of 26 /26
IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje Odgovorno projektiranje 1 STANDARDI ZNANJ ZA OSNOVNI IN DOPOLNILNI STROKOVNI IZPIT za odgovorno projektiranje (TEMELJNA IZPITNA VPRAŠANJA) A. SPLOŠNI DEL PROSTORSKO NAČRTOVANJE, GRADITEV OBJEKTOV, ZBORNIČNI SISTEM ZAKONO DAJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA , ZPNačrt IN DRUGI ( ZUrep-1, Ur. l. RS št. 110/02; ZPNačrt, Ur. l. RS št. 33/07; ZPNačrt-A, Ur. l. RS št. 108/09, ZPNačrt-B, Ur.l. RS št. 57/12, ZUPUDPP Ur.l. RS št. 80/110, Ur. l. RS št. 110/10 popravek, ZUPUDPP-A, Ur.l. RS št. 57/12) 1. Kaj ureja zakonodaja prostorskega načrtovanja 2. ZPNačrt-B uvaja novo terminologijo«državni prostorski red« (DPR). Kaj zagotavlja in določa DPR ? 3. Kdo so nosilci urejanja prostora ? 4. Kaj pomeni v zakonu izraz celovita prenova? 5. Kaj pomeni v zakonu izraz degradiran prostor ? 6. Kaj pomeni v zakonu izraz enota urejanja prostora ? 7. Kaj predstavlja gospodarska javna infrastruktura ? 8. Kaj je grajeno javno dobro ? 9. Kaj pomeni v zakonu izraz krajina ? 10. Kaj je meja zazidljivosti ? 11. Kaj je namenska raba zemljišč ? 12. Kdo so nosilci urejanja prostora ? 13. Kaj je območje naselja ? 14. Kaj je poseg v prostor ? 15. Kaj je prikaz stanja prostora ? 16. Kdo je pripravljalec prostorskega akta ? 17. Kaj je prostorska ureditev ? 18. Kaj so prostorski izvedbeni pogoji ?

za odgovorno projektiranje · Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje Odgovorno projektiranje 2 19. Kaj je prostorski razvoj ? 20. Kaj je prostorsko na črtovanje

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of za odgovorno projektiranje · Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje Odgovorno...

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  1

  STANDARDI ZNANJ ZA OSNOVNI IN DOPOLNILNI STROKOVNI IZPIT

  za odgovorno projektiranje

  (TEMELJNA IZPITNA VPRAŠANJA)

  A. SPLOŠNI DEL PROSTORSKO NAČRTOVANJE, GRADITEV OBJEKTOV, ZBORNIČNI SISTEM

  ZAKONO DAJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA , ZPNačrt IN DRUGI ( ZUrep-1, Ur. l. RS št. 110/02; ZPNačrt, Ur. l. RS št. 33/07; ZPNačrt-A, Ur. l. RS št. 108/09, ZPNačrt-B, Ur.l. RS št. 57/12, ZUPUDPP Ur.l. RS št. 80/110, Ur. l. RS št. 110/10 popravek, ZUPUDPP-A, Ur.l. RS št. 57/12)

  1. Kaj ureja zakonodaja prostorskega načrtovanja 2. ZPNačrt-B uvaja novo terminologijo«državni prostorski red« (DPR). Kaj zagotavlja in

  določa DPR ? 3. Kdo so nosilci urejanja prostora ? 4. Kaj pomeni v zakonu izraz celovita prenova? 5. Kaj pomeni v zakonu izraz degradiran prostor ? 6. Kaj pomeni v zakonu izraz enota urejanja prostora ? 7. Kaj predstavlja gospodarska javna infrastruktura ? 8. Kaj je grajeno javno dobro ? 9. Kaj pomeni v zakonu izraz krajina ? 10. Kaj je meja zazidljivosti ? 11. Kaj je namenska raba zemljišč ? 12. Kdo so nosilci urejanja prostora ? 13. Kaj je območje naselja ? 14. Kaj je poseg v prostor ? 15. Kaj je prikaz stanja prostora ? 16. Kdo je pripravljalec prostorskega akta ? 17. Kaj je prostorska ureditev ? 18. Kaj so prostorski izvedbeni pogoji ?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  2

  19. Kaj je prostorski razvoj ? 20. Kaj je prostorsko načrtovanje ? 21. Kaj pomeni pojem razpršena gradnja ? 22. Kaj je razpršena poselitev ? 23. Kaj predstavlja v zakonu pojem razvojna regija ? 24. Kaj so smernice ? 25. Kaj je stavbno zemljišče ? 26. Kaj so v zakonu imenovane zelene površine ? 27. Kaj cilj prostorskega načrtovanja ? 28. Kaj je načelo trajnostnega prostorskega razvoja ? 29. Kaj predstavlja načelo javnosti ? 30. Kaj je načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij ? 31. Kaj je načelo prevlade javnega interesa ? 32. Kaj je načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora ? 33. Kaj je načelo vključevanja varstva kulturne dediščine ? 34. Kaj je načelo strokovnosti ? 35. Kakšna je pristojnost države in občin na področju prostorskega načrtovanja ? 36. Katere so prostorske ureditve državnega, regionalnega in lokalnega pomena ? 37. Kaj pomeni pojem nadomestno ukrepanje države ? 38. Katere prostorske akte določa ZPNačrt ? 39. Kakšna so medsebojna razmerja prostorskih aktov ? 40. Na katere prostorske akte se nanaša celovita presoja vplivov na okolje ? 41. Kakšna je oblika prostorskih aktov ? 42. Katere so priloge prostorskega akta ? 43. Kako so hranjeni prostorski akti ? 44. Kakšen je namen in vsebina državnega strateškega prostorskega načrta ? 45. Kakšen je postopek priprave državnega strateškega prostorskega načrta ? 46. Kakšno je sodelovanje ministrstev in občin v postopku priprave državnega strateškega

  načrta ? 47. Kakšen je namen in vsebina državnega prostorskega načrta ? 48. Kakšen je postopek priprave državnega prostorskega načrta ? 49. Kaj pomeni v zakonu izraz sodelovanje javnosti ? 50. Kakšno je sodelovanje občin v fazi priprave državnega prostorskega načrta ? 51. Kakšna je priprava predloga in sprejem državnega prostorskega načrta ? 52. Kakšno je sodelovanje države in občin pri načrtovanju prostorske ureditve skupnega

  pomena ? 53. Kakšen je namen in vsebina občinskega prostorskega načrta ? 54. Kaj je enota urejanja prostora v prostorskem načrtu občine ? 55. Kakšna je vloga urbanističnega načrta v občinskem prostorskem načrtu ? 56. Kakšno je lahko načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja

  naselja? 57. Kakšen je postopek priprave občinskega prostorskega načrta ? 58. Kaj je občinski strateški prostorski načrt ? 59. Kaj je občinski podrobni prostorski načrt ? 60. Kdo ugotavlja morebitno potrebo presoje vplivov na okolje ?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  3

  61. Kakšen je postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ? 62. Kdo sprejme občinski prostorski načrt ? 63. Medobčinski prostorski akti, kakšen namen imajo in vsebino ? 64. Kakšen je postopek priprave in sprejem regionalnega prostorskega načrta ? 65. Kaj je opremljanje stavbnih zemljišč ? 66. Kaj je komunalna oprema ? 67. Kdaj je stavbno zemljišče opremljeno ? 68. Kako poteka načrtovanje opremljanja stavbnih zemljišč ? 69. Kaj je program in vsebina programa opremljanja stavbnih zemljišč ? 70. Kaj je obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme ? 71. Kaj je pogodba o opremljanju stavbnega zemljišča ? 72. Kaj je komunalni prispevek ? 73. Kdo je zavezanec za komunalni prispevek ? 74. Kaj je pogodba o priključitvi objekta na komunalno opremo ? 75. Kakšna so merila za odmero komunalnega prispevka ? 76. Kdaj gre za oprostitev plačila komunalnega prispevka ? 77. Kdaj je dopustna gradnja objektov na neopremljenih stavbnih zemljiščih ? 78. Kaj je prostorski informacijski sistem ? 79. Kaj je prikaz stanja prostora ? 80. Kaj so podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture ? 81. Ali so podatki iz prostorskega informacijskega sistema javni ?

