of 13 /13
Vremenska i prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda Tehnička škola Smederevo

Vremenska i prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predavanje sa časa, predmet: Bezbednost saobraćaja, škola: Tehničar drumskog saobraćaja, školske 2012/2013.

Text of Vremenska i prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda

Vremenska i prostorna distribucija saobraajnih nezgoda Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobraajaKovin 2013.

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |2

Pre nego zaponemo priu na ovu temu, moramo definisati odnosno navesti ta je to saobradajna nezgoda po definiciji. Postoji ih vie, a mi demo uzeti onu najjednostavniju za pamdenje, naime: Saobraajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je zapoeta na takvoj povrini, u kojoj je uestvovalo makar jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice bivalo povreeno ili je poginulo ili je priinjena materijalna teta. Nakon to smo ovo uradili, sada moemo razraditi temu i navesti neke veoma bitne stvari za one koji ele proiriti svoje znanje u oblasti saobradaja, saobradajnih nezgoda, vetaenja i tome slino. Dakle, kada je re o Vremenskoj i prostornoj distribuciji saobradajnih nezgoda, moramo redi da se sve vrste odnosni svi oblici saobradajnih nezgoda mogu analizirati u tri faze koje se po analogiji i nazivaju: 1. faza; 2. faza; 3. faza.

Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobradaja

Mihajlo Ladarac

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |3

Prva faza analize saobraajnih nezgodaU prvoj fazi vozila se kredu (zbog toga se ova faza naziva jo i dinamika faza dinamika je nauka koja se bavi prouavanjem kretanja) i vozai kontroliu vozilo i pokuavaju da izbegnu saobradajnu nezgodu. Ovu fazu karakteriu tragovi koji se dele u dve grupe: 1. Tragovi vonje (tragovi guma); 2. Smerovi kretanja pojedinih vozila: - tragovi koenja - tragovi klizanja - tragovi zanoenja - tragovi blokiranog toka. Tragovi iz prve faze su nam bitni prilikom uviaja saobradajne nezgode. Tragovi vonje su jako bitni kada se analizira saobradajna nezgoda sa nepoznatim poiniocem, tj. Kada voza napusti mesto saobradajne nezgode. Vozilo pre kretanju po kolovozu ostavlja tragove koji su manje ili vie vidljivi. Jasnije su vidljivi ako se vozilo krede po mekoj podlozi (npr. sneg, blato, praina, ).

Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobradaja

Mihajlo Ladarac

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |4

Tragovi koenja se javljaju pri maksimalnoj sili koenja i ovaj put je put koji vozilo pree od trenutka uoavanja opasnosti do zaustavljanja vozila. Put koenja je put koji vozilo pree od trenutka aktiviranja ureaja za koenje do momenta zaustavljanja vozila. Na slededoj slici se vidi zbog ega je bitno u vozilo sesti i krenuti zdrav, odmoran, trezan i naravno bez trunke bilo kakve psihoaktivne supstance u organizmu:Fotografija preuzeta sa: www.instruktor-voznje.com.hr

Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobradaja

Mihajlo Ladarac

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |5

Tragovi klizanja nastaju na zaleenom, prekrivenom snegom ili na kolovozu prekrivenom slojem ula. Oni se raspoznaju po zakrivljenosti putanje kretanja vozila.

Tragovi zanoenja vozila nastaju prilikom kretanja kroz krivinu ili pri naglom manevru pri velikoj brzini.

Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobradaja

Mihajlo Ladarac

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |6

Tragovi blokiranog toka nastaju kod odreenog kvara na motornom vozilu kada zablokira jedan ili vie tokova. Trag na kolovozu

je jako zatamnjen.

Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobradaja

Mihajlo Ladarac

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |7

Druga faza analize saobraajnih nezgodaDrugu fazu analize saobradajnih nezgoda sainjavaju tragovi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. deformacija vozila; tragovi guranja vozila; tragovi grebanja vozila; tragovi vuenja vozila; otedenja na objektima i predmetima; tragovi povreda na nastradalim licima; tragovi na odedi i obudi nastradalih lica.

