Click here to load reader

Uvod u računarstvo - riteh.uniri.hr · PDF fileSaržaj kolegija Uvod u računarstvo}Uvod i razvoj računala }Zapis podataka i kodiranje informacija u ... Uvod u programiranje i programski

 • View
  235

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Uvod u računarstvo - riteh.uniri.hr · PDF fileSaržaj kolegija Uvod u računarstvo}Uvod i...

 • UUR 2009/20101

  Uvod u raunarstvoPreddiplomski studij

  elektrotehnike 2009/2010

  prof.dr.sc. Ivo Ipi

 • UUR 2009/20102

  Saraj kolegija Uvod u raunarstvo

  Uvod i razvoj raunala Zapis podataka i kodiranje informacija u raunaluGraa raunalaProgramska oprema raunalaRaunalne mreeUvod u programiranje i programski jezik C

 • UUR 2009/20103

  Sadraj

  Model raunalavon Neumannova arhitektura raunalaElementi raunalaPojednostavljen model raunalaIzvravanje instrukcija

 • UUR 2009/20104

  John von Neumann (1903-1957)

  ideja: zajedniko pohranjivanje podataka i programa u memoriji raunala slijedei korak programa ovisi o prijanjem

  predloena arhitektura za EDVAC (Electronic DiscreteVariable AutomaticComputer) postaje poznata pod imenom von Neumanovaarhitektura raunala

 • UUR 2009/20105

  Model von Neumannovog raunala

  CPU

  UPRAVLJAKI

  SKLOP

  ARITMETIKO -LOGIKAJEDINICA

  ULAZNAJEDINICA MEMORIJA

  IZLAZNAJEDINICA

  Tok podataka i instrukcija

  Upravljaki signali

 • UUR 2009/20106

  Mikroprocesor Intel Pentium

 • UUR 2009/20107

  Model raunala

  mainmemory

  I/O bridgebus interface

  ALU

  register file

  CPU chip

  system bus memory bus

  disk controller

  graphicsadapter

  USBcontroller

  mousekeyboard monitordisk

  I/O bus Expansion slots forother devices suchas network adapters.

 • UUR 2009/20108

  Komponente raunala

 • UUR 2009/20109

  Komponente raunala

  centralna procesna jedinica (CPU) ili mikroprocesor obavlja upravljake operacije i obradu podatakamemorija glavna ili radna memorija pohranjuje instrukcije programa i podatkeulazno/izlazni sklopovi slue za unos podataka u raunalo i prikaz rezultata obradesustav sabirnica omoguava prijenos podataka, instrukcija, adresa i upravljakih signala izmeu mikroprocesora, memorije i ulazno/izlaznih ureaja

 • UUR 2009/201010

  CPU (Central processing unit)

  control unit

  registers

  flagscachememory

  ALUinput/output

  storage

  memory

  registers

 • UUR 2009/201011

  CPU

  aritmetiko logika jedinica (ALU): izvrava aritmetie i logike operacije na podacima zapisanim u registre prema naredbama upravljakog sklopa registri mikroprocesora: privremena pohrana podataka i instrukcija provides temporary storage for data and instructions.

  registri upravljakog sklopa: instrukcijski registar csadri instrukciju koja se izvrava programsko brojilo (instruction pointer) sadri adresu sljedee

  instrukcijeregistri aritmetiko logikog sklopa

  akumulator sadri operande i rezultate aritmetikih i logikih operacija

 • UUR 2009/201012

  interne sabirnice mikroprocesora:povezuju upravljaki sklop, ALU i registreupravljaki sklop: upravlja operacijama mikroprocesora, interpretira, dekodira instrukcije, prenosi podatke meu registrima, upravlja ALU, ... priruna memorija (cache) : sadri skup instrukcija i podataka koje mikroprocesor koristi za izvravanje

  CPU

 • UUR 2009/201013

  Memorije mikroprocesora

 • UUR 2009/201014

  Sabirnice mikroprocesora

  Microprocessor(CPU)

  RAM ROM

  Input/Output(I/O)

  Control Bus

  Data Bus

  Address Bus

 • UUR 2009/201015

  Sabirnice (BUS)spojni putovi vodovi povezuju dijelove raunalaadresna sabirnica prijenos adresa instrukcija i podataka potrebnih za operacije itanja i pisanjapodatkovna sabirnica prijenos podataka i instrukcija dvosmjerna komunikacijaupravljaka sabirnica prijenos upravljakih i sinkronizacijskih signala

 • UUR 2009/201016

 • UUR 2009/201017

  Memorija

  memorijska hijerarhija

  registri i cache

  RAM

  vanjska memorija

  CPU

  vea brzina

  vei kapacitet

 • UUR 2009/201018

  RAM Random Access Memory

  svaki podatak u memoriji ima svoju jednoznanu adresuu memoriji se pohrajuju podaci i programikapacitet memorije1 bajt = 8 bita1 kilobajt [KB]= 1024 bita 1 megabajt [MB] = 1024 kilobajta1 gigabajt [GB ]= 1024 megabajta

 • UUR 2009/201019

  sadri BIOS (Basic Input/Output System-instrukcije koje pokreu operacijski sustav)

  sadraj ROM memorije se zapisuje u postupku proizvodnje, kod pokretanja raunala itaju se podaci o raunalnom sustavu (tip mikroprocesora, radna memorija, ...)

