of 298 /298
Tr Tr ž ž enje enje mag. Mateja Tomin Vučkovič predavateljica višje šole 2010 / 2011

TRZENJE-PPT 2010-11 LEILA za · PDF fileSWOT analiza (domače turistično podjetje, adrenalinski park, kmečki turizem, trgovsko podjetje, podjetje na področju IT, telekomunikacij,)

Embed Size (px)

Text of TRZENJE-PPT 2010-11 LEILA za · PDF fileSWOT analiza (domače turistično podjetje,...

 • TrTrenjeenje

  mag. Mateja Tomin Vukovipredavateljica vije ole

  2010 / 2011

 • Namen / vsebina predmeta

  Spoznati osnove trenjske miselnosti

  Analizirati trenjsko okolje in izbiranje ciljnih trgov

  Oblikovati trenjski splet

  Trenjsko upravljanje

  Izdelava trenjskega narta

 • Torej

  Pridobiti konkretna osnovna in dopolnilna trenjska znanja,

  spoznati vlogo in pomen trenja, znailnosti trenja, sodobna trna gibanja, pridobiti potrebno znanje za odloanje pri trenju, za opravljanje

  managementa trenja, se usposobiti za poslovno odloanje,

 • Seminarska naloga

  Seminar (NEobvezen, priporoam sproti!) oddaja in predstavitev seminarja na

  predavanju individualno ali v skupinah

  15 minut predstavitev5 10 minut diskusije

  Seminar oddate v tiskani (pred predstavitvijo) in v e-obliki (en dan po

  predstavitvi)!

 • SEMINARSKA NALOGA

  Glej navodila!

  Obseg: 8 10 tipkanih strani (brez ...)

  as za predstavitev: 15 minut

  (+ 5-10 minut za diskusijo)

  Oblika / vsebina seminarske naloge

  Vsebinsko pripravljene prosojnice ...

 • SEMINARSKA NALOGA Individualno ali v skupinah Na predavanju Vsak predstavi svoj del Inovativnost pri predstavitvi Diskusija! Pisno in ustno - do 40 tok (oz. do 40%)

  Na izpitu lahko odgovarjate samo na 6 vpraanj (najve na 7 od 10ih, vsako je vredno 10 tok)

  Pisno do 20 tok (oz. do 20%) Na izpitu odgovarjate samo na 8 vpraanj (najve na 9 od 10ih)

 • SEMINARSKA NALOGA -pomembno

  5 tokOdgovori na vpraanja

  4 tokeIzvirnost predstavitve

  5 tokSmiselno povzeta vsebina, pregled vseh tem

  4 tokeVizualni pripomoki predstavitve (power pointpredstavitev, vsebinske prosojnice)

  2 tokias predviden za predstavitev (15 minut)

  20 tokUSTNA PREDSTAVITEV

  4 tokeDolina seminarske naloge

  4 tokeOblika seminarske naloge

  6 tokLastno mnenje in predlogi za izboljave vkonkretnem podjetju (praktini del)

  6 tokUstrezni pregled in aplikacija teme pri predmetu Trenje v izbranem podjetju(teoretini del)

  20 tokSEMINARSKA NALOGA PISNI IZDELEK

 • Vsebina predmeta

  Osnove trenjske miselnosti

  Trenjsko nartovanje in trenjske strategije

  Analiziranje trenjskega okolja in izbiranje ciljnih trgov

  Oblikovanje trenjskega spleta

 • Literatura in viri

  Gradiva Impletum(priporoam

  Trenje in trno komuniciranje, Lidija Weis)

  ali

  Skripta Trenje, Mateja Tomin Vukovi

 • Izpit - merila

  do 49 tok negativno50-59 660-69 770-79 880-89 990-100 10

  Pogoj za pristop k izpitu: // 60 minut 10 vpraanj / vsako 10 tok Sem. naloga = pisno + ustno = do 40 tok (6 vpraanj na izpitu)

  Sem. naloga = pisno = do 20 tok (8 vpraanj na izpitu)

