of 16 /16
JAVNI POZIV ZA IZBOR NACIONALNOG POBJEDNIKA ZA EUROPSKU DESTINACIJU IZVRSNOSTI (EDEN) ZA 2016./2017. GODINU NA TEMU „KULTURNI TURIZAM“ 1

UPUTE ZA KANDIDATURU PROJEKATA I Web viewaktivni turizam: biciklističke i pješačke staze, vođene/individualne biciklističke ture, kajaking, rafting, planinarenje, adrenalinski

  • Author
    phambao

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UPUTE ZA KANDIDATURU PROJEKATA I Web viewaktivni turizam: biciklističke i pješačke staze,...

UPUTE ZA KANDIDATURU PROJEKATA I MANIFESTACIJA

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NACIONALNOG POBJEDNIKA

ZA EUROPSKU DESTINACIJU IZVRSNOSTI (EDEN) ZA 2016./2017. GODINU

NA TEMU KULTURNI TURIZAM

Zagreb, oujak 2017. godine

Sadraj

I. Predmet Javnog poziva3II. Uvjeti za kandidiranje destinacija na Javni poziv4III. Kriteriji za ocjenjivanje i izbor destinacija5IV.Rok i nain podnoenje kandidatura6V. Kandidature koje se nee razmatrati7Prilog I. Obrazac EDEN 2016./2017.8

Sukladno pozivu Europske komisije za podnoenje kandidature za organizaciju izbora Europske destinacije izvrsnosti 2017. na temu Cultural tourism 2016./2017. (GRO/SME/16/C/071), temeljem Godinjeg programa rada i financijskog plana za 2017. godinu te uz suglasnost Ministarstva turizma od 1. oujka 2017 godine.,Hrvatska turistika zajednica (dalje u tekstu: HTZ) objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NACIONALNOG POBJEDNIKA

ZA EUROPSKU DESTINACIJU IZVRSNOSTI (EDEN) ZA 2016./2017. GODINU

NA TEMU KULTURNI TURIZAM

I.Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je izbor nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti (EDEN) za 2016./2017. godinu na temu Kulturni turizam. Temeljem natjeajnog poziva Europske komisije, cilj navedenog izbora je nagraivanje i promicanje netradicionalnih turistikih destinacija koje su razvile svoju turistiku ponudu te ju temelje na materijalnoj kulturnoj batini ime pridonose cjelokupnom i odrivom razvoju destinacije i porastu posjeenosti tijekom cijele godine, a posebice u razdoblju izvan glavne sezone.

Polazei od opih smjernica, uvjeta i kriterija koje je utvrdila Europska komisija, europske drave koje su dio EDEN projekta, organiziraju izborni postupak na nacionalnoj razini, u okviru kojeg biraju do deset destinacija koje ulaze u ui izbor za nacionalnog pobjednika za Europsku destinaciju izvrsnosti. U postupku izbora za nacionalnog pobjednika, kandidirane destinacije ocjenjuju se temeljem podataka dostavljenih na propisanom obrascu, druge dostavljene dokumentacije, kao i izvrenog komisijskog oevida u destinaciji. U zadnjem krugu ocjenjivanja, bira se jedna destinacija - nacionalni pobjednik i etiri destinacije finalista.

Pobjednika destinacija na nacionalnoj razini dobiva naziv Europska destinacija izvrsnosti i bit e promovirana putem slubene web stranice Europske komisije www.edenineurope.eu te putem web stranica Hrvatske turistike zajednice www.croatia.hr i http://feeds.croatia.hr/en/

Svih pet destinacija (pobjednik i etiri destinacije finalista) bit e predstavljene kao primjeri dobre prakse na europskoj razini te biti pozvane da se pridrue europskoj mrei destinacija koje promoviraju odrive oblike turizma.

II. Uvjeti za kandidiranje destinacija na Javni poziv

Destinacije koje se kandidiraju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedee kriterije propisane od strane Europske komisije:

destinacije u nastajanju, netradicionalne i one izvan glavnih turistikih ruta,

turistika ponuda destinacije treba se temeljiti na autentinim turistikim iskustvima,

lokalne vlasti turistike destinacije trebaju biti sposobne upravljati destinacijom osiguravajui socijalnu i kulturnu odrivost te odrivost okolia (lokalne vlasti trebaju imati sustav za ukljuivanje javnih i privatnih dionika te dionika iz drutvene zajednice pri planiranju i odluivanju),

turistika destinacija treba imati destinacijsku management organizaciju (DMO) sposobnu za odrivo turistiko upravljanje (tj. uinkovite organizacije, odbori, odjeli, skupine ili povjerenstva moraju biti odgovorni za koordinirani pristup destinacijskom marketingu i odrivom razvoju turizma koji ukljuuje privatni i javni sektor i ima strategiju odrivog razvoja odredita),

turistika destinacija treba imati agencije, nevladine organizacije ili tijela sposobna prihvatiti prakse odrivog turistikog razvoja.

U smislu ovog Javnog poziva, netradicionalnom turistikom destinacijom se smatraju podruja svih kontinentalnih upanija, osim podruja Grada Zagreba te sva naselja s podruja ostalih upanija koja na svojem podruju nemaju izlaz na more, a uz to zadovoljavaju sljedee uvjete:

podruje je potencijalno privlano za turiste,

podruje obuhvaa najmanje jednu jedinicu lokalne samouprave (opina/grad), a moe obuhvaati dvije ili vie susjednih jedinica lokalne samouprave,

podruje je prepoznato i moe biti definirano kao turistika destinacija i raspolae smjetajnim i drugim objektima i ponudom namijenjenom turistima,

podruje se promovira kao turistika destinacija,

na podruju je mogue mjeriti ponudu i potranju za turistikim uslugama.

