of 6 /6

Click here to load reader

Dojenje u 10 koraka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dojenje u samo 10 koraka na Baby-Friendly način

Text of Dojenje u 10 koraka

 • WABA 2010www.worldbreastfeedingweek.org

  1.

  UVOD

  PRIKLJUIMO SE SVETU U AKCIJI PODRKE DOJENJU OVE GODINE!

  1.

  2.

  3.

  4.

  Doao je trenutak da obnovimo nau podrku programu DESET KORAKA i da svako od nas stvori sebi najbolji moguci put za dostizanje Baby-Friendly Way cilja!

  Photos are winners of the World Breastfeeding Week 2010 Photo Contest.

  Svaka ustanova koja se bavi pruanjem nege trudni-cama i porodiljama i brine o novoroenadi treba da:Ima zvanino usvojenu politiku podrke dojenju u pisanom obliku (pravilnik) o kojoj se redovno obavetavaju svi zaposleni zdravstveni radnici.Obui sve zaposlene zdravstvene radnike na nain da su u stanju da primenjuju politiku podrke dojenju u praksi.Obavesti sve trudnice o prednostima i tehnikama dojenja.Pomogne majkama da pokrenu dojenje u roku od pola sata nakon poroaja.Obui majke tehnikama uspenog dojenja i pomogne im da odre laktaciju ak i u situaciji kada su nakon poroaja primorane da budu odvojene od svojih beba.Ne daje novoroenim bebama ni jednu drugu hranu niti tenost osim majinog mleka, sa izuzetkom situacija kada je ishrana vetakim mlekom medicin-ski neophodna.Praktikuje zajedniki smetaj koji dozvoljava majkama i bebama da budu zajedno 24 sata dnevno.Ohrabruje dojenje na zahtev - prema potrebi bebe (bez vremenski odreenih intervala).Ne dozvoljava davanje cucli bebama koje sisaju.Pomae osnivanje i neguje saradnju sa grupama za podrku dojenju i upuuje majke da im se obrate prilikom otpusta iz bolnice ili klinike.

  DESET KORAKA DO USPENOG DOJENJADO USPENOG DOJENJA

  CILJEVISVETSKE NEDELJE DOJENJA2010.

  Ovaj Baby-Friendly Way prirunik prua potrebne informacije za promovisanje naina podrke dojenju i predlae aktivnosti koje je neophodno preduzeti unutar institucija zdravstvenog sistema, ali i zajednice na nacionalnom i globalnom nivou.

  Ukazivanje na ulogu programa DESET KORAKA DO USPENOG DOJENJA u poboljavanju statistike dojenja.

  Obnavljanje aktivnosti zdravstvenog sistema, ustanova i zajednice kojima se dojenje promovie kao najlaki izbor.

  Omoguavanje majkama da u potpunosti budu podrane u izboru da doje u okviru zdravstvenog sistema, ali i van njega.

  Obavetavanje javnosti o rizicima ishrane vetackim mlekom i o znaaju dojenja za pravilan razvoj dece i dugoroan pozitivan uticaj na zdravlje kako dece tako i majki.

  Na Baby-Friendly nacin

 • GLOBALNA POSVEENOST PROGRAMU DESET KORAKA I INICIJATIVA BABY FRIENDLY BOLNICA (BFHI) - BOLNICA PRIJATELJ BEBA

  Deklaracija o zatiti, promociji i podrci dojenju iz 1990. godine predstavlja spisak odluka i mera koje svaka zemlja treba da sprovede u cilju podrke dojenju. Potpisnice ove deklaracije bile su u obavezi da do 1995. godine ostvare 4 operativna cilja:

  1. Stvaranje zvanine nacionalne organizacije za podrku dojenju ili imenovanje predstavnika odgovarajue zvanine organizacije i stvaranje odgovarajueg nacionalnog tela za podrku dojenju sastav-ljenog od predstavnika relevantnih ministarstava, nevladinih organizacija i strukovnih udruenja zdravstvenih radnika.2. Obezbeivanje i kontrola svakog porodilita u smislu potpunog sprovoenja svih DESET KORAKA objavljenih u zajednikoj izjavi Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i UNICEF-a pod nazivom: Zatita, promocija i podrka dojenju specijalna uloga porodilita.3. Preduzimanje mera za potpunu realizaciju principa i ciljeva Meunarodnog pravilnika o oglaavanju vetakog mleka i iz njega proistiuih relevantnih rezolucija skuptine SZO.4. Priprema zakonskih mehanizama za zatitu prava na dojenje zapos-lenih ena i utvrivanje mera kojima e se to pravo obezbediti.

