Voortgangsrapportage 21

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het programma Ruimte voor de Rivier is op 15 mei 2001 aangewezen als Groot Project. Conform de Regeling Grote Projecten wordt ieder half jaar een voortgangsrapportage opgesteld. Deze eenentwintigste voortgangsrapportage gaat over de tweede helft van 2012.

Text of Voortgangsrapportage 21

 • www.ruimtevoorderivier.nl

  21e Voortgangsrapportage 1 juli 2012 31 december 2012

  Ruimte voor de Rivier

 • 21e Voortgangsrapportage 1 juli 2012 31 december 2012

 • ruimte voor de rivier | 3

  Inhoud

  1 Inleiding 41.1 Opdracht 41.2 Leeswijzer 51.3 Samenvattinghoofdpuntenverslagperiode 5

  2 Hetprogrammainzijnomgeving 82.1 Doelprogramma 82.2 Organisatorischecontextensturingsfilosofie 82.3 Raakvlakkenmetandereontwikkelingen 92.4 Anticiperendemaatregelenvoorlangetermijn 112.5 Communicatie 11

  3 Descopevanhetprogramma 14

  4 Planningenvoortgangvanhetprogramma 174.1 Mijlpalen 174.2 Voortgang 174.2.1 Voortgangverslagperiode 204.2.2 Tijddoelstelling 204.2.3 Belangrijksteontwikkelingenopmaatregelniveau 21

  5 Risicomanagementenauditing 265.1 Beheersingrisicosopprogrammaniveau 265.2 Risicoprofielenperthema 285.3 Auditing 30

  6. Definancinvanhetprogramma 316.1 Programmabudgetenprogrammaraming 316.2 Uitgavenenverplichtingen 336.3 KasritmeRuimtevoordeRivier 346.4 Ontvangsten 346.5 Monitoringpostonvoorzien 356.6 InterneKosten 35

  Bijlage1:Communicatiemethetparlement 38Bijlage2:Historischoverzichtplanningsmutaties 39Bijlage3a:BudgethistoriePKB-fase(20022006) 41Bijlage3b:Budgethistorieplanstudie-enuitvoeringsfase(vanaf2007) 42Bijlage4:TotaalopgetredenrisicosRuimtevoordeRivier 43Bijlage5:Voortgangprojectbeslissingen 44

 • 4 | 21e voortgangsrapportage

  1. Inleiding

  1.1 Opdracht

  DeNederlandserivierenkrijgensteedsmeerwaterteverwerken.Hetwaterpeilstijgtomdathetsteedsvakerenharderregent.Daarnaastdaalthetlandbinnendedijken.In1993steeghetwaterverontrustendenin1995werdhetgevaarvanoverstromingzohoog,datuitveiligheids-overwegingenbeslotenwerd250.000menseneneenveestapelvannmiljoendierenteevacueren.

  VoordeNederlandseregeringvormdendezebijna-rampenaanleidingteonderzoekenopwelkewijzedeviermiljoeninwonersvanhetrivieren-gebiedbeterbeschermdkunnenwordentegenoverstromingen.Ditonderzoekleiddetoteennieuwevisieopwaterbeheer:geefderiviermeerruimte.DezevisieisuitgewerktindePlanologischeKernbeslissing(PKB)RuimtevoordeRivierdieop19december2006unaniemdoordebeideKamersisvastgesteld.DeopdrachtvanhetprogrammaRuimtevoordeRivierisomuiterlijkin2015hetvereisteveiligheidsniveaulangsdeRijntakkenenhetbenedenstroomsdeelvandeMaasterealiserenvolgensdewettelijkewaterveiligheidsnormen,endedaarmeesamen-hangenderuimtelijkekwaliteitteversterken.

  DewaterveiligheidsnormenschrijvenvoordathetNederlandserivierensysteemeenpiekindewaterafvoer,diestatistischeensper1250jaarkanvoorkomen,veiligkanverwerken.Ditisdemaatgevendeafvoer.Dezeisin2001voordeRijnvastgesteldop16.000m3/sbijLobith.DeMaasbenedenstroomsvanHedikhuizenmoetuiterlijkin2015eenmaatgevendeafvoervan3.800m3/sbijBorgharenveiligkunnenverwerken.VoordeIJsselwordtdemaatgevendeafvoerverhoogdmeteengezamenlijketoestroomvan250m3/svanuitdezijrivieren.HetvereisteveiligheidsniveauinhetrivierengebiedronddeRijntakkenbijeenmaatgevendeafvoervan16.000m3/sisstatistischbepaald.Deberekeningenzijngebaseerdopafvoergegevensdieindeafge-lopenhonderdjaarzijngemeten.Metdever-wachteklimaatveranderingisdaarbijgeenrekeninggehouden.Opditmomentkunnenderivieren15.000m3/sveiligafvoeren.

