of 164 /164

V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritičko Biografski Ogled

Embed Size (px)

Text of V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritičko Biografski Ogled

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  1/164

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  2/164

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  3/164

  V E L I K I L J U D I I N J I H O V A D J E L A

  19

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  4/164

  V. V, M A J A K O V S K I

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  5/164

  V. O. P E R C OV

  V. V. MAJAKOVSK1

  KRITIKO-BICGRAFSKI OGLED

  BE OGRAD r KULTURA Z A G R E B

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  6/164

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  7/164

  1

  Majakovski nije mogao da se ne naali u svojimstihovima ak i onda kad je govorio o veoma ozbiljnim stvarima i u sutini bio ozbiljan. Izjanjavajui

  se, na primjer, o svojim dunostima i pravima pjesnika socijalistike revolucije u uvenoj pjesmi

  Razgovor s fininspektorom o poeziji, on je u alipredlagao :

  1 ,

  mo

  .1

  U tim rijeima nema nimalo uveavanja. Utjecaj

  stihova Majakovskog na masu, ustvari, tek poinje. Kad dobar recitator tumai djela Majakovskogpred bilo kojim auditorijem, dvorana se uznemiri,nitko ne ostaje ravnoduan, ljudska lica se gdje

  treba mrte, gdje treba smiju, ljude u potpunosti

  zahvaaju najudesnije tananosti iskovanog stiha

  Majakovskog, dvorana ivi pjesnikovom milju i

  osjeanjem, recitatora pozdravlja ista onakva bura

  zahvalnosti kakvu na sastancima izaziva omiljeni

  1 Kad izraunate djelovanje stihova, raspodijelitemoju zaradu na trista godina.

  5

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  8/164

  govornik. A u auditoriju je, moda, najzanimljivijagrupa onih koji ne shvaaju Majakovskog i koji

  se, zbunjeni, osjeaju uesnicima opeg oduevlje

  nja. Dobro tumaenje stihova Majakovskog jo idanas mnogima otkriva pjesnika, potie ih na dublje

  shvaanje njegova stvaralatva.

  I dosad se jo o Majakovskom odravaju predrasude, koje utoliko prije imamo pravo da nazovemo buroaskim, ukoliko ih je u svoje vrijemestvorila buroazija, koju je pjesnik ve u svojim

  prvim istupanjima ismijao i napadao i koja je bilaogorena i razdraena njegovim stvaralatvom i

  njegovim dranjem. Ozbiljnost, sadrajnost stihova

  Majakovskog, novost i neoekivanost njegovih slikaproglaavani su za besmislicu. U tome nije samobilo pomanjkanje elje da se shvati ono to jenovo, nego je u tome bila i elja ne dopustiti danovo bude shvaeno, ograditi pjesnika od itatelja.

  Na zamjerke o neshvatljivosti najbolje jeodgovorio sam pjesnik u jednom svom govoru:

  Potrebno je, ne umanjujui ozbiljnost svojihstvari, da stihove uinimo potrebnim masi, to jestda ljudi, kad uzmu pjesmu, metnu je na ruku i proitaju pet puta, kau premda je teko bilo shvatiti, mi smo, poto smo shvatili, obogatili svojrazum, svoju matu, jo vie izotrili svoju voljuza borbu za socijalizam.

  Neke vrijea takozvana grubost Majakovskog. Nikako ne podiui grubost do nekakvog novog poetskog kanona, ne teei da bude otar bez

  6

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  9/164

  potrebe, Majakovski je u isto vrijeme govorio otome kako uho rijeju ne zna maziti. On je znao

  da e pobjedniki socijalizam i novi odnosi meu

  ljudima izbac:ti iz jezika rijei kao to su prosti

  tucija, tuberkuloza, blokada. Ali on je bio svije-

  stan i toga da je revolucija izbacila na ulicu jezino iskustvo milijuna ljudi, koje ne moe da ne postane jedan od izvora novog poetskog jezika. S druge

  strane, u borbi s neprijateljima i s ostacima kapitalizma, revolucionarni pjesnik ne moe da bude

  istunac, i dugo e jo otri jezik polemike i hajka

  na nevaljalstvo ostati jedna od plemenitih knjievnih tradicija revolucionarne poezije.

  Ako i poslije smrti Majakovskog, njegova li

  nost i stvaralatvo izazivaju strasno, protivurje-

  an interes, borbu i prepirke, to, u svijetlu historijske ocjene druga Staljina, ogromno znaenje dobiva

  saznanje o pjesnikovu ivotnom i stvaralakom

  putu, saznanje o onim silama koje su pripremilenajboljeg pjesnikog tumaa epohe socijalizma.

  Prikupljanje materijala za biografiju Majakovskog tek poinje. Sam Majakovski e u malo emu

  pomoi svom biografu on nije uvao rukopise,

  nije vodio dnevnike, nije poklanjao nimalo panje

  materijalu koji karakterizira stav knjievnih su

  vremenika prema njemu. Sve se to nije slagalo sa

  stilom njegova nesreenog linog ivota. O svojim

  stihovima govorio je da su spremni i na smrt i na

  besmrtnu slavu i nikako nije stavljao u prvi plan

  sebe kao pisca, ve onu ulogu radi koje su ti sti

  7

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  10/164

  hovi i bili stvoreni. Neka na zajedniki spomenikbude u borbi izgraeni socijalizam to je devizanjegove poezije, i to je postalo stvaralaka deviza

  borbe i postignua svih radnika socijalistikognaroda.

  Slava i veliina Majakovskog ogledaju se u slavii veliini revolucije, koja je oivjela, odnjegovala iodgojila tu kolosalnu stvaralaku snagu.

  Domovina Vladimira Majakovskog je Gruzija,selo Bagdadi, gdje je njegov otac, Vladimir Kon-6tantinovi Majakovski, sluio kao umar. Poro

  dica Majakovskih mati Aleksandra Aleksejevna,sestre Ljuda i 01 ja i brat Kost ja (ubrzo umro) preselila se u Bagdadi 1889. godine. Ovdje se umaloj seoskoj kuici, smjetenoj na samoj obalibrze planinske rjeice Hanis-Chali, usred velianstvene planinske prirode Kavkaza, 19. (7.) jula1893. godine rodio budui pjesnik. Na dane svog

  djetinjstva i na bagdadijsko nebo Majakovski seuvijek sjeao sa zahvalnom njenou:

  : pak.

  Ho ,

  6 ,,

  .1

  1 J a znam: glupost su edem i raj. Ali kad se otome pjevalo, mora biti da su pjesnici podrazumijevaliradosnu zemlju Gruziju.

  8

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  11/164

  Moda je onaj osjeaj samonikle snage i ogromnih razmjera, kojima je ispunjena njegova poezija,Majakovski ponio ve od prvih dojmova u ivotu.

  Otac Majakovskog je po svojoj umarskoj slubi

  bio vezan svakodnevnim poslovnim odnosimas mjesnim stanovnitvom, koje je u njemu gledalopravednog ovjeka, uvijek spremnog da pomognenevoljniku. Taj veseli, drutveni Rus, veoma visok,s gromovitim glasom, um'io je stei veliku popularnost meu gruzijsk'm seljacima. Kua Vladimira

  Konstantinovia bila je uvijek otvorena za pri

  jatelje, kojih je imao mnogo meu mjesnim stanovnicima. Jednostavan i radin ivot porodice okru-avao je budueg pjesnika, koji se slobodno osjeao u porodici i meu vrnjacima seoskom dje

  com, od kojih je nauio odlino govoriti gruzijski.

  Aleksandra Aleksejevna se s djecom, koju je

  trebalo kolovati, preselila u Kutaisi. Ovdje je bu

  dui pjesnik stupio u Kutaisku gimnaziju. Seljaki

  pokret 1905. godine, koji je u Kutaiskoj gubernijidobio izvanredno otre oblike, ostavio je neizgladivdojam u malianovoj dui. Pored opeg kapitalistikog ugnjetavanja radni svijet na Kavkazu, koji je

  tada bio u poloaju kolonije ruskog carizma, trpiojf jo i nacionalno ugnjetavanje. Kod Majakovskih

  gruzijski studenti-revolucionarci osjeali su se kao

  u svojoj kui. Privuen primjerom svojih sestara,dvanaestogodinji Voloa Majakovski je hitao na

  sasta'nke socijaldemokratskog omladinskog kruoka.

  U autobiografiji on se toga vremena sjea ovako:

  9

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  12/164

  Sestra mi je doputovala iz Moskve. Oduevljena. Kriom mi je dala dugake papire. Svidjelo mise: veoma opasno. I sad se sjeam. Prva:

  , , - , ,

  cKope .1

  I jo neto to se zavravalo sa :

  a hho , jkcho . ..

  ( ).*

  To je bila revolucija. To je bilo u stihovima.

  Stihovi i revolucija su se nekako nali zajedno uglavi.. .

  . . . Uveli su me u marksistiki kruok. Doao

  sam na Erfurtski. U sredini. O lumpenproleta-rijatu. Poeo sam sebe ubrajati u socijaldemokrate: odvukao sam oeve berdanke u esdeski komi

  tet ...Porodica Majakovskih bila je u prijateljskim

  vezama s porodicom V. S. Aleksejeva-Meshijeva,koji je stajao na elu gruzijskog kazalita u Kutaisi. To kazalite je 1905. godine bilo ne samo kulturni nego i revolucionarni centar gruzijske inteligencije. Naroiti uspjeh su imali komadi koji suodgovarali revolucionarnim raspoloenjima i koji sui*

  i Osvijesti se, drue, osvijesti se, brate, Sto prijebaci vintovku na zemlju.

  Inae, otvoren ti je drugi put k Nijemcima sasinom, sa enom i mamicom... (o caru).

  19

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  13/164

  na repertoar stavljani usprkos policijskim zabranama: Hauptmanovi Tkai, Jean i Madlena, GajGrah.

  Voloa Majakovski je esto posjeivao kazalite. Za vrijeme jedne dnevne predstave otvorena je

  paljba na kazalite. Glumci su izali na ulicu i pridruili se demonstrantima. Oko kazalita je podig

  nuta barikada, od dekora i kazalinog namjetaja.

  Po itavoj ulici leali su okrvavljeni ljudi. Obraunavanje carskog generala Alihanova-Avarskog s revolucionarnim stanovnitvom svrilo se time to su

  al'hanovci zapalili grad. Policija je polijevala kue

  petrolejem iz vatrogasnih trcaljki. Kutaisi je zahvatio plamen. Mnoge porodice povezane s revolu

  cionarnim pokretom morale su napustiti grad. Meu

  izbjeglicama bili su i Aleksejevi-Meshijevi. Gruzijaje u sjeanju Majakovskog ivjela ne samo po svo

  me pejsau nego i po uspomenama na 1905. godinu.

  Gruzija je ivjela i u jeziku njegove poezije: gruzijski jezik je izvrio veliki utjecaj na stvaralaku

  rije Majakovskog.

  1906. godine umro je Vladimir Konstantinovi

  od otrovanja krvi, koje je dobio od uboda igle u

  prst okje proivao akta. Nastojanjem starije sestreLjudmile, koja je u Stroganovskoj koli uila pri

  mijenjenu umjetnost, porodica Majakovskih se preselila u Moskvu,*gdje je budui pjesnik primljen uetvrti razred Pete moskovske gimnazije. Ali se

  revolucionarna zagrijanost koja je Majakovskog

  obuzela u Kutaisi, nije ohladila.