  Ovi ciljevi su inkorporirani i u Globalnu strategiju za ishranu novoroeneta i malog deteta SZO iz 2002 godine, u drugu Innocenti deklaraciju iz 2005. godine i u Rezoluciju o ishrani novoroenadi i male dece skuptine SZO iz 2010. godine, ezdeset i tree po redu. Globalni kriterijumi koji su bazirani na programu DESET KORAKA ine osnovu inicijative Bolnica prijatelj beba irom sveta. U nekoliko zemalja su skoro sve bolnice dostigle taj status, a u vie od 150 zemalja taj status ima barem nekoliko.Prema procenama, oko 28 % svih porodilita u svetu (od ega je 31% iz zemalja u razvoju) su u jednom trenutku realizovala program DESET KORAKA , to je doprinelo ohrabrivanju porasta broja dojene dece, uprkos veoma agresivnoj promociji vetakog mleka i ishrane na flaicu. Iako smo i dalje daleko od ostvarivanja cilja zacrtanog za 1995. godinu - da sva porodilita realizuju ovaj program, jo uvek nije prekasno da se do njega i stigne. Sada je pravi trenutak da obnovimo rad na tome.

  OBNAVLJANJE STAZE DESET KORAKA DO USPENOG DOJENJA

  DEKLARACIJA Innocenti iz 2005. godine:Ova deklaracija stvorena je 15 godina nakon prve iz 1990. godine. Potpisnici su pozvali pojedince, zdravstvene radnike, zajednice, vlade, multilateralne organizacije i meunarodne finansijske institucije da obezbede uslove u kojima bi svaka ena imala mogunost da uspeno doji. Mnoge od mera koje ovaj dokument predlae mogle bi da nau

  NOVI MATERIJALI U OKVIRU INICIJATIVE BFHI BOLNICA PRIJATELJ BEBA:

  enama je stalna podrka u zajednici neophodna, bez razlike da li se poraaju u bolnici ili kod kue. Koraci koji se sprovode u bolnicama, pa ak i finalni deseti korak nisu sami po sebi dovoljni da omogue enama da odre ekskluzivno dojenje tj. ishranu samo majinim mlekom..

  PRAKTINI PRIMERI PODRKE DOJENJU - KORAK PO KORAK:Nova istraivanja ukazuju na injenicu da to je efikasnija primena programa DESET KORAKA DO USPENOG DOJENJA, time je vea verovatnoa da e ene uspeti da ostvare svoje elje i namere u vezi sa dojenjem. Svako porodilite mora da stremi poveanju broja koraka ovog programa koje primenjuje ukoliko nije u mogunosti da sa primenom svih deset zapone odmah.

  IDUI KORAK PO KORAK KROZ DESET KORAKA ZA BABY-FRIENDLY PROGRAM - STIE SE NAJDALJE.

  ZATO JE VANA PROMOCIJA PROGRAMA DESET KORAKA U 2010. GODINI?Istraivanja pokazuju da je najbolja ishrana za novoroene u celom svetu ona koja podrazumeva pokretanje dojenja u toku prvog sata ivota, ekskluzivno (samo) dojenje tokom prvih 6 meseci ivota, kao i nastavak dojenja tokom druge godine ili kasnije. Dojenje pospeuje zdravlje majke i kratkorono i dugorono pa na taj nain doprinosi direktnom ostvarivanju 2 Milenijumska razvojna cilja : SMANJENJU SMRTNOSTI KOD DECE i POBOLJANJU ZDRAVLJA MAJKI ( www.un.org/milleniumgoals ), ciljevima ijem su ostvarivanju posveene brojne zemlje i meunarodne organizacije.- UNICEF je nedavno zabeleio da je smanjenje smrtnosti dece u svetu sa 13 miliona 1990.godine na 8.8 miliona tokom 2008. godine delom posledica iroko prihvaenih osnovnih zdravstvenih intervencija kao to su pravovremeno i ekskluzivno dojenje- Sve vei broj studija pokazuje da je primena programa DESET KORAKA uz kontinuiranu podrku majkama nakon poroaja faktor koji doprinosi uspenom pokretanju dojenja i ekskluzivnoj ishrani majinim mlekom na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou.- Broj beba koje su hranjene samo majinim mlekom je u porastu u velikom broju zemalja, ali je uprkos tome dolo do stagnacije ili opadanja u nekima, delom zbog smanjene politike podrke za Inicijativu Baby Friendly bolnica i nepridravanja pravila programa u ustanovama koje su ve dobile sertifikovan status Bolnica prijatelj beba.- Pojaani napori su neophodni da bi se uvele sveobuhvatne strategije ishrane novoroenadi, uz donoenje zakona i odluka na nacionalnom nivou koji e takve napore podrati. To podrazumeva da se program DESET KORAKA DO DOJENJA sprovodi u svim porodilitima i da se struno obue sve slube zdravstvenog sistema koje se brinu o trudnicama,

