of 25 /25
Velika Gorica, svibanj 2017. TROŠKOVNIK IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X INVESTITOR: VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće, Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45

TROŠKOVNIK · Široki iskop Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog potrebnog rada za široki iskop tla C kategorije

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TROŠKOVNIK · Široki iskop Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje cjelokupne radne...

 • Velika Gorica, svibanj 2017.

  TROŠKOVNIK

  IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  INVESTITOR: VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće, Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45

 • OBJEKT: Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  PROJEKT: IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  Preambula troškovnika:

  Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

  1.1. Elaborat iskolčenja

  Stavka obuhvaća izradu Elaborata iskolčenja, te iskolčenje

  građevine.

  Cijena za komplet. kompl 1,00 0,00

  Predviđeni početak radova je tijekom 2017. godine, a rok završetka radova definiran je u skladu s Ugovorom. Početak

  izvođenja radova je odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao od strane nadzornog inženjera.

  Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Osim toga, proizvedena, nabavljena, atestirana i

  isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s propisanim i ostalim važećim normama.

  Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima te visinski usklađeni s

  prethodno izvedenim instalacijama i radovima kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost izgrađenog sustava.

  Prilikom izvođenja radova na dijelovima gdje postoje određeni već izvedeni objekti, Naručitelj će osigurati projekte

  izvedenog stanja a ukoliko isti ne postoje ili ne osiguravaju dovoljnu razinu informacija Naručitelj će osigurati prisustvo svog

  predstavnika tijekom izvođenja radova.

  Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, tehničkim

  opisima, nacrtima i drugim dijelovima projektne dokumentacije a gdje je primjenjivo i u skladu s uputama proizvođača

  pojedinih materijala, opreme ili dijelova opreme.

  Izvođač mora redovito raditi fotodokumentaciju svih etapa i vrsta radova, izvedenih slojeva, objekata itd. Na kraju

  fotodokumentaciju predati Naručitelju na CD/DVD mediju.

  Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, Izvođač nema ni u

  kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo zahtijevati bilo kakvu novčanu

  naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika uopće ne izvode.

  Skladištenje, postupanje i ugradnja svih materijala, opreme ili dijelova opreme mora se provoditi u skladu s uputama

  proizvođača koje Izvođač dostavlja prilikom predaje zahtjeva za odobrenjem određenog materijala te u skladu s uvjetima iz

  projektne dokumentacije. Ukoliko postoji neusklađenost između uvjeta proizvođača i uvjeta iz projekta, mjerodavne su

  upute proizvođača. Izjave o svojstvima za materijale koji će se ugrađivati tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan

  dostaviti Nadzoru prilikom predaje zahtjeva za odobrenjem materijala. Bitne značajke materijala čije zadovoljavanje mora

  biti vidljivo iz Izjave o svojstvima određeni su Tehničkim uvjetima građenja i kontrole kvalitete.

  Ukoliko iz Izjave o svojstvima nije moguće utvrditi da predloženi materijal/proizvod zadovoljava sve tražene bitne značajke,

  Izvođač je dužan dostaviti izvještaje o ispitivanju traženih bitnih značajki sukladno navedenim ili jednakovrijednim normama,

  provedenim od strane ovlaštenog međunarodnog ili domaćeg laboratorija.

  Tijekom perioda izvođenja radova Izvođač je zadužen za čišćenje i redovito održavanje prometnih i ostalih površina unutar

  područja izvođenja radova.

  U slučaju da postoje određene nesukladnosti između ovoga troškovnika i tekstualnog/grafičkog dijela dokumentacije za

  nadmetanje, mjerodavnim se smatra ovaj troškovnik.

  Cijene radova dane u ovom ponudbenom Troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla. To znači da jedinične

  cijene obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća, sva davanja i zaradu poduzeća, dakle sve

  troškove bilo koje vrste. Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, troškovi privremene

  prometne signalizacije, podizanje pomoćnih objekata, odvoz i montaža strojeva i opreme, te demontaža i odvoz istih po

  završetku posla, troškovi osiguranja radilišta, troškovi provedbe mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja

  radova na siguran način, troškovi dovođenja gradilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika,

  odgovornosti i obveza proizišlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada.

  Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za Ponuđača odnosno Izvođača.

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 1_PRIPREMNI RADOVI

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  1.2. Geodetski radovi

  Stavka obuhvaća sva geodetska mjerenja, osiguranja točaka,

  profiliranja, obnavljanja i održavanja za sve vrijeme trajanja

  radova te kontrole nagiba, kontrole točaka i kontrole visina

  svih objekata do primopredaje radova. U stavci su

  obuhvaćenja i iskolčavanja svih elemanata koji su predmet

  ovoga nadmetanja. Također su obuhvaćena i geodetska

  snimanja položaja i visina postojećih sustava na koji se novi

  dio logično nastavlja. Tijekom rada izvoditelj radova obavlja

  potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun

  izvršenih radova, a u cijenu rada ulazi sav materijal i radna

  snaga.

  Cijena za komplet. kompl 1,00 0,00

  1.3. Završno čišćenje gradilišta

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju ali nisu ograničeni

  na osiguranje cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na završnom čišćenju površina

  obuhvaćenih ovim troškovnikom od svih nečistoća nakon

  završetka izvođenja radova.

  Stavka obuhvaća čiščenje asfaltiranih prometnica od blata i

  ostalih nečistoća, čišćenje i održavanje makadamskih

  prometnica te vraćanja u prvobitno stanje, te čišćenje svih

  ostalih površina na kojima su se izvode radovi, uključujući i

  period nakon primopredaje radova tijekom razdoblja za

  otklanjanje nedostataka.Cijena za komplet. kompl 1,00 0,00

  1.4. Snimka izvedenog stanja

  Stavka obuhvaća izradu snimke izvedenog stanja od

  ovlaštenog inženjera geodezije te izradu geodetskog

  elaborata za evidentiranje građevine u katastru u skladu s

  važećim propisima. Jedinična cijena stavke uključuje sve

  potrebne terenske i uredske radove te materijale za komplet

  elaborata i dokumentacije izvedenog stanja.

  Dokumentacijom izvedenog stanja potrebno je obuhvatiti sve

  izvedene radove (ugrađeni slojevi, instalacije, objekti,

  krajobrazni elementi i sve ostalo što je predmet Ugovora) na

  način da je sve obuhvaćeno u jednom *.dwg dokumentu (x, y i

  z koordinata) sastavljenom iz zasebnih layera koji

  predstavljaju pojedini element građevine. Takav *.dwg

  dokument služiti će Naručitelju za potrebe daljnjeg upravljanja

  i održavanja građevine. Obračun po kompletu. kompl 1,00 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 1_PRIPREMNI RADOVI

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  1.5. Čišćenje spoja temeljnog brtvenog sustava

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na čišćenju spoja temeljnog brtvenog

  sustava na razdjelnom između kazeta VII i VIII u dužini od oko

  78 m.

  Stavka obuhvaća sve potrebe radove da bi se postojeći spoj

  doveo u stanje koje omogućuje nastavak radova na izgradnji

  temeljnog brtvenog sustava kazeta VIII, IX i X.

  Stavka uključuje:

  -rezanje postojećih položenih umjetnih materijala na

  postojećem razdjelnom nasipu u širini od 1 m,

  -privremeno izmicanje umjetnih materijala sa postojećeg

  razdjelnog nasipa zbog povišenja istog,

  -povišenje postojećeg razdjelnog nasipa za 1 do 1.5 m visine

  odnosno do visine vanjskog obodnog nasipa sa istočne strane

  prostora novih kazeta,

  -polaganje privremeno izmaknutih umjetnih materijala na

  povišeni razdjelni nasip,

  -utovar, odvoz i deponiranje izrezanih umjetnih materijala na

  trajnu deponiju.Obračun po kompletu izvedenih radova. komplet 1,00 0,00

  1.5. Crpljenje i zbrinjavanje procjedne vode

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju, ali nisu ograničeni

  na zbrinjavanje procjedne vode koja se nalazi unutar

  postojeće kazete VII i sabirne lagune, kao priprema za

  aktivnosti su opisane stavkom 1.4. Zbrinjavanje je potrebno

  provesti od strane ovlaštene osobe uključujući i odvoz

  procjedne vode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

  (UPOV), te troškove prihvata procjedne vode na mjestu

  zbrinjavanja. U sklopu ove stavke je potrebno izvršiti i

  zbrinjavanje eventualno pronađenog mulja preostalog nakon

  crpljenja procjedne vode.