  U

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  14/164

  U Moskvi, jo vie nego u Kutaisi, stan Maja-kovskih postaje privlano mjesto za studente kutaiske zemljake, povezane s revolucionarnim ile

  galnim radom. Studenti su i stanovali kod Majakovskih, Majakovskog nisu mogli izvui iz sobe stude-

  nata-stanara. Ugnijezdivi se na malom divanumravi, dugaki djeak bi uagrenih oiju sjedio poitave veeri i sluao politike prepirke. Traio je

  od studenata da mu dadu na itanje neto revolucionarno. Predgovor Kapitalu Karla

  uinio je na njega ogroman dojam. U plaviastoj

  Lenjinovoj brourici, tedljivo tampanoj ' bez margina za ilegalno raspaavanje Dvije taktike

  socijal-demokracije Majakovski je naao primijenjene ideje revolucionarnog marksizma u Rusiji. Ruski narod trpi ne samo od razvitka kapitalistikog naina proizvodnje nego isto tako i od

  nedostataka njegova razvitka. Mrtav uzima od i

  voga . . .Ti satovi koje je Majakovski dobivao u student

  skoj sobi, predstavljali su ono srednje obrazovanje, ona osnovna znanja koja se, dobivena u mladosti, pamte cijelog ivota, upijaju u kou i krv.

  U gimnaziji je Majakovskom slabo ila matematika. Na sestrinu molbu, s njim je poeo raditinjen znanac I. B. Karahamov, student posljednjegodine Moskovskog univerziteta,'koji je stanovao

  nedaleko Majakovskih. Partijski nadimak Karaha-nova bio je Vanjes tako su ga i zvali u porodiciMajakovskih. Vanjes se zainteresirao za svoga ue-

  12

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  15/164

  nika. Majakovski je izgledao mnogo stariji nego

  to je bio, a po svom interesu i po svome razvitku ve davno je prestao da bude djeak. Imao je ogromne sposobnosti i bez muke bi mogao savladati imatematiku i druge predmete kolske premudrosti.

  Ali ga je neto vuklo na drugu stranu. Saznavi daje Vanjes sudjelovao u oruanom ustanku decembra 1905. godine i bio na barikadama na prilazimaPresnje, Voloa je traio da mu nastavnik priapojedinosti. Utisak toga prianja dugo ga nije naputao.

  Tako su postepeno nastavnik i uenik od gimnazijskih predmeta preli na teme koje su ih obo

  jicu interesirale vie nego sve drugo. Majakovski

  je poeo izvravati poneke naloge Vanjesove, koji

  je stajao u vezi s moskovskim komitetom SDRPR.

  Vanjesov uenik je sluio kao iva spona izmeupartijskih organizacija i studenata.

  Vanjesa su uhodili i on se plaio pretresa. Prema njegovim uputama, Majakovski je kod sebe uvao ileganu literaturu. Te knjige, koje je valjalo

  skrivati i neprestano premjetati, postale su omiljeni pomoni udbenici uenika Pete moskovskeklasine gimnazije.

  itanje revolucionarnih broura za Majakovskog

  je sve vie gubilo obiljeje sluajnosti i dobivalo

  izvjesnu dosljednost. Vanjes ga je svestrano upoznao s Lenjinovom ulogom u radnikom pokretu.

  Knjigu Plehanova Prilog pitanju razvitka moni-

  stikog pogleda na historiju Majakovski je palji

  13

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  16/164

  vo itao i diskutirao o njoj s Vanjesom, iznenaujui studenta dubinom i samostalnou svojihsudova.

  Jeamput je trebalo da se Vanjes spremi za

  ozbiljan referat na propagandistikom kruoku opokretakim snagama ruske revolucije. Majakov-ski je u to vrijeme toliko uao u teoretska pitanja,da se Vanjes savjetovao s njim, itao mu svoj referat i prihvaao njegove dodatke i primjedbe. Maja-

  kovski je prouio i nekoliko glava iz I. sveska

  Kapitala, itao zajedno s Vanjesom i samostalno.

  Ti satovi su prekinuti kad se Vanjes sa stanom

  preselio u drugi rajon, a potom otputovao iz Moskve.Ali je izuavanje otilo ve suvie daleko i suvie

  se povezalo sa ivotom, da bi se stvar na tome svrila: zamah je ve bio toliko jak da je vodio ravno

  u akciju.Prema svom radu u socijal-demokratskom bolj

  evikom kruoku Tree gimnazije mnogo vie

  nego prema gimnazijskom radu Majakovski seodnosio kao prema ozbiljnom poslu, spremao se zasatove i za referate, itao, pravio izvode. Proitao

  je Ekonomsko uenje Karla , koje je izloio Kautski; Erfurtski program je poznavao do

  tanina.' Erfurtski program njemake socijaldemo

  kracije, koji je izloio Kautski i koji je primljen napartijskom kongresu u Erfurtu, upoznavao je u tovrijeme s osnovama socijal-demokratske pismenosti.

  14

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  17/164

  Erfurtski me namuio! sjea se on u autobiografiji. Hajde, provjeri tu pravilnost premaErfurtskom! otelo mu se u ljubavnoj pjesmi jo1923. godine. Trebalo je obuhvatiti to je mogueiri krug podataka, kako bi se u kruocima moglo

  odgovarati na raznovrsna pitanja radnika. Depne

  enciklopedije za propagandiste bile su Marksistikipodsjetnik i takozvani Marksistiki kalendar. Obata prirunika, pretrpana ciframa kao logaritmike

  tablice, sadravala su masu stvarnih podataka o broju stanovnitva zaposlenog u zemljoradnji i

  industriji u Rusiji i Americi, o poloaju radnika u

  Rusiji i zemljama zapadne Evrope. Sve je to Maja-

  kovski znao vrlo dobro. Za obavjetenja drugovi

  su se neoporecivo oslanjali na njegovo fenomenalno

  pamenje. On je obino sjedio utke, ne upleui se

  u razgovor, i odjedamput poinjao napamet citirati

  nekakav tekst ili munjevito ispravljati diskutante.

  Steena znanja odmah su ulazila u upotrebu. U

  kavanama, u krmama, u svratitima, organizatori

  radniki kruoka, poznati Majakovskom pod nje

  no bezlinim imenima drug Petar ili drugarica

  Nataa, sazivali su sastanke, na kojima su mladi

  propagandisti govorili svojim sluaima o porocima

  kapitalizma, o prihodima bez uloenog rada, o neizrecivom bogatstvu jednih i potpunom siromatvu

  drugih, razotkrivali bajke o tome kako se kapital

  toboe stvara zahvaljujui tedljivosti. Majakovskije svake nedjelje morao spremati referate.

  15

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  18/164

  Postepeno, on je socijal-demokratsko izuavanjei rad sistematizirao. Gimnazija je sve vie odlaz la

  u drugi plan i kad su neki lanovi kruoka, isklju

  eni iz gimnazije, odluili da se samostalno spremaju za ispit zrelosti, Majakovski je donio druguodluku: da upotpuni i usavri svoja propagandistika znanja, da napusti gimnaziju i da se potpuno

  ukljui u partijski rad.

  Poetkom 1908. godine studentu Moskovskoguniverziteta, poznatom pod revolucionarnim nadim

  kom Povoloec, javio se mladi koji mu je o sebisaopio ovo: prije vie od godinu dana doputovao

  je u Moskvu s Kavkaza, gdje je stajao u vezi s revolucionarnim socijal-demokratskim kruocimaomladine, a sad hoe da radi u moskovskoj organizaciji SDRPR. Na uobiajena pitanja: koga poznaje? s kim je povezan u Moskvi? tko ga je uputio?

  pridolica je dao odgovore koji u potpunosti

  odgovaraju zakonima konspirativnosti. Povoloec je

  mladiu postavio niz pitanja kako bi se upoznao

  s njegovim politikim stavom. Majakovski je veoma

  razborito, ispoljujui se kao propagandist, objasnio

  zato radnika klasa mora da bude vodea snagarevolucije, vodei za sobom seljatvo.

  Povolcec je Majakovskog uputio na organizacioni rad u Lefortovskom rajonu. Tako je petnaestogodinji Majakovski stupio u redove boljevikepartije. Ovdje je vano primijetiti da Majakovski

  nije ulazio u borbu kad se revolucionarni talas naj-

  16

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  19/164

  vie uzdigao, ve u najteem periodu poraza ruskeradnike klase, kad je veliki dio inteligencije venaputao revolucionarni rad.

  ini se da su drugovi povoljno ocijenili prvekorake Majakoviskog kao lana partije. Prolo je

  malo vremena i Majakovski je ve kooptiran u ra-jonski komitet SDRPR i' sav se predao jednom zanjega novom poslu. Bio je ponosan to su mu povjerenje ukazali drugovi, ne vie gimnazijalci i studenti zemljaci njegove porodice, nego revolucio-nari-radnici, koji su mu se obraali poslovno, nikad

  ga ne izdvajajui iz svoje sredine. Za mnoge svoje

  nove znance on je ve izgubio prezime i bio poznatsamo po dobivenom partijskom nadimku Konstantin.

  Na tome radu Majakovski je uhapen u vezi stajnom tamparijom MK SDRPR i trebalo je da musudi moskovska apelacija. Prvo lienje slobode tra

  jalo je kratko vrijeme: Majakovski je kao nepuno-ljetan puten do suenja na roditeljsku odgovor

  nost. Drugi put je uhapen sluajno. Suenje je izraznih razloga odgaano, i stvar Majakovskog jonije bila raspravljena kad je uhapen i trei put uvezi s bijegom ena-robijaa iz Novinske ensketamnice, u ijoj je pripremi sudjelovala porodica

  Majakovskih.18. augusta 1909. godine Majakovski je iz mja-

  snjickog policijskog zatvora preveden u butirskutamnicu. Ovdje je, u samici broj 103, proveo petmjeseci. Tamnica je imala biblioteku; posljednjih

  2 Majakovski 17

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  20/164

  godina povealo se odjeljenje klasika, ruskih i stranih, pa je bilo ak i novih knjiga asopisa i almanaha. Politiki zatvorenici uveli su pravilo : sve

  knjige dobivene izvana ile su na popunjavanje tam-nike biblioteke. Majakovski se bacio na* itanje. Na

  stoliu elije broj 103 pojavile su se nove knjige suvremene beletristike. Majakovski je traio knjigepo katalogu tamnike biblioteke, premaujui sveutvrene norme za uzimanje knjiga preko redai bez ogranienja moglo se dobivati boansko.

  Proitao sam sve najnovije uzgred kaeMajakovski u autobiografiji. ta je u to vrijeme

  bilo najnovije? Na to pitanje moe se odgovoritisvjedoanstvom jednog suvremenika, aktivnog uesnika u knjievnom ivotu onog vremena. Krajem1908. godine Andrej Bjeli je u jednom javnom referatu o najnovijoj knjievnosti rekao:

  Ako spomenem imena Gorkog, Andrejeva, Ku

  prina, Zajceva, Arcibaeva, Kamenskog, Dimova,irikova, Merekovskog, Sologuba, Remizova; pje

  snika Brjusova, Bloka, Baljmonta, Bunjina, Vje.Ivanova i njima srodnih, onda e se svi sa mnomsloiti da sam obuhvatio suvremenu knjievnost*.

  Prva tri-pet imena i u grupi prozaista i ugrupi pjesnika daju u osnovnim crtama pravilnupredodbu o vodeim piscima iz 1908.1909. godine.

  To je i bilo sve najnovije.Bez velikih grijeaka, oslanjajui se na pria

  nja zatvorenika Butirke, moe se smatrati da seto sve nalazilo u biblioteci butirske tamnice.

  18

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  21/164

  Meutim, ako za Andreja Bjelog popis suvremene knjievnosti poinje Gorkim, onda nije tekozamisliti kakvo je mjesto u svijesti mladog socijaldemokrata zauzimao lik pisca vjesnika revolucionarne bure, ija je djela Majakovski recitirao

  napamet.

