Transcript
TGAU Cymraeg Ail Iaith Uned 1 Uwch 4551-02
Perfformiad yr holl ymgeiswyr ar draws y cwestiynau
Teitl y cwestiwn N Sgôr gymedrig GS Marc uchaf Ff H Cynnig % 1 7724 22.6 5.9 30 75.4 100 2 7591 11.9 5.2 20 59.7 98.3 3 7722 19 6.7 30 63.4 100 4 7462 10.2 5.2 20 51.1 96.6
75.4
59.7
63.4
51.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
Sticky Note
Sticky Note
The mean score is calculated by adding up the individual candidate scores and dividing by the total number of candidates. If all candidates perform well on a particular item, the mean score will be close to the maximum mark. Conversely, if candidates as a whole perform poorly on the item there will be a large difference between the mean score and the maximum mark. A simple comparison of the mean marks will identify those items that contribute significantly to the overall performance of the candidates. However, because the maximum mark may not be the same for each item, a comparison of the means provides only a partial indication of candidate performance. Equal means does not necessarily imply equal performance. For questions with different maximum marks, the facility factor should be used to compare performance.
Sticky Note
The standard deviation measures the spread of the data about the mean score. The larger the standard deviation is, the more dispersed (or less consistent) the candidate performances are for that item. An increase in the standard deviation points to increased diversity amongst candidates, or to a more discriminating paper, as the marks are more dispersed about the centre. By contrast a decrease in the standard deviation would suggest more homogeneity amongst the candidates, or a less discriminating paper, as candidate marks are more clustered about the centre.
Sticky Note
Sticky Note
The facility factor for an item expresses the mean mark as a percentage of the maximum mark (Max. Mark) and is a measure of the accessibility of the item. If the mean mark obtained by candidates is close to the maximum mark, the facility factor will be close to 100 per cent and the item would be considered to be very accessible. If on the other hand the mean mark is low when compared with the maximum score, the facility factor will be small and the item considered less accessible to candidates.
Sticky Note
For each item the table shows the number (N) and percentage of candidates who attempted the question. When comparing items on this measure it is important to consider the order in which the items appear on the paper. If the total time available for a paper is limited, there is the possibility of some candidates running out of time. This may result in those items towards the end of the paper having a deflated figure on this measure. If the time allocated to the paper is not considered to be a significant factor, a low percentage may indicate issues of accessibility. Where candidates have a choice of question the statistics evidence candidate preferences, but will also be influenced by the teaching policy within centres.
Adolygu Arholiad Ar-lein CBAC 2017
TGAU Cymraeg Ail Iaith Uned 1 Uwch 4551-02
Data ar lefel eitem
Sticky Note
Ymdrech dda i newid i’r 3ydd person ond yn cynnwys 1 camgymeriad cystrawenol – 2 farc.
WJEC CBAC Cyf.
Dylid cyfeirio at y lluniau
2 farc am bob llun.
Disgwylir o leiaf 3 brawddeg am bob llun.
Gwobrwyir y ddwy frawddeg orau ar bob llun
1 marc am gyflwyno ffaith gyfathrebol gywir wedi ei chyflwyno mewn brawddeg.
Disgwylir amrywiaeth o frawddegau o fewn y 10 brawddeg a wobrwyir ynghyd ag ymdrech deg i greu stori.
Mae ysgrifennu cwestiynau ac atebion yn rhan o’r amrywiaeth brawddegau y gellir eu hystyried.
MYNEGIANT 10 MARC
Gwobrwyir (a) y gallu i gyfathrebu'n ystyrlon. (b) y gallu i amrywio patrwm y frawddeg i bwrpas e.e. cymalau rheswm. (c) y gallu i ddefnyddio'r ferf ac amser y ferf yn briodol. (ch) y gallu i ysgrifennu deialog yn gywir. (d) y gallu i ddefnyddio cystrawen ffurfiol. (dd) geirfa addas sy'n cyfrannu at gyfathrebu ystyrlon llwyddiannus. (e) bydd y rwbric yn rhoi peth cymorth i'r ymgeisydd a gwobrwyir y gallu i'w ddefnyddio'n
ystyrlon.