  ta moemo da uinimo ove godine da bismo postigli napredak u programu Baby-Friendly?

  evaluacija i unutranja kontrola i Spoljna procena rezulata. Ovi materijali

  - prilagoavanju programa DESET KORAKA okruenjima sa visokom

  - obuci za uspeno potovanje Meunarodnog Kodeksa o oglaavanju

  33%. Iz zdravstvenih ustanova nakon poroaja, majke se otputaju

  - kreiranju programa DESET KORAKA ZA BABY-FRIENDLY ZAJEDNICU

  prevalencom HIV virusa

  1. Pomozimo prijateljima, kolegama i svojoj zajednici da pronau svoj

  3. Menjajmo stvari na lokalnom nivou. Istraite sta se deava sa

  vrnjaka savetovalita ili neformalne grupe majki koje doje, a koje pruaju podrku novim majkama? ta se deava kada se majke vrate na

  porodicama ili u podrku koju pruaju religijske organizacije, kole ili

 • KORAK OBJANJENJE SISTEM ZDRAVSTVENE ZATITE ZAJEDNICA NACIONALNO/GLOBALNO

  KORAK 1

  KORAK 2

  KORAK 3

  TABELA AKCIJA PROGRAMA DESET KORAKA DO DOJENJA

  Have a written policy that is regularly

  4. Zahtevajmo napredak i na nacionalnom i na globalnom nivou. Usudite se da zaobiete ogranienja zdravstvenog sistema i ukljuujte druge na svakom nivou u promociju zakona, i primeni u praksi mera koje imaju za cilj da podre program DESET KORAKA DO USPENOGDOJENJA. Zagovarajte u kontaktima sa osobljem agencija koje deluju globalno da je sada pravi trenutak da se omogui svakoj majci da doji svoje dete i da se pomogne svakom detetu da ostvari svoj puni potencijal i time obezbedi budunost u kojoj e svi moi da budu zdravi.

  Ovde je prikazano svih deset koraka programa zajedno sa idejama o tome kako ih primeniti u okvirima sistema zdravstvene zatite i zajednice, kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Pogledajte svaki od njih ponaosob i razmislite o tome ta biste vi ili vaa organizacija mogli da primenite u svom radu ove godine, sa poetkom u toku Svetske nedelje dojenja.

  Usvajanje zvaninog pravilnika o podrci dojenju o kome se osoblje redovno obavetava.

  Obuka svih zaposlenih i usvajanje vetina neophodnih da se ovaj pravilnik primenjuje.

  Informisanje svih trudnica o prednostima ishrane beba majinim mlekom i tehnikama uspenog dojenja.

  Program DESET KORAKA DO USPENOG DOJENJA zahteva od zdravstvenih ustanova da usvoje pravilnik koji e biti istaknut na vidnim mestima i tako indikuju da je osoblje posveeno primeni tog pravilnika u praksi.

  Obuka na svim nivoima bi trebalo da ukljuuje i upoznavanje sa programom DESET KORAKA, savetovalite za dojenje i Meunarodni Kodeks o oglaavanju vetakog mleka. Pokuajte da odravate redovne sastanke na kojim bi se diskutovalo o najnovijim dokazima prednosti dojenja.

