of 96 /96
Upute za uporabu Perilica rublja Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, obvezno pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja. hr-HR M.-Nr. 10 804 630

Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati...

Page 1: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Upute za uporabuPerilica rublja

Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, obvezno pročitajte uputeza uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

hr-HR M.-Nr. 10 804 630

Page 2: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sadržaj

2

Vaš doprinos zaštiti okoliša..................................................................................  6

Sigurnosne napomene i upozorenja ...................................................................  7

Upravljanje perilicom rublja ...............................................................................  14Upravljačka ploča.................................................................................................. 14Pregled znakova na upravljačkoj ploči .................................................................. 15Trajanje programa.................................................................................................. 16Odgoda početka programa ................................................................................... 16Osnovni zaslon ...................................................................................................... 16Primjeri za upravljanje............................................................................................ 17

Prva uporaba........................................................................................................  18Odabir jezika na zaslonu ....................................................................................... 18Uklanjanje transportnog osiguranja....................................................................... 19Pokretanje programa za kalibriranje ...................................................................... 19

Ekološki prihvatljivo pranje ................................................................................  20EcoFeedback......................................................................................................... 21

1. Priprema rublja ................................................................................................  22

2. Odabir programa .............................................................................................  23

3. Punjenje perilice rublja ...................................................................................  24

4. Promjena postavki programa .........................................................................  25

5. Dodavanje sredstva za pranje ........................................................................  27Ladica za doziranje sredstava za pranje................................................................ 27Doziranje kapsulom ............................................................................................... 28

6. Pokretanje programa - završetak programa.................................................  30

Centrifugiranje .....................................................................................................  31

Odgoda početka programa ................................................................................  33Odabir.................................................................................................................... 33Izmjena .................................................................................................................. 33Brisanje i izravno pokretanje programa pranja ...................................................... 33

Pregled programa................................................................................................  34

Page 3: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sadržaj

3

Opcije ...................................................................................................................  39ProgramManager................................................................................................... 39

Intenzivno .........................................................................................................  39ECO..................................................................................................................  39Posebno nježno................................................................................................  39Posebno tiho ....................................................................................................  39AllergoWash .....................................................................................................  39

Kratko .................................................................................................................... 40Više vode............................................................................................................... 40Mrlje....................................................................................................................... 40Pregled programa pranja - ProgramManager........................................................ 41

Simboli za održavanje .........................................................................................  43

Tijek programa ....................................................................................................  44

Promjena tijeka programa ..................................................................................  47Prekid .................................................................................................................... 47Prekid rada ............................................................................................................ 47Izmjena .................................................................................................................. 47Dodavanje/vađenje rublja...................................................................................... 48

Sredstvo za pranje...............................................................................................  50Odgovarajuće sredstvo za pranje.......................................................................... 50Sredstvo za omekšavanje vode ............................................................................ 50Mjerica za doziranje............................................................................................... 50Sredstva za naknadnu njegu rublja ....................................................................... 50Preporučujemo Miele sredstvo za pranje .............................................................. 51Sredstvo za pranje preporučeno je u skladu s direktivom (EU) br. 1015/2010 ..... 52

Čišćenje i održavanje ..........................................................................................  54Čišćenje bubnja (informacija o higijeni) ................................................................. 54Čišćenje kućišta i upravljačke ploče ..................................................................... 54Čišćenje ladice za doziranje .................................................................................. 54Čišćenje sita u dovodu vode................................................................................. 56

Page 4: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sadržaj

4

Što učiniti ako . . . ................................................................................................  57Pomoć prilikom smetnji ......................................................................................... 57Program pranja se ne može pokrenuti................................................................... 57Zaslon dojavljuje sljedeću grešku i program je prekinut........................................ 58Po završetku programa na zaslonu se prikazuje poruka....................................... 59Općeniti problemi s perilicom rublja...................................................................... 61Nezadovoljavajući učinak pranja ........................................................................... 63Vrata se ne mogu otvoriti ...................................................................................... 64Otvaranje vrata kod začepljenja odvodne pumpe i/ili prekida napajanja .............. 65

Servis ....................................................................................................................  67Popravci................................................................................................................. 67Dodatni pribor ....................................................................................................... 67Trajanje i uvjeti jamstva.......................................................................................... 67

Postavljanje i priključivanje ................................................................................  68Prednja strana ....................................................................................................... 68Stražnja strana....................................................................................................... 69Površina za postavljanje ........................................................................................ 70Prenošenje perilice rublja do mjesta postavljanja ................................................. 70Uklanjanje transportnog osiguranja....................................................................... 70Ugradnja transportnog osiguranja......................................................................... 72Izravnavanje........................................................................................................... 73

Odvrtanje i fiksiranje nožica..............................................................................  73Ugradnja ispod radne ploče .............................................................................  74Stup za pranje i sušenje ...................................................................................  74

Sustav za zaštitu od izlijevanja vode..................................................................... 75Dovod vode ........................................................................................................... 76Odvod vode........................................................................................................... 77Električni priključak ............................................................................................... 78

Tehnički podaci....................................................................................................  79Informacijski list za kućanske perilice rublja ......................................................... 80

Podaci o potrošnji ...............................................................................................  82Napomena za usporedna ispitivanja ..................................................................... 83

Page 5: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sadržaj

5

Postavke...............................................................................................................  84Jezik ................................................................................................................... 85Stupanj zaprljanja .................................................................................................. 85Glasnoća zvučnog signala .................................................................................... 85Ton tipki ................................................................................................................. 85Potrošnja ............................................................................................................... 86PIN kod.................................................................................................................. 86Temperaturna jedinica ........................................................................................... 86Svjetlina zaslona.................................................................................................... 87Tamni zaslon.......................................................................................................... 87Isključenje uređaja................................................................................................. 87Prikaz maksimalnog punjenja................................................................................ 87Prikaz naziva programa ......................................................................................... 88Memorija................................................................................................................ 88Vrijeme pretpranja Pamuk ..................................................................................... 88Nježno pranje ........................................................................................................ 88Smanjenje temperature ......................................................................................... 89Više vode............................................................................................................... 89Razina Više vode ................................................................................................... 89Maksimalna razina ispiranja .................................................................................. 89Hlađenje lužine ...................................................................................................... 90Niski tlak vode ....................................................................................................... 90Zaštita od gužvanja ............................................................................................... 90

Dodatni pribor......................................................................................................  91Sredstvo za pranje................................................................................................. 91Specijalna sredstva za pranje................................................................................ 91Sredstva za njegu tkanina ..................................................................................... 92Aditivi..................................................................................................................... 92

Page 6: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Vaš doprinos zaštiti okoliša

6

Zbrinjavanje ambalažeAmbalaža štiti uređaj od oštećenja tije-kom transporta. Ambalažni materijalodabran je imajući u vidu utjecaj naokoliš i mogućnost zbrinjavanja te sezato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijalaštede se sirovine i smanjuje nakupljanjeotpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređajaElektrični i elektronički uređaji sadržebrojne korisne materijale. Sadrže i od-ređene tvari, mješavine i dijelove, koji subili neophodni za njihovu funkciju i sigu-rnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbognepropisnog zbrinjavanja mogu naško-diti zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotra-jali uređaj nikada nemojte bacati u kućniotpad.

Umjesto takvog načina zbrinjavanja ko-ristite službene sabirne centre za prih-vat i daljnju obradu dotrajalih električnihi elektroničkih uređaja u zajednici, naprodajnom mjestu ili kod Miele. Ukolikose na uređaju nalaze osobni podaci, istepreporučujemo izbrisati. Ukoliko ih os-tavite na uređaju, to činite na vlastituodgovornost. Molimo pazite da je dotransporta Vaš stari uređaj zbrinut nanačin da ne dovodi djecu u opasnost.

Page 7: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sigurnosne napomene i upozorenja

7

Ova perilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama.Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ilioštećenja stvari.

Prije prve uporabe perilice rublja pročitajte upute za uporabu. U nji-ma se nalaze važne napomene o sigurnosti, uporabi i održavanjuperilice rublja. Na taj način štitite sebe i sprečavate mogućnost oš-tećenja perilice rublja.Sačuvajte upute za uporabu i predajte ih eventualnom sljedećemvlasniku.

Namjenska uporaba

Ova perilica rublja predviđena je za uporabu u kućanstvima ikućanstvu sličnim okruženjima.

Ova perilica za rublje nije namijenjena korištenju na otvorenom.

Perilice rublja smiju se upotrebljavati samo u kućanskim uvjetimaisključivo za pranje rublja za koje njegov proizvođač na etiketi za od-ržavanje navodi da je prikladno za strojno pranje. Drugi načini upora-be nisu dozvoljeni. Tvrtka Miele ne preuzima odgovornost za štetenastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.

Osobe koje zbog svojih tjelesnih, osjetilnih ili umnih sposobnosti ilineiskustva ili nepoznavanja uređaja nisu u stanju sigurno rukovatiperilicom, ne smiju je upotrebljavati bez nadzora odgovorne osobe.

Page 8: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sigurnosne napomene i upozorenja

8

Djeca u kućanstvu

Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini perilice rublja,osim kad su pod stalnim nadzorom.

Djeca starija od osam godina perilicu rublja smiju koristiti beznadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mo-gu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razum-jeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ni održavati perilicu rublja bez nadzora.

Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini perilice rublja. Ne-mojte djeci dopustiti da se igraju perilicom.

Tehnička sigurnost

Pročitajte upute u poglavlju "Postavljanje i priključivanje" kao ipoglavlje "Tehnički podaci".

Pregledajte perilicu rublja prije postavljanja kako biste uočili even-tualna vidljiva oštećenja. Oštećenu perilicu rublja nemojte postavljatiniti uključivati.

Prije priključivanja perilice rublja obavezno usporedite priključnepodatke (osigurač, napon i frekvencija) s natpisne pločice s onimaelektrične mreže. U slučaju sumnje, obratite se električaru.

Pouzdana i sigurna uporaba perilice jamči se samo kad je perilicapriključena na javnu električnu mrežu.

Page 9: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sigurnosne napomene i upozorenja

9

Električna sigurnost ove perilice rublja može se zajamčiti samoako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vo-dičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučajusumnje, instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi. Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog nepos-tojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati produžne kablove,višestruke utičnice i sl. (opasnost od požara zbog pregrijavanja).

Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim Mielerezervnim dijelovima. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele možejamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.

Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se perilica rublja moglaodspojiti od napajanja.

Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisni-ka, za koje proizvođač ne može preuzeti odgovornost. Popravke smi-ju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastaleštete ne važi jamstvo.

Ako se priključni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni Mieleservis kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.

Page 10: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sigurnosne napomene i upozorenja

10

U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja perilice rublja,perilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:

– ako je utikač perilice rublja izvučen iz zidne utičnice ili

– isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili

– potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.

Perilica se smije priključiti na vodu samo uz primjenu novog setacrijeva. Stari setovi crijeva ne smiju se ponovo upotrijebiti. Kontrol-irajte setove crijeva u redovitim razmacima. Tako ćete ih moći pra-vovremeno zamijeniti i izbjeći štete od vode.

Tlak protoka vode mora iznositi barem 100 kPa i ne smije prijeći1.000 kPa.

Ova se perilica rublja ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr.na brodovima).

Nemojte preinačavati perilicu rublja ni na koji način bez izričitesuglasnosti tvrtke Miele.

Page 11: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sigurnosne napomene i upozorenja

11

Pravilna uporaba

Nemojte postavljati perilicu rublja u prostoriju gdje postoji opas-nost od smrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu popucati ili prsnuti, a ipouzdanost elektronike na temperaturama ispod ledišta se smanjuje.

Prije prve uporabe uklonite transportno osiguranje na stražnjojstrani perilice rublja (pogledajte poglavlje "Postavljanje i priključivan-je", odlomak "Uklanjanje transportnog osiguranja"). Ako se trans-portno osiguranje ne ukloni, kod centrifugiranja može doći do oš-tećenja perilice rublja i obližnjeg namještaja ili uređaja.

Zatvorite slavinu za vodu u slučaju duže odsutnosti (npr. tijekomgodišnjeg odmora), posebno ako se u blizini perilice rublja ne nalazipodni odvod.

Opasnost od prelijevanja! Prije stavljanja odvodnog crijeva na umivaonik provjerite otječe li vo-da dovoljno brzo. Osigurajte odvodno crijevo od pada. Reaktivna silavode koja istječe može neučvršćeno crijevo izbaciti iz umivaonika.

Pripazite da se s rubljem ne peru strana tijela (npr. čavli, igle, ko-vanice, spajalice za papir). Strana tijela mogu oštetiti dijelove perilice(npr. kadu i bubanj). Oštećeni dijelovi perilice mogu, nadalje, oštetitirublje.

Page 12: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sigurnosne napomene i upozorenja

12

Oprez kod otvaranja vrata nakon korištenja funkcije s parom. Pos-toji opasnost od opeklina uzrokovanih parom koja izlazi iz stroja tevisokih temperatura na površini bubnja kao i na samom staklu vrata.Odmaknite se korak i pričekajte dok se para raziđe.

Maksimalna količina punjenja iznosi 8 kg (suhog rublja). O manjimkoličinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći upoglavlju "Pregled programa".

Kod pravilnog doziranja sredstva za pranje nije potrebno čistiti pe-rilicu rublja od kamenca. Ako se unatoč tome u perilici nakupi kame-nac, koristite sredstva za uklanjanje kamenca na bazi prirodne limun-ske kiseline. Miele Vam preporučuje Miele sredstvo za uklanjanje ka-menca, kojeg možete naručiti na internet stranici shop.miele.hr, ili uspecijaliziranim Miele prodavaonicama ili kod Miele servisa. Strogose pridržavajte uputa za primjenu sredstva za uklanjanje kamenca.

Rublje koje je obrađivano sredstvima koja sadrže otapala, prijestrojnog pranja treba dobro isprati čistom vodom.

U perilici rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranjekoja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti dijel-ove uređaja i uzrokovati stvaranje otrovnih para. Opasnost od zapal-jenja i eksplozije!

Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu oštetiti plastične dijelove perilice.

Boje za tekstil moraju biti prikladne za uporabu u perilici rublja ismiju se upotrebljavati u količinama prikladnim za kućanstvo. Strogose pridržavajte uputa za njihovu uporabu koje navodi proizvođač.

