj okirmora iti eoma teak! 0e ih htjela da mi isi iznad glae dok spaam! %ada i slika pala!!! - 0etrea se ojati$ esto projeraam je li ue na kojem slika isi rsto! +a je slika ila u salonu!'ala sam je prenijeti oamo kada smo morali prodati gotoo se poku(sto! #om je muu mnogostalo do te slike i zog toga sam je eljela sauati! Pogledala je lik marala s elikimzadooljstom! Pomislila sam kako je njoj do te slike sigurno ie stalo nego njezinom muu i da je

  ona samu see drala izranim potomkom te isoke linosti! %ada sam odlazila, poto sam zarilas masaom, gotoo sam se sudarila s Theclom, koja je ulazila nose(i metlu i lopaticu za prainu!)ospoa de )risolles je zaiknula: - Priekaj asak$ 0isam gotoa! Pometi za to rijeme hodnik,kako po som oiaju ne i i opet guila rijeme! . polumraku sam idjela da se Theclino 7ino licezgrilo i uhatila sam mraan pogled aen u smjeru soe koju sam uprao naputala! 0o(u se se

  ilo zaledilo, no ujutro se pojailo sunce koje ie nije ilo zimsko, oe(aaju(i da (e razlaitiatmos7eru! 8udu(i da sam ila sloodna do ruka, odluila sam istraiti okolicu dorca i razgledatikulu koju sam zapazila iz "ognaca prilikom sog dolaska! %ao i prolog dana prola sam kroz ratau tornju, no mjesto da sam krenula alejom prema cesti, ja sam pola oko dorca! Toranj je nekomzgradom na kojoj se nalazio kri - a jerojatno je to ila kapela - io poezan s krilom zgrade kojise nalazio nasuprot onom u kojem smo stanoale ja, gospoa de )risolles i njena k(i! +a su oa

  krila ila jerojatno sagraena kasnije od ostalog dijela dorca! Potjecala su iz B522! stolje(a! #eunjima se smjestilo poploeno dorite, okrueno niskim naputenim zgradama! 2za njih se prostirao

  park! 0alazio se u lizini dorca i sigurno je io prije doro odraan, no i po njemu se idjeloseop(e propadanje! 0o danas je jo uijek snijeg prekriao ijedu, koja odje nije toliko upadala uoi kao u samoj ku(i! 3odala sam alejom, izmeu dre(a s kojeg su isjele sjajne ledene sige!"unce me dino grijalo! . snijegu pred soom ugledala sam tragoe koraka! +ni su odili u nekumanju aleju! "lijede(i ih, stigla sam pred kulu! Tople zrake sunca udarale su na zidoe kule sazdaneod elikog crenog kamenja, na njena teka rata s golemim lokotom i u uske prozore nalik na

  pukarnice! Pola sam oko nje i opazila da je smjetena gotoo uz sam ru kamenog platoa nakojem je io sagraen dorac! "tijena se odje okomito ruila prema dolini u kojoj se smjestilomjesto "ognac! .gledala sam njegoe ijele ku(e uz oale rze rijeke, osijetljene zrakama togadinog jutarnjeg sunca! 0astaila sam etati uz ru stijene! 0eki mali puteljak kriudao je meugustim grmljem! +n je odio u umu koja se nastalja na park, i koja se penjala uz lage padineonog rda to sam ila ugledala za rijeme onje oamo! 5ratila sam se drugim putem koji me jeodeo do kule! . prolazu sam opazila da tragoi koraka ode se do rata kule! 4nai stanonici#ieullesa koristili su se njime! Podne se priliaalo i zrake sunca prodirale su u dorite, meukrila zgrade, griju(i zidoe glanog zdanja, njegoo staro kamenje i prana okna! #islila sam da ise odje negdje morao nalaziti neki prolaz koji i mi zatedio dulji put oko dorca u park! "lijede(itragoe u snijegu, stigla sam do lijeog krila i se do jednih rata, gdje su se oni zaustaili! 0o oasu rata ila zakljuana i zastori iznutra naueni! Prela sam dorite u nadi da (u moda imatiie sre(e s desnim krilom, onim gdje sam ja stanoala! 0o i odje su sa rata ila zakljuana! 8ila

  sam prisiljena ratiti se istim putem kojim sam prije dola! %ad sam ula u toranj srela sam starog"aturnina koji je sigurno dolazio iz podruma, jer je nosio ocu oito eoma staru, sude(i po praini ipaukooj mrei to ju je pokriala! Pitala sam ga postoji li neki izlaz s druge strane zgrade!+dmahnuo je glaom i odgoorio: - Tamo je se zatoreno, gospoice$ . onim soama nitko iene stanuje! - 2pak je netko odade morao iza(i, jer sam idjela tragoe u snijegu! inilo mi se da seu ledenim stareim oima pojaio ljesak neraspoloenja!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  13/53

  - 1a ponekad izlazim! 0o se je u onom dijelu dorca tako propalo, podoi su u takom stanju, da ito predstaljalo opasnost za sakog tko nije na to nauen! Prekinuo se kako i dozao "*line, kojase pojaila na pragu! - "*line, oistite ou ocu i odnesite je gospoi zajedno s posluanikom!Pomislila sam: =+na se ne zadooljaa loim inom kojeg meni daje, ta gospoa de )risolles$ 0joj

  je potreno staro ino! #islim da i ono ie koristilo onim njenim uogim pastorkama! 'alo i immalo snage!>

  25"utradan je naglo zatoplilo i za nekoliko dana dorite i aleja pretorili su se u aru! .sudila sam seiza(i u tijeku dana samo zato da ih se nadisala sjeeg zraka! 0ije ilo mogu(e oti(i u nedjelju namisu u "ognac! . sojoj slao naloenoj soi -jer mi je koliina dra ila strogo odreena, kao i seostalo - ezla sam i plela, ore(i se to sam olje mogla proti dosade, koju do toga doa zapraonisam ni poznaala! 'a, dosaiala sam se u toj tmurnoj neudonoj ku(i, kraj oih ena ija mijezlo(a sakog dana postajala se oitija! +sim toga, oo toplo rijeme teko je podnosila

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  14/53

  Pitala sam samu see, dok sam se penjala strminom, zato mi taj, uijek tako pristojan ojek,ulijea nepojerenje! 1e li to ilo zog njegoa ledenog pogleda, ili zog neeg podmuklog to sekod njega moglo naslu(iati& inilo se da gospoda de )risolles ima pojerenje u njega! Posjedoao

  je kljuee ormara u kojima se uala hrana, a i kljuee podruma i drarnice! )oorio je sTheclom i sa "*line poput majordomusa, koji izdaje naloge posluzi! inilo se kao da je on u tojstaroj ku(i djeojka za se, upraitelj, o7er, sluga, pa ak i kuhar! 1a sam ga, naime, za rijeme dok

  sam prolazila kuhinjom, nekoliko puta idjela kako pee sitne komadi(e mesa! Put koj im samnapredoala kriudao je izmeu polja natopljenih odom! 0a poumljenoj isorani koja se prualapreda mnom jo je uijek leao snijeg! +n se ljeskao pod suneim zrakama! #eni s desne straneukazala se mala seljaka ku(a ispred koje se protezao rt! 4a njom se ukazae i druge! 'rena

  pregrada smee oje otarala se prema aleji rijestoa! 0a njenom kraju uzdizala se duga oniskaku(a! To je sigurno io dom Paiersoih! %renula sam tim putem i ugledala 'enise koja je u rucinosila koaricu punu jaja! +na je radosno uskliknula! - %ako ugodno iznenaenje$ 'oli steupoznati nau ku(u& - ilj mog puta io je 8ijeli uk! "tari me "aturnin, koji je poao kolima u"ognac, doezao se do oog puta! +na se nasmijala! - .poznali ste, dakle, automoil sojegazdarice$ 0ije a eoma udoan, zar ne& - 'aleko od toga! Pitam se kako taj automoil jo ozi$Pruile smo jedna drugoj ruke! 4atim je gospoica Paiers kazala: - +dmorit (ete se malko u naoj

  ku(i!!! 'a, da, i (ete do(i sa mnom! To me ni najmanje ne(e smetati, i it (e mi eoma drago!%renule smo alejom! Priala mi je kako je pola po jaja na 7armu koja im je pripadala! 0jen rat iona uglanom su se aili uzgojem stoke! Preraiali su mlijeko, a maslacem i sirom opskrljialicijelu okolinu! 1anjci su pasli nekoliko kilometara dalje na terenima gdje je ilo dooljno pae! -5ama se taka iot sia& - upitala sam je! - 5eoma$ %ada ih se udala ne ih htjela ijeti ugradu! "tigli smo u rt koji se pruao pred ku(om! Ta crenkasta ku(a ila je sigurno za toplih danaoratena li(em, o emu su sjedoile gole peteljke pripijene uza zid! "amo se jedan kat uzdizaoiznad prizemlja! 0a pragu se pojaio 8ernard Paiers, ouen u latne izme, u odijelu odiznoenog tida, koje je meutim ilo doro skrojeno! Priliio se, pozdraljaju(i me i ispriaaju(ise zog soje odje(e! 0o uprao se io ratio ku(i, pa jo nije stigao da se presue! .li smo usijetli i prijazni salon sa zidoima oloenim cjetnim tapetama, uz starinski doro uuannamjetaj! %oarica za runi rad, otoreni klair i knjige na stolu sjedoili su o tome da sestra i

  rat odje oino proode sloodne sate! - 1e li am hladno u #ieullesu& - upitao me gospodinPaiers kada smo sjeli uz atru! - 0aalost, jest$ To je praa ledana! 1edino su soe gospoe de)risolles i

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  15/53

  - 0adajmo se da (e aa olesnica rzo ozdraiti$ 1e li joj e( neto olje& - 'a, nisamnezadooljna! 0o moram se oriti proti majke koja i rado uinila i neto proti oog nainalijeenja, nastoje(i je razmaziti na uprao smijean nain! 4atim smo razgoarali o drugim starima!'enise mi je ispriala legendu o 8ijelom uku, koji je dao soje ime oom zaselku! 8ernard jearkim rijeima halio soj kraj! 'oro sam se osje(ala u ooj sijetloj, ugodnoj ku(i, nalik na duusojih gospodara! 0jihoo se potenje idjelo iz njihoa iskrenog pogleda! 8ernard je imao ugodno

  inteligentno lice i inilo se da je esele prirode, uijek spreman na alu! +staili su na mene najoljidojam i ja sam im oe(ala skori posjet! - 2nae (ete pose zapljesniiti u tom #ieullesu$ - nadodalaje, smijee(i se, 'enise! 'ogoorili smo se i to da (e me ona i njezin rat ekati slijede(e nedjeljena ulazu u aleju, kako i me poeli automoilom na misu u sedam sati! %ada sam se ratila u#ieulles, dolaze(i iz oe udone ku(e i e(u(i cestom oasjanom suncem, uinila mi se oa alosnaku(a jo ledenijom! 2 to u sakom pogledu! %raj rata tornja, "line je cijepala sitno dro!

