of 19 /19
Verzija 1.1.0 Datum: 2020. 12. 30

Verzija 1.1.0 Datum: 2020. 12. 30€¦ · - Mesta koja mogu ugroziti saobraćaj ili sprečavanje saobraćajnih nezgoda, ... prouzrokovanju bilo koje vrste kvara. - Sa visokom temperaturom

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Verzija 1.1.0 Datum: 2020. 12. 30€¦ · - Mesta koja mogu ugroziti saobraćaj ili sprečavanje...

 • Verzija 1.1.0 Datum: 2020. 12. 30

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 2

  - Contents – Sigurnsne smernice.......................................................................................................... 3

  Paking lista ...................................................................................................................... 10

  Izgled ................................................................................................................................ 11

  1. Opis ekrana ................................................................................................................. 12

  2. Rukovanje .................................................................................................................... 13

  3. Specifikacija ................................................................................................................ 16

  4. Održavanje .................................................................................................................. 17

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 3

  Sigurnosne smernice

  U ovom odeljku su opisana pitanja saglasnosti, sigurne upotrebe proizvoda radi a i da zaštite vas i druge

  ljude od štete koju bi proizvod mogao da nanese ljudskom telu ili svojstvima.

  Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo, unapred, da biste proizvod koristili na ispravan način.

  Ovaj simbol označava predostrožnost za rukovanje proizvodnom.

  Molimo pročitajte uputstva i bezbedno koristite proizvod.

  Ovaj symbol označava zabranjene stvari. Molimo dobro pročitajte

  uputstva. Nikada ne pokušavajte bilo koju zabranjenu stvar..

  Ovaj simbol ozačava radnje koje bi trebalo da budu učinjene bez

  greške. Molimo pročitajte naznačene stvari pažljivo i uvek ih

  izvršavajte onako kako je prikazano.

  Warning

  Caution Označava sadržaj u kome zloupotreba proizvoda, zanemarivanjem

  ove indikacije, može da prouzrokuje lakše povrede ljudi ili fizička

  oštećenja.

  Označava sadržaj u kome nepravilno rukovanje proizvodom,

  zanemarivanjem ove indikacije, može da nanese ljudima ozbiljne

  povrede.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 4

  Warning Instalacija

  1. Prilikom instaliranja ili preseljenja proizvoda obratite se servisu Vivex group d.o.o. ili

  ovlašćenom servisu u vašoj blizini. Ako instalacija nije propisno urađena postoji rizik

  prekida rada uređaja, strujnog udara, požara i povreda u vidu opekotina.

  2. Pri instalaciji i korišćenju uređaja, zadržite dovoljno prostora za rad, otvaranje i

  zatvaranje vrata i poklopca. Ako neki deo proizvoda nepravilno dotakne ljudsko telo to

  može izazavati nezgodu..

  3. U slučajevima da instalirate proizvod na sledećim mestima , trebalo bo da ste u

  saglasnosti sa Zakonom o putevima, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i

  Zakonom o zaštiti od požara. Ako uslovi saglasnosti nisu jasni, obratite se nadležnim

  organima..

  - Mesta koja mogu ugroziti saobraćaj ili sprečavanje saobraćajnih nezgoda,

  - Mesta pored aparata za gašenje i otkrivanje požara,

  - Mesta pored saobraćajnih znakova ili signalizacije,

  - Mesta na kojima se tretiraju zapaljivi materijali li gas (benzinske stanice itd)

  Nelegalna instalacija u prolazima i objektima za evakuaciju može izazavati nezgodu.

  4. Obezbedite prostor za instalaciju kako je opisano u uputstvu i ne blokirajte pristup

  ventialcionim otvorima. Ako su ventilacioni otvori blokirani, toplota se zadržava u

  unutrašnjosti i može izazvati požar.

  5. U zavisnosti od mesta instalacije, zakonom je zahtevana i ugradnja osigurača za

  kratak spoj sa uzemljenjem. Nelegalna instalacija može izazvati nezgodu.