10 - 9 Cyfathrebu llwyddiannus, cystrawen sicr, geirfa dda, syniadau pwrpasol, diddorol, rhediad naturiol a defnydd cywir (ar y cyfan) o amser y ferf. Defnydd cywir o ddeialog, ymatebion cywir ar y cyfan.
8 - 7 Ymatebion pwrpasol, diddorol, rhai camgymeriadau cystrawennol, geirfa eithaf da. Ymdrech i ddefnyddio amser priodol y ferf a deialog ac yn llwyddiannus fel arfer. Cyfathrebu ystyrlon a defnydd gweddol gywir o iaith.
6 - 5 Canolig – yn llwyddo i gyfathrebu er bod camgymeriadau iaith. Ar y cyfan nid yw'r camgymeriadau yn cymylu'r ystyr. Geirfa a chystrawennau digonol i gyflawni’r dasg. Ymdrech dda i gynnwys deialog. Ddim yn uchelgeisiol ond yn cynnwys y rhan fwyaf o'r pwyntiau.
4 - 3 Is na'r canolig ond yn llwyddo i gyfathrebu mewn mannau.
2 - 1 Y dasg yn ormod iddynt.
0 Dim i'w wobrwyo.
Sticky Note
Agoriad yn ymateb i’r gosodiad ac rhoi rhesymau da i ategu ei farn.
Sticky Note
Yn cloi yn effeithiol ond yn llithro gyda‘r cymal ‘bod’.
Sticky Note
Yn mynegi ei safbwynt yn glir gan roi enghreifftiau o’r cyfleusterau sydd ar gael.
Sticky Note
Ar ôl canmol rhai cyfleusterau mae’n cloi trwy feirniadu’r clybiau ieuenctid.
Sticky Note
6
(4551-02)06
WJEC CBAC Cyf. © WJEC CBAC Ltd.
2. Mae eich dosbarth yn gwneud taith gerdded i godi arian at ffoaduriaid. Ysgrifennwch hanes y daith i gyd-fynd gyda’r lluniau yma ar gyfer y papur bro yn Gymraeg.
Your form is organising a sponsored walk to raise money for refugees. Write about the walk to accompany these pictures for the local newspaper in Welsh.
Rhaid i chi ysgrifennu o leiaf 3 brawddeg yn Gymraeg am bob llun. You must write at least 3 sentences in Welsh about each picture. [10 + √ = 10] = [20]
9.15 AM
POB LWC
DECHRAU BLINO
DA IAWN
Trowch y dudalen. Turn over.
8
(4551-02)08
WJEC CBAC Cyf.
9
C.4 Ysgrifennwch ar un o’r canlynol yn Gymraeg ( tua 150 o eiriau) [10 + = 10] = [20] (i) ‘Does dim byd i bobl ifanc wneud gyda’r nos ac ar y penwythnos yn fy ardal i’.
Ydy hyn yn wir am eich ardal chi? Beth hoffech chi weld ar gyfer pobl ifanc? Rhowch resymau.
(ii) ‘Rydw i’n gweithio mewn siop elusen bob dydd Sadwrn. Mae’n brofiad
ffantastig achos dw i’n cyfarfod pobl newydd bob wythnos. Mae’n beth arbennig o dda i weithio i elusen fel Oxfam sy'n helpu pobl llai ffodus. Ydych chi’n cytuno? Rhowch resymau.
(iii) ‘Rydw i’n hoffi dysgu Cymraeg yn yr ysgol ond does dim cyfle i ddarllen
Cymraeg na gwrando ar Gymraeg yn fy ardal i. Hoffwn i weld papur Cymraeg a rhaglenni diddorol i ddysgwyr ar S4C a Radio Cymru. Hefyd hoffwn i gael Clwb Cymraeg i roi cyfle i ni siarad Cymraeg bob wythnos’. Ydych chi’n cytuno? Rhowch resymau.
