Trzisna pravila

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trzisna pravila

Text of Trzisna pravila

 • Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini

  TRINA PRAVILA

  Sarajevo, lipanj 2006. godine

 • Trina pravila

  Strana 2 od 30

  KAZALO

  I UVOD......................................................................................................................3 II DEFINICIJE ..........................................................................................................4 III KONVENCIJE.......................................................................................................7 IV IDENTIFIKACIJA FAZA IA I IB I PRIJELAZ NA FAZU II.........................7 V BALANSNO ODGOVORNE STRANE ............................................................10 VI DNEVNI RASPORED.........................................................................................11 VII IZJAVE O RASPOLOIVOSTI I OBAVJETENJA O UGOVORIMA .....12 VIII REGISTRACIJA BROJILA BOS......................................................................13 IX NABAVKA I NADOKNADA ZA POMONE USLUGE ...............................14 X UPRAVLJANJE OGRANIENJIMA ..............................................................21 XI NADOKNADA NENAMJERNIH ODSTUPANJA SA VANJSKIM

  KONTROLNIM PODRUJIMA.......................................................................23 XII NADOKNADE I PORAVNANJA......................................................................25 XIII IZMJENE .............................................................................................................29 XIV RJEAVANE SPOROVA...................................................................................29 XV ODREDBE ZA NEPREDVIENE SITUACIJE..............................................29 XVI PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE...........................................................30

 • Trina pravila

  Strana 3 od 30

  TRINA PRAVILA Sukladno Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava elektrine energije u BiH, Zakonu o utemeljenju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u BiH, te Licenci Neovisnog operatora sustava u BiH, NOS BiH je obvezan predloiti Trina pravila DERK-u koji ih odobrava. Trina pravila trebaju omoguiti tranziciju od trenutnih procesa i tehnike opremljenosti svih uesnika na tritu ka razvijenijem trinom dizajnu, a u skladu sa tehnikim mogunostima uesnika na tritu.

  I UVOD

  lanak 1. Ciljevi trinih pravila

  Trinim pravilima se ureuju odnosi izmeu NOS-a i uesnika na tritu elektrine energije. Trinim pravilima se definira sljedee: uesnici na elektroenergetskom tritu;

  vrste i obim komercijalnih odnosa na tritu pomonih usluga i/ili balansnom tritu; vrste i obim aktivnosti uesnika na tritu, kao i njihova prava i obaveze. Trinim pravilima se takoer definira nain na koji NOS izvrava svoje obveze, u smislu: a) rukovoenja mehanizmom za balansiranje; b) administriranja u procesu pruanja i koritenja pomonih usluga, ukljuujui i

  odgovarajui obraun na bazi kojeg e se vriti meusobne ispostave rauna izmeu uesnika za pomone usluge i balansiranje;

  c) pripreme, modificiranje i primjene Trinih pravila; d) primjene komercijalnih mjerenja; e) komercijalnih odnosa uzrokovanih upravljanjem zaguenjima; f) interne raspodjele naknada meu uesnicima na tritu za nenamjerna odstupanja sa

  vanjskim kontrolnim zonama; g) podnoenja izvjetaja DERK-u.

  lanak 2. Primjena na uesnike na tritu

  Uesnici na tritu su vlasnici validne licence koju je izdao FERK ili REERS za proizvodnju, snabdijevanje ili trgovinu elektrinom energijom ili meunarodni trgovci koji su vlasnici validne licence izdate od strane DERK-a. NOS e voditi registar trinih uesnika u skladu sa njihovim licencama. Uesnici na tritu su obvezni da potuju odredbe Trinih pravila u kojima su navedeni uvjeti za sudjelovanje na tritu.

 • Trina pravila

  Strana 4 od 30

  II DEFINICIJE

  lanak 3. Definicije

  Balansno trite Balansno trite je centralno trite za nabavku i prodaju elektrine energije kojim rukovodi NOS u svrhu odravanja kontinuiranog balansa snabdijevanja i potranje u realnom vremenu, kao i dodatni mehanizmi koje provodi NOS u svrhu osiguravanja snabdijevanja sustavnih usluga.

  BOS (Balansno odgovorna strana)

  Uesnik na tritu koji preuzima financijsku odgovornost za svoj neto debalans (balansiranje proizvodnje, potronje i razmjene) ili za neto debalanse grupe trinih uesnika, ukljuujui i nju.

  Cijena debalansa Cijena koja je utvrena u lanku 52. prema kojoj se u toku faze Ib vre poravnanja internih BIH debalansa.

  Constrained-off koliine

  Razlika izmeu nominirane i proizvedene koliine elektrine energije proizvodne jedinice koja je dobila instrukciju da smanji svoju proizvodnju zbog zaguenja u odreenom dijelu prijenosnog sustava.

  Constrained-on koliine

  Dodatna koliina elektrine energije koju proizvede proizvodna jedinica koja je dobila instrukciju da poveava svoju proizvodnju zbog zaguenja u odreenom dijelu prijenosnog sustava.

  DACF (Day Ahead Congestion Forecast-prognoza zaguenja za dan unaprijed)

  Procedura upravljanja zaguenjem dan unaprijed, kao to je definirano u Mrenom kodeksu.