  Obračun po m3 zbrinute procjedne vode i mulja. m

  33000,00 0,00

  1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 1_PRIPREMNI RADOVI

 • OBJEKT: Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  PROJEKT: IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  2. TEMELJNI BRTVENI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE PROCJEDNIH VODA

  2.A. TEMELJNI BRTVENI SUSTAV

  2.1. Čišćenje terena

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za čišćenje terena (sječa drveća i uklanjanje

  ostalog raslinja) sa svih površina na kojima će se izvoditi

  radovi.

  Stavka uključuje i utovar, transport te trajno zbrinjavanje

  uklonjenog raslinja.

  Obračun po m2 očišćenih površina. m

  213.500,00 0,00

  2.2. Iskop humusa

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za iskop humusa na mjestu izgradnje novih

  kazeta i obodnih nasipa.

  Stavka uključuje:

  - Strojni iskop humusa u sloju od 30 cm.

  - Utovar iskopanog materijala u vozilo te prijevoz u nasip ili na

  odlagalište na udaljenost do 1.500 m.

  Obračun po m3

  iskopanog humusa mjereno snimanjem profila

  nakon iskopa. m3

  3.825,00 0,00

  2.3. Široki iskop

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za široki iskop tla C kategorije do kota

  predviđenih projektom za dno novih kazeta.

  Stavka obuhvaća:

  - Široki iskop prirodnog glinovitog tla C kategorije do kota

  predviđenih projektom za dno novih kazeta.

  - Utovar, transport, istovar i privremeno odlaganje iskopanog

  materijala na odlagalište na udaljenosti 1.500 m za buduće

  korištenje (izvedba obodnog nasipa i ostalih nasutih dijelova),

  te održavanje prostora privremenog odlagališta iskopanog

  materijala.

  Obračun po m3 iskopanog materijala. m

  331.500,00 0,00

  2.4. Uređenje (planiranje) podloge na koju se polaže temeljni

  brtveni sustav

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za uređenje (planiranje) zemljane podloge na

  koju se polaže temeljni brtveni sustav. Zemljana podloga na

  koju se polaže temeljni brtveni sustav treba biti glatko uvaljana

  i nabijena s najmanje tri (3) prijelaza s odgovarajućim glatkim

  čeličnim valjkom da bi se dobila glatka površina bez izbočenja

  i udubina. Površina treba biti izvedena u nagibima prema

  nacrtima.

  Obračun po m2 uređenog i nabijenog tla. m

  2 12.750,00 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  2.5. Izrada istočnog obodnog nasipa

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za izradu obodnog nasipa od gline

  optimalne vlažnosti sa istočne strane novih kazeta.

  Nasip je visine 0-1 m. Kruna nasipa je širine 0,5 m, a nagib

  pokosa je 1:3 prema van i 1:1 prema unutra. Zbijanje se

  obavlja valjanjem gline u rahhlom stanju u debljini sloja 25 cm.

  Površina sloja mora biti ravna i bez depresija. Stavka

  obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i kontrolu glinovitog

  materijala.

  Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala. m

  3575,00 0,00

  2.6. Zemljana ispuna

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, i provedbu svog

  potrebnog rada na nabavi, dopremi, ispitivanju i izradi

  zemljane ispune sa zapadne strane novih kazeta na mjestu

  formiranja unutarnjeg pokosa novih kazeta radi postizanja

  visina definiranih prema projektu prema postojećoj asfaltiranoj

  prometnici sa zapadne strane.

  Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala. m

  3420,00 0,00

  2.7. Zatravljenje vanjskog pokosa obodnog nasipa

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na zaštiti površina vanjskog pokosa

  obodnog nasipa travnatim pokrivačem - hidrosjetva. Stavka

  obuhvaća sav materijal, rad i opremu potrebnu na fino

  planiranje površine obodnog nasipa i ozelenjavanja površine.

  Obuhvaćena je nabava, doprema i strojna ugradnja travne

  smjese (hidrosjetva) u količini od min. 30 g/m2

  prema

  specifikacijama u projetku i dokumentaciji za nadmetanje.

  Obračun po m2 zasijane površine. m

  2805,00 0,00

  2.8. Izrada razdjelnih nasipa

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za izradu razdjelnih nasipa od gline

  optimalne vlažnosti između kazeta VIII i IX, te IX i X.

  Razdjelni nasip je visine od 2 do 2.5 m, odnosno do visine

  vanjskog obodnog nasipa sa istočne strane novih kazeta.

  Kruna nasipa je širine 1 m, a nagib pokosa je 1:1. Zbijanje se

  obavlja valjanjem gline u rahhlom stanju u debljini sloja 25 cm.

  Površina sloja mora biti ravna i bez depresija. Stavka

  obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i kontrolu glinovitog

  materijala.

  Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala. m

  31.015,00 0,00

  2.9. Izrada sidrenih rovova

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme i provedbu svog

  potrebnog rada na izvedbi sidrenih jaraka dimenzija 1x1 m za

  sidrenje umjetnih materijala oko cijelog prostora novih kazeta

  kao i radovima na zatrpavanju sidrenih rovova.

  Obračun po m' izvedenog sidrenog jarka. m' 440,00 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  2.10. Glatka HDPE geomembrana debljine 2 mm

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na proizvodnji, dopremi, skladištenju,

  postavljanju i ispitivanju kontrole kvalitete glatke HDPE

  geomembrane debljine 2 mm. Jedinična cijena i količina treba

  sadržavati:

  - Sav rad i pripremne aktivnosti za rukovanje materijalom.

  - Sav rad i dodatni materijal (uključujući preklope) za polaganje

  i spajanje materijala.

  - Sav rad koji se odnosi na oblikovanje, zavarivanje,

  pregledavanje zavarenih spojeva, sidrenje geomembrane itd.

  - Sva potrebna ispitivanja i izvještaje kojima se dokazuje

  kvaliteta materijala prije i za vrijeme ugradnje.

  Popravak svih oštećenja na geomembrani.

  Sve što je potrebno za ispunjavanje zahtjeva kontrole kvalitete

  radova.

  Obračun se vrši po m2

  neto prekrivene površine uvećanoj za

  količine materijala ugrađenog u sidrene rovove sukladno

  detaljima iz projekta.

  U jediničnu cijenu je potrebno uračunati i povećanja potrebna

  za krojenje, preklapanje i spajanje prema uputama

  proizvođača i detaljima iz projekta. m² 12.750,00 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  2.11. Geotekstil 1200 g/m2

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na proizvodnji, skladištenju, dopremi,

  postavljanju i ispitivanju zaštitnog geotekstila mase 1200 g/m2,

  kao zaštitnog sloja HDPE geomembrane temeljnog brtvenog

  sloja.Jedinična cijena i količina treba sadržavati:

  -sav rad i pripremne aktivnosti za rukovanje materijalom

  -sav rad i dodatni materijal (uključujući preklope) za polaganje

  i spajanje materijala

  -sva potrebna ispitivanja i izvještaje kojima se dokazuje

  kvaliteta materijala

  -sve što je potrebno za ispunjavanje zahtjeva kontrole

  kvalitete radova

  Obračun se vrši po m2

  neto prekrivene površine uvećanoj za

  količine materijala ugrađenog u sidrene rovove sukladno

  detaljima iz projekta.

