Zappa 2010

  • View
    1.251

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Zappa 2010

ZappaBaigiau studijas:kur dti popierl?Ar lietuviai tikrai myli krepin?Komarai Vilniaus vieajame transporteDarbas trukdo studijoms. Ir atvirkiaiKiek Lietuvoje liko patriot?2010 Nr. 1 2Turinysiame numeryje:Redaktoriaus laikas3Mokslo boktai4-6 JaunjmokslininkgalvoskiaiVisuomens pulsas7-9 Penkiasdeimtpatriot!Buitis ir btis10-12 Gyvenimassutvais:laisvmainomapilnaldytuvStudenteka13-17 Gyvenimomokyklaarpopierlis?18-20 Nuostudentoikiverslininko21-23 Kaskamtrukdo?Gero kelio24-27 VieojotransportokomaraiMitai ir tikrov28-31 Pergalikaitai:dviveidkrepiniobacilaLaisvalaikis32-35 KelionponemokamosriokratDaikt literatra36-39 GyvenimassavaiparbalengviiprotjimaiMeno efektai40-43 10pamokiPandorosplanetosPaproiai ir proiai44-46 Jantsteisynas:kasslypiuiaurietikoudarumo?40-43 p.28-31 p.13-17 p.36-39 p.44-46 p.Vyginto Skaraiio nuotr.Virelyje - Franko Zappos paminklas Vilniuje. Julijos Cybulskos nuotrauka.3ZappaMaironiog.7,LT-01124VilniusTelefonas:852193047El.patas:zzurnalas@gmail.comProjektovadovasLekt. Deimantas JastramskisRedaktoriusMantas MikysKalbosredaktoriusArnoldas mitasKorespondentaiJulija BukelLaurynas ButkauskasJulija CybulskaAna JukneviitOlga MaciuleviitMantas MikysGintar MiceviitElita NarkeviNeringa PikturnaitArnoldas mitasMarijus VeerskisAgn VerbalytFotografJulija CybulskaDizainersJulija BukelAgn VerbalytredakToriaus laikasRokournalistikataimons,nemokantysrayti,raantystiems,kurienemokaskaityti,apiemones,kurieneturikpasa-kyti.TokspoiriskadaiseFrankuiZappaiutraukmuziknemalon:jokandidatrRokolovsmuziejusatmetdukar-tus.Kas tinka rokui, kartais tinka pasauliui. Ir taip knieti ietiket klijuoti ne tik muzikos urnalistams, bet iniasklaidaiapskritai...Dartikrovikiauiniasklaidnusakytumkaipmones,ku-rie nesusikaupia rayti, raanius monms, kurie nesusikau-pia skaityti, apie mones, kurie nesusikaupia pasakyti niekodomaus.FrankasZappanesusikauppervissavogyvenim.Auto-riuspalikonet80krybosalbum.Tarpdainnrasuperhi-t. Tik nedidel dalis krini nulifuoti ir nugludinti. Kaipbebt,Zapposmuzikaapimavisk:nuosimfoninisskambiikiaidimovaidmenimisirtonomonologoscenoje.Kritikai teigia: didel Zappos palikimo dalis yra lamtas.Bet Zappa kryboje nesureikmino rezultato. Visk ibandytiautoriuiatrodkurkasdomiau.Todl atsirado ir Zappa urnalas. Tam, kad imoktumevertinti ne tik rezultat, bet ir aidim. nybtume perfekcio-nizmui.Suklystume,betpamgintume.Todl, tikiuosi, kad tarp vis i nesusikaupim: mums raant, o Jums mediojant antrates, varstant nuotraukas irbetkokiakainavengiantrimtojotekstomesirsusitiksime.