  1. Ne instalirajte uređaj na mesto na kom voda može da dospe do njega. Ako voda

  uđe u uređaj, izolacione karakteristike se pogoršavaju i mogu izazvati požar i / ili

  strujni udar .

  2. Ne instalirajte uređaj na mesto gde pod ne može da izdrži opterećenje njegovom

  težinom ili na bilo kom nestabilnom mestu sa nagibom i / ili nepravilnošću . To može

  prouzrokovati padanje ili iznenadno pomeranje proizvoda.

  3. Treba izbegavati instaliranje proizvoda na sledećim mestima:

  - 1m ili manje od isparljivih, zapaljivih materijala ili zavesa.

  - 1m ili manje od uređaja za grejanje kao što su peći, grejači itd.

  - Sa direktnim vazdušnim strujanjem kao što su klilma uređaji, ventilacioni otvori

  itd.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 5

  Trebalo bi da bude urađeno uzemljenje iz sigurnosnih razloga I sprečavanja

  nastanka statičkog elektriciteta i buke radi. Pored toga, žica uzemljenja treba da

  bude instalirana nezavisno, bez deljenja sa drugim proizvodima. Kod radova na

  uzemljenju, obratiti se Vivex d.o.o. ili ovlašćenom servisu. Puštanje struje pri

  nedovoljnom nepovezanom uzemljenju, može prouzrokovati požar ili strujni udar.

  Mesto gde se može postaviti žica za uzemljenje:

  - Uzemnjenje zgrade za uzemnjenje električne mreže.

  - Komad bakra, dužine 65 cm ili više, zakopan u zemlju.

  - Prizemni terminali na kojima se izvode uzemljenja.

  Mesta na koja se ne sme postaviti žica za uzemljenje.

  - Cevi za gas

  - Telefonske žice za ekskluzivnu upotrebu

  - Gromobrani

  - Vodovodne cevi ili slavine sa segmentima od plastičnih materijala

  - Gde postoje sigurnosni problemi, ubrzano je propadanje uređaja, što vodi ka

  prouzrokovanju bilo koje vrste kvara.

  - Sa visokom temperaturom i vlažnošću ili niskom temperaturom.

  - Sa izloženošću direktnoj sunčevoj svetlosti.

  - Sa velikom količinom prašine.

  Kada instalirate uređaj na sledećim mestima obratite se servisu Vivex group

  d.o.o. ili ovlašćenom servisu u vašoj blizini:

  - Svakom mestu sa slanim vetrovima ili korozivnim gasovima.

  - Bilo kom mestu sa .velikim okretanjim I vibracijama

  Ne koristite i ne stavljajte zapaljive materijale, poput razređivača, zapaljivog gasa

  ili visoko isparljivih predmeta oko / unutar proizvoda. U suprotnom to može izazvati

  eksploziju I / ili požar usled zagrevanja proizvoda ili varničenja napajanja.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 6

  Warning Napajanje

  1. Kada koristite proizvod priključite ga na napajanje shodno uputstvu za upotrebu.

  Ako je povezan na napajanje drugačije od onog iz proizvođačke specifikacije, može

  postati uzrok požara ili strujnog udara.

  2. Ne koristite utikač i napojni kabl koji nije dobijen sa uređajem. Ako kroz kabl

  prolazi struja jača od nazivne , to može izazvati požar.

  1. Ako uzemljenje nije adekvatno, molimo kontaktirajte Vivex group d.o.o ili našeg

  ovlašćenog servisera. Ako se proizvod ostavi ili koristi kao takav, to može izazvati

  požar i / ili strujni udar.

  2. Nemojte modifikovati, obrađivati ili prepravljati kabl za napajanje i utikač. Pored

  toga ne prepravljajte tropolni utikač u dvopolni. Uzemljenje postaje nedovoljno i

  može doći do strujnog udara.

