10 Koraka u Primjeni Bar Koda

  • Author
    edina19

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 10 Koraka u Primjeni Bar Koda

10 koraka u primjeni bar koda Korak 1: Dodjela GS1 prefiksa preduzea Korak 2: Dodjela brojeva Korak 3: Izbor procesa/tehnologije tampanja bar koda Korak 4: Izbor "primarnih" uslova skeniranja Korak 5: Izbor bar koda Korak 6: Izbor veliine bar koda Korak 7: Formatiranje teksta bar koda Korak 8: Izbor boje bar koda Korak 9: Izbor mjesta bar koda Korak 10: Izrada plana kvaliteta bar kodaKorak 1: Dodjela GS1 prefiksa preduzea

Prije poetka primjene bar kodova, preduzee mora formirati brojeve koji e biti predstavljeni u bar kodu. Ovi brojevi se zovu GS1 Identifikacioni kljuevi. Prvi korak u stvaranju GS1 identifikacionog kljua je da se dobije Prefiks preduzea od Udruenja GS1 u Bosni i Hercegovini. Ovaj GS1 Prefiks preduzea se koristi za identifikaciju u preko milion kompanija i kao osnova za jedinstvenu identifikaciju svih elemenata u lancu snabdijevanja. Za dodjelu GS1 Prefiksa preduzea kontaktirajte Udruenje GS1 u Bosni i Hercegovini.Korak 2: Dodjela brojeva

Nakon dobijanja GS1 prefiksa preduzea, preduzee moe poeti sa dodjelom identifikacionih brojeva svojim trgovinskim jedinicama (proizvodima ili uslugama), sebi (kao pravnom subjektu), lokacijama, logistikim jedinicama, pojedinanoj imovini preduzea, imovini koja se vraa (palete, bave i burad, itd.) i vezama koje se odnose na usluge. Ovaj proces je sasvim jednostavan. Nauite kako da formirate svaki broj kada koristite GS1 prefiks preduzea u kombinaciji s referentnim brojevima koje dodjeljujete. Udruenje GS1 u Bosni i Hercegovini, kao lanica Meunarodne organizacije GS1, moe da vam prui posebne informacije o tome koliko brojeva moete koristiti na osnovu duine vaeg GS1 prefiksa preduzea.Korak 3: Izbor procesa/tehnologije tampanja bar koda

Na samom poetku morate odluiti ta ete oznaavati i da li e bar kod da nosi statike ili dinamike informacije u sebi. Primjer za statike informacije bio bi identifikacioni broj proizvoda (GTIN), a primjer za dinamike informacije bi bio tampanje serijskih brojeva na etiketama proizvoda. Ukoliko va bar kod sadri statike informacije, a vama je potreban vei broj etiketa, onda ete zamoliti svog tampara da odtampa vae etikete. Ukoliko vam je potreban manji broj etiketa, ili su vam potrebne etikete s dinamikim informacijama, tada ete tampanje vriti prema potrebi, na primjer, na laserskom tampau, u vaoj kancelariji, ili na termalnom tampau u vaem skladitu. Kada znate kako elite da tampate svoj bar kod, vano pitanje na koje treba da odgovorite jeste: kako sastaviti dobar plan za primjenu bar koda? Opet se moete obratiti u Ured Udruenja GS1, koje je tu da vam pomogne da napravite pravi izbor, a mnoge lanice naeg Udruenja mogu vam pomoi prilikom izbora tampaa.Korak 4: Izbor "primarnih" uslova skeniranja

Izbor vrste bar koda, njegove veliine, mjesta postavljanja i kvalitet, zavise od okruenja u okviru kojeg e on biti skeniran.Postoje etiri osnovna scenarija/okruenja skenera trgovinskih jedinica:1. Skeniranje pakovanja proizvoda na maloprodajnom naplatnom mjestu (Point of Sale-POS)2. Skeniranje pakovanja proizvoda u okviru opte distribucije 3. Skeniranje pakovanja proizvoda na maloprodajnom naplatnom mjestu, kao i u okruenju opte distribucije4. Skeniranje u posebnim sredinama, to je sluaj, npr. kod oznaavanja medicinskih ureajaKada znate gdje e bar kod biti skeniran, u stanju ste da ustanovite odgovarajue specifikacije za izradu bar koda. Na primjer, ukoliko se pakovanje proizvoda skenira na maloprodajnom naplatnom mjestu i u okviru opte distribucije, bie potrebno da koristite EAN/UPC simbole. Oni su podesni za skeniranje u maloprodaji, ali treba da budu tampani u veoj dimenziji, kako bi odgovarali zahtjevima skeniranja u okviru distribucije, i treba da budu na mjestu koje ispunjava zahtjeve automatskog skeniranja u okviru distribucije. Vie informacija nai ete u Optim GS1 specifikacijama. Obratite se organizaciji GS1 u Bosni i Hercegovini.Korak 5: Izbor bar koda

