of 37 /37

Click here to load reader

Uvod u ikonografiju 1, kršćanska ikonografija

Embed Size (px)

Text of Uvod u ikonografiju 1, kršćanska ikonografija

UVOD U IKONOGRAFIJU(definicija osnovnih pojmova, ikonografska interpretacija, ikonografske metode, ikonografska topografija i topologija)

Ikonografija (gr .) = eikon (slika) + graphein (pisati) Ikonografija je grana povijesti umjetnosti koja se baviprikazanim temama u likovnoj umjetnosti i njihovim dubljim zna enjem ili sadr ajem.

Pitanje: Tko je ili to je prikazano u likovnom djelu?

Najva nije namjere ikonografije su:1. odre ivanje prikazanog te otkrivanje i obja njenje dubljih zna enja koja je umjetnik unio u svoje djelo; 2. otkriti umjetnikova izravna i neizravna vrela, bila ona knji evna ili vizualna; 3. istra iti odre ene likovne teme i njihov razvoj, tradiciju prikazivanja i njezin dublji sadr aj tijekom stolje .

Ikonologija (gr .) = eikon (slika) + logia (znanje) Ikonologija je grana povijesti kulture iji je zadatakotkriti kulturnu, socijalnu i povijesnu pozadinu tema u likovnoj umjetnosti i uzev i tu pozadinu kao ishodi te objasniti za to je odre enu temu izabrala odre ena osoba (umjetnik ili naru itelj) na odre enom mjestu i u odre eno vrijeme te za to je ta tema predstavljena na odre eni na in.

Pitanje: Za to je umjetni ko djelo nastalo, te za to jestvoreno upravo na taj na in?

etiri faze ikonografskog i ikonolo kog ispitivanja:1. Predikonografski opis (nabrajanje svega to se mo e vidjeti) 2. Ikonografski opis (elemene prikaza dovesti u me usobnu vezu;formulirati temu i sadr aj)

3. Ikonografska interpretacija (pronala enje dubljeg, ali isimboli kog zna enja)

4. Ikonolo ka interpretacija (poku ava dati odgovor na pitanjeza to je neka tema prikazana ba na taj na in)

Shema Erwina Panofskog (1892.-1968.) (1892.1. Predikonografski opis (pre-iconographical description) predescription) 2. Ikonografska analiza (iconographical analysis) analysis) 3. Ikonografska interpretacija (iconographical interpretation) interpretation) (1939.) ili ikonolo ka analiza(iconographical analysis) (1955.) analysis)

Promotrimo sliku!

Johannes Vermeer van Delft, ena koja va e zlato, oko 1664. zlato,

Promotrimo sliku!

Pieter de Hoogh, ena koja va e zlato, 17. st. zlato,

Promotrimo sliku!

Lucas van Leyden, Posljednji sud (sredi nja plo a triptiha), 16. st.

Shematski prikaz faza ikonografije i ikonologije:

Kratka povijest ikonografije

prvi tragovi ikonografskog pristupa likovnim djelima nalaze se ve u gr koj literaturi Giovani Pietro Bellori, Vite de' Pittori ( ivotopisi slikara), Bellori, slikara), Rim, 1692. - prvi "pravi" ikonograf; osobitu pozornost posvetio sadr aju umjetni kih djela Umberto Eco, Semiotika. Temelji teorije znakova Eco, - semiologija (semiotika) je nauka o znakovima i simbolima (prou ava razvitak i ulogu znakova i simbola unutar dru tvenog ivota)

Tema likovnog djela

Ikonografija obuhva a sve propise, pravila i normekomponiranja i oblikovanja pojedinih tema, te putem njih definira temu i zna enje pojedinog prikaza.