  Molimo pratite sledeće stavke kako biste sprečili strujni udar i / ili pozar zbog

  oštećenja kabla za napajanje:

  - Ne vucite kabl, kad izvlačite utikač iz utičnice,

  - Ne stavljajte ništa na kablove,

  - Ne prinosite kabl izvoru toplote.Ne savijajte i nemojte priklještiti kabl,

  - Ne gazite i ne uvrćite kabl,

  - Ne prosipajte hemikalije po kablu,

  - Ne koristite ga dok je u paketu,

  - Ne popravljajte ga spajalicom.

  1. Ne koristite kabl za napajanje i utikač za druge proizvode ili svrhe. Dalje, kad

  su izgubljeni ili oštećeni, kupite ih kod Vivex group d.o.o ili kod naših ovlašćenih

  distributera / servisera. Priloženi kabl za napajanje i utikač su dizajnirani I

  sertifikovani za povezivanje sa ovim proizvodom. Ako se koriste za druge

  proizvode ili svrhe, mogu izazvati požar i / ili strujni udar.

  2. Proizvod treba koristiti na navedenoj frekvenciji. Ako se koristi na drugoj

  frekvenciji , moće izazvati nezgodu.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 7

  Caution Rukovanje

  1. Proizvod treba koristiti u okruženju navedenom u uputstvu za upotrebu. Ako se

  koristi u drugačijem okruženju može izazvati požar I strujni udar.

  2. Kad radite nešto u unutrašnjosti proizvoda, zbog neke greške ili čišćenja,

  postupak treba obaviti u skladu sa uputstvom za upotrebu. Rad drugačije od

  opisanog , može izazvati nezgodu.

  1. Ne isključujte napajanje, ne izvlačite utikač za napajanje i ne otvarajte poklopac

  proizvoda tokom rada.

  2. Ne stavljajte vazu, čašu s predmetom i / ili vodom na proizvod. U suprotnom

  možete prouzrokovati požar, strujni udar i / ili povredu izlivanjem vode ili kapanjem

  3. Ne udarajte proizvod. Postoji rizik od oštećenja i prestanka njegovog normalnog

  funkcionisanja.

  4. Ne koristite hemikalije poput razređivača ili benzina za uklanjanje prljavštine sa

  proizvoda. U suprotnom možete prouzrokovati oštećenje proizvoda.

  5. Ne korisite neki drugi interfejs kabl, osim onog isporučenog sa proizvodom. U

  suprotnom može se javiti greška sa interfejsom ili problem sa mašinom.

  Ne koristite zapaljivi sprej i sl. oko proizvoda. Ako raspšeni gas dotakne električne

  delove unutar uređaja to može izazvati eksploziju i požar.

  1. Kad dodirnete unutrašnjost proizvoda, čišćenja ili zamene delova radi, isključite

  napajanje. Ako radite sa uključenim naponom to može izazvati strujni udar i / ili

  povrede.

  2. Ne dodirujte proizvod, utikač za napajanje ili kabl vlažnom rukom. Postoji

  opasnost od električnog udara.

  3. Električni delovi unutar proizvoda ne treba da budu ovlaženi bilo od kiše ili vode

  pri čišćenju itd. Ako do toga dođe, mogu izazvati strujni udar iI / ili šok.

  4. Ne isključujte iznenada grejanje vazduha, kad je proizvod potpuno hladan.

  Unutar proizvoda može doći do vlage zbog naglog zagrevanja vazduha i to može

  izazvati strujni udar.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 8

  5. U unutrašnjosti je i deo za punjenje. Obavezno isključite napajanje, pre nego

  što otvorite bilo koji poklopac. Ako se poklopac otvori bez isključivanja struje,

  može doći do strujnog udara.

  1. Ne ubacivati metalne komade kao što su kopče, spajalice itd u unutrašnjost ili

  proreze proizvoda. Ako metalni komad padne u unutrašnjost proizvoda i stupi u

  kontakt sa strujnim kolom, može izazvati požar i / ili oštećenje proizvoda.