  78. Kaj je predmet Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) ?

  79. Kaj so prostorske ureditve državnega pomena ? 80. Kakšen je namen DPN ? 81.Kdaj se pojavi celovita presoja vplivov na okolje ? 82.Kakšna je vsebina in oblika DPN ? 83. Kaj je območje načrta ? 84. Kaj predstavlja umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor ? 85. Kaj določajo prostorski izvedbeni pogoji ? 86. Kakšna je oblika DPN ? 87. Kdo so udeleženci postopka priprave DPN ? 88. Kdo so državni nosilci urejanja prostora ? 89. Kdo so lokalni nosilci urejanja prostora ? 90. Kaj je prostorska konferenca ? 91. Kakšen je postopek priprave, odločanje, pobuda ? 92. Kdo daje smernice, usmeritve ? 93. Kdaj je možna analiza smernic ? 94. Kdo pripravi sklep o pripravi načrta ? 95. Kakšno je načrtovanje in študija variant ? 96. Kdaj je možna seznanitev javnosti s študijo variant ? 97. Kdaj je možna seznanitev Občin ? 98. Kdaj je omogočeno mnenje nosilcev urejanja prostora ? 99. Kdaj nastane predlog najustreznejše variante ? 100. Kdo potrdi predlog najustreznejše variante ?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  4

  101. Kakšno je načrtovanje potrjene variante ? 102. Kakšni so učinki uveljavitve uredbe ? 103. Kakšne so posebne oblike sodelovanja države in občin ? 104. Kdaj je izdano dovoljenje za umestitev v prostor ? 105. Kakšno je pridobivanje nepremičnin in pravic na njih ? 106. Kako poteka pridobivanje podatkov ? 107. Kakšne so posebne določbe glede razlastitve in omejitve lastninske pravice ? 108. Kakšno je ocenjevanje vrednosti ? 109. Kakšno je ocenjevanje nadomestil za škodo ? 110. Kdo so ocenjevalci in kakšne so naloge ocenjevanja ? 111. Kakšne so naloge ministrstva, pristojnega za evidentiranje nepremičnin ? 112. Kdaj je stopil v veljavo ZPNačrt-B in ZUPUDPP-A ? ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV, ZGO-1 in drugi (ZGO-1, Ur. l. RS št. 110/02; ZGO-1B, Ur. l. RS št. 126/07; ZGO-1C, Ur. l. RS št. 108/09, ZGO-1D, Ur. l. RS št. 57/12 )

  1. Kaj ureja zakonodaja graditve ( področje uporabe) ? 2. Kaj je graditev objekta po ZGO-1B ? 3. Kdaj določbe ZGO-1B ne veljajo ? 4. Kaj je objekt, kaj je stavba, kaj je gradbeni inženirski objekt ? 5. Kaj je objekt z vplivi na okolje ? 6. Kaj je objekt gospodarske javne infrastrukture ? 7. Kdaj je dovoljeno pričeti z gradnjo ? 8. Kakšen je pogoj za začetek gradnje enostavnega objekta ? 9. Kakšen je pogoj za spremembo namembnosti ? 10. Gradbeno dovoljenje pri spremembi namembnosti v primeru nezahtevnih

  objektov in enostanovanjskih objektov je/ni potrebno ? 11. Kaj je pogoj za začetek uporabe objekta ? 12. Uporabno dovoljenje v primeru enostavnega, nezahtevnega objekta ter

  enostanovanjske stavbe je/ni potrebno ? 13. Kakšni so pogoji za začetek vzdrževanja objekta ? 14. Kako so objekti razvrščeni z ozirom na zahtevnost ? 15. Katere so bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati objekti ? 16. Kdo ima pristojnost izdaje gradbenih predpisov ? 17. Kako se zagotavlja zanesljivost objekta ? 18. Kaj je tehnična smernica in kdo ima pristojnost izdaje tehničnih smernic ? 19. Kako morajo biti grajeni objekti v javni rabi zaradi dostopa ? 20. Kaj je grajeno javno dobro državnega in kaj lokalnega pomena ? 21. Kaj je projektiranje ? 22. Kdo so udeleženci pri graditvi objektov ? 23. Kdo je dolžan zavarovati dejavnost pred škodo ?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  5

  24. Kaj pomeni pojem »izključevanje« med udeleženci pri graditvi (po ZGO-1C)? 25. Katere so vrste projektne dokumentacije ? 26. Katere so vrste načrtov ? 27. Kdo ima pristojnost zahtevati revizijo projekta ? 28. Katera faza projekta in karete vsebine so predmet revizije ? 29. Kdo je odškodninsko odgovoren za morebitne napake pri opravljeni reviziji ? 30. Kakšna je naloga investitorja, odgovornega projektanta, odgovornega vodje

  projekta, odgovornega vodje projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja in odgovornega revidenta ?

  31. Kdo je lahko projektant, izvajalec, nadzornik, revident ? 32. Katere so temeljne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju ? 33. Katere so posebne zahteve projektiranja ? 34. Kako se določa območje za določitev strank ? 35. Kaj pomeni razveljavitev Uredbe o območju za določitev strank v postopku izdaje

  gradbenega dovoljenja (Ur.l. RS št.37/08) in Odločba Ustavnega sodišča ( Odločba štev. U-I-165/09, Ur. l. RS št. 20/11) o razveljavitvi 1. in 2. odst. 62. člena ter 74. člena ZGO1-B ?

  36. Obveznost pridobitve projektnih pogojev in soglasij ter soglasja za priključitev ! 37. Katera dokumentacija je osnova za izdajo soglasja za priključitev ? 38. Kakšen je rok za izdajo projektnih pogojev ? 39. Kakšni so roki za izdajo projektnih pogojev pri zahtevnih objektih in manj

  zahtevnih objektih v primeru varovanih območij ? 40. Kakšen je rok za izdajo soglasja na projektne rešitve ? 41. Kakšni so roki za izdajo soglasij pri zahtevnih objektih, manj zahtevnih objektih,

  , nezahtevnih objektih, enostavnih objektih, v primeru varovanih območij ? 42. Ali soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev ter soglasja za

  priključitev zaračunavajo svoje storitve in če, koliko ? 43. Kaj pomeni,če soglasodajalec ne odgovori v predpisanem roku ? 44. Katera projektna dokumentacija potrebuje revizijo in katere vsebine projekta ? 45. Kakšen je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja ? 46. Kaj je dokazilo o pravici za gradnjo? 47. Naštejte vrsti postopkov izdaje gradbenega dovoljenja ! 48. Kakšna je potrebna oddaljenost nezahtevnega objekta od meje sosednjih zemljišč,

  da je gradbeno dovoljenje izdano v skrajšanem ugotovitvenem postopku ? 49. Kdo so stranke v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja? Kakšen je čas

  veljavnosti gradbenega dovoljenja in kako se podaljšuje ? 50. Kakšne so posebnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo

  nezahtevnega objekta ? 51. Kdo imenuje odgovornega vodjo del, odgovornega vodjo gradbišča, kakšni so

  pogoji za odgovornega vodjo del ? 52. Kakšni so pogoji gradnje v lastni režiji ? 53. Zakoličenje objekta ( kdo poskrbi za zakoličbo, kdo sme zakoličiti objekt ) ? 54. Pogoji za začetek izvajanja del so : ……… ! 55. Kakšne so obveznosti izvajalca del ? 56. Kdo zagotavlja gradbeni nadzor in komu je lahko poverjen ?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  6

  57. Kakšni so pogoji za odgovornega nadzornika ? 58. Kakšne so ugotovitve pri tehničnem pregledu ? 59. Kako lahko poteka odprava pomanjkljivosti ? 60. Opišite postopek pridobitve uporabnega dovoljenja ! 61. Kdo poskrbi za potrdilo o zanesljivosti objekta in kdo ga podpiše ? 62. Kako je s shrambo projektne in tehnične dokumentacije ? 63. Kateri poklicni zbornici sta ustanovljeni po določilih ZGO-1B ? 64. Kakšno je delovno področje IZS in ZAPS ? 65. Kateri so organi IZS in ZAPS in kakšna je organizacija ? 66. Kakšne imenika vodita IZS in ZAPS ? 67. Inšpekcijsko nadzorstvo; kakšni so pogoji za opravljanje in kakšen je obseg

  pristojnosti ? 68. Opišite vodenje inšpekcijskega postopka in inšpekcijske ukrepe ! 69. Kakšno vlogo imajo v zakonu kazenske in prehodne določbe ? 70. Kakšni so pogoji za projektante, revidente, izvajalce in nadzornike s sedežem

  izven R Slovenije ? 71. Kakšno zavarovane odgovornosti za škodo morajo imeti tuji ponudniki ? 72. Komu pripada pristojnost priznavanja poklicnih kvalifikacij tujih državljanov ? 73. Kako je regulirano občasno opravljanje poklicev za državljane držav pogodbenic

  ? 74. Kako lahko državljani tretjih držav opravljajo regulirani poklic ? 75. Kako se končujejo postopki, začeti pred uveljavitvijo ZGO1-D in kdaj je stopil v

  veljavo ? 76. Kaj pomeni , da je zakon stopil v veljavo, ni pa še polno uveljavljen ?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  7

  VARSTVO OKOLJA, VAROVANJA ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA LJUDI, VARSTVO PRED POŽAROM, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