  U jediničnu cijenu je potrebno uračunati i povećanja potrebna

  za krojenje, preklapanje i spajanje prema uputama

  proizvođača i detaljima iz projekta. m2

  12.750,00 0,00

  2.12. Izrada spoja postojećih i novih umjetnih materijala

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na izradi spoja postojećih umjetnih

  materijala opisanih u stavci 1.5. i novih umjetnih materijala koji

  će se ugrađivati.

  Obračun po m' izvedenog spoja. m' 78,00 0,00

  2.13. Drenažni šljunak za procjedne vode

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, ispitivanju i

  postavljanju šljunčanog drenažnog materijala granulacije 8/32

  mm za sustav sakupljanja procjednih voda ispod otpada,

  debljine sloja 30 cm.

  Obračun se vrši po m3

  postavljenog granuliranog drenažnog

  materijala. m3

  3.825,00 0,00

  2.14. Zaštitni sloj zemlje

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, i provedbu svog

  potrebnog rada na nabavi, dopremi i izradi zaštitnog sloja

  zemlje iznad položenog zaštitnog geotekstila na pokosima

  kazeta, u debljini sloja 30 cm. Za zaštitni sloj zemlje koristiti

  zemljani materijal iz iskopa sa privremene deponije.

  Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala. m

  3560,00 0,00

  2.A. TEMELJNI BRTVENI SUSTAV UKUPNO: 0,00

  2.B. SUSTAV ODVODNJE PROCJEDNIH VODA

  2.15. Iskop rova za polaganje cijevi za procjednu vodu

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za iskop kanalskog rova za polaganje punih

  cijevi za procjednu vodu u tlu C kategorije između revizijskih

  okana za procjedne vode RO8 do RO11, te od revizijskog

  okna RO8 do revizijskog okna RO7.

  Rov je prosječne širine 80 cm, promjenjive dubine s

  odbacivanjem materijala na 1 m uz rub rova. Iskop se

  uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na

  mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (80 %

  strojno, a 20 % ručnog iskopa).

  Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasijecanje bočnih strana i

  grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira

  na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača.

  Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi

  niveletu iskopa. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s

  montažom cijevi.Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala u zbijenom

  stanju.

  Ukupno 258 m3: 258,0

  - strojno m3

  206,4 0,00

  - ručno m3

  51,6 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  2.16. Iskop i proširenje iskopa, u tlu C kategorije, na mjestu

  revizijskih okana

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za iskop i proširenje iskopa, u tlu C kategorije,

  na mjestu revizijskih okana s odbacivanjem 1 m uz rub

  iskopa. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno

  predviđa samo proširenja i na mjestima gdje se iskop ne

  može izvršiti mehanizacijom (80 % strojno, a 20 % ručnog

  iskopa).

  Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala u zbijenom

  stanju.

  Ukupno 31 m3: 31,0

  - strojno m3

  24,8 0,00

  - ručno m3

  6,2 0,00

  2.17. Razupiranje rovova i jama

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za razupiranje rovova i jama.

  Razupiranje rovova i jama vrši se mosnicama razuporama s

  potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak.

  Rad obuhvaća izradu, postavljanje i skidanje razupirača i

  oplate. Razupiranje izvesti tako da se osigura siguran i

  nesmetan rad u rovu.

  Obračun po m² količine po dokaznici stvarno razuprtih

  površina dogovorenih sa nadzornom službom. m2

  530 0,00

  2.18. Planiranje dna rova

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za planiranje dna rova. Planiranje dna rova

  vrši se ručno prema projektiranoj širini i padu dna rova s

  točnošću ±3 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova.

  Obračun po m² obrađene površine. m2

  130 0,00

  2.19. Podloga od pijeska

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za izradu podloge od pijeska za

  polaganje cijevi za procjedne vode u dnu rova, debljine 15 cm.

  Gotova podloga planirana točnošću ±1 cm i u padu prema

  projektu.

  U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, razvod, ubacivanje i

  planiranje pijeska u rov s nabijanjem.

