Click here to load reader

WYWIAD: bezpIeczeństWo WYbuchoWe W ... - grupa-wolff.eu · PDF fileWYWIAD: bezpIeczeństWo WYbuchoWe W polskIej energetYce Czy po poważnych awariach przemysłowych jakie dotknęły

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYWIAD: bezpIeczeństWo WYbuchoWe W ... - grupa-wolff.eu · PDF fileWYWIAD: bezpIeczeństWo...

WYWIAD: bezpIeczestWo WYbuchoWe W polskIej energetYceCzy po powanych awariach przemysowych jakie dotkny w ostatnich latach Elektrowni Dolna Odra, oraz Elektrowni Turw, polska energetyka dostrzega problem bezpieczestwa wybuchowego? Na ten i inne tematy dr hab. in. Andrzej Wolff rozmawia z przedstawicielami Grupy PGE podczas Midzyna-rodowego Seminarium INDEX.

Andrzej Wolff: moimi rozmwcami s dzisiaj Pan Arka-diusz Gucio - Kierownik Wydziau Nadzoru Urzdze Nawglania i Odpopielania w Elektrowni Bechatw oraz Pan Tomasz Wapniarczuk - Kierownik Projektu Wydziau Nadzoru Nawglania i Odpylania w Elektrowni Turw.

Zanim przejdziemy do meritum tematu chciabym Panw spyta o ocen pierwszego dnia Seminarium INDEX, na ktrym wanie si znajdujemy? Czy poruszone tematy z punktu widzenia bezpieczestwa wybuchowego w energe-tyce byy dla Pastwa interesujce?

Arkadiusz Gucio: tak, osobicie jestem drugi raz na InDeX-ie i uwaam e uczestnictwo w tym seminarium to due i wane wydarzenie, podczas ktrego mona zdoby szerok wiedz na temat bezpieczestwa wybuchowego i procesowego.

W elektrowni bechatw ju od 15 lat przykadamy bardzo du wag do bezpieczestwa wybuchowego, a w pewnym okresie bylimy wiodc firm pod tym wzgldem w brany. Mona powiedzie e dla wielu innych zakadw z obszaru energetyki stanowilimy pod tym wzgldem wzr. W obecnej chwili jednak, take inne elektrownie, czy elektrociepownie prezentuj wysoki poziom w zakresie bezpieczestwa wy-buchowego, a w pewnych obszarach to my czerpiemy z ich dowiadcze.

Tomasz Wapniarczuk: zaskoczya mnie ta konferencja pod wzgldem jakoci. uczestniczyem ju w kilku innych konfe-rencjach jednak pierwszy raz spotkaem si z tak ciekawymi tematami, ktre byy dobrze dobrane i omwione. uwaam, i by to strza w dziesitk. W kuluarach dyskutowaem na ten temat z koleg, ktry potwierdzi moje odczucia. Myl e duo wyniesiemy z tej konferencji.

A.G.: Duym atutem tej konferencji jest udzia midzynaro-dowych ekspertw z caej europy. jest to rzecz rzadko spoty-kana. przykadowo z panem dr richardem siwkiem mam ju

okazj spotka si trzeci lub czwarty raz. uwaam, i jest to jeden z najwikszych autorytetw w dziedzinie bezpiecze-stwa procesowego i wybuchowego w europie.

A.W.: Zgadzam si, dorobek oraz wiedza dr Siwka jest nie do przecenienia. Pokusibym si nawet o stwierdzenie, i jest to jeden z dwch najwikszych ekspertw w tej dzie-dzinie na wiecie.

Wracajc do tematu, chciabym zapyta kiedy wg Pastwa przemys energetyczny dostrzeg potrzeb poprawy bez-pieczestwa wybuchowego oraz procesowego w elektrow-niach oraz elektrociepowniach?

A.G.: zmiany wymuszaj awarie bd tragedie. jest to przy-kry paradoks, jednak mylenie wielu osb zmienia si dopie-ro od tego momentu. W naszym przypadku pod koniec lat 90. doszo do bardzo powanego zdarzenia, od tamtej chwili intensywnie dziaamy w kierunku poprawy bezpieczestwa.

przypomn e nie istniay jeszcze wtedy dyrektywy AteX, mimo to dziaalimy zgodnie z ich duchem. podobnie sytu-acja wygldaa w innych elektrowniach, gdzie tragedia bya silnym impulsem przyspieszajcym dziaania na rzecz popra-wy bezpieczestwa. niestety w przeszoci popularny by sd, i inwestycje w popraw bezpieczestwa s strat pienidzy. przykadowo na przeomie lat 2005/2006 spotkaem si ze stwierdzeniem, wygoszonym przez jednego z przedstawicieli energetyki, e systemy ochronne w postaci tumienia wybu-chu pasuj do energetyki jak kwiatek do koucha. syszc to poczuem si niezrcznie, jednak ycie zweryfikowao t tez. obecnie systemy hrD z powodzeniem dziaaj w wielu elek-trowniach i elektrociepowniach w polsce, a podejcie do bez-pieczestwa w energetyce diametralnie si zmienio in plus.