  0asmijeila sam joj se, a ona me pogledala tunim pogledom, punim ola! Prolaze(i kuhinjomC, jersam samo tim putem mogla do(i u desno krilo dorca, zaula sam otri i zao glas gospoe de)risolles! - Ti zaista ogano kuha$ 2 to namjerno, ti zla djeojko$ 0o, nauit (u te pameti$ -uajte se, udete li me dodirnuli$ Theclin je glas io otar i psikaju(i! - ega da se uam,glupao& #isli li da mije stalo do tojih prijetnja& 'a, da, kada i me toje oi mogle uiti, e( ih

  odano ila mrta! erekanje je potcrtalo te rijei! inilo mi se daje oo io prai as da prekinemtu neugodnu scenu i ja sam otorila kuhinjska rata! )ospoa de )risolles se okrenula i

  prepoznai me, pogledala me ljupko! - ;etali ste, gospoice& 1utros je lijepo, no ceste su u loemstanju! +dgoorila sam joj samo da neto kaem i pogledala Theclu! )ledala je soju ma(ehu stakom mrnjom da sam se stresla! - "aturnin je poao u "ognac - nastaila je gospoa de )risolles!- 4aoraila sam as pitati, trea li am neto! - "rela sam ga u doritu kad sam odlazila, pa me je

  poeo se do puta za 8ijelog uka! - 8ijelog uka& Poli ste u posjet gospoici Paiers& Pogledalame upitnim pogledom! +dgoorila sam joj hladno: - 0e, no srela sam je i ona je ila tako ljuaznate me je pozala u soju ku(u! +na je eoma simpatina, a isto tako i njezin rat! "tisnula je usnice!- 1a ne mislim tako! 0o, i ste narano sloodni da!!! - To i ja mislim! 3tjela sam joj tim rijeimadati na znanje kako mi nije stalo do njezinog miljenja, i krenula sam prema izlazu iz kuhinje!+ra(aju(i se Thecli, koja nam je sada ila okrenula lea, kazala je otro: - 0astoj oog zeca

  prirediti olje nego proli tjedan i pazi da ti krumpir ne prigori, ti nikoristi$ 4atim mi se pridruilau predorju, kada sam se e( stala uspinjati stuama! - #oda prestrogo sudite o meni, gospoice& 2nastaila je sojim najslaim glasom! - +a me djeojka sojim ponaanjem doodi do oaja! 1er

  pose je sigurno da ona namjerno unitaa jelo! 0jezino mi ponaanje zadaje neizmjernu ol! -#oda i ila ugodnija, kad i ila sretnija - kazala sam hladno! - "retnija& Pa to nitko ne eli ieod mene$ /li na su moju dorotu ona je uijek odgoarala samo nezahalno(u! 0isam jojodgoorila! 0isam mogla podnijeti toliko pretaranD a! 0astaila sam se uspinjati stuama! +na jeotila u sou soje k(erke, a ja u soju! "oa je ila puna sunca koje je prodiralo zajedno sa sjeimi hladnim zrakom kroz oa otorena prozora! Poto sam potakla atru, naslonila sam se na jedan od

  prozora! 8ez snijenog pokriaa eliki se tranjak ukazao u soj sojoj ljepoti! 1o su se idjelitragoi nekoliko nasada cije(a! . proljetnom su se sjetlu ocrtaale gole kronje dre(a u parku,to sam ga ila posjetila prije nekoliko dana! +nih nekoliko trenutaka koje sam proela s 'enisePaiers i njenim ratom ratili su mi moju duenu ranoteu, pomalo nagrizenu orakom u#ieullesu! 0o, im sam se ratila u oaj mrani dom, odmah sam ponoo osjetila neku udnuuznemirenost, tako stranu mom i(u! +e uoge

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  16/53

  proganjane mlade djeojke, oa hipokritska ma(eha,

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  17/53

  koje su otkriale zlatne zue! - )ospoica #arsollier je eoma stroga$ - kazala je gospoa de)risolles! @ekla je to kao u ali, no ja sam znala da se ona ljuti zog mog strogog nadgledaanja

  olesnice! - 1a sam taka radi dora ae k(erke, gospoo - rekla sam hladno! )ospodin Pontetodorio je moje rijei: - 0arano, gospoice$ #oja sestra i ne sumnja u to! 0o ona je majka, kojamazi soju k(erku!!! moda ak i odie! )ospoa )risolles odgoorila je porijeeno: - Ti nita otome ne zna! Ti nema djece! +sim toga, ti mazi

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  18/53

  - ini mi se, tri godine! Prialo se da je napustio #ieulles i poao na lijeenje u ;icarsku! 5e( smoga i prije toga rijetko iali! Prije je on io eoma uredan i njegoan, a tada se naglo zapustio! 0ijese ie rijao i izjegaao je ljude! 8ar se tako inilo! Prialo se daje pio i da gaje u tome poticalanjegoa ena! +na je otpustila su poslugu, pod izgoorom daje ie ne moe pla(ati, a doela jesog dalekog roaka "aturnina, koji je prije io sluga! . to su doa otpustili i odgajateljicu dijudjeojaka, a njihoa ih je ma(eha poela pomalo pretarati u sluake! +tac je tada jo io odje,

  dakle pristao je na to, jednako kao i na prodaju zemlje, poku(sta, srernine, sega to je imalo ilokaku rijednost! - / to se dogodilo s nocem od prodaje& - To i ilo interesantno saznati - rekaoje 8ernard! - 0jegoa je ena tada priala da je gospodin de )risolles izguio soj noac upogrenim inesticijama i riskantnim spekulacijama! To nas je zaudilo, jer nam je na otac priao,kako nije mogu(e na(i opreznijeg ojeka od njega! ak ni plaljiijeg, kada se radilo o urzonim

  posloima! - 5ie od sega on je olio kupoati zemlju! 0a taj je nain stekao eliki posjed odje upokrajini Perigord, u domoini soje majke! 2 se je to nestalo za nekoliko godina! - 0ije li njegoapra ena posjedoala neki imutak& - 0eznatan! +ni su sklopili rak i ugoorili da satko zadraalasnito nad imutkom uneenim u rak! To je elio otac gospodina de )risollesa, eoma posloanojek, koji je io proti raka sog sina s djeojkom ez imutka! - 2 na taj je nain on mogao

  prodati zemlju i druge rijednosti u korist soje druge ene, a na raun sojih k(eri& - +n je to

  sakako mogao! - "igurno se to i dogodilo, u to ne sumnjam - nadodala je 'enise! - 0o, to dauinimo& Trealo i dokazati da se noac steen tom prodajom nalazi u rukama njegoe ene! /oa je dooljno prepredena da se doro osigurala! .asno je i pomisliti u kaku je ijedu ta ena

  acila oje mlade djeojke! - %ada udu punoljetne, one (e mo(i poje(i iz tog zatora - primijetioje 8ernard! - 0o, ne(e im preostati drugo e( da se namjeste kao sluake! - Pod ujetom da imzdralje do tada ne ude narueno -odgoorila sam! - 8ojim se naroito za "*line! Thecla se neini tako slaom! - 0jezina am je sestra milija, zar ne& - 'a, mnogo! 0o istini za olju, moram

  priznati da nemam nikakih eza sa starijom! "ude(i po neprijateljstu koje njezina ma(eha gajiprema njoj, reklo i se daje ona mnogo trdoglaija od soje sestre! "tali smo razgoarati o drugimstarima! 'enise je donijela aj, a zatim malko sirala! 'ogoorili smo se za izlet slijede(e lijepenedjelje! . est sati ratila sam se iciklom posuenim od gospoice Paiers! . doritu #ieullesa,gospodin Pontet staljao je u soj automoil kutije koje mu je pruala "*line! 0asmijeio mi sesojim neugodnim smijekom! - "jea jaja! .ijek ih nosim sa soom kada dolazim oamo! 5olimsakog dana za doruak da jaja! - To je zdrai orok - odratila sam hladno! 2 krenula sam dalje,

  jer nisam eljela nastaiti taj razgoor to je on oito namjeraao! %ad sam ostaila icikl uprizemlju tornja, krenula sam u soju sou! 0asuprot nje ugledala sam s druge strane hodnika nekaotorena rata! +pazila sam eliku doro namjetenu sou! To je sigurno ila soa gospodinaPonteta! %roz otorena rata prodirao je snaan miris duhana! 2 soa kraj oe ila je otorena! -4aula sam neku uku iz nje pa sam se priliila i ugledala Theclu kako prer(e kup razliitih

  predmeta! +krenula je glau, doacila mi pogled i nastaila s poslom! - 0ema li moda odjekomad linoleuma koji ih mogla staiti pred soju pe( i tako zatititi parket& - 0e znam! 5idjet (u! -

  #ogla ih i sama potraiti - kazala sam! .la sam u ou prostranu sou pretorenu u skladite!Prozori su ili zastrti deelim zajesama! Poela sam kopati po jednoj gomili razliitih stari, dok jeThecla prertala po drugoj! 0isam nita nala, no ugledala sam u pozadini rata! +torila sam ih inala se na malom stuitu pokrienom prainom! - #oe li se ouda si(i u prizemlje& - 'a -odgoorila je kratko Thecla!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  19/53

  +na je otkrila neki stari r od keramike sa slomljenim kljunom! inilo se daje a to ila traila,jer je ez i jedne daljnje rijei izala iz soe!