Izbor odgovarajueg bar koda je odluujui za uspjeh vaeg plana primjene bar koda. Evo nekoliko najznaajnijih uputstava: Ukoliko e vaa trgovinska jedinica biti skenirana na maloprodajnom naplatnom mjestu, treba da koristite GS1 simbol. Ukoliko tampate bar kod s promjenjivim informacijama (kao to su serijski broj, datumi najdueg trajanja proizvoda, itd.), onda koristite GS1-128 ili GS1 DataBar. U posebnim sluajevima, koristite kompozitni bar kod ili GS1 DataMatrix simbole. Ukoliko namjeravate da tampate bar kod s GTIN-om na valovitoj ljepenci, onda biste to mogli uraditi primjenom ITF-14 simbologije. Postoje jo neki vani momenti koje treba razmotriti. Stupite u kontakt sa Uredom Udruenja GS1 u Bosni i Hercegovini da biste se upoznali sa proizvodima i uslugama GS1 koje vam se nude. Korak 6: Izbor veliine bar koda

Poto je odgovarajui bar kod simbol utvren, poinje faza dizajniranja ambalae. Veliina simbola u dizajnu zavisi od utvrenog simbola, oblasti primjene i naina njegovog tampanja. EAN/UPC SimboliEAN/UPC simboli se razlikuju od ITF-14 i GS1-128 simbola, jer se oni skeniraju na maloprodajnim mjestima skenerima iz vie pravaca. Zbog toga EAN/UPC simboli moraju da imaju stalni odnos izmeu svoje visine i irine. Ukoliko se jedna mjera promijeni, treba izvriti proporcionalnu promjenu i kod druge mjere. S obzirom na ovaj odnos, utvrene su nominalna visina i irina za EAN/UPC simbole. Takoer je utvren dozvoljeni raspon od 80% do 200% nominalne veliine, a detaljni pregled dimenzija se moe pogledati u Optim GS1 specifikacijama. Ovi rasponi veliina se esto nazivaju i "faktori uveanja". Minimalna, nominalna i maksimalna uveanja za EAN/UPC simbole prikazani su u slikama ispod:EAN/UPC "faktori uveanja"Minimum (80%)

Nominal (100%)

Maximum (200%)

U cilju smanjenja povrine koju zauzimaju EAN/UPC simboli, potrebno je slijediti upute za smanjenje visine simbola. Ovaj proces, koji se naziva skraivanje, nije dozvoljen u Optim GS1 specifikacijama i treba ga izbjegavati. Razlog je negativan uticaj na brzinu skeniranja skenerima iz vie pravaca na maloprodajnim naplatnim mjestima. Prilikom primjene EAN/UPC simbola u logistici (transport i logistika), kao i na POS-u, dozvoljen je raspon uveanja od 150% do 200%. Simbol na kutiji za vei aparat (TV ili mikrotalasna penica) je pogodan primjer za ovakav sluaj.ITF-14 i GS1-128 SimboliTakoe je dat raspon veliina za ITF-14 i GS1-128 simbole. Veliine ovih simbola esto su date irinom X-dimenzije, umjesto vrijednostima uveanja. Informacije o veliinama ITF-14 i GS1-128 simbola koji se baziraju na vrsti primjene ili na identifikacionom broju koji nose, mogu se nai u Optim GS1 specifikacijama. Razmatranje procesa tampeIzuzetno vaan faktor koji treba uzeti u obzir pri odreivanju veliine simbola je izabrani proces tampe. Minimalna veliina i odgovarajue umanjenje irine linija u simbolu variraju u zavisnosti od procesa tampe, pa ak i od opreme u tamparijama. tampari treba da odrede minimalnu veliinu simbola i redukciju irine linije, kako bi postigli prihvatljiv kvalitet tampe.Kao i u drugim sluajevima, za vie informacija i uputstava za primjenu, kontaktirajte Udruenje GS1 u Bosni i Hercegovini.Korak 7: Formatiranje teksta bar koda