  Do trenutka kada se beba rodi majka mora biti upoznata sa dojenjem, prednostima ishrane majinim mlekom i vetinama neophodnim za uspeno dojenje.

  Organizujte promotivne aktivnosti u cilju podizanja nivoa svesti i razvijanja razumevanja zajednice po pitanju vanosti dojenja i podrci koja je novim majkama neophodna.

  Radite na tome da dojenje postane opteprihvaena norma u svim sektorima bazirajui ovo na sveim dokazima o rizicima ishrane vetakim mlekom, ali i na irenju prihvatanja injenice da je za uspeno dojenje neophodna aktivna podrka celokupnog sistema zdravstvene zatite i drutvene zajednice.

  Zastupajte stav da informacije i savetovanje o dojenju i razmatranje budu dostupni svim enama, pojedinano i u grupama, u sklopu svih oblika perinatalne brige o trudnicama.Razgovarajte sa trudnicama o tome na koji nain vode trudnou, i pokuajte da saznate da li su informisane o prednostima dojenja i rizicima koje ishrana vetakim mlekom podrazumeva, uputite ih da e nakon poroaja imati na raspolaganju pomo, objasnite pravilan poloaj bebe za dojenje i kako da budu sigurne da njihova beba dobija dovoljno mleka. Postarajte se da im relevantna i tana literatura o ovim problemima bude na raspolaganju.

  Zahtevajte od zvaninih institucija vlasti da integriu program DESET KORAKA DO USPENOG DOJENJA u standardne zvanine preporuke i proveru kvaliteta nivoa usluga koje pruaju zdravstvene ustanove. Zahtevajte da dobijanje sertifikovanog statusa prijatelj beba bude deo procesa kontrole kvaliteta bolnica i zdravstvenih centara.

  Obrazujte politike lidere po pitanju vanosti programa DESET KORAKA u obrazovanju i obuci zdravstvenih kadrova.

  Obuite osoblje

  Organizujte sastanke sa liderima lokalnih zajednica na kojima ete razgovarati o nainima promovisanja baby-friendly pristupa u lokalnim porodilitima i zdravstvenim ustanovama.

  Promoviite potrebu za obukom vrnjakih savetnika i zaposlenih u jaslicama kako bi mogli da uspeno podre ishranu majiniom mlekom.

  Posetite porodilita, domove zdravlja i klinike centre i proverite da li je pravilnik o podrci dojenju istaknut. Raspitajte se u upravama zdravstvenih ustanova da li imaju takav pravilnik, ponudite objanjenje programa DESET KORAKA DO USPENOG DOJENJA i naglasite da se u praksi pokazalo da taj program donosi najbolje rezultate. Obavestite ih o novim materijalima koji su dostupni kroz inicijativu Bolnica prijatelj beba, naroito o prvom delu koji se odnosi na primenu.

  Borite se da obuka zdravstvenih kadrova na nivou obrazovnog sistema i strukovnih kvalifikacija u sebi obuhvati program DESET KORAKA kako u teorijskom delu tako i u praktinoj nastavi. Postarajte se da moderatori budu upoznati i informisani o sledeim materijalima:-SZO:Poglavlje o ishrani novoroenadi i male dece-Promocija dojenja i podrka u bolnicama koje uestvuju u programu Bolnica prijatelj beba (kurs u trajanju od 20 sati, deo 3 novog BFHI materijala)-SZO/UNICEF:Savetovalite za dojenje: obuka-SZO/UNICEF:Ishrana novoroeneta i malog deteta integrisana obuka.(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241597494/en/index.html)

 • KORAK 4

  KORAK 5

  KORAK 6

  KORAK 7

  Ponite sa dojenjem pola sata nakon porodjaja

  Pokaite majkama kako se pravilno doji

  KORAK OBJANJENJE SISTEM ZDRAVSTVENE ZATITE ZAJEDNICA NACIONALNO/GLOBALNO

  Pomo majkama da pokrenu dojenje u roku od pola sata nakon poroaja.

  Uenje majki tehnikama uspenog dojenja i nainima da odre laktaciju ak i u situaciji kada moraju biti odvojene od svojih beba.

  Ishrana novoroenih beba iskljuivo majinim mlekom i nedavanje ni jedne druge hrane ili tenosti osim u situacijama kada je to medicinski neophodno.

