VA - dobc. quot;' tong cong ty cp xay lap dk vietnam -:~~:.. cong ty cp xay lap duong ong be chua dau

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VA - dobc. quot;' tong cong ty cp xay lap dk vietnam -:~~:.. cong ty cp xay lap duong ong be chua...

 • "' TONG CONG TY CP xAY LAP DK VIETNAM -:~~:.. CONG TY CP XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHi

  *********************

  ~ ~

  DIEULE •

  T6 CHUC VA HOAT DONG • • CiT A C6NG TY c6 PHAN XAY LAP DU'ONG 6NG BE CHUA DAU I(HI

  ' ?

  ( Da drrQ·c D?i h()i dong co dong thrrirng nien

  . thong qua ngay 20/6/2018)

  I

  I l-

 • MlJC LlJC

  PHAN MO DAU ... ........... ..... ..... .......... ............. ......................................................................... 3 I. DlNH NGHfA cAc THUAT NGU TRONG DIEU LI~: .................................................... 3

  ~.A 1 G' . . h' h h ~t - 3 vleU . 1a1 t lC t Ung cua Cong ty .......................... .. ................ ....................... ................. ... ......... ............................... 3

  DiSu 3. N guai dc;ti di~n theo phap lu~t cua Cong ty ........................................................... 4 .III. Ml)C TIEU, PHAM VI KINH DOANH VA HOAT DONG CUA CONG TY ............. 4

  DiSu 4. Mvc tieu hoc;tt d(>ng cua Cong ty .......... ............................ .. ...... .............. ............... 4 DiSu 5. Phc;tm vi kinh doanh va hoc;tt d(>ng cua Cong ty .................................................... 5

  IV. voN DIEU L$, c6 PHAN, co DONG sANG LAP .................................................... 6 ' , ' ., 'I .,

  Dieu 6. Von dieu 1~, co phan, co dong sang l~p ................................................................ 6

  DiSu 7. Cht'rng nh~n c6 phi~u ............................................................................................ 7 DiSu 8. Chung chi chung khoan khac ................................................................................ 7 DiSu 9. Chuy~n nhuqng c6 phfin ...................... ................................................................. 7 DiSu 10. Thu h6i c6 phfiu .................................................................................................. 7

  V. CO cAu TO CHVC, QUAN TRl VA KIEM SOAT ...................................................... 8 DiSu 11. Ca du t6 chuc, quim tri va ki~m so at.. ............................................................. 8

  VI. co DONG v A DAI HOI DONG co DONG ................................................................. 8 DiSu 12. QuySn cua c6 dong .............................................................................................. 8

  DiSu 13 . N ghia V\1 cua c6 dong ......................................................................................... 9 DiSu 14. Dc;ti h(>i d6ng c6 dong ........................................................................................ 1 0 DiSu 15. QuySn va nhi~m V\-1 cua Dc;ti h(>i d6ng c6 dong ................................................. 11 DiSu 16. Dc;ti di~n theo uy quySn ..................................................................................... 12 DiSu 17. Thay d6i cac quySn ........................................................................................... 13

  Di~u 18. Tri~u t~p hQp, chuang trinh hQp va thong bao hQp Dc;ti h(>i d6ng c6 dong ....... 13 DiSu 19. Cac diSu ki~n ti~n hanh hQp Dc;ti h(>i d6ng c6 dong .......................................... 14 DiSu 20. Th~ thuc ti~n hanh hQp va bi~u quy~t tc;ti Dc;ti h(>i d6ng c6 dong ...................... 15 DiSu 21. Thong qua quy~t dinh cua Dc;ti h(>i d6ng c6 dong ............................................. 16 DiSu 22. Th~m quySn va th~ thuc l~y y ki~n c6 dong b~ng van bim d~ thong qua quy~t dinh cua Dc;ti h(>i d6ng c6 dong ........................................................................................ 17 DiSu 23. Bien bim hQp Dc;ti h(>i d6ng c6 dong .................................................................. 19

  DiSu 24. Yeu du huy b6 quy~t d!nh ct:m Dc;ti h(>i d6ng c6 dong ..................................... 19 VII. HOI DONG QUAN TRl ......... ....................... .............................................................. 20

  DiSu 25. U' ng cu, dS cu thanh vi en H(>i d6ng quan tri ...... ............................................... 20 DiSu 26. Thanh phfin va nhi~m ky cua thanh vien H(>i d6ng qmin tri ............................. 21 ~·e::. 27 Quye::. ha a' gh- · H~· d ::. · t · 21 vl u . n .n v n 1a V\1 cua Ql ong quan q ................................................ ..

  DiSu 28. Thu lao, tiSnluang va lqi ich khac cua thanh vien H(>i d6ng quan tr! .............. 23 DiSu 29. Chu t!ch H(>i d6ng quan trj ............ .. .......................... ........ ................................ 24 f)'A 30 C' ~ h . H~ · dA • . 1eu . ac CUQC Qp cua Ql ong quan tq .. ............ ................................................... 24 DiSu 31. Cac ti~u ban thu(>c H(>i d6ng qufm tri ............................................................... 27

  ' D· ~ 32 N ' . h ' h . . ~ 1eu . gum p \1 trac quan tq cong ty ...................................................................... 27 VIII. GIAM DOC VA NGlJOI DIEU HANH KHAC ........................................................ 28

  1

 • BiSu 33. T6 chuc b9 may quan 1)' .................................................................................... 28 DiSu 34. Nguoi diSu hfmh doanh nghi~p .. .... ................................................................... 28

  f)iSu 35. B6 nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m V\1 va quySn h~n cua Giam d6c ....................... 28 IX. BAN KIEM SOAT ............ .. .............................. .... ....................................................... . 29

  IY;:. 36 T'l' , d ;( , K' ;( ' 'A 29 u1eu . u ng cu, e cu 1em so at v1en ......................................................................... ..