  Kad u autobiografiji pria o svojoj lektiri usamici, Majakovski od pjesnika spominje samo

  Baljmonta i Bjelog. Ali to ne znai, razumije se,

  da on ve u to vrijeme nije znao za Brjusova, Bloka

  i druge simboliste.U periodu izmeu svojih hapenja Majakovski

  je kratko vrijeme uio u Stroganovskoj koli i odluio da se priprema za stupanje u slikarsku kolu.Da li je Majakovski ve tada pokuavao da pie stihove? ini se da jest. U autobiografiji on sam govori o tome u vezi s malim gimnazijskim rukopisnim asopisom . Ali za njegove pjesnike

  pokuaje nije nitko znao ni porodica ni njegovi

  vrnjaci. Meu svojima bio je poznat kao amater-slikar, i nije se odvajao od crtakog albuma, koji

  je vukao sa sobom na sastanke socijal-demokrat

  skog kruoka, na studentske veeri, i neprestano

  crtao karikature. U tamnici se potreba za umjetnikim stvaranjem neprekidno nametala, premda jeostajalo muno nejasno u kojoj umjetnikoj oblasti,

  u kojoj njenoj vrsti i kako e se upravo izraziti

  mladi ovjek.

  2* 10

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  22/164

  Moskovska ohranka se, meutim, i dalje interesirala za njegovu linost. Ponovo su ga sasluavalida objasne njegovo uee u pripremi bijega iz No

  vinske tamnice.Svi zapisnici ohranke ponavljaju jednu frazu:

  Odrie da pripada revolucionarnoj organizaciji.

  27. oktobra 1909. godine butirskoj tamnici jedostavljen izvjetaj o Majakovskom, u kome segovorilo da je njegova stvar prela u Ministarstvo

  unutranjih poslova. Ne nadajui se da e se nje

  gova sudbina iz osnova izmijeniti, on je pourio dase koristi tom okolnou, kako bi mu dopustili za

  jednike etnje, bez kojih se osjeao veoma teko.

  Istog dana on za to upuuje molbu s ovom zani

  mljivom motivacijom:

  Molim vas da mi odobrite zajednike etnje,

  jer na kupanje vode po desetak zatvorenika, dakle,

  vode mnogo vei broj lica nego na zajedniku etnju, na koju izvode svega etiri ovjeka.

  Odgovor nije dolazio.

  18. novembra ponavlja se ista ta molba u krat

  koj predstavci:

  Utivo molim odjeljenje sigurnosti da mi odo

  bri zajednike etnje.Oevidno, knjige vie nisu mogle pomoi. Nije

  pomagalo ni pisanje stihova.

  Stihovi su bili ovakvi:

  20

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  23/164

  B , , , ; , 1 .1

  Nakupila se itava biljenica stihova. Nikad

  prije nije pisao toliko stihova koliko je sada, iz

  dana u dan, pisao. Njegov rad je kontroliran; listovi su numerirani, kako ne bi mogao iupati listove,biljenica proivena i zapeaena dravnim peatom.

  Ali nije mogao nikog pitati jesu li to onakvi stihovi

  kakvi su potrebni.

  Zajedno s lecima dobivao je radi raspaavanjamalu zbiricu Pjesama revolucije, gdje su bile

  Maina, Uspomena na emieva i druge pjesme, pjevane na majskim proslavama i na radnikim sastancima.

  Ali to su bili leci u stihovima:

  , rpo3HBift , mbi , , - rope.Ho, , , , .12

  I on je pisao to isto, ali sasvim drukije, jer jepisao o sebi, o svojim linim preivljavanjima. To

  1 U zlato, u purpur su se ume odijevale, sunce se

  prelijevalo na crkvenim kupolama,, ja sam ekao; ali

  su kroz mjesece propadali dani, stotine munih dana.2 Priek aj, grozni care, ^mi ne emo kao u stara

  vremena utke snositi svoju nesreu. Ne emo kao ta-las u buri, ustajui iza sna, radniki svijet se uzbur-kava, kao more.

  21

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  24/164

  je bila lirika. Majakovskom se. svidjela otra, fantastina slika u pjesmi Andre ja Bjelog: grbavacdonio pjesniku na stijenu ananase, zavitlao u nebo

  ananas, a dolje su govorili: To je disk plamenogsunca. Htio je isto tako otro napisati o tamnikoj

  enji za suncem. A u stihovima je ovako izlazilo:

  .

  .1

  Moskovska ohranka stupila je u vezu s Mini

  starstvom unutranjih poslova povodom Majakov-

  skog i predloila ovu kaznenu mjeru: Progonstvo

  na tri godine u Narimski kraj, Tomska gubernija,pod javnim nadzorom policije.

  Porodica je to saopenje primila kao katastrofu.Odlueno je da se neto poduzme, da se pokrenu

  veze pokojnog oca kao slubenika Ministarstva dr

  avnih dobara. Aleksandra Aleksejevna je putovala

  u Petrograd i vratila se oekujui s uzbuenjem

  rezultate svog truda.U noi 9. aprila 1910. godine eliji broj 103 pri

  ao je nadzornik i pred otvorom na vratima viknuo : Majakovski, sa stvarima napolje!Suanj sto tree elije bio je uvjeren da ga od

  vode u progonstvo. U tamnikoj kancelariji rekli su

  mu da je iz ohranke doao akt u kome se saopavada je Majakovski osloboen i stavljen pod nadzor

  1 Sunce se prelijevalo na crkvenim kupolama... Stotine munih dana.

  22

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  25/164

  policije. Predali su mu sve stvari, ali kad su pregledali proivenu biljenicu stihova i uvjerili se dasu u njoj svi listovi itavi, oduzeli su je njensadraj se, ini se, upravi uinio sumnjiv.

  O prvoj knjizi stihova Njekrasova Snovi i zvuci

  Bjelinski je rekao: Osrednjost u stihovima se ne

  moe trpjeti. Kasnije je Njekrasov otkupio neras-prodanu zbirku svojih mladenakih stihova i unitio ih.

  Majakovski se sjea svoje prve biljenice st ihova:

  Hvala nadzornicima to su mi je pri izlasku

  oduzeli. Inae bih to jo tampao.ini se da bi u knjievnoj biografiji Majakov-

  skog ta mladenaka biljenica zauzela ono isto

  mjesto koje su Snovi i zvuci zauzeli u stvaralakom radu Njekrasova. Kako bi se, inae, pjesnik

  sa zahvalnou sjeao svojih tamniara?

  Majakovski je doao kui iznenada, ne javljajui nita. Podigao je na ruke Aleksandru Alekse-jevnu i umalo je nije uguio poljupcima. Poeo seumivati i, nemajui snage da uzdri svoju radost,rasapunjenim rukama grlio majku i sestre, trao i

  skakao hodnikom. Doao je u bluzi stroganovskeuniforme u kojoj su ga uhapsili prolog ljeta. Bio je

  mrazan dan, a njegov zimski kaput zaloen. Kao i

  obino, nisu imali novaca, kaput nisu imali imeotkupiti, ali nikakva sila nije mogla Volou zadrati kod kue. Istog dana je otrao drugovima i,sretan, iao po mrazu samo u bluzi.

  23

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  26/164

  Sve to ga je podsjealo na tamnicu, bilo mu je

  odvratno. Kada su mu u kazalitu objesili kaput nabroj 103, on se vratio i traio od zauenog slu

  benika da kaput objesi na drugi broj.U autobiografiji Majakovski naziva ono vrijeme

  koje je proveo u butirskoj tamnici za mene najvanije vrijeme.

  Izlazak iz tamnice podudarao se sa sadrajnonajvanijim dogaajem u njegovu razvitku: bio jeto ulazajc u umjetnost.

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  27/164

  2

  Biljenicu stihova napisanih u tamnici krajem1909. godine Majakovski je smatrao- poetak svogpjesnikog rada. Godine 1919. izdao je knjigu Sveto je napisao Vladimir Majakovski ; na njoj su bilidatumi: 1909.1919. Svoju izlobu Dvadeset go

  dina rada poeo je spremati krajem 1929. godine.

  Iako su prvi stihovi iz tamnike biljenice predstavljali neuspjeh, oni su za njega cijelog ivotasauvali znaaj prvih koraka na putovima umjetnosti. Ipak je to bio pokuaj koji se nije mogao odbaciti, pokuaj stvaranja socijalistike umjetnosti,kako se on kasnije sjeao u autobiografiji. On je

  odmah shvatio plaljivost tih stihovanih ogleda isvom strau svog temperamenta se bacio na pri

  janji put, koji je sad za njega dobio znaaj ivotnog poziva: poeo je uiti slikarstvo u ateljeu slikara Kelina. Kelin je bio jedan od uenika uvenogruskog portretiste V. A. Sjerova.

  Majakovski se u autobiografiji sa zahvalnou

  sjea Kelina:Otiao sam Kelinu. Realist. Dobar crta. Jo

  bolji nastavnik. vrst. Ne tapka u mjestu.U Kelinovu ateljeu Majakovski je u prvo vrije

  me precrtavao figure od gipsa, a zatim preao na

  25

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  28/164

  ivi akt i poeo slikati uljem. Godine 1911. sjajno jepoloio prijemne ispite i bio primljen u drugu klasuslikarske ltole, takozvanu figuralnu.

  Ocjena koju je dobio prilikom prijema, veomaga je ohrabrila. Sad vie nije sumnjao da ga eka

  sl:karska budunost. U toku nekoliko mjeseci tonoje izvravao zahtjeve svojih rukovodilaca i uioklasini crte i anatomiju. Slikarska kola bila jepod Ministarstvom carskoga dvora, uenici su no-lisi uniforme sa zlatnim naramenicama. Ali Majakovski nije nosio uniformu. Pojavio se u ogrtau,s crnim eirom irokog oboda namaknutim na elo,

  ispod koga su sijevale oi, u irokoj umjetnikojbluzi s kravatom. Hlae su mu bile iroke, a nogavice strano otrcane. Depovi uvijek nabrekli odkutija s cigaretama. U autobiografiji Majakovskikae o koli: Jedino mjesto gdje su me primili bezuvjerenja o lojalnosti. Radio sam dobro. Zaudio

  sam se: one koji imitiraju maze; one koji susamostalni progone... Revolucionarnim in

  stinktom stao sam uz progonjene .. .

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  29/164

  izbiju na vidjelo i dirljive strane njegove prirode,koje je obino skrivao pod maskom izvjetaenehladnoe, pa ak i grubosti. A Vasja ekrigin, opet,ponaao se prema Majakovskom pokroviteljski, ak

  i s.izvjesnom ironijom. ekrigin je vie nego Maja-

  kovski bio upoznat s borbom koja se tada vodila

  u slikarskoj umjetnosti. Dobro je poznavao nove,takozvane lijeve francuske slikare, meu kojima

  je najpopularnija figura u Rusiji bio Czanne (Se-

  zan). Majakovskom, odgojenom na realistikom slikarstvu i drutveno-demokratskim idealima revo

  lucionarne borbe, bio je tada tu taj umjetnikipravac. ekrigin je bio daleko od toga da slikar

  skoj umjetnosti postavlja bilo kakve drutvene zadatke i, osjeajui svoje razilaenje s Majakovskim,

  koji se jo nikako nije opredjeljivao, izazivao ga:

  Pa ti si Njekrasov, u oima ti je neisplakana suza!

  27

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  30/164

  3

  Stanje u ruskoj umjetnosti poslije revolucije1905. godine bilo je do krajnosti sloeno i napregnuto. Poraz revolucije od 1905. godine, kaeHistorija SKP (b), izazvao je rasulo i raspadanje meu suputnicima revolucije. Raspadanje

  i demoralizacija naroito su se pojaali meu inteligencijom. Suputnici, koji su u redove. revolucijedoli iz buroaske sredine za vrijeme burnog poletarevolucije, otpali su od partije u danima reakci

  j e . . . Ofanziva kontrarevolucije vrila se i na ideolokoj fronti. Pojavila se itava rulja pomodnihpisaca koji su kritizirali i upropatavali mar

  ksizam, pljuvali na revoluciju, ismijavali je, slavili

  izdaju, slavili spolni razvrat pod vidom kulta

  linosti (Historija SKP (b), Kratki kurs, str.

  105, izdanje Kulture, 1947).

