Download pdf - Biznis Plan Nakit Xyz

Transcript

BIZNIS PLAN

PROIZVODNJE NAKITA OD POLUDRAGOG KAMENJA

PREDUZEE XYZ d.o.o.

SADRAJ

1. Priprema Biznis plana...........................................................................................................3

2. Prihvatanje Biznis plana.......................................................................................................3

3. Rezime Biznis plana.............................................................................................................4

4. Osnovne karakteristike preduzetnika....................................................................................5

4.1. Karakter i motiv preduzetnika..................................................................................5

4.2. Raspoloiva materijalna osnova...............................................................................5

4.3. Mogua startna dokapitalizacija...............................................................................5

4.4. Ocena poslovnog potencijala...................................................................................6

5. Strategija i plan biznisa.........................................................................................................6

5.1 Definisanje poslovne ideje........................................................................................6

5.2 Plan realizacije biznisa..............................................................................................6

5.3. Definisanja trita prodaje.........................................................................................7

5.4.Utvrdjivanje trita nabavke.......................................................................................7

6. Tehnologija i organizacija biznisa..........................................................................................8

6.1. Izbor i opis tehnologije..............................................................................................8

6.2. Potrebna struktura zaposlenih....................................................................................8

7. Materijalna osnova biznisa....................................................................................................9

7.1. Lokacija predvidjenog poslovanja.............................................................................9

7.2. Struktura osnovnih sredstava.....................................................................................9

7.3. Potrebne zalihe materijala..........................................................................................9

8. Obezbedjivanje i vodjenje firme..........................................................................................10

8.1. Plan investicionih aktivnosti....................................................................................10

8.2. Plan vodjenja poslovanja.........................................................................................10

9. Finansijska analiza biznisa...................................................................................................11

9.1. Predraunska vrednost investicije............................................................................11

9.2. Konstrukcija finansiranja ulaganja...........................................................................12

9.3. Plan prihoda i rashoda..............................................................................................14

9.4. Plan osnovnih bilansa...............................................................................................17

10. Ocena efektivnosti biznisa..................................................................................................18

10.1. Ekonomska ocena biznisa.......................................................................................18

10.2. Ocena rizika biznisa................................................................................................18

10.3. Zakljuak.................................................................................................................19

1. Priprema Biznis plana Pored ideje vodilje, kao osnovnog pokretaa za izvodjenje, priprema ovoga biznis plana je omoguena uz pomo i strunu konsultaciju preduzetnika koji se uspeno bave slinom delatnou vie od deset godina.

Planska reenja prikazana u ovom biznis planu su osnova za osnivanje preduzea pod nazivom XYZ d.o.o.

.

Beograd, 30.03.2012. Preduzetnik

Mile Milekic

2. Prihvatanje Biznis plana Nakon izvrene analize biznis plana i konstatovanja pozitivnih rezultata istog, kao njegov autor i vlasnik firme XYZ, donela sam sledee odluke:

Prihvatam predmetni Biznis plan jer njegovi krajnji rezultati ukazuju na isplativost, izvodljivost i drutvenu opravdanost biznisa;

Biznis plan e se koristiti kao osnova za registraciju i dalje vodjenje preduzea;

Radi zatvaranja konstrukcije finansiranja predmetnog biznisa, za obezbedjenje nedostajuih sredstava u vrednosti od 15000 evra, odobrava se kreditno zaduenje preduzea kod odgovarajue finansijske institucije.

Novi Sad, 30.03.2012. Preduzetnik

Mile Milekic

3. Rezime Biznis plana

Tabela 1. Podaci o preduzetniku kao investitoru

Podaci o preduzetnikuMile Milekic, Novi Sad

Kapital koji se unosi u preduzee53000 evra (trina vrednost)

Lini poslovni bonitetPozitivan (preduzetnik motivisan i bez dugova)

Odabrana delatnost za biznisProizvodnja nakita od poludragog kamenja

Motiv bavljenja biznisomLina egzistencija

Menaderski timVlasnik preduzea

Tabela 2. Podaci o biznis planu

Naziv biznis planaBiznis plan proizvodnje nakita od poludragog kamenja

Lokacija preduzeaNovi Sad

Osnovni proizvodiOgrlice i narukvice od poludragog kamenja

Trite prodajeNovi Sad

Plan praenja poslovanja5 godina (od 2012. do 2016. godine)

Cene u planuevro

Prosean god.prihod i rashodPrihod: 50.770 evra; rashod: 35.813 evra

Predraunska vrednost investicije74.560 evra

Uee preduzetnika u invest.59.560 evra (79,88%)

Uee kredita u investiciji15.000 evra (20,12%)

Broj stalno zaposlenihOd 1 u 2012.do 2 u 2015. i 2016.