  520ije mi ilo ugodno, saki puta odlaze(i u park, pro(i kuhinjom i iza(i kroz rata u kuli! Priporatku morala sam pro(i uzdu cijele stare zgrade i zaoi(i lijeo krilo! 8ilo i mnogo

  jednostanije pro(i kroz jednu od soa u prizemlju i izi(i u dorite koje se prostiralo izmeu oihkrila zgrade! +tkri(e oog naputenog stuita naelo me na pomisao da odje naem neki prolaz!"ila sam, dakle, tim stuitem e( slijede(e jutro! 0a dnu sam otkrila rata koj a sam otorila i ulau neku eliku golu prostoriju oloenu drom sijetlosie oje! "taklena su rata ila zakljuana, anauene zajese proputale su samo slao sjetlo! Prola sam kroz susjedne soe koje su takoer

  ile prazne! Posljednja je odila u dugu, nadsoenu galeriju! Ta je galerija, poezana s oa krila,ila dio stare zgrade! %roz prozore nadsoene lukom, smjetene u uduini deelog zida, idjelasam poploeno dorite koje se steralo izmeu naputenih krila zgrade! +dje nije ilo tako zrano

  pa sam na kamenom podu, pokrienom prainom, primijetila mnogorojne tragoe nogu! 'akle,ou su sou koristili kao prolaz! 4ato mije "aturnin trdio daje prizemlje zaputeno i da se nalazi ustanju opasnom po iot zog trulog poda& 0o ja to nisam zamje(iala, niti u oom dijelu galerije,

  a ni u prostorijama u koje sam kasnije ula! +ne su se nalazile u lijeom dijelu krila! Pod od crnog iijelog mramora io je sasim ispraan! 4idoi su ili prekrieni starom hrastoinom! 0a zidu,nasuprot prozorima, nalazio se otoreni dimnjak! Tu su se nekad sigurno nalazili lijepi zidanikamini koje su skinuli kako i ih mogli prodati, zajedno sa sim ostalim! 1ednako kao i sie tapete ususjednoj soi, nekad lijepom salonu oloenim sijetlim, 7ino izrezarenim drom, s podom odraznoojnih parketa! 2znad mjesta, gdje se prije sigurno nalazio kamin, ostalo je jo jedno zrcalo!Priliila sam se jednima od triju staklenih rata i pokuala ih otoriti! 0ije mi uspjelo, jer sigurnoe( dugo nisuila otarana! 0o, ona srednja otorila su se ez muke i ja sam se nala u doritu!'ok sam kretala prema parku, pitala sam se zato mi je stari "aturnin zaranio pro(i oim putom!+dluila sam koristiti taj prolaz, a u sluaju da me sretne "aturnin, sigurno se ne i usudio nita

  prigooriti, znaju(i daje lagao! .la sam u eoma zaputen park! Poneka se zelena iljica pokazalanajaljuju(i prolje(e! %riudaim puti(em stigla sam do jezerca, kojega se mirna porina zrcalilaizmeu stjenoite oale! +o je mjesto ilo eoma romantino i sigurno je taj ugoaj i jai kada sedre(e zazeleni! 0eko sam se rijeme zaaljala, promatraju(i jogunaste arane kako skau iz ode!+dade su, dakle, adili one koji su dolazili na stol u #ieullesu! 0aje(e su ili uasno

  pripremljeni, osim ponekad kad ih je jerojatno spremila "*line! Polagano sam se ra(ala istimputom! +pazila sam neku staru klupu pod cedroim stalom i sjela! "unce je sjalo oko mene, agrane dre(a zakrilile sume od njegoih zraka! +dade sam idjela stari toranj, ija se mrana iteka silueta uzdizala u podnenom suncu! @ado ih ga ila posjetila, no ilo mi je neugodno traitineto od tog tako nesimpatinog "aturnina! 2 eo ga, kako se uprao sada pojaio, nose(i koaricu!%renuo je prema tornju! "tigai do rata, otorio ih je i uao! 2skoristila sam to i istim se putem

  ratila u dorac u soju sou! "lijede(eg dana nisam pola na etnju, jer se

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  20/53

  neprijateljske osje(aje prema meni! 'oktor #artou6, koga sam ila pozala zog Pogledao ju je samilosno i poukao seuprao u asu kad se 'enise ratila, nose(i se potreno za injekciju, koju sam ja smjesta dala! im

  je osjetila da joj se snaga pomalo ra(a, "*line se digla, goore(i slaanim glasom: - #oramoti(i!!! moram po(i po maslac!!! 0o 'enise ju je rstom rukom ponono polegla!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  21/53

  - 3o(ete li iti mirni, mala djeojice$ )ospoa de )risolles (e poslati po maslac nekog drugog, ili(e sama oti(i po njega! 5i (ete ostati odje i odmoriti se! "ada (ete pojesti neto okrepljuju(e, a

  poslije (u as autom odesti u #ieulles! - To nije mogu(e!!! #oram se ratiti! Pogladila sam je posmeoj nepoeljanoj kosi! - 4a nekoliko trenutaka ratit (u se u dorac i o semu oaijestitigospou de )risolles! @e(i (u to i aoj sestri, kako se ne i uznemiraala! - +h, da, siromanaThecla$ 4atorila je oi, kao da ju je oih nekoliko rijei iscrpio! +prostila sam se od gospoe

  Paiers i pola po icikl! 8ernard je etao doritem oamo-onamo i puio! 8acio je cigaretu ipriao mi! "aop(ila sam mu to smo odluile 'enise i ja u ezi sa "*lininim poratkom u#ieulles! - 'a, neka se malko oporai prije no to se rati - rekao je! -.koliko joj ta ena ne(edopustiti da se malko odmori i oporai, ona to ie ne(e dugo izdrati! - )oorit (u otoreno snjom, kako i ila sjesna posljedica koje je ekaju ukoliko i nadalje nastai uijati tu mladudjeojku! 'o ienja, gospodine$ - 'o ienja$ 1a (u oziti kako i 'enise mogla ostati s njom uautu! %ada sam ula u kuhinju u #ieullesu, nala sam Theclu nagnutu nad tednjakom! #ijeala jeneki umak! Pristupila sam joj! - )ospoice Thecla, aoj je sestri pozlilo na cesti! +deli smo jePaiersoima! 0aglo se okrenula i pri puta sam idjela uzuenje u njezinim tako udnim modro-zelenim oima! - "*line&!!! 8olesna& 0jen je glas io pun uznemirenosti! - @adi se samo o slaosti!'ala sam joj injekciju kam7ora! )ospoica Paiers pruit (e joj se potreno da se oporai i doest

  (e je automoilom za sat-da! 0o, ona je eoma slaokrna i potreno joj je lijeenje! 5idjela samnjezin trdi pogled i usne zgrene u podrugljiom osmijehu! - Lijeenje$ Tko (e joj to pruiti& - To

  joj gospoa de )risolles duguje! .pozorit (u je na njezino stanje!!! - 0ju& 0ju& %aka mrnja unjezinom pogledu, u njezinom glasu$ - 4ar i ne sha(ate da je ona namjerno uija&!!! 'a nas uija$%rutost i ranodunost, koje je ona oino pokaziala, nestale su na trenutak! Preda mnom je stajalo

  i(e uzdrhtalo od dilje mrnje! 2 primijetila sam, kao jo nikada do sada, ljepotu te mlade djeojke,se ono to i ila ez te mraosti, ljedo(e i ijednih haljina! .prao kad sam otorila usta da jojodgoorim, ugledala sam "aturnina na pragu kuhinje! Pogledao je Theclu sojim ledenim oima!.zratila mu je pogled pun izazoa! 4atim, okrenui lea, poela je ponono mijeati umak! -)ospoa (e se opet ljutiti, jer (e na(i grudice u umaku -procijedio je "aturnin suhim glasom!"*linina olest nije dooljan razlog da se umak ostai ez mijeanja na jakoj atri! inilo se kaoda ga ona i ne uje! 0o, ja sam odgoorila: - #eni se to ini potpuno prirodnim! +sim toga, ne radise samo o nekoj prolaznoj oljetici! 0esjesno sam zamijetila daje starac nosio onu istu koaricu skojom je io uao u toranj! Poklopac je io poluotoren, pa se mogao opaziti upotrijeljeni tanjur iaa! Pogledao je sojim neugodnim pogledom! - . tom (e sluaju gospoa de )risolles poduzetise potreno! 8udite ujereni u to, gospoice! - To se i ja nadam$ - odratila sam! @ekai te rijeikrenula sam u pri kat i zakucala na rata ku(edoma(ice! "tajala je na podnoku to gaje staila namjestu sada odgurnutog kreeta! Perukom je istila prainu sa starog pozla(enog okira portretamarala de )risollesa! - /h, to ste i, gospoice$ .prao riem okir, jer to ne mogu prepustitiThecli koja je i odie nagla i nemarna! .skoro (u ga morati premazati lakom! Tako se najoljesaua pozlata! inim to sakih est mjeseci!!! Prekinula sam je! - 3tjela sam as oaijestiti,

  gospoo, da sam nala gospoicu "*line onesijetenu na cesti i da se ona sada nalazi kodPaiersoih! )ospoica Paiers pruila joj je pru pomo(! 0aglo se okrenula, tako daje gotoopala!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  22/53