  Karakteristino je da najtalentiraniji i najzna

  ajniji predstavnici poezije XX. vijeka nisu bili

  zahvaeni dekaencom reakcionarnih krugova ru

  ske inteligencije. Izvrsni pjesnici1kao to su Aleksandar Blok i Valerij Brjusov, koji su se poslije

  Oktobra zajedno s Majakovskim nali s ove strane

  barikada, bolno su u to vrijeme preivljavali raskid izmeu inteligencije i naroda.

  28

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  31/164

  Valerij Brjusov je 1906. godine izdao knjigustihova Vijenac s ovakvim, predgovorom:

  Jadna moja knjigo! Predajem te itateljima u

  danima kada im nije potreban glas mirnih razmi-ljanja, kada im nisu potrebne melodije vjenihradosti i vjenih stradanja, nego borbene himne i

  udarci bubnjeva... Da, nastalo je vrijeme bojnihtruba i ratnikih pjesama.

  Rijei koje je Brjusov uputio svojim stihovima,

  nisu u potpunosti bile tone, ako se iz te knjige

  sjetimo i takve pjesme kao to je Handar, gdje

  pjesnik objavljuje :

  c , , c 6ype .1

  Ako ne kao himna pobjede, a ono su, u svakom

  sluaju, kao rtveno suosjeanje s revolucijom

  zvonili uveni stihovi Brjusova Pred dolazakHuna :

  , , !

  enje .i

  i Pjesnik je uvijek zajedno s ljudima kad bjesni

  oluja, i pjesma i bura su uvijek sestre.

  29

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  32/164

  , 6 , 61 , , , .1

  I Aleksandar Blok je pozdravljao ruenje urs.uog svijeta-, gledajui u revoluciji odmazdu zagrijehe vir.a jnih klasa. On je revoluciju primaokao neVo.irnu katastrofu i nije mogao razumjetinjenu historijsku, zakonitost. Brjusovljevim moti-vima u pjesmi Pred dolazak Huna veoma su

  bliki Bkkcvi stihovi napisani pod neposrednimdojmom sve vee revolucije:

  Msi : 1 ! , y .*

  Blokova poezija poslije 1905. godine protkanaje osjeanjem osuenosti, nasluivanjem propastiuasnog svijeta i svih njegovih drutvenih od-nosa. U Blokovoj simbolici ogleda se istina objek

  1 Gdje ste vi: Huni, koji dolazite, koji ste se kaocrn obbk nanijeli nad svijetom! ujem va eljeznitopot po jo neotkrivenim Pam irim a. . . Propast e, ile. bez ti aga sve to smo samo mi znali, ali ja

  vos, koji ete me unititi, doekujem i pozdravljamhimnom.

  - Hi nismo ni traili ni gatali: neka nas zamijenenovi ljudi! I njih je u istim mukama rodila mati, sistom njenou ih hranila na grudima

  30

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  33/164

  tivne stvarnosti, koje umjetnik nije bio svijestan

  da revolucionarna radnika klasa priprema slomkapitalizma.

  Ti stihovi, puni tekog nezadovoljstva sada:

  njicom, puni prezira prema uasnom sviic-u i

  nejasnih snova o preobraaju ivota,, bili su : u7ana usnama svih ljubitelja poezije. Maja kov -:hl jeu zimi 1911.-1912. godine, kada se u slikarsko., ak isprijateljio s uenikom starije klase ivog mou -iaDavidom Burljukom, napamet znao Blokove ahove i zaljubljeno ih ponavljao. Burljuk je u koli

  bio poznat kao slikar novog pravca koji je ob.ia io

  rat ne samo akademskom slikarstvu nego i itavoj

  staroj umjetnosti.

  Rije futurizam bila je ve izgovorena. Burljuk je dobro znao historiju svjetske umjetnosti iproao je kroz evropske slikarske galerije.

  Bio je oko deset godina stariji od Majakov-

  skog. Njegova erudicija, govorniki talenat i sklonost matanju, ujedinjeni s najpraktinijom podu-

  zetnou i poslovnim otroumljem, uinili su ganajprikladnijom figurom organizatora originalnogkriarskog pohoda futurista protiv svih autorit cstare umjetnosti. Slubenim priklanjanjem pre

  takvim autoritetima, buroasko-malograa a oka

  kultura je skrivala svoju nitavnost i bezidejnost,

  odravajui svoj presti koji je opadao.

  Futurizam se manifestirao u slikarstvu, a za

  tim i u poeziji, pod parolom izgraivanja umjetnosti iste forme linije koja ima vrijednost sa

  31

  CLP

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  34/164

  ma po sebi i koja je sama sebi cilj, povrine i bojeu slikarstvu, i same sebi dovoljne, samozvunerijei- u poeziji. A u isto vrijeme ideolozi futurizma

  s i / svoju tenju uznijeti se u nadzemaljske tajne

  umjetnosti vezali na neki nain za protest

  protiv ravnodunosti ugojenih buruja premaumjetnosti.

  Najbolji budui pjesnik epohe socijalizma morao je proi kroz zamreni labirint borbe u umjetnosti, koja je posljednjih godina postojanja bur-

  oaskog drutva u Rusiji dobila izvanredno sloene

  i surove oblike.

  Ako je David Burljuk bio, takorei, direktor-

  redatelj futurizma, Hljebnikova bismo mogli nazvati njegovim svecem i prorokom. Hljebnikov

  sebe nije nazivao futuristom nego buetljaninom* on nije volio strane rijei i trudio se da za svakipojam nae korijen u ruskom jeziku. Svoje ime

  Viktor promijenio je u Velemir. Porodica mu jeivjela u Astrahanu, gdje mu je otac bio nastavnik

  omitologije. Hljebnikov je studirao na matematikom fakultetu, ali ga nije zavrio i posvetio sepoeziji. Bio je to zatvoren ovjek, slabog i tankogglasa, povuen u sebe. Kasnije je govorio o sebi:Ja sam Rain sa znamenjem Lobaevskog.

  Neiscrpne organizacione matarije Burljukova

  Hljebnikov je dopunjavao tihom genijalnou.

  Njegove udne fantazije imale su izgled nekakvogsocijalnog programa koji se zasnivao na neuve-

  * ovjek budunosti Prev.

  32

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  35/164

  nom odabiranju fakata iz svjetske historije i na

  matematikim formulama. Hljebnikovom je vladala ideja vremena. On je htio pronai ritam historije i nauiti kako se predviaju dogaaji koji

  nailaze. Sanjao je o vjeitoj dravi koja je osloboena granica meu narodima. Iako njegova fan

  tazija, razumije se, po svom sadraju nije imalanieg zajednikog s marksizmom, ipak je on, kad

  je dola Oktobarska socijalistika revolucija, primio revoluciju s toliko vie uvjerenja i vatrenosti,

  jer je za njega bila potvrda njegove teorije.

  Svoje prijatelje je iznenaivao nekakvom gotovo tajanstveno-irokom uenou. Njemu, na primjer, nije nita bilo teko da, govorei o mogunosti utjecaja kineske, japanske, indijske i mongolske poezije na rusku poeziju, razvija opu karakteristiku pjesnikog stvaralatva svih tih naroda.

  Njegova fantazija preobraavatelja-novatora

  nije se mogla uzdrati i letjela je preko granica

  alosne i rune kapitalistike stvarnosti koja ga jeokruavala; on nije sumnjao da je sve to prolaznaepizoda u ivotu ovjeanstva, organski osjeajui

  u svemu onom to se oko njega deavalo predhi-storiju nekakva novog ivota, koji sumnjamo da jenazivao socijalizmom, ali koji je volio kao to mati

  voli dijete koje e doi, jo u samoj utrobi. On je

  budunosti teio svim srcem pjesnika i umom uenjaka. Nije sumnjao ni u to da e njegov rad uoblasti poezije, njegove kovanice od korijena ruskog jezika, pomou kojih je stvorio hiljade novih

  3 Majakovskl 33

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  36/164

  izraza, slobodni i neoekivani ritmovi njegovih neobinih stihova, njegovi udni eksperimenti u oblasti novog sroka i instrumentacije stiha da e

  sve to posluiti kao prilog ivotu novog ovjeanstva, olienog, po njegovoj zamisli, u svjetskojvjeitoj dravi. Za njega je poezija bila samo uvodu budunost, samo jedan od naina pomou kojihje htio ovladati vremenom.

  Takvi su bili Burljuk i Hljebnikov dvije naj-

  izrazitije figure u onom krugu novatora s kojima

  se Majakovski imao sresti. Zbliivi se s tim krugom, Majakovski je doao na gotovo. Ruski futu-nzam je ve imao svoju teoriju i taktiku, svoje

  voe i pristalice. Kako je na neutjeno tamnoj, u-

  koenoj pozadini kole kiparstva i slikarstva, kojoj

  je na elu stajao knez Ljvov, zapazio ekscentrinu

  pojavu Burljuka, Majakovski se uhvatio u kotac

  s njim. Burljuk je bio debeo ovjek u sjurtuku, s

  monoklom koji je neprestano namjetao ispred

  svog jedinog oka. U slikarskoj koli Burljuka su

  poznavali kao kubista. Majakovski nije mogao

  shvatiti ta on trai od slikarske umjetnosti, u ko

  joj je uenik Kelina i oboavatelj Sjerova navikao

  da iznad svega cijeni realistiku izrazitost. Budui

  prijatelji umalo se nisu potukli. Razgovarali su, i

  Majakovski se nije mogao ne zainteresirati planovima Burljuka, o kojima je ovaj govorio tako oholo

  i reklamno, s takvom uvjerenou i poznavanejmstvari.

  34

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  37/164

  On i Burljuk nisu razgovarali o politici, o revoluciji. Dodue, izmeu stihova Bloka, Brjusova,ae ornog i mnogih drugih koje je Majakovskipamtio im bi ih uo, on je odjednom poinjao ci

  tirati itave stranice iz . Prilikom upoznavanja Majakovski je ne bez ponosa rekao Burljukukako je uspio da s razlogom odsjedi zbog politike.

  Ali Burljuku to nije bilo vano kod Majakov-

  skog. Burljuk je znao samo jedno: za revolucijuu umjetnosti. On je izvanredno razumijevao stare

  majstore Michelangela i Raffaela, zanosio senjima, a od suvremenika je vrlo uvjerljivo govorio

  0 Sjeveru. Ali ih je u sobi za puenje i prilikomdiskusija u slikarskoj koli sve osuivao i grdionajpogrdnijim rijeima. Tako se Majakovski uioda u umjetnosti rui ne samo ono to je mrzio nego1 ono to je nekad volio, kako bi se stvaralo novo i

  ilo naprijed. Tako je on sad shvaao da u umjetnosti ljubav prema velikim uiteljima namee okove

  koje je teko raskidati, ali da se moraju kidati, da

  bi ovjek postao svoj.Majakovski se meu futuristima jo ne osjea

  svoj odve su razlini njihovi izvori i ivotni

  korijeni. Ali se izmeu Majakovskog i futurizma

  ve nasluuje neto kao duevna srodnost ili, tonije reeno blok temperamenata.

  Tko e koga povesti u tom bloku?

  V 33

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  38/164

  4

  U prvo vrijeme futurizam je za sobom poveoMajakovskog. Teko da ima smisla nagaati da lise mogla drukije formirati stvaralaka biografijanajboljeg pjesnika epohe socijalizma. , Mnogo jevanije ispitati kako se u stvarnosti formirao putkoji je doveo do tako grandioznog rezultata.