Cynnwys Gwobrwyir: (a) ymatebion diddorol a chymwys ynghyd â rhesymau lle'n briodol (b) dilyniant rhesymegol i'r syniadau a'r farn (c) ymdriniaeth ddiddorol a chynhwysfawr o'r testun (ch) ymdrech i fod yn uchelgeisiol o ran syniadau ac ymatebion 10 - 9 Ymdriniaeth hynod o hyderus. Yn gallu ymateb i’r dasg yn glir a phendant iawn gyda
syniadau uchelgeisiol ac aeddfed a'r gallu i ymresymu'n glir a pherthnasol. Yn ymdopi â gofynion y dasg yn llwyddiannus iawn.
8 - 7 Ymdriniaeth hyderus. Yn gallu mynegi barn yn glir a phendant gyda rhai rhannau
uchelgeisiol a'r gallu i ymresymu'n glir. Yn ymdopi â gofynion y dasg yn llwyddiannus. 6 - 5 Ymdriniaeth eithaf hyderus. Yn gwneud ymdrech i ymateb yn eithaf clir gyda rhai
rhannau da. Cynllun a dilyniant amlwg i'r gwaith. Rhai rhannau gwell na'i gilydd. 4 - 3 Yn llwyddo i ymdopi â'r dasg ar lefel gyffredin ond derbyniol. Yn llai uchelgeisiol na'r
uchod a'r ymatebion yn aros ar lefel sylfaenol. 2 - 1 Diffyg patrwm i’r gwaith ond gellir gwobrwyo ambell beth yma ac acw. 0 Dim i’w wobrwyo.
WJEC CBAC Cyf.
10
Mynegiant Gwobrwyir: (a) y gallu i ymateb yn llwyddiannus (b) y gallu i amrywio patrwm y frawddeg i bwrpas (c) geirfa addas a chymwys i ddelio â'r testun (ch) cywirdeb ac ymdrech i ymgyrraedd at gysondeb o ran amserau'r ferf (d) ymdrech i greu naws ac awyrgylch priodol trwy ddefnyddio idiomau, cymariaethau
a.y.b. ac efallai elfen o hiwmor. (dd) ymdrech i argyhoeddi a pherswadio yngln â barn a syniadau 10 - 9 Mynegiant hynod o ystwyth a hyderus, gan ddefnyddio amrywiaeth dda o batrymau
brawddegol. Geirfa ac ymadroddion eang a chyfoethog sy'n caniatáu cyfathrebu ystyrlon a llwyddiannus iawn. Elfen gref iawn o gywirdeb gan ddefnyddio ffurfiau berfol (amser a pherson) yn gyson gywir.
8 - 7 Mynegiant ystwyth a hyderus gan ddefnyddio amrywiaeth o batrymau brawddegol.
Geirfa eang sy'n caniatáu cyfathrebu ystyrlon a llwyddiannus. Elfen dda o gywirdeb gan ddefnyddio ffurfiau berfol (amser a pherson) yn gywir.
6 - 5 Mynegiant derbyniol gan ddefnyddio peth amrywiaeth o batrymau brawddegol. Geirfa
ac ymadroddion da iawn sy'n caniatáu cyfathrebu ystyrlon. Elfen eithaf da o gywirdeb gan ddefnyddio rhai ffurfiau berfol (amser a pherson) yn gywir.
4 - 3 Ymdrech i ddefnyddio amrywiaeth o batrymau brawddegol. Geirfa ac ymadroddion
eithaf da ac yn gwneud ymdrech i fynegi barn. Ansicrwydd yma ac acw gyda ffurfiau berfol. Rhannau byr yn ein hargyhoeddi.
2 - 1 Yn cael trafferth i ddefnyddio patrymau brawddegol yn gywir. Geirfa gyfyngedig a
defnydd anghywir o ffurfiau berfol yn aml. 0 Dim i'w wobrwyo. 4551/01+02 GCSE Welsh Second Language Unit 1 (Summer 2017)/MLJ 28.11.16
Sticky Note
Paragraff agoriadol da yn ymateb ar ei union i’r gosodiad. Efallai wedi ei gryfhau gyda ‘cant y cant’ wrth ail ddarllen y gwaith.