  - %od gospoice Paiers& 4ato& . njenom se glasu mogla naslutiti srda! - 4ato jer je to ilonajlie mjesto i jer je gospoica 'enise dola po nju automoilom! +na (e je uskoro doestioamo! 0arana ela i stisnutih usnica gospoa de )risolles sila je s postolja! Promrmljalaje: -"toje s tom malom glupaom& 4ato se onesijestila& - +d slaosti i jake slaokrnosti! Potreno

  joj je hitno lijeenje, gospoo$ 1o je r(e stisnula usnice, prije no to mi je odgoorila prilinootro: - To i kaete, gospoice$ 0o, mlade djeojke esto pate od slaokrnosti, ez nekih

  oziljnih posljedica! - Potreno je samo pogledati je, pa da ojek ustanoi kako je to neto mnogooziljnije od male slaokrnosti! 0jezino je zdrasteno stanje eoma loe, gospoo, i i (ete itiodgoorni ako to ne shatite! )oorila sam eoma odluno, naglaaaju(i rije =odgoorni>! .stasu joj se stegla i doacila mi je zao pogled! 0o, njen je glas poprimio uoiajenu slatko(u kad mijeodgoorila: - %ako ste doli na pomisao, draga gospoice, da je j a ne ih htjela lijeiti& /ko jestanje zaista tako kako i trdite - a to (emo saznati od doktora #artou6a koga (u sutra pozati -uinit (u narano se potreno! %azali ste da (e je gospoica Paiers doesti& - 'a, poto se malkooporai! #orat (e le(i kad se rati, jer, ponaljam, ona je eoma slaa! - Pa doro, neka legne!Thecla se moe porinuti za nju! - )ospoica Thecla ima eoma mnogo posla! 1a (u se starati o

  olesnici, ako i to dopustite! 0e(e iti mnogo posla, jer je njoj prije sega potrean mir i dorahrana! 5idjela sam joj po izrazu lica kako i ona to najradije odila! 0o, nije se usudila, pa mi je

  odgoorila prilino zlooljno: - 0eka ude tako, gospoice$

  522'enise mije kazala kada (e doesti "*line! 'ogoorili smo se da (u se ja u to doa na(i u doritui odesti olesnicu u njezinu sou! 0isam znala gdje se ta soa nalazi, pa sam sila neto prijedogoorenog remena, kako ih se mogla raspitati kod Thecle! +a nije ila u kuhinji! +torila samrata, koja su, jednako kao i prozor soe, gledala na neko malo zatoreno dorite! Tamo je stajaostari zdenac, s lijepim starim, no sada zahralim, eljeznim ukrasima! .gledai na lijeoj strani

  poluotorena rata, pozala sam: =)ospoice Thecla$> Pojaila se na pragu, dre(i u rukama nekuotrcanu haljinu koju je ez sumnje krpala, jer je u desnoj ruci imala iglu s koncem! - 3o(ete li mi

  pokazati sou soje sestre& +na (e za as sti(i! Thecla se odmakla i ja sam ula u prilino elikuprostoriju, poploenu iskrhanim ploicama! 4idoi su morali iti neko( oijeljeni, no sada od togaie nije ilo ni traga, e( se idio samo goli kamen! #ali prozor, isoko u zidu, proputao je krtosjetlo i zrak! 'a eljezna kreeta, stari toaletni stoli(, rasklimani ormar, dije slamnate stolice,mali istroeni sag to je io jedini namjetaj! - "to, zar i spaate odje& - 4ar to nije doro za nas&. njezinu se glasu osjetila zajedljiost! - +na (e am kazati da ismo joj morali iti zahalni tonam doputa ijeti pod kroom naih predaka, u domu naeg oca! - 'a iite& "*line (e umrijetine ude li se lijeila! +dje nema dooljno zraka ni sjetla, i zaista ste oadije morale iti eomazdrae kad ste mogle se oo do sada izdrati! - 0a alost, da! 1er ismo e( imale mir i spokoj!

  0jen se glas pomalo guio! Ponoila je jo tiim glasom: - #ir!!! spokoj!!! 4atim je pola premaratima i nestala, ostaii me samu u ooj tunoj prostoriji! "tisnuta srca stala sam pripremati

  kreet na kojem je "*line, da i se zatitita od hladno(e, nagomilala itau hrpu olinjalihpokriaa! #orat (u razgoarati s gospoom de )risolles i zatraiti

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  23/53

  olju sou za olesnicu! ijeti u prizemlju, ez zraka i sunca, ilo je dooljno samo po sei dasprijei sako ozdraljenje! %ad sam izala na dorite, zatekla sam tamo Theclu kako sjedi nakamenoj ogradi unara! %rpala je! 0ije prekidala posao i inilo se kao da me nije ni primijetila kadsam prolazila kraj nje! . doritu, po kojem sam etala, pojaio se nakon pet minuta automoilPaiersoih! 8ernard se zaustaio pred ratima i prijateljski me pozdraio! - "e je u redu,gospoice$ +torila sam rata i 'enise je sila! +je smo pomogle "*line iza(i iz automoila!

  "ada ie nije ila tako lijeda i njezine oi kao da su ponono oijele! Pogledai 8ernarda, kojije okrenuo glau prema njoj, ona se plaho nasmijeila i promrmljala: =3ala$>! Podraaju(i je,ule smo u dorac kroz rata tornja, zatim smo kroz kuhinju stigle u dorite! Thecla se naglo diglas ograde unara, tako da joj je ispao njezin rad! Potrala je prema sestri! 0jezino je lice ilo u gru,a oi su odaale strah! - "*2ine!!! - 0e uzuuj se, Thecla$ To nije nita! "amo mala slaost!+dmorit (u se, i sutra (e se iti u redu! - 0e(e a iti tako, drago dijete - odgoorila sam! - 0o otome (emo kasnije razgoarati! / sada, rzo u kreet! 'ok ju je Thecla spremala u kreet, 'enise jezapisiala lijekoe potrene za moju nou olesnicu! 0jen je rat sutradan treao po(i po njih!4atim je ona diskretno otila, rekai mi prije toga: =8ude li am ma to potreno, samo se oratitena nas, mi (emo se uiniti, ne zaoraite to!> )ospoa de )risolles sigurno je ila razmislila oneprilikama koje i je mogle zadesiti zog njenog postupka prema sojoj pastorki, jer me sutradan,

  kad sam zatraila zracniju i suncaniju sou za "*line, doekala ez najmanje ljutine! +dredila jesou odmah do moje! 4idoi su ili oloeni pomalo uelim tapetama sijetlozelene oje, a drenidio zida ijae sijetlosi! . soi nije ilo poku(sta! .z pomo( "aturnina smjestila sam u nju starieljezni kreet naen u ostai! 0ali smo i potrenu posteljinu, te najpotrenije poku(sto, koje je

  ilo u eoma loem stanju! "tarac je za itao rijeme selide rekao samo najpotrenije rijei u ezis poslom to gaje oaljao! 8ez sake sumnje, ljutio se to mu je sada izmakla jedna od njegoihrtaa, jer sam ila sigurna da ta nesretna mlada djeojka za njega ne predstalja nita drugo! %adsam "*line doela u ou sou, ona se trgnula! - 0aa soa - promrmljala je! "jela je u starinaslonja kraj kreeta i ugledala sam suze u njezinim oima! - 0o, nita nije preostalo! 0ema naihkreeta, ni naeg lijepog lakiranog poku(sta!!! "e je nestalo, zajedno sa sim ostalim! - 2mat (ete

  arem sunca i zraka, draga moja mala! To je sada najanije! %ad se oporaite, idjet (emo to(emo mo(i uiniti da as izuemo iz strane situacije u kojoj se sada nalazite! Pogledala me sojimlijepim oima u kojima se moglo nazrijeti iznenaenje i tuga! - "to i se moglo uiniti& +na radi se

  po odorenju naeg oca! - 2 to (emo morati potanje ispitati! )ospodin Paiers (e se posajetoati snekim o tome! 8ljesak je oiio njezine crne oi! - +n je tako doar$ / i njegoa sestra!!! 2 i,gospoice!!! +prostite, to sam prema ama ila tako neugodna!!! 0o i ste doli njegoati

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  24/53

  4atim me uhatila za ruku i kazala onim udnim plahim arom, koji sam kod nje toliko oljela: -"igurna sam da am je u duini due ona zaprao zahalna za se to inite za mene! 1edino meneoli! 0o, ona ne zna ili ne(e pokazati soje osje(aje! #lada "*line mi se se ie siala, to sam

  je olje poznaala! +tkrila sam njezinu njenu duu i lista um koji i se u normalnim ujetimajo ie razio! 0jezino je orazoanje ilo prekinuto s trinaest godina! 0o, ona je proitala mnogeknjige iz ilioteke koju je gospoa de )risolles spremila na taan! 0a taj nain stekla je prilino

  raznorsnih znanja, dooljno da ne ude neznalica! 0ikada nije goorila o olnim danima nakonpononog jenania sog oca! @adije mi je priala o sretnom dou kad su one dije ile jodjeojice i kada ih je odgajala, njeno i strogo, neka odgajateljica elikih moralnih rlina! -+samnaest mjeseci nakon =njenog> dolaska k nama, odgajateljica je morala oti(i! -4nala sam tko jeto =ona>: Thecla i "*line nisu nikada drugaije nazale soju ma(ehu! +ne nisu doro poznaalesoju majku! +na je umrla kada je jednoj ilo sedam a drugoj est godina! "auale su samo jednunjezinu 7otogra7iju, jer je se ostalo ila unitila gospoa de )risolles! Predstaljala je lijepu mladuenu, kojoj je Thecla sliila, ar to se tie crta lica! 1er slika je pokaziala sretnu, elegantnu iotmjenu mladu enu, iako pomalo oholu! - +tac je io eoma alostan kad je majka umrla - kazalami je "*line dok mije pokaziala ou sliku! - Tada je goorio kako smo mi njegoa jedina utjeha!+n nas je olio!!! 1ecaj je prekinuo njezine rijei! )ospoa de )risolles kao da se nije rinula za

  soju pastorku, prepustii meni su rigu o njoj! 0ije ie spominjala, na moje elikozadooljsto, da (e pozati doktora #artou6a! etiri dana poto smo "line smjestili u njezinu

