Voortgangsrapportage 2015

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Voortgangsrapportage 2015

 • Voortgangsrapportage 2015

  Scope 1 en 2 Datum: 21-03-2016 Blad: 1 van 13

  Opgesteld door: Stefanie Kamphuis, KAM-cordinator

  Inleiding

  In deze voortgangsrapportage geeft Reimert inzicht in haar CO-uitstoot wat betreft scope 1, 2 en 3 in 2015 en wordt de voortgang van de reductiedoelstellingen beschreven. Bij scope 1 en 2 gaat het hierbij om de doelstellingen van 2015 ten opzichte van referentiejaar 2012. Voor de ketenanalyse gebakken steen gaat het om de doelstelling van 2015 ten opzichte van 2014. In het document Ketenanalyse gebakken steen 2015 gaan we dieper in op de scope 3-emissies. In verband met de publicatie van de nieuwe emissiefactoren zijn de footprints van de voorgaande jaren opnieuw berekend, zodat een goed vergelijk kan worden gemaakt. Daarnaast is het brandstofverbruik van leveranciers uit scope 1 gehaald en verplaatst naar scope 3. Verderop in deze rapportage worden alle gecorrigeerde footprints weergegeven.

  In 2015 is in totaal 2.115 ton CO uitgestoten, wat 17,4 ton CO per fte betekent. Wat dit betekent voor de voortgang ten opzichte van de reductiedoelstellingen wordt in onderstaande paragrafen nader toegelicht.

  1. Organisatie

  Naast wegenbouw, het bouwrijp maken van nieuwbouwlocaties en het inrichten van openbare ruimtes voert Reimert ook civiele betonbouw uit. Dit begon met het bouwen van bedieningsgebouwen van sluizen, bruggen en gemalen. In 2002 is deze tak uitgegroeid tot een volwaardig bouwbedrijf voor de woning- en utiliteitsbouw. Reimert is kortgezegd een allround aannemingsbedrijf gevestigd in Almere met de ambitie om in Flevoland en daarbuiten van alle markten thuis te zijn in de bouwkolom. Reimert participeert in Aannemingsbedrijf De Wilde. Vanuit Lelystad bedient De Wilde de GWW-markt van Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder. De Wilde is gespecialiseerd in het inrichten van de openbare ruimte voor overheden, bedrijven en particulieren. Sinds 2011 maakt Beugel Infrastructuur onderdeel uit van Reimert. Vanuit Beilen wordt de infrastructurele markt in het noorden van het land bediend. Beugel is gespecialiseerd in herinrichtingswerken, rioleringswerken en het bouw- en woonrijp maken van gebieden. Bouwbedrijf Ubink is een gewaardeerde aannemer in de bouw. Ubink is sterk in het realiseren van seriematige woningbouw en in het realiseren van volumebouw. Ubink is sinds de oprichting een participatie van Reimert. Winfra is een eenmanszaak opgezet door een medewerker van Gebr. Reimert en houdt zich voornamelijk bezig met rioleringswerkzaamheden.

  2. Duurzaamheidsbeleid

  Reimert streeft continu naar een bijdrage in de verbetering van de energie-efficiency binnen het eigen managementsysteem door maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het gebruik van energie, de geldende wet- en regelgeving en het verbeteren van de eigen bedrijfsprocessen. Het borgen van de energie-efficiency wordt bewerkstelligd door de integratie van het milieusysteem binnen het managementsysteem. Binnen dit systeem worden:

 • Voortgangsrapportage 2015

  Scope 1 en 2 Datum: 21-03-2016 Blad: 2 van 13

  energiestromen in kaart gebracht en geverifieerd; reductiedoelstellingen en maatregelen in een plan van aanpak opgesteld; maatregelen in het plan van aanpak gemplementeerd binnen de organisatie; deze punten gecommuniceerd en verantwoord naar interne en externe stakeholders; verschillende methoden ontwikkeld ten behoeve van verbeteringen en kennisvergroting; halfjaarlijkse evaluaties uitgevoerd om de milieuprestaties continu te kunnen verbeteren. De directie van Reimert Bouw en Infrastructuur stelt de benodigde (financile) middelen beschikbaar ten behoeve van bovengenoemde ambities en heeft een cordinator aangesteld om de processen binnen het systeem te bewaken. De gehele organisatie zet zich in voor de uitvoering van het beleid. Naast een goed kennisniveau voor het (milieubewust) uitvoeren van taken wordt van iedereen een actieve bijdrage met betrekking tot de zorg voor het milieu verwacht.

  3. Eindverantwoordelijke personen

  Document VT Frequentie

  Kwaliteitsmanagementplan KAM-cordinator jaarlijks

  Stuurcyclus KAM-cordinator jaarlijks

  Energiemanagementplan Directie jaarlijks

  Communicatieplan KAM-cordinator jaarlijks

  Emissie-inventaris KAM-cordinator halfjaarlijks

  Voortgangsrapportage KAM-cordinator halfjaarlijks

  4. Basisjaar en rapportageperiode

  De inventarisatie voor de CO-footprint is uitgevoerd voor de periode van januari tot en met december 2015. Het basisjaar is 2012.

 • Voortgangsrapportage 2015

  Scope 1 en 2 Datum: 21-03-2016 Blad: 3 van 13

  5. Afbakening 5.1 Organizational boundary Alle gemarkeerde bedrijven scoren op niveau 5 van de vier verschillende invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en participatie). Deze bedrijven Reimert neemt de verantwoordelijkheid voor 100% van de CO-uitstoot van deze bedrijven.

