of 4 /4
@urcposs TNFORMATil PERSONALE Nume / Prenume Curriculum Mtae Ripeanu / Rizvan George ? Str. Murelor, nr.8, bl.13J, sc.A, et.1, ap.4, Ploiesti, jud. Prahova, Romdnia k x [email protected], [email protected] Sexul M I Data nagterii 21.92Jgil|;Loc naqtere Bucuregti I Na[ionalitatea Rom6nd hthfirww.rwsrcherid.comlridF{80&20{ 0 http #$runr.scffus.comrauthiddetail.url?autttorld-24tr7665900 ffi p/nmw.smrus. condzufr &Udetail.url?auhorld=6504660292 Ripeanu Rizvan George EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada Numele qi adresa angajatorului 1"ipul activitS[ii sau sectorul de activitate Func{ia sau postul ocupat Principalele activitdti gi responsabilititi Perioada Numele gi adresa angajatorului Tipul activitdtii sau sectorul de activitate Func$a sau postul ocupat Principalele activititi qi responsabilitSti Perioada Numele gi adresa angajatorului 'l'ipul activitS[ii sau sectorul de activitate Func{ia sau postul ocupat Principalele activitSli gi responsabilitSli 01.10.2013- p6ni in prezent Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiegti Activitate didacticS, cercetare gtiintincS Profesor universitar Predare cursuri, lucriri de laborator, proiecte, activitate de cercetare Predare anrsuri la disciplinele: ,,Tribologie" ,,Materiale Speciale gi Coroziune", ,,Coroziunea Instala[iilor de Transport gi Depozitare", ,, Protectia contra Coroziunii', ,,lngineria Sistemelor de Transport si Depozitare Hidrocarburi", "Tehnologia Utilajului ElectromecaniC'. Conducere seminarii gi lucrdri de laborator la disciplinele: "Materiale Speciale gi Coroziune", ,,Coroziunea lnstalatiilor de Transport gi Depozitare', " Proteclia contra Coroziunii", ,,Tribologie", ,,Bazele Tehnologiilor de Fabricatie', ,,Tehnologia Utilajului Electromecan iC',,, I ng i neria Sistemelor de Transport si Depozitare Hidrocarburi'. Conducere proiecte de diplom5 qi lucrSri de absolvire (disertatie) a cursurilor de master. Activitate de cercetare gtiintificd pe bazd de contract in domeniile: tribologie (frecare, ungere, uzare); fiabilitatea, siguranta in exploatare gi verificarea calit5tii utilajului petrolier, asigurarea gi conducerea calit5tii. 01.03.2006-3 0.09.201 3 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiegti Activitate didacticS, cercetare gtiintificd Conferentia r universitar Predare cursuri, lucrdri de laborator, proiecte, activitate de cercetare Predare cursuri la disciplinele: ,,Materiale Speciale gi Coroziune", ,,Coroziunea lnstalatiilor de Transport gi Depozitare", ,, Proteclia contra Coroziunii", "lngineria Sistemelor de Transport si Depozitare Hidrocarburi", ,,Tehnologia Utilajului Electromecanic'. Conducere seminarii gi lucrdri de laborator la disciplinele: ,Materiale Speciale gi Coroziune", ,,Coroziunea Instalatiilor de Transport gi Depozitare", ,, Protecfia contra Coroziunii", ,,Tribologie", ,,Bazele Tehnologiilor de Fabrica[ie", "Tehnologia Utilajului Electromeca n iC',,,1 n g ineria Si stemelor de Transport si Depozitare Hidrocarburi'. Conducere proiecte de diplomd gi lucrdri de absolvire (disertatie) a cursurilor de master. Activitate de cercetare Etiinlince pe baza de contract ln domeniile: tribologie (frecare, ungere, uzare); fiabilitatea, siguranla in exploatare gi verificarea calitd$i utilajului petrolier; asigurarea qi conducerea calitSlii. 28.02.1 998 - 28.42.2006 Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieqti Activitate didacticS, cercetare qtiintificd $ef de lucriri univercitar Predare cursuri, lucriri de laborator, proiecte, activitate de cercetiare Predare cursuri la disciplinele: ,,Materiale Speciale gi Coroziune"; ,,Coroziunea lnstala[iilor de Transport qi Depozitare", ,,Protectia contra Coroziunii", "Tehnologia Materialelo/' . Conducere proiecte qi lucriri de laborator la disciplinele: ,,Materiale Speciale gi Coroziune", ,,Coroziunea lnstala[iilor de Transport $i Depozitare", ,, Protectia contra Coroziunii", ,,Tehnologia Materialelor" , ,,Tehnologia fabricirii gi reparirii utilajului petrolie/' ,,Tribologie", ,,Bazele Tehnologiilor de Fabricatid, ,Tehnologia Utilajului @ Uniunea EuropeanS, 2002-201 3 | http://europass.defop.aropa.eu Pagina 1 / 4

@urcposs Ripeanu Rizvan (1).pdfmaster. Activitate de cercetare gtiintificd pe bazd de contract in domeniile: tribologie (frecare, ungere, uzare); fiabilitatea, siguranta in exploatare

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of @urcposs Ripeanu Rizvan (1).pdfmaster. Activitate de cercetare gtiintificd pe bazd de contract in...