  ROM Read Only Memory

 • UUR 2009/201020

  Vanjska memorija - disk

 • UUR 2009/201021

  Memorija

  svaki podatak u memoriji ima svoju jednoznanu adresuu memoriji se pohrajuju podaci i programipostupci pisanja i itanja preko dva registra: MAR i MDR

 • UUR 2009/201022

  Memorija

  kapacitet memorije

  1 bajt = 8 bita1 kilobajt [KB]= 1024 bita 1 megabajt [MB] = 1024 kilobajta1 gigabajt [GB ]= 1024 megabajta

 • UUR 2009/201023

  Memorija - itanje

  zapisuje se adresa podatka koji se ita u registar MAR;

  generiraju se upravljaki signali na liniji za itanje, koji omoguavaju da se sadraj memorijske lokacije zapisane u MAR prenese u registar MDR;

  nakon operacije itanja podatak se nalazi u MDR; vri se prijenos podatka iz registra MDR u ciljni

  registar.

 • UUR 2009/201024

  Memorija - pisanje

  zapisuje se adresa na koju elimo pohraniti podatak u MAR;

  podatak se prenosi u registar MDR; generiraju se upravljaki signali, koji vre prijenos

  podataka iz MDR u memoriju na adresu zapisanu u registru MAR;

  nakon operacije pisanja podatak se nalazi u memoriji

 • UUR 2009/201025

  Memorijska hijerarhijaregistri

  L1cache (SRAM)

  radna memorija(DRAM)

  sekundarna memorija(lokalni diskovi)

  distribuirana sekundarna memorija( distribuirani datoteni sustavi, web serveri)

  L2cache (SRAM)

  L0:

  L1:

  L2:

  L3:

  L4 :

  L5:

 • UUR 2009/201026

  Ulazno/izlazne jedinice

  ulazna jedinica - slui za unos podataka iz vanjskog svijeta memoriju raunala:

  tipkovnica, mi,mikrofon,kamera

  izlazna jedinica - slui za prikaz obraenih podataka:monitor,tampa, ploter, zvunik

 • UUR 2009/201027

  CPU

  sastoji se od aritmetiko-logike jedinice, upravljake jedinice i registara:

  akumulator (AR),brojilo instrukcija (PC registar),instrukcijski registar (IR),indeksni registar (IX),statusni registar (SR),...

 • UUR 2009/201028

  Izvravanje instrukcija

  2 faze:pribavi instrukciju (fetch)

  adresa instrukcije iz PC MAR signal za itanje sadraj iz MDR IR

  izvri instrukciju (execute) dekodiraj instrukciju izvri instrukciju PC PC + 1

 • UUR 2009/201029

  Instrukcijskiciklus

  izraun adreseinstrukcije

  pribaviinstrukciju

  dekodirajinstrukciju

  izraunajadresu

  operanadaizvri

  instrukcijuizraunaj adresu

  operanada

  pribavioperande

  pohranioperande

 • UUR 2009/201030

  Raunalni sustav

 • UUR 2009/201031

  Model pojednostavljenog mikroprocesora

  ALU

  dekoder

  upravljakisklop

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201032

  Izvoenje jednog instrukcijskog ciklusa

  ALU

  dekoder

  upravljakisklop

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201033

  Faza pribavi instrukciju

  ALU

  dekoder

  upravljakisklop

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201034

  Faza izvri instrukciju

  ALU

  dekoder

  upravljakisklop

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201035

  Faza izvri instrukciju 2

  ALU

  dekoder

  upravljakisklop

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201036

  Primjer faze izvri za instrukciju MVT 001024

  ALU

  88001024

  dekoder

  upravljakisklop

  001024

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201037

  Pribavi operand

  ALU

  88001024

  dekoder

  upravljakisklop

  AAAA0000001024

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201038

  Izvri MVT 001024

  ALU

  AAAA0000 88001024

  dekoder

  upravljakisklop

  AAAA0000001024

  IR

  PC

  piiitaj

  AR

  MAR MDR

  takt

 • UUR 2009/201039

  Jezik mikroprocesora

  instrukcije se izvravaju u dvije faze: pribavi i izvri instrukciju

  1 AM ADRESA0 3 7 8 31

  OP - operacija, instrukcijski kodAM - nain adresiranja

  polje operacijskog koda

  bit 4 = 1 32 bitna instrukcija

  OP

 • UUR 2009/201040

  Elementi procesora SAP

  memorija224=16.777216 rijei (16MB)duina rijei 32 bita

  dostup do 4 registraakumulator AR 32 bitniindeksni registar IX 24 bitniregistar stoga SP 24 bitnistatusni registar SR 8 bitni

  2 registra do kojih programer nema pristupaprogramsko brojilo PC 24 bitni registarinstrukcijski registar IR 32 bitni

 • UUR 2009/201041

  Elementi procesora SAP

  format instrukcija32 bitne i 16 bitne instrukcije

  1 AM ADRESA0 3 7 8 31

  OP - operacija, instrukcijski kodAM - nain adresiranja

  polje operacijskog koda

  bit 4 = 1 32 bitna instrukcija

  OP

 • UUR 2009/201042

  Format instrukcije

  polje operacijskog koda to treba izvritiadresno polje nad kojim podaci treba izvriti

  jednoadresne ili vieadresne instrukcije

 • UUR 2009/201043

Search related