Ovi tragovi su veoma bitni kada nemamo tragove iz prve faze. Npr. deava se da voza svojim vozilom naleti na peaka brzinom obino vedom od dozvoljene i pri tome nije koio, napustio je mesto saobradajne nezgode a pri tome nije ostavio neke od navedenih tragova iz prve faze analize saobradajnih nezgoda. Analiza se vri na osnovu deformacija na vozilu ili povreda lica ili na osnovu utroene kinetike energije. Da se podsetimo, kinetika energija je energija koju telo poseduje usled svog kretanja. Kinetika energija se moe definisati kaoTehnika kola Smederevo Tehniar drumskog saobradaja Mihajlo Ladarac

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |8

rad potreban da se ubrza telo odreene mase od stanja mirovanja do sadanje brzine tela. Dakle, iz prethodnih reenica moemo uvideti da svako vozilo prilikom svog kretanja poseduje odreenu koliinu kinetike energije koju prilikom sudara naglo oslobaa i zbog toga nijedno vozilo koje se krede velikom brzinom, pa ak i srednjom brzinom, ne moe se zaustaviti iste sekunde, jer je potrebno odreeno vreme da proe od pritiska vozaa na papuu konice do aktiviranja Sistema za koenje, pa zatim dok taj isti system zaustavi vozilo, id ok vozilo stane, tj. zaustavni put koji u mnogome zavisi od mase vozila i brzine kojom se to vozilo prethodno kretalo.

Trea faza analize saobraajnih nezgodaUviaj predstavlja system radnji koje se u skladu sa zakonom sprovode na mestu saobradajne nezgode. Cilj je na osnovu prikupljenih informacija, koje mogu biti materijalne i nematerijalne, utvrditi i analizirati opasnosti pod kojima se desila saobradajna nezgoda. Obavlja ga ekipa za uviaj koja se sastoji od tri lana: 1. voa ekipe; 2. kriminalistiki tehniar; 3. lice koje obezbeuje mesto nezgode. Po zakonu, na lice mesta odnosno na uviaj svake saobradajne nezgode moraju izadi sva tri lana, meutim u praksi, kod lakih saobradajnih nezgoda na mesto nezgode izlaze samo kriminalistiki tehniar i lice koje obezbeuje mesto nezgode. Kod tekih saobradajnih nezgoda voa ekipe je istrani sudija koji po potrebi na uviaj poziva vetake razliitih struka sa polja: saobradaja, mainstva, ekonomije, hemije, medicine, itd. Ekipa za uviaj mora imati:

Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobradaja

Mihajlo Ladarac

Vremenska i prostorna distribucija saobradajnih nezgoda |9

opremu za obezbeivanje tragova; opremu za obeleavanje tragova; opremu za obezbeivanje mesta nezgode i upozoravanje ostalih uesnika; opremu za merenje; foto-opremu; prvu pomod; ostali pribor i alat (lopata, sekira, pajser, )

Dokumentacija koja se radi za vreme i posle uviaja je: zapisnik o uviaju; skica mesta nezgode; situacioni plan; foto dokumentacije; ostala dokumenta (mulairanje, izlivanje, ).

Skica predstavlja slobodoruni grafiki prikaz najvanijih elemenata lica mesta (izuzetno abloni, lenjiri, ). Crta se neposredno na licu mesta, kotira se sve to je mereno, kotira se onako kako je mereno, tehniki nije korektan crte, ima shvatljivu legend i nekompletno zaglavlje i moe i na loijem papiru. Situacioni plan predstavlja grafiki prikaz najvanijih elemenata lica mesta crtan u razmeri. Na njemu se nalaze samo najvanije kote za analizu nezgode. Kotira se onako kako de se koristiti. Poseduje kompletne gotove legend i zaglavlje. Crta se posle uviaja (u slubenim prostorijama). Crta se na osnovu skice i drugih elemenata. Tehniki je korektan crte, na kvalitetnom papiru, raen rapidografima ili flomasterima.Tehnika kola Smederevo Tehniar drumskog saobradaja Mihajlo Ladarac

V r e m e n s k a i p r o s t o r n a d i s t r i b u c i j a s a o b r a d a j n i h n e z g o d a | 10

Zapisnik o uviaju predstavlja verbalni prikaz najvanijih elemenata zateenog stanja, okolnosti nastanka nezgode, radnji pre, za vreme i posle uviaja. Uviaj se deli na: uvodni, opisni i zavrni deo. Sadri nekoliko vanih celina: zaglavlje, podaci o nezgodi, podaci o vremenu, podaci o meteorolokim prilikama, podaci o uesnicima i svedocima, podaci o vozilima, podaci o tragovima na kolovozu i drugim povrinama, podaci o otedenjima vozila i objekata, podaci o povredama lica, podaci o radnjama n uviaju, podaci o naknadnim radnjama i zavrni deo.

Tehnika kola Smederevo

Tehniar drumskog saobradaja

Mihajlo Ladarac