08.30.2012. Odobrena TRZISNA PRAVILA 28) Primarna regulacija (frekvencije) Automatska funkcija regulatora

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 08.30.2012. Odobrena TRZISNA PRAVILA 28) Primarna regulacija (frekvencije) Automatska funkcija...

 • Podgorica, jul 2012. godine

  TRŽIŠNA PRAVILA

 • Tržišna pravila

  2

  Sadržaj I Opšte odredbe ........................................................................................................4

  Tržište elektri ne energije ...............................................................................................4 Predmet ........................................................................................................................4 Cilj i svrha .......................................................................................................................5 Principi .........................................................................................................................5 Primjena ........................................................................................................................6 Tržišna pravila i pravila za funkcionisanje prenosnog i distributivnog sistema elektri ne

  energije.............................................................................................................6 Zna enje izraza i definicije ..............................................................................................6

  II Ugovori na tržištu elektri ne energije.....................................................................12 Vrste ugovora .............................................................................................................12 Povjerljivost informacija.................................................................................................12

  III Operator tržišta .......................................................1Error! Bookmark not defined. IV U esnici na tržištu elektri ne energije ....................................................................15

  Kategorija u esnika na tržištu elektri ne energije..........................................................15 Prava i obaveze u esnika na tržištu ..............................................................................15 Postupak prijema u esnika na tržište elektri ne energije...............................................17 Isklju enje u esnika sa tržišta elektri ne energije..........................................................18 Prestanak u eš a na tržištu elektri ne energije.............................................................19

  V Baza podataka.......................................................................................................19 Sadržaj baze podataka .................................................................................................19 Podaci o u esnicima na tržištu ......................................................................................20 Podaci o proizvodnim i potroša kim jedinicama ............................................................20 Podaci o trgovanju ........................................................................................................21 Podaci o obra unskim mjerenjima i gubicima................................................................21 Objavljivanje podataka ..................................................................................................21

  VI Tržište elektri ne energije na bazi bilateralnih ugovora...........................................22 Uvod ......................................................................................................................22 Evidentiranje bilateralnih ugovora .................................................................................22

  VII Balansno tržište elektri ne energije........................................................................24 Uvod ......................................................................................................................24 Na in angažovanja balansne elektri ne energije...........................................................24

  VIII Podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije .....................25 Ugovor o otkupu elektri ne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije 25 Ugovor sa snabdjeva em o kupoprodaji proporcionalnog udjela elektri ne energije......26 Na in raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za podsticaj .................................28 IX Vozni redovi .........................................................................................................29 Uvod ......................................................................................................................29 Interkonektori - prekograni ni prenosni kapaciteti..........................................................29 Prognoza potrošnje .......................................................................................................30 Okvirni vozni red ...........................................................................................................30 Ograni enja u trgovanju ................................................................................................31 Komunikacija operatora tržišta sa OPS i u esnicima na tržištu .....................................32 Podaci za izradu voznog reda .......................................................................................32 Kona ni vozni red..........................................................................................................34

  X Pomo ne i sistemske usluge ................................................................................34 XI Obra un odstupanja predaje i prijema elektri ne energije od voznih redova .........35

  Opšte odredbe ..............................................................................................................35 Balansna odgovornost ..................................................................................................35 Balansna grupa.............................................................................................................36

 • Tržišna pravila

  3

  Finansijske garancije.....................................................................................................39 Prinudno snabdijevanje.................................................................................................40 Utvr ivanje koli inskog odstupanja ...............................................................................41 Utvr ivanje koli inskog odstupanja kupaca bez registracionih mjerenja ........................44

  XII Obra un i finansijska poravnanja ...........................................................................44 Opšte odredbe ..............................................................................................................44 Zona tolerancije ............................................................................................................45 Odre ivanje cijene odstupanja ......................................................................................46 Finansijski obra un odstupanja .....................................................................................47 Finansijska poravnavanja, fakturisanje i naplata ...........................................................48 XIII Rješavanje sporova ............................................................................................49 XIV Prelazne i završne odredbe ................................................................................49

 • Tržišna pravila

  4

  Na osnovu lana 94 stav 2 Zakona o energetici ("Službeni list Crne Gore’’ br. 28/10) i lanova 14 i 23 Statuta Društva sa ograni enom odgovornoš u ’’Crnogorski operator

  tržišta elektri ne energije’’- Podgorica ("Službeni list Crne Gore’’ br. 13/11) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograni enom odgovornoš u ’’Crnogorski operator tržišta elektri ne energije’’- Podgorica ("Službeni list Crne Gore’’ br. 60/11, Odbor direktora Društva na sjednici održanoj 13. juna 2012. godine, donio je

  TRŽIŠNA PRAVILA

  I OPŠTE ODREDBE

  Tržište elektri ne energije

  lan 1

  (1) Na osnovu Zakona o energetici (u daljem tekstu: Zakon) organizovanje, funkcionisanje i razvoj tržišta elektri ne energije vrši se na na in kojim se obezbje uje sigurnost snabdijevanja, pouzdanost i kvalitet usluga, po realnim cijenama i tarifama prihvatljivim za krajnjeg kupca, kao i integracija tržišta elektri ne energije Crne Gore u regionalno i evropsko tržište.

  (2) Ure enje i funkcionisanje energetskog sektora, u skladu sa Zakonom, vrši se u cilju obezbje enja efikasnog i kvalitetnog obavljanja licencirane djelatnosti na javan i nediskriminatoran na in.

  (3) Funkciju Operatora tržišta elektri ne energije u Crnoj Gori obavlja Društvo sa

  ograni enom odgovornoš u ’’Crnogorski operator tržišta elektri ne energije’’ - Podgorica, skra eni naziv ’’COTEE’’ DOO Podgorica (u daljem tekstu: Operator tržišta) na osnovu Licence za djelatnost Operatora tržišta elektri ne energije (dalje u tekstu Licenca) izdate od strane Regulatorne agencije za energetiku (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa Zakonom i ovim Tržišnim pravilima (u daljem tekstu: Pravila).

  (4) Tržište elektri ne energije treba da bude efikasno, konkurentno i održivo.

  Predmet

  lan 2

  (1) Ovim Pravilima se definišu na in organizovanja i upravljanja tržištem elektri ne energije u Crnoj Gori, prava, obaveze i odgovornosti u esnika na tržištu elektri ne energije (u daljem tekstu: u