 • Teme seminarjev - lahko v skupinah

  1. Sistem upravljanja s pritobami v podjetju (sistem, strategija, analiza,, banke, bencinske rpalke,)

  2. Sistem zagotavljanja zadovoljstva v podjetju (sistem kakovosti,, banke, trgovske verige,)

  3. Predstavitev izbranega sistema za nagrajevanje zvestobe v podjetju

  4. Trenjski nart (naravno zdravilie; trgovsko podjetje; mobilni telefon, nove storitve mobilne telefonije; banni krediti, avto na alternativni pogon,)

  5. Trenjski splet (slovenska turistina destinacija ali tur. podjetje na domaem in tujem trgu; malo tiskarsko podjetje; nova revija za mlade 18-25 let;)

  6. Trno komunikacijska akcija (izdelek za osebno nego 18-23 let; igrae za otroke 5-10 let,)

  7. Segmentiranje, ciljanje in poziconiranje (Elan, Kompas, ali druga manj znana podjetja za izbrane proizvode)

 • Teme seminarjev - lahko v skupinah

  8. SWOT analiza (domae turistino podjetje, adrenalinski park, kmeki turizem, trgovsko podjetje, podjetje na podroju IT, telekomunikacij,)

  9. Predstavitev trenjske raziskave (cilj, postopek, ugotovitve in priporoila,)

  10. Razvoj blagovne znamke (vpliv izdelnega spleta, vpliv konkurence, povezava s trnim komuniciranjem,, Simobil, Vega, Mobitel,)

  11. Trenjski splet storitev za segment poslovnih gostov obiskovalcev vejega hotela v Portorou

  12. ivljenjski ciklus izbranega / poznanega izdelka (smui s poudarjenim stranskim lokom; deska za smuanje; prenosni raunalnik,)

  13. Predstavitev dobrodelne akcije (cilj, vodilo, nart, uinki,)

  14. Poljubna tema (obdelava z vidika trenja)

 • TrTrenjeenje

 • Temelji sodobnega trenja

  Globalna konkurenca Spreminjajoe se razmere IT Zvestoba kupcev ??? Ogromno tevilo istovrstnih izdelkov Trenje prevladujoa poslovna filozofija?? Vpletenost v vse poslovne funkcije podjetja

  Jedro poslovanja z vidika zadovoljitve potreb kupcev in doseganja nartovanih rezultatov

 • Osnovni pojmi (Weis, str. 2)

  Omejenost sredstev ekonomske dobrine

  Menjava

  Trg

  Ponudba in povpraevanje

  Potreba, elje, povpraevanje

  Koristi

  Poslovne funkcije

 • Omejenost sredstev

  Potrebe zadovoljujemo z dobrinami.

  Proste (neekonomske) dobrine so tiste,

  katerih koliina ni omejena.

  Vse druge so redke (ekonomske) dobrine.

 • Blago je produkt lovekovega dela,

  ki je namenjeno menjavi na trgu.

  Menjava je eden od nainov, kako pridemo do izdelkov in je osnovni koncept,

  na katerem temelji trenje.

 • naturalno gospodarstvo

  preseni produkt

  blago

  blagovna menjava

  lastnina

  Razvoj menjave

 • Dve strani

  Vsaka stran ima nekaj, kar ima vrednost za drugo stran

  Vsaka stran mora biti sposobna izroiti in komunicirati

  Vsaka stran lahko ponudbo prejme ali zavrne

  Vsaka stran je prepriana, da je dobro ali celo eleno, da se dogovarja z drugo stranjo

  Pet pogojev za menjavo:

 • Pogajanje

  Dogovor

  Menjava je postopek, ki ustvari vrednost, kar pomeni, da sta obiajno zaradi menjave obe strani na boljem, kot sta bili pred menjavo.

  Menjava je proces in ne dogodek

 • Menjalna vrednost

  Menjalna vrednost je koliinsko razmerje,

  v katerem se menjujejo

  uporabne vrednosti ene vrste blaga

  za uporabne vrednosti druge vrste blaga.

