Click here to load reader

· Web view Ang Panata Ng Barangay. Kami, bilang mga lingkod ng Barangay Maypulot, mga lalaki at babaeng sinanay sa tapat na pamamahala ay buong pusong namamanata na maglilingkod sa

  • View
    21

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of · Web view Ang Panata Ng Barangay. Kami, bilang mga lingkod ng Barangay Maypulot, mga lalaki...

CITIZEN’S CHARTER NG BARANGAY Maypulot ,INFANTA, QUEZON

(UNANG EDISYON 2011)

Bilang tugon sa RA 9485. . .

Talaan Ng Mga Nilalaman

I. Panata Ng Barangay

(Pledge)

II. Vision at Mission

III. Pamantayan sa Uri Ng Paglilingkod ng Barangay

(Service Standards)

IV. Mga Pangunahing Serbisyo ng Barangay

(Frontline Services)

V. Pamamaraan sa Pag-alam sa Tugon ng Publiko

(Feedback Mechanism)

Ang Panata Ng Barangay

Kami, bilang mga lingkod ng Barangay Maypulot, mga lalaki at babaeng sinanay sa tapat na pamamahala ay buong pusong namamanata na maglilingkod sa lahat ng uri ng tao na naghahangad ng pambublikong serbisyo, na may kapakumbabaan, paggalang at may kaakibat na husay at bilis, na maihatid ang makatuwirang serbisyo at paglilingkod sa abot ng aming buong makakaya.

Ang Pananaw at Misyon ng Barangay

Pananaw (Vision)

“ Continually provide and enhance the basic services and necessities of our constituents.”

Misyon (Mission)

“Bring to realization the visions in an enriching environment of trust, cooperation and mutual respect and through the grace of God Almighty. ”

Pamantayan Sa Uri ng Paglilingkod Ng Barangay

· Tumugon agad sa lahat ng lumalapit na may nais itanong tungkol sa serbisyo o patakaran sa barangay sa loob ng dalawang (2) minuto.

· Tumugon sa mga natanggap na sulat sa loob ng dalawang (2) araw.

· Ihatid o iindorso ang mga sulat sa mga kinauukulan sa loob ng isang (1) araw.

· Itala ang mga pormal na reklamo ng sinumang lumalapit sa logbook sa loob lamang ng limang (5) minuto.

· Maglaan ng komportableng mauupuan para sa mga babae, bata at matatanda na dumudulog sa barangay sa anumang kadahilanan.

· Maglaan ng malinis na palikuran sa lahat ng dumarating at gumagamit ng Barangay Hall.

· Magtalaga ng magagalang na tauhan na tumatanggap ng may ngiti sa sinumang dumarating sa Barangay Hall.

· Isang Barangay Hall na ligtas-sa-usok ng sigarilyo. (Smoke-free Bgy Hall)

· Magbigay ng sertipikasyon na kinakailangan sa loob ng labinlima hanggang dalawampung (15-20) minuto.

· Maglaan ng alalay sa matatanda, may kapansanan o buntis sa pag-akyat o pagbaba ng hagdan.

· Maglaan ng malinis na kapaligiran sa buong nasasakupan ng Barangay Hall.

· Magtakda ng appointment sa mga taong lumalapit kung kakailanganin ang paghihintay ng mahigit sa tatlumpong (30) minuto.

· Maglaan ng maiinom gaya ng kape o tsaa sa mga bisita na kailangang maghintay ng mahigit sa labinlimang (15) minuto.

· Ang mga berbal na reklamo ay tutugunan sa loob ng limang (5) minuto ng Officer of the Day o ng sinumang Tanod na nakatalaga sa araw na iyon.

· Ang mga nasusulat na reklamo ng sinuman ay kinakailangang dapat na i-address kay:

Kgg. MIGUEL C. ESCUETA, JR.

Punong Barangay

Barangay Maypulot

Bayan ng Infanta

Mga Pangunahing Serbisyo ng

Barangay

SERBISYO

: PAGKUHA NG SEDULA

TUNGKOL SA SERBISYO : Ito ay isang buwis na nasa kapangyarihan ng pambayang pamahalaan. Binibigyan lamang ng kapangyarihan ang Barangay ng pambayang pamahalaan sa pagkolekta na kung saan ay ang kalahati ng bayad dito ay magiging pondo ng barangay. Ang nasabing sedula ay kailangan ng pangkalahatang publiko sa pakikipagkalakal sa iba’t ibang tanggapan pampubliko man o pampribado.