Page 13: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sigurnosne napomene i upozorenja

13

Sredstva za uklanjanje boje mogu zbog sadržaja sumpora uzroko-vati koroziju. Sredstva za uklanjanje boje ne smiju se upotrebljavati uperilicama rublja.

Ako sredstvo za pranje dospije u oči, odmah ih isperite dovoljnomkoličinom mlake vode. Ako se sredstvo slučajno proguta, odmah zat-ražite liječničku pomoć. Osobe s oštećenom ili osjetljivom kožom tre-baju izbjegavati kontakt sa sredstvima za pranje.

Pribor

Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo ako ga je izričitodozvolila tvrtka Miele. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gu-bi se jamstvo, učinak i/ili pouzdanost uređaja.

Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stupza pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezi-vanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da ele-ment za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilicirublja.

Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnojperilici rublja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovanenepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Page 14: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Upravljanje perilicom rublja

14

Upravljačka ploča

a Zaslon sa senzorskim tipkamaPodrobnija objašnjenja nalaze se nasljedećoj stranici.

b Tipka Start/StopPokreće odabrani program pranja iprekida pokrenuti program.

c Tipka TemperaturaZa podešavanje željene temperaturepranja.

d Tipka Broj okretajaZa podešavanje željenog broja okre-taja završne centrifuge.

e Tipka Odgoda početka programaZa odabir odgode početka programa.

f Tipka OpcijeProgrami pranja mogu se nadopunitirazličitim dodatnim opcijama.

g Regulator za odabir programaZa odabir programa pranja.

h Optičko sučelje PCZa servis.

i Tipka Za uključivanje i isključivanje perilicerublja.Perilica rublja se automatski isključu-je radi uštede energije. Navedeno sli-jedi 15 minuta nakon završetka prog-rama/zaštite od gužvanja ili nakonuključivanja, ako se uređajem više neupravlja.

Page 15: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Upravljanje perilicom rublja

15

Pregled znakova na upravljačkoj pločiDE HR

Start/Stop Start/Stop

Temperatur Temperatura

Drehzahl Broj okretaja centrifuge

Startvorwahl Odgoda početka programa

Einstellungen Postavke

Cap Kapsula

EcoFeedback EcoFeedback

ProgrammManager ProgramManager / Upravitelj programa

Intensiv Intenzivno

ECO ECO

Extra schonend Posebno nježno

Extra leise Posebno tiho

AllergoWash AllergoWash

Vorbügeln Predglačanje / Ravnanje Kurz Kratko

Wasser plus Više vode

Flecken Mrlje

Baumwolle Pamuk

mit Vorwäsche S pretpranjem

Pflegeleicht Rublje jednostavno za održavanje

Feinwäsche Osjetljivo rublje

Wolle Vuna

Seide Svila

Weitere Programme Ostali programi

Automatic plus Automatski program plus

Federbetten Popluni od perja

Outdoor Outdoor

Imprägnieren Impregnacija

Sportwäsche Sportska odjeća

Nur Spülen/Stärken Samo ispiranje/štirkanje

Maschine reinigen Čišćenje perilice

QuickPowerWash QuickPowerWash

Express 20 Brzi program 20

Oberhemden Košulje

Dunkles/Jeans Tamno rublje/Traper

Pumpen/Schleudern Ispumpavanje/Centrifugiranje

Page 16: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Upravljanje perilicom rublja

16

j Senzorska tipka Pomiče funkcije na izborniku premadolje ili smanjuje vrijednosti.

k Senzorska tipka OKPotvrđuje odabrani program, po-dešenu vrijednost ili otvara podiz-bornik.

l Senzorska tipka Pomiče funkcije na izborniku premagore ili povećava vrijednosti.

m Senzorska tipka Cap Aktivira doziranje kapsulom preko la-dice za doziranje.

n Senzorska tipka EcoFeedbackDaje informacije o potrošnji energije ivode pojedinog programa pranja.Obratite pažnju na poglavlje "Ekološ-ki prihvatljivo pranje", odlomak"EcoFeedback".

Senzorske tipke do svijetle, čim sezaslon može koristiti putem senzorskihtipki.

Trajanje programaNakon pokretanja programa prikazujese trajanje programa u satima i minuta-ma.

Kod pokretanja programa s odgodompočetka, trajanje programa se prikazujetek nakon isteka vremena odgodepočetka programa.

Odgoda početka programaPrikazuje se odabrano vrijeme odgodepočetka programa.

Nakon pokretanja programa s odgodompočetka, odbrojava se vrijeme odgodepočetka programa.

Po isteku vremena odgode program sepokreće, a na zaslonu se pojavljuje oče-kivano trajanje programa.

Osnovni zaslonOsnovni zaslon s lijeve strane na desnuprikazuje sljedeće vrijednost:

2:59 1400

– trajanje programa

– odabranu temperaturu pranja

– odabrani broj okretaja centrifuge

Page 17: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Upravljanje perilicom rublja

17

Primjeri za upravljanje

Pomicanje popisa u izborniku

Po strelicama na zaslonu prepoznaje-te da vam popis stoji na raspolaganju.

Jezik Pritiskom senzorske tipke pomiče seizbornik prema dolje a pritiskom senzor-ske tipke pomiče se izbornik premagore. Senzorskom tipkom OK potvrđujese na zaslonu odabrana točka.

Oznaka odabrane točke

Cap

Ako je jedna točka s popisa aktivirana,označena je kvačicom .

Podešavanje brojki

Početak u h00 :00

Brojka se označava bijelom pozadinom.Dodirom senzorske tipke smanjuje sebrojka i dodirom senzorske tipke po-većava se brojka. Senzorskom tipkomOK aktivira se brojka na zaslonu.

Izlazak iz podizbornika

Iz podizbornika se izlazi odabirom opci-je Natrag .

Page 18: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Prva uporaba

18

Perilicu rublja prije prve uporabepravilno postavite i spojite. Pridrža-vajte se uputa iz poglavlja "Postavl-janje i priključivanje".

Uklanjanje zaštitne folije i rek-lama Uklonite

– zaštitnu foliju s vrata.

– sve reklamne naljepnice (ukoliko ihima) s prednje strane i s poklopca.

Na ovom uređaju izvršeno jesveobuhvatno ispitivanje te se stogau bubnju nalaze ostaci vode.

Vađenje koljena iz bubnjaU bubnju se nalazi koljeno za odvodnocrijevo.

Prihvatite rukom udubljenje i povucitevrata.

Izvadite koljeno.

Zatvorite vrata laganim zamahom.

Na ovom uređaju izvršeno je sveobuh-vatno ispitivanje te se stoga u bubnjunalaze ostaci vode.

Uključivanje perilice rublja Pritisnite tipku .

Prikaz dobrodošlice svijetli.

Odabir jezika na zaslonuPonudit će Vam se mogućnost odabirajezika prikaza na zaslonu. Promjena je-zika je moguća u svakom trenutku pu-tem postavki.

deutsch

Dodirnite senzorsku tipku ili , toli-ko puta dok se na zaslonu ne pojaviželjeni jezik.

Potvrdite jezik dodirom senzorske tip-ke OK.

Page 19: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Prva uporaba

19

Uklanjanje transportnog osigu-ranjaZaslon će Vas tekstom podsjetiti na uk-lanjanje transportnog osiguranja.

Ako ne uklonite transportno osi-guranje ono može uzrokovati štetu naperilici i namještaju/uređajima uz nju.Transportno osiguranje ukonite kakoje opisano u poglavlju "Postavljanje ipriključivanje".

Tipkom OK potvrdite da je transport-no osiguranje uklonjeno.

Pokretanje programa za kalib-riranjeZa optimalnu potrošnju vode i električneenergije te za optimalan rezultat pranja,važno je da je perilica rublja kalibrirana.

Na zaslonu se prikazuje sljedeća poru-ka:

 Otvorite i pokrenite prog. Pamuk 90°Cbez rublja.

Senzorsku tipku pritišćite sve dokne pročitate sve retke teksta.

Pali se senzorska tipka OK.

Pritisnite senzorsku tipku OK i timepotvrdite tekst.

Stoga, morate pokrenuti program Pa-muk 90°C bez rublja i bez sredstva zapranje.

Pokretanje drugog programa moguće jetek po završetku kalibriranja.

Otvorite slavinu za vodu.

Okrenite regulator za odabir progra-ma na Pamuk.

1:55 90°C 1400

Pritisnite tipku Start/Stop.

Započet je program za kalibriranje peri-lice rublja. Traje oko 2 sata.

Završetak je prikazan porukom na zas-lonu:

 Prvo puštanje u pogon završeno

Prihvatite rukom udubljenje i povucitevrata.

Savjet: Vrata ostavite malo otvorenakako bi se bubanj mogao osušiti.

Isključite perilicu rublja tipkom .

Page 20: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Ekološki prihvatljivo pranje

20

Potrošnja energije i vode

– Iskoristite maksimalno punjenje zasvaki program pranja.Potrošnja energije i vode pritom sunajmanji u odnosu na količinu rublja.

– Kod manjeg punjenja se automatikaodređivanja količine rublja brine zasmanjenje potrošnje vode i energije.

– Upotrebljavajte Brzi program 20 zamanje količine zaprljanog rublja.

– Moderna sredstva za pranje omo-gućuju pranje pri niskim temperatura-ma (npr. 20°C). Za uštedu energijekoristite odgovarajuće postavke tem-perature.

– Za higijenu perilice rublja preporučujese povremeno započeti pranje natemperaturi višoj od 60°C. PerilicaVas podsjeća na to prikazivanjem In-formacija o higijeni na zaslonu.

Potrošnja sredstva za pranje

– Upotrijebite najviše onoliko sredstvaza pranje koliko je navedeno na njeg-ovoj ambalaži.

– Pri doziranju uzmite u obzir stupanjzaprljanja rublja.

– Smanjite doziranje sredstva za pranjekod manjih količina rublja (za oko ⅓sredstva manje kod polovičnog pun-jenja).

Savjet za naknadno strojno sušenje

Kako biste uštedjeli energiju pri sušenju,odaberite najveći mogući broj okretajacentrifuge za dotični program.

Page 21: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Ekološki prihvatljivo pranje

21

EcoFeedbackPomoću senzorske tipke Eco Feedbackdobivate informacije o potrošnji energijei vode Vaše perilice rublja.

Na zaslonu se prikazuju sljedeće infor-macije:

– Prije izvođenja programa procjenapotrošnje energije i vode.

– Tijekom odvijanja programa ili na kra-ju programa stvarna potrošnja energ-ije i vode.

1. Procjena

Dodirnite nakon odabira programasenzorsku tipku EcoFeedback.

Segmenti na zaslonu prikazuju procjenupotrošnje energije.

Energija

Dodirnite senzorsku tipku ili , ka-ko bi prebacili na procjenu potrošnjevode.

Voda

Što je linija () izrazitija, to je veća pot-rošnja energije ili vode.

Procjena se mijenja sukladno odabra-nom programu pranja, temperaturi i op-ciji.

Zaslon se prebacuje automatski ili do-dirom senzorske tipke OK ponovno naosnovni zaslon.

2. Stvarna potrošnja

Tijekom odvijanja programa i po zav-ršetku programa možete očitati stvarnupotrošnju energije i vode.

Dodirnite senzorsku tipkuEcoFeedback.

Energ. kWh0,9 Dodirnite senzorsku tipku ili , za

prebacivanje zaslona na potrošnjuvode.

Potrošnja se mijenja tijekom programa.

Podaci se vraćaju na prognozu kadase vrata otvore ili kada se uređaj au-tomatski isključi po završetku progra-ma.

Savjet: U Postavkama pod potrošnjommožete očitati podatke o potrošnji zad-njeg programa pranja.

Page 22: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

1. Priprema rublja

22

Ispraznite džepove.

Strani predmeti (npr. čavli, kova-nice, spajalice za papir) mogu oštetitirublje i dijelove perilice.Prije pranja provjerite ima li u rubljuza pranje kakvih stranih predmeta iuklonite ih.

Razvrstavanje rublja

Razvrstajte rublje prema boji i simbo-lima na etiketi za održavanje (na ov-ratniku ili bočnom šavu).

Savjet: Tamno rublje obično ispuštaboju kod prvog pranja. Perite odvojenosvijetlo i tamno rublje kako ne bi došlodo promjene boje.

Obrada mrlja

Prije pranja uklonite eventualne mrljes rublja, po mogućnosti dok su jošsvježe. Upijte mrlju krpom koja neispušta boju. Nemojte trljati!

Savjet: Mrlje (krv, jaja, kava, čaj i sl.) sečesto mogu ukloniti pomoću malih tri-kova koje ćete naći u Miele leksikonu opranju kojeg možete pronaći na internetstranici www.miele.hr.

Sredstva za pranje koja sadržeotapala (npr. benzin za čišćenje) mo-gu oštetiti plastične dijelove.Kod obrade rublja pripazite da sred-stvo ne dođe u kontakt s plastičnimdijelovima.

Kemijska sredstva za pranje (kojasadrže otapala) mogu uzrokovativeća oštećenja na perilici.Takva sredstva za pranje nemojte ni-kada upotrebljavati u perilici rublja!

Opći savjeti

– Kod zavjesa: uklonite kotačiće i olov-nu traku ili ih povežite u vrećicu.

– Kod grudnjaka ušijte oslobođenu žicuili je izvadite.

– Prije pranja zatvorite patentne zatva-rače, zatvarače na čičak, kukice i uši-ce.

– Navlake popluna i jastučnice zatvoritekako u njih ne bi dospjeli sitni dijelovi.

Nemojte prati rublje koje je označeno dase ne smije prati (simbol za održavanje).

Page 23: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

2. Odabir programa

23

Uključivanje perilice rublja Pritisnite tipku .

Odabir programa

A. Odabir programa pomoću regula-tora za odabir programa:

Zakrenite regulator za odabir progra-ma na željeni program.

Na zaslonu se prikazuje količina punjen-ja odgovarajućeg programa. Potom sezaslon prebacuje na osnovni prikaz.

B. Odabir programa pomoću regula-tora za odabir programa "Dodatniprogrami" i zaslona:

Zakrenite regulator za odabir progra-ma u položaj Dodatni programi.