 • @urcposs

  TNFORMATil PERSONALE

  Nume / Prenume

  Curriculum Mtae

  Ripeanu / Rizvan George

  ? Str. Murelor, nr.8, bl.13J, sc.A, et.1, ap.4, Ploiesti, jud. Prahova, Romdniakx [email protected], [email protected] M I Data nagterii 21.92Jgil|;Loc naqtere Bucuregti I Na[ionalitatea Rom6ndhthfirww.rwsrcherid.comlridF{80&20{ 0http #$runr.scffus.comrauthiddetail.url?autttorld-24tr7665900ffi p/nmw.smrus. condzufr &Udetail.url?auhorld=6504660292

  Ripeanu Rizvan George

  EXPERIENTA PROFESIONALAPerioada

  Numele qi adresa angajatorului1"ipul activitS[ii sau sectorul de activitate

  Func{ia sau postul ocupatPrincipalele activitdti gi responsabilititi

  PerioadaNumele gi adresa angajatorului

  Tipul activitdtii sau sectorul de activitateFunc$a sau postul ocupat

  Principalele activititi qi responsabilitSti

  PerioadaNumele gi adresa angajatorului

  'l'ipul activitS[ii sau sectorul de activitateFunc{ia sau postul ocupat

  Principalele activitSli gi responsabilitSli

  01.10.2013- p6ni in prezentUniversitatea "Petrol-Gaze" din PloiegtiActivitate didacticS, cercetare gtiintincSProfesor universitarPredare cursuri, lucriri de laborator, proiecte, activitate de cercetare Predare anrsurila disciplinele: ,,Tribologie" ,,Materiale Speciale gi Coroziune", ,,CoroziuneaInstala[iilor de Transport gi Depozitare", ,, Protectia contra Coroziunii', ,,lngineriaSistemelor de Transport si Depozitare Hidrocarburi", "Tehnologia UtilajuluiElectromecaniC'.Conducere seminarii gi lucrdri de laborator la disciplinele: "Materiale Speciale

  gi

  Coroziune", ,,Coroziunea lnstalatiilor de Transport gi Depozitare', " Proteclia contraCoroziunii", ,,Tribologie", ,,Bazele Tehnologiilor de Fabricatie', ,,Tehnologia UtilajuluiElectromecan iC',,, I ng i neria Sistemelor de Transport si Depozitare Hidrocarburi'.Conducere proiecte de diplom5 qi lucrSri de absolvire (disertatie) a cursurilor demaster.Activitate de cercetare gtiintificd pe bazd de contract in domeniile: tribologie(frecare, ungere, uzare); fiabilitatea, siguranta in exploatare gi verificarea calit5tiiutilajului petrolier, asigurarea gi conducerea calit5tii.

  01.03.2006-3 0.09.201 3Universitatea "Petrol-Gaze" din PloiegtiActivitate didacticS, cercetare gtiintificdConferentia r universitarPredare cursuri, lucrdri de laborator, proiecte, activitate de cercetare Predare cursurila disciplinele: ,,Materiale Speciale gi Coroziune", ,,Coroziunea lnstalatiilor deTransport gi Depozitare", ,, Proteclia contra Coroziunii", "lngineria Sistemelor deTransport si Depozitare Hidrocarburi", ,,Tehnologia Utilajului Electromecanic'.Conducere seminarii gi lucrdri de laborator la disciplinele: ,Materiale Speciale giCoroziune", ,,Coroziunea Instalatiilor de Transport gi Depozitare", ,, Protecfia contraCoroziunii", ,,Tribologie", ,,Bazele Tehnologiilor de Fabrica[ie", "Tehnologia UtilajuluiElectromeca n iC',,,1 n g ineria Si stemelor de Transport si Depozitare Hidrocarburi'.Conducere proiecte de diplomd gi lucrdri de absolvire (disertatie) a cursurilor demaster.Activitate de cercetare Etiinlince pe baza de contract ln domeniile: tribologie(frecare, ungere, uzare); fiabilitatea, siguranla in exploatare gi verificarea calitd$iutilajului petrolier; asigurarea qi conducerea calitSlii.