  DiSu 3 7. Ki~m so at vi en ........................ ...... ....... ...... ............ .... ..... .................................. 29 DiSu 38. Ban ki~m soat ..... ................... ........ ..................... ..... ......................... .......... ....... 30

  X. TRACH NHI.$M CUA THANH VIEN H

 • PHANMODAU

  Di~u 1~ nay duqc thong qua theo quy~t dinh cua D~i h

 • - Ten Cong ty viSt b~ng tiSng Vi~t: Cong ty c6 phftn Xay l~p E>uang 6ng B€ chua Dftu khi;

  - Ten Cong ty vi~t b~ng ti~ng Anh: Petroleum Pipeline & Tank Construction Joint Stock Company.

  - Ten Cong ty vi~t tiit : DOBC

  2. Cong ty la Cong ty c6 ph§.n c6 tu each phap nhan phu hqp v6i phap lu~t hi~n hanh cua Vi~t Nam.

  3. Trv sa dang ky cua Cong ty la:

  - E>ia chi trv sa chinh: s6 35G, E>uang 30/4, Phuong 9, Thanh ph6 Vung Tau, Tinh Ba ria - Vung tau

  - E>i~n tho~i: (0254) 3835 888 Fax: (0254) 3835 883

  - Email: info@dobc.vn

  - Website: www.dobc.vn

  4. Cong ty c6 th~ th~mh l~p chi nhanh va van phong d~i di~n t~i dia ban kinh doanh d~ thl,tc hi~n cac mvc tieu ho~t d9ng cua Cong ty phu hqp v6i nghi quy~t cua H9i d6ng quim tri va trong ph~m vi lu~t phap cho phep.

  5. Tru khi ch~m dut ho~t d9ng tnr6c thai h~n theo Khoan 2 E>i~u 52 ho~c gia h?n ho?t d(>ng theo E>i~u 53 E>i~u 1~ nay, thai h?n ho?t d9ng cua Cong ty b~t d§.u ill ngay thanh l~p va la vo thai h(;ln.

  Di~u 3. Nguiri d~i di~n theo phap lu~t cua Cong ty

  Cong ty c6 01 nguai d~i di~n theo phap lu~t la Giam d6c Cong ty.

  III. Ml}C TIEU, PH~M VI KINH DOANH VA HO~ T DQNG CUA CONG TY

  Di~u 4. Ml,lc tieu ho~t d(>ng cua Cong ty

  1. Ngimlt, ng!tJ kinh doanlt cua Cong ty lit:

  - Thi cong cac cong trinh duang 6ng, b6n b~ chua; Thi cong cac cong trinh duang 6ng d~n khi, d~n ga, d~n xang, d~n d§.u, d~n nu6c; Thi cong cac h~ th6ng cong ngh~, b6n chua, b6n chiu ap ll,!C, b6n chu·a khi hoa long; £>§.u tu xay dl,tng CaC nha may ch~ t~o ca khi thi~t bi phvc vv nganh d§.u khi; E>§.u tu, xay dl,tng cac nha may dong tau, v~n tai dftu, khi, hoa ch~t, nha may d6ng gian khoan; £)fru tu, xay dl,tng cang song, cang bi~n; E>§.u tu, xay dl,tng cac dl,t an h~ tftng, cac cong trinh thuy Iqi, de, ke, bSn cang, du duang, cong trinh dan dvng va cong nghi~p.

  - Ch~ t~o , Iiip d~t cac chan d~ gian khoan, cac k~t c~u kim lo~i, cac b6n b~ chua (xang d§.u, khi hoa long, nu6c), binh chiu ap ll,!C va h~ th6ng cong ngh~; Liip d~t h~ th6ng phong ch6ng chay, chu-a chay, h~ th6ng ch6ng set cho cac cong trinh dan dvng va cong nghi~p.

  - Liip d~t cac h~ th6ng thiSt bi cong ngh~, h~ th6ng thi~t bi di~u khi~n, tlJ d(>ng hoa cong nghi~p; Liip d~t cac h~ th6ng duang day tai di~n va cac h~ th6ng di~n dan dvng va cong nghi~p khac; Liip d~t h~ th6ng di~n l~nh, di~u hoa trung tam cho cac cong trlnh nha cao t§.ng dan dvng va cong nghi~p ; Liip d~t h~ th6ng thi~t bi cong ngh~, h~ th6ng thi~t bi di~u khi~n, tl,t d(>ng hoa cong nghi~p ; Liip d~t cac h~ th6ng duang day tai di~n va tr~m dSn 35KV va h~ th6ng di~n dan dvng va cong nghi~p khac.

  4

 • -Sua chua phuang ti~n v~n Uti thuy.

  - Ch~ t(;lo, l~p d~t cac chan d~ gi~m khoan, cac k~t c~u kim lo(;li, San xu~t cac san phim cong nghi~p (kho chua, nhi~t di~n, thuy di~n ... ).

  - Ch~ t(;lO cac b6n b~ chua (xang dfiu, khi hoa long, nu6c ), binh chiu ap h,rc va h~ th6ng cong ngh~.

  - V~n chuy~n dfiu va khi hoa long, hoa ch~t.

  - Duy tu, bao duang va Stra chua, ch6ng an mon cac cong trinh dfiu khi (ngoai bi~n va d~t liSn), cac cong trinh dan d\lng, cong nghi~p, cac cong trinh cang song, cang bi~n; khao sat, duy tu, bao duang va sua chua cac cong trinh dfiu khi (ngo~i bi~n va d~t liSn), cac cong trinh thi cong xay dvng va dan d\lng cang song, cang bien va cac cong trinh cong nghi~p khac.