Na zaslonu se prikazuje:

Dodirnite senzorsku tipku ili toli-ko puta, dok se na zaslonu ne pojaviželjeni program.

Potvrdite program senzorskom tip-kom OK.

Na zaslonu se prikazuje maksimalna ko-ličina punjenja odgovarajućeg progra-ma. Ovisno o odabranom programu pri-kazuju se unaprijed podešeni parametriprograma.

Page 24: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

3. Punjenje perilice rublja

24

Otvaranje vrata

Prihvatite rukom udubljenje i povucitevrata.

Prije no što u bubanj stavite rubljeprovjerite nalaze li se u njemu životin-je ili stvari.

Kod maksimalnog punjenja potrošnjaenergije i vode je najmanja u usporedbis količinom rublja. Prevelika količinarublja smanjuje učinak pranja i poveća-va gužvanje.

Rublje stavite u bubanj razdvojeno irastresito.

Komadi rublja različite veličine pobol-jšavaju učinak pranja i bolje se raspo-ređuju tijekom centrifugiranja.

Savjet: Pripazite na maksimalne količi-ne punjenja različitih programa pranja.Na zaslonu se kod odabira programaprikazuje uvijek odgovarajuća količinapunjenja.

Zatvaranje vrata

Pripazite da ne prikliještite komadrublja između vrata i brtve.

Zatvorite vrata laganim zamahom.

Page 25: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

4. Promjena postavki programa

25

Stupanj zaprljanjalagano zaprljano Ne vide se zaprljanja ni mrlje. Odjeća jenpr. pokupila mirise tijela.

normalno zaprljano Vide se zaprljanja i/ili nekoliko slabijihmrlja.

jako zaprljano Zaprljanja i/ili mrlje jasno se vide.

Savjet: Putem postavki možete uključitiunaprijed podešeni stupanj zaprljanja ilimožete odrediti upit o stupnju zaprljanja(poglavlje "Postavke", stavka "Stupanjzaprljanja").

Ako je uključen upit za stupanj zaprljan-ja, na zaslonu se prikazuje

Stupanj zaprljanja

Zaslon automatski prelazi na upit:

Normalno

Senzorskim tipkama i podesitestupanj zaprljanja i potvrdite senzors-kom tipkom OK.

Ovisno o odabranom stupnju zaprljanjamijenjaju se sljedeći parametri:

– kod stupnja zaprljanja Jako u nekimse programima automatski vrši pretp-ranje (pogledajte poglavlje "Opcije").

– prilagodba količine vode za ispiranje

– trajanje programa (kod slabijih zaprl-janja vrijeme se skraćuje)

U programu Brzi program 20 ne može-te birati stupanj zaprljanja. Brzi prog-ram 20 je predviđen za slabije zaprlja-no rublje.

Odabir temperature

Možete promijeniti predloženu tempe-raturu programa pranja.

Pritisnite tipku Temperatura.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

Temperatura

Senzorskim tipkama i podesiteželjenu temperaturu i potvrdite senz-orskom tipkom OK.

Page 26: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

4. Promjena postavki programa

26

Odabir broja okretaja

Možete promijeniti predloženi broj ok-retaja centrifuge programa pranja.

Pritisnite tipku Broj okretaja.

Na zaslonu se prikazuje poruka:

Senzorskim tipkama i podesiteželjeni broj okretaja centrifuge tepotvrdite senzorskom tipkom OK.

Odabir opcija

Pritisnite tipku željene opcije.

Indikator tipke svijetli.

Ne mogu se odabrati sve opcije kodsvih programa pranja. Ako opciju nemožete odabrati, onda ista nije dopuš-tena za program pranja (pogledajtepoglavlje "Opcije").

Podešavanje odgode početkaprogramaOdgodom se početak programa možeodgoditi između 15 minuta i 24 sata. Ta-ko npr. možete iskoristiti povoljne tarifeelektrične energije (pogledajte poglavlje"Odgoda početka programa").

Page 27: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

5. Dodavanje sredstva za pranje

27

Perilica rublja Vam nudi različite moguć-nosti doziranja sredstava za pranje.

Ladica za doziranje sredstavaza pranjePremalo sredstva za pranje uzrokuje:

– nedovoljno pranje rublja, a rublje svremenom postaje sivo i tvrdo.

– nastanak masnih nakupina na rublju.

– taloženje kamenca na grijaču.

Previše sredstva za pranje uzrokuje:

– prekomjerno stvaranje pjene, čime sesmanjuje mehaničko djelovanje i uči-nak pranja, ispiranja i centrifugiranja.

– veću potrošnju vode jer se automats-ki dodaje još jedno ispiranje.

– veće opterećenje okoliša.

Izvucite ladicu za doziranje i stavitesredstvo za pranje u pretince.

Sredstvo za pretpranje (preporučuje sepodijeliti ukupnu količinu sredstva zapranje: ⅓ u pretinac i ⅔ u pretinac)

Sredstvo za glavno pranje

/Omekšivač, sredstvo za održavanje ob-lika, tekuća štirka i kapsula

Ostale informacije o sredstvima zapranje i njihovom doziranju potražite upoglavlju "Sredstva za pranje".

Page 28: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

5. Dodavanje sredstva za pranje

28

Doziranje kapsulomPostoje kapsule s tri različita sadržaja:

= Sredstva za njegu tkanina(npr.omekšivač, sredstvo zaimpregnaciju)

= Aditivi (npr. pojačivač deter-dženta)

= Sredstvo za pranje (samo zaglavno pranje)

Jedna kapsula sadrži uvijek točnu ko-ličinu za jedno pranje.

Kapsule možete naručiti putem Miele in-ternet trgovine (shop.miele.hr), u Mieleservisu i kod Vašeg Miele prodavača.

Kapsule čuvajte izvan dosegadjece.

Uključivanje doziranja kapsu-lom Dodirnite senzorsku tipku Cap .

Na zaslonu se prikazuje prva vrsta kap-sula koju možete odabrati uz program.

Cap

Senzorskim tipkama i podesiteželjenu vrstu kapsule i potvrdite senz-orskom tipkom OK.

Umetnite kapsulu Otvorite ladicu za doziranje.

Otvorite poklopac pretinca /.

Čvrsto pritisnite kapsulu.

Page 29: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

5. Dodavanje sredstva za pranje

29

Zatvorite poklopac i dobro ga pritisni-te.

Zatvorite ladicu za doziranje.

Umetanjem kapsule u ladicu zadoziranje ista se otvara. Ako se kap-sula neiskorištena izvadi iz ladice zadoziranje, kapsula može iscuriti.Kapsulu bacite i nemojte ponovnokoristiti.

Sadržaj pojedine vrste kapsule dodajese za vrijeme programa pranja u odgo-varajućem trenutku.

Dovod vode u pretinac regulira se pridoziranju kapsulom isključivo putemkapsule.Pri korištenju kapsula ne smije se do-davati omekšivač u pretinac .

Nakon završetka programa pranja uk-lonite praznu kapsulu.

Iz tehničkih razloga ostaje mala količi-na vode u kapsuli.

Isključivanje/promjenadoziranja kapsulom Dodirnite senzorsku tipku Cap i

slijedite upute na zaslonu.

Page 30: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

6. Pokretanje programa - završetak programa

30

Pokretanje programa Pritisnite tipku Start/Stop koja treperi.

Vrata se zaključavaju (prepoznaje se posimbolu na zaslonu) i pokreće seodabrani program pranja.

Ako je odabrana odgoda početka prog-rama, vrijeme se prikazuje na zaslonu.Po isteku vremena odgode početkaprograma ili odmah nakon pokretanjana zaslonu se prikazuje očekivano tra-janje programa.

Dodatno se na zaslonu prikazuje tijekprograma. Perilica rublja Vas obavješta-va koja je faza programa trenutno u tije-ku.

Završetak programaZa vrijeme zaštite od gužvanja vrata suzaključana i na zaslonu se naizmjeničnoprikazuje:

Zašt. od guž./završ.

i

Pritisnite tipku Stop

Pritisnite tipku Start/Stop. Vrata se ot-ključavaju.

Otvorite vrata povlačenjem.

Izvadite rublje.

Komadi rublja koje niste izvadili izperilice mogli bi se skupiti kod slje-dećeg pranja ili obojiti neko drugorublje.Nemojte zaboraviti rublje u bubnju!

Provjerite da li se na brtvi vrata nalazestrani predmeti.

Savjet: Vrata ostavite malo otvorenakako bi se bubanj mogao osušiti.

Isključite perilicu rublja tipkom .

Uklonite potrošenu kapsulu, ako steistu koristili, iz ladice za doziranje.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva zapranje ostavite malo otvorenu kako bise mogla osušiti.

Page 31: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Centrifugiranje

31

Broj okretaja završne centrifu-ge

Program okr/min

Pamuk 1400

Jednostavno za održavanje 1200

Osjetljivo rublje 900

Vuna 1200*

Svila 600*

Automatski program plus 1400

Popluni od perja 1200

Outdoor 800

Impregnacija 1000

Sportska odjeća 1200

Samo ispiranje/štirkanje 1400*

Čišćenje perilice 900

QuickPowerWash 1400*

Brzi program 20 1200

Košulje 900

Tamno rublje/Traper 1200

Ispumpavanje/centrifugiranje 1400

Broj okretaja završne centrifu-ge u programu pranjaKod odabira programa na zaslonu seuvijek prikazuje optimalni broj okretajacentrifuge za program pranja. Kod prog-rama pranja označenih s * u tablici, op-timalni broj okretaja ne odgovara maksi-malnom broju okretaja.

Moguće je smanjenje broja okretajazavršne centrifuge.

Ne možete odabrati veći broj okretajazavršne centrifuge od one maksimalnenavedene u tablici.

Centrifugiranje između ispiran-jaRublje se centrifugira nakon glavnogpranja i između ispiranja. Smanjivanjembroja okretaja završne centrifuge sman-juje se i broj okretaja centrifuge izmeđuispiranja. Kod programa Pamuk i brojaokretaja manjeg od 700 okr./min, doda-je se još jedno ispiranje.

Page 32: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Centrifugiranje

32

Isključivanje završne centrifu-ge (Prekid nakon ispiranja) Tipkom Broj okretaja odaberite pos-

tavku (Prekid nakon ispiranja).Rublje ostaje u vodi nakon zadnjegispiranja. Time se smanjuje gužvanjeako se rublje neće odmah izvaditi izbubnja nakon završetka programa.

– Završno centrifugiranje:Perilica rublja nudi za centrifugiranjenajveći dopušteni broj okretaja.Možete odabrati niži broj okretaja.Pokrenite završno centrifugiranje pri-tiskom na tipku Start/Stop.

– Završiti program:Tipkom Broj okretaja odaberite pos-tavku 0 o/min (bez centrifuge) i pritis-nite tipku Start/Stop.

Voda se ispumpava.

Isključivanje centrifuge izmeđuispiranja i završne centrifuge Pritisnite tipku Broj okretaja.

Odaberite postavku 0 o/min.

Voda se ispumpava nakon zadnjeg ispi-ranja i aktivira zaštita od gužvanja.

Uz ovu postavku se kod nekih progra-ma provodi još jedno ispiranje.

Page 33: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Odgoda početka programa

33

Odgoda početka programa omogućujeodabir željenog vremena završetkaprograma. Početak programa može seodgoditi od 15 minuta do najviše 24 sa-ta. Tako možete iskoristiti povoljne tarifeelektrične energije.

Odabir Pritisnite tipku Odgoda početka prog-

rama.

Na pokazivaču se pojavljuje sljedeće:

Početak u h00 :00

Podesite sate senzorskim tipkama i i potvrdite senzorskom tipkom OK.

Na zaslonu se izmjenjuje:

Početak u h05: 00

Podesite minute senzorskim tipkama ili i potvrdite senzorskom tipkomOK.

Savjet: Kod trajnog držanja senzorsketipke ili slijedi automatsko brojanjei odbrojavanje vrijednosti.

Pokretanje Pritisnite tipku Start/Stop da se pok-

rene odgoda početka rada.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

Početak u h05: 00

Po isteku vremena pokreće se programpranja, a zaslon prikazuje vrijeme pranjai tijek programa.

IzmjenaOdgoda početka pranja može se bilokada promijeniti.

Pritisnite tipku Odgoda početka prog-rama.

Izmijeniti vrijeme Dodirnite senzorsku tipku OK.

Početak u h05 :29

Podesite sada željeno vrijeme.

Brisanje i izravno pokretanjeprograma pranja Pritisnite tipku Odgoda početka prog-

rama.

Izmijeniti vrijeme Dodirnite senzorsku tipku .

Odmah pokrenuti Dodirom na senzorsku tipku OK, iz-

ravno se pokreće program pranja.

Page 34: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Pregled programa

34

Pamuk 90°C do hladno maksimalno 8,0 kg

Predmet Majice, donje rublje, stolno rublje i sl. tekstil od pamuka, lana ili mi-ješanih vlakana

Savjet Postavke 60°/40°C razlikuju se od / po sljedećem:

– kratko trajanje programa

– duže vrijeme zadržavanja temperature

– bolja iskoristivost energije

Za posebne higijenske potrebe odaberite temperaturu od 60°C ilivišu.

Pamuk / maksimalno 8,0 kg

Predmet Normalno zaprljano pamučno rublje

Savjet – Ove su postavke najefikasnije za pranje pamučnog rublja obziromna potrošnju energije i vode.

– Kod je postignuta temperatura pranja niža je od 60°C, a sna-ga pranja odgovara programu Pamuk 60°C.

Napomena za ispitivačke institute:

Ispitni programi prema EN 60456 i označavanje energije sukladno odredbi1061/2010

Jednostavno za od-ržavanje

60°C do hladno maksimalno 4,0 kg

Predmet Tkanine od sintetike, miješanih vlakana ili pamuk za jednostavno od-ržavanje

Savjet Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog nagužvanje.

Page 35: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Pregled programa

35

Osjetljivo rublje 60°C do hladno maksimalno 3,0 kg

Predmet Za osjetljivo rublje od sintetike, miješanih vlakana, viskoze.

Zavjese za koje proizvođač dopušta strojno pranje.