  Prvi stihovi Majakovskog tampani su u futuristikom zborniku uka drutvenom ukusu,koji je izaao poetkom 1913. godine u Moskvi.Zajedno s Hljebnikovom, Burljukom i Kruoni-hom, Majakovski je sastavio manifest kao uvod uzbornik. Taj manifest je, moda, najvanija stvar

  u uki.Kakav je to manifest? Ukus buroazije, u kome

  je Baljmontov parfimerijski blud bio prirodnadopuna najautentinijem pornografskom bludu Ar-cibaevljeva Sanjina, izazivao je protest svihzdravih ljudi koji nisu ogrezli u blatu reakcionarnesvakidanjice. Pa ipak, u ime ega su futuristi na

  padali buroaski ukus? U manifestu se kae:Nareujemo da se potuju prava pjesnika:

  1) Na uveanje rjenikog obujma proizvoljnimi izvedenim rijeima (rije-novost).

  36

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  39/164

  2) Na neodoljivu mrnju prema jeziku koji jedo njih postojao ...

  Patetika tog zahtjeva, upravljenog samo na pitanja forme umjetnikog djela, bila je nejasna posvom drutvenom sadraju. Manifest je pozivao da

  se zbaci Pukin i drugi klasici s parobroda suvremenosti. Ta parola futurista izazvala je najvei bijes tampe i, razumije se, stvorila zabunui pobrkala sve raune, jer, prirodno, demokratskidio italake publike nije mogao poi za njom.

  Majakovski je volio Pukina. Velianstvena figura genijalnog reformatora ruske poezije, pisca

  Proroka, nije mogla da ne izazove njegovo potovanje. Pukin nije bio samo omiljeni pjesnikMajakovskog nego i idealni lik pjesnikamovatora.Majakovski je nepotedan prema samom sebi, veu to vrijeme odreivao svoj zadatak u poeziji prema Pukinu.

  Meutim, tko se sve tada nije kleo Pukinovim

  imenom, tko se sve nije kitio njegovom openarodnom slavom, kako bi, pekulirajui s njom, izvukao neku korist za sebe i svravao svoje poslovekoji nemaju nieg zajednikog ni s Pukinom nis narodom. Kada je sastavljan manifest za ukudrutvenom ukusu, 1912. godine, slubeno drutvo

  je registriralo sedamdesetpetogodinjicu Pukinovesmrti, ta sve tada nisu pisali o Pukinu buroaski

  listovi! ak ni crnostotinako Suvorinovo n;je propustilo priliku da prisvoji Pukina.Pukina su pretvarali u uvara pravoslavlja, u za

  37

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  40/164

  titnika boanske tajne. Pukina su predstavljalikao izraz tradicija monarhistikog plemstva i ilustrirali pjesmu Moje rodoslovlje porodinim gr

  bom plemia Pukina. Jedno umjetniko drutvoljubitelja estetike objavilo je konkurs za lirske

  pjesnike za najbolju pjesmu na temu iz Pukina:

  A .1

  Iupan iz konteksta, ovaj dvostih je dobivao

  mistini smisao.Saopenje o ovom konkursu moglo se proitati

  u Knjiarskim vijestima poduzea M. O. Volfabroj 2 za 1912. godinu. ini se da spomenuto drutvo slobodne estetike nije moglo pronai nikakvu drugu temu dostojnu sjeanja na velikog pjesnika u njegovim djelima.

  . U lanku Inteligencija i revolucija Aleksandar Blok je u izvanredno saetom obliku prikazaou ta je buroazija pretvorila Pukina. Evo ta jeburoazija nagroktala, kako on kae, u porodicii u koli:

  Srednja kola: Pukin je na nacionalni

  ponos. Pukin je oboavao cara. Voli cara i

  domovinu. Ako se ne budete ispovijedali i pri-eivali, pozvat e vae roditelje i smanjit e vami

  i Ali Edmonda Jenny ne e napustiti ak ni na

  nebu.

  38

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  41/164

  ocjenu iz vladanja. Pazi da netko od tvojih drugova ne ita zabranjene knjige. Lijepa sobarica

  hi. V i a k o l a : Vi ste sol zemlje. Nemo

  gue je dokazati postojanje boga. ovjeanstvo

  kree putem progresa, a Pukin je slavio enske

  noice.Takav Pukin se morao zbaciti s parobroda su

  vremenosti. U svojoj autobiografiji Majakovski sene sjea uzalud istupanja futurista:

  U Nikola je vu su nam naloili da se ne dotiemo ni vlade ni Pukina.

  Ali, razumije se, svome buntu protiv Pukina

  futuristi i Majakovski nisu davali samo taj smisao.

  Nije to samo bio protest protiv crnostotinako-

  buroaskog unakaavanja Pukinova lika. Zajedno

  s futuristima, Majakovskog je obuzelo pomamno od

  ricanje uope svih autoriteta kulturne prolosti. Injemu se inilo da u ime dolaska novog Pukina,

  koji bi izraavao suvremenost i koji bi ak produio revoluciju koju je izvrio osniva ruske knjievnosti, treba zbaciti Pukina. Tko ne zaboravi svoju prvu ljubav, govorilo se u uki

  drutvenom ukusu, ne e poznati posljednju.

  U uki su tampane dvije pjesme Majakovskog No i Jutro. Poslije njih su u drugim futuristikim zbornicima dole pjesme posveene, kao i prve, gradskom pejzau: Ulino, Izulice u ulicu, Firmama, Kazalita, Poneto

  39

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  42/164

  o Petrograu. Mnoge slike iz tih prvih pjesamapredstavljaju dojmove o gradu, prevedene s jezikaslikarstva na jezik poezije:

  , / ,a 1 1.

  ( )1

  Niz slika direktno je diktiran temama s ulinihfirmi slikarstvom firmi futuristi su tukli aka

  demsko slikarstvo salona. Ovo su motivi s firmiu ranim stihovima Majakovskog:

  Ha 1 1

  1

  .(A 1 1)*

  Zatim:

  1 . 1 .

  ()*12

  1 Purpuran i bijel, odbaen je i zguvan, pregrti-ma su bacali dukate u zelenilo, a crnim dlanovimasjaenih prozora podijelili su zapaljene ute karte.

  (No)2 Na krljuti limene ribe proitao sam poziv no-vih usana. (A vi biste mogli)

  * itajte eljezne knjige. Pod flautu pozlaenogslova podvlait e se dimljene sige i zlatokose repe.( Firmama )

  40

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  43/164

  Ve u samom katalogu slika osjea se tenjaza kidanjem s uobiajenim krugom predmeta kojisu smatrani poetsk:m, tenja da se u poeziju

  unesu svakodnevne, obine stvari koje ine lilt su

  vremenog grada.O snazi talenta mladog Majakovskog moe se

  suditi ve po tim poetnikim pjesmama. Ipak jedrutvena tema u njima zaguena slikarskim eksperimentima u umjetnosti rijei.

  U pjesmi Evo vam! Majakovski prvi put govori o pjesnikovim zadacima, suprotstavljajui pje

  snika prezrenoj buroaskoj gomili i bacajui u liceblaenom buroaskom debelokocu, koji u umjet

  nosti trai samo duhovitu zabavu, svoje negodovanje istinskog umjetnika.

  Bce , , . , ,

  .

  A , , , . .1i

  i Sv i ete se vi popeti na leptira pjesnikog srca,

  prljavi, u kaljaama i bez kaljaa. Gomila e poivo

  tinjiti, poet e da se tare. Isrmiit e noice Ptoglava

  u. A ako danas ja, grubi Hun, ne budem htio da se

  kreveljim pred vama i ako odjednom zakikoem i ra-dosno pljunem, pljunem v am u lice, ja raspikua i

  rasipnik dragocjenih rijei.

  41

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  44/164

  U tim stihovima Majakovski na svoj nain nastavlja temu neprihvaanja buroaske stvarnosti,karakteristinu i za stvaralaki rad Brjusova i

  Bloka poslije 1905. godine.Kod Brjusova u pjesmi Zadovoljnima:

  , . , bbi!1

  Kod Bloka u pjesmi Siti:

  , , 1 : , .*

  Udara u oi slinost motiva Majakovskog s motivima Briusova i Bloka. Ali vano je primijetitiovo: ako je Brjusov pitao: Gdje ste vi, Huni, kojidolazite?, Majakovski u Evo vam! odgovaraBrjusovu i sebe naziva grubim Hunom. Ako seBrjusov u ime inteligencije obraao narodu, Majakovski u Evo vam! ve hoe govoriti u ime naroda. Ono to je kod simbolista bilo samo pasivnoneprimanje uasnog svijeta, bezvoljno polumistino12

  1 Vae izobilje to je radost stada koje je nalo

  malo trave. Biti sit vie vam nita ne treba, kadima ta da se preiva vi ste blaeni!

  2 Tako negoduje sve to je sito, tuguje sitost do-stojanstvenih trbuha: ta prevrnuto j korito, uznemi-ren je njihov natruli svinjac.

  42

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  45/164

  oekivanje katastrofe i odmazde, kod Majakovskog

  se pretvaralo u bunt, u gnjevni poziv da se sruitaj odvratni svijet.

  Poezija simbolista bolovala je od osjeanja osu-

  enosti, traginosti i bezizlaznosti. Majakovski je

  ukazivao na izlaz; Blokovo neprimanje uasnogsvijeta kod Majakovskog se pretvaralo u aktivnu

  mrnju prema tom svijetu. Majakovski nije ekao

  odmazdu i nije samo pozivao na nju, ve je on sampostao ona odmazda koju je nasluivao Blok. Etozato je on, uinivi prve korake u poeziji pod iz

  vjesnim Blokovim utjecajem, odjedmput jurnuo

  dalje. I u tom elanu futurizam je, s druge strane,

  pomagao Majakovskom, odvlaio ga od Bloka i u-

  vlaio u rat sa simbolistima.

  Simbolizam kao pravac kultivirao je apstraktnu i kontemplativnu poeziju kojoj su tue drutvene teme. Drugi svijetovi, oekivanje kraja svi

  jeta, ari tajnih otkrivenja (Baljmont), religi-

  ozno-mistine ekstaze to su motivi koji su zauzimali najvie mjesta u stvaralatvu simbolista.

  Sve to je grubo, to je vezano za ivot svi-

  jesno je progonjeno iz pjesnikog jezika. Vjenosti bezvremenost su omiljene slike-pojmovi koji su

  ovladali matom pjesnika-simbolista i iz njihove

  svijesti istisnuli i realne ljude i konkretnu historijsku epohu.

  Futurizam je ustao protiv salonske ljepote apstraktne muze simbolizma. I u tome se Majakovski

  naao na istom putu s futuristima. Futuristiki

  43

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  46/164

  bunt bio je prisan demokratskom duhu mladog

  Majakovskog, koji je teio da umjetnost iznese na

  ulicu, da je otme iz ropstva ukopljenog intelektu

  alnog pjesnikog jezika.

  Tema pjesnik i gomila, jasno izraena u Evo

  vam!, postaje organska tema mladog Majakov

  skog. Poslije Evo vam! pojavljuju se pjesme kao

  to su Pa ipak i Kicoka bluza. U prvoj, tema

  pjesnik i gomila ne zvui samo kao podsmijeh pre

  ma buroaskoj svetinji nego zvui i tragino;

  pjesmk postaje svijestan svoje usamljenosti u bur-

  oaskom svijetu:

  y

  . , ,

  , . , , :

  .1

  U Kicokoj bluzi pjesnik se ponaa izazivaki:

  ^

  . .812*

  1 Ljudi se boje meni iz usta mie nogama ne-savakani krik. Ali mene ne e osuditi, mene ne e

  olajati, kao proroku pokrit e mi put cvijeem. Svi oni-s razjedenim nosovima znaju: ja sam va pjesnik.

  2 Sait u sebi crne hlae cd baruna svog glasa,utu bluzu od tri arina suneva zalaska.

  44

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  47/164

  Ta strofa predstavlja skriven citat iz Pukino-vih Egipatskih noi, tonije iz epigrafa nezavrene Pukinove pripovijetke:

  Tko je taj ovjek? A, to je vrlo veliki talenat.