  28.02.1 998 - 28.42.2006Universitatea "Petrol-Gaze" din PloieqtiActivitate didacticS, cercetare qtiintificd

  $ef de lucriri univercitarPredare cursuri, lucriri de laborator, proiecte, activitate de cercetiare Predare cursurila disciplinele: ,,Materiale Speciale gi Coroziune"; ,,Coroziunea lnstala[iilor deTransport qi Depozitare", ,,Protectia contra Coroziunii", "Tehnologia

  Materialelo/' .Conducere proiecte qi lucriri de laborator la disciplinele: ,,Materiale Speciale giCoroziune", ,,Coroziunea lnstala[iilor de Transport $i Depozitare", ,, Protectia contraCoroziunii", ,,Tehnologia Materialelor" , ,,Tehnologia fabricirii gi reparirii utilajuluipetrolie/' ,,Tribologie", ,,Bazele Tehnologiilor de Fabricatid, ,Tehnologia Utilajului

  @ Uniunea EuropeanS, 2002-201 3 | http://europass.defop.aropa.eu Pagina 1 / 4

 • :WeurorB"$S Curriculum Mtae

  PerioadaNumele gi adresa angajatorului

  Tipul activitStii sau sectorul de activitate

  Principalele activitSli 9i responsabilitS{i

  PerioadaNumele gi adresa angajatorului

  Tipul activitdlii sau sec{orul de activitateFunclia sau postul ocupat

  Principalele activitdti gi responsabilitSfi

  Ripeanu Rizvan George

  ElectromecaniC'.Conducere proiecte de diplomS qi lucrdri de absoMre (disertalie) a cursurilor destudii aprofundate.Activitate de cercetare gtiin{ificd pe bazd de contrad in domeniile: tribologie(frecare, ungere, uzare, coroziune): fiabilitatea, siguranta in exploatare gi verificareacal itdti i utilaj ului petrol ier; asi g u ra rea gi conducerea calitSfii.

  05.1 0.1 992 - 28.02.1 998Universitatea "Petrol-Gaze" din PloiegtiActivitate didactica, cercetare qtiinlificaAsistent universitarLucriri de laborator, proiecte, activitate de cercetare Conducere seminarii gi lucr6ride laborator la disciplinele: ,,Materiale Speciale gi Coroziune', ,,Coroziunealnstalatiilor de Transport qi Depozitare", ,, Protectia contra Coroziunii", ,TehnologiaMaterialelor'' , ,,Tribologie", ,,Bazele Tehnologiilor de Fabrica[ie', ,TehnologiaUtilajului Electromecanic". ,,Magini unelte ql prelucrSri prin agchierd, ,Tehnologiafabricdrii gi reparSrii utilajului petrolie/'.

  1.09.1988 - 5.10.1992intreprinderea 1 Mai "UPETROM"Ploieqti Blvd. lndependentei, nr. 1, Ploiesti, jud.Prahova, RominiaFabricare utilaj petrolier de scheldlnginermecanicLucrdri de proiectare/reproiectare, aslsten!5 tehnicd la execu$a gi omologarea unorutilaje din industria petrolierS, in scopul creqterii siguranlei in exploatare a aeestoragi a imbunStdlirii calitd[ii lor. Dintre lucrlrile realizate in aceasti pedoadi se potenumera urmitoarele: Proiectare dispozitive, scule gi tehnologii in cadrul atelieruluide cercetare-proiectare al Fabricii de Agregate de Cimentare gi Comemi Hidraulicedin cadrul "UPETROM". Am elaborat gi implementat tehnologia de fabricare aanvelopei sub presiune pentru robinetele cu sertar pani gi a celor cu sertar paralel