  Zajedniki smetaj majki i beba omoguavanje da budu zajedno 24 sata na dan.

  Ovaj korak podrazumeva da se za sve zdrave novoroene bebe insistira na kontaktu koa-na-kou od samog trenutka roenja u trajanju od najmanje jednog sata, ili do trenutka kada se beba uspeno postavi i nahrani majinim mlekom, ukoliko je potrebno vie vremena da se to postigne.

  Pomo majkama u savladavanju tehnika uspenog dojenja korak je od vitalnog znaaja za uspeh celog procesa. Ukoliko je novoroene odvojeno od majke ili nije u stanju da sisa, majke moraju izmuzavati svoje mleko da bi ih nahranile. Zdravstveni radnici moraju posedovati znanje koje e omoguiti da pomognu majkama da to urade.

  U mnogim bolnicama bebe su smetene odvojeno od majki u posebnim prostorijama nakon poroaja. Zajedniki smetaj majki i beba omoguava im da budu stalno zajedno i tako se kroz razvijanje bliskosti pomae i da se uspostavi uspeno dojenje.

  lanovi porodice i zdravstveni radnici mogu sasvim pogreno smatrati da je novoroenetu potrebno davati obroke vetake formula hrane (tzv. zamena za majino mleko) ili zaeerenu vodicu i druge tenosti pre nego to porodilji mleko nadoe. Ovo moe dovesti do potpunog neuspeha dojenja. Prisustvo vetake hrane za novoroenad u porodilitima ili samo reklamnog materijala moe uzrokovati pogrene stavove o ovom izuzetno vanom koraku.

  Postarajte se da sve majke naue tehnike uspenog dojenja i izmuzavanja mleka runo i kako da savladaju uobiajene potekoe.

  Saraujte sa predstavnicima zajednice na irem upoznavanju sa znaajem kolostruma, injenicama zato je u prvih nekoliko dana to jedina hrana koja je novoroenetu neophodna, ali i o znaaju ishrane samo majinim mlekom u prvih est meseci ivota.

  Podrite porodine tradicije i okruenje koje omoguava da majka i beba budu zajedno tokom itavog najranijeg perioda ivota detea.

  Zahtevajte da svim majkama kao deo standardnog paketa usluga u porodilitima budu dostupni obueni savetnici za dojenje koji e im pruiti pomo, kao i to da svi zdravstveni radnici koji se brinu o majkama moraju biti upueni kako da im efikasno pomognu u dojenju.

  Zalaite se za obnavljanje napora zvaninih institucija da primene u praksi, nadziru i urede zakonskim merama zakljuke Meunarodnog Kodeksa o oglaavanju vetakog mleka i ostalih relevantnih preporuka SZO.

  Zahtevajte zvanino regulisanje prakse da se majke i bebe smetaju zajedno u svim porodilitima. Zalaite se za odgovarajuu porodiljsku nadoknadu koja e majkama omoguiti da budu sa svojim bebama i doje ih uspeno. Kontaktirajte neku od globalnih agencija da podre univerzalno pravo na porodiljsko bolovanje i nadoknadu. (http//www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C183)

  Radite na jaanju svesti o znaaju ranog zapoinjanja sa dojenjem. Prikaite snimak novoroene bebe koja pue preko majinog stomaka do grudi i bez iije pomoi poinje da sisa i time prikaite za ta je sve beba sposobna uz pravilnu podrku. (Potraite u dodatnim materijalima ovaj snimak.)

  Obavestite lekare i druge zdravstvene radnike o najnovijim istraivanjima koja potkrepljuju preporuke za primenu ovog i ostalih koraka, i zatraite da u praksi podre i promoviu ovo kao standardnu negu.

  Zalaite se za obuku svih koji prisustvuju poroaju u cilju podravanja kontakta bebe i majke koa-na-kou odmah nakon poroaja, ime se bebi omoguava da pone da sisa kada bude spremna.