  A. SPLOŠNI DEL 1. Naštejte temeljna načela varnosti in zdravja pri delu! 2. Čemu služi ocena tveganj in izjava o varnosti ? 3. Kdaj je potrebno izvesti revizijo ocene tveganj in izjave o varnosti ? 4. Naštejte škodljive fizikalne dejavnike, ki lahko povzročijo nevarnost na delovnem mestu ! 5. Naštejte pravice in dolžnosti delodajalcev ! 6. Naštejte pravice in dolžnosti delavcev ! 7. Na kakšen način delodajalec zagotovi varnosti in zdravja pri delu ? 8. Kdaj mora delodajalec usposobiti delavca za varno opravljanje dela ? 9. Kaj so naloge strokovne sodelavca za področje varnosti in zdravja pri delu in kaj izvajalca

  medicine dela ? 10. Teoretično in praktično usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu in z požarne

  varnosti ! 11. Kaj so izvršilni predpisi in kaj smernice za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ? 12. Opišite namen in vsebino promocije zdravja ! 13. Resna, neposredna in neizogibna nevarnost pri delu ? 14. Nevarnost za nasilje tretjih oseb ? 15. Nasilje, trpinčenje, nadlegovanje, psihosocialno tveganje ? 16. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc ? 17. Hramba dokumentacije, ki jo hrani delodajalec s področja zagotavljanja varnosti in zdravja

  pri delu ? 18. Prijava pričetka del ! 19. Prijava poškodb pri delu ! 20. Kaj so nevarne snovi ? 21. Kdo nadzira izvajanje varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih ? 22. Kaj so prekrški in kaj kazniva dejanja ? 23. Kaj so sredstva za delo ? 24. Velikost delovnih prostorov, višina, prostornina, površina ! 25. Osvetlitev delovnih mest ! 26. Prezračevanje delovnih prostorov ! 27. Vzdrževanje reda na delovnih mestih ! 28. Konstrukcijski deli objektov – stene, strop, tla, stopnišča, rampe ! 29. Pomožni prostori ! 30. Osebna varovalna oprema, obveznost uporabe (kdaj, kje, akt), poučitev o uporabi, kontrola

  uporabe ! 31. Delo s slikovnim zaslonom (delovna miza, delovna površina, delovni stol, osvetljenost

  delovnega prostora) !

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  8

  32. Katere zdravstvene preglede določa pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ?

  33. Kaj je podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda ?

  34. Označitev omarice za prvo pomoč ! 35. Koliko delavcev mora biti na gradbišču usposobljenih za izvajanje prve pomoči (najmanj, na

  koliko delavcev 1 usposobljen) ? 36. Pogostost usposabljanja delavcev za izvajanje prve pomoči ! 37. Ročno prenašanje bremen (pomen, ukrepi, največje dovoljene mase za prenos, največja

  količina prenosa v kg) ! 38. Vloga delovne inšpekcije in vloga rudarske inšpekcije v zvezi z varnim izvajanjem del ? 39. Varnost strojev (oznaka CE in izjava o varnosti) ! 40. Kdaj je potrebno zagotoviti preglede delovne opreme ? 41. Kakšni so roki za obdobne preglede in preizkuse delovne opreme ? 42. Mejne in opozorilne vrednosti izpostavljenosti hrupu pri delu (mejna vrednost, zgornja in

  spodnja opozorilna vrednost) ! 43. Kakšne telesne motnje povzročajo vibracije ? 44. Kaj se šteje za zaprt javni ali delovni prostor (zakon o omejevanju tobačnih izdelkov) ? 45. Oprema kadilnic in oznake na kadilnici ! 46. Pogoji delodajalca da zaposli otroka na lažjih delih ! 47. Naštej vsaj 5 del na gradbišču za katere velja prepoved opravljanja dela za mlade osebe oz.

  mladostnike !

  STANDARDIZACIJA IN TEHNIČNI PREDPISI

  A. SPLOŠNI DEL

  1. Evropska zakonodaja, prenos v zakonodajo držav članic 2. Direktiva o gradbenih proizvodih – posebnosti v primerjavi z drugimi direktivami 3. Zakon o gradbenih proizvodih 4. Odredba o gradbenih proizvodih, razlike med direktivo in odredbo, začetek

  veljavnosti 5. Bistvene zahteve / Osnovne zahteve za gradbene objekte 6. Harmonizirane tehnične specifikacije 7. Harmonizani standardi, dodatki Z (poudarek na ZA) 8. Slovenski inštitut za standardizacijo, sprejemanje in izdajanje standardov 9. Evropska/nacionalna tehnična soglasja 10. Postopek pridobivanja evropskega/slovenskega tehničnega soglasja 11. Organi za tehnična soglasja 12. Evropski ocenjevalni dokumenti, evropske tehnične ocene 13. Organi za tehnično ocenjevanje

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  9

  14. Potrjevanje skladnosti proizvodov s tehničnimi specifikacijami 15. Sistemi potrjevanja skladnosti 16. Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti 17. Izjava o skladnosti / Izjava o lastnostih 18. Notranja kontrola proizvodnje in prvi preskus tipa proizvoda 19. Certificiranje proizvodov in notranje kontrole proizvodnje 20. Akreditacija laboratorijev / nadzornih in certifikacijskih organov 21. Priglašeni organi za preskušanje, nadzor in certificiranje 22. Zahteve za proizvode iz nacionalne zakonodaje za graditev 23. Poznavanje dostopov do informacij

  INVESTICIJSKI PROCES IN VODENJE PROJEKTOV

  A. INVESTICIJSKI PROCES

  A1. Kaj je investicijski proces in kaj obsega? A2. Kaj so cilji investicijskega procesa? A3. Kaj morajo obvladovati nosilci investicijskega procesa? A4. Naštej udeležence v investicijskem procesu in njihovo odgovornost za inv. projekt. A5. Naštej glavna tveganja investicijskega procesa ! A6. Kateri zakoni in predpisi obravnavajo investicijske procese? A7. Naštej in opiši osnovne faze investicijskega procesa!.. A8. Katera je obvezna investicijska dokumentacija po določilih Uredbe o enotni

  metodologij za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ?

  A9. Opiši vsebino in namen Dokumenta identifikacije investicijskega projekta! A10. Opiši vsebino Pred investicijske zasnove njen namen in kdaj jo uredba zahteva.. A11. Kaj je osnovni namen Investicijskega programa ? A12. Na kateri projektni dokumentaciji temelji Investicijski program ? A13. Kakšna je obvezna vsebina Investicijskega programa ? A14. Opiši vsebino in namen Študije izvedbe nameravane investicije! A15. Opiši vsebino in namen Potrdila o namenski rabi prostora Kaj določajo Prostorsko izvedbeni pogoji ? Kateri zakon jih obravnava? A16. Naštej projektno dokumentacijo po ZGO in opiši njeno vsebino! A17. Opiši namen in vsebino Poročila o izvajanju investicije! A18. Opiši namen in vsebino Poročila o spremljanju učinkov investicije! A19. Kateri zakoni obravnavajo način in postopek pri izboru izvajalcev oziroma dobaviteljev opreme ?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  10

  A20. Naštej postopke, ki jih predpisuje ZJN! A21. Opiši način oddaje po odprtem postopku! A22. Opiši način oddaje po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in kdaj se sme uporabiti ! A23. Opiši postopek s konkurenčnim dialogom. A24. Opiši postopek s pogajanji brez predhodne objave. A25. Opiši postopek s pogajanji po predhodni objavi. A26. Opiši postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. A27. Opiši postopek zbiranja ponudb. A28. Opiši postopek javna naročila gradenj : posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe. A29. Naštej in opiši vrste objav. A30. Katere so faze postopka javnega naročanja ? A31. Opiši postopek pri odpiranju ponudb! A32. Opiši merila za izbiro najugodnejšega ponudnika! A33. Opiši postopek Dopolnitve meril za izbor najugodnejšega ponudnika po Sklepu vlade R Slovenije UL RS 24/05 20.07.2011 in preverjanje odstopanj najugodnejšega ponudnika po istem sklepu. A34. Kaj je FIDIC ? Opiši vsebino standardnih dokumentov – Rdeča knjiga Rumena knjiga Srebrna knjiga Zelena knjiga A35. Opiši FIDIC ov postopek oddaje del na osnovi kakovosti QBS. A36 Opiši postopek zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila! A37 Opiši postopek in dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti za tehnični pregled! A38 Kaj se ugotavlja s tehničnim pregledom ? A39 Naštej in opiši vrste odločb po tehničnem pregledu! A40. Opiši postopek ko upravni organ odredi poskusno obratovanje. A41. Opiši vrste javnih naročil in postopek oddaje z NATEČAJEM. A42. Opiši postopek elektronske dražbe (35 člen ZJN) A43. Kaj predstavlja javno zasebno partnerstvo ? A44. Kaj je namen Zakona javno zasebnega partnerstva ? A45. Opiši oblike javno zasebnega partnerstva. A46. Opiši postopke za pogodbeno partnerstvo. A47. Opiši postopke za strateško partnerstvo.

  B. VODENJE PROJEKTOV

  B1. Kaj je projekt kot aktivnost in kaj kot dokumentacija po ZGO ? B2. Opiši organiziranost poslovnega sistema po konceptu upravljanje in vodenje s projekti! B3. Naštej in opiši konkurenčne prednosti projektne organiziranosti! B4. Opiši linijsko , matrično in projektno organiziranost!