  .:; .;::: fll IQATIE Sl FORMARE

  PerioadaNumele gitipul institutiei de invS[5m6nt prin care

  s-a realizat formarea profesional5Domeniul studiat/aptitudini ocupationale

  Tipul calificdrii/diploma obtinutd

  Subiectul principal/aptitudini acoperite

  PerioadaNumele gi tipul instituliei de invSldmdnt prin care

  s-a realizat formarea profesionaldDomeniul studiaUaptitudini ocupalionale

  lipul calificdrii/diploma obtinutd

  PerioadaNumele gitipul institulieide invS!5m6nt prin care

  s-a realizat formarea profesionalSDomeniul studiaUaptitudini ocupationale

  lipul calificdrii/diploma obtinutd

  PerioadaNumele gitipul institulieide invS!5mant prin care

  s-a realizat formarea profesionaliDomeniul studiat/aptitudini ocupalionale

  Tipul calificSrii/diploma ob$nut5

  PerioadaNumele 9i tipul instituliei de tnvS!5mAnt prin care

  s-a realizat formarea profesionala

  07.1 1.1 998 - 28.11.2003Universitatea Petrol - Gaze din PloieSti

  $tiin[e tehnice - inginerie mecanicdDoctor lnginer Cum Laude/ diploma sena C nr.00085942004 eliberat6 deMinisterul Educa[iei gi Cercetirii.lltlultezeide doctorat ,,Cercetdri privind cregterea dunabilit6tiicupleicilindru-piston dincomponenta pompelor de extrac{ie".1983 - 1988lnstitutul de Petrol 9i Gaze din Ploieqti, Facultatea de Utilaje gi Tehnologii Petroliere

  Profilul - Mecanic, specializarea - Utilaj Tehnologic, diredia de aprofundare - Magini 9iutilaje petroliere pentru schelelnginer mecanic lDiplomd universitarS / diploma de absolvire seria F nr.I A42l 1 988-Mi ni steru I Ed u catiei si Cercetari i.

  5-A2-2004- 31.03.2004Academia Locala ClsCOUniversitatea Petrol-Gaze din Ploiegti/ColegiulNational"Mihai-Vitezul" Ploiestilnformatica/Programare asistata/ lnternei, HTML, JavaScript, Optimizare paginiWEB,Realizare siteDiploma de absolvire / diplomd seria PH Nr.270

  1990 - 1991Centrul Teritorial de Calcul si Economie CTCE, Ploiesti

  lnformatica/ Specializare DBASEI I l+Certificat programator

  1.,l1.198&1.121S88lntreprinderea Mecanica Oradea

  O Uniunea Europeani, 2002-2013 I htF:/ieuropass'cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4

 • Curriculum Vitae Ripeanu Rdzvan George

  Domeniul studiat/aptitudini ocupaflonale lnformatica/ Specializare C.N.C.600-3, pentru C.P.M.-1 specialitatea magini-uneltelipulcalificdrii/diplomaob{inutd Cedificat

  Perioada 1978 - 1982Numele 9i tipul institu{iei de invStim6nt prin care Liceul Mihai Viteazul, Ploiegti

  s-a realizat formarea profesionalSDomeniul studiaUaptitudini ocupa[ionale Studii liceale/ Liceu teoretic profil Matematica-Fizica

  lipul calificarii/diploma ob{inuta Diploma de bacalaureat Profil Matematica-Fizica/Diploma seria A, Nr.51967Ministerul Educatiei si lnvatanantului

  COMPETENTE PERSONALE

  Limba(i)maternd(e) RomAnd

  Niveluri: A12: Utilizator elementar - B12: Utilizator independent - C1l2: Utilizator erperimentatCadrul european comun de referintA pentru limbi streine

  Competenle de comunicare . bune competenle de comunicare dob6ndite prin experienla proprie de cadru didaclic;. bune competente de comunicare ob{inute pdn experienla in activitatea de cercetare;. bune competen[e de comunicare dob6ndite prin prezentarea lucrSrilor stiintifice

  Competente ' Spirit de echipS, capacitate de adaptare la situalii noi, ob[inute prin experienla in adivitatea didac{icdorganizalionale/manageriale gidecercetare

  'Capacitatea de a organiza activitdtile qi de a determina colectivul si se implice in rezolvareaproblemelor;

  . capacitatea de a dezvolta programe organizatorice gi de ale gestiona.

  . membru comisie de absolvire la forma de inv6tdm6nt Licenta specializarea EM: din 201O-prezent;

  . membru in comisiile pentru sutinerea examenelor 9i referatelor de doctorat.'2008 -2012- membru in biroul catedrei Tehnologii de Fabricare si Management lndustrial. 2012- prezent - membru in consiliul Departamentului lnginerie Mecanici'2Q12- prezent - membru in Consiliul Profesoral al Facult5{ii de lnginerie Mecanici gi Elec*ric5.2012- prezent - membru in Senatul Univ. Petrol-Gaze din Ploiesti. indrumare gi conducere ca director de granturi gi contracte de cercebre. indrumare gi conducere proiecte de diplomd gl lucrdri de disertatie ale studen$lor.. Organizare, indrumare gi conducere activitatea cercurilor qtiin{ifice studenlegti.. Organizare, indrumare gi conducere a activitdlii de practicd produdivd a studenlilor.. Secretar gtiin[ific al Comitetului de Organizare la ,,Sesiunea $tiintifici jubiliarS 1{XE-1998'din

