3
/I f ^ ' ZADACI ZA VJEZBU - KNJIGOVODSTVO S OBRACUNOM PROIZVODNJE 1. Zadatak Poduzece vremenski razgranicava trosak reklame. Na pocetku godine planirani trosak iznosi 36.000 kn. Proknjizite tromjesecno obracun planiranih troskova vodeci racuna da su izdaci prema fakturama dobavljaca nastali 15.5 - 9.000 kn i 11.11. -18.000 kn. 2. Zadatak Ukupni trgskgyi proizvoda u obracunskom razdoblju iznose 600.000 kn. Obracunom je utvrdeno da troskovi koji se odnose na kolicinu^dpvrsenihproJzyjda iznose 520.000 kn. Pogon je dovrsio tri proizvoda i to A - 1.000 kom, B - 950 kom, C - 450 kom. Ekvivalentni odnos apsorbiranja troskova izmecfu proizvoda je slijedeci: za proizvod A=l,00; 6=1,20; C=l,50. Izradite obracunsku kalkulaciju pomocu ekvivalentnih brojeva. Proknjizite prijenos troskova. (u $1$} A b AOOO /I . ooo 760, 4 3. Zadatak Provodi se vrijednosno uskladivanje zaliha sirovina i materijala buduci je procjenom utvrdeno da vrijednost zaliha. sirovina i materijala zbog pada kvalitete (uslyed loseg sk1adistenja).treba smjnjiti za 22.000 kn. Takoder, dobavljac kojemu je dan predujam u iznosu od 100.000 kn za narucenu opremu nije ga isporucio pa se procjenjuje da je neizvjesna isporuka opreme i povrat predujma. 4. Zadatak Poduzece ,,Panel" ima u proizvodnji 4 odjela i to dva proizvodna pogona i dva pomocna odjela koji servisiraju proizvodne pogone. DTP koji su nastali u prvih 6 mjeseci 2012. evidentirani u razredu 4 i obuhvaceni po mjestima troskova bili su slijedeci (u 000 kn): Proizvodni pogon za proizvodnju dijelova (mjestotroska 1100) ukupni DTP 74.000 kn. Pogon montaze gotovih proizvoda (mjestotroska 1200) ukupni DTP 80.000 kn. Odjel elektro - mehanickog odrzavanja (mjesto troska 2100) ukupni DTP 23.000 kn. Odjel pripreme rada i kontrole kvalitete (mjesto troska 2200) ukupni OTP 12.000 kn. Management proizvodnih pogona dogovorio je s racunovodstvom kriterije za rasporedivanje OTP pomocnih mjesta troskova na proizvodne pogone. Troskovi odrzavanja rasporeduju se na proizvodne

Zadaci s Vježbi 27.11

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zadaci s Vježbi 27.11

/I f

^'

ZADACI ZA VJEZBU - KNJIGOVODSTVO S OBRACUNOM PROIZVODNJE

1. Zadatak

Poduzece vremenski razgranicava trosak reklame. Na pocetku godine planirani trosak iznosi36.000 kn. Proknjizite tromjesecno obracun planiranih troskova vodeci racuna da su izdaci premafakturama dobavljaca nastali 15.5 - 9.000 kn i 11.11. -18.000 kn.

2. Zadatak

Ukupni trgskgyi proizvoda u obracunskom razdoblju iznose 600.000 kn. Obracunom je utvrdenoda troskovi koji se odnose na kolicinu^dpvrsenihproJzyjda iznose 520.000 kn. Pogon je dovrsio triproizvoda i to A - 1.000 kom, B - 950 kom, C - 450 kom. Ekvivalentni odnos apsorbiranjatroskova izmecfu proizvoda je slijedeci: za proizvod A=l,00; 6=1,20; C=l,50. Izradite obracunskukalkulaciju pomocu ekvivalentnih brojeva. Proknjizite prijenos troskova.

(u $1$}

Ab

AOOO /I . ooo760,

4

3. Zadatak

Provodi se vrijednosno uskladivanje zaliha sirovina i materijala buduci je procjenom utvrdeno davrijednost zaliha. sirovina i materijala zbog pada kvalitete (uslyed loseg sk1adistenja).treba smjnjiti za

22.000 kn. Takoder, dobavljac kojemu je dan predujam u iznosu od 100.000 kn za narucenu opremu

nije ga isporucio pa se procjenjuje da je neizvjesna isporuka opreme i povrat predujma.