Sticky Note
Sticky Note
Rheswm digonol ond yn cynnwys un camgymeriad cystrawennol – 2 farc.
2
(4551-02)02
WJEC CBAC Cyf. © WJEC CBAC Ltd.
1. Darllenwch y cyfweliad isod gyda Owain Doull ac yna gwnewch y tasgau yn Gymraeg. Read the interview below with Owain Doull and then complete the tasks in Welsh.
[24 + √ = 6] = [30]
Croeso i’r stiwdio Owain Doull. Soniwch amdanoch eich hun. Diolch yn fawr iawn. Ces i fy ngeni yng Nghaerdydd ar yr ail o Fai 1993. Pan oeddwn i’n un ar
ddeg oed es i i Ysgol Uwchradd Gymraeg Glantaf.
Felly rydych chi’n siarad Cymraeg. Ydw, roedd fy rhieni eisiau i fi allu siarad Cymraeg ac rydw i’n mwynhau siarad Cymraeg gyda
fy ffrindiau yng Nghaerdydd.
Oeddech chi’n gwneud chwaraeon yn yr ysgol? Oeddwn. Fel pawb arall, roeddwn i’n chwarae pêl droed a rygbi. Ond roeddwn i eisiau gwneud
rhywbeth gwahanol i fy ffrindiau ac es i i drio beicio ar y trac rasio lleol - Maendy.
Ydy eich rhieni’n beicio? Ydyn, mae mam, Jenny, a fy nhad, Iolo, yn hoffi beicio am bleser ond dydyn nhw ddim yn rasio.
Oeddech chi’n mynd allan fel teulu i feicio pan oeddech chi’n ifanc? Oedden, ac mae fy nhad, sy’n feddyg, yn dweud fy mod i, pan oeddwn i’n ddeuddeg oed, yn
hoffi mynd yn gyflym iawn ar y beic a ddim yn blino fel fy ffrindiau.
Sut oedd eich rhieni’n helpu pan oeddech chi’n ifanc? Roedd mam a dad yn mynd â fi i’r rasys yn y car ac yn prynu beic rasio newydd i fi.
Pryd dechreuoch chi rasio? Dechreuais i rasio yn 2005. Ar y dechrau hobi oedd beicio ac roeddwn i’n mynd i drac rasio
Maendy ddwywaith yr wythnos.
Wedyn ymunoch chi â thîm Ajax Caerdydd? Do, a chael fy newis yn 2007 yn rhan o Dîm leuenctid Prydain ar gyfer y chwaraeon Olympaidd.
Wedyn roeddwn i’n rasio yn Ewrop ac ennill medalau.
Llongyfarchiadau ar ddod yn drydydd yn y ras Aviva Tour of Britain yn 2015. Diolch yn fawr. Roedd hi’n grêt cael bod yn aelod o dîm Wiggins a chael cyfle i gystadlu yn erbyn
beicwyr gorau’r byd.
Sut mae beicio wedi newid eich bywyd? Mae beicio wedi fy ngwneud yn berson mwy hyderus ac wedi gwella fy sgiliau fel mecanig gan
fy mod yn deall sut i drwsio beiciau a’u gwneud i fynd yn fwy cyflym.
Ydych chi’n nerfus pan ydych chi’n cystadlu? Ydw fel pawb arall ond y peth pwysig ydy peidio mynd i banic ac i ganolbwyntio ar y rasio.
Mae beicio yn sbort poblogaidd iawn nawr? Ydy, yn wir. Mae’n ffordd arbennig o dda o gadw’n ffit a heini. Hefyd mae’n ffordd dda i bobl ifanc
fynd allan o’r t a mwynhau’r awyr iach.