  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiegti,

  'Recenzor si membrucomitetstiintiiiclaRevistalSl -Journal oftheBalkanTribologicalAssociation,wwwscibulcom. net

  . Recenzor la Revista The Annals of University "Dunirea de Jos" of Gala$, Fascide Vlll, TribologyISSN 1 221 4590, wwur.om.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology

  . Mce-presedinte comitet de organizare si membru comitet stiintific al conferinlei intema$onaleBalkantribl4

  . 2014- prezent Presedinte alAsociatiel Romane de Tribologe

  . Membru in comitetul gtiintilic al conferinlei internationale Bultrib'15, '13, 12

  . Membru in comitetul $tiintific al conferintei internationale Serbiatrib 15

  Alte limbi strSine cunoscute " " _ rNiErccEnE vonelni-***-*'- *-T-- -;

  Ascurtare citire P;ffs:::f il;11*l -

  Engleza C1 Cl Cl Ct - -el

  Franceza Ct c1 81 81 Ai

  O Uniunea Europeane. 2002-2013 I http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3; 4

 • Cuniculum Vitae

  Competente gi aptitudini tehnice

  Competente dobindite la locul demunc6

  Competen{e infonnatice

  Alte competente

  Permis(e) de conducere

  Publicalii

  Prezentdri

  Proiecte

  Conferin[e

  SeminariiDistinclii

  Aflieri

  Starea civilaServiciu Militar

  INFORMATII S UPLIMENTARE

  Ripeanu Rizvan George

  Director la 19 contracte de cercetare gtiin[ificd sau granturi gi membru in colectivul decercetare la 55 de contracte de cercetare gtiinlifici sau granturi. Autor sau coautor la 6 cd(lde specialitate publicate. Autor 9i coautor la peste'l 00 de articole publicate in reviste despecialitate qi in volumele manifestirilor gtiinlifice din lard 9i din strdindtate, dintre cate 20cotate l.S.l-(Thomson Reuters). Coautor la trei brevete de inven[ie RO126567-8t2012,RO122867 -B,12010, RO1 1 8671 -8/2003

  . Utilizarea aparaturii de laborator in domeniul coroziunii, controlului dimensbnal de precizie,tribologie, ma$ni-unelte gi prelucriri prin agchiere, tehnologia fabric6rii utilajului elec{romecanic

  . Tribologie, Coroziunea lnstalatiilor de Transport si Depozitare, Materiale $eciale si Coroziune,Tehnologia Fabricarii Utilajelor Electromecanice , Controlul si asigurarea calitatiiutilajului petrolier,

  Tehnolog ia fabriciri i gi repari rii utilajul ui teh nologic

  . Operare gi programare pe calculator: Microsoft Ofiice (Word, Excel, Power Point,Acces), MathCad,Servicii lntemet, (programe Microsoft, HTML, proiectare asistatS); DBASEIII+, C.N.C.60G3, pentruC.P.M.-1 , WEB DESIGN.

  ScrimS la Clubul Petrolul in perioada liceului.

  Categoria B (din 1984).

  Autor sau coautor la 6 c5(i de specialitate publicate. Autor gi coautor la peste 100 de articolepublicate in reviste de specialitate qi in volumele manifestdrilor gtiinlilice din tard gi din str6indtiate,dintre care 20 cotate l.S.l.fl-homson Reuters), 3 brevete, 2 normative.Participant cu articole la peste 40 de conferinle gi congrese in domeniul tribologiei gi al inginerieimecanice dintre care peste 30 cu caracter intemalionalDirector la 19 cnntracte de cercetare qtiintifci sau granturi gi membru in colectivul de cercetare la S0de contracte de cercetare qtiin{ificd sau granturi.Participant cu articole la peste 40 de conferinle gi congrese in domeniul tribologiei gi al inginerieimecanice dintre care peste 30 cu caracter interna{ional

  Cum Laude-La lucrarea de doctoratMembru al "Society of Petroleum Engineers" din SUA.Pregedinte alAsocia{iei Rom6ne de Tribologie .Membru fondator alAsocialiei Na(ionale a lnginerilor de Coroziune.Membru AGIR filiala Prahova.Membru alAsocia{iei Balkanice de Tribologie.Casitorit, un copilS'tagiul m ilitar efectuat

  ANEXE

  Ploieqti, 01 februarie 2016

  Semnatura,Profesor Dr.ing. Rdaran George Ripeanu

  O Uniunea EuropeanS. 2002-20i 3 I http://europass.edefop.europa.eu Pagina 4 i 4