  DERK Dravna regulatorna komisija za elektrinu energju koja je utemeljena u skladu s odredbama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava elektrine energije u Bosni i Hercegovini (Slubeni glasnik BiH, br. 7/02 i 13/03).

  Dnevni raspored Raspored na satnom temelju ukupne proizvodnje/kupovine i potronje/prodaje koji dostavlja svaka BOS NOS-u svakog dana.

  Elektroenergetski sustav BiH

  Svi elementi elektro-energetskog sustava BIH za proizvodnju, prijenos i distribuciju elekrine energije.

  Elektroprivreda (EP) Bilo koje poduzee od nie navedenih: - Elektroprivreda Republike Srpske AD Trebinje (ukljuujui

  njene licencirane dijelove); - Javno preduzee Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.

  Sarajevo; - Javno poduzee Elektroprivreda Hrvatske zajednice

  HercegBosne d.d Mostar. Faza I Prijelazno razdoblje u tijeku kojeg se primjenjuju Trina pravila.

  Sastoji se od dva podrazdoblja: faze Ia i faze Ib. Faza Ia Razdoblje koje poinje stupanjem Trinih pravila na snagu i traje

  sve dok NOS u saradnji sa Prijenosnom kompanijom ne uspostavi sustav daljinskog oitanja svih brojila na svim tokama razmjene

 • Trina pravila

  Strana 5 od 30

  prijenosne mree sa jedinicama proizvodnje, potroaima i drugim TSO.

  Faza Ib Razdoblje koje poinje odmah po zavretku faze Ia i traje do poetka Faze II..

  Faza II Period koji poinje po zavretku prijelazne faze I u skladu sa lankom 10.

  FERK Regulatorna komisija za elektrinu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je utemeljena u skladu sa odredbama Zakona o elektrinoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine FBiH, br. 41/02, 24/05 i 38/05).

  Gate Closure (krajnji rok za dostavu Dnevnog rasporeda)

  Vrijeme nakon kojeg se od uesnika na tritu nee prihvatati Dnevni raspored ili renominacije. U Mrenom kodeksu je definiran toan raspored.

  Greka kontrolnog podruja (ACE):

  Trenutna razlika izmeu izmjerene ukupne vrijednosti snage i predvienog regulacijskog programa (zbir programa razmjene i kompenzacionog programa razmjene) kontrolnog podruja, uzimajui u obzir efekat regulacije frekvencije.

  Izjave o raspoloivosti

  Dnevne prijave koje podnose proizvoai u vezi sa statusom raspoloivosti njihovih proizvodnih jedinica u skladu sa Sporazumom o pomonim uslugama.

  Povjerenstvo za rjeavanje sporova

  Povjerensrtvo koje e utemeljiti NOS u cilju rjeavanja sporova.

  Kontrolni blok Sastoji se od jednog ili vie kontrolnih podruja koje rade skupa u funkciji sekundarne regulacije, u odnosu sa drugim kontrolnim blokovima sinhrone regije kojoj pripada.

  Kontrolno podruje Dio UCTE interkonektiranog sustava, upravljan od strane jedinstvenog operatora sustava, sa fizikim optereenjem i proizvodnim jedinicama povezanim unutar kontrolnog podruja. BIH je jedno kontrolno podruje.

  Korekcijski program Mjesena procedura koju primjenjuje NOS za korekciju razlika izmeu mjerenja u stvarnom vremenu i komercijalnog mjerenja.

  Kvalificirani kupac Kupac koji ispunjava uvjete i kriterije propisane aktima nadlene regulatorne komisije za elektrinu energiju i koji je slobodan kupovati elektrinu energiju od snabdjevaa po vlastitom izboru.

  Mehanizam za balansiranje

  Zbir pravila kao to je to opisano u ovim Trinim pravilima i Mrenom kodeksu kojim se definiraju uloge i odgovornosti pruatelja pomonih usluga i BOS-ova prema NOS-u u smislu odravanja sustava u balansu, i uloga NOS-a u primjeni pravila poravnanja i izdavanja rauna za usluge balansiranja.

  Mreni kodeks Pravila i procedure koje reguliraju tehnika pitanja u vezi sa povezivanjem na prijenosni sustav, koritenje i rad sa prijenosnim sustavom, ukljuujui i odredbe kojima se opisuju postojee okolnosti prema kojima se mogu preduzeti hitne mjere korekcije u sluaju prekida dostave, te kada i ko moe poduzeti takvu mjeru

 • Trina pravila

  Strana 6 od 30

  Nekvalificirani (tarifni) kupac

  Kupac koji se snabdijeva elektrinom energijom na reguliran nain i prema reguliranim cijenama (tarifama).

  Nenamjerna odstupanja

  Razlika izmeu stvarne razmjene energije i planiranog programa razmjene izmeu regulacijskih podruja ili BOS.

  Obavijest o ugovoru Sve informacije koje nisu financijske prirode, a koje svaki trini uesnik dostavlja NOS-u u vezi sa svakim bilateralnim ugovorom koji je zakljuio u skladu sa lankom 17.

  Temeljna BOS EP koja preuzima odgovornost za balansiranje prema uesnicima na tritu koji se ne registriraju kod BOS-a po svom izboru.

  Razdoblje evidentiranja

  Razdoblje od sedam dana od svakog ponedjeljka u 00:00 sati do nedjelje u 24:00 sata u kojem se evidentiraju nenamjerna odstupa