Beth am y dyfodol? Rydw i’n edrych ymlaen at fod yn reidiwr proffesiynol llawn amser. Hefyd, rydw i’n gobeithio
cystadlu yn Gemau Olympaidd Tokyo. Hoffwn i hefyd helpu pobl ifanc Cymru i wneud mwy o feicio am bleser ac felly dod yn fwy ffit a heini.
(4551-02)
3 Arholwr yn unig
(i) Llenwch y proffil am Owain Doull yn Gymraeg. Fill in the profile about Owain Doull in Welsh. [24]
Geni. Ble? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
Ysgol Uwchradd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
Chwaraeon yn yr ysgol? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
Dechrau beicio. Pam? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
Ei dad yn dweud am Owain pan oedd yn 12 oed?
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
Ymuno â thîm leuenctid Chwaraeon Olympaidd. Pa flwyddyn?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1]
Beicio wedi newid ei fywyd. Sut?
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]
(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]
(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]
(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [2]
Trowch y dudalen. Turn over.
4
(4551-02)04
Arholwr yn unig
(ii) Ysgrifennwch ddwy frawddeg yn Gymraeg yn y trydydd person yn rhoi dwy ffaith am beth mae Owain Doull yn dweud, ar ddiwedd y cyfweliad, am y dyfodol.
Write two sentences in Welsh in the third person giving two facts about what Owain Doull says, at the end of the interview, about the future. [√ = 6]
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sticky Note
Sticky Note
Sticky Note
Ymdrech dda i wneud y darn yn ddiddorol - defnydd o idiom a 'Flasus'!
Sticky Note
(4551-02)13
13 Arholwr yn unig
4. Ysgrifennwch yn Gymraeg ar un o’r canlynol (tua 150 o eiriau). Write in Welsh on one of the following (about 150 words). [10 + √ = 10] = [20]
NAILL AI EITHER ‘Does dim byd i bobl ifanc wneud gyda’r nos ac ar y penwythnos yn fy ardal i’. Ydy hyn yn wir am eich ardal chi? Beth hoffech chi weld yn eich ardal chi ar gyfer
pobl ifanc? Rhowch resymau. ‘There’s nothing for young people to do in the evening and on the weekend in my
area’. Is this true about your area? What would you like to see in your area for young people? Give reasons.
NEU OR ‘Rydw i’n gweithio mewn siop elusen bob dydd Sadwrn. Mae’n brofiad ffantastig
achos dw i’n cyfarfod â phobl newydd bob wythnos. Mae’n beth arbennig o dda i weithio i elusen fel Oxfam sy’n helpu pobl llai ffodus’. Ydych chi’n cytuno? Rhowch resymau.
‘I work in a charity shop every Saturday. It’s a fantastic experience because I meet new people every week. It’s really great working for a charity like Oxfam which helps less privileged people’. Do you agree? Give reasons.
NEU OR ‘Rydw i’n hoffi dysgu Cymraeg yn yr ysgol ond does dim cyfle i ddarllen Cymraeg
na gwrando ar Gymraeg yn fy ardal i. Hoffwn i weld papur Cymraeg a rhaglenni diddorol i ddysgwyr ar S4C a Radio Cymru. Hefyd hoffwn i gael Clwb Cymraeg i roi cyfle i ni siarad Cymraeg bob wythnos’. Ydych chi’n cytuno? Rhowch resymau.
‘I like learning Welsh in school but there are no opportunities to read Welsh or listen to Welsh in my area. I would like to see a Welsh newspaper and interesting programmes for learners on S4C and Radio Cymru. Also I would like a Welsh Club to give us an opportunity to speak Welsh every week’. Do you agree? Give reasons.
WJEC CBAC Cyf. © WJEC CBAC Ltd.
Trowch y dudalen. Turn over.
14
(4551-02)14
(4551-02)15
WJEC CBAC Cyf.
3
C.1 Mae eich dosbarth chi yn ysgrifennu tudalen ar gyfer cylchgrawn yr ysgol. Ysgrifennwch eich cyfraniad chi isod yn Gymraeg gan ddefnyddio brawddegau llawn. Rhaid i chi gyflwyno o leiaf 5 ffaith.