  iu sou, ona me zapitala, dok sam

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  25/53

  zadooljstom! - +aj je park prekrasan, ak i sada kad je tako zaputen -primijetila sam! - 'a, e(dugo ga ne ureujemo! .z itao desno krilo prostirali su se cjetni nasadi i kipoi, prodani zajednosa sim ostalim! .zdahnula je, prekriii mrae ruke na koljenima! - "e je rasuto, nestalo$Tapiserije, poku(sto, srernina, slike!!! "e, se$ Ponekad ne mogu pojeroati daje moj otac tozaista elio! - #oda on to i nije elio! Podigla je glau i pogledala me iznenaeno! - 3tjela samkazati da je njegoo rasuianje moda ilo poreme(eno i da je dao soj pristanak pod utjecajem

  jedne snanije olje! #oda mu posljedice nisu ile jasne! - 'a, to je mogu(e!!! +n se io takopromijenio$ +na gaje natjerala da pije, njega koji to nikada prije nije inio! )oorila mu je: =To (ete ojaati! 2ma izrsnih ina, iskoristi to!> To je moralo loe djeloati na njego mozak! - To je lakomogu(e! ?o injenice koju i se moglo iskoristiti u au korist, ako ije drugi sjedoci htjeli

  potrditi! To je morala primijetiti i posluga! - . poetku, ez sake sumnje! 0o =ona> ih je seotpustila kratko rijeme nakon odlaska nae odgajateljice! +stao je samo taj "aturnin! "tresla se! -Taj uasni ojek mrzi nas jednako kao i ona! Thecla mi je e( e(e goorila =To su sauesnici>! -#islim daje ona u prau! - ?o je$ - proaptala je "*line! Pokazala mi je toranj! )ospoa de)risolles izala je, a za njom "aturnin, nose(i koaricu! 4atorio je za soom rata, a zatim suzajedno krenuli prema dorcu! #oj je id io eoma doar, pa sam primijetila zarinut izgledgospodarice dorca! 5e( sam sino( zapazila njezinu zarinutost, to me iznenadilo, jer je

  zdrasteno stanje

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  26/53

  danas sti(i! - 0o, to (e iti eselo$ - goorila je zlooljno joj je tadauinila stranu scenu! 0o, Thecla joj se oduprla i ona je ijesna otila! 0akon toga =ona> je ila jogora s nama! .slijed oih pojerljiosti, koje su sakog dana pomalo pojegle "*line, ja sam joie spoznala kako je ijedan io iot oih djeojaka i koliko dugo to e( traje! 0ita nijeumanjialo teko(u tog iota, jer im je gospoa de )risolles oduzela ak i jeru! - 1a se nisamnikada prestala moliti -kazala j e "*line! -E nisam zaoraila ono to sam nauila prije no to nas

  je ta ena udaljila od crke! /li Thecla ie ne jeruje! +na je pounjenica!!! 2 s uzdahom punimstraha, "*line je dodala: - Thecla je eoma ponosna! Primijetila sam u sei: =2 eomaosetoljuia, ar mi se tako ini!> "lijede(eg je dana poslije podne stigao gospodin Pontet! "relasam se s njim u stuitu, silaze(i u kuhinju! Pozdraio me sojim najslaim smijekom! 0o, inilose kao daje zarinut! - )ospodin Pontet (e ez sumnje odje eerati& - upitala sam Theclu, koja jeuprao istila pile! - ini mi se - odgoorila je kratko! - 0iste uli da (e se a otac uskoro ratiti&4nala sam daje "*line oaijestila Theclu o skorom dolasku njihoa oca! - "aturnin mi je kazao daga sakog asa oekuju! - "igurno (e ga smjestiti u lijeom krilu& - To ne znam! 0ije mi preostalodrugo nego zariti s razgoorom, toliko je Thecla ila zatorena u samu see i hladna! .zela samtoplu odu po koju sam ila dola i popela se do "*line, naai je pri itanju [email protected] djela posuenog od 8ernarda Paiersa! im je saznala o dolasku gospodina Ponteta,

  njezino je lice odrazilo prezir! - +n (e Thecli zadati jo ie posla - kazala je! - ini mi se danjegoa sestra a nije odueljena zog njegoa dolaska, jer ih je Thecla jednom sluajno ula izakljuila kako on od nje neprekidno zahtijea noac!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  27/53

  - +aj ga je puta ona sama pozala, jer mu je "aturnin sino( poslao rzoja! )ospodin Paiers jesluajno io u isto rijeme na poti kao i on! 4atim smo razgoarale o drugim starima, ne ae(i seie oom, ni malo zanimljiom, osoom! "*line mi je goorila o sojim osje(ajima u poodu

  proitane knjige! 0jezin je sud io zdra i izrazila je elju da i dalje prouaa poijesne dogaaje! -Poput gospodina Paiersa - primijetila sam! - +n ima eoma zanimljiu ilioteku i mi se moemonjome sluiti! Pocrenjela je! 4atim je alosno promrmljala: - %ad (u se olje osje(ati, morat (u

  ponono raditi i ne(u ie imati remena itati na miru kao odje! - 0adam se da (e nam uspjeti toizmijeniti, drago dijete! #i si to nastojimo, a gospodin (e Paiers traiti o tome i prani sajet! -4ahalite mu u moje ime$ - kazala je ona i jo ie pocrenjela! Te sam no(i slao spaala! +ko dasata zaula sam neke priguene korake i rata koja su se tiho zatarala! %onano sam neto kasnijeutonula u san i proudila se uuoiajeno rijeme! %ad sam se oukla, sila sam po soj i "*lindoruak! . kuhinji sam nala gospou de )risolles koja je ila zaposlena oko tednjaka! - 5idite li ukakoj sam neprilici, draga gospoice$ #oj je mu stigao no(as i morali smo ga smjestiti! 0a sre(umoj je rat io odje, pa nam je pomogao! 2 eo, Thecla se jutros nije proudila na rijeme$ 0alasam je kako spaa rstim snom! 2zgledala je umorno, a oni su joj kapci ili natekli! @uke su jojnerozno drhtale dok je na atri prila komadi(e kruha uzimaju(i ih s jedne elike hrpe! - %ako segospodin de )risolles osje(a& - upitala sam! - Loe, eoma loe$ "la je! +a gaje onja do kraja

  iscrpila! 'oktor #artou6 do(i (e jutros! 0o, ojim se da ne(e mo(i nita uiniti! 'uoko jeuzdahnula! - /ko am mogu u ilo emu pomo(i, samo mi to recite! - 3ala am, eoma ste dori$

  0o, "aturnin i ja mo(i (emo oaiti se potreno! eljela ih jedino da se Thecla malko pouri ioai soj posao! Ponudila sam joj da (u ispriti kruh i to je prihatila! .prao kad sam zarila,

  pojaila se Thecla u kuhinji! - %onano si se proudila& "to ti se dogodilo da tako dugo spaa&Pouri se da nas podori, jer moj rat uskoro odlazi! inilo se kao da se Thecla jo nije ila poserazudila! 8ila je lijeda i kao da ju je oljela glaa! 8ez ijedne rijei uzela je sa tednjaka lonac smlijekom i izlila ga u porculanski ri(! 4atim ga je staila na posluanik uz posudu s kaom, koju

  je tamo staila gospoa de )risolles! - #ogu li oo odnijeti gore, gospoo& - predloila sam! - 0igoora, ni goora$ To je Theclin posao! Poto se doro ispaala, moe sada i raditi! . njezinim serijeima osje(ala ironija! 5idjela sam kako je Thecla stisnula prste koji su drali tanjur pun krikiisprenog kruha! Pripremila sam posluanik za "*line i see, i pola prema stuama! Thecla jesilazila! 4apitala sam je: - ini se da as oli glaa& - 4aista me oli! - elite li koji praak& - 3ala,ne$ Prola je ponosno pored mene, u sojoj zakrpanoj haljini! .spinjala sam se, razmiljaju(i:="iromana ponosna djeojka, koja toliko pati iza tih zatorenih zidoa$ %ako pristupiti toj

  prkosnoj dui&> Prolaze(i kraj soe gospoe de )risolles, zaula sam glasoe i razarala rijei kojeje izgoorio neki ljutiti muki glas: - Ti zna kake ti neprilike mogu prirediti, ne dade li mi onoto traim& 2 zli, otri glas, gospoe de )risolles: - 5e( si i odie doio$ Prola sam i nisam ienita ula do nejasnog mrmljanja! %ad je "*line saznala daje njezin otac stigao ila je duokodirnuta! - #islite li da (e mi =ona> dopustiti da ga posjetim& #orala sam joj odgooriti kako janita ne znam!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  28/53

  /ko ona to eli, mogla ih zapitati gospou de )risolles! - 'a, uinite to, molim as$ 0a siromaniotac predao nas je ooj eni, no ja ne mislim da je on za to potpuno odgooran! / ako je teko

  olestan!!! ako mora umrijeti!!! Pitala sam se i li i Thecla imala te osje(aje, ne i li nastaila mrzitisog oca i nakon smrti! Tog je jutra