  Upoznajte se sa osobljem koje je zaposleno u porodilitima i trudnikim savetovalitima u vaoj zajednici, ukaite potovanje njihovoj profesionalnoj pomoi koji pruaju trudnicama i porodiljama i postarajte se da imaju dostupne najnovije informacije o ovoj temi. Ohrabrite ih da svakoj majci pokau kako da smesti bebu na dojku ime e spreiti pojavu problema kao to su naprsle bradavice ili nedovoljna koliina mleka, kao i to kako da sve majke naue kako se izmuzava mleko runo radi smanjenja bola i odravanja koliine mleka i time osiguraju da se bebe mogu hraniti majinim mlekom u sluaju da moraju biti odvojeni. U veini sluajeva ne postoji potreba za pumpicom.

  Postarajte se da majke dobiju pomo i uspeno doje svoju bebu ime bi bile ohrabrene da joj ne daju druge tenosti. Postarajte se da zdravstveni radnici razumeju i shvate kako je dopunsko prehranjivanje novoroenih beba potrebno veoma retko i u malom broju sluajeva, ak i u toku tih prvih nekoliko dana kada je koliina majinog mleka mala, i da je to prvo mleko, kolostrum, jedina hrana koja je bebi neophodna. irite svest o tome da izuzetno mali procenat stvarno medicinski indikovanih situacija u kojima je potrebno novoroene dohranjivati zamenom, da se ne bi deavalo da bebe na osnovu nemedicinskih preporuka budu bespotrebno dohranjivane. ( Potraite u dodatnim materijalima vie informacija o ovome.)

  Obiite porodilita i razgovarajte o vanosti zajednikog smetaja koji treba da sledi nakon inicijalnog kontakta koa-na-kou. Beba treba da je smetena ili sa majkom u krevetu ili u kolevci pokraj nje, tako da majka moe da bebu vidi i uzme u naruje bez ustajanja iz kreveta, a nikako postavljena kod njenih nogu.

 • KORAK 8Ohrabrivanje dojenja na zahtev.

  KORAK 9

  KORAK 10

  5

  Ohrabrujte dojenje na zahtev

  Grupa podrke majka-majci

  Bebe je potrebno hraniti prema njihovom potrebama, a ne po rasporedu koji e im nametnuti majka ili bolnica. Razumevanje naina na koji beba pokazuje da je gladna od strane majke pospeuje dojenje , kao i njihov meusobni odnos.

  Tokom prvih nekoliko nedelja bebinu potrebu za sisanjem treba zadovoljiti iskljuivo dojenjem. Upotrebom cucli dolazi do zbunjivanja bebinog refleksa da sisa i kao posledica toga moe doi do neadekvatnog uspostavljanja koliine mleka neophodne da zadovolji potrebe bebe.

  Grupe za podrku dojenju su u velikom broju sluajeva deo strategije ishrane neke zajednice. Vrnjake savetnice su ene iz zajednice, koje su obuene da pruaju podrku u dojenju. Veoma esto dolaze u kontakt sa majkama u njihovim domovima. Veoma su efikasni u poveanju stope samo dojene dece.

  Saraujte sa predstavnicima zajednice na stvaranju izvora obuene pomoi majkama koje doje. ene koje su same uspeno dojile mogu biti pokretai grupa za meusobnu podrku, ili se zalagati kod lokalnih zdravstvenih vlasti da obue vrnjake savetnice.

  kao i nakon toga pri dolascima u savetovalite za bebe radi vakcinacije, praenja rasta i razvoja bebe, sastanka u porodinom savetovalitu ili dolazaka u zdravstvenu ustanovu iz bilo kog drugog .

  Zamolite zaposlene u porodilitima da ne dozvole upotrebu cucli, osim u sluajevima kada je to medicinski indikovano za smirenje bebe kada majka nije prisutna. U takvim sluajevima potrebno je postarati se da majke ostalih beba ovo ne shvate kao preporuku da cucle koriste. Za bebe koje ne mogu da sisaju traite i objasnite hranjenje iz posude/olje.