  On od svog glasa ini to god hoe. Pa onda bi

  valjalo da od njega naini sebi hlae.Tema pjesama Kicoke bluze, Pa ipak, Evo

  vam! oigledno odgovara temi Egipatskih noi,Pukinovoj temi o pjesniku i gomili: kod Majakov-

  skog pjesnik i buroaski olo, kod Pukina pjesnik i aristokratska svjetina. Sjetimo* se kako

  nepoznatom pjesniku-siromahu u ljetnim hlaama,s divnim glasom, arski daje ovakvu temu za im

  provizaciju :Pjesnik sam odabira predmet za svoje pjesme;

  gomila nema prava da upravlja njegovim nadahnuem.

  Majakovski je zajedno s futuristima pozivao da

  se zbaci Pukin s parobroda suvremenosti. A uprvim svojim pjesmama, suprotno tome pozivu,

  razvijao je na svoj nain jednu pd osnovnih Puki-novih tema.

  Tema pjesnik i gomila dalje se razvija u mladenakom kazalinom komadu Vladimir Majakovski. Futuristiko opsjenjivanje prostote (elja

  da se buroaska publika iznenadi i razdrai), svojstveno tom komadu, ne moe zakloniti njegovu

  veoma duboku ozbiljnost. Zanimljivo je kako jedolo do naslova tog komada. Kad je napisao komad, Majakovski nije uspio da smisli naslov i poslao je cenzuri rukopis bez naziva, samo s pievim

  45

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  48/164

  imenom: Vladimir Majakovski. Tragedija. Kada

  je spreman plakat za predstavu, ef policije nijedopustio nikakav novi naziv osim onih rijei koje

  su bile napisane na cenzuriranom primjerku. Majakovski se ak obradovao neka se tragedija nazove pievim imenom: Vladimir Majakovski. Ta

  sluajnost u porijeklu naziva nimalo ne umanjujenjegovo veliko znaenje.

  Majakovski je sam reirao svoj komad i u

  njemu igrao glavnu ulogu pjesnika. U komadu sejako osjea futuristika zamrenost forme. Paipak se u njemu potpuno jasno vidi osnovna moralna ideja ranog stvaralatva Majakovskog o uzajamnom odnosu izmeu pjesnika i drutva.

  Tih godina Majakovski ponekad trpi krajnju

  oskudicu. Teei da upozna ivot donjih slojevaogromnog grada, u kome gospodare eksploatatori,on ide po krmama, noiva u ajanama ili koija-

  kim konaitima, beskunici po boulevardima.

  Svoje knjievne drugove on zaprepauje svojim

  poznavanjem nonih obiaja i ivota prijestonikeperiferije. Slino Gorkom, on prouava ljude s dnai upoznaje neizmjernost ljudske nesree.

  Junak komada Vladimir Majakovski to jeuopeni lik pjesnika. Na njegovim pleima je teko

  breme pjesnik je odgovoran za ljudsku sreu,

  za ureenje ljudskog ivota na zemlji. Radnja se

  dogaa u kapitalistikom gradu. Ali u sreditupjesnikove panje sad nije gradski pejza, kao u

  njegovim ranim pjesmama, ve ljudski ivot i

  46

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  49/164

  patnje. Pjesniku dolaze nesretnici sa svojim jadima, trae njegovu zatitu, prinose mu suze svoga

  bola. Pjesnika potresaju prekomjerne ljudskepatnje. On uzvikuje:

  , - , ecib !1

  Uzroci ljudskih patnji u komadu nisu razjanjeni. Pjesnik pada, jer je na svoja plea nato

  vario prekomjerno breme odgovornosti za ljudskusreu. Pa ipak se u komadu stihijski predosjeala

  revolucija: strahota ogromne iskeene bune nesretnika koju je rodila starica-vrijeme, visi nad

  gradom.Pjesnik objavljuje svoj veliki humani zadatak:

  ,

  . . . .12

  Pjesnikov protivnik je bog, koji s neba ravnoduno promatra kako jecaju ljudske horde. Injega pjesnik bijesno raskrinkava u epilogu svoje

  tragedije.

  1 Kau da negdje, ini se u Braziliji, postoji je-

  dan sretan ovjek!2 J a sam pjesnik, ja sam izbrisao razliku izmeu

  bliskih i tuih lica. U gnoju mrtvanica traio samsestre. Ljubio sam are na bolesnicima.

  47

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  50/164

  9 A , : ! 1

  Majakovski, koji je na predstavi igrao ulogupjesnika, toliko je, pria se, iznenadio svojim recitiran jem, da je otada stekao slavu kao glumac izvanrednih mogunosti.

  Mnogi su se iznenadili to se predstava, poredsve svoje neobinosti nije zavrila skandalom, dok

  je omladina u gledalitu shvatila duh komada. Za

  ozbiljnost i sadraj djela mladog pjesnika, koju je

  osjetio jedan dio gledalita, kazalini kritiari bur-

  oaskih listova okrivili su Majakovskog. Oni su se

  na predstavu oborili najdivljakijim pogrdama:Publika osjea ogromnu e za skandalom, a Bur-ljuci samo trepu oima. Futuristi su bili zli kad

  su skandalizirali, futuristi su bili zli kad nisu

  zadovoljavali enju za skandalom. U to-vrijemeMajakovski je nosio svoju uvenu utu bluzu.

  Nije to bio samo nain da se opsjeni prostotanego i elja mladog pjesnika-siromaha da izgledakicoki. Novaca za krojaa nije imao, pa je zamoliomajku da nm hitno saije bluzu u kojoj e se po

  javiti na jednoj od svoj'h priredaba. uta bluza,o kojoj su se vodili toliki razgovori u novinskimrecenzijama, svidjela se ljudima. Na kraju krajeva,

  bila je to nevina egzotika. Ali je sasvim drugo ni-

  1 To sam ja prstom pogodio u nebo i dokazao: onje lopov!

  48

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  51/164

  malo nevino znaenje dobilo ono to je burzuj uou prvom komadu Majakovskog. Pjesnik je imao

  pravo govorei u svojoj autobiografiji:Kapitalistiki nos je u nama osjetio dinamit.

  Od mene nisu kupili ni jednog retka...To vrijeme se zavrilo tragedijom Vladimir

  Majakovski. Igrana je u Petrogradu. Luna-Park.

  Zvidanjem su je izreetali.Zanimljivo je da su se i meu njegovim futu-

  ristima nali nezadovoljnici. Bili su nezadovoljnito je Majakovski od samozvune rijei otiao u

  drutvenu temu, to su njegovi stihovi dobili sadraj. U svojoj recenziji o komadu Majakovskog

  jedan od takvih nezadovoljnika zamjerao je pjesniku u Prvom asopisu ruskih futurista (1914.)

  to nigdje ne odvaja rije od smisla, ne koristi se

  zvukom rijei kao vrijednou za sebe... Samimtim, nimalo ne umanjujui znaenje njegova ko

  mada, smatram da je postavljanje ove njegove

  stvari na pozornici daleko ispod njegova stvara

  latva.Meutim pod utjecajem Majakovskog futurizam

  se ve poeo mijenjati, ma da daleko sporije nego

  pjesnik koji mu je priao prije dvije godine. Ratkoji je planuo, ubrzao je put Majakovskog k soci

  jalnoj temi. Kad god se pojavila njegova nova

  stvar, prijatelji iz futuristikog tabora dizali su

  proteste protiv sve vee socijalne otrine i protiv

  toga to je stvaralatvo Majakovskog dobilo svoj

  smisao.

  4 Majakovski 49

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  52/164

  5

  Vijee slikarske i kiparske kole naredilo je Ma-

  jakovskom i Burljuku, pod prijetnjom iskljuenja

  iz kole, da vie ne istupaju na javnim priredbama.

  Ova prijetnja na dvojicu drugova nije imala ni

  kakva utjecaja i 21. februara 1914. godine Maja-

  kovski i Burljuk, odlukom Vijea bili su iskljueni.

  Posljednjih godina Majakovski je u slikarskoj

  koli bio samo formalno gotovo nije ni posje

  ivao satove i sav se predao knjievnoj aktivnosti.

  Slikarstvo ga je i dalje interesiralo, on ga je uvijek

  osjeao uporedo s poezijom i ponekad je crtao za

  futuristike zbornike. Meutim, on vie nije mogaosumnjati o svom pozivu: bio je pjesnik i morao je

  savladati upravo vjetinu umjetnosti rijei.

  Taj zadatak se nije mogao odvojiti od svlada

  vanja velike drutvene teme. Poslije tragedijeVladimir Majakovski, u kojoj je izrazio svoje

  shvaanje uloge pjesnika, on je dorastao novom

  zadatku. Taj zadatak je rijeen u poemi Oblak u

  hlaama. Dok je prije lik pjesnika koji je odgo

  voran za ljudsku sreu, bio prije svega utjelovlje

  nje estokog bola, u poemi Oblak u hlaama to

  50

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  53/164

  je prije svega lik gnjeva i jarosne pobune protivosnova omrznutog buroaskog drutva:

  MbTCJIb,

  , ,

  ; > ) , eflKH.1

  Heine govori kako je, da bi izrazio snagu svoje

  ljubavi, iupao najviu jelu iz norvekih uma i,zamoivi je u grudi plamene Etne, tim ognje

  nim divovskim perom po nebu ispisao rijei ljubavi.O poemi Oblak u hlaama moe se rei da je

  napisana takvim ognjenim perom. U njoj se uo

  ljudski glas koji se od oajanja uzdie k nadi, glasljudi koji su postali svijesni svoje snage, bez obzira na to to im je danas jo nepristupana radostivota. Bio je to odjek raspoloenja irokih demo

  kratskih masa koje idu k revoluciji. Majakovski je

  kasnije o svojoj poemi rekao da se u njena etiridijela izraavaju etiri uzvika dolje!: Doljevaa ljubav, Dolje' vaa umjetnost, Dolje vaporedak, Dolje vaa religija.

  Ruska poezija XX. vijeka, koja je prvenstveno

  kultivirala utananu lirsku formu, nije znala zai

  i Vau misao, koja mata na razmekanom mozgukao ugojeni lakaj na umatenom otomanu, drait uo okrvavljen komad srca; sit u vam ce narugati, za-jedljiv i drzak.

  61

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  54/164

  poemu sve do Oblaka u hlaama. Zna se da jeBlok svoju genijalnu poemu Dvanaestorica napisao uskoro poslije Oktobarske revolucije. Priti

  sak ogromnih drutvenih i linih preivljavanja,naraslih u Majakovskom, mogla je izdrati samo

  poema. U ruskoj poeziji XX. vijeka Majakovski jepostao neuporedivi majstor te knjievne forme,kojoj je on uvijek prilazio kao zavrnom rezultatu

  svojih lirskih i publicistikih stihova. On je prvi upoemi sjedinio ep i liriku, naao nain da jednuprenese u drugu, pokazao slijevanje drutvenih

  i linih preivljavanja. Izvanredan efekat takvog

  jedinstva kasnije smo u potpunosti osjetili u njegovim znamenitim poemama Lenjin i Dobro!.

  Poema koju je Majakovski zamislio 1914. go

  dine, a zavrio je sredinom 1915. godine, prvobitno

  je imala naziv Trinaesti apostol. Na zahtjev cen

  zure, koja je u tome nazivu sasvim opravdano vi

  djela bogohulnu upotrebu evaneoske legende o

  Kristu i njegovih dvanaest uenika-apostola, pje

  snik se morao odrei tog naziva. Poema je postala

  poznata pod imenom Oblak u hlaama. To je u

  poemi bila jedna slika u kojoj je, kako je Majakovski kasnije objanjavao, htio izraziti neobinu

  njenost i snagu ljubavi.

  Slika ljubavi koja zahvaa cijelog ovjeka, bez

  ostatka, slika svemonog osjeaja, neharmoninog,ogorenog uvredama, osjeaja koji je osto bez od

  govora, a koji produbljuju neprestane i neizmjerne

  52

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  55/164

  rtve to je jedna od najkarakteristinijih slikau poemi i uope u stvaralakom radu Majakovskogdo revolucije.