MGA KLIYENTE

: PANGKALAHATANG PUBLIKO

MGA KAILANGANG DOKUMENTO : LUMANG SEDULA (KUNG WALA, AY PERSONAL NA IMPORMASYON

BAYAD

: DEPENDE

TAGAL NG SERBISYO

: 12 MINUTO

MGA HAKBANG:

HAKBANG

AKSYON NG TANGGAPAN

ORAS

MAY PANANAGUTAN

1. Pumunta sa Ingat-Yaman ng Barangay

Tingnan ang lumang sedula ng kliyente (Kung wala ay alamin ang mga impormasyon sa kliyente)

1 minuto

Ingat-Yaman ng Barangay

2. Pagbabayad ng kaukulang halaga

Paglalagay ng impormasyon sa sedula

10 minuto

Ingat-Yaman ng Barangay

3. Pagkuha ng sedula

Pagbibigay ng sedula sa kliyente

1 minuto

Ingat-Yaman ng Barangay

SERBISYO

: PAGKUHA NG BARANGAY CLEARANCE

TUNGKOL SA SERBISYO : Ang Barangay Clearance ay kailangan sa iba’t ibang pagkakataon tulad ng sa pagnenegosyo, pamamasukan, pagtatayo ng gusali, pagbabakod o pagpapader, pag-utang ukol sa kalamidad, tricycle franchising, police clearance, kawalang kaya sa buhay, at paghingi ng tulong pinansyal sa pagpapalibing ng patay (funeral assistance).

MGA KLIYENTE

: MGA MAMAMAYANG NANINIRAHAN SA BARANGAY

MGA KAILANGANG DOKUMENTO :

BARANGAY BUSINESS CLEARANCE – BUSINESS CLEARANCE AT SEDULA

BARANGAY EMPLOYMENT CLEARANCE – PANINIRAHAN SA BARANGAY

BARANGAY BUILDING CLEARANCE – LOT PLAN, BUILDING PLAN

BARANGAY FENCING CLEARANCE- LOT PLAN, LAND TITLE

BARANGAY CLERANCE FOR CALAMITY LOAN – PANINIRAHAN SA BARANGAY, SEDULA

BARANGAY CLEARANCE FOR TRICYLE FRANCHISING – SEDULA, CERTIFICATE OF REGISTRATION, OFFICIAL RECEIPT

BARANGAY CLEARANCE OF NO DEROGATORY RECORDS – PANINIRAHAN SA BARANGAY, SEDULA

BARANGAY CLEARANCE FOR INDIGENCY – CERTIFICATION FROM DSWD

BARANGAY CLEARANCE FOR COLLECTION/ISSUANCE OF BUSINESS TAX RECEIPT – SEDULA, RESIB0 NG HULING PAGBABAYAD

BARANGAY CLEARANCE FOR FUNERAL ASSISTANCE – DEATH CERTIFICATE

BAYAD

: MAY BAYAD (MALIBAN SA FUNERAL ASSISTANCE)

TAGAL NG SERBISYO

: 20 MINUTO (MALIBAN SA FUNERAL ASSISTANCE)

MGA HAKBANG:

HAKBANG

AKSYON NG TANGGAPAN

ORAS

MAY PANANAGUTAN

1. Pumunta sa Tanggapan ng Punong Barangay at ibigay ang mga kaukulang dokumento

Tingnan ang mga dokumento kung tama at sapat.

5 minuto

Punong Barangay, Kalihim ng Barangay o Officer of the Day

2. Pagbabayad ng kaukulang halaga

Pagbibigay ng kaukulang resibo

5 minuto

Ingat-Yaman ng Barangay

3. Pagpapakita ng resibo at pagkuha ng kaukulang clearance

Paghahanda at pagbibigay ng kaukulang clearance

10 minuto

Punong Barangay, Kalihim ng Barangay o Officer of the Day

SERBISYO : PAGKUHA NG SERTIPIKASYON NG PANINIRAHAN (CERTIFICATE OF RESIDENCY)

TUNGKOL SA SERBISYO : Ang Sertipikasyon ng Paninirahan (Certificate of Residency) ay kailangan sa pakikipag transaksyon sa iba’t ibang tanggapan pampubliko man o pampriba.