Ekonomska ocena biznisaPozitivna: - stopa akumulativnosti iznosi 18,5%

- vreme vraanja ulaganja iznosi 5,5 godina

Drutvena ocena biznisaPozitivna - sa finansijskog i socijalnog aspekta

Zakljuna ocena biznisaPozitivna - sa aspekta opravdanosti i izvodljivosti

4. Osnovne karakteristike preduzetnika4.1. Karakter i motiv preduzetnika

Ideju o zapoinjanju ovog biznisa je inicirao, osim dugogodinjeg bavljenja pravljenjem nakita iz hobija, te zainteresovanost i edukacija iz oblasti kristaloterapije, i dolazak u posed poslovnog objekta na atraktivnoj lokaciji u samom centru grada.

Motiv preduzetnika se ogleda, kako u obezbedjivanju line egzistencije, tako i u elji za edukacijom potencijalnih kupaca iz oblasti kristaloterapije, u koju sam se i sama, kao korisnik, uverila.

4.2. Raspoloiva materijalna osnova

Razmiljajui o zapoinjanju ovog biznisa, kao i tokom priprema za osnivanje istog, odluila sam da odredjenu linu imovinu stavim u njegovu funkciju.

Pomenutu imovinu ini poslovni objekat veliine 30 m koji se nalazi u samom centu grada, na veoma atraktivnoj lokaciji, kao i poslovno dostavno vozilo, ija ukupna trina vrednost iznosi 53.000 evra.

Tabela 3. Porodina imovina koja e biti stavljena u funkciju novog biznisa

Naziv imovineJ. mereKoliinaAmortizacijaVrednost (evro)

Poslovni objekatm3020%45.000

Dostavno vozilokom115% 8.000

---53.000

4.3. Mogua startna dokapitalizacija

Kako lina imovina kojom raspolaem i koju stavljam u funkciju malog biznisa nije dovoljna za pokretanje ovog biznisa, za nedostajua sredstva u se obratiti najpovoljnijoj finansijskoj instituciji radi dobijanja kredita sa rokom otplate od pet godina.

4.4. Ocena poslovnog potencijala

Istraivajui konkurenciju u Novom Sadu i okolini, smatram da svojim entuzijazmom, kreativnou, znanjem iz oblasti kristaloterapije i uticaja kristala u astrologiji, kao i materijalnim potencijalom, mogu biti konkurentna na tritu.

5. Strategija i plan biznisa5.1. Definisanje poslovne ideje

Ideja o osnivanju biznisa je proistekla praenjem potreba Novog Sada za ovakvom vrstom proizvoda, uzimajui u obzir veliki broj turista koji ga poseuje tokom cele godine, kao i uoavajui nove trendove po pitanju uticaja kamenja na zdravlje, , te injenica da ene veoma vole nakit i smatraju da on doprinosi njihovom izgledu, naroito ako je specifian i unikatan.

5.2. Plan realizacije biznisa

S obzirom na to da posedujem poslovni objekat koji je ve opremljen i moe da zadovolji potrebe koje zahteva ova vrsta delatnosti, proizvodne pripreme mogu biti realizovane u veoma kratkom roku, tanije za svega par dana.

Opredelila sam se za rastui fiziki obim proizvodnje koji e biti detaljnije isplaniran tokom narednih pet godina, shodno emu je sainjen odgovarajui plan poslovanja, koji je prikazan u tabeli br.4.

Tabela 4. Plan fizikog obima proizvodnje

Vrste proizvoda Jed. mereKoliine po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

OgrliceKom870960103011201210

NarukviceKom580630680730780

Prostorno kamenje

(retka nalazita)Kg33344

Prostorno kamenje

(esta nalazita)Kg

66677

5.3. Definisanja trita prodaje

Prodaja e se bazirati na kupce - poznavaoce iz oblasti kristaloterapije, mnogobrojne turiste (pogodnost lokacije), zatim proizvodnju i prodaju nakita po porudbini, kao i reklamiranje i prodaju po firmama uz mogunost odloenog plaanja preko administrativnih zabrana. Osim planirane direktne prodaje u maloprodajnom objektu, roba e se distribuirati i putem post expresa. U planu je i izdavanje sertifikata o poreklu kamenja kao i informisanje kupaca o terapijskim svojstvima primenjenog kamenja.