  Obračun po m³ ugrađenog materijala. m3

  20,0 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  2.20. Izrada obloge cijevi za procjedne vode pijeskom

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za izradu obloge cijevi za procjedne

  vode, nakon montaže, pijeskom do visine 30 cm iznad

  gornjeg ruba cijevi. Zatrpavanju se može pristupiti nakon

  montaže cijevi i uspješno provedenog ispitivanja na tlak i

  ispravno funkcioniranje. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i

  zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi.

  Ugrađivanje i nabijanje vršiti u slojevima po 20 cm. Cijena

  rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje,

  razastiranje i nabijanje pijeska.

  Obračun po m³ ugrađenog materijala. m3

  67,0 0,00

  2.21. Zatrpavanje oko revizijskih okana materijalom iz iskopa

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za zatrpavanje oko revizjskoh okana

  materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se izvodi nakon uspješne

  tlačne probe cjevovoda i pregleda okna. Zatrpavanje se izvodi

  u slojevima po 30 cm s pažljivim nabijanjem materijala uz

  zidove okna.

  Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je

  predviđeno do 30 %, a ostalo strojno. Zatrpavanje treba

  izvesti do kote uređene površine terena.

  Zbijenost mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijeganja.

  Ukupno 25 m3: 25,0

  - strojno m3

  17,5 0,00

  - ručno m3

  7,5 0,00

  2.22. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za zatrpavanje rova materijalom iz

  iskopa. Zatrpavanju se može pristupiti nakon montaže cijevi i

  uspješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost i

  ispravno funkcioniranje. Prije zatrpavanja obavezno pregledati

  cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja.

  Nakon toga pristupa se zatrpavanju u slojevima po 30 cm s

  pažljivim nabijanjem materijala.

  Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je

  predviđeno do 20 %, a ostalo strojno. Zatrpavanje rova treba

  izvesti do kote uređene površine terena.

  Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do

  naknadnog slijeganja.

  Ukupno 171 m3: 171,0

  - strojno m3

  136,8 0,00

  - ručno m3

  34,2 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  2.23. Odvoz viška materijala iz iskopa

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za odvoz preostale zemlje od iskopa na

  deponiju na udaljenosti do 1.500 m. U cijenu obuhvaćen

  utovar, istovar, razvoz i rasplaniravanje po potrebi. Koeficijent

  rastresitosti 1,3.

  Obračun po m3 preostale zemlje. m

  3 121,00 0,00

  2.24. Perforirane HDPE cijevi DN 200

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, ugradnji i ispitivanju

  kvalitete glatke perforirane HDPE cijevi promjera 200 mm,

  SDR11 za sakupljanje procjednih voda, kako je to prikazano i

  na način kako se to traži prema nacrtima.

  Obračun po m' ugrađene cijevi. m' 284,00 0,00

  2.25. Pune HDPE cijevi DN 200

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, ugradnji i ispitivanju

  kvalitete glatkih punih HDPE cijevi promjera 200 mm, SDR17

  za odvođenje procjednih voda iz kazeta do revizijskih okana,

  kako je to prikazano i na način kako se to traži prema

  nacrtima.

  Obračun po m' ugrađene cijevi. m' 40,00 0,00

  2.26. Šljunak - obloga perforiranih drenažnih cijevi

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, ispitivanju i ugradnji

  šljunčanog materijala granulacije 16/32 mm - šljunka za

  dijelove sustava sakupljanja procjednih voda, prema

  pripadajućim nacrtima.

  Obračun po m3 ugrađenog šljunka. m

  3121,00 0,00

  2.27. Pune HDPE cijevi DN 315

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, ugradnji i ispitivanju

  kvalitete glatkih punih HDPE cijevi promjera 315 mm, SDR17,

  za odvođenje procjedne vode od revizijskog okna RO11 do

  revizijskog okna RO7, kako je to prikazano, određeno

  tehničkim uvjetima, i na način koji se traži prema nacrtima.

  Obračun po m' ugrađene cijevi. m' 135,00 0,00

  2.28. Prefabricirani HDPE element

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i ugradnji

  prefabriciranog elemenata za prolaz drenažne cijevi kroz

  HDPE geomembranu. Stavka uključuje sve potrebne zahvate

  za uspješnu ugradnju.

