of 37 /37
UVOD U IKONOGRAFIJU (definicija osnovnih pojmova, ikonografska interpretacija, ikonografske metode, ikonografska topografija i topologija)

Uvod u Ikonografiju 1 - Krscanska ikonografija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija

Text of Uvod u Ikonografiju 1 - Krscanska ikonografija

UVOD U IKONOGRAFIJU(definicija osnovnih pojmova, ikonografska interpretacija, ikonografske metode, ikonografska topografija i topologija)

Ikonografija (gr.) = eikon (slika) + graphein (pisati) Ikonografija je grana povijesti umjetnosti koja se baviprikazanim temama u likovnoj umjetnosti i njihovim dubljim znaenjem ili sadrajem.

Pitanje: Tko je ili to je prikazano u likovnom djelu?

Najvanije namjere ikonografije su:1. odreivanje prikazanog te otkrivanje i objanjenje dubljih znaenja koja je umjetnik unio u svoje djelo;2. otkriti umjetnikova izravna i neizravna vrela, bila ona knjievna ili vizualna; 3. istraiti odreene likovne teme i njihov razvoj, tradiciju prikazivanja i njezin dublji sadraj tijekom stolje.

Ikonologija (gr.) = eikon (slika) + logia (znanje) Ikonologija je grana povijesti kulture iji je zadatakotkriti kulturnu, socijalnu i povijesnu pozadinu tema u likovnoj umjetnosti i uzevi tu pozadinu kao ishodite objasniti zato je odreenu temu izabrala odreena osoba (umjetnik ili naruitelj) na odreenom mjestu i u odreeno vrijeme te zato je ta tema predstavljena na odreeni nain.

Pitanje: Zato je umjetniko djelo nastalo, te zato jestvoreno upravo na taj nain?

etiri faze ikonografskog i ikonolokog ispitivanja:1. Predikonografski opis (nabrajanje svega to se moe vidjeti)2. Ikonografski opis (elemene prikaza dovesti u meusobnu vezu;formulirati temu i sadraj)

3. Ikonografska interpretacija (pronalaenje dubljeg, ali isimbolikog znaenja)

4. Ikonoloka interpretacija (pokuava dati odgovor na pitanjezato je neka tema prikazana ba na taj nain)

Shema Erwina Panofskog (1892.-1968.)1. Predikonografski opis (pre-iconographical description)2. Ikonografska analiza (iconographical analysis) 3. Ikonografska interpretacija (iconographical interpretation) (1939.) ili ikonoloka analiza(iconographical analysis) (1955.)

Promotrimo sliku!

Johannes Vermeer van Delft, ena koja vae zlato, oko 1664.

Promotrimo sliku!

Pieter de Hoogh, ena koja vae zlato, 17. st.

Promotrimo sliku!

Lucas van Leyden, Posljednji sud (sredinja ploa triptiha), 16. st.

Shematski prikaz faza ikonografije i ikonologije:

Kratka povijest ikonografije prvi tragovi ikonografskog pristupa likovnim djelima nalaze se ve u grkoj literaturi Giovani Pietro Bellori, Vite de' Pittori (ivotopisi slikara), Rim, 1692. - prvi "pravi" ikonograf; osobitu pozornost posvetio sadraju umjetnikih djela Umberto Eco, Semiotika. Temelji teorije znakova - semiologija (semiotika) je nauka o znakovima i simbolima (prouava razvitak i ulogu znakova i simbola unutar drutvenog ivota)

Tema likovnog djela Ikonografija obuhvaa sve propise, pravila i normekomponiranja i oblikovanja pojedinih tema, te putem njih definira temu i znaenje pojedinog prikaza.