Tekst ispod bar koda igra vanu ulogu, jer u sluaju da doe do oteenja samog bar koda, tekst se koristi kao pomono sredstvo. U nastavku slijede odgovori na neka pitanja koja se najee postavljaju u vezi sa tekstom koji je ovjeku itljiv.Da li ovjeku itljiv tekst treba da bude odreene veliine?Prvobitno je bio utvren OCR-B font za primjenu u EAN/UPC simbolima, meutim GS1 Sistem specifikacija sada dozvoljava koritenje bilo kojeg fonta, ukoliko je isti jasan i itljiv. Za detalje koji se tiu utvrivanja veliine EAN/UPC simbola, vidjeti Opte GS1 specifikacije. ovjeku itljiv tekst za ITF-14 i GS1-128 simbole, pored jasnosti i itljivosti mora biti proporcionalan veliini simbola, u skladu s Optim GS1 specifikacijama.Da li ovjeku itljivi tekst treba da bude iznad ili ispod simbola?Zavisi od toga koji simbol koristite. Za EAN/UPC simbole pogledajte crtee u okviru Optih GS1 specifikacija. Za ITF-14 i GS1-128 simbole, tekst moe biti odtampan iznad ili ispod simbola u skladu s Optim GS1 specifikacijama.Da li je vaan izgled itljivog teksta ispod bar koda?Da. Za ljude itljiv tekst EAN/UPC simbola, treba da bude u skladu sa slikama datim u gornjem pitanju. Razmak karaktera u itljivom tekstu ispod ITF-14 i GS1-128 bar koda pomoi e lakem oitavanju i unosu. Mada su razmaci u itljivom tekstu potpuno odgovarajui, isti se ne smiju kodirati u GS1 simbolima.Identifikatori aplikacije (AI) dati su u zagradama u GS1-128 simbolu. Da li zagrade treba da stoje i da li treba i one da budu kodirane u okviru linija i meuprostora u simbolu?U itljivom tekstu svi AI (identifikatori aplikacije) moraju da budu uokvireni zagradom, ali zagrade ne smiju biti kodirane u simbolu. Ovo je u skladu s Optim GS1 specifikacijama.Koliko cifara treba da bude odtampano ispod EAN/UPC simbola u okviru itljivog teksta? Apsolutno i bez izuzetka, ispod UPC-A simbola mora biti odtampano 12 cifara, ni vie ni manje.Apsolutno i bez izuzetka, ispod EAN-13 simbola mora biti odtampano 13 cifara, ni vie ni manje.Apsolutno i bez izuzetka, ispod UPC-E i EAN-8 simbola mora biti odtampano 8 cifara, ni vie ni manje.Korak 8: Izbor boje bar koda

Optimalna kombinacija boja bar kod simbola su crne pruge na bijeloj podlozi. Ukoliko elite da koristite i druge boje, slijedea uputstva vam mogu pomoi u izboru zadovoljavajue kombinacije: GS1 bar kod simboli zahtijevaju tamnu boju za linije (na primjer, crna, tamno plava, tamno smea ili tamno zelena) Linije bi uvijek trebalo da budu iste boje i nikada ne smiju biti tampane sa vie tamparskih alata (na primjer, ploa, sito tampa, cilindar). GS1 bar kod simboli zahtijevaju svijetlu podlogu za mirne zone i meuprostore (na primjer, bijela). Dodatna mogunost dobijanja svijetlih pozadina su "crvenkaste" boje. Ukoliko ste bili u prostoriji za razvijanje filma s crvenim osvjetljenjem i ako ste u njoj pokuali da proitate crvenu kopiju, znate da ona moe prividno da nestane. Ovo vai i u sluaju slinih boja, kao to su narandasta, ruiasta, boja breskve i svijetlo uta boja. S obzirom na injenicu da veina skenera bar kodova, koriste crveni izvor svjetlosti, jasno vam je zato se ove boje mogu koristiti kada se radi o pozadini, ali ne i u sluaju tamnih linija. U mnogim sluajevima podloga simbola se ne tampa. tampa se samo boja supstrata. Ukoliko je podloga simbola ipak odtampana ispod tamnih linija onda ona treba da se tampa punom bojom. Ukoliko koristite vie slojeva tamparske boje kako biste pojaali neprozirnost podloge, onda svaki sloj mora da bude odtampan punom bojom. Ukoliko koristite sito tampu za ubacivanje vee koliine tamparske boje u supstrat, provjerite da neka mjesta nisu ostala prazna u toku ovog procesa. Najzad ukoliko ostanete pri crnim linijama i bijelim meuprostorima, odabraete optimalnu kombinaciju, ali i druge kombinacije boja mogu se koristiti. Za dodatna uputstva konsultujte iskusnog tampara.Korak 9: Izbor mjesta za postavljanje bar koda