Odnos likovnog prikaza i literarnog sadr aja:a) osnovna kompozicijska shema i odnos likova b) ambijent c) tipologija likova d) njihova odje a e) atributi f) boje

Odraz stilskih mijena u ikonografiji

Rije i slika- verbalno i vizualno mi ljenje - tekstualni izvori - likovni predlo ci - prikaz kazali nog prizora - slikanje ivotaRo enje Kristovo, pastir i Josip, kupanje Djeteta, reljef. Luneta Radovanova portala, 1240., katedrala, Trogir

Sukladna, doslovna i slobodna interpretacija1. sukladna interpretacija (izra ava adekvatan sadr aj i smisao kao i pisani tekst) 2. doslovno vizualiziranje (suvi e ropsko dr anje teksta ponekad pogre no predstavi smisao napisanoga) 3. novo zna enje teme (likovnom interpretacijom mo e se prikazati bitno druk ija tema od one iznesene u tekstu)

Primjer sukladne interpretacije

Obilje avanje odabranih pe atom Boga ivoga. Zemlja prikazana kao plo a to pluta na oceanu. Minijatura Apokalipse iz S. Severa, Beatus, 10. st.

Primjer doslovne interpretacije

Sveti Ivan guta knjigu kako mu nare uje an eo na plamenim stupovima, odjeven u oblak, Albrecht Drer, Apokalipsa, 1498., drvorez D

Slika i rije- odje a (proces mijena u prikazu likova)

Poklonstvo triju mudraca (kraljeva) s Istoka u sirijskoj no nji (hla e, kratki pla tevi, frigijske kape). Sarkofag biskupa Isaacija, San Vitale, Ravenna, 5. st.

Poklonstvo kraljeva, 15. st. Prizor iz antike, umjesto u Palestini, naslikan je pred goti kim zidinama i kulama Firence, s likovima u renesansnoj odje i po modi 15. st. Fra Angelico, Samostan sv. Marka, Firenca

- arhitektura u prikazu (prilago ava se vremenu nastanka prikaza) - likovi (npr. prikazi Jude) - realnost slike(odstupaju i od izvora prati suvremeni ivot) slike(odstupaju

Ikonografske metodeTijekom povijesti kr anske umjetnosti razabiremo pet sustavno razra enih na ina prevo enja verbalnog izraza u likovni jezik: 1. govor simbola (ranok ansko razdoblje) 2. simboli ki prizori (kraj ranokr anskog razdoblja, predromanika) 3. metoda redukcije (reducirane scene; romanika) 4. narativna metoda (gotika) 5. metoda simulacije (renesansa)

1. Govor simbola

a) Grafi ki simboli (kri , Kristov monogram, aureola)

b) Zoomorfni simboli (janje, riba, jelen, paun, golub)

c) Antropomorfni simboli (pastir i ribar)

a) Grafi ki simboli

b) Zoomorfni simboli

c) Antropomorfni simboli

2. Simboli ne scene

a) Pojmovni sadr aj preveden u prizor (npr. Traditio legis) legis) b) Simboli ki prikazi udesa

a) Pojmovni sadr aj preveden u prizor

Sarkofag nadbiskupa Rinalda, Ravenna, katedrala, 5. st.

b) Simboli ki prikazi udesa

3. Metoda redukcije (11.-12. st.) (11.-

4. Narativna metoda (13.-14. st.) (13.-

Usporedba simboli ki prizori i narativna metoda

5. Metoda simulacije

Ikonografska ili semanti ka perspektiva

Ikonografska topografija i topologijaIkonografska topografija razmatra: 1. polo aj koji je likovno djelo zauzimalo u prostoru (posebno odnos slike i arhitekture); arhitekture); 2. slijed i raspored prikazanih sadr aja s obzirom na odvijanje obreda (liturgijska funkcija slike); (liturgijska slike); 3. prostorni odnos likovnog prikaza prema gledatelju (komunikacijski razlog takvog smje taja i njegov u inak).

Ikonografska topografija

Shema rasporeda ikonografskih tema i likova u unutra njosti centralne kupolne gra evine (presjek)

Shema rasporeda tema i likova u centralnoj kupolnoj gra evini (tlocrt)

Transformacija modela prijenosom na drugo mjesto

Planimetrijska shema

Trijumfalni luk carski i crkveni

Razmjernost formata i zna enja