Cynnwys
5 marc am gyflwyno 5 ffaith yn ddealladwy ond heb o reidrwydd fod yn gwbl ramadegol gywir.
Enw……………………………………….......................................
Fi fy hun.
(i) Y pethau rydych chi’n gwneud ar ôl ysgol e.e. gwaith cartref, helpu gartref, cyfarfod ffrindiau
(ii) Y pethau rydych chi’n hoffi gwneud ar y penwythnos. Pam?
(iii) Y pethau dydych chi ddim yn hoffi gwneud ar y penwythnos. Pam?
Gwylio ffilmiau.
(i) Ydych chi’n hoffi gwylio ffilmiau yn y sinema neu gartref? Pam?
(ii) Beth ydy eich hoff ffilm? Pam?
Cywirdeb iaith
5 marc – 1 marc yr un am bob cystrawen gywir wahanol. 2 farc am reswm.
Felly gellir cael 5 cystrawen gywir neu 3 cystrawen gywir + rheswm cywir.
Dw i’n, Mae, Mae + gyda / gen
Achos – 2 farc.
WJEC CBAC Cyf.
4
Cwestiwn 3 (i) Llenwch y proffil am Owain Doull yn Gymraeg. [24] Geni. Ble? Caerdydd [1] Ysgol Uwchradd? Ysgol Gymraeg / Glantaf [1] Mwynhau siarad Cymraeg. Gyda phwy? Ffrindiau [1] Chwaraeon yn yr ysgol (i) pêl-droed [1] (ii) rygbi [1] Dechrau beicio. Pam? Eisiau gwneud rhywbeth gwahanol (i fy ffrindiau) [1] Ei dad yn dweud am Owain pan oedd yn 12 oed. (i) Yn hoffi seiclo’n gyflym [1]
(ii) Ddim yn blino (fel ei ffrindiau) [1]
Rhieni wedi ei helpu pan yn ifanc. Sut? (i) Mynd â fe i’r rasys [1] (ii) Prynu beic rasio newydd iddo fe [1] Dechrau rasio. Pa flwyddyn? 2005 [1] Ymuno â thîm ifanc Chwaraeon Olympaidd. Pa flwyddyn? 2007 [1] Yn 2015 – dod yn 3ydd. Pa ras? Aviva Tour of Britain [1] Beicio wedi newid ei fywyd. Sut? (i) Wedi ei wneud yn fwy hyderus [2]
(ii) Wedi gwella ei sgiliau fel mecaneg [2] Pethau pwysig pan yn nerfus (i) Peidio panicio [2]
(ii) canolbwyntio ar y rasio [2] BeicIo’n gallu helpu pobl ifanc. Sut? (i) Cadw’n ffit/ heini [2]
(ii) I fod allan yn yr awyr iach / I fynd allan o’r t [2]
WJEC CBAC Cyf.
5
(ii) Ysgrifennwch ddwy frawddeg yn Gymraeg yn y trydydd person yn rhoi dwy ffaith am beth mae Owain Doull yn dweud ar ddiwedd y cyfweliad am y dyfodol.
Write two sentences in Welsh in the third person giving two facts about what Owain
Doull says at the end of the interview about the future. [ = 6] 2 frawddeg – atebion 3 marc yr un. (i) Mae e’n gobeithio cystadlu yn Gemau Olympaidd Tokyo. (ii) Mae e’n edrych ymlaen at fod yn reidiwr proffesiynol llawn amser. (iii) Mae Owain eisiau helpu pobl ifanc i wneud mwy o feicio. 2 farc yr un am ymdrech i ysgrifennu brawddeg a newid i’r 3ydd person – heb fod yn
gwbl gywir. (i) Mae e gobeithio cystadlu yn Gemau Olympaidd Tokyo. (ii) Mae e’n edrych ymlaen at fod yn reidiwr proffesiynol. (iii) Mae Owain helpu pobl ifanc i wneud mwy o feicio.