Shodno tome, ve su zapoete marketinke aktivnosti predvidjene planom razvoja preduzea, odnosno reklama i propaganda u vidu pripreme web sajta i reklamiranja u sredstvima javnog informisanja. Takodje, planirano je i uee na odgovarajuim manifestacijama kao to je sajam rukotvorina i sl.

Najvei konkurent je firma ABC koja posluje vie od deset godina i prodaje nakit od poludragog kamenja veoma visokih cena.

Realnost plasmana svojih proizvoda XYZ sagledava u visokom kvalitetu proizvoda, konkurentnim cenama i ulaganjem u marketing.

5.4. Utvrdjivanje trita nabavke

Specifinost ove vrste biznisa ukazuje i na specifina trita nabavke materijala potrebnog za izradu ove vrste nakita. Materijal je mogue nabaviti na tritu Srbije ali, zbog visokih cena istog, odluila sam se za nabavku materijala u Turskoj, odakle se snabdevaju i domae veleprodaje, odnosno potencijalni dobavljai iz Srbije i okruenja. Odabrani dobavljai su firme Nurkap, Ipekyo i Dariva iz Istambula.

Kako ne bi dolo do nestaice repromaterijala, planirana je direktna kupovina u Turskoj tri puta godinje, radi obezbedjivanja veih koliina kamenja i ostalog repromaterijala ija cena e, ukljuujui transportne trokove, trokove carine i putne trokove, biti mnogo povoljnija od cene istog u Srbiji.

6. Tehnologija i organizacija biznisa6.1. Izbor i opis tehnologije

Tehnologija izrade nakita od poludragog kamenja podrazumeva iskljuivo izradu runim postupkom, nizanjem i pletenjem ice uz dodatak perli. To ukazuje na kreativnost kao veoma bitnu komponentu koja, uz kvalitet i raznovrsnost kamenih perli, utie na to da proizvedeni nakit bude unikatan, originalan i privlaan.

Osim kamenih perli napravljenih od poludragog kamenja kao to su tirkiz, ametist, topaz, ahat, kalcedon, granat, labradorit, lapis lazuli, malahit, opsidijan, tumalin, rubin, adjavi kvarc, sodalit, amazonit, sedef, ad i drugo, koje mogu biti neobradjene, poluobradjene i visoke obrade, u proizvodnji se koriste srebrne i posrebrene ice i sajle, silikonska guma, srebrne perle, kope, stiskai i mnogobrojni ukrasi, pri emu se vodi rauna da isti sadre antialergijske komponente.

Alat koji se koristi u proizvodnji su seice, makaze i okrugla kleta koja se koriste ako se nakit zavrava spiralama umesto stiskaima.

XYZ e se baviti i prodajom prostornog kamenja koje se sve vie koristi u kristaloterapiji. Ovo kamenje se kupuje obradjeno, manje gramae, ili neobradjeno u vidu velikih komada koje seku i obradjuju kamenorezci po zahtevu preduzetnika.

6.2. Potrebna struktura zaposlenih

Shodno planiranom rastu proizvodnje, projektovana je potrebna struktura zaposlenih u planskom periodu koja je prikazana u tabeli br.5. Svako poveanje broja radnika zahteva i adekvatnu obuku za obavljanje ove vrste delatnosti.

Tabela 5. Potrebna struktura zaposlenih u planskom periodu

Radna mestaKvalifikacijaBroj zaposlenih po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

VlasnikSSS11111

RadnikSSS---11

-11122

7. Materijalna osnova biznisa7.1. Lokacija predvidjenog poslovanja

Planirana proizvodnja i prodaja e se realizovati u poslovnom prostoru koji je u vlasnitvu preduzetnika i nalazi se u uem centru Novog Sada. Objekat je veliine 30 m ali, usled visokih plafona, u perspektivi je mogue napraviti atraktivnu galeriju pogodnu za proirenje delatnosti i izlobeni prostor.

Objekat raspolae elektrinom energijom, centralnim grejanjem, telefonom, vodovodom, kao i sanitarnim vorom.

7.2. Struktura osnovnih sredstava

U prilogu je definisana struktura svih osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje planirane delatnosti. Specijalni alati koji su potrebni za pravljenje nakita su svrstani u kategoriju obrtnih sredstava i kao takvi prikazani u tabeli br.7.