III. Kriteriji za ocjenjivanje i izbor destinacija

R.B.

POSEBNI KRITERIJI

Broj bodova

1.

Dostupnost destinacije

prometna povezanost i dostupnost destinacije javnim i drugim prijevozom (ceste, eljeznica, zrani prijevoz, vodeni prijevoz)

ureenost i odravanje destinacije

turistika/smea signalizacija, putokazi, plan grada/mjesta

0 - 10

2.

Ponuda/sadraji u destinaciji

komunalna infrastruktura (javna rasvjeta, nogostupi, natpisi ulica, javni prostori - trgovi, parkovi, etnice, plae, bazeni i dr.)

javne ustanove (kole, kazalita, muzeji, umjetnike galerije, kina i dr.)

medicinska skrb (zdravstvene ustanove, ljekarne i dr.)

primjerenost ponude javnih usluga karakteru destinacije i njenim potrebama (banke, mjenjanice, pota, kolodvori, ljekarne, javni WC i dr.)

0 - 15

3.

KULTURNA PONUDA U DESTINACIJI

0 - 30

3.1.

Kvantitativni kriteriji

zatiena nepokretna i pokretna kulturna dobra

kulturne ustanove: muzeji, galerije, knjinice, arhivi, crkve, samostani, kazalita itd.

povijesni i arheoloki lokaliteti, lokaliteti industrijske batine, moderna i suvremena arhitektura, etniki dijelovi grada itd.

kulturna dogaanja: festivali (filmski, glazbeni, umjetniki, ulini festivali), sajmovi, izlobe, radionice, itd.

predstavljanja nematerijalne kulturne batine i tradicionalni umjetniki obrti: lokalne zanatske radnje, obrtniki sajmovi, itd.

proizvodnja i mogunost kupnje lokalnih/autohtonih suvenira

kulturne rute

specijalizirane ture / DMC programi

0 - 15

3.2.

Kvalitativni kriteriji

inovacija / originalnost

tipina / lokalna / regionalna ponuda

sastavni dio lokalne strategije turizma te Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.

aktivnosti u skladu s naelima odrivog turizma - doprinos ouvanju prirodne i kulturne batine, zatita bioraznolikosti i sl.

poslovni subjekti otvoreni tijekom cijele godine

0 - 15

4.

Promotivne i marketinke aktivnosti

promotivne aktivnosti i marketinke inicijative za poboljanje uinka i razvoj kulturnih inicijativa

broj raspoloivih izvora informacija o kulturnoj ponudi u destinaciji (offline, online)

marketinka kampanja usmjerena na poveanje svijesti o vanosti materijalnih kulturnih dobara na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

0 15

5.

Ekonomski uinci

utjecaj kulturne ponude destinacije na gospodarski rast/razvoj destinacije

utjecaj kulturne ponude destinacije na poveanje ivotnog standarda u lokalnoj zajednici

0 - 10

6.

Utjecaj na lokalnu zajednicu

poticanje lokalne zajednice da se ukljui u podizanje kvalitete iskustva posjetitelja

organiziranje atrakcija manjih razmjera i dogaaja koje ukljuuju lokalnu zajednicu

pozitivan utjecaj kulturnog turizma na okoli i kvalitetu ivota lokalnog stanovnitva

programi koji poveavaju svijest lokalnog stanovnitva o vanosti lokalnih materijalnih kulturnih dobara

posebne obuke o prijenosu tradicionalnih vjetina i znanja na mlae generacije

0 - 15

7.

Smjetajni kapaciteti i ugostiteljski objekti

broj, vrsta, kategorija smjetajnih i ugostiteljskih kapaciteta u destinaciji

razina standarda smjetaja i ugostiteljskih objekata

stupanj gostoprimstva, educiranost osoblja

navedeni subjekti trebaju biti otvoreni tijekom cijele godine

0 - 15

8.

Dodatna ponuda

gastronomija: restorani / bistroi / konobe / OPG-ovi/ barovi; degustacije lokalnih proizvoda, vinske ceste i ceste maslinovog ulja, show cooking, kulinarske radionice

aktivni turizam: biciklistike i pjeake staze, voene/individualne biciklistike ture, kajaking, rafting, planinarenje, adrenalinski parkovi

wellness i zdravstveni turizam

nautiki turizam (broj charter tvrtki, broj i razina standarda lokalnih marina)

0 - 20

UKUPAN MOGUI BROJ BODOVA

130

IV.Rok i nain podnoenje kandidatura

Kandidature se dostavljaju potom u tiskanom i elektronskom obliku (Word format) na adresu:

Hrvatska turistika zajednica Glavni ured

Odjel za podrku destinacijama

Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb

Na omotnici je potrebno navesti: NE OTVARAJ - Prijava za izbor EDEN 2016./2017.

HTZ zadrava pravo od podnositelja kandidature zatraiti na uvid dodatnu dokumentaciju i pojanjenja.

Prijavni obrazac dostupan je na Internet stranici HTZ-a www.croatia.hr

Rok za podnoenje kandidatura je 6. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pote od 6. travnja 2017. godine).

Prihvatljivi prijavitelji

kandidaturu na Javni poziv podnosi Turistika zajednica upanije koja moe kandidirati samo jednu netradicionalnu turistiku destinaciju koja ispunjava ope i posebne kriterije propisane ovim Javnim pozivom.

Svaka Turistika zajednica upanije moe na Javni poziv kandidirati samo jednu t