  Razgovarajte sa upravnicima zdravstvenih slubi o vanosti obuenih savetnica za dojenje koje e delovati i u okviru postnatalne brige o majkama i bebama i u zajednici, kao i o tome da je neophodno da uspostave saradnju. Vrnjake savetnice mogu biti edukovane i nadgledane od strane zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i upuivati majke da potrae njihovu pomo. Postarajte se da osoblje porodilita dobije informacije o tome koje su grupe i pojedinci u zajednici dostupni da im pomognu u vezi sa dojenjem, ali i da moe da prosledi kontakt informacije. Majke i bebe kontakt sa savetnicom za dojenje treba da uspostave u porodilitu ili kod kue ve prvog dana nakon poroaja, a kasnije i: - izmeu 2. i 4. dana- izmeu 4. i 7. dana- izmeu 7. i 28. dana - izmeu 4. i 8. nedelje

  Informiite lanove porodice o bebinim znacima gladi i vanosti odgovaranja na njih. Bebu je potrebno hraniti kada je gladna i ne ekati da se rasplae, ali i ne hraniti vie nego to je potrebno kada je sita i rizikovati gojaznost.

  Razgovarajte sa lanovima porodica i lanovima neformalnih grupa u zajednici o rizicima upotrebe cucli u periodu kada se uspostavlja uspeno dojenje.

  Zalaite se za to da zvanine zdravstvene institucije vlasti osiguraju da pravilnici bolnica i zdravstvenih ustanova ne dozvoljavaju rutinsku upotrebu cucli i da u prateim materijalima bude dovoljno odgovarajuih poruka i informacija o ovoj temi.

  Uspostavite saradnju sa organizacijama koje se bave lokalnim zajednicama kako bi se pomoglo stvaranje slubi za podrku dojenju. Zagovarajte kod predstavnika vlasti ukljuivanje vrnjakih savetnica u svoje planove i strategije, rame uz rame sa savetovanjem u okvirima zdravstvenog sistema.

  Zalaite se za to da se dojenje na zahtev uvede kao zvanina preporuka u svim porodilitima, kao i da se u savetovalitima za bebe u preporukama za ishranu objasne prepoznavanje znaka gladi i njima odgovarajua ishrana..

  Ohrabrite porodilita da prue podrku dojenju na zahtev bez rasporeda. Zdravstveni radnici treba da budu upoznati sa nainima na koje beba pokazuje da je gladna ( tzv. znacima gladi) i da znanje o tome prenesu roditeljima i lanovima porodice. Bebe glad pokazuju tako to otvaraju usta, uroenim refleksom okretanja glave u stranu kada im se gladi obraz (to pospeuje sisanje), stavljanjem prstia u usta i pokretima rukama i nogama. Plakanje je zakasneli signal gladi i znak da je beba zbog toga uznemirena. Znaci sitosti su okretanje od majke, zatvaranje usta i prestanak sisanja. Dojenje koje odgovara na bebine znake omoguie ishranu bebe u dovoljnim koliinama i pravilan rast i razvoj.

  KORAK OBJANJENJE SISTEM ZDRAVSTVENE ZATITE ZAJEDNICA NACIONALNO/GLOBALNODELOVANJE

  Ne dozvoliti davanje cucli bebama koje sisaju.

  Negovanje stvaranja veza i saradnje sa grupama za podrku dojenju i upuivanje majki da im se obrate nakon otpusta iz bolnice.

  Stvorite novu stazu u sopstvenoj zajednici i nazovite je STAZA DESET KORAKA! Osmislite ilustracije i aktivnosti koje ce ljude uputiti i provesti kroz ovih DESET KORAKA!

 • OVERALL COORDINATIONWABA SecretariatP O Box 1200, 10850 Penang, MalaysiaFax: 60-4-657 [email protected]g

  AFRICAIBFAN AfricaP O Box 781, Mbabane, SwazilandFax: 268-40 [email protected]

  IBFAN AfriqueCite Ouaga 2000, 01 BP 1776, Ouagadougou 01, Burkina FasoFax: [email protected]

  ASIAWABA Secretariat (See address above)

  South Asia Breastfeeding PromotionNetwork of India (BPNI)BP-33, Pitampura, Delhi 110 034, IndiaFax: 91-11-2734 [email protected]

  EUROPEBaby Milk Action34 Trumpington Street, CambridgeCB2 1QY, UKFax: 44-1223-464 [email protected]

  CoFAM / SMAM163 rue de Bagnolet, 75020 Paris, FranceFax: 01-4356 [email protected]

  IBFAN-GIFAAvenue de la Paix 11, 1202 Geneva, SwitzerlandFax: 41-22-798 [email protected]