Sticky Note
Yn amrywio person y ferf y gywir yn y gorffennol – nodwedd a geir ei wobrwyo yn y C M.
Sticky Note
Rheswm da + cystrawen gywir er bod mân wallau = 3 marc.
10
(4551-02)10
Arholwr yn unig
3. (i) Darllenwch erthyglau Carwyn a Beca yn y cylchgrawn ‘Llais yr Ifanc’. Yna gwnewch y tasgau yn Gymraeg. Mae gan y ddau bethau da a phethau negyddol i ddweud am y tri phwnc. Llenwch y gridiau yn Gymraeg. Cofiwch roi atebion cryno a pheidiwch â chopïo brawddegau o’r darn darllen.
Read Beca and Carwyn’s articles in the magazine ‘Llais yr Ifanc’. Then complete the tasks in Welsh. Both have positive and negative things to say on the three topics. Complete the grids in Welsh. Remember to answer concisely and don’t copy complete sentences from the reading passage. [24]
Carwyn
Rydw i’n un deg chwech oed ac yn byw yng Ngogledd Cymru. Fy hoff beth am Gymru ydy’r cestyll enwog, fel castell Dolbadarn yn Llanberis. Rydw i’n hoffi mynd i weld y cestyll a darllen am eu hanes. Yn anffodus dydy’r tywydd yng Nghymru ddim yn dda yn yr haf ac mae’r glaw yn ddiflas pan dw i’n gwersylla.
Mae sinema dda yn ardal Llandudno a gwylio ffilmiau ydy fy hoff ffordd o ymlacio. Y lle gorau i wylio ffilmiau ydy’r sinema achos mae’r sgrîn yn fawr ac mae’r sain yn hyfryd. Fydda i ddim yn hoffi gwylio ffilmiau arswyd fel Dracula achos dydw i ddim yn gallu cysgu yn y nos ar ôl eu gweld.
Mis nesaf mae fy chwaer yn priodi yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ac wrth gwrs mae rhaid i mi fynd. Ond mae’n gas gen i fynd i briodas achos dydw i ddim yn hoffi gwisgo dillad priodas fel siwt ac eistedd am oriau’n gwrando ar bobl yn siarad. Fy hoff beth ydy mynd i yl gerddoriaeth fel Portmeirion, cyfarfod â ffrindiau a chael cysgu mewn pabell.
WJEC CBAC Cyf. © WJEC CBAC Ltd.
Cymru
Pam?
Beca
Un peth dw i ddim yn hoffi am Gymru ydy does dim ffordd dda o’r De i’r Gogledd. Nawr mae’n cymryd pedair awr i deithio o Gaerdydd i Gaernarfon ac mae hynny’n beth drwg i ddiwydiant.
Fy hoff beth am Gymru ydy’r iaith Gymraeg achos mae hynny’n ein gwneud ni’n wahanol i bob gwlad arall yn y byd.
Fy hoff ddigwyddiad arbennig i ydy mynd i barti pen-blwydd ffrindiau. Rydw i wrth fy modd yn gwrando a dawnsio i gerddoriaeth dda ac wrth gwrs cael bwyd a diod blasus.
Hoff ddigwyddiad arbennig fy rhieni ydy mynd i’r opera. Mae’n gas gyda fi fynd gyda nhw achos dydw i ddim yn hoffi’r gerddoriaeth ac yn aml iawn dydw i ddim yn gallu deall y caneuon oherwydd maen nhw mewn iaith fel Eidaleg.
Rydw i wrth fy modd yn gwylio ffilmiau da ond mae’n gas gyda fi fynd i’r sinema i’w gweld. Rydyn ni fel teulu yn gwylio ffilmiau newydd gartref gyda’n gilydd achos mae’n llawer rhatach na mynd i’r sinema ac mae llawer mwy o ddewis ar Netflix. Dydyn ni byth yn gwylio ffilmiau rhyfel fodd bynnag achos mae gormod o drais yn y ffilmiau ac mae’n gas gyda fi weld pobl yn cael eu lladd.
WJEC CBAC Cyf. © WJEC CBAC Ltd.