  Meutim, nesretna ljubav to nije samokobni liini neuspjeh junaka poeme nego i zakonita

  posljedica drutvene nejednakosti, vjeita tragedijaklasnog drutva. To to je ovjek eksploatirao o-vjeka, nije dalo ljudima da budu sretni ni u linomivotu. Kapitalistiki poredak je stavljao preprekei zabrane u , oblasti onih . ljudskih odnosa koji se

  odreuju samo linim osjeajem. U tome je jedan

  od uzroka tragedije junaka Oblaka u hlaama.

  , ! , ; : , . 1 , . . ! . ?1 : , ,),

  , a :

  53

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  56/164

  , ! .1 t

  Junak-pjesnik podie svoj glas protiv onih koji

  su ukrali ljubav, koji su ljudima ukrali pravo na

  sreu. Pjesnik govori u ime ljudi kojih su lica

  izjedena au, ali u ijim su duama zlatne naslage istih i snanih ljudskih osjeaja. On govorinovim, u poeziji dotle neuvenim jezikom, u kome

  se pomamni jauk usamljenog oajanja slijeva sgrubim govorom gomile. Kad se uporede s pjevu-eim, melodinim stihovima simbolista koji miluju

  uho, stihovi Oblaka u hlaama ine se kao da sunapravljeni od drugog materijala, oni imaju drukiji rjenik, neobino energian, razgovorno-doma-i, dubok, zasien gnjevnim, prezrivim intonacijama, hrapav, s velikim brojem utavih suglasnika,

  gromoglasno svean i napregnuto lirski u isto vri

  jeme. U njima su drukiji ritmovi, oni se esto

  mijenjaju kao da reproduciraju otre obrte misli

  i osjeaja; redovi se rasporeuju na razne naine,

  ponekad se jedna rije odvaja u samostalan red idostie ogromno znaenje:i

  i Ula si ti, otra kao evo vam !, muei ruka-

  vice od jelenske koe; rekla si: Znate, ja se udaj em.

  Pa udajte se. U redu. Podnijet u. Vidite kako sammiran! Kao puis pokojnika. Sjeate se? 'Vi ste govo-rili: Jack London, novac, ljubav, strast, a ja sam

  jedno vidio: vi ste Gioconda koju treba ukrasti! I ukra-li su.

  54

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  57/164

  , .

  . . .1

  :

  ,8 ?9 , .**

  Reenica to je bilo, bilo u Oesi razbijena

  u dva reda, kako to ini Majakovski u svome stihu

  neobino snano podvlai stvarnost onog to se pre

  ivjelo, realnost onog to se dogodilo.

  Slik Oblaka u hlaama je neoekivan i savre

  no toan to je signal koji budi panju.

  Junak Oblaka u hlaama, slino pjesniku iz

  tragedije Vladimir Majakovski, osjea svoju odgovornost za ljudske patnje. Ali sad on nesretnikepoziva na revolucionarnu aktivnost. Kao odjeci

  burne 1905. godine zvue ovi stihovi:

  9 !, , ,

  , . . .

  i Doi u u etiri, rek la je M arija. Osam.Devet. Deset.

  * V i mislite da to bunca m alar ija ? To je bilo,bilo u OdeeL

  55

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  58/164

  . . . , y , , 1 .*1

  Politiki smisao poeme pokazivao se potpunojasno u uvenim redovima koji nagovjetaju skoridolazak revolucije:

  , y , 1 0

  , , .

  , , .*

  Ove strofe, kao i mnoga druga mjesta u poemi,koja su imala znaenje politike deklaracije, izba-

  1 To opet Ide general Galifet da strijelja pobu-njenike! Skitnice, izvucite ruke iz hlaa, dohvatite ka-men, no ili bombu... Da bi zastave vihorile u gro-znici paljbe, kao i na svaJki pristojan praznik stu-povi s fenjerima, vie uzdignite okrvavljene trupove

  bogataa.* Ja, ismijan od dananjeg plemena kao dugaka1 nepristojna anegdota, vidim kako ide preko brda vre-mena onaj koga nitko ne vidi. Odande gdje slabi ljud-ski pogled ne dopire, na elu gladnih hordi, pod trno-vim vijencem revolucije, ide esnaesta godina.

  56

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  59/164

  ila je tadanja cenzura. Cenzura nije propustila nirijei: bogomajka, evanelje, apostoli, Isus Krist,

  gospodin bog, krilati, svud prisutni, i ja sam aneo,svemogui i t. d. i t. si.

  Smisao tih brisanja je isti kao i smisao zabrane

  prvobitnog naslova Trinaesti apostol; cenzura je

  teila da otupi revolucionarnu tendenciju Majakov-

  skog i nije doputala svetotatstvo religioznih

  likova.

  Majakovski je otvoreno polemino i bogohulnounosio u svoja djela religiozne likove. On je prote

  stirao protiv simbolista, koji su pretjerano upotre

  bljavali religiozni rjenik. Borei se protiv simbo

  lizma, on je na svoj nain upotrebio neka izraajnasredstva svojih knjievnih protivnika u borbi pro

  tiv njegovih ideja.

  Glavni lik poeme Oblak u hlaama jest likTrinaestog apostola, pjesnika-glasnika novog

  drutvenog poretka, novog morala, nove ljepote, iji

  se dolazak ne moe osujetiti. U stvaranju tog lika

  nije iskljueno da su na Majakovskog utjecali mo

  tivi poezije Verhaarena, a naroito Wolta Witmena.Upotrebljavajui najdrevnije ljudske predodbe

  religozne, i prihvaajui neka izraajna sredstva

  poezije simbolista, Majakovski je sve to na svoj

  nain preinaio i stavio u njih dinamit revolucionarnog sadraja. Slom svih starih predodbi, meu

  njima i religioznih, bio je neizbjean. S ogromnom

  snagom on je izrazio svoje ideje i svoja predosje-anja revolucionarnog pjesnika, glasnika novih bor

  67

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  60/164

  benih putova k ljudskoj srei ovdje, na zemlji, ane u ivotu na onom svijetu, gdje je sreu traiodrevni san nesretnik koje je prevarila religija.

  Moe se pretpostaviti da su biblijski motivi preko slikarstva bili jedan od izvora Oblaka u

  hlaama koji su utjecali na formu poeme (ispodnaslova poeme, kao karakteristika njenog genrea,stoji tetraptih, to jest etverokrilna ikona toukazuje na vezu sa slikarstvom). Ne samo metafore nego i itavi hiperbolizam ranog Majakovskog,njegovo neprestano obraanje svemiru i razgovors ljudima u tonu propovjednika sve je to u znatnoj mjeri crpljeno iz tog izvora. Majakovski je bibliju mogao itati u butirskoj tamnici; u meuvremenu, izmeu dvije dobivene knjige, biblija je mogla i mimo volje da bude jedina lektira budueg

  pjesnika, slino onome to se desilo Tarasu evcen-ku, kome u progonstvu nisu doputali da ita druge

  knjige osim svetih. Nesumnjivo je da su mnogipredmeti u evenkovim djelima, uzeti iz biblije,

  preneseni iz te sluajne lektire.

  U slikarskoj koli, izvjestan ironian interes zab:blijske predmete izazivao je kod Majakovskog njegov drug slikar Vasilij ekrigin. On je 1913. godine obraivao temu Golgota. U to vrijeme Maja

  kovski je stanovao kod njega. Kasnije je ekrigin

  zamislio ciklus slika na temu Uskrsavanje mrtvih.

  Na njegovu stolu uvijek se nalazila biblija i apostolska djela, i on ih je itao naglas. Mistina raspoloenja ekriginova bila su Majakovskom apso

  58

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  61/164

  lutno strana. Ono to je Majakovski imao zajednikos ekriginom, bio je interes za rusku ikonu kao zaspomenik revnoruskog slikarstva. To odjeljenje uTretjakovskoj galeriji Majakovski je dobro prouio

  i znao sve svece kako izgledaju.U poemi Oblak u hlaama, uporedo s pobu

  nom protiv osnova buroaskog drutva, izraena je

  i lir:ka jednog velikog ljudskog srca, umornog odsairoe, ispunjenog enjom za ljubavi. Apostol-

  pjesnik u iskuenju postaje obian ovjek koga jeizmuio ivot.

  ,

  , , ,

  .1Tu tuo'u nisu izazvala samo t^ka l;na preiv

  ljavanja. Ona prelazi u jarost protiv onog u iiem

  su lik iunaka-pjesnika usredotoeni zlo i nesrea u ivotu :

  1 ,

  a 1 , . , ,i

  i Dakle opet u mrano i tuno uzeti srce 1,

  pokapavi ga suzama, nositi ga kao to pseto nosi u

  kuicu svoju apu pregaenu vozom.

  59

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  62/164

  -

  . ! paro! 1 ! , , !1

  Pjesnik-apostol nije jednostavno borac protivboga. U pjesnikoj slici parnice s bogom izraeno

  je hvatanje u kotac s cjelokupnom prijevarom

  buroaskog drutva. Ta slika kao da saima ona

  etiri uznika u etiri dijela poeme. Ona je najka-rakteristinija za itav njen poetski sklop.

  Oblak u hlaama u revolucionarnoj poeziji jebogohulno ariranje svoje vrste. U poemi se ogledala ne samo lirika progonjene usamljenike due,ne samo borba za novu estetiku ; poema je bila politiki manifest, deklaracija ovjekovih prava.

  Oblak je ispao paperjast. Cenzura ga je raspr

  ila. Oko est stranica samih toaka sjea se

  Majakovski u autobiografiji. Poemu, tako iskidanuod cenzure, suvremenici su primili ne samo kaoumjetniku pojavu nego prvenstveno kao politiki

  manifest nove umjetnosti, koji je stao u isti reds revolucionarnim ilegalnim izdanjima. i

  i J a sam mislio da si ti svemoni veliki bog, ati si nedoueni, siuni boi. Vidi, ja se saginjem, izsare vadim obuarski no. Krilati nitkovi! uuritese u raju! Nakostrijeite pera drhui od straha! Ja u tebe, to mirie na tamjan, rasporiti odavde do

  Aljaske!

  60

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  63/164

  U trenutku kad je izaao Oblak u hlaama,

  Majakovski nije sluajno objavio da je futurizam

  umro kao zasebna grupa. Iz uskog kruga koji je u

  umjetnosti postavio sebi kao svrhu da, prije svega,stvori novu formu i koji je razvio zastavu estetske

  pobune, Majakovski je svojom poemom ulazio u

  veliku knj evnost toga vremena, knjievnost kojeje patos bio idejna priprema revolucije.

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  64/164

  6

  Poema Oblak u hlaama proizvela je potresanutisak na Gorkog. Kako kau ljudi koji su s njim

  bili prisni, Gorkog je u poemi naroito iznenadiopravac borbe protiv boga. On je mnoge stihove iz

  pceme zapamtio, neprestano ih ponavljao i govorio

  kako nigdje nije itao da se tako razgovara s bogom osim u knjizi o Jobu (biblija), kako je gospod

  bog od Majakovskog propisno izvukao. U knjizio Jobu pria se kako je bog iskuavao sretnog ovjeka Joba na taj nain to mu je uzeo djecu i imanje i navukao na nj bolest. Job, skrhan, unesreen,ustaje protiv boga i zamee s njim bijesnu prepir

  ku. Poreenje Alekseja Maksimovia bilo je izvanredno precizno, ono je utvrivalo jednu od bitnihosobina poeme Majakovskog.

  Majakovski je odavno sanjao da se sastane sGorkim. Gorki nije bio samo veliki pisac, prvi knjievnik svoje epohe, on je bio uitelj ivota, privlani

  centar za sve to se u knjievnosti i drutvu nije

  slagalo sa slubenom Rusijom, vjesnik revolucionarne bure, ivi primjer obdarenosti ruskog naroda.