  Aktionsgruppe Babynahrung Ev (AGB)Untere Maschstrasse 21D-37073 Gottingen, GermanyFax: 49-551-531 [email protected]

  LATIN AMERICACEFEMINAApartado 5355, 1000 San JoseCosta RicaFax: 506-224 [email protected]

  CEPRENAv. Pardo, 1335 Of.301-302Lima-18 PeruFax: 51-1 241 [email protected]

  IBFAN BrasilRua Carlos Gomes, 1513, Sala 02 Jd. Carlos Gomes Jundiai-SP-Brasil. CEP: 13215-021 Fax: (11) 4522 5658

  NORTH AMERICALLL International957 N. Plum Grove RoadSchaumburg, IL 60173-4808, USAFax: 847-969 [email protected] www.llli.org

  INFACT Canada6, Trinity Square, TorontoON M5G 1B1, CanadaFax: 1-416-591 [email protected]

  PACIFICAustralian Breastfeeding Association (ABA)P O Box 4000, Glen IrisVIC 3146, AustraliaFax: 61-3-9885 [email protected]

  c/o Christine QuestedNutrition Centre Health DepartmentPrivate Mail BagApia, Western SamoaFax: 685-218 [email protected]

  Va lokalni kontakt:

  Zahvalnice:

  WBW Coordinating &Distributing Centres

  IZVORI:

  REFERENCE:1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  - UNICEF/WHO Baby-Friendly Hospital Initiative -- Revised, updated and expanded for integrated care; including 2009 update.- WHO/UNICEF Acceptable Medical reasons for use of breastmilk substitutes (http://www.unicef.org/nutrition/index 24806.html)http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594950/en/index.html- WHO/UNICEF/UNFPA and partners Countdown to 2015 Decade Report (2010-2015): Tracking progress in maternal, newborn and child survival. Geneva. World Health Organization, 2010 http://breastcrawl.org/10steps.htm (for the video)- WABA and BFHI - http://www.waba.org.my/news/bfhi.htm

  *** ( nisu prevedeni naslovi publikacija zbog nedostupnosti informacija o izdanjima na srpskom jeziku, prim.prev).

  SZO/UNICEF Joint Statement. Protecting, promoting, and supporting breastfeeding: the special role of maternity Services, 1989; http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/innocenti.htmRecords were maintained by UNICEF. UNICEF, last carried out a census in 2006/7. The numbers presented are estimates from the trend data available. Celebrating the Innocenti Declaration on the Protection, Promotion and Support of breastfeeding 1990-2005UNICEF State of the Worlds Children 2010http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9789241597494/en/index.htmlDeclercq E, Labbok MH, Sakala C, OHara M. The impact of hospital practices on

  Health 2009 May;99(5):929WHO Model Chapter in Infant and Young Child Feeding http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9789241597494/en/index.htmlUNICEF State of the Worlds Children 2010http://www.unicef.org

  breastfeeding duration on a national level? Pediatrics 2005, 116(5):e702-708Abrahams SW, Labbok M. Exploring the Impact of the Baby-friendly Hospital Initiative on Trends in Exclusive Breastfeeding, Int Breastfeed J. 2009 Oct 29;4(1):1Saadeh R and Casanovas M, Implementing and Revitalising the Baby-friendly Hospital Initiative. Food and Nutrition Bulletin 2009. 30(2) p S225-9 WHO/UNICEF/UNFPA and partners Countdown to 2015 Decade Report (2010-2015)Tracking progress in maternal, newborn and child survival. Geneva. World Health Organization, 2010Mullany LC. Breast-Feeding Patterns, Time to Initiation, and Mortality Risk among Newborns in Southern Nepal. J Nutr 2008. 138: 599-603

  *** ( nisu prevedeni naslovi publikacija zbog nedostupnosti informacija o izdanjima na srpskom jeziku, prim.prev).

  WABA ne prihvata sponzorstva kompanija koje se bave proizvodnjom vetakog mleka, opreme koja se za njegovo korienje upotrebljava i dopuna ishrani beba. WABA se zalae da svi uesnici Svetske nedelje dojenja potuju i zauzmu ovu etiku poziciju.

  Udruzenje gradana RODITELJTC Zemunikum, lokal 44, Glavna 18t,11080 Zemuntelefon: +381113165375