Savjet – Često je potrebno odabrati program s pretpranjem za uklanjanje fi-ne prašine iz zavjesa. Odaberite stupanj zaprljanja Jako, kako biizvršili pretpranje.

– Kod rublja osjetljivog na gužvanje smanjite broj okretaja centrifu-ge.

Vuna 40°C do hladno maksimalno 2,0 kg

Predmet Tekstil od vune i mješavine vune

Savjet Pripazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivogna gužvanje.

Svila 30°C do hladno maksimalno 1,0 kg

Predmet Svila i rublje koje se pere ručno bez udjela vune

Savjet Osjetljive čarape i grudnjake perite u vrećici.

Automatski prog-ram plus

40°C do hladno maksimalno 6,0 kg

Predmet Šareno rublje za program Pamuk i Jednostavno za održavanje razvrs-tano po boji.

Savjet Kod svakog pranja postiže se najbolja njega rublja i učinak čišćenjaautomatskim podešavanjem parametara pranja (npr. razine vode, rit-ma pranja i profila centrifugiranja).

Page 36: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Pregled programa

36

Popluni od perja 60°C do hladno maksimalno 2,5 kg1 poplun od perja

2,20 m x 2,00 m

Predmet Popluni i jastuci punjeni perjem ili paperjem

Savjet – Prije pranje istisnite zrak iz rublja, kako bi spriječili nepotrebnostvaranja pjene. Za to stavite rublje u usku vreću za pranje ili za-vežite trakom koja se može prati.

– Pridržavajte se uputa s etikete za održavanje.

Outdoor 40°C do hladno maksimalno 2,5 kg

Predmet Funkcionalni tekstil, kao što su jakne i hlače za slobodno vrijeme odmembranskog tekstila kao što je Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® i sl.

Savjet – Spojite zatvarače na čičak i patent zatvarače.

– Nemojte dodavati omekšivač.

– Tekstil za slobodno vrijeme po potrebi se može naknadno obraditiprogramom Impregnacija. Impregnaciju ne preporučujemo nakonsvakog pranja.

Impregnacija 40°C maksimalno 2,5 kg

Predmet Za naknadnu obradu mikrovlakana, skijaške odjeće ili stolnog rubljaod pretežno sintetičkih vlakana za postizanje otpornosti na vodu izaprljanja.

Savjet – Rublje treba biti svježe oprano i centrifugirano ili osušeno.

– Optimalan učinak postiže se naknadnom termičkom obradom:sušenjem u sušilici ili glačanjem.

Page 37: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Pregled programa

37

Sportska odjeća 60°C do hladno maksimalno 3,0 kg

Predmet Odjeća za sport i fitnes, kao što su trikoi i hlače, sportsko rublje odmikrovlakana i flis.

Savjet – Nemojte dodavati omekšivač.

– Pridržavajte se uputa proizvođača s oznake za održavanje.

Samo ispiranje/štirkanje maksimalno 8,0 kg

Artikl – Za ispiranje ručno opranog rublja

– Stolnjaci, salvete i profesionalna odjeća koju treba štirkati

Savjet – Pripazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivogna gužvanje.

– Rublje za štirkanje mora biti svježe oprano, bez dodavanja omekši-vača.

– Posebno dobar rezultat ispiranja s dva ispiranja postiže se aktiva-cijom opcije Više vode.

Čišćenje perilice 75°C bez punjenja

Zbog čestog pranja na nižim temperaturama postoji opasnost od stvaranja klicau perilici rublja.

Čišćenjem perilice rublja bitno se smanjuje količina klica, gljiva i biofilma, te sesprječava nastanak neugodnih mirisa.

Savjet – Optimalan rezultat postići ćete korištenjem Miele sredstva začišćenje perilica. Alternativno možete upotrijebiti praškasto univer-zalno sredstvo za pranje.

– Sredstvo za čišćenje perilice ili univerzalno sredstvo za pranjedozirajte izravno u bubanj.

– U perilicu ne stavljajte rublje. Čišćenje se vrši s praznim bubnjem.

Page 38: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Pregled programa

38

QuickPowerWash 60°C – 40°C maksimalno 5,0 kg

Artikl Za lagano ili obično zaprljano rublje koje se može prati u programuPamuk

Savjet Rublje se posebnim ovlaživanjem i posebnim ritmom pranja poseb-no brzo i detaljno pere.

Brzi program 20 40°C do hladno maksimalno 3,5 kg

Predmet Pamučno rublje za jednostavno održavanje koje je kratko nošeno ilije jako malo zaprljano.

Savjet Opcija Kratko se automatski aktivira.

Košulje 60°C do hladno maksimalno 1,0 kg/2,0 kg

Artikl Košulje i bluze od pamuka i miješanih vlakana

Savjet – Ovisno o zaprljanju, prethodno obradite ovratnike i manžete.

– Za košulje i bluze od svile koristite program Svila .

– Ako je podešeni posebni program Predglačanje/Ravnanje iskl-jučen, maksimalna količina punjenja povećava se na 2,0 kg.

Tamno rublje/Traper 60°C do hladno maksimalno 3,0 kg

Predmet Crno i tamno rublje od pamuka, miješanih vlakana i trapera

Savjet – Perite preokrenuto.

– Traper često pušta boju kod prvog pranja. Zato svijetlo i tamnorublje perite odvojeno.

Ispumpavanje/centrifugiranje maksimalno 8,0 kg

Savjet – Samo ispumpavanje: broj okretaja podesite na 0 U/min.

– Imajte u vidu podešeni broj okretaja.

Page 39: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Opcije

39

Odabir ili poništavanje opcija vrši se po-moću odgovarajućih tipki i zaslona.

Pritisnite tipku željene opcije.

Odgovarajuća tipka svijetli.

Ne mogu se odabrati sve opcije uz sva-ki program pranja.

Ako se opcija ne može odabrati, značida nije dopuštena za odabrani programpranja.

ProgramManagerProgramManager nudi mogućnost prila-gođavanja programa pranja premaVašim zahtjevima.

Intenzivno

Za posebno jako zaprljano i otpornorublje. Pojačanom mehanikom pranja ikorištenjem više energije za grijanje, po-većava se učinak pranja.

ECO

Potrošnja energije se smanjuje kod is-tog učinka pranja. Navedeno se postižeproduživanjem vremena pranja i istovre-menim smanjivanjem odabrane tempe-rature pranja.

Posebno nježno

Mehanika pranja se smanjuje, kako bise smanjilo gužvanje.

Posebno tiho

Buka koju stvara perilica se smanjuje.Koristite funkciju ako želite prati ponoći. Opcija "Prekid nakon ispiranja" seaktivira i produžuje se trajanje progra-ma.

AllergoWash

Kod povećanih higijenskih zahtjeva pripranju. Povećanom potrošnjom energijeprodužuje se vrijeme zadržavanja tem-perature i povećanim korištenjem vodepojačava se učinak ispiranja.

Uz svaki program nije moguće odab-rati sve mogućnosti ProgramManage-ra. Pregled se nalazi u tablici "Pregledprograma pranja - ProgramManager".

Page 40: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Opcije

40

Predglačanje Kako bi se smanjilo gužvanje na krajuprograma rublje se poravnava parom.Za optimalni rezultat smanjite maksi-malnu količinu punjenja za 50%. Obrati-te pažnju na podatke na zaslonu. Manjekoličine punjenja daju bolji rezultat.

Gornje rublje mora biti prikladno zasušenje u sušilici i mora se moćiglačati .

KratkoZa rublje s lakim zaprljanjima bez vidlji-vih mrlja.

Skraćuje se vrijeme pranja.

Više vodePovećava se razina vode kod pranja iispiranja, a u programu "Samo ispiranje/Štirkanje" vrši se još jedno ispiranje.

Možete odabrati druge funkcije za tipkuViše vode, kao opisano u poglavlju"Postavke".

MrljeZa rublje s mrljama možete odabrati 7različitih vrsta mrlja. Program pranja seprilagođava mrljama. Moguće je odab-rati jednu vrstu mrlja po pranju.

Page 41: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Opcije

41

Pregled programa pranja - ProgramManagerKod programa koji ovdje nisu navedeni, nije moguće odabrati ProgramManager.

Inte

nziv

no

EC

O

Pose

bno

njež

no

Pose

bno

tiho

Alle

rgo

Was

h

Pamuk X X X X X

Jednostavno za održavanje X X X X X

Osjetljivo rublje X X X X X

Vuna – – – X –

Svila – – – X –

Automatski program plus X X X X X

Popluni od perja X X X – X

Outdoor X X X X X

Impregnacija – – – X –

Sportska odjeća X X X X X

Samo ispiranje/štirkanje – – – X –

Brzi program 20 – – – X –

Košulje X X X X X

Tamno rublje/Traper X X X X X

X = moguće odabrati

– = nije moguće odabrati

Page 42: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Opcije

42

Uz programe se mogu odabrati sljedeće opcijeKod programa koji ovdje nisu navedeni, nije moguće odabrati nijednu od ovih op-cija.

Pre

tpra

nje1)

Pre

dgla

čanj

e

Kra

tko

Voda

plu

s

Mrlj

e

Pamuk X X X X X

Jednostavno za održavanje X X X X X

Osjetljivo rublje X X X X X

Automatski program plus X X – – X

Popluni od perja X – – X –

Outdoor X – X X X

Sportska odjeća X – X X X

Samo ispiranje/štirkanje – – – X –

QuickPowerWash – X – X –

Brzi program 20 – X X2) – –

Košulje X X2) X X X

Tamno rublje/Traper X X X X X

X = moguće odabrati

– = nije moguće odabrati1) = automatski uključeno kod odabira stupnja zaprljanja rublja Jako

2) = moguće izbrisati

Page 43: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Simboli za održavanje

43

Korištenje

Stupnjevi u kadi označavaju maksi-malnu temperaturu na kojoj se artiklsmije prati.

normalna mehanička obrada

nježna mehanička obrada

vrlo nježna mehanička obrada

ručno pranje

ne smije se prati

Primjeri za odabir programa

Program Simboli za održa-vanje

Pamuk

Jednostavno zaodržavanje

Osjetljivo rublje

Vuna

Svila

Brzi program 20

Automatskiprogram plus

Sušenje

Točke označavaju temperaturu

normalna temperatura

smanjena temperatura

nije prikladno za strojno sušenje

Glačanje i strojno glačanje

Točke označavaju raspon temperature

oko 200°C

oko 150°C

oko 110°C

Glačanje s parom može uzroko-vati nepopravljivu štetu

ne glačati/strojno glačati

Profesionalno čišćenje

Čišćenje kemijskim otapalima.Slova označavaju sredstva začišćenje.

Mokro čišćenje

Ne smije se kemijski čistiti

Izbjeljivanje

dozvoljeno je svako oksidacijs-ko sredstvo za izbjeljivanje

dozvoljena su samo sredstva skisikom

ne izbjeljivati

Page 44: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Tijek programa

44

Glavno pranje Ispiranje Centri-fugiranjeRazina

vodeRitampranja

Razinavode

Ispiranja

Pamuk 2-51)2)3)

Jednostavno zaodržavanje

2-42)3)

Osjetljivo rublje 2-42)3)

Vuna 2

Svila 2

Automatski programplus

2-42)3)

Popluni od perja 3-43)

Outdoor 3-43)

Impregnacija – 1

Sportska odjeća 2-33)

Samo ispiranje/štirkanje

0-15)

Čišćenje perilice 3

QuickPowerWash 2

Brzi program 20 1

Košulje 3-43)

Tamno rublje/Traper 3-52)3)

Ispumpavanje/centrifugiranje

– – – –

Legenda se nalazi na sljedećoj stranici.

Page 45: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Tijek programa

45

= niža razina vode

= srednja razina vode

= visoka razina vode

= intenzivni ritam

= normalan ritam

= osjetljivi ritam

= njišući ritam

= ritam ručnog pranja

= provodi se

– = ne provodi se

Perilica rublja je opremljena potpunoelektroničkim upravljanjem s automat-skim određivanjem količine rublja. Perili-ca rublja sama određuje potrebnu pot-rošnju vode na temelju količine rublja isposobnosti upijanja uloženog rublja.

Ovdje prikazani tijek programa uvijek seodnosi na osnovni program s maksimal-nom količinom rublja.

Zaslon perilice rublja u svakom trenutkutijekom programa pokazuje koji prog-ramski korak je postignut.

Posebnosti u tijeku programaZaštita od gužvanja:Bubanj se okreće još 30 minuta nakonzavršetka programa kako bi se smanjilogužvanje.Iznimka: U programima Vuna i Svila ne-ma zaštite od gužvanja.Perilica rublja se može otvoriti u svakomtrenutku.1) Kada je odabrana temperatura od

60°C i više, kao i pri temperaturamaod i vrše se 2 ispiranja.Kada je odabrana temperatura niža od60°C provode se 3 ispiranja.

2) Dodatno ispiranje provodi se:

– ako je u bubnju prevelika količina pje-ne

– ako je odabran broj okretaja centrifu-ge ispod 700 okr./min

3) Dodatno ispiranje provodi se:

– Odabir opcije Više vode, kada je uPostavkama aktiviran odabir Dodatnoispiranje nakon pranja ili Voda + i do-datno ispiranje nakon pranja.

4) Početno centrifugiranje: Prije pranjaizvodi se početno centrifugiranje kakobi se istisnuo zrak iz pernatog jastuka.Nakon toga utječe voda za glavnopranje preko komore

5) Dodatni postupak ispiranja vrši se:pri odabiru opcije Više vode.

Page 46: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Tijek programa

46

Pamuk i jednostavno za održa-vanjePostupak pranja PowerWash 2.0, koji jerazvio Miele, upotrebljava se u progra-mu pranja Pamuk sa manjim i srednjimkoličinama punjenja te u programupranja Jednostavno za održavanje.

Način rada

Kod uobičajenog postupka pranja perese s više vode no što rublje može upiti.Ta se ukupna količina vode mora zagri-jati.

S postupkom pranja PowerWash 2.0pere se sa samo malo više vode no štorublje može upiti. Voda koju rublje nijeupilo, zagrijava bubanj i rublje te sekonstantno ponovno vraća i prska porublju. Uslijed toga je smanjena pot-rošnja energije.