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  11

  B5. Opiši model projektno procesne organiziranosti! B6. Kaj je projektni management ? B7. Naštej odgovornosti in pristojnosti direktorja projekta! B8. Naštej in opiši faze projekta! B 9. Naštej skupine procesov projektnega manegementa in njihove povezave! B10. Opiši procese načrtovanja B11. Opiši procese izvajanja! B12. Opiši nadzorne procese! B13. Opiši zaključne procese! B14. Naštej cilje projekta! B15. Opiši aktivnosti za izdelavo časovnega načrta! B16. Opiši tehniko mrežnega planiranja. B17. Kaj so aktivnosti na kritični poti in kaj pomične aktivnosti? B18. Kaj je kritična pot ? B19. Kaj je ekonomika projekta ? B20. Kaj zajema ekonomika projekta ? B21. Kaj so kriteriji uspešnosti projekta ? B22. Opiši vrste stroškov in členitev stroškov projekta! B23. Opiši naloge projektne skupine pri finansiranju projekta B24. Opiši metodo Izračun uspešnosti projekta! B25. Opiši sistem celovitega obvladovanja sprememb na projektu! B26. Kaj je management kakovosti ? B27. Kaj so naloge managementa kakovosti projekta ? B28. Kaj je namen sistema vodenja kakovosti – QMS ? B29. Kaj je management tveganje projekta in kaj obsega ? B30. Naštej nekaj vrst tveganj, ki se lahko pojavijo na vašem projektu in kako načrtujete odzive na ta tveganja! B31. Kaj sta rezultata organizacijskega načrtovanja? B32. Kaj je organigram projekta ? B33. Kaj je matrika odgovornosti ? B34. Naštej in opiši procese pri organizaciji projektnega informacijskega sistema! B35. Naštej in opiši procese pri oskrbi projekta! B36. Opiši stroškovno načrtovanje projekta B37. Opiši Metodo prislužene vrednosti EVA B38. Kaj je S krivulja stroškov Kako jo dobimo ? B39. Opiši stroškovna in časovna odstopanja z ukrepi pri odstopanjih. B40. Opiši merljive cilje projekta – eksterne pogodbe. B41. Kaj je KIVIATOV DIAGRAM. B42. Opiši vpliv sprememb na merljive cilje projekta. (časovni načrt in S krivuljo stroškov)

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  12

  POSEBNI DEL

  Uvodno napotilo : Posebni del Programa vsebuje osrednji del in dva dodatka. Dodatek A je namenjen elektroenergetikom, dodatek B pa kandidatom področja telekomunikacij in informatike. Pričujoči Program za pooblaščene inženirje elektrotehnične stroke torej vsebuje osrednji del, ki je enak za obe področji, dodatka pa sta namenjena vsak svojemu področju. Program za področje elektroenergetike: Osrednji (skupni) del in Dodatek A Program za področje telekomunikacij in informatike: Osrednji (skupni) del in Dodatek B

  VARSTVO OKOLJA, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN

  DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

  1. ZAKON O VARSTVU OKOLJA

  1. Predmet, namen in cilji zakona o varstvu okolja. 2. Temeljna načela varstva okolja. 3. Kateri so ukrepi varstva okolja. 4. Programi in načrti na področju varstva okolja. 5. Posegi v okolje. 6. Spremljanje stanja okolja. 2. PRAVILNIK O RAVNANJU Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI GRADBENIH DELIH

  1. Obveznosti izvajalca gradbenih del pri ravnanju z odpadki. 2. Obveznosti investitorja v zvezi z gradbenimi odpadki. 3. UREDBA O OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V OKOLJU

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  13

  1. Splošne določbe uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. 2. Strateška karta hrupa. 3. Operativni program varstva pred hrupom. 4. UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU 1. Splošne določbe uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 2. Katere mejne vrednosti kazalcev hrupa ločimo. 3. Ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa v okolje in okoljevarstveno dovoljenje.

  5 PRAVILNIK O PRVEM OCENJEVANJU IN OBRATOVALNEM MONITORINGU ZA VIRE HRUPA TER O POGOJIH ZA NJEGOVO IZVAJANJE 1. Splošne določbe pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa. 2. Prve meritve in obratovalni monitoring ravni hrupa v okolju. 6. ZAKON O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 1. Splošne določbe zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2. Dolžnosti in pravice državljanov glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 3. Zaščitni ukrepi. 4. Sile za zaščito, reševanje in pomoč. 7. ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM 1. Splošne določbe zakona o varstvu pred požarom. 2. Določila zakona glede izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred požarom. 3. Določila zakona glede načrtovanja in izvajanja ukrepov varstva pred požarom. 4. Ukrepi varstva pred požarom. 8. UREDBA O VARSTVU PRED POŽAROM V NARAVNEM OKOLJU 1. Splošne določbe uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. 2. Ukrepi varstva pred požarom v naravnem okolju. 9. PRAVILNIK O POŽARNI VARNOSTI V STAVBAH 1. Zahteve za varstvo pred požarom po pravilniku o požarni varnosti v stavbah. 2. Kako izpolnimo zahteve pravilnika o požarni varnosti v stavbah in potrebna dokumentacija. 10. PRAVILNIK O ŠTUDIJI POŽARNE VARNOSTI 1. Namen študije požarne varnosti. 2. Kaj vsebuje študija požarne varnosti. 3. Za katere objekte je izdelava študije požarne varnosti obvezna. 11. PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UGOTAVLJANJE OCENE POŽARNE OGROŽENOSTI.

  1. Kdo je dolžan izdelati oceno požarne ogroženosti in kaj pravilnik določa glede vsebine ocene. 2. Kaj določa pravilnik glede načina ugotavljanja ocene požarne ogroženosti. 12. PRAVILNIK O POŽARNEM REDU 1. Kaj ureja pravilnik o požarnem redu. 2. Katere so priloge požarnega reda. 3. Požarni načrt in njegova vsebina.

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  14

  13. PRAVILNIK O PREGLEDOVANJU IN PREIZKUŠANJU VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

  1. V katerih primerih in za katere sisteme je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite. 2. Postopek pregleda in preizkus sistema aktivne požarne zaščite ter tehnični nadzor. 14. ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 1. Splošne določbe zakona o varnosti in zdravju pri delu. 2. Temeljna načela zakona o varnosti in zdravju pri delu. 3. Obveznosti delodajalca po zakonu o varnosti in zdravju pri delu. 4. Pravice in dolžnosti delavcev po zakonu o varnosti in zdravju pri delu. 5. Katere evidence mora voditi delodajalec. 6. Določila v zvezi z dovoljenjem za delo. 15. ZAKON O INŠPEKCIJI DELA 1. Kaj obsega inšpekcijsko nadzorstvo po zakonu o inšpekciji dela. 2. Pravice in dolžnosti inšpektorja za delo. 3. Pravice in dolžnosti delodajalca po zakonu o inšpekciji dela. 16. PRAVILNIK O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV 1. Splošne določbe pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. 2. Vrste, obseg, vsebina in roki preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. 3. Postopek in način opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov. 17. PRAVILNIK O VARSTVU PRI DELU PRED NEVARNOSTJO ELEKTRIČNEGA TOKA 1. Splošne določbe pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka. 2. Kako so opredeljene nevarnosti električnega toka pri projektiranju, rekonstruiranju, izbiri in uporabi sredstev za delo ter varstveni ukrepi. 3. Kaj določa pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka glede elektroenergetskih objektov in postrojev, obratovališč, električnih instalacij, naprav in opreme. 4. Ukrepi varstva pri delu pri posluževanju elektroenergetskih objektov in postrojev ter električnih naprav napetosti nad 1 kV in električnih naprav ter instalacij do 1 kV. 5. Varstveni ukrepi pri delu v breznapetostnem stanju na elektroenergetskih objektih in postrojih ter električnih napravah napetosti nad 1 kV in električnih napravah ter instalacijah do 1 kV. 6. Varstveni ukrepi za varno delo v bližini naprav pod napetostjo nad 1 kV in napetosti do 1 kV. 7. Varstveni ukrepi za varno delo na napravah pod napetostjo nad 1 kV in napetosti do 1 kV. 8. Kaj določajo dokumenti za delo in organizacijski pogoji za varno delo delavca po pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka. 9. Kaj določa pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka glede delovnih prostorov in delovišč. 10. Kaj določa pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka glede prenosnega orodja, svetilk in ločilnih transformatorjev. 18. UREDBA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  15

  1. Kaj uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih določa; katere so izjeme. 2. Katere obveznosti ima naročnik oziroma nadzornik po uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih? 3. Naloge koordinatorjev v fazi priprave projekta. 4. Naloge koordinatorjev v fazi izvajanja projekta. 5. Vsebina varnostnega načrta. 6. Kaj moramo upoštevati pri ureditvi gradbišča. 7. Katera gradbena dela ločimo; katera so še posebej nevarna. 8. Zahteve za delovna mesta na gradbiščih (glede stabilnosti in trdnosti, električnih instalacij, evakuacijskih poti, nevarnih snovi, lestev, dela na višini, …). 19. PRAVILNIK O PROGRAMU IN NAČINU USPOSABLJANJA KOORDINATORJEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH

  1. Vsebina programa strokovnega usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 20. PRAVILNIK O ZAHTEVAH ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV NA DELOVNIH MESTIH