Malonausskaitymo,MantasVilniaus uniVersiteto magistrantros studij programos urnalistika i kurso urnalins urnalistikos analitinio projekto dalyko mokomasis urnalas4Jaunj mokslinink galvoskiaiJulijos Cybulskos nuotr.ARNOLDAS MITASKas tie jaunieji mokslininkai?Akiniuoti iurknai, grauiantysknygas?Turbtjiemokosiviende-imtukais,neturilaisvalaikio,ikalaviskikimenkiausiossmulkmenos,o kasdien neioja markinius sukaklaraiiu!Bet mes ia apie moksliukusnemokslininkus!Jaunasis mokslininkas tikrainra koks nors deimtukininkas,kuris moka perskaityti vadovl,imokti mediag ir paskui jidstyti.Paymiaitikrainesvar-biausi, teigia Einoras Ramonas,VGTU mechanikos ininerijospirmo kurso studentas. Tarppaskutini studento darb su-konstruotas radijo bangomis val-domas povandeninis laivas beibelaidis povandenini tyrimaparatas. Einoras teigia: Jaunasismokslininkastaiiekotojas.Jisga-livisikaineimanytimatematikos,fzikos, bet pakanka turti gervaizduot. Studento nuomone,svarbiausiamoktimstyti.Amius mokslui ne ribaSutiksite, jog mstyti moka irdeimtokai,irprofesoriai.Mokslasnesportas,kurisisunkiajgasiki35-erimet,teigiaBiochemijosinstituto moksl daktaras Ginta-ras Valinius. Pagal apibrimmokslininkutampamagijusmoks-linlaipsn.Taiau,moksldaktaroteigimu,mokslininkugalibtiirta-lentingasdeimtokas,irstudentas.Tiesa, jaunuosius mokslininkusvienijanios Lietuvos jaunjmokslinink sjungos statuoseteigiama,jogjaunaisiaismokslinin-kais gali vadintis asmenys iki 35-eri met. Tai gali bti ir Lietu-vos, ir usienio pilieiai, mokslinveiklvykdantysmsalyje.Jogundas Armaitis jaunasisLietuvosmokslininkas,VUFizikosfakultetotaikomosiosfzikosbaka-lauras, iuo metu studijuojantisteorins fzikos magistrantrosprogram ir dirbantis mokslindarb Olandijoje Utrechto uni-versitete, taip pat sutinka, jog jau-nuoju mokslininku galima btiiki 35 met. Tiesa, pasak jaunuo-lio, vidutin gyvenimo trukmisivysiusiosealyseartjaprie90met, todl nortsi jaunystssvoktaikytiilgiauneianksiau.Pirmieji ingsniai sudtingiMokslininkams taip pat reikiakvpimo. O jis gali ateiti bet kuriakimirk. Eini gatve ir gavoji: oVakaruose jaunieji mokslininkai skatinami dirbti mokslin darb. Ten j veikla ypa vertinama, pel-ninga ir perspektyvi. Lietuvos jaunieji mokslininkai, deja, gali tik pavydti usienio kolegoms. Nors lietuvi mokslininkai skmingai konkuruoja pasau-lyje, taiau didelio palaikymo i valstybs negauna. Ir vargu ar gaus, jeigu niekas nesikeis.Mokslo bokTai5kodlvienakreivlinkstaprieingpusneitikiesi?Kodlyrataip,onekitaip?,pasakojaG.Valinius.Taiau kvpimas ir idjos tikviena medalio pus. Mintis reikiagyvendinti,itirtiirpatikrinti.J. Armaiio manymu, jauniejimokslininkaituribtimotyvuotiirsiekiantyssavotikslo,nesitikdamistaigaus (ar jokio) materialaus at-lygio.Nors J. Armaitis engia moks-linink keliu, taiau sutinka, kadpirmiejiingsniaiyrasudtingi.Jau-nuolioteigimu,pagrindinproblemaruoiant jaunuosius mokslininkusLietuvoje yra mokslo sistemosudarumas. Su juo sutinka ir G.Valinius. Jaunas mogus, atjs universitet usienyje, ino, kadnuo jo daug priklauso. Studentasgavs param, apsilanks labo-ratorijose, staavs jose gaunane tik patirties, bet ir tam tikrvisuomenin status. Lietuvoje tonrasvarbiautiktisavovirinin-kui, o ne siekti norimo rezultato,teigiamoksldaktaras.J. Armaiio nuomone, jaunuo-sius mokslininkus Lietuvoje lik-ti skatina nebent inertikumas,nenoras kak keisti, nedidelkonkurencija,lengvossidarbinimoslygos,asmeninsprieastys(Lie-tuvojeesantysdraugai,eimosna-riai) bei patriotikumas. Manau,kad Lietuvoje lieka inertikiausi irpatriotikiausi studentai. Jie ne-btinai geriausi mokslininkai, betnebtinaiirblogiausi,sakojau-nuolis.Jogundo teigimu, silomasmokslinisdarbasLietuvojenevisa-da prilygsta Vakar Europai atly-gio dydiu ar domumu: Dideldarbo dal Lietuvoje suvalgopopierizmas