Aktivacija

Na početku programa pranja perilicapokazuje količinu punjenja. PostupakPowerWash 2.0 se aktivira automatskiukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– manja do srednja količina punjenja uprogramu Pamuk i u programu Jed-nostavno za održavanje.

– odabrana temperatura ne smije bitiviša od 60°C.

– odabrani broj okretaja završne centri-fuge ne smije biti manji od 600 okr./min.

– za glavno pranje (, ) nije odabra-no doziranje kapsulama.

Funkcija PowerWash 2.0 ne aktivirakod odabira nekih opcija (primjericePretpranje, Više vode)

Posebnosti

– Faza navlaživanjaKod početka programa pranja perilicarublja centrifugira nekoliko puta. Kodcentrifugiranja se iscentrifugirana vo-da ponovno raspršuje u rublje, kakobi se postiglo optimalno navlaživanjerublja.

Na kraju faze navlaživanja se postavl-ja optimalna razina vode. Perilicarublja u slučaju potrebe ispumpavavodu i ubacuje nešto svježe vode.

– Šumovi u fazi grijanjaKod zagrijavanja rublja i bubnja možedoći do neobičnih šumova (grgotan-ja).

– Primjena sredstva za pranjePazite na pravilno doziranje sredstvaza pranje (manje količine punjenja).

Page 47: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Promjena tijeka programa

47

PrekidProgram pranja možete prekinuti u sva-kom trenutku nakon pokretanja.

Pritisnite tipku Start/Stop.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

Prekinuti program Dodirnite senzorsku tipku OK.

Perilica rublja ispumpava lužinu. Nazaslonu se prikazuje sljedeće:

Program prekinut

Otvorite vrata povlačenjem.

Izvadite rublje.

Ako želite odabrati drugi program

Zatvorite vrata.

Odaberite željeni program.

Eventualno dodajte sredstvo za pran-je u ladicu za doziranje.

Pritisnite tipku Start/Stop.

Novi se program pokreće.

Prekid rada Isključite perilicu rublja tipkom .

Za nastavak ponovno uključite perili-cu rublja tipkom .

Izmjena

Program

Promjena nije moguća nakon pokretan-ja programa.

Temperatura

Promjena je moguća unutar prvih petminuta, osim u programu Pamuk.

Pritisnite tipku Temperatura.

Senzorskim tipkama , i OK pro-mijenite temperaturu.

Broj okretaja centrifuge

Promjena je moguća do početka zav-ršnog centrifugiranja.

Pritisnite tipku Broj okretaja.

Senzorskim tipkama , i OK pro-mijenite broj okretaja centrifuge.

Opcije

Do pet minuta nakon pokretanja progra-ma mogu se odabrati ili poništiti opcijeKratko i Više vode.

Savjet: Zaštita za djecu sprječava izm-jenu ili prekid programa.

Page 48: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Promjena tijeka programa

48

Dodavanje/vađenje rublja Pritisnite tipku Start/Stop.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

Prekinuti program Pomaknite popis senzorskim tipkama

ili na:

Naknad. umet. rublja Dodirnite senzorsku tipku OK.

Ako se na zaslonu ne prikaže poruka,dodavanje rublja nije moguće.

Program pranja se zaustavlja i vrata seotključavaju.

Otvorite vrata povlačenjem.

Dodajte ili izvadite željeno rublje.

Zatvorite vrata.

Pritisnite tipku Start/Stop.

Program pranja se nastavlja.

Obratite pažnju:

Nakon pokretanja programa perilicarublja više ne može utvrditi promjenukoličine rublja.

Nakon dodavanja ili vađenja rublja uvi-jek se polazi od maksimalne količinepunjenja.

Vrata se ne mogu otvoriti:

– ako je temperatura lužine iznad 55°C.

– ako je prekoračena određena razinavode.

– ako je postignut programski korakCentrifugiranje.

Ako u gore navedenim okolnostima želi-te otvoriti vrata, morate prekinuti prog-rama.

Ako je temperature u bubnju iznad55°C ostaje brava vrata aktivna. Teknakon opadanja temperature ispod55°C zaključavanje vrata se deaktivira.

Page 49: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Promjena tijeka programa

49

Zaštita za djecu

Zaštita za djecu sprječava da se zavrijeme programa pranja ne mogu pro-mijeniti temperatura, broj okretaja iliopcije.

Aktivacija zaštite za djecu

Pritisnite tipku Start/Stop.

Na zaslonu se prikazuje sljedeće:

Prekinuti program Pomaknite popis senzorskim tipkama

ili na:

Uklj. zaštit. za djecu

Dodirnite senzorsku tipku OK.

Deaktivacija zaštitu za djecu

Postupite kao kod uključivanja zaštiteza djece.

Na zaslonu se prikazuje:

Isklj. zaštit. za djecu

Dodirnite senzorsku tipku OK.

Sada je funkcija zaštite za djecu deakti-virana.

Page 50: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sredstvo za pranje

50

Odgovarajuće sredstvo zapranjeMožete upotrebljavati sva sredstva zapranje koja su prikladna za uporabu uperilicama rublja. Savjeti za uporabu idoziranje nalaze se na ambalaži sredst-va za pranje.

Doziranje ovisi o:– stupnju zaprljanja rublja

– količini rublja

– tvrdoći vode

Ako ne znate tvrdoću vode, raspitajte sekod tvrtke za vodoopskrbu.

Sredstvo za omekšavanje vodeKod raspona tvrdoće vode II i III, može-te dodati sredstvo za omekšavanje vo-de kako biste uštedjeli sredstvo zapranje. Pravilno doziranje je navedenona ambalaži. Dodajte prvo sredstvo zapranje, a zatim sredstvo za omekšavan-je vode.

Sredstvo za pranje možete dozirati kaokod raspona tvrdoće I.

Tvrdoća vode

Raspontvrdoće

Ukupnatvrdoća u mmol/l

Njemačkatvrdoća °d

Meka (I) 0 – 1,5 0 – 8,4

Srednja (II) 1,5 – 2,5 8,4 – 14

Tvrda (III) preko 2,5 preko 14

Mjerica za doziranjeZa doziranje sredstva za pranje koristiteod proizvođača pripremljenu mjericu zadoziranje (kuglu za doziranje), posebiceprilikom doziranja tekućih sredstva zapranje.

Pakiranja za ponovno punjenjePrilikom kupovine sredstva za pranje pomogućnosti koristite pakiranja za po-novno punjenje čime se brinete o zaštitiokoliša.

Uporaba tekućih sredstva zapranje pri pretpranjuNije moguća uporaba tekućeg sredstvau glavnom pranju pri aktiviranom pretp-ranju.

Za glavno pranje koristite praškastosredstvo za pranje.

Sredstva za naknadnu njegurubljaOmekšivači rublju daju mekoću i smanjuju statičkonabijanje tijekom strojnog sušenja.

Sredstva za održavanje oblika su sintetičke štirke i daju rublju čvrs-toću.

Štirka rublju daje krutost i punoću.

Page 51: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sredstvo za pranje

51

Preporučujemo Miele sredstvo za pranjeMiele sredstvo za pranje razvila je tvrtka Miele specijalno za Miele perilice rublja.Miele sredstvo za pranje možete naručiti na internet stranici shop.miele.hr ili proiz-vode možete kupiti u Miele servisu i kod svog Miele prodavača.

MieleUltraWhite

MieleUltraColor

MieleCap

MieleCap

MieleCap

Pamuk – Jednostavno zaodržavanje

– –

Osjetljivo rublje – , , –

Vuna – – , – –

Svila – – – –

Automatski program plus – – Popluni od perja – – – –

Outdoor – – – –

Impregnacija – – – –

Sportska odjeća – – – –

Samo ispiranje/štirkanje –/– –/– –/– /– –/–

QuickPowerWash – – –

Brzi program 20 – – –

Košulje – Tamno rublje/Traper – – –

Preporučljivo Sport SilkCare

– Nije preporučljivo Perje Omekšivač

Outdoor Impregnacija

WoolCare Booster

Page 52: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sredstvo za pranje

52

Sredstvo za pranje preporučeno je u skladu s direktivom(EU) br. 1015/2010Preporuke se odnose na raspon temperature koji je prikazan u poglavlju "Pregledprograma".

Univerzalno Za šareno Za osjetljivo ivunu

Posebno

sredstvo za pranje

Pamuk – –

Jednostavno zaodržavanje

– – –

Osjetljivo rublje – – –

Vuna – –

Svila – –

Automatski program plus – – –

Popluni od perja – –

Outdoor – –

Sportska odjeća – –

Čišćenje perilice 2) – –

QuickPowerWash – –

Brzi program 20 – 1) – –

Košulje – –

Tamno rublje/ Traper – 1) –

Preporučljivo 1) Tekuće sredstvo za pranje

– Nije preporučljivo 2) Praškasto sredstvo za pranje

Page 53: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Sredstvo za pranje

53

Omekšivač, sredstvo za održa-vanje oblika ili tekuća štirka nakraju programa pranja

Napunite omekšivač, sredstvo za od-ržavanje oblika ili tekuću štirku u pre-tinac ili umetnite odgovarajućukapsulu. Pripazite na maksimalnurazinu punjenja.

Sredstvo će se uzeti tijekom zadnjegispiranja. Nakon završetka programa upretincu ostaje manja količina vode.

Štirka može zalijepiti usisnu cijevči-cu.Nakon višekratnog automatskog do-davanja štirke očistite pretinac zadoziranje, posebno usisnu cjevčicu.

Zasebno dodavanje omekšivača,sredstva za održavanje oblika ili štir-ke

Štirka mora biti pripremljena premauputama na pakiranju.

Savjet: Kod pranja s omekšivačem akti-virajte opciju Više vode.

Napunite omekšivač u pretinac ilistavite kapsulu.

Tekuće sredstvo za štirkanje/održa-vanje oblika napunite u pretinac ipraškasto ili gusto tekuće sredstvo zaštirkanje/održavanje oblika u pretinac.

Odaberite program Samo ispiranje/štirkanje.

Ako je potrebno korigirajte broj okre-taja centrifuge.

Ako koristite kapsulu, aktivirajte senz-orsku tipku Cap .

Pritisnite tipku Start/Stop.

Uklanjanje boje/bojanje

Sredstva za uklanjanje boje mo-gu dovesti do korozije u perilici rubl-ja.U perilici nemojte upotrebljavatisredstva za uklanjanje boje.

Bojanje u perilici rublja je dozvoljeno sa-mo bojama prikladnim za uporabu ukućanstvu. Korištena sol za bojanjemože kod dugotrajne primjene načetinehrđajući čelik. Strogo se pridržavajteuputa koje navodi proizvođač sredstvaza bojanje.

Kod bojanja obvezno odaberiteopciju Više vode.

Page 54: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Čišćenje i održavanje

54

Čišćenje bubnja (informacija o higijeni)Kod pranja na niskim temperaturama i/iliuporabe tekućeg sredstva za pranje,postoji opasnost od rasta klica i nastan-ka neugodnih mirisa u perilici rublja. Pe-rilicu rublja čistite pomoću programaČišćenje perilice. Postupak treba izvršitinajkasnije nakon što se na zaslonu pri-kaže poruka Hygiene Info.

Čišćenje kućišta i upravljačkeploče

Odspojite utikač iz utičnice priječišćenja i održavanja.

Ni u kom slučaju nemojte prskatiperilicu rublja vodom iz crijeva.

Kućište i upravljačku ploču čistite bla-gim sredstvima za čišćenje ili sapuni-com i jedno i drugo osušite mekomkrpom.

Bubanj čistite prikladnim sredstvomza čišćenje nehrđajućeg čelika.

Nemojte upotrebljavati sredstvakoja sadrže otapala, abrazivna sred-stva, univerzalna ili sredstva začišćenje stakla! Ona mogu oštetitiplastične površine i druge dijelove.

Čišćenje ladice za doziranje

Korištenje nižih temperatura i tekućihsredstava za pranje pogoduje stvaran-ju klica u ladici za doziranje.

Iz higijenskih razloga redovito čistiteladicu za doziranje.

Izvucite ladicu za doziranje do kudaide, pritisnite tipku za oslobađanje iizvucite ladicu za doziranje do kraja.

Očistite ladicu za doziranje toplomvodom.

Page 55: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Čišćenje i održavanje

55

Čišćenje usisne cjevčice i kanala

Posebno temeljito očistite usisnu cje-včicu nakon višekratne uporabe te-kuće štirke. Tekuća štirka uzrokujesljepljivanje.

Očistite usisnu cjevčicu.

1. Izvucite usisnu cjevčicu iz pretinca i operite tekućom toplom vodom. Ta-kođer očistite otvor na koji se stavljausisna cjevčica.

2. Vratite usisnu cjevčicu na mjesto.

Toplom vodom i četkom očistite kanalza prolaz omekšivača.

Čišćenje ležišta ladice za doziranje

Pomoću četke za boce uklonite ostat-ke sredstava za pranje i naslage ka-menca sa sapnica u ležištu ladice zadoziranje.

Ponovno umetnite ladicu za doziranje.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva zapranje ostavite malo otvorenu kako bise mogla osušiti.

Page 56: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Čišćenje i održavanje

56

Čišćenje sita u dovodu vodePerilica rublja ima dva sita za zaštitudovodnog ventila. Ta dva sita trebalibiste provjeravati svakih šest mjeseci.Ako su prekidi u dovodu vode česti,potrebno je to učiniti češće.

Čišćenje sita u crijevu za dovod vode

Zatvorite slavinu za vodu.

Odvrnite dovodno crijevo sa slavine.

Izvucite gumenu brtvu 1 iz priključnematice.

Prečku na plastičnom situ 2 prihvatitepomoću šiljatih kliješta i izvucite sito.

Očistite sito.

Sastavljanje se vrši obrnutim redosli-jedom.

Čišćenje sita u uvodnom nastavkuventila za dotok vode

Oprezno kliještima odvrnite rebrastuplastičnu maticu s dovodnog nastav-ka.

Izvadite sito pomoću šiljatih kliještaza prečku.

Očistite sito.

Sastavljanje se vrši obrnutim redosli-jedom.

Nakon čišćenja slavinu lagano otvori-te i provjerite jesu li vijci nakončišćenja dobro pritegnuti. Ako curivoda, još malo zategnite vijke.