A.W.: W dniu dzisiejszym przeprowadzony zosta pokaz wybuchw w skali technicznej. Czy uwaacie Pastwo e jest to wany i interesujcy punkt konferencji?

24.07.10 wybuch w elektrowni Dolna odra - media donosz: ...w wyniku eksplozji pyu wglowego w elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie niedaleko Gryfina zgina jedna osoba. Trjka ludzi jest ranna, ratownicy poszukuj ewentualnych kolejnych ofiar...

24.07.10 wybuch w elektrowni turw - media donosz: ...do wybuchu i poaru doszo w bloku energetycznym nr 1. By on wyczony z powodu trwajcego remontu. Rzecznik dolnolskiej stray Krzysztof Gielsa poinfor-mowa w TVN24, e ogie przedosta si do bloku nr 2. Przyczyn poaru by wybuch pyu wglowego. Na miejscu jest ponad 20 jednostek Stray Po-arnej ...ranne zostay cztery osoby...

A.G: ja uczestniczyem kilka lat temu w podobnym poka-zie, ktry zosta przygotowany przez jednego z europejskich producentw systemw tumienia wybuchem. osoby ktre wtedy uczestniczyy w tym pokazie wraz ze mn do dnia dzisiejszego wspominaj jak kolosalne zrobi na nich wrae-nie. nie spodziewali si oni, e zagroenie wybuchem pyu jest tak powane.

zarwno tamten pokaz, gdzie uyto mki pszennej, jak i ten dzisiejszy ze skrobi kukurydzian uwiadamiaj jak niebezpieczne mog by produkty powszechnego uytku stosowane w skali przemysowej. pewien czas temu zasta-nawialimy si w naszej elektrowni nad przeprowadzeniem podobnego pokazu. z pewnoci uwiadomiby wielu oso-bom powag zagroe wynikajcych z przerbki wgla czy biomasy. ze wzgldw jednak formalnych pokaz nie mg si odby.

T.W.: pan Arkadiusz wspomnia o tym, e chciaby aby pracownicy elektrowni bechatw zobaczyli taki pokaz na ywo. niestety w 2012 roku elektrownia turw moga do-wiadczy wypadku spowodowanego wybuchem pyu w-glowego na wasnej skrze. Wida jak to zdarzenie zmienio podejcie oraz wiadomo pracownikw w zakresie bez-pieczestwa wybuchowego. naley jednak ubolewa, e do-piero takie wypadki s wstanie pobudzi wyobrani ludzi. niestety wykad teoretyczny czsto nie wystarcza by mogli oni uwierzy na sowo e zagroenie jest realne.

Dzisiaj w elektrowni turw wida jak duy szacunek ludzie maj dla bezpieczestwa. Wchodzc na zakad mona to niemal poczu.

Mam nadziej e nasz przykad pozwoli innym zakadom wycign wnioski, i e nie bd one musiay dowiadcza podobnych zdarze.

A.W.: Nasza dziaalno w zakresie bezpieczestwa wy-buchowego oraz procesowego trwa ju od kilkunastu lat. Mamy wiele kontaktw w Polsce i Europie - w naszej oce-nie stan wiedzy, jak i poziom rozwiza technicznych w rodzimym przemyle jest co najmniej na solidnym, do-brym poziomie europejskim. W ostatnich latach prze-mys zrobi naprawd duo aby poprawi bezpieczestwo pracy w zakadach przemysowych.

A.G.: jeli mog chciabym podsumowa zakoczon cz konferencji - uwaam e pierwszy dzie, ktry mamy za sob, by duym sukcesem zarwno pod wzgldem mery-torycznym, jak i organizacyjnym. chciabym za to podzi-kowa grupIe WolFF, ktra zorganizowaa niniejsze wydarzenie. Mona powiedzie e seminarium dorwnao wysokim standardom jakie reprezentuje miasto krlewskie krakw. Dlatego te jeli bd mia tak moliwo to z pewnoci wezm udzia w kolejnej edycji Midzynarodo-wego seminarium InDeX.

A.W.: Serdecznie dzikuj za rozmow i ju teraz zapra-szam no kolejn edycj Seminarium INDEX.

Search related