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  29/53

  2B%ad sam napustila

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  30/53

  0a se plan ispunio ez ikakih zapreka! . sedam je sati Thecla odnijela eeru gospoi de)risolles, a "aturnin se smjestio u kuhinji! %ada sam odnijela nae jelo u sou i oni su si mislili da

  jedemo, pole smo ez uke do stua, ija sam ja rata e( prije ila otorila! %roz prizemlje smostigle u lijeo krilo! "*line se dr(u(i oslanjala na moju ruku! Prolaze(i golim soama, dole smodo uskih stua koje su poeziale prizemlje s prim katom! Plaile smo se da (e rata itizakljuana! 0o, nisu ila! Tako smo stigle u gornji kat! %roz se oe tamne prostorije kretale smo se

  uz pomo( depne sjetiljke! 2 odje nam je posluila, dok je "*line otarala jedna rata zadrugima! %onano smo u posljednjoj soi nale olesnika! 4ajese na prozorima nisu ilenauene! "jetlo sianjske eeri padalo je na ojeka ispruena na kreetu! Lice mu je ilo

  lijedo i upalo, a kapci zatoreni! Priliili smo mu se, a "*line je tiho kazala: - +e$ 0epominimje licem proao drhtaj! %apci su se podigli! Pomalo smeten pogled sreo je "*linin! +na se ilanagnula nad nesretnika! - %(eri moja!!! )las je io tih, jeda zamjetan! - "iromani moj oe!!! 1ecaj

  je stegao "*linino grlo! 8olesnikoa su se usta stisnula! 5idjela sam u njegou pogledu duokupatnju i eznae koje me je potreslo! - #oja k(eri!!! Ta ijednica!!! "e je uzela!!! 4atorila!!! - +emoj!!! "*line se nagnula i poljuila njegoo naorano elo! )ospodin de )risolles izrekao je nekurije koju nisam razumjela! /li "*line je kazala, podiu(i glau prema meni: - +n trai se(enika!- %ako to izesti& - promrmljala sam! - 0e(e ga pustiti k njemu! 0atekli kapci ponono su se

  spustili! To starako lice ponono je zamrlo! - "ada ga moramo ostaiti, mala moja "*line - kazalasam! -#ogli i nas odje iznenaditi! - 'a!!! 1o je jednom poljuila umiru(eg u elo, a zatim je tihokazala: - 5ratit (u se sutra, oe$ 'uge, mrae ruke pomakle su se na poplunu! "*line ih je uzelameu soje i dugo ih drala! 4atim smo izale i ratile se putem kojim smo i dole! Pridraala samuogu klonulu djeojku! " uzdahom olakanja stigla sam u sou! Poloila sam je na kreet i

  pripremila joj alicu aja! +na je tiho jecala! "jela sam kraj nje, nastoje(i daje umirim! 0ije to ilolako u takoj situaciji, naroito zog uzuenja u kojem sam se i sama nalazila misle(i na se onomrano i podlo to se dogodilo onom nesretniku! - #oj uogi otac goorio je o njoj kad je kazao:=Ta ijednica>! - 5jerojatno! - 'akle, progledao je!!! "hatio je tko je ona!!! %oliko je patio$ 0o,stoje elio re(i s onim =4atorila>& "toje zatoreno& - To mi ne moemo znati, dijete moje$ #odanoac ili papiri kojih se ona domogla i zatorila ih! 0o, jeroala sam daje uogi ojek timrijeima mislio na see! %ad sam idjela da se "*line malko umirila, pola sam masirati

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  31/53

  - 0ije tek tako "aturnin odlazio onamo sakog dana i nosio hranu! 0isam se do sada ni sjetila na to!0o, sigurna sam da su mi no(as dali neto u jelo kako ih rsto zaspala, znaju(i da ja imam lagansan! 8ojali su se da ih mogla uti njihoe odlaske i dolaske i da ih mogla postati radoznala!"aturnin me poslao po soju lulu koju je naodno io zaoraio u sojoj soi! 5jerojatno su za torijeme staili sredsto za spaanje u moj tanjur! 1utros sam se sjetila pogledati ima li osim trapoaautomoila gospodina Ponteta jo kakih tragoa! 0isam nita nala! 4nai, olnika kola nisu

  stigla! )oorila je jasnim glasom, ez idljiog uzuenja! 0jezini su se prsti nerozno igralipojasom stare izlijedjele haljine! "*2ine je zajecala: - 8i li to ilo mogu(e& )ospoice, mislite lida i neto tako ilo mogu(e& Priliila sam joj se i staila soju ruku na njezino elo! - #ogu(e

  je! 2pak ne trea pretjeriati u mati! "mirite se, "*line$ F tome (emo kasnije razgoarati! - /li onaga mui$ +na ga!!! #oda je zog toga u takom stanju jer mu nisu pruili njegu, jer nije imaozraka& - "igurno je s njim postupala na jednak nain kao i sa nama -kazala je Thecla! -E tako seuijaju ljudi! 0o, on se moe poaliti samo sei samome, jer je uzeo tu enu poslije nae majke! -+h, Thecla$ 0e sluaju(i prosjede soje sestre, ona se okrenula i napustila sou! 'ala sam "*linesredsto za umirenje i ostaila je tek kada je zaspala! 0o, ja nisam nala san! #isli su me preiemuile i nisam mogla zaoraiti onog ojeka na umoru preputenog tim ljudima ez sajesti!+nima ija je rta e( dugo remena io! / ta Thecla!!! Ta Thecla, dilja srca koja nije opratala

  som ocu$ . kako udnu okolicu ste me poslali, dodue ez soje olje, doktore )u*on-Latour$

  B- #oj uogi dragi mu umro je pred zoru! To mije saop(ila gospoa de )risolles glasom punim suzakad sam se ujutro oko osam sati spustila u kuhinju! 0jezino je lice ilo napeto! #jesto sojeuoiajene ku(ne haljine io plae oje, oukla je crnu! 0adodala je, riu(i rupi(em oi: -

  0adala sam se da (u ga jo zadrati na iotu!!! "aturnin i ja ili smo kraj njega kad je iznenadaizdahnuo! - #or7ij je ez sumnje urzao njego kraj! +na se trgnula i u njenom sam pogledu otkrilaiznenaenje - ili je to moda io strah& - #or7ij& 0isam mu ga morala dati! 0ije ni asak ionemiran! 0e, moj se siromani prijatelj ugasio kao stoje to predidio doktor #artou6! .tjeha jesjetiti se da nije patio! 2 ponono je rupi(em prela preko suznih oiju! - 'raga gospoice, kakoalim to nisam mogla ispuniti soje oe(anje dano "*line! 0o, nisam mislila da (e se se ootako rzo zariti! .ostalom, uzuenje pri susretu s njom moglo je samo urzati kraj! %akaiznenadna riga za siromanu "*line$ "muilo mi se od tog pretaranja i ja sam se okrenula premaThecli koja je stajala kraj tednjaka i ekala da mlijeko zakipi! +na je ila mrto hladna inezainteresirana kao i uijek! %ad je gospoa de )risolles izala iz kuhinje, nisam s njomrazgoarala o njezinu ocu! +no to je sino( kazala, naputaju(i "*lininu sou, dalo mi je naslutitida mu nije oprostila, ak ni u asu smrti! "*line je oito ila eoma tronuta saznai da je na oomsijetu se sreno za tog uogog ojeka! %azala je kroz pla: - 8ar je prestao patiti, pojegao jetoj eni! / osim toga, gospoice, ne mislite li da mu je priredilo malu radost to to je sino( idio

  jednu od sojih k(eri& - 2skreno to jerujem, "*line$ 'uoko je uzdahnula i spustila glau na

  jastuk! 0aredila sam joj neka ostane leati se do ruka! 1a sam, poto sam se porinula za

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  32/53

  +no to sam kazala 'enise i njezinom ratu nije ih iznenadilo! 8arem ne onoliko koliko sam jaoekiala! "umnja o prisilno zatorenom gospodinu de )risollesu ila se e( i ranije jaila kod8ernarda! 1o onda kad sam mu ja priala o sakodnenim posjetama "aturnina tornju sa hranom ukoarici! - To je eoma oziljna optua, ako ismo je mogli dokazati - pridodao je! - Postoji elikajerojatnost da se to dogodilo, po onom to ste mogli sami zamijetiti! 0o, da li i to ilo dooljnoda se neto poduzme proti te opake ene& @aspitat (u se kod gospodina #archanda! - Taj j e jadnik

  zaista io kanjen to se oenio tom enom$ - rekla je 'enise, duoko dirnuta! - +stao je u njezinojlasti do samog krajia! 0o, 8og ne(e zaoraiti da je elio idjeti se(enika! ;to (e sada iti snjegoim k(erima& "ada kad je njiho otac umro, ma(eha ie ne(e imati last nad njima! - Tko znanije li ona i u tom pogledu izmislila kaku aolsku spletku& 'enise je iznenaeno pogledala sog

  rata! - Pa to i ona mogla jo uiniti& +ne sada imaju prao zatraiti soju sloodu! - 0arano, nood ega (e ijeti& "igurno je sa imetak spremljen na sigurnom mjestu!!! %ucnuo je prstom posom elu! - #orat (emo prouiti tu priu o ku(nom zatoru$ )ospoa de )risolles priala je dajemorala prodati iz dorca se stoje imalo neku rijednost, kako i mogla platiti olnicu za sogmua! /ko se dokae da nikada nije io tamo!!! - 'a, da, razumjela sam$ - uziknula je 'enise! -Trea je uhatiti u lai! 2 tada ne(e iti teko dokazati daje ona iznudila od tog uogog ojeka,kojemu je zog osame i duenih patnji jo ie stradao um, se potrene potpise za soju pljaku! -