  2. Kada proizvod ne koristite duže vreme, obavezno izvucite utikač iz utičnice,

  sigurnosti radi. U suprotnom, može doći do pregrevanja i / ili pucanja usled

  nakupljanja prašine.

  Ne modifikujte proizvod i ne montirajte modifikovane delove na njemu. Dalje,

  nemojte rastavljati deo za koji u priručniku nije naznačeno da se otvara / zatvara

  kao ni poklopce i delove učvršćene vijcima itd. U suprotnom možete

  prouzrokovati požar, strujni udar i / ili povrede.

  1. Držite ruke ili odeću dalje od mašine ili bilo kog njenog pokretnog dela

  tokom rada. U suprotnom možete prouzrokovati telesne povrede i / ili oštećenje

  lične imovine.

  2. Pri zatvaranju vrata pazite da se ne povredite ili oštetite ličnu imovinu.

  3. Prilikom rada obezbedite da su sva vrata mašine zaključana. Ako se ostave

  otvorena, može doći do telesnog oštećenja ili materijalne štete..

  Ne dirajte zupčanike itd. To može prouzrokovati povrede.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 9

  Warning Održavanje

  1. Za popravku proizvoda obratite se Vivex group d.o.o ili našem ovlašćenom

  serviseru. Nestručna i / ili nekompletna popravka može izazvati požar, strujni udar

  i / ili povrede.

  2. Kada je proizvod natopljen vodom usled prirodne katastrofe i sl. prekinite da ga

  koristite i zatražite popravku / proveru od Vivex group d.o.o ili našeg ovlašćenog

  servisera. Ako ga koristite u takvom stanju, to može izazvati požar i / ili strujni udar.

  3. Povremeno proveravajte da li je mesto na kom je proizvod postavljen nestabilno

  ili nije. Ako postoje bilo kakve nepravilnosti, obratite se Vivex group d.o.o ili našrm

  ovlašćenom serviseru. Ako se koristi nepravilno / nekompletno instaliran, može se

  desiti nezgoda usled pada proizvoda.

  4. Redovno proveravajte I čistite utikač i kabl za napajanje. Ako su utikač ili kabl

  napajanje oštećeni, prestanite sa korišćenjem proizvoda i zamenite ga

  kontaktirajući Vivex group d.o.o. ili našeg ovlašćenog servisera u vašoj blizini,

  inače možete prouzrokovati požar i / ili strujni udar.

  Kada se iz proizvoda pojavljuje dim, nenormalan miris ili zvuk, odmah prestanite

  da ga koristite, isključite napajanje, i izvucite utikač iz utičnice. Zatim se obratite

  Vivex group d.o.o ili našem ovlašćenom serviseru u vašoj blizini. Ako ga koristite u

  takvom stanju , možete izazvati požar i / ili strujni udar.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 10

  Paking Lista

  TELLEE uređaj

  Napojni kabl

  Priručnik

  IEC AC Adapter za napajanje

  Četkica

  Filter

  Podloga

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 11

  Izgled

  Ventilatorski i vazdušni

  kanali

  Napajanje

  Merač nestabilnih organskih jedinjenja

  (Total VOC detektor)

  Displej i kontrolno dugme

  JONIZACIONI modul

  (Plazma jon generator)

  Filter za prečišćavanje

  vazduha

  (Inside)

  Podloga

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 12

  1. Opis panela

  Utičnica za

  napajanje

  2) ZADNJI

  Utičnica za napajanje uređaja

  Podešavanje brzine ventilatora

  Dume za napajanje

  TURBO

  FILTER

  JONIZATOR

  Kvalitet vazduha

  1) PREDNJI

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 13

  2. Rukovanje

  2-1 Napajanje

  Kad dodirnete dugme, urđeaj će se uključiti.