4. Zadatak

Poduzece ,,Panel" ima u proizvodnji 4 odjela i to dva proizvodna pogona i dva pomocna odjela koji

servisiraju proizvodne pogone. DTP koji su nastali u prvih 6 mjeseci 2012. evidentirani u razredu 4 i

obuhvaceni po mjestima troskova bili su slijedeci (u 000 kn):

Proizvodni pogon za proizvodnju dijelova (mjestotroska 1100) ukupni DTP 74.000 kn.

Pogon montaze gotovih proizvoda (mjestotroska 1200) ukupni DTP 80.000 kn.

Odjel elektro - mehanickog odrzavanja (mjesto troska 2100) ukupni DTP 23.000 kn.

Odjel pripreme rada i kontrole kvalitete (mjesto troska 2200) ukupni OTP 12.000 kn.

Management proizvodnih pogona dogovorio je s racunovodstvom kriterije za rasporedivanje OTP

pomocnih mjesta troskova na proizvodne pogone. Troskovi odrzavanja rasporeduju se na proizvodne

Page 2: Zadaci s Vježbi 27.11

\e na temelju povrsine (m2). a troskovi pripreme rada i kontrole kvalitete na temelju broia

zaposlenih.

Na temelju analitickih evidencija, evidencije o povrsini i broju zaposlenih racunovodstvo raspolaze sa

slijedecim podacima:

ODRZAVANJE

PRIPREMA I KONTROLA

PROIZVODNJA

MONTAZA«

UKUPNO

500

1.000

3.500

7.000

12.000

25

20

50

200

295

Primjenom direktne metode rasporedite OJP odrzavanja i pripreme i kontrole kvalitete.

„ &o•ooO

5. Zadatak -fi. • • - • • - / ' •

Pocetne zalihe proizvodnje u.toku i gotoVih proizvoda iznoseN20.000 kn. Ukupni troskovi razreda

obracunskom razdoblju iznose 900.000 kn. U strukturi troskova troskovi proizvoda (dio troskova koji

se obracunaya po proizvodima) je 600.000 kn, a troskovi razdoblja (dio troskova koji se neposredno

nadoknaduje iz ukupnog prihoda)/je 300.000 kn. Prema obracunu proizvodnje utvrdeni troskovi za

nedovrsene proizvode su 60.000 kn. Ostatak troskova odnosi se na dovrsenih 500 kom proizvoda "A"

koji se na zalihama evidentiraju po planiranom trosku proizvodnje od 1.500 kn po komadu.

Proknjizite prijenos troskova iz razreda 4 na proizvodnju i gotove proizvode. Isporuceno je kupcu

"Gavran" 150 kom proizvoda "A" i ispostavljena faktura na iznos 250.000 kn plus PDV. Proknjizite

prijenos troskova za prodanu kolicinu gotovih proizvoda u razdoblju. Utvrdite i proknjizite rezultat

poslovanja.

6. Zadatak

Poduzece "Galaksija" u svom sastavu ima proizvodni pogon "Z" koji je u veljaci 2012. iskazao, nakon

rasporeda DTP sporednih i glavnih mjesta troskova, ukupne OTP u iznosu od 50.000 kn. Struktura tih

DTP je slijedeca:

Page 3: Zadaci s Vježbi 27.11

• trosak indirektnog materijala 20.000 kn s

• trosak indirektnog rada 15.000 kn

• amortizacija gradevinskih objekata 6.000 kn

• amortizacija opreme 1.500 kn

• amortizacija patenata 4.000 kn

• trosak pogonskog goriva (indirektan trosak) 3.000 knr̂

• osiguranje pogonske zgrade 500 kn

U veljaci proizvodni pogon "Z" kompletirao je tri radna naloga 101,102 i 103 (oznake analitickih

konta proizvodnje).p

Iz racunovodstvene evidencije (materijalno knjigovodstvo) i operativne evidencije o utrosku sati

direktnog rada i strojnih sati dobiveni su slijedeci podaci:

radni natog podaci analitickih i operativnih

evidencija

trosak direktnog materijala

trosak direktnog rada

sati direktnog rada

strojni sati - . .

Oftl f/)ff*l V JL\JJ.

5.000 kn

15.000 kn

9.000 sati

4^400 sati :

RNW2

10.000 kn

8.000 kn

3.000 sati

2.100 sati

RN103

4.000 kn

5.000 kn

2.050 sati

1.700 sati' . '

Racunovodstvo poduzeca "Galaksija" treba za pogon "Z" za veljacu 2012. utvrditi troskove svakog

radnog naloga (troskove proizvoda) koristeci kao bazu za rasporedivanje opcih troskova proizvodnje

na radne naloge sate direktnog rada.