  Tako j e$ To oim siromanim mladim djeojkama ne(e ratiti imetak koji je ona opljakala ukolikone(e sluajno iti mogu(e prona(i ga, u to sumnjam! 0o, ar se ne(e njime okoristiti, ako udeosuena, a to sakako zasluuje! - +na i njezini sauesnici - nadodala je 'enise! - 1er to su, premaonome to ste nam priali, "aturnin i gospodin Pontet! - 0aroito "aturnin! )ospodin je Pontetsigurno znao to se dogaa, no on moda nije tako aktino sudjeloao u oom uasnom zlodjelu!ini mi se daje on prije sega ucjenjiao soju sestru, to mogu zakljuiti prema nekim rijeimakoje sam ula u prolazu! - "i su oni dostojni jedno drugoga, ti ijednici$ - zakljuio je prezirno8ernard! )ospodin de )risolles io je sahranjen da dana kasnije! Tijelo su rano preezli nagrolje, ne posjetii uop(e crku! "*2ine, koja se ponono zog uzuenja loe osje(ala, nijemogla prisustoati sproodu! "aturnin je naaio u Tullu crninu za gospou de )risolles i zaTheclu! %ako je uspio s onom krntijom sti(i do Tulla& 4a rijeme sprooda ja sam ostala u#ieullesu i rinula se za soje olesnice! noac za olnicu! =.asne ene> - pomislila samodlaze(i do "*line! )ospodin je Pontet takoer doao na sprood! +aj je puta donio dar sojojne(akinji! 0amjeraao je ostati da dana! Te eeri, kad sam htjela pripremiti "*line za spaanje,nala sam je eoma uznemirenu! - )ospoice, znate li ta mi je kazala Thecla& )ospodin Pontet joj

  je priao daje na otac oporuno odredio njega za naeg tutora$ "miriala sam je! 4a se (e seporinuti pranik i nadala sam se da (e one konano ste(i sloodu! 0o, u isto rijeme ojala sam seda (e treati poduzeti mnogo koraka i da (e to iziskiati puno remena! 8it (e teko posti(i eljenicilj! 3o(e li, u oekianju toga, oe siromane djeojke morati ostati u #ieullesu na milost i

  nemilost soje ma(ehe& 2 kamo (e oti(i ne imaju(i ni oitelji, ni prijatelja& 0jihoa pokojna majkaimala je neke rati(e u Perigordu! 0o, gospodin de )risolles nije odraao nikake eze s njima!Tog poslijepodnea krenula sam do 8ijelog uka! Primio me 8ernard! 'enise je otila u "ognac!%azala sam mu kakog je tutora odredio gospodin de )risolles za soje k(eri! - 0a to gaje sigurno

  prisilila ta ena, ukoliko je to tono! 0o, postoji li uop(e oporuka& 0jego je iljenik takoer i na!To je gospodin 8uchet iz Tulla! /ko posjeduje oporuku, lako (u se doznati! 0akon nekolikotrenutaka razmiljanja, 8ernard je dodao:

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  33/53

  - 'a, sutra (u oti(i u Tulles i razgoarati s gospodinom 8uchetom! To (e mi omogu(iti dagospodinu #archandu saop(im neke pojedinosti, jer ja sam se s njim dogoorio za sastanak potkrajtjedna! " elikim se zanimanjem raspitao za "*lino zdralje! - +na mora iti draesna osoa,sude(i prema njezinu izgledu - dodao je! - 4aista zasluuje da konano ude sretna, ta siromanamala$ . rtu, ispred ku(e, narao je nekoliko cjetoa i pruio mi ih goore(i: =4a as i za nju>!5ratii se u #ieulles, srela sam u doritu gospou de )risolles gdje uprao izlazi s rupcem na

  glai i koarom u rukama! 'ok sam silazila s icikla, ona je stala i upitno pogledala na cije(e! -%aka krasna perunika$ )dje ste je nali, gospoice$ - ije(e je iz rta gospoice Paiers! +torilaje usta ele(i izre(i neku neugodnu primjedu, no suzdrala se i kazala: - 2dem na gospodarsto pojaja za mog rata! +n kae da samo odje jede sjea, a zaelio je da mu eeras spremim omlet!1er Theclin omlet!!! strano$ 8ilo mi je teko ustrditi suprotno, jer nam je Thecla pod omletomdaala neki isueni neukusni kola! )ospoa de )risolles krenula je dalje, a ja sam, spremii

  icikl, pola u pri kat! %ada sam stigla na hodnik ula sam kako su se neka rata otorila!)ospodin Pontet izaao je iz soje soe, preao preko hodnika i uao u sestrinu sou! 8ilo mi jedrago to me nije primijetio, jer nisam eljela njegou prenaglaenu ljuaznost, koju je oitoao prisakom naem susretu! Predala sam "*2ini cije(e rekai: =)ospodin Paiers gaje urao za nasdije>! 5idjela sam kako su njezine oi zasjale i sretan se smijeak pojaio na njenim usnama! - +h,

  kako je on doar$ 4ahalite mu puno kada ga sretnete$ "aop(ila sam joj da (e se on raspitati kodgospodina 8ucheta posjeduje li moda oporuku njezinog oca! .z to (e za nekoliko dana imatisastanak s odjetnikom! Trealo je za sada da se strpimo ekaju(i da se prikupe si podaci! Tek tada(e se mo(i napasti protinika! - +na je tako spretna, tako lukaa$ - rekla je "*line uzdiu(i -"aturnin je kao i ona! - To je istina! 0o, it (e im teko pore(i da su aeg oca zatorili! 1a (usjedoiti! / to (e odgooriti kad ih zapitaju gdje se nalazi olnica u kojoj je a otac naodno

  oraio& 0e, mala moja "*line, mislim da (e oni eoma teko izje(i ou optuu!

  B24a da sam dana pola do Paiersoih kako ih saznala rezultat 8ernardoog razgoora s

  iljenikom! +aj nije znao je li gospodin de )risolles ostaio oporuku! . sakom sluaju, nije ilakod njega pohranjena! - +n mi je priop(io neke zanimljie stari - dodao je 8ernard! -%upoprodajniugoori za e(inu zemljita nisu sastaljeni kod njega, e( u nekoj kancelariji u 8rieu! Prodaja je

  poela dije godine po jenanju gospodina de )risollesa! )ospodin 8uchet imao je jo prilikeidjeti ga da tri puta uijek u pratnji te ene - prije no to se stalo priati daje smjeten u nekoj

  olnici! +n mu se inio poput ojeka koji se odao pi(u, ie nije mogao jasno rasuiati - ili akpoput ojeka koji uzima droge! - #oda i ooje$ +a je ena sigurno inila se da ga uniti izadri ga u sojoj lasti! Taj nesretnik, uan od nje i "aturnina, nije mogao uiniti nita da seosloodi! "ada, kad znam istinu, eoma mije teko ostati dulje u toj ku(i, susretati te ijednike! -4aprao uojice$ - ree 'enise! - 4aista je tako$ 0adam se da (e policija u tijeku istrage skupiti

  potrene dokaze kako i ih se moglo optuiti! 0o, dogodila se jedna nezgoda! 1utros sam primio

  oaijest od adokata #archanda, koji mi jalja da mora oti(i u harente, jer njegoa aka umire!0a je sastanak, dakle, odgoen za tjedan dana! #oda (emo za to rijeme saznati postoji lioporuka i to ona sadri! ini mi se da (e gospoa de )risolles morati saop(iti sojim pastorkamanjezin sadraj! - 'a, ukoliko ta oporuka sadri neto to (e ih pozlijediti i donijeti im noe neprilike!- )ospodin 8uchet mi je saop(io i to da je u enidenom ugooru gospodin de )risolles naeo danjegoa ena donosi u rak djesta tisu(a 7ranaka! /ko dakle ostaje samo dorac i neka ezrijednazemljita!!! - To j e ono$ - uziknula sam! - 5jerojatno se nasljedsto sastoj i samo od toga! +na (eimati prao uzeti proturijednost od tih djesta tisu(a 7ranaka, a kako #ieulles nekako toliko irijedi!!!

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  34/53

  - 8it (e pljaka gospoe de )risolles zarena! .prao sareno smiljeni lopoluk$ - / uoge (edjeojke jerojatno aciti iz ku(e - dodala je 'enise! - .koliko ih ne zadri kako i ih i daljemuila! 0ametnut (e im sog rata za tutora! 8ernard je stisnuo ake! - "re(om, mi smo odje!

  0e(emo to dopustiti$ 5e( su ionako odie dugo njezine rte! "lijede(ih se dana

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  35/53

  2 odlazila i, kao da ne uje rijei soje sestre: - 'oskora (u ti mo(i pomo(i, uoga moja Thecla! Tesam nedjelje, potkraj poslijepodnea, odela "*line do Paiersoih, gdje smo proeli da eomaugodna sata! inilo se kao da je "*line ponono oijela, eselo je razgoarala i smijala sealjiim 8ernardoim primjedama! +n nas je poeo automoilom ku(i! Padala je kia, pa nas jedoeo se do rata dorca! 'ok smo silazili, dotrao je "aturnin iz ku(e! +pazii nas potrao je

  prema nama! Pri put idjela sam ga uzuenoga! - Poao sam po upraitelja da mi pomogne!!!

  3o(ete li moda i, gospodine Paiers!!! 'ahtao je! - #aralo portret je pao na gospou! #oramoje izu(i!!! - #oj 8oe$ Gkazala je "*line! - 8rzo$ - zaiknuo je 8ernard! "lijedila sam ih! "aturninmi je kazao, ne zaustaljaju(i se: -

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  36/53

  1o sam uijek drhtala! +sjetila sam "aturnino pogled na sei! 1e li pogodio kaka je strana misaoprola mojom glaom& 0astojala sam mu kazati rstim glasom: - #orat (emo poloiti gospou de)risolles na kreet! +dmahnuo je glaom! - 8it (e olje daje ostaimo odje dok rigadir se ne

  pregleda! Pristala sam na to, iako sam mislila da (e se istraga ograniiti samo na sliku,=pripremljenu> za zloin! - Po(i (u do