  Poto se vratio u domovinu poslije skoro desetogo-dinjeg odsustva, Gorki je neutoljivo i napregnuto

  pratio sve nove pojave u ruskom ivotu. On je Maja-

  62

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  65/164

  kovskog zapazio i izdvojio ga meu futuristima

  gotovo od njegovih prvih koraka na knjievnom popritu. Osjetivi odjednom ono to je mladog pjes

  nika izdvajalo od njegova drutva, on je isto tako

  umio sagledati i smisao saveza izmeu Majakovskog

  i futurizma.Gorki je zapazio vedri demokratizam kod futu-

  rista:Ima jo jedna dobra strana: umjetnost treba

  iznijeti na ulicu, u narod, u gomilu, a to oni rade,

  dodue vrlo nakaradno, no to se moe oprostiti...

  Zauzimanje Gorkog za futuriste, na koje je sva

  buroaska tampa jednoduno podizala hajku, od

  kojih su se sklanjali svi dobronamjerni uvari slu

  benog Pukina, izazvalo je senzaciju. Gorki je govorio o tome da futuristi malo znaju i da su malo

  vidjeli, ali je on u njihovoj graji i njihovim grdnjama vidio neto dobro: mladi su, nisu mlitavi, hoe

  novu, svjeu rije, i to je nesumnjivo dobra strana.U futuristikoj graji Gorki je uo neto zajed

  niko s glasom samog ivota, i buno istupanje futu-

  rista suprotstavio dekadenci, vajkanju i valusamoubistava.

  Ma kako nai futuristi bili smijeni i dreavi,

  ipak im treba iroko otvoriti vrata, iroko, jer su

  to mladi glasovi, koji pozivaju u mlad, nov ivot.Naa omladina je preivjela izvanredno veliko

  vrijeme. Najprije-je vladala epidetnija samoubista

  va i ona je odnijela mnogo, ivota, Anlaih, talentiranih; poslije nje je doaospolnLpreblem i iskvario,

  63

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  66/164

  upropastio zauvijek, za itav ivot, mnogo stotinai hiljada dua. A sad je, evo, omladina, ja mislim,

  hou da vjerujem, pozvana da osvjei zgusnutupolubolesnu atmosferu ivota.

  U svojoj autobiografiji Majakovski pie o svomodlasku Gorkom, koji je tada ivio u ljetnikovcu uMustamjacima, nedaleko od Petrograda. Kad je

  Majakovski, sa strahovitim uzbuenjem i tek postepeno zavladavajui svojim vanrednim glasom, proitao Gorkom, radi prvog upoznavanja, odlomke iz

  jo nezavrene poeme Trinaesti apostol, Gorki je

  odmah osjetio da pred njim stoji upravo onaj pjesnik koji je kadar da izrazi patos novog drutvenogpoleta.

  U pismima koja je 1913. godine uputio jednom

  mladom pjesniku Gorki mu je savjetovao da izbaciiz glave sve suvremene rekvizite i teatralnost, sve

  te daljine, edeme, fijale, uvele lijepe damei drugu kojetariju... Sve je to smee, modna sta

  rudija, besmisleno cifranje i ak prostituiranje

  jezika. . .

  Rusiji je potreban veliki pjesnik. Talentiranih

  ima dosta, ak je i Igor Severjanin darovit! Ali,potreban je veliki pjesnik, kao Pukin, kao Micki-

  jevi, kao Schiller, potreban je pjesnik-demokrat iromantiar, jer smo mi Rusija zemlja demokratska i mlada ...

  S takvim raspoloenjem je, eto, Aleksej Maksi-

  movi sluao nezavrenu poemu dvaesetdvogodi-njeg pjesnika koji je govorio o sebi:

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  67/164

  , !1

  U asopisu Ljetopis, koji je Gorki pokrenuo

  1915. godine, pojavila se recenzija o poemi Oblaku hlaama, i u toj recenziji je zabiljeena prava,originalna traginost njegovih stihova. Ozbiljan,veliki asopis, s odreenim drutvenim programom,u kome je otro zvuao protest protiv svjetskogimperijalistikog pokolja, davao je sad novu bazuknjievno-politlkom uzdizanju Majakovskog. Uredakciji Ljetopisa, u petrogradskoj Monetnoj

  ulici, krajem 1915. godine, esto se mogao srestiMajakovski, koji je u urednikov kabinet ulazio kao

  u svoju kuu. Gorki je u Majakovskom vidio svojsan onog velikog pjesnika koji je potrebanRusiji.

  Aleksej Maksimovi se nije u svemu slagao osobitostima forme kod Majakovskog, njega je po

  nekad bunio suvie glasan govor mladog pjesnika iotrina njegovih neobuzdanih metafora. Savjetovaomu je da pie jednostanije, ma da je priznavao dakod Majakovskog sve to, ak i ono s im se nije slagao, ne dolazi od umjetne poze, ve izlazi iz du

  bina njegove snane i samonikle prirode, potreseneljudskim patnjama i uzbuene doivljajima vezanim

  za rat i socijalistiku revoluciju, koju je pjesnikpredosjeao.

  1 U mojoj dui nema nijedne sijede vlasi, ni sta-rake njenosti nema u njoj.

  5 Majakovski 65

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  68/164

  itava svijest mladog Majakovskog obuzeta jeGorkim. U Petrogradu, prilikom jednog susreta sasvojim moskovskim poznanikom Borisom Pastema-

  kom, koji je u to vrijeme poinjao pisati stihove,Majakovski mu pria o svom poznanstvu s Gorkim,

  o tome da drutvena tema sve vie pronie u njegove zamisli i omoguava mu da radi na nov nain u odreene satove, s utvrenom koliinom.

  U to vrijeme stvara se izmeu Gorkog i Majakovskog vie nego knjievna prisnost, o emu svjedoi posveta u knjizi Djetinjstvo :

  Bez rijei, od srca Vlad. Vlad. Majakovskom.

  M. Gorki.Pod neposrednim utjecajem Alekseja Maksimovi-

  a, savjetujui se s njim, primajui ne samo njegove ideje nego i proimajui se samim tonom njegovog izraavanja, Majakovski skicira novu velikupoemu Rat i mir.

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  69/164

  7

  Rat, koji je pjesnik doekao uzbueno, najprijesamo s dekorativne, bune strane, izotrio je uMajakovskom osjeanje da se pribliava kraj omr

  znutom buroaskom drutvu.

  Susret s Gorkim bio je neminovam kao izlaz iz

  onog uskog knjievnog futuristikog kruga u komesu estetika pitanja zaklanjala bitno pitanje o pje

  snikovoj ulozi. Zato je Majakovski tako traio Gorkog, tako udio da bude pored njega.

  Ali jo prije nego to je poeo da surauje u

  izdanjima Gorkog, pjesnik je pokuao da uspostavi

  odnos sa irokim krugom itatelja, to se nije moglo

  ostvariti zajednikim futuristikim zbornicima.

  Razmiljajui o tome ta da pojede, poeo je da

  pie u Novom satirikonu, kae Majakovski u

  autobiografiji. U Novom satirikonu on je ostaotu ovjek, ali i na tim, njemu tuim stranicama

  tampao je niz izv anredni pjesama, koje treba

  ubrojiti u najbolje obrasce revolucionarne satire iz

  vremena cenzure. Urednik Novog satirikonaArkadij Averenko, talentirani humorist i prome-

  urni praktini knjievnik, gledao je na njega poprijeko, pitajui se da li e Majakovski odbiti pret-

  pl a trnke. A u isto vrijeme pojava Majakovskog na

  67

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  70/164

  stranicama asopisa bila je velika atrakcija koja jeprivlaila panju publike. Dodue, redakciji su, uodgovor na stihove Majakovskog, dolazila protestna

  pisma. Na kraju krajeva, trgovaka raunica jeodluila ishod borbe u urednikovoj dui, i Majakov-ski je mogao da tampa svoje radove.

  Satiriarski talenat Majakovskog sjajno se razvio. Sposobni pjesnici Novog satirikona Valentin Gorjanski i Petar Potemkin u mnogome supripremili teren za brz uspon novog satiriara. Potemkin je u svojim stihovima osjetio neloginostgradskog pejzaa carskog Petrograda grada velianstvenih historijskih spomenika i trivijalnih kontrasta kapitalizma. U Satirikonu je radio i aaorni talentirani cinik i hipohondar, profesionalni filozof i neprijatelj malograanstva, uvjerenu vjeitost malograanstva, ovjek koji je za svojudevizu izabrao Senekinu izreku: Sve se to ne moeizbjei, ali se moe prezirati. Majakovski je auornog cijenio zato to je njegova poezija bilabliska temama iz svakodnevnog ivota i to je imaosatirian stav prema opeprimljenoj ljepoti. Oponaajui filozofa Schopenhauera (openhauera),aa omi je na okolnu stvarnost gledao podjed

  nako beznadno s raznih toaka gledita.Njegova izobliiteljska aktivnost rodila je u

  njemu, na kraju krajeva, samo dvije elje, koje jeon i izrazio u stihovima:

  6S

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  71/164

  I

  , 1 1. . .

  , .1

  II , 1 , , , , .12

  Prve pjesme Majakovskog koje su se pojavile uNovom satirikonu 1915. godine bile su Himnasudiji, Himna nauenjaku, Himna ruku. Ilustracije za njih radio je A. A. Radakov, slikar ipjesnik, s kojim se Majakovski zbliio u Novomsatirikonu. Ideja o himnama je i pripadala Ra-dakovu, koji je na tom istom planu borbe protivmalograanstva tampao, jo prije nego to se Ma

  jakovski pojavio u Novom satirikonu, himnupargalki* i himnu branoj postelji.

  U himnama Majakovskog zazvuali su novitonovi, neobini za Averenkov asopis: ne samoprezir nego prije svega gnjev; ne beznadnost,

  1 ivjeti na golom visu, pisati proste sonete... I

  uzimati od ljudi iz dola hljeb, vino i nicle.2 Spaliti mostove i na/prijed i natrag, lei na kre-

  vet, ne gledajui ni na to, usnuti bez snova i, rado-znalosti radi, probuditi se, kroz stotinjak godina.

  pa rg alk a kolski obrazac za prepisivanje. Prev,

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  72/164

  nego uvjerenje u pobjedu novog, slobodnog ovjeka. UzvLenost oblika himne bila je draga Majakov-skom: pored otrovnog podsmijeha prema onima u

  iju su ast pisane himne, uvijek je bilo mogunosti i da se ozbiljno govori onim patetinim tonom

  proroka koji je tako bio svojstven piscu Trinaestogapostola.

  Pjesme Majakovskog u Novom satirikonu

  nisu samo satire koje ismjehavaju nakaznost bur-

  oaskog ivota nego i gnjevni politiki pamfleti

  protiv kapitalistikog poretka, u kojima pisac pro-

  duava veliku satiriku tradiciju Saltikova-edrina.U Himni sudiji Majakovski je u slici dalekog

  Perua, slikao gnjusnu rusku stvarnost, vuje zakone kapitalizma, koji su savili slobodnog ovjeka.

  Uslovnost tog slikanja otkriva se u providnojaluziji u posljednjoj strofi:

  A , - . . , , , , .1

  U Himni ruku buruj koji se prilagodio ratu

  l koga ne interesira nita vie iza vlastitog sitog

  blagostanja dobiva po zasluzi od Majakovskog: *i

  1 A znate, ipak mi je ao Peruanca. Nije trebalo

  la mu dadu galiju. Sudije smetaju i ptici i igri; i meni,i vama, i Peruu.

  70

 • 7/25/2019 V. O. Percov - Vladimir Majakovski - Kritiko Biografski Ogled

  73/164

  , , , , 6bi4bero .1

  Ljudski razum i ljudska savjest se ne mogu pomiriti s imperijalistikim ratom, u kome milioni

  ljudi ginu za blagostanje sitih. U pjesmi Divnebesmislice Majakovski otkriva uas i glupost