  1. Splošne zahteve za urejenost delovnih mest.

  2. Zahteve za električne instalacije v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih.

  3. Kakšne so zahteve za evakuacijske poti in izhode ter odkrivanje in gašenje požarov na delovnih mestih.

  4. Zahteve glede razsvetljave delovnih in pomožnih prostorov.

  21. PRAVILNIK O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI UPORABI DELOVNE OPREME 1. Splošne določbe pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. 2. Obveznosti delodajalca v zvezi z delovno opremo. 3. Obveznosti delavcev v zvezi z delovno opremo. 4. Zahteve delodajalcev in delavcev za uporabo delovne opreme. 22. PRAVILNIK O OSEBNI VAROVALNI OPREMI, KI JO DELAVCI UPORABLJAJO PRI DELU 1. Obveznosti delodajalca v zvezi z osebno varovalno opremo delavcev. 2. Tveganja pri delu, ki pogojujejo uporabo osebne varovalne opreme. 3. Spisek del, ki zahtevajo uporabo osebne varovalne opreme. 23. PRAVILNIK O VARNOSTNIH ZNAKIH 1. Obveznosti delodajalca po pravilniku o varnostnih znakih. 2. Splošne zahteve za varnostne znake. 24. PRAVILNIK O VAROVANJU DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI HRUPU PRI DELU

  1. Obveznosti delodajalca po pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu.

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  16

  2. Obveznosti in pravice delavcev po pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. 25. PRAVILNIK O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU S SLIKOVNIM ZASLONOM 1. Splošne določbe pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom. 2. Katere so obveznosti delodajalca za delovna mesta s slikovnim zaslonom. 3. Zahteve za delovno mesto z računalnikom glede opreme. 4. Zahteve za delovno mesto z računalnikom glede delovnega okolja. 5. Zahteve za delovno mesto z računalnikom v zvezi s programsko opremo. 26. PRAVILNIK O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI ROČNEM PREMEŠČANJU BREMEN 1. Splošne določbe pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. 2. Dolžnosti delodajalca v zvezi z ročnem premeščanju bremen. 3. Katere dejavnike moramo upoštevati pri ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri ročnem premeščanju bremen.

  STANDARDIZACIJA IN TEHNIŠKI PREDPISI

  1. Znak CE. S katerimi predpisi je predpisan in kateri dokumenti ga morajo spremljati? 2. Katere so mednarodne organizacije za standardizacijo in kako dobijo standardi številke ter

  oznake ? 3. Pri katerih evropskih organizacijah mora Republika Slovenija notificirati tehnične predpise,

  standarde in tehnične smernice? 4. S katerimi evropskimi organizacijami mora Republika Slovenija usklajevati postopke

  ugotavljanja skladnosti? 5. Kako nastane standard? 6. Kaj je novi pristop na področju standardizacije in zakaj ter kdaj je uveljavljen? 7. Na katerih ključnih principih temelji novi pristop? 8. Kaj pomeni harmonizacija predpisov in standardov? 9. Kdo izdaja pravilnike,kdo zakone in kdo standarde v Sloveniji in kje so objavljeni? 10. Uporaba katerih dokumentov( predpisov)je obvezna v RS. 11. Kateri nacionalni standardi posameznih članic EU se smejo uporabljati v RS in kdaj in kako? 12. Na spoštovanju katerih načel temelji slovenska nacionalna standardizacija? 13. Ali v Sloveniji veljajo tuje listine in znaki skladnosti?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  17

  14. Kje se usklajuje terminologija uporabljena v tehničnih dokumentih in kako? 15. Ali je raba standardov v Sloveniji obvezna in če kdaj? 16. Kakšne so razlike med tehničnimi predpisi,standardi,zakoni in uredbami? 17. Zakaj so namenjeni standardi ISO 9000 in ISO14000 ter serije 45000? 18. Kaj pomenijo naslednje oznake:CE,ISO,IEC,CEN,CENELEC,ITU in ETSI? 19. V čem se kaže posledica datiranega, nedatiranega in splošnega navajanja standardov? 20. Kateri so osnovni postopki globalnega pristopa pri ocenjevanju skladnosti? 21. Kaj sestavlja strukturo in zgradbo postopkov ocenjevanja skladnosti? 22. Na čem temelji evropska zakonodaja,primarna in sekundarna? 23. Kdaj se proizvod šteje za varnega in sprejemljivega? 24. Katera električna oprema je varna? 25. Katera pooblastila imajo inšpektorji na osnovi Zakona o inšpekcijskem nadzoru(ZIN-

  UPB1)glede varnosti proizvodov? 26. Katera pooblastila imajo pristojni inšpektorji na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za

  proizvode in o ugotavljanju skladnosti(ZTZPUS-1)? 27. Kateri so priznani organi za potrjevanje ustreznosti proizvodov? 28. Katere listine, mora proizvajalec priložiti proizvodu. 29. Kaj pomeni oznaka CE na proizvodu in kaj ne? 30. Kam in kako mora biti oznaka CE pritrjena? 31. Kako poteka postopek postavitve znaka CE? 32. Kaj ureja zakon o standardizaciji? 33. Kako proizvajalec zagotovi, da je proizvod varen? 34. Kaj so naloge Slovenskega inštituta za standardizacijo? 35. S čem se Slovenski inštitut za standardizacijo ne sme ukvarjati? 36. Na kakšen način se izvaja akreditacija? 37. Kdaj se sme posamezen proizvod prodajati na tržišču, pod katerimi pogoji se sme pričeti

  uporabljati in pod katerimi pogoji se sme uporabljati? 38. Kaj so harmonizirane tehnične specifikacije? 39. Kateri globalni modul preizkušanja zagotavlja popolno kakovost? 40. Kako se izvaja potrjevanje skladnosti proizvodov s tehničnimi specifikacijami? 41. Kako se preverja pravilnost izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti pri proizvajalcu? 42. Kaj in kakšni so postopki ugotavljanja skladnosti proizvodov in storitev? 43. Listine o skladnosti proizvodov, postopkov in storitev in kdo jih mora pridobiti. 44. Kakšen sistem merskih enot uporabljamo v Sloveniji? Kakšna je zveza med specifično

  upornostjo tal in specifično ohmsko upornostjo? 45. Pogoj za dajanje merila v promet. 46. Pogoj za uporabo merila. 47. Kdaj je oznaka na merilu neveljavna? 48. Katere overitve meril so predpisane? 49. Kakšni so pogoji za uporabo merila? 50. Katere tuje listine in znaki skladnosti veljajo v Sloveniji? 51. Kdo izvaja strokovne in povezane upravne organizacijske naloge meroslovnega nadzora? 52. Kdaj neha veljati oznaka redne oziroma izredne overitve? 53. Kateri pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve? 54. Kako se ugotavlja skladnost za posamezne vrste meril in na osnovi katerega pravilnika? 55. Kaj je pogodba o oddaji javnega naročila in kaj je popolna ponudba? 56. Za katere dejavnosti elektroenergetike se zakon o javnem naročanju uporablja? 57. Katera vzdrževalna dela v javno korist s področja prenosa in distribucije električne energije

  se lahko izvajajo skladno z Uredbo vlade RS?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  18

  58. Kaj ureja zakon o gradbenih proizvodih? 59. Kateri sistemi se uporabljajo za pridobivanje dokumentov o skladnosti za gradbene

  proizvode? 60. Kakšne aktivnosti določa Pravilnik o gradbiščih? 61. Kdaj investitor upravnemu organu ni dolžan predložiti poročila o gospodarjenju z gradbenimi

  odpadki? 62. Kdo določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo? 63. Kaj določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,vstopa in uporabe

  objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb v ta namen? 64. Za katere proizvode se uporablja Pravilnik o varnosti strojev in za katere se ne uporablja? 65. Kaj je vsebina tehnične mape stroja in v kakšnem jeziku mora biti? 66. Katere zahteve določa Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah in kje ne

  velja? 67. Ali se lahko Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah uporablja tudi za

  gradbeno inženirske objekte? 68. V katerem primeru so električne inštalacije urejene drugače, kot je navedeno v Pravilniku o

  zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v zgradbah? 69. Kakšne so zahteve za električne inštalacije glede projektiranja,izvedbe in vzdrževanja za

  zagotovitev varnosti inštalacije? 70. Kakšne gradbene elemente je dovoljeno vgrajevati v električne inštalacije? 71. Kaj sme sistemski operater distribucijskega omrežja, ob izdaji soglasja o priključitvi objekta

  na distribucijsko omrežje, zahtevati glede varnosti električnih inštalacij? 72. Kje in kot kakšen dokument je opredeljena tehnična smernica za nizkonapetostne električne

  inštalacije? 73. Kdaj velja domneva o skladnosti z zahtevami pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne

  električne inštalacije? 74. Kdo sme opraviti pregled novih in starih električnih inštalacij? Ali lahko takšen pregled

  opravi energetski inšpektor? 75. Kaj se preverja pri prvem pregledu električne inštalacije in kdo mora pri pregledu sodelovati? 76. Kdo je odgovoren za vzdrževanje električne inštalacije? Kaj mora lastnik stavbe vnesti v

  program vzdrževanja stavbe? 77. Kdo mora prevzeti skrb za vzdrževanje električne inštalacije v večstanovanjski ali

  nestanovanjski stavbi in kateri izvajalci smejo opravljati naloge vzdrževanja? 78. Katere preglede preizkuse in meritve zajema redni pregled električne inštalacije in v kakšnem

  roku jih je treba izvajati? 79. Kakšne aktivnosti zajema jo vizualni pregledi,kakšne preskusi in kakšne meritve? 80. Kaj mora projektant v tehničnem poročilu načrta električnih inštalacij in električne opreme v

  PGD izrecno navesti? 81. Kdaj je obvezna revizija projekta električne inštalacije? 82. Kaj je predmet revizije v Načrtu električnih inštalacij in električne opreme za manj zahtevne

  stavbe? 83. Kaj potrdi revident s podpisom revizijskega poročila Načrta električnih inštalacij in električne

  opreme za manj zahtevne stavbe? 84. Kdo opravlja nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne

  električne inštalacije v stavbah in zaščite pred delovanjem strele? 85. Ali je uporaba referenčnih standardov, ki so navedeni v tehničnih smernicah obvezna

  oziroma ali je samo priporočilo? 86. Kaj pomeni izraz »mala napetost« in kaj »nizka napetost«? 87. Kaj štejemo kot zahtevne sisteme električnih in strelovodnih inštalacij?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  19

  88. Kako so z zaščitno ozemljitvijo povezani kovinski deli in kovinska ohišja električnih naprav v TN, TN-C, in TN-S sistemih ozemljevanja električnih inštalacij?