  2-2. BRZINA VENTILATORA

  Kad dodirnete dugme, promeniće se brzina ventilatora.

  AUTO -> 1 -> 2 -> 3 -> AUTO

  - Noćni režim

  Kad dodirnete dugme i zadržite 3 sekunde, aktiviraće se noćni režim.

  U noćnom režimu, brzina ventilatora je fiksirana na nivou “1” i sve LED oznake će se isključiti.

  Kad dodirnete bilo koje dugme, noćni režim će se deaktivirati.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 14

  2-3. Greška ventilatora

  Kad se pojavi problem sa ventilatorom, CRVENA LED oznaka će se uključiti.

  Ako je CRVENA LED oznaka uključena odmah po restartovanju, molimo kontaktirajte Vivex servis.

  2-4. TURBO

  Kad dodirnete dugme, Brzina ventilatora će se promeniti na najveću.

  TURBO režim biće u funkciji 5 minuta a zatim će se, automatski, promeniti na Normal režim.

  Preporučujemo da se koristi TURBO režim pred napuštanje radnog prostora.

  2-5. FILTER – Ciklus zamene filtera : Svakih 90 dana

  Kada je vreme za zamenu filtera , Zelena I crvena LED oznaka filtera trepću kao na slici dole.

  Kad dodirnete dugme, LED oznaka će se isključiti.

  Posle restartovanja TELLE uređaja, LED oznaka će se ponovo uključiti.

  Kad dodirnete dugme I zadržite 3 sekunde, resetovaće se ciklus za zamenu filtera.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 15

  2-6. JONIZATOR – Ciklus čišćenja jonizatora : Svakih 30 dana

  Kada je vreme za čišćenje jonizatora, crvena LED oznaka JONIZATORA će treptati kao na slici dole.

  Kad dodirnete TURBO and FILTER dugmad istovremeno i zadržite 5 sekundi, resetovaće se ciklus čišćenja

  jonizatora.

  2-7. Kvalitet vazduha

  Gas senzor proverava kvalitet vazduha I prikazuje ga koristeći boje:

  Plava : DOBAR kvalitet

  Žuta : Loš kvalitet

  Zelena : Normalan kvalitet

  Crvena : Vrlo loš kvalitet

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 16

  3. Specifikacija

  TELLEE Napomena

  Pokrivanje Max. 12.274 m2 Kada se koristi turbo režim

  Generisanje plazme (+) Ion > 18 million/cc(Max.)

  (-) Ion > 18 million/cc(Max.)

  (+) Ion : Stvarno merenje

  (-) Ion : Izveštaj sa testiranja

  *Ciklus čišćenja : 1 mesec

  Senzor Gasni senzor(TVOC) Detektor nestabilnih organskih jedinjenja

  (VOC)

  Filter Zamenjivi HEPA filter+ Carbon

  Effikasnost : H13

  *Period zamene : 3 meseca

  (zavisno od mesta I vremena korišćenja)

  Ulazni napon AC (100-240V) (50/60)Hz ULAZ : 4.0A / IZLAZ : 3.0A

  Snaga Max. 20 W

  Dimenzije

  (Š x D x V) 400mm x 400mm x 60mm

  Težina 4.8Kg(Neto)

  2.1Kg(Podloga)

  (Paket) 1pcs: 8Kg (unutrašnja kutija)

  2pcs: 16.8Kg (Spoljašnja kutija)

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 17

  4. Održavanje 4-1. Filter za prečišćavanje vazduha

  Kad se prikaže oznaka za zamenu Filtera za prečišćevanje vazduha, potrebno je da zamenite filter.

  4-2. JONIZATOR

  JONIZATOR možete pronaći po uklanjanju poklopca.

  Filter za prečišćavanje

  vazduha

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 18

  Kad je prikazana oznaka za čišćenje jonizatora, potrebno je da ga četkicom očistite.

 • TELLEE Korisničko uputstvo

  Vivex group d.o.o. 19