Odnos likovnog prikaza i literarnog sadraja:a) osnovna kompozicijska shema i odnos likova b) ambijent c) tipologija likova d) njihova odjea e) atributi f) boje

Odraz stilskih mijena u ikonografiji

Rije i slika- verbalno i vizualno miljenje - tekstualni izvori - likovni predloci - prikaz kazalinog prizora - slikanje ivotaRoenje Kristovo, pastir i Josip, kupanje Djeteta, reljef. Luneta Radovanova portala, 1240., katedrala, Trogir

Sukladna, doslovna i slobodna interpretacija1. sukladna interpretacija (izraava adekvatan sadraj i smisao kao i pisani tekst) 2. doslovno vizualiziranje (suvie ropsko dranje teksta ponekad pogreno predstavi smisao napisanoga) 3. novo znaenje teme (likovnom interpretacijom moe se prikazati bitno drukija tema od one iznesene u tekstu)

Primjer sukladne interpretacije

Obiljeavanje odabranih peatom Boga ivoga. Zemlja prikazana kao ploa to pluta na oceanu. Minijatura Apokalipse iz S. Severa, Beatus, 10. st.

Primjer doslovne interpretacije

Sveti Ivan guta knjigu kako mu nareuje aneo na plamenim stupovima, odjeven u oblak, Albrecht Drer, Apokalipsa, 1498., drvorez

Slika i rije- odjea (proces mijena u prikazu likova)

Poklonstvo triju mudraca (kraljeva) s Istoka u sirijskoj nonji (hlae, kratki platevi, frigijske kape). Sarkofag biskupa Isaacija, San Vitale, Ravenna, 5. st.

- arhitektura u prikazu (prilagoava se vremenu nastanka prikaza) - likovi (npr. prikazi Jude) - realnost slike(odstupajui od izvora prati suvremeni ivot)

Poklonstvo kraljeva, 15. st. Prizor iz antike, umjesto u Palestini, naslikan je pred gotikim zidinama i kulama Firence, s likovima u renesansnoj odjei po modi 15. st. Fra Angelico, Samostan sv. Marka, Firenca

Ikonografske metodeTijekom povijesti kranske umjetnosti razabiremo pet sustavno razraenih naina prevoenja verbalnog izraza u likovni jezik: 1. govor simbola (ranokansko razdoblje) 2. simboliki prizori (kraj ranokranskog razdoblja, predromanika) 3. metoda redukcije (reducirane scene; romanika) 4. narativna metoda (gotika) 5. metoda simulacije (renesansa)

1. Govor simbola

a) Grafiki simboli (kri, Kristov monogram, aureola)

b) Zoomorfni simboli (janje, riba, jelen, paun, golub)

c) Antropomorfni simboli (pastir i ribar)

a) Grafiki simboli

b) Zoomorfni simboli

c) Antropomorfni simboli

2. Simboline scene

a) Pojmovni sadraj preveden u prizor (npr. Traditio legis) b) Simboliki prikazi udesa

a) Pojmovni sadraj preveden u prizor

Sarkofag nadbiskupa Rinalda, Ravenna, katedrala, 5. st.

b) Simboliki prikazi udesa

3. Metoda redukcije (11.-12. st.)

4. Narativna metoda (13.-14. st.)

Usporedba simboliki prizori i narativna metoda

5. Metoda simulacije

Ikonografska ili semantika perspektiva

Ikonografska topografija i topologijaIkonografska topografija razmatra:1. poloaj koji je likovno djelo zauzimalo u prostoru (posebno odnos slike i arhitekture); 2. slijed i raspored prikazanih sadraja s obzirom na odvijanje obreda (liturgijska funkcija slike); 3. prostorni odnos likovnog prikaza prema gledatelju (komunikacijski razlog takvog smjetaja i njegov uinak).

Ikonografska topografija

Shema rasporeda ikonografskih tema i likova u unutranjosti centralne kupolne graevine (presjek)

Shema rasporeda tema i likova u centralnoj kupolnoj graevini (tlocrt)

Transformacija modela prijenosom na drugo mjesto

Planimetrijska shema

Trijumfalni luk carski i crkveni

Razmjernost formata i znaenja