Sita za zaštitu od zaprljanja morateponovno ugraditi nakon čišćenja.

Page 57: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

57

Pomoć prilikom smetnjiVećinu smetnji i grešaka koje se mogu pojaviti u svakodnevnoj uporabi možete uk-loniti sami. U većini slučajeva tako ćete uštedjeti novac i vrijeme jer ne morate po-zivati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i prona-laženju njihovog rješenja. Pri tome imajte na umu:

Popravke električnih uređaja smije vršiti samo stručno ovlašteno osoblje.Zbog nestručnih popravaka mogu nastati velike opasnosti za korisnika.

Nekoliko napomena na zaslonu imaju više redova i možete ih dodirom na senzor-ske tipke ili u potpunosti pročitati.

Program pranja se ne može pokrenuti

Problem Uzrok i rješenje

Pokazivač je isključen ine svijetli indikator tip-ke Stop/Start.

Perilica nema napajanja. Provjerite je li utikač utaknut u utičnicu. Provjerite je li osigurač u redu.

Perilica rublja se automatski isključila kako bi se šted-jela energija. Ponovno isključite perilicu rublja tipkom .

Na pokazivaču se tražiunos PIN koda.

Aktiviran je PIN kôd. Unesite PIN-kod i potvrdite unos. Ako ne želite

unositi PIN-kod kod sljedećeg uključivanja, iskl-jučite funkciju PIN-koda.

Zaslon javlja: Servis Zaključav. vra-ta

Vrata nisu zatvorena. Vrata nisu ispravno zatvorena. Ponovno zatvorite vrata. Još jednom pokrenite program.

Ako se ponovi dojava greške, obratite se servisu.

Page 58: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

58

Zaslon dojavljuje sljedeću grešku i program je prekinut

Poruka Uzrok i rješenje

Odvod vode Pogle-dajte

Odvod vode je blokiran ili otežan.Odvodno crijevo je postavljeno previsoko. Očistite filtar za lužinu i pumpu za lužinu. Najveća visina pumpanja je 1 m.

Dovod vode Pogle-dajte

Dovod vode je zatvoren ili otežan. Provjerite je li slavina za vodu do kraja otvorena. Provjerite je li dovodno crijevo presavijeno. Provjerite je li tlak vode prenizak.

Sito na dovodu vode začepljeno je. Očistite sito.

Waterproof Servis Reagirao je sustav za zaštitu od izlijevanja vode. Zatvorite slavinu za vodu. Nazovite servis.

Servis greška F Došlo je do kvara. Isključite perilicu rublja iz električne mreže na način

da mrežni utikač izvučete iz utičnice ili isključiteosigurač kućne instalacije.

Pričekajte barem dvije minute prije no što perilicurublja ponovo priključite na električnu mrežu.

Ponovo uključite perilicu rublja. Još jednom pokrenite program.

Ako se ponovi dojava greške, nazovite servis.

Za isključivanje dojave greške: Isključite perilicu pritiskom na tipku .

Page 59: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

59

Po završetku programa na zaslonu se prikazuje poruka

Poruka Uzrok i rješenje

Provjerite doziranje Tijekom pranja je nastalo previše pjene. Kod sljedećeg pranja dozirajte manju količinu sred-

stva za pranje i pridržavajte se preporuka s amba-laže sredstva.

Hygiene Info Već dulje vremena nije se pokretao program s tempe-raturom iznad 60°C. Za sprječavanje rasta klica i stvaranja neugodnih

mirisa u perilici rublja pokrenite program Čišćenjeperilice i upotrijebite Miele sredstvo za čišćenjeperilica ili univerzalno sredstvo za pranje u prašku.

Provj. filtar + mlaz. Pumpe su onečišćene. Očistite pumpe kao u poglavlju "Što učiniti

ako . . .", odlomak "Otvaranje vrata kod začepljen-og odvoda i/ili u slučaju nestanka struje".

Nakon čišćenja ponovno pokrenite program pran-ja.

Sapnica gore u brtvi vrata začepljen je nitima. Uklonite niti pomoću prstiju. Nemojte koristiti ni-

kakve oštre predmete. Nakon čišćenja ponovno pokrenite program pran-

ja.Ako se poruka pogreške ponovi, obratite se servisu.Perilica rublja funkcionira i dalje, ali s ograničenimfunkcijama.

Poruke se javljaju po završetku programa i kod uključivanja perilice rublja i morajubiti potvrđene senzorskom tipkom OK.

Page 60: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

60

Po završetku programa na zaslonu se prikazuje poruka

Poruka Uzrok i rješenje

Poravnajte uređaj Ravnanje rublja na kraju programa nije moglo biti pra-vilno provedeno. Provjerite da li je perilica rublja postavljena okomi-

to, kao opisano u poglavlju "Postavljanje i priključi-vanje", odlomak "Izravnavanje".

Provjerite da najveća visina pumpanja od 1 m nijeprekoračena.

Ako se poruka pogreške ponovi, obratite se servisu.Perilica rublja funkcionira i dalje, ali s ograničenimfunkcijama.

Poruke se javljaju po završetku programa i kod uključivanja perilice rublja i morajubiti potvrđene senzorskom tipkom OK.

Page 61: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

61

Općeniti problemi s perilicom rublja

Problem Uzrok i rješenje

Perilica rublja nije mirnaza vrijeme centri-fugiranja.

Nožice uređaja nisu pravilno podešene i učvršćeneprotumaticama. Poravnajte perilicu rublja tako da stoji stabilno i

učvrstite nožice protumaticama.

Perilica rublja nije cent-rifugirala rublje kaoinače i rublje je jošmokro.

Tijekom završnog centrifugiranja utvrđena je velikaneravnoteža i broj okretaja je automatski smanjen. U bubanj uvijek stavljajte zajedno velike i male ko-

made rublja kako bi se bolje rasporedili.

Čuju se neobični zvuko-vi rada pumpe.

Nije kvar!Zvuk usisavanja na početku i kraju ispumpavanja jenormalan.

U ladici za doziranjesredstva za pranje za-ostaju veće količine os-tataka sredstva za pran-je.

Tlak vode nije dostatan. Očistite sito na dovodu vode. Po potrebi odaberite dodatnu funkciju Više vode.

Praškasto sredstvo u kombinaciji s omekšivačem vo-de sklono je sljepljivanju. Očistite ladicu za doziranje i ubuduće prvo dodajte

sredstvo za pranje, a zatim omekšivač vode.

Omekšivač nije potpunoispran iz pretinca ili upretincu ostaje većakoličina vode.

Usisna cijev nije pravilno postavljena ili je začepljena. Očistite usisnu cijev prema opisu u poglavlju

"Čišćenje i održavanje", odlomak "Čišćenje ladiceza doziranje".

Na kraju programa ukapsuli je ostalo još te-kućine.

Cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju seutiče kapsula, začepljena je. Očistite cjevčicu.

Nije kvar!Iz tehničkih razloga ostaje mala količina vode u kap-suli.

Page 62: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

62

Općeniti problemi s perilicom rublja

Problem Uzrok i rješenje

U pretincu za omekši-vač pored kapsule imavode.

Senzorska tipka Cap nije aktivirana ili nakon posl-jednjeg pranja prazna kapsula nije izvađena. Pripazite kod sljedećeg korištenja kapsule da je

senzorska tipka Cap aktivirana. Izvadite i pospremite kapsulu nakon svakog pran-

ja.Cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju seutiče kapsula, začepljena je. Očistite cjevčicu.

Perilica rublja ima neu-godan miris.

Ignorirana je informacija za održavanje higijene. Većduže vrijeme nije se pokretao program na temperaturiiznad 60°C. Za sprječavanje rasta klica i stvaranja neugodnih

mirisa u perilici rublja pokrenite program Čišćenjeperilice i upotrijebite Miele sredstvo za čišćenjeperilica ili univerzalno praškasto sredstvo za pran-je.

Vrata i ladica za doziranje sredstva za pranje zatvore-na su nakon pranja. Vrata i ladicu za doziranje sredstva za pranje osta-

vite malo otvorene kako bi se mogle osušiti.

Tekst na zaslonu je nastranom jeziku.

U izborniku "Postavke" "Jezik " odabran je drugi je-zik. Odaberite željeni jezik. Pratite zastavicu kao orijen-

taciju.

Zaslon je taman. Zaslon se automatski isključuje radi uštede energije(stanje pripravnosti). Pritisnite bilo koju tipku. Pripravno stanje se preki-

da.

Page 63: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

63

Nezadovoljavajući učinak pranja

Problem Uzrok i rješenje

Rublje oprano tekućimsredstvom za pranje ni-je čisto.

Tekuća sredstva za pranje ne sadrže izbjeljivače. Mrljeod voća, kave ili čaja ne mogu se uvijek ukloniti. Upotrijebite praškasto sredstvo za pranje s izbjelji-

vačem. Koristite odgovarajuću kapsulu ili dodajte sol za

uklanjanje mrlja u pretinac . Nikada nemojte zajedno stavljati tekuće sredstvo

za pranje i sol za mrlje u pretinac ladice za doziran-je.

Na opranom rublju videse sivi elastični ostaci.

Dozirana je premala količina sredstva za pranje. Rubl-je je bilo jako zaprljano masnoćom (ulje, masti). Ubuduće dodajte veću količinu sredstva za pranje

za ista zaprljanja ili upotrijebite tekuće sredstvo zapranje.

Prije slijedećeg pranja pokrenite program pranjaČišćenje perilice upotrijebivši Miele sredstvo začišćenje perilica ili univerzalno sredstvo za pranje uprahu.

Na opranom tamnomrublju vide se bijeli os-taci koji liče na ostatkesredstva za pranje.

Sredstvo za pranje sadrži sastojke koji nisu topivi uvodi (zeolite) za omekšavanje vode. Oni su se nata-ložili na rublju. Pokušajte ostatke ukloniti četkom nakon sušenja. Ubuduće perite tamno rublje sredstvima za pranje

bez zeolita. Tekuća sredstva za pranje obično nesadrže zeolite.

Perite rublje na programu Tamno rublje/Traper.

Page 64: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

64

Vrata se ne mogu otvoriti

Problem Uzrok i rješenje

Vrata se tijekom progra-ma pranja ne mogu ot-voriti.

Tijekom programa pranja je bubanj zaključan. Pritisnite tipku Start/Stop. Odaberite senzorskom tipkom Prekid ili Doda-

vanje rublja.

Vrata se otključavaju i možete vrata otvoriti.U bubnju se još nalazi voda i perilica je ne možeispumpati. Očistite filtar i odvodnu pumpu prema opisu u od-

lomku "Otvaranje vrata kod začepljenja odvodnepumpe i/ili prekida napajanja".

Razina vode u bubnja previsoka je. Prekinite program. Perilica rublja ispumpava svu

vodu.

Nakon prekida progra-ma na zaslonu stoji slje-deće:Komforno hlađenje

Radi zaštite od opekotina, vrata se ne mogu otvoritiako je temperatura lužine viša od 55°C. Pričekajte kako bi se temperatura u bubnju smanji-

la i da se prikaz na zaslonu ugasi.

Zaslon dojavljuje: Servis Otključav. vra-ta

Brava vrata je blokirana. Nazovite servis.

Page 65: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

65

Otvaranje vrata kod začepljen-ja odvodne pumpe i/ili prekidanapajanja Isključite perilicu rublja.

Otvorite poklopac pumpe za lužinu.

Začepljen odvod

Ako je odvod začepljen, u perilici rubljase može nalaziti veća količina vode.

Postoji opasnost od opekotinaako je kratko prije bilo u tijeku pranjena visokoj temperaturi!Oprez pri ispuštanju lužine.

Postupak pražnjenja

Nemojte odvrnuti filtar za lužinu.

Postavite posudu ispod poklopca,primjerice univerzalni lim za pečenje.

Lagano odvrnite filtar toliko da vodapočne izlaziti.

Ponovno zavrnite filtar kako bi preki-nuli dovod vode.

Kad voda više ne istječe:

Do kraja odvrnite filtar za lužinu.

Page 66: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Što učiniti ako . . .

66

Temeljito očistite filtar za lužinu.

Provjerite okreće li se rotor pumpeneometano i po potrebi uklonitestrane predmete (gumbe, kovanice isl.) te očistite unutrašnjost.

Ponovno ispravno umetnite filtar zalužinu (desno i lijevo) i čvrsto ga zavr-nite.

Voda prolivena iz perilice možeuzrokovati štetu.Ponovno umetnite filtar za lužinu i čv-rsto ga zavrnite.

Otvaranje vrata

Uvjerite se da bubanj miruje prijevađenja rublja. Posezanje u bubanjkoji se okreće može uzrokovati ozbilj-ne ozljede.

Pomoću tankog odvijača otključajtevrata.

Otvorite vrata povlačenjem.

Page 67: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Servis

67

PopravciU slučaju problema koje ne možete sa-mi riješiti, molimo obratite se:

– svom Miele prodavaču ili

– Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći će-te na zadnjoj stranici ovih uputa.

Servisu je potreban model i broj Vašeperilice rublja. Oba podatka možetepronaći na tipskoj naljepnici vidljivoj kadse otvore vrata, iznad stakla na vratima.

Dodatni priborZa ovu perilicu rublja možete nabavitidodatni pribor u Miele specijaliziranojprodavaonici ili putem Miele servisa.

Trajanje i uvjeti jamstvaTrajanje jamstva perilice rublja je 2 godi-ne.

Podroban opis uvjeta jamstva navedenje u jamstvenom listu.

Page 68: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

68

Prednja strana

a Dovodno crijevo (otporno na tlak do7.000 kPa)

b Električni priključak

c Odvodno crijevo (odvojivo) i moguć-nosti odvoda vode

d Upravljačka ploča

e Ladica za doziranje sredstava zapranje

f Vrata

g Poklopac filtra za lužinu, pumpe zalužinu i ručke za otključavanje

h Četiri nožice podesive po visini

Page 69: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

69

Stražnja strana

a Odvodno crijevo

b Transportni držači dovodnog i od-vodnog crijeva

c Električni priključak

d Produženi dio poklopca može pos-lužiti za prihvat pri transportu

e Dovodno crijevo (otporno na tlak do7.000 kPa)

f Osigurači transportnih šipki

g Transportni držači dovodnog i od-vodnog crijeva i držač za izvađenešipke transportnog osiguranja

Page 70: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

70

Površina za postavljanjeZa postavljanje je najbolja betonskaploča. Perilica postavljena na pod oddrvenih greda ili slične elastične konst-rukcije često se kod centrifugiranjamože pomicati.

