UVOD periodizacija

Embed Size (px)

Text of UVOD periodizacija

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  1/22

  UVOD U PRAPOVIJESNUARHEOLOGIJU II

  PERIODIZACIJABRONANOG DOBA

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  2/22

  Aspekti periodizacije

  Materijalni aspekt (ansambl nalaza koji sepojavljuju u odreenom vremenu)

  tipoloka kola

  Teorijski, filozofski aspekt (sagledavanje

  svih drutvenih procesa u odreenomvremenu)procesualistika kola

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  3/22

  Bronano doba

  Trodobni periodizacijski sustav odnosi se naprostor srednje Europe i dijelom sjeverne

  Europe, na podruje Karpatskog bazena ipodruja koje se vee na njega jer je iznikaoiz arheolokog materijala srednje Europe

  odnosno june Bavarske i Karpatske kotline

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  4/22

  Reinecke = Re

  Paul Reinecke je desetljeima radio na

  periodizaciji bronanog i eljeznog doba na zatvorenim nalazima grobova i ostava u

  Bavarskoj nainio je podjelu bronanog

  doba koju je finalizirao 1924. g. Bronano doba (Bronzezeit, Bronze Age)podijelio je na Br A, Br B, Br C, Br D

  kasniji istraivai razraivali su pojedinefaze s obzirom na recentne rezultateistraivanja (Willvonseder, Holste,Torbrgge, Toik)

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  5/22

  Reinecke = Re

  Periodizaciju eljeznog doba Reinecke jenainio prema nalazima iz velikog groblja

  Hallstatt u Austriji koji su ukljuivali ieljezne nalaze zbog ega je ovo groblje uosnovi pripisano eljeznom dobu

  eljezno doba (Hallstattzeit, Hallstatt Age)podijelio je na Ha A, Ha B, Ha C, Ha D

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  6/22

  Reinecke = Re

  vremenom je spoznato da faze Ha A i Ha Bprema podjeli P. Reineckea pripadajuvremenu kulture polja sa arama(Urnenfelderzeit, Urnfield period) kojaoznaava kasno bronano doba

  stoga faze Br A-Br D, Ha A-Ha B u osnovi

  pripadaju bronanom dobu faze Ha C i Ha D oznaavaju eljezno doba

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  7/22

  Br A = rano bronano doba

  Br B i Br C = srednje bronano doba

  Br D, Ha A i Ha B = kasno bronano doba

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  8/22

  Br Arano bronano doba

  Br ABr A1 i Br A2 postoji i trea faza ranog bronanog doba Br

  A3 ili Br A2/B1 faze su izdvojene prema karakteristinom

  nainu pokopavanja koji je razliit od

  prethodnog razdoblje ili premakarateristinim tipovima bronanihpredmeta

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  9/22

  Br B i Br Csrednje bronano doba

  faze Br B i C podijeljene su na razliitenaine na potfaze (Holste, Torbrgge)

  srednje bronano doba na prostoru srednjeEurope karakteriziraju kulture grobnihhumaka (Hgelgrberkultur, Tumulus

  Culture)

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  10/22

  Br D, Ha A i Ha Bkasno bronano doba

  kasno bronano doba karakterizira kultura polja saarama (Urnenfelderzeit, Urnfield period)

  kasno bronano doba u Maarskoj i Transilvanijipodijelio je von Brunn najutjecajniju periodizaciju kasnog bronanog

  doba u srednjoj Europi, izmeu ostalih

  (Sprockhoff, Vogt, Jckenhvel) nainio jeHerman Mller-Karpe na osnovu usporedbepostojee kronologije za junu Njemaku ikronologija za Italiju

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  11/22

  Mller-Karpe

  H. Mller-Karpe 1959. na osnovi zatvorenihgrobnih cjelina sjeverno i juno od Alpa

  podijelio je razdoblja kasnog bronanogdoba na potfaze: Br D,

  Ha A1, Ha A2,

  Ha B1, Ha B2, Ha B3

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  12/22

  Montelius

  Oscar Montelius podijelio je bronano dobana faze I-VI, pri emu I-III odgovaraju

  ranom bronanom dobu, IV-V kasnombronanom dobu, a VI prijelazu bronanogu eljezno doba

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  13/22

  Montelius/Reinecke

  faza I po Monteliusu odgovara ranombronanom dobu u srednjoj Europi

  faza II i dio III srednjem bronanom dobu faza IV i V kasnom bronanom dobu Monteliusova periodizacija je isto

  modificirana kao i Reineckeova i u upotrebije u Skandinaviji, sjevernoj Njemakoj iPoljskoj