  H.L. REIMERT HOLDING B.V.

  H.T.B. REIMERT HOLDING B.V.

  S.H.W. KIJLSTRA HOLDING B.V.

  REIMERT HOLDING B.V.

  GEBR. REIMERT BEHEER B.V.

  GEBR. REIMERT B.V.

  WINFRA B.V.

  REIMERT HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF B.V.

  REIMERT ONTWIKKELINGEN B.V.

  AANNEMINGSBEDRIJF DE WILDE B.V.

  RECYCLINGSMAATSCHAPPIJ DE VIJFHOEK B.V.

  BOUWCOMBINATIE UBINK EN CO B.V.

  BEUGEL BEHEER B.V.

  BEUGEL INFRASTRUCTUUR B.V.

 • Voortgangsrapportage 2015

  Scope 1 en 2 Datum: 21-03-2016 Blad: 4 van 13

  5.2 Operationele grenzen

  De CO-prestatieladder is onder andere gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. Binnen dit protocol worden drie scopes onderscheiden: 1. Directe emissiebronnen binnen de eigen organisatie. 2. Indirecte emissiebronnen voor energie die is ingekocht, bijvoorbeeld elektriciteit. 3. Overige emissiebronnen veroorzaakt door activiteiten van het bedrijf, zoals uitbesteed transport.

  Van de bedrijven binnen de organizational boundary zijn ten eerste alle energiestromen binnen scope

  1 en 2 volgens het GHG-protocol inzichtelijk gemaakt en omgerekend naar CO-emissies. De volgende energiestromen zijn van toepassing binnen de organisatie van Reimert:

  scope 1 directe GHG-emissies

  brandstofverbruik t.b.v. het eigen wagenpark diesel, benzine, LPG

  brandstofverbruik t.b.v. leaseautos diesel, benzine, LPG

  brandstofverbruik t.b.v. verwarming vestigingen aardgas

  koude middelen zijn niet meegenomen in deze inventarisatie het privverbruik van zakelijke autos is meegenomen in de inventaris

  scope 2 indirecte GHG-emissies

  ingekochte elektriciteit t.b.v. kantoren, werkplaatsen en projecten

  gebruik van privautos voor zakelijke doeleinden zijn niet van toepassing binnen de organisatie

  vliegreizen voor zakelijke doeleinden zijn niet van toepassing binnen de organisatie

  Binnen Reimert is geen gebruik gemaakt van: de toepassing van biomassa; de toepassing van stoom of stadsverwarming.

  scope 3 overige indirecte emissies

  emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf, bijvoorbeeld emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, project, dienst of levering (downstream)

  de inventarisatie van scope 3 is opgenomen in het document Dominantieanalyse scope 3

 • Voortgangsrapportage 2015

  Scope 1 en 2 Datum: 21-03-2016 Blad: 5 van 13

  6. Overzicht emissies scope 1 en 2

  In onderstaand schema is de CO-uitstoot van de gehele organisatie (zie punt 4) weergegeven.

  scope

  hoeveelheid eenheid conversiefactor

  ton CO ton CO/fte

  1 verwarming 40.829 Nm gas 1,884 kg CO / Nm 77 0,63

  wagenpark 28.172 liter benzine 2,740 kg CO / liter 77 0,63

  289.187 liter diesel 3,230 kg CO / liter 934 7,68

  bulkleveringen 289.366 liter gasolie 3,230 kg CO / liter 935 7,69

  totaal scope 1: 2.023 16,63

  2 elektriciteit vestigingen 137.146 kWh 0,526 kg CO / kWh 72 0,6

  elektriciteit projecten 38.092 kWh 0,526 kg CO / kWh 20 0,16

  totaal scope 2: 92 0,76

  totaal: 2.115 17,4

  scope ketenanalyse hoeveelheid eenheid ton CO kg CO/ kg steen

  3 gebakken steen 1.510.500 kg 512,26 0,34

  bron: www.CO2emissiefactoren.nl, brandstoffen energieopwekking versie maart 2015 bron: www.CO2emissiefactoren.nl, brandstoffen voertuigen versie juni 2015 bron: www.CO2emissiefactoren.nl, elektriciteit versie januari 2015

  Verdeling scope 1 en 2

  4%

  48% 44%

  3% 1%

  verwarming

  wagenpark

  materieel

  elektriciteit vestigingen

  elektriciteit projecten

  http://www.co2emissiefactoren.nl/http://www.co2emissiefactoren.nl/http://www.co2emissiefactoren.nl/

 • Voortgangsrapportage 2015

  Scope 1 en 2 Datum: 21-03-2016 Blad: 6 van 13

  7. Projecten met CO-gunningvoordeel

  Onderstaande projecten zijn aangenomen met CO-gunningvoordeel: omschrijving opdrachtgever footprint

  A6 K&L Weerwaterzone Rijkswaterstaat q4 2015 / q1-q2 2016

  Taludbescherming Heerhugowaard ProRail q4 2015 / q1-q2 2016

  Wzh vluchtwegen Schipholtunnel ProRail q3-q4 2015 / q1 2016

  Inrichting MOB-complex - saneren Gemeente Bussum q1-q2 2016

  Inrichting MOB-complex - BRM Gemeente Bussum q1-q2 2016

  Verleggen kabels en leidingen A6 weerwaterzone Rijkswaterstaat (opgenomen onderstaand schema: q4-2015):

  scope

  hoeveelheid eenheid conversiefactor

  ton CO

  1 wagenpark 0 liter benzin