  Omtevoldoenaandenormenenomdemaat-gevendeRijnafvoervan16.000m3/sveiligtekunnenverwerken,wordennuop34plaatsenmaatregelengetroffendoorvoornamelijkmeerruimtevoorderiviertecreren.Alleenwaarhetonmogelijkofteduurisommeerruimte

 • ruimte voor de rivier | 5

  tescheppen,isdijkverbeteringalsmaatregelopge-nomen.DezegezamenlijkemaatregelensamenvormenhetprogrammaRuimtevoordeRivier.

  Hetrivierengebiedisdoordezemaatregelendekomendevijftigjaarbeschermdtegenover-stromingen,uitgaandevandebijdePlanologischeKernbeslissinggehanteerdemaatgevendeafvoer.Demaatregelenbenvloedenalleendewaterstandvanderivierenbijhoogwater(metuitzonderingvandezomerbedverlaging,dieheeftookimpactbijlaagwatermaargeeneffectopdevaardieptevoorscheepvaart).Bijhoogwaterwordenmededankzijdezemaatregelenwaterstanddalingengerealiseerdvansomswel70cmenwordtdenoodzakelijkemaximaleafvoercapaciteitvan16.000m3/sbereikt.

  Deherinrichtingsmaatregelentenbehoevevandewaterveiligheidwordenaangegrepenomookderuimtelijkekwaliteitvanhetrivierengebiedteversterken.Concreetbetekentditversterkingvandeookinternationaalvanbelangzijndeeco-nomische,ecologischeenlandschappelijkefunctiesvanhetrivierengebied,dateenbelangrijkonder-deelvormtvande(inter)nationaleruimtelijkehoofdstructuur.Voorwaardebijdeversterkingvanderuimtelijkekwaliteitisdatergeenstrijdigheidmagzijnmetdehoofddoelstellingvanhetrivier-systeem:deafvoervanwater,ijsensediment.

  Diverseprovincies,gemeenten,waterschappenenRijkswaterstaatvoerensamenhetprogrammaRuimtevoordeRivieruit.DeProgrammadirectieRuimtevoordeRivierisopgerichtomderegietevoerenoveralleplanstudiesenderealisatievandemaatregelen.DeministervanInfrastructuurenMilieuiseindverantwoordelijk,metmede-verantwoordelijkheidvandestaatssecretarisvanEconomischeZaken.

  HetprogrammaRuimtevoordeRivierisop15mei2001aangewezenalsGrootProject.ConformdeRegelingGroteProjectenwordtiederhalfjaareenvoortgangsrapportageopgesteld.Dezeeenentwintigstevoortgangsrapportage(VGR21)gaatoverdetweedehelftvan2012.

  1.2 Leeswijzer

  DezerapportagebeschrijftdevoortgangvanhetprogrammaRuimtevoordeRivierintermenvanscope(hoofdstuk3),planning(hoofdstuk4),risicomanagementenauditing(hoofdstuk5)en

  financin(hoofdstuk6).Hieraanvoorafgaandwordteenkortebeschrijvinggegevenvanderelevanteontwikkelingenindeomgevingvanhetprogramma(hoofdstuk2).

  1.3 Samenvattinghoofdpuntenverslagperiode

  Indeverslagperiodeisvoor5maatregelendeprojectbeslissinggenomen(SNIP3).Daarnaastisbij6maatregelenhetwerkgegundenisbijsteedsmeermaatregelenhetwerkinhetplangebiedendevoortgangvanhetprogrammazichtbaar.

  ProjectbeslissingenDeafgelopenverslagperiodezijndeproject-beslissingengenomenvoordebergingophetVolkerak-ZoommeerendedriedijkverbeteringenbijdeNederrijnenLek(metuitzonderingvanhetcomplexetrajectSchoonhoven-LangerakvandedijkverbeteringLek/AlblasserwaardendeVijf-heerenlanden)endeprojectbeslissingextrauiter-waardvegravingMillingerwaard.DaarnaastheeftdetoenmaligestaatssecretarisvanInfrastructuurenMilieudeprojectbeslissinggenomenvoordemaat-regelZomerbedverlagingBeneden-IJssel.DaarbijisbeslotendatdezemaatregelinsamenhangmetdehoogwatergeulbijKampenwordtuitgevoerdonderdenaamRuimtevoordeRivierIJsseldelta.DitgecombineerdeprojectzalalsgeheelonderdeelgaanuitmakenvandePlanologischeKernbeslissingRuimtevoordeRivier.