  89. Kako so ozemljitve kovinskih delov in kovinskih ohišij električnih naprav povezane v TT in IT sistemih ozemljitve električnih inštalacij?

  90. Definirajte NN omrežje ter nizkonapetostni zunanji priključek in nizkonapetostni notranji priključek.

  91. Katere splošne dodatne zahteve za električne inštalacije na gradbišču zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih?

  92. Kaj pomeni zavarovanje električnega razdelilnika z zahtevo IP43in kaj IP X4? 93. Kašen sistem ozemljitve električne inštalacije se lahko uporablja v conah eksplozijske

  nevarnosti? 94. V čem je razlika med pomožno ,zasilno in varnostno razsvetljavo? 95. Kaj je glavna in kaj dodatna izenačitev potencialov? 96. Kateri predpisi obravnavajo eksplozijsko ogrožene prostore? 97. Kako v conah eksplozijske ogroženosti zagotovimo preprečevanje nabiranja statične

  elektrike? 98. Kako morajo biti opremljene plinske kotlovnice za primer,ko prisilno prezračevanje ne

  deluje? 99. Kolikšna je dovoljena najvišja temperatura v prostoru z diesel agregatom,ki ima v tem

  prostoru rezervoar goriva?Kaj storiti,če se ta preseže? 100. Kako se delijo električne inštalacije glede na vrste sistema vodnikov pod napetostjo? 101. Kaj je treba zagotoviti v akumulatorskih prostorih,kjer pri polnjenju lahko izhaja vodik? 102. Katere zunanje vplive je treba upoštevati pri projektiranju sistema električnih inštalacij? 103. Kolikšen je dovoljen padec napetosti od napajalne točke do katerekoli točke električne

  inštalacije? 104. Koliko in kakšni tokokrogi so lahko v eni inštalacijski cevi, kanalu ali večžilnem kablu? 105. Kolikšen presek mora imeti ozemljitveni vod? 106. Kolikšen mora biti minimalni presek zaščitnega vodnika v IT sistemu ozemljevanja

  električne inštalacije in kakšne barve? 107. Kakšna je zaščitna naprava, ki je namenjena za zaščito pred posrednim dotikom s

  samodejnim odklopom napajanja v TN sistemu ozemljitve in kje je lahko nameščena? 108. Pod kakšnimi pogoji se lahko uporablja v električni inštalaciji limitator (tarifni odklopnik)? 109. Kako morajo biti izdelane vklopne in zaščitne naprave ter spoji energetskih kondenzatorjev? 110. Kaj je izklop v sili in kako mora biti izveden? 111. Kaj je naprava za zaščito pred padcem in izpadom napetosti, kje in kako se namešča? 112. Kaj mora biti navedeno na napisni ploščici razdelilnika in kaj v električnem razdelilniku? 113. Kako in na osnovi česa projektant izbere vrsto in izvedbo zaščite pred električnim udarom? 114. Kakšni so načini izvedbe zaščite pred električnim udarom? 115. Kaj obsega sistem zaščite s postavitvijo zunaj dosega roke? 116. Čemu je namenjena zaščita pred električnim udarom z električno ločitvijo tokokroga

  inštalacije? 117. Kdaj mora imeti električna inštalacija izvedeno zaščitno ozemljitev in kako? 118. Kako se izvede in obravnava v električni inštalaciji obratovalna ozemljitev? 119. Kdaj se tuji prevodni deli lahko uporabljajo kot zaščitni vodnik PE oziroma PEN? 120. Kaj je prenapetost in kakšna je zaščita pred prenapetostjo? Je to temenska, srednja ali

  maksimalna vrednost? 121. Kaj je naloga prenapetostnih odvodnikov in kakšne vrste poznamo?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  20

  122. Zakaj različne inštalacije v stavbah in inženirskih objektih(električna inštalacija,strelovodna inštalacija,vodovodna inštalacija,informacijske inštalacije,ogrevanje,varnostne inštalacije,protipožarno javljanje itd.) obravnavamo kot celoto?

  123. Katera vzdrževalna dela spadajo v javno korist? Postopek po zaključku vzdrževalnih del v javno korist in pred pričetkom obratovanja.

  124. Kakšni so dovoljeni padci napetosti (v %) od napajalne točke do najbolj oddaljenih točk inštalacije?

  125. Katere dokumente poda distribucija (SODO) za ustrezno NN napajanje objekta? 126. Katere tehnične podatke definira »Soglasje za priključitev« s strani distribucijskega podjetja

  (npr. za priključno moč objekta nad 41 kW)? 127. Katere zahteve mora podrobneje definirati »Študija (elaborat) požarne varnosti« (ŠPV) za

  varnostno razsvetljavo (pri izvedbi s svetilkami z vgrajenim modulom lastnega napajanja)? 128. Katerim pogojem mora ustrezati varnostna razsvetljava ob varianti kadar je edini pomožni vir

  za njeno napajanje akumulatorska baterija? 129. Katerim zahtevam mora ustrezati izvedba in namestitev NN razdelilnikov? 130. Kateri so tehnični ukrepi za zaščito pred požarom v sistemih električnih inštalacij? 131. Kolikšni so najmanjši dopustni preseki ozemljilnih vodov v TP nad in pod zemljo in katere

  materiale lahko zanje uporabljamo? 132. Kaj je elektrokemični potencial in kaj je katodna zaščita?Kako ta potencial ugotavljamo in

  kako ga kontroliramo? 133. Kakšna je zaščitna cona odvodnikov in od česa je odvisna? Ali jo lahko spremenimo? 134. Kaj je koordinacija izolacije v elektroenergetskih napravah? 135. Kaj je elektrokemični potencial in kaj katodna zaščita? 136. Kaj so eksplozijsko ogroženi prostori in kaj cone eksplozivnosti ter kateri predpisi to

  določajo? 137. Kakšne morajo biti evakuacijske poti za primer požara v elektroenergetskih prostorih? 138. Katero merilno metodo uporabljamo za meritev električnih potencialov v in zunaj TP? Ali

  lahko s tem merjenjem najdemo v zemlji položeno ozemljilo? 139. V čem se razlikujeta okvarna in kratkostična zanka? S kolikšno upornostjo zanke sta

  omejeni? 140. Kakšne so dovoljene upornosti,prevodnih,polprevodnih in neprevodnih tal?Kateri predpis to

  definira? 141. Kdaj lahko v električnem napajalnem sistemu povežemo ničelni vodnik z zaščitno

  ozemljitvijo in kdaj s strelovodno inštalacijo? 142. Katerim dodatnim tehničnim zahtevam z ozirom na varčno rabo energije mora ustrezati

  razsvetljava v objektu? 143. Katerim zahtevam morajo ustrezati (z ozirom na svetlobno onesnaževanje okolja) izbrane

  svetilke zunanje razsvetljave? 144. Zakaj se pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele uporablja za gradbeno inženirske

  objekte? 145. Ali so lahko strelovodne inštalacije urejene tudi drugače, kot je navedeno v Pravilniku o

  zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v zgradbah? 146. Kaj konkretno pomenita, ozemljilna upornost in kaj ozemljitvena? 147. Kolikšni so minimalni bakreni preseki za strelovodno lovilno mrežo,odvode in ozemljila? 148. Kako,skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele definiramo izokeravnični

  nivo? 149. Kaj definirata zaščitni nivo in zaščitni razred v sistemu zaščite pred delovanjem strele? 150. Kaj pomeni ločilna razdalja med kovinskimi deli v sistemu zaščite pred strelo in od česa je

  odvisna?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  21

  151. Kaj pomenijo navedeni referenčni dokumenti, navedeni v tehničnih smernicah? 152. Kaj predstavlja tolerančni riziko RT? 153. V čem je značilnost zaščitne metode s polmerom kotaleče krogle in zaščitnega kota sistema