administraciniaireikalai, kova u fnansavim, lo-bizmas. Likusioje pasaulio dalyjeiaisdalykaismokslininkai,atrodo,usiimamaiau.Mokslininkai kelia sparnusJogundasmagistrantrosstudi-joms pasirinko Utrechto univer-sitet. Studentas ivyko, nes jdominanioje srityje kvantinilaukteorijoseimoko,kogero,visk,kLietuvagaljopasilyti.Jogundo nuomone, nesveika,tiek moksline, tiek psichologineprasme, praleisti vis akademingyvenim viename universitete.Galiausiai,Jogunduibuvosuteiktastipendija, u kuri studentas galisavarankikaipragyventi.E. Ramonas tik VGTU pirma-kursis, taiau jo galvoje jau kir-ba mintis, kad baigs bakalaurostudijas mokslus ts usienyje. Jovilgsnis krypsta Maskvos Lo-monosovouniversitet.J. Armaiio manymu, jaunjmokslinink emigracija yra idalies natralus reikinys: Kiek-viena alis, o ypa tokia kaip Lie-tuva, net ir turdama milinikbiudet, galt ilaikyti ger lygnebent atskirose mokslo srityse.Jeigu jaunasis mokslininkas susi-domi sritimi, kurios specialistskatina ir prastesns materialinsbei psichologins darbo slygospripastajauniejimokslininkai.Mokslinink emigracijai ma-inti Jogundas silo naikintibiurokratizm mokslo sistemoje,didinti fnansavim bei skaidriauskirstyti las. G. Valinius taippat kalba apie skaidresn mokslofnansavim. Pasak jo, kiekvienasturi aikiai inoti l gavimotaisykles ir niekam neturi kiltiabejoni,kadfnansavimmoksluiLietuvojegaunatikvogeriai.Vasaros mokslins praktikos Norint pagerinti padt, labiaumotyvuoti jaunuosius mokslinin-kusdirbtimokslindarbLietuvo-je,G.Valiniusdar2003metaispa-sil Lietuvos mokslo tarybai stu-dentmokslinspraktikosvasarosmetu koncepcij, kurios tikslas paskatintistudentusdirbtimoksli-ndarbLietuvoje.Tuolabiau,jogvasaros mokslins praktikos metuskiriamastipendijajaunajammoks-lininkuinramaesnneiprekyboscentrokasininkoatlyginimas.Vasarosmokslinipraktikpro-jektas pltojamas iki iol. Norsi pat pradi buvo io projektoskeptik,prisipastajoiniciatoriusG.Valinius,taiauprojektoskmenetikpatikjovisijie,irdabarkar-tu skmingai bendradarbiauja, betirvietimoirmoksloministerija,Eu-roposSjungosstruktrosfondad-ministratoriai,kurieremiaioprojek-toidj.G.Valiniusdiaugiasi,kadprojektaspleiasiiryraskmingas.iais metais tikimasi sulaukti irusienio ali student, noriniatlikti vasaros mokslines prakti-kas Lietuvoje, nors jau ir anksiaubuvo atvyk lietuvi studentstudijuojani Oksfordo, efldo,Kembridouniversitetuose.Moksl daktaras teigia, jogAsmeninio archyvo nuotr.Einoras Ramonas tik pirmakursis, taiau jau gali pasigirti sukonstruotu radijo bangomis valdomu povandeniniu laivu ir belaidiu povandenini tyrim aparatu.Mokslo bokTai6motyvuoti jaunuosius mokslinin-kus galima tik tokiais projek-tais, kur dalyvaudamas jaunasismokslininkas mato vis sistem ividausirmatojskaidri,pagrstlogika, principais dirbti, usidirbtiir turti dom darb. Motyvuotijaunuosius mokslininkus galimaparodant jiems gyvus pavyzdius,kadLietuvapajgiparuotijaunu-osius mokslininkus ir turi puikiusspecialistus, kurie vertinami pa-saulyje,kalbaG.Valinius.Geriausi prot medioklKit ali paadai visikai ap-mokti jaunj Lietuvos moks-linink studijas dar viena prie-astis, skatinanti jaunj Lietuvosmokslininkemigracij.Danai geriausi ms jauniejimokslininkai, skmingai pasirodolimpiadose,gaunaprivaiuskvie-timus atvykti studijuoti vien arkit usienio universitet. Univer-sitetas kartu pasiada fnansuotij studijas, teigia G. Valinius.Ilaikyti jaunuosius talentus su-dtingas udavinys Lietuvos uni-versitetams. Vakar universitetaitamturididesneslas,okartugalipasilytistudentamsmodernesneslaboratorijas, mokslo tyrim cen-trus.Dar studij metu ivyk moks-lininkai apie grim tvyn gal-vojanenoriai.StipendijstudijomsUtrechte gavs Jogundas neadagrti Lietuv dar bent 510met. Galbt kada nors griu.Mokslinink rinka Vakar Euro-poje gerokai perpildyta, Lietu