Tabela 6. Struktura osnovnih sredstava za planiranu proizvodnju

Vrste sredstavaJedinica mereKoliinaObezbedjenost

Poslovni prostorm30+

Dostavno vozilokom1+

Staklena vitrinakom1+

Radni stokom1+

Precizna vagakom1

Fiskalna kasa sa GPRS-omkom1

Terminal za platne kartice kom1

7.3. Potrebne zalihe materijala

Zalihe materijala potrebne za obavljanje delatnosti e biti veeg obima, imajui u vidu da e se nabavka potrebnog materijala obavljati svaka tri meseca, kako bi se planirana proizvodnja odvijala nesmetano, kao i radi obezbedjivanja mogueg periodinog poveanja tranje za proizvodima.

Tabela 7. Potrebne zalihe materijala (obrtna sredstva)

Vrste zalihaJed.

mereKoliina po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

Prostorno kamenje

(iz retkih nalazita)kg33455

Prostorno kamenje

(iz estih nalazita)kg66788

Kamene perle

(obradjene) kg3033363942

Kamene perle

(neobradjene) kg4549,55458,563

Kamene perle

(visoke obrade) kg3033363942

Repromaterijal

(srebro)gr14401580173018702020

Repromaterijal

(posrebren)gr24002640288031203360

ice, sajlem10801188129614041512

Sitan inventar (spec. kleta, makaze, seice)kom33333

8. Obezbedjivanje i vodjenje firme8.1. Plan investicionih aktivnosti

Donoenjem odluke da se firma osnuje, planirana je registracija iste u nadlenom trgovinskom sudu tokom decembra 2011.godine, obezbedjenje kreditnih sredstava do 31.12.2011.godine, te okonanje ostalih investicionih aktivnosti potrebnih za pokretanje biznisa do poetka 2012. godine.

8.2. Plan vodjenja poslovanja

Razvoj preduzea e se odvijati na osnovu parametara dobijenih istraivanjem trita, prodaje i nabavke. Realizacija poslovanja e se odvijati u skladu sa principima savremenog menadmenta, sa akcentom na kvalitet proizvoda i razvoj marketinga.

9. Finansijska analiza biznisa9.1. Predraunska vrednost investicije

Utvrdjivanjem trinih vrednosti osnovnih i obrtnih sredstava potrebnih za pokretanje biznisa i nesmetano obavljanje poslovanja izvedene su struktura i predraunska vrednost investicije.

Predraunska vrednost ove investicije iznosi 74.560 evra, pri emu je obezbedjeno 53.900 evra, a neobezbedjeno 20.660 evra. Osnivaka ulaganja i registracioni trokovi nisu uraunati u ovu investiciju jer im je vrednost neznatna u odnosu na naveden iznos predraunske vrednosti investicije, a bie pokriveni iz line utedjevine preduzetnika.

Tabela 8. Predraunska vrednost investicije

Vrsta ulaganjaNomenklatura ulaganjaVrednost

(evro)Obezbedjeno/Neobezbedjeno

(+,)

A.

Ulaganja

u

osnovna

sredstvaPoslovni prostor45.000+

Dostavno vozilo8.000+

Staklena vitrina700+

Radni sto200+

Precizna vaga100

Fiskalna kasa sa GPRS-om200

Terminal za platne kartice170

Adaptacija posl.prostora1.000

(A)55.370+

B.

Ulaganja u obrtna

sredstvaTrajna obrtna sredstva19.190

(B)19.190

Predraunska vrednost investicije (A+B)74.560

V.

Ukupna

ulaganja1. Obezbedjena ulaganja 53.900+

2. Neobezbedjena ulaganja 20.660

(1+2)74.560

9.2. Konstrukcija finansiranja ulaganja

Nepokriveni deo investicije u iznosu od 20.660 evra e se obezbediti na sledei nain:

- 5.660 evra iz line utedjevine;

- 15.000 evra preko dugoronog kredita sa rokom otplate pet godina.

