of 10 /10
KORAK 1 KORAK 1 Za početak je Za početak je potrebno potrebno nabaviti p nabaviti p arafin arafin ili vosak ili vosak . Ima . Ima ih ih u razli u razli č č itim itim oblicima, ovde oblicima, ovde je kori je kori šć šć en en zrnasti zrnasti parafin... parafin...

U 10 koraka do sveće 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of U 10 koraka do sveće 1

Page 1: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 1KORAK 1

Za početak je potrebno Za početak je potrebno nabaviti pnabaviti parafinarafin ili ili vosakvosak. Ima . Ima ihih u u razlirazliččitim oblicima, itim oblicima, ovde je koriovde je korišćšćenen zrnasti zrnasti parafin...parafin...

Page 2: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 2KORAK 2

Odaberite količinu Odaberite količinu parafina u zavisnosti od parafina u zavisnosti od veličine kalupa...veličine kalupa...

Page 3: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 3KORAK 3

Pripremite kalup. Pod Pripremite kalup. Pod pripremom se pripremom se podrazumeva da kalup podrazumeva da kalup mora biti čist i dobro mora biti čist i dobro nauljen da bi se sveća nauljen da bi se sveća lakše izvadila...lakše izvadila...

Page 4: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 4KORAK 4

Isecite fitilj Isecite fitilj odgovarajuće dužine...odgovarajuće dužine...

Page 5: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 5KORAK 5

Fitilj umočite u vosak, Fitilj umočite u vosak, istanjite ga što više i istanjite ga što više i uvucite u kalup. uvucite u kalup. Zategnite fitilj, fiksirajte Zategnite fitilj, fiksirajte ga na sredinu i vežite ga na sredinu i vežite čvor na dno kalupa (što čvor na dno kalupa (što će biti vrh sveće)...će biti vrh sveće)...

Page 6: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 6KORAK 6

Otopite parafin...Otopite parafin...

Page 7: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 7KORAK 7

Dodajte boju i miris po Dodajte boju i miris po želji...želji...

Page 8: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 8KORAK 8

Izlijte u kalup...Izlijte u kalup...

Page 9: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 9KORAK 9

Ostavite da prenoći i Ostavite da prenoći i potom izvadite gotovu potom izvadite gotovu sveću iz kalupa. Fitilj sveću iz kalupa. Fitilj odsecite 1 cm od vrha odsecite 1 cm od vrha sveće...sveće...

Page 10: U 10 koraka do sveće  1

KORAK 10KORAK 10

Čestitam!!! Napravili ste svoju aromatičnu Čestitam!!! Napravili ste svoju aromatičnu sveću i sad samo sveću i sad samo UŽIVAJTEUŽIVAJTE!!!!!!

A ako se ipak odlučite da skratite broj koraka A ako se ipak odlučite da skratite broj koraka na 1, na 1, KUPITE GOTOV PROIZVODKUPITE GOTOV PROIZVOD od mene, od mene, dostupan u raznim oblicima, bojama i dostupan u raznim oblicima, bojama i mirisima...mirisima...

Naručite svoju unikatnu sveću preko ovog Naručite svoju unikatnu sveću preko ovog bloga...bloga...