Obratite pažnju:

Perilicu rublja postavite okomito i sta-bilno.

Perilicu rublja nemojte postavljati namekane podne obloge jer bi tijekomcentrifugiranja moglo doći do vibraci-ja.

Kod postavljanja na podnu ploču od dr-venih greda:

Postavite perilicu rublja na šperploču(najmanjih dimenzija 59x52x3 cm).Ploča treba biti zavrnuta sa što većimbrojem greda, ne samo na podnedaske.

Savjet: Ako je moguće, postaviteuređaj u kut prostorije. Tamo je stabil-nost svakog poda najveća.

Postoji opasnost da perilica rubl-ja tijekom centrifuge padne s postol-ja.Kod postavljanja na postolje (betons-ko ili zidano), perilica rublja se moraučvrstiti držačima (MTS okovi zapričvršćenje u pod) (mogu se nabavi-ti u specijaliziranim Miele prodavao-nicama ili servisu).

Prenošenje perilice rublja domjesta postavljanja

Stražnje pričvršćenje na poklop-cu može se oštetiti vanjskim utjecaji-ma.Poklopac se pri nošenju može potr-gati.Prije nošenja provjerite je li poklopacs produženim dijelom čvrsto na svommjestu.

Perilicu za rublje nosite za prednjenožice uređaja i stražnji produženi diopoklopca.

Uklanjanje transportnog osigu-ranja

Uklonite lijevu i desnu šipku zak-retnog transportnog osiguranja.

1. Otvorite poklopac zakretnog osigu-ranja i

2. Odvijačem oslobodite gornju i donjukukicu.

Page 71: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

71

Zakrenite lijevu šipku transportnogosiguranja priloženim ključem za 90° i

izvucite šipku transportnog osiguran-ja.

Zakrenite desnu šipku transportnogosiguranja priloženim ključem za 90° i

izvucite šipku transportnog osiguran-ja.

Page 72: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

72

Zatvorite otvore nakon vađenjatransportnog osiguranja! Ako ih nezatvorite, postoji opasnost od ozlje-da.

Zatvorite otvore poklopcima.

Šipke transportnog osiguranja učvrs-tite na stražnjoj strani perilice rublja.Pripazite da gornje kukice stoje iznaddržača.

Perilica rublja se ne smije trans-portirati bez transportnog osiguranja.Sačuvajte transportno osiguranje.Ono se mora ponovno ugraditi u pe-rilicu prije transporta (npr. pri selidbi).

Ugradnja transportnog osigu-ranjaUgradnja transportnog osiguranja vršise obrnutim redoslijedom.

Page 73: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

73

IzravnavanjePerilica rublja mora stajati okomito i rav-nomjerno na sve četiri nožice kako bi seosigurao pravilan rad.

Nepravilno postavljanje povećava pot-rošnju vode i energije, a perilica rubljase može i pomicati.

Odvrtanje i fiksiranje nožica

Izravnavanje perilice rublja vrši se po-moću četiri navojne nožice. Pri isporucisu sve četiri nožice zavrnute.

Priloženim ključem zakrenite protu-maticu 2 u smjeru kazaljki na satu.Odvrnite protumaticu 2 zajedno snožicom 1.

Pomoću libele provjerite stoji li perili-ca okomito.

Pridržavajte nožicu 1 pomoću kliještaza cijevi. Čvrsto zavrnite protumaticu2 prema kućištu pomoću ključa.

Sve četiri protumatice moraju bitičvrsto zavrnute prema kućištu. Ta-kođer provjerite i nožice koje nisuodvrtane pri izravnavanju. U suprot-nom postoji opasnost od pomicanjaperilice rublja.

Page 74: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

74

Ugradnja ispod radne ploče

Ugradnju i demontažu kompleta zapostavljanje ispod radne ploče moraizvršiti ovlašteni servis.

– Komplet za ugradnju ispod radneploče* je obavezan. Dio kompleta* jepokrovni lim koji se ugrađuje kaozamjena za poklopac perilice. Ugrad-nja pokrovnog lima obavezna je izrazloga električne sigurnosti.

– Dovod i odvod vode, kao i električnipriključak, moraju se nalaziti u bliziniperilice i ostati dostupni.

Uz komplet za ugradnju priložene suupute za ugradnju.

Stup za pranje i sušenje

Perilica rublja može se s Miele sušilicompostaviti u stup za pranje i sušenje. Zato je potreban vezni element* (WTV).

Dijelovi označeni s * mogu se nabaviti uMiele specijaliziranim prodavaonicamaili u Miele servisu.

Obratite pažnju:

a = minimalno 2 cm

b = WTV obično : 172 cmWTV ladica: 181 cm

c = 64 cm

Page 75: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

75

Sustav za zaštitu od izlijevanjavodeMiele sustav za zaštitu od izlijevanja vo-de nudi sveobuhvatnu zaštitu od štetazbog izlijevanja vode iz perilice rublja.

Sustav se sastoji od sljedećih dijelova:

– dovodnog crijeva

– elektronike te zaštite od izlijevanja iprelijevanja

– odvodnog crijeva

Dovodno crijevo

– Zaštita od pucanja crijeva

Dovodno crijevo otporno je na pu-canje do tlaka od 7.000 kPa.

Elektronika i kućište

– Podna posudaVoda koja iscuri uslijed propuštanjaperilice rublja otječe u podnu posu-du. Ventili za dovod vode se zatvarajupreko prekidača s plovkom. Daljnjidovod vode je prekinut, a voda iz sp-remnika za lužinu se ispumpava.

– Zaštita od izlijevanjaNa ovaj način se sprječava prelije-vanje vode iz perilice rublja uslijednekontroliranog uzimanja vode. Akorazina vode prijeđe određenu granicu,uključuje se odvodna pumpa kako bise voda kontrolirano izbacila.

Odvodno crijevo

Odvodno crijevo je osigurano sustavomodzračivanja. Time se sprečava da peri-lica rublja uzima vodu 'na prazno'.

Page 76: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

76

Dovod vodePerilica se smije spojiti na dovod pitkevode bez nepovratnog ventila jer je nap-ravljena prema važećim DIN normama.

Tlak vode mora iznositi najmanje100 kPa i ne smije biti viši od 1.000 kPa.Ako je tlak viši od 1.000 kPa, mora seugraditi redukcijski ventil.

Za spajanje je potrebna slavina s navo-jem ¾". Ako nije na raspolaganju, perili-cu na dovod pitke vode smije spojiti is-ključivo ovlašteni vodoinstalater.

Priključna navojna matica je podtlakom vodovodne instalacije. Zatonepropusnost provjerite tako dapolako otvorite slavinu. Po potrebiispravite položaj brtve ili navoja.

Perilica nije predviđena za spajanjena dovod tople vode.

Održavanje

Ako je potrebna zamjena dovodnog cri-jeva, upotrijebite isključivo originalnocrijevo Miele koja ima tlak pucanja pre-ko 7.000 kPa.

Ne smijete ukloniti niti jedno sito zazaštitu od zaprljanja - niti ono na slo-bodnom dijelu dovodnog crijeva, aniti drugo u uvodnom nastavku do-vodnog ventila - jer su nužna za zaš-titu dovodnog ventila.

Pribor-produžno crijevo

Kao dodatni pribor mogu se nabaviticrijeva duljine 2,5 m ili 4,0 m prekoMiele specijalizirane prodavaonice iliservisa.

Page 77: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

77

Odvod vodeLužina se ispumpava pomoću pumpe svisinom pumpanja 1 m. Kako se ne biometao odvod vode, crijevo mora bitipostavljeno bez prijeloma. Na završetkucrijeva, može se postaviti priloženo kol-jeno.Crijevo se po potrebi može produljiti do5 m. Pribor se može nabaviti u Mieleprodavaonicama ili Miele servisu.

Za visinu pumpanja veću od 1 m (do 1,8m) u Miele specijaliziranoj prodavaoniciili Miele servisu može se nabaviti zam-jenska odvodna pumpa.Ukoliko je potrebno, crijevo se po pot-rebi može produljiti do 2,5 m. Pribor semože nabaviti u Miele prodavaonicamaili Miele servisu.

Mogućnosti odvoda vode:

1. Vješanje na umivaonik ili izljev:

Obratite pažnju:

– Osigurajte crijevo od pada!

– Ako se voda odvodi u umivaonik,mora dovoljno brzo otjecati. Usuprotnom, postoji opasnost odprelijevanja ili vraćanja dijela vodeu perilicu rublja.

2. Spajanje na plastičnu odvodnu cijevs gumenom brtvom (sifon nije nužan).

3. Ispust u podni odvod.

4. Spajanje na sifon umivaonika putemplastičnog nastavka.

Obratite pažnju:

a Adapter

b Spojna matica sifona

c Obujmica crijeva

d Završetak crijeva

Ugradite adapter pomoću spojnematice sifona na sifon umivaonika.

Navucite završetak crijeva naadapter .

Pomoću odvijača čvrsto stegniteobujmicu crijeva odmah iza spojnematice sifona.

Page 78: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavljanje i priključivanje

78

Električni priključakPerilica rublja je serijski opremljena sutikačem za priključivanje na utičnicu sazaštitnim kontaktom.

Nakon postavljanja perilice rubljautičnica mora biti na dostupnommjestu. Zbog sigurnosnih razloga ne-mojte koristiti produžni kabel ilivišestruke utičnice, kako bi isključilipotencijalne izvore opasnosti (npr.opasnost od požara zbog pregrija-vanja).

Električna instalacija mora biti izvedenau skladu s normom VDE 0100!

Oštećeni priključni kabel smije se zami-jeniti samo specijalnim priključnim kab-lom istog tipa (dostupan u Miele servi-su). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smi-ju obaviti samo stručne osobe ili ovlaš-teni Miele servisi.

Nazivna snaga i jačina osigurača nave-deni su na natpisnoj pločici. Molimousporedite podatke s natpisne pločice sonima električne mreže.

Page 79: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Tehnički podaci

79

Visina 850 mm

Širina 596 mm

Dubina 636 mm

Dubina s otvorenim vratima 1054 mm

Visina za ugradnju 850 mm

Širina za ugradnju 600 mm

Masa oko 100 kg

Kapacitet 8 kg suhog rublja

Priključni napon Pogledajte tipsku naljepnicu

Priključna vrijednost Pogledajte tipsku naljepnicu

Osigurač Pogledajte tipsku naljepnicu

Podaci o potrošnji Pogledajte poglavlje Podaci o potrošnji

Minimalan tlak vode 100 kPa

Maksimalan tlak vode 1.000 kPa

Duljina dovodnog crijeva 1,60 m

Duljina odvodnog crijeva 1,50 m

Duljina priključnog kabela 2,00 m

Maks. visina pumpanja 1,00 m

Maksimalna duljina pumpanja 5,00 m

LED diode klasa 1

Dodijeljene ispitne oznake Pogledajte tipsku naljepnicu

Page 80: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Tehnički podaci

80

Informacijski list za kućanske perilice rubljaprema delegiranoj Uredbi (EU) br. 1061/2010

MIELE

Identifikacijska oznaka modela WKF 311 WCSSpeedCare

Nazivni kapacitet 1 8,0 kg

Razred energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost) A+++

Godišnja potrošnja energije (AEc) 2 158 kWh/god

Potrošnja energije za standardni program pranja "Pamuk 60°C" (pri punom kapa-citetu punjenja)

0,86 kWh

Potrošnja energije za standardni program pranja "Pamuk 60°C" (pri djelomičnomkapacitetu punjenja)

0,85 kWh

Potrošnja energije za standardni program pranja "Pamuk 40°C" (pri djelomičnomkapacitetu punjenja)

0,34 kWh

Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (Po) 0,10 W

Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (Pl) 3,00 W

Godišnja potrošnja vode (AWc) 3 9.900 Litre/Godina

Razred učinkovitosti centrifugiranja

A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost) B

Maksimalna brzina centrifuge 4 1.400 1/min

Preostala vlaga 4 48 %

Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci na-

vedeni na oznaci i u informacijskom listu 5

Pamuk 60/40 sastrelicom

Trajanje standardnih programa

"Pamuk 60°C" (pun kapacitet punjenja) 179 min

"Pamuk 60°C" (djelomičan kapacitet punjenja) 179 min

"Pamuk 40°C" (djelomičan kapacitet punjenja) 179 min

Trajanje stanja mirovanja (Tl) 6 15 min

Emisija buke

Pranje 7 45 dB(A) re 1 pW

Centrifugiranje 7 67 dB(A) re 1 pW

Uređaj namijenjen za ugradnju -

Ovaj proizvod tijekom ciklusa pranja ne ispušta srebrne ione.

● Da, na raspolaganju

Page 81: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Tehnički podaci

81

1u kg pamuka za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili zastandardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja jevrijednost manja

2na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom idjelomičnom kapacitetu punjenja i u režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije ovisitće o načinu na koji se uređaj koristi

3na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom idjelomičnom kapacitetu punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi

4Za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni prog-ram pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednostmanja i postignuti sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punomkapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetupunjenja, ovisno o tome koja je vrijednost veća.

5Programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i da su to najučinkovitiji programi sobzirom na kombiniranu potrošnju energije i vode.