Trowch y dudalen. Turn over.
Cymru
Pam?
Arholwr yn unig
(ii) Dewiswch beth ydych chi’n meddwl ydy’r pwynt gorau yn y darnau a rhowch eich rhesymau personol chi am eich dewis.
Choose what you think is the best point made in the reading passages and give your personal reasons for your choice. [√ = 3]
Cofiwch wneud yn glir yn Gymraeg at ba bwynt ydych chi’n cyfeirio. Remember to make it clear in Welsh to which point you’re referring.
(iii) Dewiswch y pwynt dydych chi ddim yn hoffi yn y darnau a rhowch eich rhesymau personol chi am eich dewis.
Choose the point that you don’t like in the reading passages and give your personal reasons for your choice. [√ = 3]
Cofiwch wneud yn glir yn Gymraeg at ba bwynt ydych chi’n cyfeirio. Remember to make it clear in Welsh to which point you’re referring.
WJEC CBAC Cyf. © WJEC CBAC Ltd.
Sticky Note
Mynegi barn yn glir gan ddefnyddio ‘hoffwn i’ yn effeithiol iawn er mwyn rhoi ei safbwynt.
Sticky Note
Yn cloi yn gryno ac effeithiol gan fynegi ei dyhead yn glir.
WJEC CBAC Cyf.
7
C.3 (i) Darllenwch erthyglau Carwyn a Beca yn y cylchgrawn – ‘Llais yr Ifanc’. Yna gwnewch
y tasgau yn Gymraeg. Mae gan y ddau bethau da a phethau negyddol i ddweud am y tri phwnc. Llenwch y gridiau yn Gymraeg. Cofiwch roi’r atebion yn gryno a pheidiwch â chopïo brawddegau o’r darn darllen. [24 + = 6] = [30]
Carwyn 12 x 1 = 12
Cymru Hoffi – Beth? Cestyll (enwog) Pam? Mynd i’w gweld / darllen eu hanes Ddim yn hoffi – Beth? Tywydd Pam? Glaw yn ddiflas (pan mae’n gwersylla) Ffilmiau Hoffi gwylio ble? Llandudno / sinema Pam? Sgrîn fawr / sain hyfryd Ddim yn hoffi. Pa fath? Arswyd Pam? Ddim yn gallu cysgu (wedyn) Digwyddiad arbennig Yn hoffi Gyl gerddoriaeth Pam? Cyfarfod ffrindiau / cysgu mewn pabell Ddim yn hoffi Priodas Pam ? Ddim yn hoffi dillad priodas / siwt / eistedd am oriau
WJEC CBAC Cyf.
8
Beca 12 x 1 = 12 Cymru Hoffi – Beth? Iaith Pam? Gwneud Cymru’n wahanol Ddim yn hoffi – Beth? Dim ffordd dda o’r De i’r Gogledd Pam? Cymryd pediar awr / peth drwg i ddiwydiant Ffilmiau Hoffi gwylio – Ble? Gartref Pam? Rhatach / mwy o ddewis (ar Netflix) Ddim yn hoffi. Sut ffilmiau? Rhyfel Pam? Gormod o drais / gas ( ganddi) weld lladd Digwyddiad arbennig Yn hoffi (Mynd i) barti ffrindiau Pam? Hoffi dawnsio / bwyd / diod / blasus Ddim yn hoffi. (Mynd i) Opera Pam? Ddim yn deall y caneuon (ii) Dewiswch beth ydych chi’n meddwl ydy’r pwynt gorau yn y darnau a rhowch eich
rhesymau personol chi am eich dewis. [3] (iii) Dewiswch y pwynt dydych chi ddim yn hoffi yn y darnau a rhowch eich rhesymau
personol chi am eich dewis. [3] Cofiwch wneud yn glir at pa bwynt ydych chi’n gyfeirio.
Beth ydych chi’n meddwl o beth mae Carwyn yn dweud am ffilmiau? Ydych chi’n cytuno neu anghytuno? Pam?

Recommended