Kada govorimo o lokaciji simbola, mislimo na postavljanje simbola bar koda u okviru dizajna ambalae. Prilikom izbora mjesta za postavljanje simbola treba uzeti u obzir proces pakovanja. Konsultujte inenjera za pakovanje, kako biste utvrdili da simbol nee biti zaklonjen ili oteen (na primjer, postavljen oko ivica kutije, ispod poklopca paketa, ili zaklonjen drugim paketom). Za odreivanje odgovarajue lokacije za GS1 bar kodove, pogledati Opte GS1 specifikacije: Kreiranje logistike naljepnice Opti principi postavljanja, Opta uputstva za odreivanje mjesta simbola za potrebe POS, Uputstvo za odreivanje simbola na specifinim vrstama pakovanja, Postavljanje simbola na odjevnu i modnu galanteriju, Opte uputstvo za formatiranje etiketa za odjevnu i modnu galanteriju, Opte uputstvo za odreivanje mjesta simbola na jedinicama u distribuciji. Nakon to ste utvrdili odgovarajue mjesto za postavljanje, treba da konsultuje tampara u vezi sa orijentacijom simbola. Ovo iz razloga to mnogi procesi tampanja zahtijevaju da bar kodovi budu orijentisani u odreenom pravcu u odnosu na pravac tampe.Ukoliko to dozvoljavaju mogunosti, a prilikom primjene fleksografije, linije treba da budu paralelne s pravcem tampe tj. orijentisane u vidu tarabe. Ukoliko tamne linije treba da budu uspravno postavljene u odnosu na pravac tampe tj. orijentisane u vidu merdevina, pokuajte da izbjegnete distorziju simbola imajui u vidu obim uvijene ploe.Ukoliko primijenite ofset tampu ili rotogravuru, simbol treba da bude podeen paralelno prema strukturi elije na rasteru, ili ploi/cilindru kako bi se dobila to otrija ivica tamne linije.Korak 10: Izrada plana u vezi sa kvalitetom bar koda

ISO/IEC 15416 Specifikacije za ispitivanje kvaliteta tampe bar koda za linearne simbole opisuju metod provjere kvaliteta bar kod simbola nakon njihove tampe. Verifikator koji se bazira na ISO standardu posmatra simbol na isti nain kao i skener, ali ide i dalje, provjeravajui kvalitet simbola.GS1 koristi metodu ISO/IEC i utvruje minimalnu ocjenu za svaki GS1 bar kod. Ona zavisi od toga koji se simbol koristi, gdje se primjenjuje ili koji identifikacioni broj nosi. Uz minimalnu ocjenu GS1 takoe utvruje i otvor blende verifikatora i njegovu talasnu duinu. Postavljanje razliitih minimalnih zahtjeva je slino kao kada neki univerzitet koristi standardizirane testove radi utvrivanja da li se prijavljeni student kvalifikovao za prijem. Vie univerziteta mogu da koriste isti standardizirani test, ali svaki postavlja svoj minimalni broj poena ili minimalnu ocjenu za prolaz.Opte GS1 specifikacije pruaju preglednu listu specifikacije kvaliteta simbola u zavisnosti od vrste simbola, primjene ili identifikacionog broja koji simbol nosi.

lanice GS1 mogu da sami vre provjeru kvaliteta bar kodova. Meutim, danas sve GS1 nacionalne organizacije, obezbjeuju usluge verifikacije kvaliteta bar koda za svoje lanice.

http://www.gs1bih.com/barcodes/10-koraka-barkod/index.html10.04. 16:15

Upravljanje skladitemKategorija: Rjeenja S tonama raznih proizvoda, skladita se suoavaju s potekoama pri upravljanju sloenim procesima skladitenja, ukljuujui upravljanje inventarom i imovinom, preuzimanje narudbi te otpremanje i praenje.Info-kod nudi rjeenja bogata mogunostima kako bi osigurao glatko odvijanje skladinog poslovanja. Profesionalni ureaji iz ponude Info-koda u vaem skladitu otklanjaju pogreke te omoguuju jo naprednije i uinkovitije praenje proizvoda.Namjena Upravljanje inventarom Upravljanje imovinom Preuzimanje narudbi Mobilno oznaavanje

Motorola Symbol MC9200Kategorija: Windows Robustni mobilni raunalnik Motorola Symbol MC9200 spada v naslednjo generacijo zlatega standarda za mobilnost. Odlien je za uporabo v industriji.Razvit je bil za podjetja, kjer se delo nenehno spreminja in prilagaja spremembam na trgu. Ima prepoznaven dizajn, zanesljivo delovanje in omogoa branje rtnih kod. Odlikuje ga intuitiven vmesnik, ki pomaga pri racionalizaciji delovnih procesov in produktivnosti dela v najzahtevnejih okoljih. Tehnini podatki Broure in podporaZmogljivost