  Voorhetheleprogrammaisop31december2012voor97%vanhetPKB-budgeteenproject-beslissinggenomenenisderealisatiefasegestart.

  ScopeDoorhetnemenvandeprojectbeslissingvoorRuimtevoordeRivierIJsseldeltazalhetprojecthoogwatergeulbijKampenonderdeelgaanuit-makenvandePKB.Detoevoegingvandezemaat-regelaandePKBisinvoorbereiding.FinancieringgebeurtvanuitprovincieOverijssel,NotaRuimteenMinisterievanInfrastructuurenMilieu.

  VastgesteldeenonherroepelijkgewordenbestemmingsplannenIndeverslagperiodezijndeontwerp-bestemmings-plannendanwelhetontwerp-RijksinpassingsplantervisiegelegdvoordeobstakelverwijderingMachinistenschoolElst,dedijkverbeteringenbijdeNederrijnenLek,dedijkverleggingenCortenoever

 • 6 | 21e voortgangsrapportage

  enVoorsterkleiendehoogwatergeulVeessen-Wapenveld.

  Nadevaststellingvanhetbestemmingsplanbestaat,totslot,demogelijkheidvanhetindienenvaneenberoepbijdeRaadvanState.DebestemmingsplannenuiterwaardvergravingBolwerksplas,WorpenOssenwaard,voordeextrauiterwaardvergravingMillingerwaard,dedijkterugleggingLent,dekribverlagingenlangsdeWaal,deuiterwaardvergravingBrakelseBenedenwaardenendedijkverleggingMunniken-landzijnonherroepelijkgeworden.

  Daarmeeisvoor75%vanhetPKBrealisatiebudgethetbestemmings-ofinrichtingsplanvastgesteldenishetplanvoor71%onherroepelijk.

  GegundemaatregelenVoordedijkterugleggingLent,dekribverlagingenlangsdeWaalendeuiterwaardvergravingBrakelseBenedenwaardenendedijkverleggingMunniken-landendeuiterwaardvergravingHonswijkerwaar-den,stuweilandHagestein,HagesteinseuiterwaardenHeerenwaard(RuimtevoordeLek)ishetwerkgegund.Op31december2012isvoor70%vanhetPKB-realisatiebudgethetwerkgegund.

  Indeverslagperiodeisdeinschrijvingdoormarkt-partijengestartvoordedijkverleggingenCorten-oeverenVoorsterklei,voordehoogwatergeulVeessen-Wapenveld,dedijkverbeteringNederrijn/ArnhemseenVelpsebroekenuiterwaardvergravingMeinerswijk.Degunningvoordezemaatregelenwordtinofnetnadevolgendeverslagperiodeverwacht.Daarmeeisvoor86%vanhetPKB-realisatiebudgetdemarktbenaderinggestartc.qafgerond.

  VastgoedIndeverslagperiodeisvoor39miljoenaanvast-goedverworven,intotaalisper31december2012403miljoenaanvastgoedgekocht.Ditis89%vandeactueleraming.DevastgoedaankopenindezeverslagperiodewarenmetnamevoordehoogwatergeulVeessen-Wapenveld,dedijk-verleggingenCortenoeverenVoorsterkleienvoordedijkversterkingenbijdeNederrijnenLek.

  Vanhetaantaldossiersaangaanderivierverruimingis77%verworven.Inmiddelsismetruim430eige-narenminnelijkeovereenstemmingbereikt.Hettotaalaantalgerechtelijkevonnissenbedraagt5.

  Bijdemeestemaatregelenbevindtdeverwervingzichnuindeafrondendefaseofishetvastgoedalverworven.VoordeprojectenhoogwatergeulVeessen-Wapenveld,dedijkverleggingenCorten-oeverenVoorsterkleiendedijkverbeteringenzaldeadministratieveonteigeningenindekomendeverslagperiodewordengestart.

  BehalenvandeopgavewaterveiligheidDewaterveiligheidsdoelstellingin2015wordtbereiktdoordeRuimtevoordeRivierprojecten,dezevenNURG-maatregelenenhetuitvoerenvanStroomlijn(inhaalslagomdeverruwinginhetrivierbedvanallegroterivierenterugtedringeneninovereenstemmingtebrengenmetdegeldendenorm).

  Samenvattendisdeconclusieomtrenthettijdigbereikenvanhetwaterveiligheidsdoel:NURG:voordriemaatregelenisdegesteldewaterveiligheidinmiddelsbereikt,voordrieanderemaatregelenworddewaterveiligheideind2015bereiktenvoornmaatregelwordtnaarversnellingsmogelijkhedengekekenomeerderdanoktober2016dewaterveiligheidtebereiken.

  Stroomlijn:d