Tabela 9. Izvori investiranja investicije (evro)

Uesnici u finansiranjuObezbedjena sredstvaNeobezbedjena sredstva%

Vlasnik preduzea53.9005.66059.56079,88

Odabrani kreditor15.00015.00020,12

53.90020.66074.560100,00

Predvidjeni kredit e se obezbediti kod odabrane finansijske institucije po sledeim uslovima i planu otplate:

Ukupan iznos kredita: 15.000 eura

Godinja kamatna stopa: 11,39%

Rok otplate kredita: 5 godina

Broj godinjih anuiteta: 4

Izabrani model: jednake otplate

Tabela 10. Plan otplate kredita po anuitetima

GodinaMesecIsplata kreditaAnuitetUplata kamateOtplataStanje kredita

15.000,0015.000,00

2012.III826,98142,38684,6114.315,39

VI826,98135,88691,1013.624,29

IX826,98129,32697,6612.926,62

XII826,98122,70704,2912.222,34

2013.III826,98116,01710,9711.511,37

VI826,98109,26717,7210.793,65

IX826,98102,45724,5310.069,12

XII826,9895,57731,419.337,71

2014.III826,9888,63738,358.599,36

VI826,9881,62745,367.854,00

IX826,9874,55752,437.101,56

XII826,9867,41759,586.341,99

2015.III826,9860,20766,795.575,20

VI826,9852,92774,064.801,14

IX826,9845,57781,414.019,73

XII826,9838,15788,833.230,90

2016.III826,9830,67796,322.434,58

VI826,9823,11803,871.630,71

IX826,9815,48811,50819,21

XII826,987,78819,210,00

16.539,601.539,6015.000,00

Na osnovu ovako izraunatih parametara moe se prikazati i plan otplate kredita po godinama:

Tabela 11. Plan otplate kredita po godinama (evro)

GodinaKamata (FT)OtplataAnuitet

2012.530,302.777,663.307,92

2013.423,302.884,633.307,92

2014.312,202.995,723.307,92

2015.196,803.111,093.307,92

2016.77,003.230,903.307,92

1.539,6015.000.0016.539,60

9.3. Plan prihoda i rashoda

Polazei od prethodno planiranih koliina proizvoda i njihovih procenjenih jedininih prodajnih cena, dobijeni su ukupni godinji prihodi preduzea u planskom periodu.

Tabela 12. Plan godinjih prihoda od 2012. do 2016. godine (evro)Vrste proizvodaParametriIznosi po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

1.OgrliceKoli. (kom)8709601.0301.1201.210

J. cena ()3636363636

Prihod ()31.32034.56037.08040.32043.560

2. NarukviceKoli. (kom)580630680730780

J. cena ()77888

Prihod ()4.0604.4105.4405.8406.240

3. Prostorno kamenje

(retka nalazita)Koli. (kg)33344

J. cena ()1.1501.1501.1501.1501.150

Prihod ()3.4503.4503.4504.6004.600

4. Prostorno kamenje

(esta nalazita)Koli. (kg)66677

J. cena ()800800800800800

Prihod ()4.8004.8004.8005.6005.600

Ukupan prihod (1-4)43.63047.22050.77056.36060.000

Na osnovu izvrene analize prateih materijalnih trokova na godinjem nivou, dobijeni su sledei pokazatelji:

Tabela 13. Plan godinjih materijalnih trokova od 2012. do 2016. godine (evro) (VT)Vrste trokovaIznosi trokova po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

Trokovi materijala (zalihe)19.10021.00022.90024.80026.700

Transportni trokovi 1.2001.3501.5001.6501.800

Tekue odravanje (bad.vage,serv.fisk.kase)100100100100100

Ostali trokovi (reije)1.4501.6001.7601.9502.150

21.85024.05026.26028.50030.750

Trokovi amortizacije izraunati su saglasno vrstama ukljuenih osnovnih sredstava i prateim stopama obrauna.

Tabela 14. Plan godinjih trokova amortizacije (evro) (FT)Vrsta sredstava (osnovna sredstva)Poetna vrednostStopa obrauna %Godinji iznos

Gradj.objekti46.0002,51.150

Proizvodna oprema 1.37012 165

Dostavno vozilo 8.000151.200

2.515

Trokovi bruto zarada zaposlenih obraunati su saglasno predvidjenom broju radnika u planskim godinama i procenjenoj mesenoj neto zaradi.

Tabela 15. Plan godinjih trokova bruto zarada zaposlenih (evro) (FT)GodinaMes.neto zaradaMes.bruto zarada

(17,9%)Broj zaposlenihBroj meseciUkupna bruto zarada

2012.2603071123.684

2013.2703181123.816

2014.2703181123.816

2015.2803302127.920

2016.2903422128.208

Pokazatelji godinjih nematerijalnih trokova dobijeni su istraivanjem iskustava slinih malih firmi.