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  14/22

  Periodizacija Karpatske kotline

  A. Mozsolicsperiodizacija prema ostavabronanih predmeta za Karpatsku kotlinu

  B. Hnsel uzeo u obzir i materijal iz drugihzatvorenih cjelina i nainio podjelu za rano,

  srednje i kasno podunavsko bronano doba(frhe/mittlere/spte Danubische BronzezeitFD I-III, MD I-III, SD I-II)

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  15/22

  shema rano/srednje/kasno bronano doba je

  u upotrebi u veem dijelu Europe

  u nekim podrujima se vie preferiraju

  imena kultura (Velika Britanija, Francuska,Italija, panjolska i na prostoru jugoistoneEurope)

  u hrvatskoj periodizaciji u upotrebi jeReineckeov/Mller-Karpeov sustav

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  16/22

  godina

  prijeKrista

  fazebronanog

  doba

  ReineckeTorbrggeMller-

  Karpe

  srednja

  Europa

  junaBavarska

  Mozsolics Bona Novotna Hnsel

  1500

  1400

  1300

  1200

  1100

  1000

  900

  rano

  srednje

  kasno

  finalno

  Br A1

  Br A2

  Br B1

  Br B2(Br C1)

  Br C(Br C2)

  Br D

  Ha A1

  Ha A2

  Ha B1

  Ha B2

  Ha B3

  ravni grobovi

  rana

  srednja kulturagrobnih

  kasna humaka

  finalna

  poetna

  rana

  srednjakulturapolja

  sa

  arama

  kasna

  finalna

  Straubing

  Langquaid

  Lochham

  Gggehaf

  enAsenkofen

  Riegsee

  Hart

  Langengei

  sling

  rani

  srednjiKelheim

  kasni

  BII Komlod-

  Ercsia HajdusamsonBIIIbKosziderpaldas

  a Forro

  BIV

  b Opalyi

  a Aranyos

  B V

  b Kurdc Gyemerly

  aHajdubszrm

  enyB VI

  b Romand

  MB1

  MB2

  MB3

  SB1

  SB2

  prijelazno

  doba

  Koszider

  Drevenik

  Odany

  Buznica

  Rimavska

  Sobota

  MatinekBodrog

  Komajatna

  Somotor

  Luky

  FDIFDII

  FDIIIMDI

  MDIIMDIII

  SDI

  SDII

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  17/22

  Hrvatska

  periodizacija prema imenima kulturnih

  grupa sinkronizirana s podjelomReinecke/Mller-Karpe

  rano bronano doba vinkovaka kultura(S. Dimitrijevi) Br A1 i Br A2

  srednje bronano doba Litzen,

  transdanubijska inkrustirana keramika,vatinska kultura, Belegi I (N. Majnari-Pandi, Z. Markovi, J. imi) Br B1, Br

  B2, Br C

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  18/22

  Hrvatska

  kasno bronano doba kultura polja saarama: grupa Virovitica Br D

  grupa Zagreb Ha A1 i Ha A2grupa Velika Gorica Ha B1i Ha B2grupa Dalj Ha A2/Ha B1Ha D1

  K. Vinski-Gasparini (1973.)

  N. Majnari-Pandi grupa Zagreb

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  19/22

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  20/22

  Pare

  periodizacija prijelaza kasnog bronanog na

  starije eljezno doba napravljena je prema zatvorenim cjelinama

  Italije, jugoistonih Alpi, Balkanskog

  polutotoka, sjevernoistonih Alpi,Karpatskoj kotlini i donjem Podunavljuprije vrednovanim u literaturi i usporedbi s

  novim datumima dobivenim C14 analizamai dendrokronologijom

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  21/22

  Li

 • 7/27/2019 UVOD periodizacija

  22/22

  Literatura P. Reinecke, Zur Chronologischen Gliederung der

  sddeutschen Bronzezeit, Germania 8, Frankfurt

  a/M. 1924, 43-44 H. Mller-Karpe, Beitrge zur Chronologie der

  Urnenfelderzeit nrdlich und sdlich der Alpen,Berlin 1959.

  V. Furmanek, Periodisation in the CentralEuropean Bronze Age, Bulletin Institute ofArchaeology 17, London 1980, 117-128.

  Ch. F. E. Pare, Beitrge zum bergang von derBronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa, JahrbuchRGZM 45/1, Mainz 1999, 293-433.

  K. Vinski-Gasparini, Kultura polja sa arama usjevernoj Hrvatskoj, Zadar 1973.