  LPS? 154. Kolikšne morajo biti debeline kovinske strehe iz bakrene pločevine, ki jo lahko uporabimo za

  lovilni sistem LPS, če se pod streho nahajajo vnetljive snovi? 155. Zakaj uvajamo v sistem LPS različne zaščitne cone in kako postavljamo meje med njimi? 156. Kolikšni so minimalni preseki izenačitvenih povezav in njihove barve? 157. Kakšni so zaščitni ukrepi pred nevarno napetostjo dotika in kako jo kontroliramo? 158. Kakšni so zaščitni ukrepi pred napetostjo koraka in kako jih kontroliramo? 159. Kdaj lahko preidemo iz inštalacijskega sistema TNC v TN-S in zakaj ter kako ga označimo

  na razdelilniku? 160. Po katerih predpisih,standardih in normativih se mora izvajati javna razsvetljava? 161. Kaj je statična elektrika in katera predpisana določila zanjo veljajo? 162. Kakšni so ukrepi za odpravljanje motenj svetilnih cevi? 163. Katere pogoje morajo izpolnjevati števci jalove energije? 164. Pod katerimi pogoji se lahko izvajajo dela na ali v bližini postrojev pod napetostjo? 165. Katere merilne metode so predpisane za meritve ozemljitev? 166. Katera posebna določila je treba upoštevati pri električnih inštalacijah kampov in kamp

  prikolic? 167. Kateri pravilnik določa zahteve za učinkovito rabo energije? 168. Definirajte sestavne dele naprave s svetilnimi cevmi? 169. Kdaj lahko v električnem napajalnem sistemu povežemo ničelni vodnik z zaščitno

  ozemljitvijo in kateri pravilnik to določa? 170. Kako se zagotavlja kakovost opravljenih del pri graditvi elektroenergetskih objektov? 171. Kaj je elektroenergetski sistem in kateri objekti ga sestavljajo? 172. Kaj je feroresonanca in zakaj nastaja?

  DODATEK A

  1. Naštejte glavna področja sistemskih obratovalnih navodil za prenosno omrežje. 2. Katere osnovne podatke upošteva uporabnik pri načrtovanju in projektiranju priključka na prenosno

  omrežje? 3. Naštejte podatke, ki jih je potrebno navesti v vlogi za izdajo soglasja na prenosno omrežje? 4. Kateri uporabniki morajo pridobiti soglasje za priključitev poleg novih odjemalcev? 5. Naštejte in opišite glavne značilnosti priključka uporabnika na VN omrežje. 6. Naštejte in opišite vsebine prilog SONPO. 7. Kaj je kriterij (n–1) in kako ga dosegamo v prenosnem omrežju in sistemski proizvodnji? 8. Kaj je območje varovalnih pasov in katere standarde s področja gradnje nadzemnih vodov? 9. Katera tehnična pravila za nadzemne elektroenergetske vode in elektroenergetske postroje poznate? 10. Kaj je elektroenergetski sistem in zakaj ga potrebujemo? 11. Kaj pomeni oznaka SODO in kaj je vsebina sistemskih obratovalnih navodil za distribucijska

  omrežja? 12. Kateri so osnovni principi projektiranja avtomatizacije srednjenapetostnega omrežja? 13. Opišite namen in delovanje avtomatskega ponovnega vklopa in delovanje shunt stikala.

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  22

  14. Opišite osnovne funkcije avtomatizacije obratovanja. 15. Kako si predstavljate projektiranje višje stopnje avtomatizacije obratovanja v distribucijskih

  omrežjih? 16. Kaj so pametna ali odzivna distribucijska omrežja? 17. Katere povezave bo imel bodoči uporabnik z operaterjem distribucijskega omrežja? 18. Katere možnosti bo nudilo pametno distribucijsko omrežje odjemalcu – uporabniku električne

  energije za prilagajanje svojega odjema elektroenergetskemu sistemu in zakaj je to potrebno? 19. Vsebina soglasja za priključitev odjemalca ali proizvajalca na distribucijsko omrežje. 20. Kakšno kratkostično moč upoštevamo pri projektiranju in gradnji naprav, ki se priključujejo na

  distribucijsko omrežje? 21. Kakšne naprave uporabljamo za omejevanje toka na prevzemno predajnem mestu? 22. Navedite in opišite tehnične pogoje za priključitev uporabnika na omrežje. 23. Katere parametre omrežja potrebujemo pri projektiranju elektroenergetskega priključka? 24. Kje najdete tipske priključke na distribucijsko omrežje in kaj opredeljujejo? 25. Kriterij n–1 v distribucijskih omrežjih se razlikuje od kriterija v prenosnih omrežjih. Pomen obeh

  kriterijev in v čem je razlika? 26. Delovanje sinhronskega agregata v primarni regulaciji in v elektroenergetskem sistemu. 27. Kdaj se izda energetsko dovoljenje? 28. Sočasnost porabe in proizvodnje in delovanje elementov elektroenergetskega sistema za racionalno

  in kvalitetno dobavo električne energije. 29. Aktualne vrste proizvodnih virov in njihove značilnosti. 30. Alternativni viri energije, razpršeni viri energije in kateri objekti - proizvodne naprave spadajo med

  enostavne naprave ? 31. Katere zahteve mora investitor izpolniti ob instalaciji enostavne naprave? 32. Lastnosti proizvodnih virov v elektroenergetskem sistemu. 33. Kaj je sekundarna regulacija, kako deluje in čemu služi? 34. Osnovne značilnosti v Slovenji uveljavljenih načinov tretiranja nevtralne točke. 35. Kakšna je grafična predstava modela elektroenergetskega voda in opišite kriterije dimenzioniranja

  elektroenergetskega voda? 36. Kje najdete tehnične pogoje in karakteristike za priključevanje elektrarn do 10 MW na distribucijsko

  omrežje in kaj mora investitor navesti v vlogi za priključitev naslovljeno na SODO? Kaj SODO preveri na osnovi te vloge pred izdajo soglasja?

  37. Razvrstitev proizvodnih virov, ki se vključujejo na distribucijsko omrežje in njihova klasifikacija glede na instalirano moč in mesto vključitve.

  38. Osnovne vrste transformatorskih postaj, ki so priključene na srednjenapetostno omrežje. 39. Koncept zaščite energetskega transformatorja VN/SN. 40. Koncept zaščite energetskega distribucijskega transformatorja in možnost paralelnega obratovanja. 41. Ozemljitve v transformatorski postaji. Obratovalna in zaščitna ozemljitev ter pogoji, ki morajo biti

  izpolnjeni skladno z veljavnimi predpisi 42. Kaj vežemo na zaščitno ozemljitev v transformatorski postaji SN/NN? 43. Kaj je elektroenergetski sistem, njegove glavne značilnosti in njegovi glavni elementi? 44. Kaj so sistemske storitve v obratovanju distribucijskega omrežja, njihov obseg in kako se

  zagotavljajo? 45. Jalova energija, njena vloga in regulacija jalove moči.

  46. Kako dimenzioniramo združeno ozemljitev transformatorske postaje SN/NN, če je nevtralna točka VN omrežja ozemljena čez majhno upornost?

  47. Naštejte komponente kakovosti dobave električne energije in merila kvalitetne dobave. 48. Kje so podane minimalne zahteve za kvaliteto frekvence in napajalne napetosti in kdo jo zagotavlja?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  23

  49. Kaj so sekundarni sistemi elektroenergetskih postrojev, kako delujejo in kaj sekundarni sistemi omogočajo?

  50. Kaj omogočajo sekundarni sistemi za vodenje omrežja, kaj omogočajo sekundarni sistemi za vodenje elektrarn in kaj omogočajo sekundarni sistemi na področju nadzora sigurnosti in kvalitete obratovanja EES ?

  51. Katera dva obtežilna primera daljnovodne vrvi lahko uporabite pri izračunih – projektiranju nadzemnih elektroenergetskih vodov z golimi vodniki. Kaj je in kaj pove kritična razpetina?

  52. Kaj je Kritična temperatura? 53. Kaj določa zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju

  poštnih storitev (ZJNVETPS). 54. Regulacija napetosti v DEES. 55. Kdo sme opraviti pregled na novo izvedene strelovodne inštalacije in kdo vse mora biti prisoten? 56. Kaj se preverja pri prvem pregledu strelovodne inštalacije? 57. Kateri državljani smejo opravljati naloge povezane s pregledi? 58. Kdaj lahko državljan nečlanice EU opravlja naloge povezane s pregledi? 59. Kdo mora prevzeti skrb za vzdrževanje strelovodne inštalacije v večstanovanjski ali nestanovanjski

  stavbi? 60. Kateri izvajalci smejo opravljati naloge povezane z vzdrževanjem strelovodnih inštalacij 61. V kakšnih rokih je treba izvesti redni pregled strelovodnih inštalacij v stanovanjskih stavbah? 62. Kdaj se opravi izredni pregled strelovodne inštalacije? 63. Kakšne aktivnosti zajema pregled strelovodne inštalacije? 64. Kaj mora storiti izvajalec pregleda strelovodne inštalacije, ko ugotovi nepravilnosti na strelovodni

  inštalaciji? 65. Kaj je koordinirana SPD zaščita v sistemu LPS? 66. Kaj predstavlja v sistemu LPS magnetno oklopljanje in prepletanje? 67. Kako opravljamo preglede in meritve sistema LPS? 68. Kaj predstavlja v sistemu LPS magnetno oklopljanje in prepletanje kabelskih povezav ter kako

  debelina oklopa vpliva na enostransko ali dvostransko ozemljitev oklopa? 69. Kako izdelamo in pregledujemo zaščito pred strelo na pločevinasti strehi z debelino kritine 2 mm? 70. Kaj predstavljajo energetski prenapetostni odvodniki in kakšne preseke priključnih vodnikov morajo