Tabela 16. Plan godinjih nematerijalnih trokova (evro) (FT)Vrsta trokaIznosi trokova po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

Trok.plat.prometa360370380390400

Trok.knjig.usluga600600600600600

Trok. reklame (isticanje firme)110120130140150

Trok. reklame (ogla.u jav. glas.)1.8001.8001.8001.8001.800

Pravljenje web sajta1.000

3.8702.8902.9102.9302.950

Radi lake projekcije bilansa uspeha, prikazan je pregled ukupnih rashoda u planskom periodu.

Tabela 17. Pregled ukupnih rashoda od 2012. do 2016. godine (evro)

StavkeIznosi trokova po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

Materijalni trokovi21.85024.05026.26028.50030.750

Nematerijalni trokovi3.8702.8902.9102.9302.950

Amortizacija2.5152.5152.5152.5152.515

Bruto zarade3.6843.8163.8167.9208.208

Kamate53042331219777

32.44933.69435.81342.06244.500

9.4. Plan osnovnih bilansa

Na osnovu izraunatih prihoda i rashoda, izvrena je projekcija bilansa uspeha u planskom periodu, iji rezultati ukazuju na mogunost ostvarivanja neto dobiti.

Tabela 18. Projekcija bilansa uspeha u planskom periodu (evro)

Stavke/god.Iznosi po godinama

2012.2013.2014.2015.2016.

1. Ukupni prihodi43.63047.22050.77056.36060.000

2. Ukupni rashodi32.44933.69435.81342.06244.500

3 .Bruto dobit (12)11.18113.52614.95714.29815.500

4. Porez na dobit

(10%)1.1181.3531.4961.4301.550

5. Neto dobit

(34)10.06312.17313.46112.86813.950

6. Rezervni fond

(akumulac.10%)1.0061.2171.3461.2871.395

7. Dobit za raspodelu (56)9.05710.95612.11511.58112.555

10. Ocena efektivnosti biznisa10.1. Ekonomska ocena biznisa

Ekonomsku ocenu biznisa emo iskazati kroz odabrane pokazatelje - stopu akumulativnosti (SA) i vreme vraanja ulaganja (VVU), u odnosu na srednju 2014.godinu.

Stopa akumulativnosti (SA) predstavlja odnos izmedju ostvarene neto dobiti (ND) u odabranoj godini i predraunske vrednosti investicije (PVI), odnosno ukupno uloenog kapitala i ona iznosi:

ND 13.461

(SA) = 100 = 100 = 18,05% > GSA =15%

PVI 74.560

Vreme vreanja ulaganja (VVU) predstavlja odnos izmedju predraunske vrednosti investicije (PVI) i neto dobiti (ND) u srednjoj godini i iznosi:

PVI 74.560

(VVU) = = = 5,5 godina < GVVU = 6,7 godina

ND 13.461

Odabrani pokazatelji stopa akumulativnosti i vreme vraanja ulaganja su povoljni u odnosu na granine vrednosti to ukazuje na to da je ovaj biznis isplativ.

10.2. Ocena rizika biznisa

Ocenu rizika biznisa iskazujemo preko izraunavanja praga rentabilnosti (PR) za srednju 2014. godinu.

Prag rentabilnosti (PR) predstavlja odnos izmedju ukupnih fiksnih trokova (FT) i razlike izmedju ukupnog prihoda (UP) i ukupnih varijabilnih trokova (VT ) i on iznosi:

FT 9.553 9.553

(PR) = 100 = 100 = 100 = 38,98% < GPR = 85% UP VT 50.770 26.260 24.510Dobijeni rezultat je mnogo manji od graninog to ukazuje na to da je rizik ovog biznisa prihvatljiv.

10.3. Zakljuak

Biznis definisan ovim planom je prihvatljiv, izvodljiv i opravdan, na ta ukazuju parametri kojima se ocenjuje njegova efektivnost, iskazani u taki 10.

Razmiljajui o osnivanju ovog biznisa i ispitujui potrebe trita za proizvodima, uvidela sam da na opravdanost i razvoj poslovanja mogu uticati i trendovi u drutvu, kao to je primena kristaloterapije u leenju ili korienje kamenja u astrologiji. Smatra se da poludrago kamenje poseduje lekovitost koja potie od minerala koji ulaze u sastav kamena i koji utiu na na organizam

Kamenje nas spaja sa vremenom pre vremena i predstavlja neki deo nae male veze sa kosmosom jer je nastalo zajedno sa postankom planete.

Kada ujemo da neto valja ili ne valja raditi, kada ujemo da neto moe da pomogne ili odmogne, da li samo odmahnemo rukom, ili se zamislimo i pomislimo ta ako je to tano...?.

PAGE 11


Recommended