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  37/53

  druge$ 4aroljaanje uogog gospodina de )risollesa, a zatim oaj zloin$ . kaka me osinjakposlao, ez soje olje, doktor )u*on-Latour& 0o, sada sam morala si(i u kuhinju i donijeti jelo za"*line, jer ja sama nisam mogla progutati ni zalogaja! 2pak, morala sam, usprkos oganosti kojusam osje(ala! "aturainje pripremao eeru! .z sjetiljku Thecla je popraljala arapu! .stala je kadsam ja dola, prila tednjaku, ulila juhu u loni( i staila ga na pripremljeni posluanik! 3tjela jenapuniti jo jedan, noja sam je u tome sprijeila! - 0e, hala, ja ne(u jesti! 8ez ijedne rijei ona je

  staila loni( tamo odakle gaje uzela, ponono sjela i nastaila s krpanjem! +krenula sam se iprimijetila da je "aturnin prati pogledom! 0acerio se i ja sam primijetila izraz okrutnogzadooljsta i to me je zaoljelo! %onano, zato on ne i io taj zloinac& #oda je imao i on nekimoti& / mogao je namjerno optuiti Theclu, jer ju je mrzio! 'ok sam kretala prema ratima,nose(i posluanik u rukama, zauli su se koraci i u kuhinju je uao 8ernard Paiers u pratnji

  rigadira andarmerije! - ?o nas$ 3o(emo li po(i gore& "aturnin se digao! - 'a, gospodine$Pogledala sam Theclu! Podigla je glau, pogledala doljake i odmah zatim nastaila sa sojim

  poslom! Propustila sam ou trojicu i popela se za njima! 8ernard je kazao: - +jasnio sam rigadiruto se dogodilo!!! .li su u sou gospoe de )risolles a ja sam pola u "*lininu! #lada je djeojkasjedila u naslonjau! .pitala je zaueno: - Tko je to doao& +klijeala sam! ;to joj kazati& 2stinu&"aznat (e je sutra, jer (e tuilac sigurno do(i u #ieulles! - )ospodin Paiers je doeo rigadira

  andarmerije! Trgla se i rairila zauene oi! - 8rigadira andarmerije!!! $ - 'a, jer je konopac nakojem je slika isjela io namjerno presjeen, kako i slika pala na onoga tko ije dirao! Trenutak jeostala ez daha, jo uijek me gledaju(i! - 0amjerno&-opet oala je konano! - 'a, to je posesigurno! - /li tko i to mogao iti& - To (e morati istraga utrditi - odgoorila sam glume(inezainteresiranost! - Pojedite soju juhu i dopek, a zatim poite na spaanje, draga moja! +na meautomatski posluala! "hatila sam da razmilja! %ad je zarila s jelom, ja sam je ostaila i pola usoju sou! 5reala sam na ratima i kad sam ula da ona trojica izlaze, pristupila sam im! 8ernardPaiers me ugledao i doao do mene! - 'akle& - upitala sam ga tiho! - Pa!!! +klijeao je! - Tajogani starac dao je naslutiti!!! - 'a to mora iti Thecla& Potrdio je glaom! - / zato to ne i ioon& - 'a, zato ne i&!!! 8rigadir je ustanoio injenino stanje i oaijestit (e tuilato! "tarilopo me zamolio da rzojaim gospodinu Pontetu!!! 0o, sada se morate odmoriti, gospoice!"trano izgledate$ - 'a se odmorim$ #oram ostati uz

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  38/53

  onoga to sam saznala o njoj! +sim toga, postojala je i muna atmos7era toga doma puna mranihtajni! +sjetila sam to prog dana! +ekiala sam sa strahom uenje

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  39/53

  - 3tjeli su saznati kaki su ili moji osje(aji prema gospoi de )risolles! +dgoorila sam da nas jeona liila sega, unesre(ila nas i da je ja nisam mogla oljeti! Pitao me jesu li odnosi izmeugospoe de )risolles i "aturnina ili dori! +dgoorila sam da se tako inilo! 'aje ona imala eliko

  pojerenje u njega! Proteklo je neko rijeme dok "*line nije kazala dr(u-(im glasom: - %azao mije da poaljem Theclu! - "i (emo do(i na red - izjaio je 8ernard! - To je oina 7ormalnost,gospoice "*line! 4og toga se ne morate uzuiati! 5idite i sami kako su as kratko ispitiali!

  +na je potrdila! 0jene su usnice drhtale! Promrmljala je: - /li netko je to ipak morao uiniti!

  B222"jee i sunano rijeme pokarilo se tog poslije podnea! 0eo je ilo pokrieno olacima i jetarse digao! . tijeku no(i pretorio se u oluju! 'enise je htjela djeti uz

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  40/53

  gospodinu Pontetu koji (e sakog asa do(i! #elanie, moja ia dadilja, it (e odlina za taj posao!.z nju (ete iti mirni! +staila me, a ja, ohrarena njezinom prijateljskom rigom, pola samugrijati se u kreetu! Prije toga zakljuala sam Theclina rata! inilo se da ona spaa! +aj se sluajzakomplicirao! 0isam sumnjala u to daje Thecla goorila istinu u sojoj poruci sestri! +a ponosnadjeojka nije mogla lagati! 4ato i ona inae ila optuila samu see zog utnje& / tko onda&"aturnin& #oda je imao neki tajni razlog! +n je io sauesnik gospoe de )risolles u zataranju

  njezina mua! 1edan zloin ie nije za njega nita znaio! #alko kasnije pola sam do Thecle iodnijela aj! 0ala sam je u groznici! Pogledala me ez rijei i posluno ga popila! 4apalii pe(,otila sam do

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  41/53

  ponosni pogled! - Tko me izukao iz ode& - 1a! - 0e(u am zato zahaljiati! - 0emate prao! 1erje uijek doro imati remena, kako i se mogle upoznati soje greke, i pokajati se za njih! - 1a seza nita ne kajem! Procijedila je te rijei kroz usne isuene od groznice! - 0ali ste poruku koju samostaila "*line& - 'a, predala sam joj poruku! .oga "*line$ +na se plaila da ste i poinili tajzloin! - 1a ga i jesam poinila, jer ga nisam sprijeila! 0o, ja se ne kajem! "ada je teko goorila!

  0aredila sam joj neka uti, a zatim sam pola u kuhinju u kojoj me ekao 8ernard Paiers, ele(i

  saznati moe li neto uiniti za mene! 0o, nismo mogli nita poduzeti u ezi sa sproodom, se dodolaska gospodina Ponteta! Treala je i dozola tuilata! 2 dok smo tako razgoarali, netko jepokucao na ulazna rata! +torila sam ih i ugledala sitnog ojeka srednjih godina, koji mepogledao iim prodornim pogledom! - 2nspektor Lelond! 1a sam zaduen za istragu u ezi sasmr(u gospoe de )risolles! .ela sam ga i predstaila mu 8ernard Paiersa, koji je io poao zamnom! 4atim sam ga odela u pokojniinu sou! +smotrio je leinu, i pregledao razrezani konopacslike! +dela sam ga u sou gospodina Ponteta i na njegoo traenje, ispriala mu ono to sedogodilo! %azala sam mu se: ijedno iotarenje koje je pokojnica nametnula sojim pastorkama,sakodnene posjete "aturnina tornju, no(no prenoenje lasnika dorca u ku(u, u asu kad je e(umirao, optue koje je on sam izrekao pred k(erkom i preda mnom, kad smo ga pronale uskroitu -=Ta ijednica$ "e uzela!!! 4atorila!!! >, otkri(e da dije ampule mor7ija nedostaju, pad

  slike, Theclin pokuaj samouojsta nakon ispitianja, kad je ila shatila sumnjienje zogprerezanog konopca! %onano, pismo koje je ostaila, i u kojem je kazala da nije kria za taj zloin,e( za drugi! 2nspektor me sasluao, prekinui me samo kad i mi postaio koje kratko pitanje! 0akraju, on je kazao: - 3ala gospoice, sada znam se! 3o(ete li mi poslati "aturnina& 0ala samstarca kako pili dro u tornju! %azala sam mu da ga inspektor zoe, a on se uop(e nije [email protected] je: ='oro>, odloio pilu, skinuo staru pregau u koju je orisao ruke i otiao sojim tekimkorakom! +tila sam k

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  42/53

  - 0ita! inilo se da se oni izrsno slau i nikada nisam ula sau meu njima! - #oda izinteresa& #oda mu je oporuno neto ostaila!!! - To ne znam - odratila je "line! - 'akle, ja asnaputam, gospoice$ Predala sam inspektoru Theclino pismo i on nas je ostaio! - ini se, "aturninmu je sumnji& - zapitala je "line im su se za njim zatorila rata! - /ko prihati Theclinuizjau, tada nitko drugi osim njega ne preostaje! /li zato i on to io uinio& To mora inspektor

  prona(i!!! ako to moe, jer "aturninje neizmjerno spretan i luka!!! / sada am, draga "line,

  doputam da poete Thecli odmah nakon doruka! ;to se mene tie, idjet (u to radi ona dora#elanic! +na zaista doro poznaje soj posao!

  B25)ospodin je Pontet stigao poslije podne! "mjesta je otiao sojoj ne(akinji i ja sam ga ugledala tekneto kasnije, kad je u kuhinji pio au ijelog ina, razgoaraju(i sa "aturninom! 'igao se i priaomi, pruaju(i ruku: - %aka uasna nesre(a$ "iromana moja sestra$ 0isam mogao jeroati sojimuima kad mije "aturnin kazao istinu!!! Ta Thecla!!! - 0e smijemo je optuiati ez dokaza,gospodine - kazala sam suho! - )otoo smo zog toga e( natjerali Theclu na samouojsto, jer je

  ila oajna zog toga to su na nju sumnjali! @azukao je usne, a to je njegou licu dalo netoaolsko! - 8a taj pokuaj samouojsta dokazuje njezinu krinju! / osim toga, tko i to mogao

  uiniti, ako nije ona! 5aljda ne oa potenjaina "aturnin& +krenuo se napola prema starcu koji jemirno ostao sjediti kraj stola! 0ita nisam odgoorila! %renula sam prema Theclinoj soi! 'isala je

  jo tee! +dluila sam po(i do Paiersoih i tele7onirati doktoru #artou6u! 0a poratku nala sam u#ieullesu inspektora! +n je uprao stigao iz "ognaca gdje je io ruao! %asnije sam saznala dajetamo oaljao ispitianja o )risolloima i "aturninu! @azgoarao je s gospodinom Pontetom uelikoj ulaznoj sali, kamo je, na moju sugestiju, "aturnin postaio nekoliko stolica! +tila sam do

 • 5/23/2018 Delly Miriam Theclin Zloin

  43/53

  - %azao sam da je udno to gospoa de )risolles nije pred njima spomenula adresu i da je sigurnoonamo od remena do remena slala pisma! "luga ih je morao nositi na potu u "ognac! "aturnin mi

  je kazao da je ona osono predaala pisma potaru! +dgoorio sam: =4ato ta tajanstenost&> =0eznam gospodine inspektore>, odratio je on! )ospodin Pontet pak odgoo