  imeti? 71. Kakšni so primeri napačne namestitve prenapetostnih zaščitnih naprav? 72. Kakšne so razlike med starimi predpisi in novimi pravilniki za el. inštalacije in strelo? 73. V kateri fazi gradnje je treba vključiti merilnega preglednika? 74. Kakšne so razlike med prevzemnimi in periodičnimi pregledi električne in strelovodne inštalacije? 75. Kakšna je vsebina pregleda el. in strelovodne inštalacije in kaj obsega merilno poročilo. 76. Ali glede na nove zahteve še izvajamo zbiralko za izenačitev potencialov v kopalnicah

  enostanovanjskih in dvostanovanjskih objektov? 77. Kako se izvaja in kontrolira zaščita pred elektromagnetnimi vplivi? 78. Kako kontroliramo in nadziramo LPZ cone ob uporabi oklepljenih kablov? 79. Kako nameščamo prenapetostne odvodnike v IT sistemu ozemljitve električne inštalacije? 80. Kako nameščamo prenapetostne odvodnike v TT sistemu električne inštalacije? 81. Kako izvedemo merilni spoj na armirano- betonski stavbi in kako ga kontroliramo z meritvijo?Ali

  merilni stik lahko zamenja merilni spoj? 82. Kako mora biti priključen prenapetostni odvodnik v el. priključni omarici?Ali pred tarifnimi

  varovalkami,ali za njimi,ali kako drugače? 83. Z U-I metodo smo na zahtevnem objektu izmerili napetost koraka 0.3 V pri merilnem toku 20A.

  Kolikšna bo potencialna razlika med nogama v primeru nastanka dejanskega kratkega stika v objektu pri toku 6kA. Pri tem upoštevajte linearni preračun

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  24

  84. Energetski objekt je lokalno povezan z oskrbovalnimi vodi (pitna voda,topla voda,plin železniški tir, informatika, elektrika. varnost)Kako boste preverili potrebo po katodni zaščiti njegovih ozemljil?

  85. Kako izdelujemo temeljsko ozemljilo in kako ga povezujemo v močvirnatem terenu? 86. Kako priključujemo oklepljene električne kable v električnih razdelilcih. Ali jih obojestransko

  ozemljujemo in kako? 87. Na katero ozemljitveno točko lahko priključimo energijske in prenapetostne odvodnike v električni

  inštalaciji(obratovalno ozemljitev,zaščitno ozemljitev,sistem zaščitnega voda ali na kovinsko ohišje naprave)Od česa je to odvisno?

  88. Kako obravnavamo in gradimo strelovodno lovilno mrežo nad eksplozijskimi conami? 89. Za določanje zaščitnega nivoja zaščite pred delovanjem strele uporabljamo vrednotenje rizika in

  njegovih komponent(analiza tveganja) na osnovi katerega izberemo priporočeni zaščitni nivo. Podajte postopek vrednotenja rizikov glede na potrebe zaščite pred strelo.

  90. Kdaj velja zahteva o skladnosti s pravilnikom, glede na zahteve tehnične smernice-zaščita pred delovanjem strele?

  91. Kako načrtujemo,izbiramo in pregledujemo sistem zaščite pred LEMP? 92. PGD in PZI morata glede NN el. inštalacij in zaščite pred strelo obsegati v tehničnem poročilu

  načrta številne rešitve. Katere so te? 93. Kaj je svetlobno onesnaževanje okolja in kje najdete relevantne podatke za projektiranje in

  monitoring osvetljenih površin na prostem? 94. V kakšnih presledkih se izvaja remont diesel agregata? 95. V katerih primerih in kako ozemljujemo lesene drogove daljnovodov? 96. Kakšne morajo biti evakuacijske poti v primeru požara v elektroenergetskih prostorih? 97. Kakšna je definicija varnostne razsvetljave? Kje in kako se uporablja? 98. Kaj so odklopniki za APV in potrebni pogoji za uvedbo? 99. Katero merilno metodo uporabljamo za meritev električnih potencialov v in zunaj TP? 100. Ali sončna elektrarna lahko proizvaja jalovo energijo in kompenzira slab cos φ? 101. Na osnovi katerega dokumenta se lahko gradijo sončne elektrarne do moči 1MW? 102. Kakšnim pogojem mora zadostiti solarna elektrarna do moči 1MW? 103. Katere naprave spadajo k opremi predora,njenim varnostnim napravam in sistemom za upravljanje

  predora ter kateri pravilnik to definira? 104. Do kdaj v pogojih za projektiranje predorov velja sklicevanje na avstrijske smernice RVS? 105. Kakšno napeljavo morajo imeti zaklonišča in od kod se napajajo el.porabniki? 106. V katerem pravilniku so predpisani tehnični normativi za

  uporabo,projektiranje,vgraditev,preizkušanje in periodično kontrolo naprav za avtomatično zapiranje protipožarnih vrat in loput,ki ob požaru preprečujejo morebitno prodiranje dima in plamena v sosednji prostor?

  107. Kakšni so cilji dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom in kje so zapisani? 108. Kaj obravnava Tehnična smernica tsg-1-001:2010 «požarna varnost v stavbah«? 109. Kakšne zahteve vsebuje študija o požarni varnosti in kje je zahtevana? 110. Kateri so sistemi aktivne požarne zaščite in kje so določeni? 111. Kaj predpisuje Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka? 112. Katere so dodatne zahteve za električne inštalacije na začasnih in premičnih gradbiščih? 113. Kaj zahteva Uredba o dopolnitvah o energetski infrastrukturi in katere naprave uvršča med

  enostavne naprave?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Standardi znanj za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  25

  DODATEK B

  1. Kaj ureja Zakon o elektronskih komunikacijah in katere glavne ključne definicije navaja? 2. Kdo in pod kakšnimi pogoji lahko zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja ter storitve? 3. Splošni upravni postopek za opravljanje javne komunikacijske dejavnosti in nadzor zagotavljanja

  javnih komunikacijskih omrežij ter storitev. 4. Aktivnosti, ki so potrebne za začetek, spremembo ali prenehanje zagotavljanja javnih

  komunikacijskih omrežij oziroma storitev. 5. Katere predpise je treba upoštevati pri gradnji in obratovanju elektronskih komunikacijskih

  omrežij? 6. Minimalne izjave o skladnosti 7. Pod kakšnimi pogoji lahko zagotavljajo komunikacijska omrežja in storitve organizacije, ki imajo

  posebne ali izključne pravice za izvajanje druge gospodarske dejavnosti? 8. Naštejte karakteristike univerzalnih storitev in kaj sodi mednje? 9. Najpomembnejši parametri za oceno kakovosti univerzalnih storitev. 10. Obveznosti operaterja univerzalnih storitev. 11. Upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije. 12. Pogoji za uporabo in postopek za izdajo odločbe za dodelitev radijske frekvence. 13. Kako do dodelitve številke in zahteve za prenosljivost številk v Republiki Sloveniji. 14. Lastninske pravice pri graditvi, obratovanju in vzdrževanju javnih komunikacijskih omrežij in

  pripadajoče infrastrukture. 15. Predpisani ukrepi za operaterja javnega komunikacijskega omrežja v primeru izrednih stanj. 16. Pogoji za trženje in uporabo radijske ter terminalske opreme v Republiki Sloveniji. 17. Naštejte zahteve za električne naprave glede elektromagnetnih motenj. 18. Obveznosti operaterja javnega komunikacijskega omrežja na področju zaščite tajnosti in zaupnosti

  elektronskih komunikacij. 19. Vloga Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. 20. Kdo nadzira uporabo določb ZEKoma-a in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter odloča o

  prekrških? 21. Ukrepi za odpravo kršitev določb ZEKoma. 22. Kateri predpisi obravnavajo radijsko in terminalsko opremo in kaj določajo? 23. Kako je označeno izpolnjevanje vseh predpisanih zahtev za radijsko in terminalsko opremo? 24. Razlika med radijsko in terminalsko opremo razreda 1 in 2. 25. Nekaj najbolj tipičnih primerov radijske in terminalske opreme, ki se uporablja v Sloveniji brez

  odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. 26. Pogoji za uporabo radijskih frekvenc. 27. Najpomembnejši podatki v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc. 28. Upravljanje z oštevilčenjem in načrt oštevilčenja v Republiki Sloveniji. 29. Nacionalni številski prostor v slovenskem fiksnem in mobilnem telefonskem omrežju. 30. Dokazovanje skladnosti električnih naprav in omrežij glede elektromagnetne združljivosti. 31. Kako je označeno izpolnjevanje vseh predpisanih zahtev za radijsko in terminalsko opremo? 32. Katere so in kje so definirane naprave, na katere predvsem ne smejo vplivati EE motnje? 33. Kaj so to standardi katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi in kje jih

  najdemo? 34. Kaj obsega pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju? 35. Kaj obsega železniška infrastruktura?

 • IZS–- Matična sekcija za elektro stroko Programi za strokovne izpite po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B)

  Elektrotehnika in telekomunikacije Odgovorno projektiranje

  Odgovorno projektiranje

  26

  36. Kaj določa pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah in katere naprave služijo za daljinsko vodenje prometa?