MGA KLIYENTE

: MGA MAMAMAYANG NANINIRAHAN SA BARANGAY

MGA KAILANGANG DOKUMENTO : Impormasyon sa paninirahan sa barangay

BAYAD

: PHP 100.00

TAGAL NG SERBISYO

: 20 MINUTO

MGA HAKBANG:

HAKBANG

AKSYON NG TANGGAPAN

ORAS

MAY PANANAGUTAN

1. Personal na magtungo sa Tanggapan ng Punong Barangay

Kausapin ang kliyente upang malaman ang detalye ng paghingi ng nasabing sertipikasyon

10 minuto

Punong Barangay, Kalihim ng Barangay o Officer of the Day

2. Pagkuha ng kaukulang sertipikasyon

Paghahanda at pagbibigay ng kaukulang sertipikasyon

10 minuto

Punong Barangay, Kalihim ng Barangay o Officer of the Day

SERBISYO : PAGHAHAIN NG SUMBONG SA KATARUNGANG PAMBARANGAY (LUPONG TAGAPAMAYAPA)

TUNGKOL SA SERBISYO : Sa pagpapatupad ng Katarungang Pambarangay, ang may sumbong ay dapat maghain ng sumbong sa Lupong Tagapamayapa at pagbabayad ng kaukulang halaga.

MGA KLIYENTE

: MGA MAMAMAYANG NANGANGAILANGAN NITO

MGA KAILANGANG DOKUMENTO: Nakasulat na sumbong o kaya ay pagbibigay ng impormasyon ukol sa sumbong

BAYAD

: PHP 100.00

TAGAL NG SERBISYO

: 30 MINUTO

MGA HAKBANG:

HAKBANG

AKSYON NG TANGGAPAN

ORAS

MAY PANANAGUTAN

1. Personal na magtungo sa Tanggapan ng Punong Barangay

Kausapin ang kliyente upang malaman ang detalye ng sumbong. Itala ang mga detalye sa isang logbook

15 minuto

Punong Barangay, Kalihim ng Barangay o Officer of the Day

2.Pagbabayad ng kaukulang halaga

Pagbibigay ng kaukulang resibo

5 minuto

Ingat-Yaman ng Barangay

3. Pagkuha ng kaukulang kasulatan ng Sumbong

Paghahanda at pagbibigay ng kasulatan ng Sumbong.

10 minuto

Punong Barangay, Kalihim ng Barangay o Officer of the Day

SERBISYO : PAGKUHA NG SERTIPIKASYON UKOL SA KATARUNGANG PAMBARANGAY (KP CERTIFICATION)

TUNGKOL SA SERBISYO : Sa pagpapatupad ng Katarungang Pambarangay, may kaukulang sertipikasyon na ibinibigay sa may-sumbong o sa ipinagsusumbong upang makadulog sa hukuman pagkalipas na hindi maayos ang alitan ng magkabilang panig sa nalolooban ng 45 araw.

MGA KLIYENTE

: MGA MAMAMAYANG NANGANGAILANGAN NITO

MGA KAILANGANG DOKUMENTO: Nakasulat na sumbong o kaya ay pagbibigay ng impormasyon ukol sa sumbong

BAYAD

: PHP 100.00

TAGAL NG SERBISYO

: 30 MINUTO

MGA HAKBANG:

HAKBANG

AKSYON NG TANGGAPAN

ORAS

MAY PANANAGUTAN

1. Personal na magtungo sa Tanggapan ng Punong Barangay

Repasuhin ang talaan ng nasabing sumbong at mga pagdinig na naisagawa ukol dito at alamin ang mga detalye ukol dito at tingnan kung maaari nang magbigay ng setipikasyon ukol sa pagdulog sa hukuman.

15 minuto

Puno

Search related