Kategorija: Industrijski Uinite upravljanje skladitem ili inventarom jo uinkovitijim uz pomo serije printera Z.Ovi industrijski printeri omoguuju ispis velikog opsega velikom brzinom, to ih ini savrenim za oznaavanje predmeta, paketa, robe i isporuke.Namjena Praenje radnih procesa Zaprimanje/isporuka Informacijske naljepnice Praenje laboratorijskih uzoraka

NiceLabel Designer ExpressKategorija: Programi Najisplativiji nain za ispisivanje naljepnica iz baze podataka.Dizajnirajte jednostavne naljepnice s bar kdom u samo nekoliko minuta uz pomo softvera za dizajniranje NiceLabel Designer Express, koji je jednostavan za uporabu. Koristite Microsoft Excel kao jednostavnu bazu podataka i utroite manje vremena za dizajniranje i pripremu formata naljepnica s bar kdom. Nai softverski arobnjaci pomoi e vam da ih dizajnirate brzo i lako. Gotove naljepnice moi ete poeti ispisivati ve za nekoliko minuta!

Kategorija: Industrijski RFID itai iDTRONIC BLUEBOX HF - Basic Controller s jednim antenskim ulazom moe postii domet itanja do 30 cm.Suvremeni RF modul i najnoviji BLUEBOX SDK kombinacija su koja ambicioznim razvojnim programerima omoguuje lagani poetak.Namjena Industrijska automatizacija Opskrbni lanac Upravljanje praonicom rublja Kontrola pristupa

Poetna Proizvodi i rjeenja Bar kod itai Runi Motorola LS2208Motorola LS2208Kategorija: Runi Na akciji:799,00 kn + PDVRuni ita bar kdova Motorola LS2208 ergonomian je i lagan te omoguuje brzo i pouzdano skeniranje po vrlo pristupanoj cijeni.Njegova velika djelotvornost, od bliskog kontakta do 43 cm (17 ina), ini ga savrenim za maloprodaju, zdravstvene i obrazovne ustanove te dravnu upravu. Ureaj je opremljen razliitim sueljima koja jame laku integraciju s mnotvom drugih ureaja.

Warehouse Management System / WMSWarehouse Management System (WMS) je jedinstveno, moderno softversko rjeenje za automatizirano upravljanje skladitem koje podrava sljedljivost proizvoda.Grupa COMP je jedini bosanskohercegovaki ponua WMS-a na bh. tritu. Ovo rjeenje je otvorenog tipa i lako se povezuje sa ostalim informacionim sistemima. WMS se lako integrira sa drugim ERP sistemima pa je tako COMP u firmama Teloptic i Megamix izvrio integraciju ISUP i Navision sistema sa WMS-om. Na ovaj nain poveava se efikasnost skladinog poslovanja, kao i poslovanje ostalih organizacionih djelova i poslovnih funkcija u preduzeu.WMS je takoer u potpunosti usaglaen sa vlastitim softverskim rjeenjem ISUP (Informacioni Sistem za Upravljanje Preduzeem). Rad sa WMS-om Rad sa WMS-om je baziran na upotrebi bar kodova koji sadre osnovne informacije o robi, roku upotrebe, lotovima, koliinama i paletama. Drugi bar kod definira lokaciju u skladitu.

Uz pomo itaa bar koda obrauje se: ulaz izlaz premjetanje inventura otpis Sve potrebne informacije se dobivaju sa jednim, maksimalno dva itanja bar koda. Mogue je koristiti ureaje koji su vodootporni, otporni na udarce i koji takoer omoguavaju itanje na daljinu. U sluaju da paleta nije obiljeena ili je naljepnica oteena, sistem ukljuuje koritenje bar kod tampaa npr. na ulazu u skladite. Za tampanje naljepnica firma Teloptic d.o.o. koristi aplikaciju PRINTCOM grupacije COMP. Uz pomo PRINTCOM-a naljepnice odgovaraju zahtjevima korisnika i, naravno, evropskim i svjetskim standardima (VRS i SSCC). Nalog za tampanje naljepnice moe se dobiti iz raunara ili iz runog itaa. Na naljepnici formata A5 mogu se nai sve potrebne informacije o: serial shipping container code (SSCC) EAN CODE article variation (primjenjuje se u sluaju jezikih varijanti) datum isteka robe datum pakovanja koliina lot kod

http://www.comp-it.com.ba/warehouse-management-system-wms.html16:32 10.04.