6Ako je kućanska perilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije

7Za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja

Page 82: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Podaci o potrošnji

82

Punjenje Energija Voda Vrijeme rada Preostalavlažnost

kg kWh litra h : min %

Pamuk 90 °C 8,0 2,30 58 2:29 52

60 °C 8,0 1,35 58 2:29 52

60 °C 4,0 1,00 52 2:19 52

* 8,0 0,86 48 2:59 48

* 4,0 0,85 46 2:59 48

40 °C 8,0 0,98 72 2:39 50

40 °C 4,0 0,63 52 2:29 50

* 4,0 0,34 39 2:59 48

20 °C 8,0 0,35 72 2:39 50

Jednostavno zaodržavanje

30 °C 4,0 0,34 52 1:59 30

Osjetljivo rublje 30 °C 3,0 0,40 40 1:09 –

Vuna 30 °C 2,0 0,23 35 0:38 –

Automatski program plus 40 °C 6,0 0,77 55 1:59 –

QuickPowerWash 40 °C 5,0 0,75 45 0:59 –

Brzi program 201) 40 °C 3,5 0,30 25 0:20 –

Košulje2) 60 °C 2,0 0,76 40 1:31 –

1) Opcija Kratko aktivirano

2) Opcija Prethodno glačanje deaktivirano

Page 83: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Podaci o potrošnji

83

Napomena za usporedna ispitivanja*Ispitni program prema EN 60456 i označavanje energije sukladno smjernici 1061/2010

Vrijednosti potrošnje mogu odstupati od navedenih ovisno o tlaku vode, tvrdoćivode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, količini rublja,oscilacijama u mrežnom naponu i odabranim opcijama.

Temperatura izmjerena kod postupka pranja PowerWash 2.0 tijekom faze grijan-ja na temperaturnom osjetniku u kadi za lužinu je viša od stvarne temperaturerublja.Tamo izmjerena temperatura ponovno ne odražava temperaturu u rublju.

Podaci o potrošnji prikazani programom EcoFeedback mogu odstupati od ovdjenavedenih podataka o potrošnji. Odstupanja su rezultat građevinske tolerancije ilokalnih okolnosti, primjerice variranje pritiska u dovodu, napona i odstupanja uelektričnoj mreži.

Page 84: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavke

84

Pomoću postavki možete elektronikusušilice prilagoditi promijenjenim zaht-jevima.

Postavke možete bilo kada promijeniti.

Pozivanje postavki

Pretpostavka:

– Perilica rublja je uključena.

– Zaslon se nalazi u osnovnom prikazu.

OK

2:59 1600

Istovremeno dodirnite senzorske tip-ke i .

Jezik Sada ste pozvali postavke.

Odabir postavki

Dodirnite senzorsku tipku ili , dokse na zaslonu ne prikaže željeno vrije-me.

– Senzorska tipka pomiče funkcijena izborniku prema dolje.

– Senzorska tipka pomiče funkcijena izborniku prema gore.

Pritisnite senzorsku tipku OK za obra-du prikazane postavke.

Obrada postavki

Dodirom senzorske tipke prikazujuse različite opcije odabira postavki.

Odabir je označen kvačicom .

Ako je željena opcija prikazana nazaslonu, pritisnite senzorsku tipkuOK, za aktiviranje te opcije.

Izlazak iz postavke

Istovremeno dodirnite senzorske tip-ke i ili okrenite regulator.

Page 85: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavke

85

Jezik

Na zaslonu se mogu prikazati različitijezici.

Zastavica ! iza riječi Jezik služi kao ori-jentacija za slučaj da je podešen jezikkoji ne razumijete.

Odabrani jezik se pohranjuje.

Stupanj zaprljanja

Možete odrediti, koji je stupanj zaprl-janja prethodno podešen ili upit može-te uključiti i isključiti.

Odabir

– PostavkaMožete birati između stupnja zaprl-janja slabo, standardno i jako. Tvornička postavka glasi: standardno

– UpitUpit o stupnju zaprljanja možete ukl-jučiti ili isključiti. Tvornička postavka glasi: uključeno

Glasnoća zvučnog signala

Glasnoću zvučnog signala možete po-desiti na sedam različitih razina.

Dijagram prikazuje pojedine razine. Naj-niža razina znači da je zvučni signal iskl-jučen.

Ton tipki

Dodir na senzorske tipke ili pritisaktipke potvrđuje se zvučnim signalom.

Glasnoća tipki može se podesiti u se-dam različitih stupnjeva.

Dijagram prikazuje pojedine razine. Naj-niža razina znači da je ton tipki iskl-jučen.

U tvorničkoj postavci, zvuk tipki je ukl-jučen na srednju glasnoću.

Page 86: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavke

86

Potrošnja

Ovdje možete pročitati pohranjene po-datke vezane uz potrošnju energije ivode.

Odabir

– Zadnji programPodatak o potrošnji posljednjeg izve-denog programa.

– Ukupna potrošnjaPodatak je zbroj ukupne potrošnjeenergije i vode proteklih programa.

– ResetiranjeZbroj ukupne potrošnje energije i vo-de vraća se na nulu.

PIN kod

Pomoću PIN možete zaštititi perilicurublja od neovlaštene uporabe.

Odabir

– aktiviratiKod glasi 125 i može biti aktiviran.Ako je aktiviran PIN kod, nakon ukl-jučivanja sušilice treba unijeti PIN ka-ko bi se perilica rublja mogla upot-rebljavati.

– deaktiviratiAko želite koristiti perilicu rublja bezunosa koda. Pojavljuje se samo, akoje PIN-kod prije toga aktiviran.

– promijenitiMožete unijeti bilo koji kod.

Pažnja! Zapišite si novi PIN-kod. Akoga zaboravite, samo će ga Miele ser-vis moći otključati.

Temperaturna jedinica

Temperatura može biti prikazana u je-dinicama °C/Celzijus ili °F/Fahrenheit.

Tvornički je podešeno na °C/Celzijus.

Page 87: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavke

87

Svjetlina zaslona

Svjetlina pokazivača može se podesitina sedam razina.

Svjetlina se odmah prikazuje kod odabi-ra različitih razina.

Tamni zaslon

Tipka Start/Stop polako treperi i zas-lon se zatamnjuje radi štednje energije.

Odabir

– uključenoZaslon se nakon 10 minuta zatamnju-je.

– uključeno (ne za program koji je u ti-jeku)Zaslon ostaje uključen tijekom trajan-ja programa, ali se zatamnjuje 10 mi-nuta nakon završetka programa.

– isključenoZaslon ostaje uključen.

U tvorničkim postavkama podešen jeodabir uključeno (ne za program koji jeu tijeku).

Isključenje uređaja

Perilica rublja isključuje se automatski.Navedeno slijedi nakon završetkaprograma/zaštite od gužvanja ili nakonuključivanja, ako se uređajem više neupravlja.

Odabir

– 15 minuta (tvornička postavka)Perilica rublja isključuje se nakon 15minuta.

– 20 minutaPerilica rublja isključuje se nakon 20minuta.

– 30 minutaPerilica rublja isključuje se nakon 30minuta.

Prikaz maksimalnog punjenja

Nakon odabira programa na kratko vri-jeme se na zaslonu pokazuje maksi-malno punjenje.

Možete odabrati želite li prikaz maksi-malnog punjenja ili ne.

U tvorničkoj postavci je Prikaz maksi-malnog punjenja uključen.

Page 88: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavke

88

Prikaz naziva programa

Naziv odabranog programa pranjakratko se prikazuje na zaslonu.

Možete odabrati želite li da se nazivprograma pranja prikaže ili ne.

U tvorničkoj postavki je isključena funk-cija Prikaz naziva programa.

Memorija

Perilica rublja pohranjuje zadnje pos-tavke programa pranja (temperatura,broj okretaja i neke opcije) nakon pok-retanja programa.

Kod ponovnog odabira programa pran-ja, perilica rublja prikazuje memoriranepostavke.

U tvorničkoj postavki je funkcija memo-rije isključena.

Vrijeme pretpranja Pamuk

Ako imate posebne zahtjeve za pretp-ranje, osnovno vrijeme trajanja od 25minuta možete i produljiti.

Odabir

– nema (tvornička postavka)Vrijeme pretpranja iznosi 25 minuta.

– +6 min.Vrijeme pretpranja iznosi 31 minutu.

– +9 min.Vrijeme pretpranja iznosi 34 minute.

– +12 min.Vrijeme pretpranja iznosi 37 minuta.

Nježno pranje

Ako se odabere opcija nježnog pranja,okretanje bubnja se smanjuje. Tako semanje zaprljano rublje može nježnijeoprati.

Nježno pranje se može odabrati uzprograme Pamuk i Jednostavno za od-ržavanje.

U tvorničkoj postavki je nježno pranjeisključeno.

Page 89: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavke

89

Smanjenje temperature

Na visinama voda ima nižu točku vren-ja. Kada su visine veće od 2000 mMiele preporučuje uključivanje sman-jenja temperature. Kako bi spriječili"Kuhanje vode" maksimalna tempera-tura se smanjuje na 80°C, čak iako jeodabrane viša temperatura.

U tvorničkim postavkama je smanjenjetemperature isključeno.

Više vode

Možete povećati podešenu količinuvode u programima pranja.

Odabir:

– Voda +Povećava se razina vode (veća količi-na vode) kod pranja i ispiranja.

– Dodatno ispiranjeDodaje se još jedno ispiranje.

– Voda + i dodatno ispiranjePovećava se razina vode kod pranja iispiranja i dodaje se još jedno ispiran-je.

Razina Više vode

Razinu vode možete aktiviranjem opci-je Voda plus podizati u četiri stupnja.

Stupanj:

– normalno (tvornička postavka)

– plus

– plus

– plus

Maksimalna razina ispiranja

Stanje vode pri ispiranju može uvijekbiti podešeno na maksimalnu vrijed-nost.

Ova funkcija važna je za alergičare, ka-ko bi postigli vrlo dobar rezultat ispiran-ja. Potrošnja vode se povećava.

U tvorničkoj postavki je funkcija iskl-jučena.

Page 90: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Postavke

90

Hlađenje lužine

Pred kraj glavnog pranja dovodi se vo-da u bubnju kako bi se otopina zapranje rashladila.

Hlađenje lužnate otopine za pranje pro-vodi se ako je odabran program Pamukkod temperature od 70°C i više.

Hlađenje lužnate otopine za pranje tre-ba uključiti u sljedećim slučajevima:

– kod stavljanja odvodnog crijeva narub umivaonika kako bi se spriječilaopasnost od opekotina.

– u zgradama čije odvodne cijevi nisuprema normi DIN 1986.

U tvorničkoj postavki je hlađenje lužineuključeno.

Niski tlak vode

Ako je tlak vode niži od 1000 kPa peri-lica prekida program s porukom Dovodvode Pogledajte .

Ako se tlak vode na mjestu uporabe nemože povećati, aktivirana funkcija one-mogućava prekid programa.

U tvorničkoj postavci je isključena funk-cija Niski tlak vode.

Zaštita od gužvanja

Zaštita od gužvanja smanjuje gužvanjenakon završetka programa.

Bubanj se okreće još do 30 minuta na-kon završetka programa. Vrata perilicerublja mogu se otvoriti u svakom trenut-ku.

U tvorničkoj postavki je zaštita od guž-vanja uključena.

Page 91: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Dodatni pribor

91

Za ovu perilicu rublja raspoloživa su kaododatan pribor sredstva za pranje, sred-stva za njegu tekstila, aditive i sredstvaza održavanje uređaja. Svi proizvodi pri-lagođeni su Miele perilicama rublja.

Ove i brojne druge zanimljive proizvodemožete naručiti na Internet straniciwww.miele.hr. Možete ih nabaviti i uMiele servisu i kod Vašeg Miele proda-vača.

Sredstvo za pranje

UltraWhite

– univerzalno sredstvo za pranje u pra-ha

– za bijelo i svijetlo rublje kao i jakozaprljani pamuk

– efikasno uklanjanje već kod niskihtemperatura

UltraColor

– tekuće sredstvo za pranje šarenogrublja

– za šarene i crne tkanine

– štiti sjajne boje od blijeđenja

– efikasno uklanjanje već kod niskihtemperatura

WoolCare

– tekuće sredstvo za pranje osjetljivogrublja

– posebno prikladno za tkanine od vu-ne i svile

– čisti već na 20°C i čuva oblik i bojuVašeg osjetljivog rublja

Specijalna sredstva za pranjeSpecijalna sredstva za pranje možetenabaviti kao kapsule za jednostavnopojedinačno doziranje ili u praktičnojboci za doziranje.

Outdoor

– tekuće sredstvo za pranje za outdoori funkcionalnu odjeću

– čisti i njeguje boje

– nježno i održava membrane kroz pot-puno pranje

Sport

– tekuće sredstvo za pranje za sport-sku odjeću i flis

– neutralizira neugodne mirise

– održava stabilnost oblika tekstila

Page 92: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

Dodatni pribor

92

Perje

– tekuće sredstvo za pranje z jastuke,vreće za spavanje i odjeću s perjem

– čuva elastičnost paperja i perja

– održava sposobnost disanja odjeće sperjem

– sprječava stvaranje grudica u perju

WoolCare

– tekuće sredstvo za pranje za vunu iosjetljivo rublje

– sadrži poseban kompleks njege odpšeničnih proteina

– sprječava zaplitanje

– njeguje boje

– dostupno samo kao Cap

SilkCare

– tekuće sredstvo za pranje za svilu

– sadrži poseban kompleks njege izproteina svile

– njeguje boje

– dostupno samo kao Cap

Sredstva za njegu tkaninaZa njegu tkanina postoje kapsule zajednostavno pojedinačno doziranje ilipraktična boca za doziranje.

Za impregniranje

– za impregnaciju tkanina od mikrovla-kana, kao npr. kišne kabanice

– održava sposobnost disanja tkanina

Omekšivač

– svježi, prirodni miris

– za mekano rublje

Aditivi

Booster

– za uklanjanje mrlja

– za šareno i bijelo rublje

– raspoloživo kao kapsula za jed-nostavno pojedinačno doziranje

Održavanje uređaja

Sredstvo za čišćenje perilice

– efikasno i temeljito čišćenje perilicerublja

– uklanja masnoće, bakterije i time uz-rokovane mirise

Sredstvo za uklanjanje kamenca

– uklanja veće naslage kamenca

– blago i nježno prirodnom limunskomkiselinom

Page 93: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu
Page 94: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu
Page 95: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

NjemačkaMiele & Cie. KGCarl-Miele-Straße 2933332 Gütersloh

Miele trgovina i servis d.o.o.Buzinski prilaz 3210 000 ZagrebTelefon:Faks:Servis:E-mail:www.miele.hr

01 6689 00001 6689 09001 6689 [email protected]

Page 96: Upute za uporabu Perilica rublja...Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sred-stva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mo-gu

M.-Nr. 10 804 630 / 01hr-HR

WKF 311 SpeedCare