 • Merjenje vrednosti

  Enostavna oblika vrednosti(1 ovca = 10 vre ita)

  Razvita zgodovinska oblika vrednosti(1 ovca=10vre ita=1 ralo=5 ko)

  Oblika splonega ekvivalenta(kitajski srebrni no)

  Denarna oblika vrednosti(denar)

 • Trg

  je stik med kupci (potronja)

  in prodajalci (produkcija),

  kjer se odloa

  o kupljeni in prodani koliini

  nekega produkta

  in o njegovi ceni.

 • Koristi

  Porabniki kupujemo koristi.

  Izdelkov/storitev ne kupujemo zaradi njih samih, temve zaradi koristi, ki nam jih le-ti

  prinaajo.

 • Ponudba in povpraevanje

  Trg je stik med prodajalci in kupci, pri katerem se odloa o prodani (oz. kupljeni) koliini

  nekega blaga in njegovi ceni.

  O ceni in koliini blaga, ki se ga na trgu menja, odloata ponudba in povpraevanje.

 • Ponudba in povpraevanje

  Kupci in prodajalci se obnaajo

  veinoma racionalno.

  Svoje nasprotne interese reujejo

  s pomojo konkurence.

 • Smoter,

  ki ga zasleduje podjetje je praviloma

  dobiek.

  Smoter pa je lahko tudi donosnost (doseeni dobiek

  glede na vlaganja kapitala v poslovanje),

  rast prodaje, izboljanje trnega delea,

  tudi dober glas itd.

 • Prodajna cena

  je v denarju izraena vrednost, ki jo na

  trgu podjetje iztri za svoj

  proizvod/storitev.

 • Poslovni izid ali poslovni rezultat

  je razlika med prodajno vrednostjo ali prihodki

  in med zanjo potrebnimi stroki.

  Razlika je

  dobiek, kadar je pozitivna,

  in izguba, kadar je negativna.

 • Poslovne funkcije

  To so razlina,

  med seboj povezana in odvisna opravila,

  ki jih opravljajo za to usposobljeni subjekti

  v zaokroenem delnem poslovnem procesu.

 • Osnovne poslovne funkcije raziskovalno razvojna funkcija

  investicijska

  priprava proizvodnje

  nabavna

  proizvodna

  funkcija tehninega nadzora in

  trenjska funkcija

  KATERE SO OSNOVNE IN PODPORNE POSLOVNE FUNKCIJE V VAEM PODJETJU?

 • Podporne funkcije

  kadrovska funkcija

  finanna

  raunovodska

  splona in

  varstvena funkcija.

 • Osnovni koncept trenja

  Izdelki in storitve

  Vrednost, zadovoljstvo in kakovost

  Potrebe, elje in povpraevanje

  Menjava, transakcije in odnosi

  Trgi

  CoreMarketingConcepts

  CoreMarketingConcepts

 • Potrebe, elje in povpraevanje

  Potreba:

  ustveno stanje, ki se nanaa na pomanjkanje

  neesa (oseba uti, da to mora imeti)

  elja:

  lovekovo hrepenenje po izpolnitvi potreb (oseba

  bi nekaj rada imela)

  Povpraevanje:

  potreba po doloenem izdelku, ki je podprta z eljo

  in nakupno sposobnostjo

 • Trenje

  Lahko bi rekli da je temeljna opredelitev in izhodie delovanja podjetij ustvarjanje

  zadovoljnih kupcev.

  Pomembno:trenje in

  inovativnost !!!

 • Opredelitev trenja:

  Trenje (upravljanje) je procesnartovanja in snovanja izdelkov,

  storitev in idej, doloanja cene,

  odloitev v zvezi s trnimkomuniciranjem in distribucijo,

  z namenom, da se s ciljnimi skupinamiustvari takamenjava,

  ki zadovolji priakovanja porabnika in podjetja.

 • Drubena opredelitev trenja:

  Trenje je drubeni in upravljalskiproces, s pomojo katerega

  organizacije in posamezniki dobijo, kar potrebujejo in elijo, tako da ustvarijo, ponudijo i