  Obračun po kom ugrađenog elementa. kom. 3,00 0,00

  2.29. HDPE revizijsko okno za procjedne vode

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, ugradnji i ispitivanju

  kvalitete HDPE okna s jednostrukom stjenkom za prikupljanje

  procjednih voda promjera 1.00 m, opremljenih poklopcem sa

  mogućnošću ozračivanja i zasunom za kontrolu protoka

  procjednih voda (na ulazu cijevi za procjedne vode iz kazete u

  okno).

  Obračun po kom postavljenog okna kom. 4,00 0,00

  2.30. Zasun DN 300

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i ugradnji zasuna DN

  300 sa teleskopskom motkom na valjskom cjevovodu za

  odvodnju procjednih voda između revizijskih okana procjednih

  voda. Zasuni će se ugraditi između revizijskog okna RO7 i

  RO8, RO8 i RO9, te RO10 i RO11.

  Jedan komplet obuhvaća:

  - prirubnica sa prijelazom na PE cijev DN300/d315 mm (2

  kom),

  - zasun DN 300 sa teleskopskom motkom u zaštitnoj PEHD

  cijevi DN 75 mm (1 kom),

  - ulična kapa u podložnom betonu (1 kom),

  - doodatno ubetoniravanje ventila do polovice visine.

  Obračun po kompletu ugrađenog zasuna. komplet 3,00 0,00

  2.B. SUSTAV ODVODNJE PROCJEDNIH VODA UKUPNO: 0,00

  REKAPITULACIJA

  2.A. TEMELJNI BRTVENI SUSTAV 0,00

  2.B. SUSTAV ODVODNJE PROCJEDNIH VODA 0,00

  2. 0,00TEMELJNI BRTVENI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE PROCJEDNIH VODA UKUPNO:

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 2_TBS i SOPV

 • OBJEKT: Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  PROJEKT: IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

  3.1. Iskop za obodni kanal

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za iskop materijala u tlu C kategorije,

  nastavka obodnog kanala sa istočne strane prostora

  odlagališta uz rub odlagališta i obodne makadamske

  prometnice. Dubina iskopa do 100 cm, nagiba pokosa 1:1 i

  širine dna kanala 50 cm.

  Stavka obuhvaća i utovar, odvoz i istovar iskopanog materijala

  na deponiju do 1.500 m.

  Obračun po m3 iskopanog materijala. m

  3540,00 0,00

  3.2. Fino planiranje dna i pokosa kanala

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada na finom planiranju dna i pokosa nastavka

  obodnog kanala.

  Obračun po m2 ugrađenog isplanirane površine. m

  2980,00 0,00

  3.3. Podloga od šljunka

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i ugradnji podloge od

  šljunka debljine 10 cm na dnu nastavka obodnog kanala.

  Obračun po m3 ugrađenog šljunka. m

  382,00 0,00

  3.4. Betoniranje kanala

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i ugradnji betona

  klase C 25/30 za oblaganje dna i pokosa nastavka obodnog

  kanala u jednostranoj oplati.

  Obračun po m3 ugrađenog betona. m

  3105,00 0,00

  3.5. Mrežasta armatura

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i ugradnji mrežaste

  armature R 335 u stijenke dna i pokosa nastavka obodnog

  kanala.Obračun po kg ugrađene armature. kg 2.320,00 0,00

  3.6. Nasip od zemlje

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i ugradnji nasipa od

  zemljanog materijala po pokosu nastavka obodnog kanala od

  betona do kote terena.

  Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala. m

  333,00 0,00

  3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA UKUPNO: 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 3_ODVODNJA OBORINSKIH VODA

 • OBJEKT: Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  PROJEKT: IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  4. HIDRANTSKA MREŽA

  4.1. Iskop rova

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za iskop rova u tlu C kategorije. Širina rova je

  od 0,80 m, a dubina iskopa do 2,00 m.

  Rad među razupiračima, stavka obuhvaća cijenu razupiranja.

  Iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu rova, a

  gdje je moguće obostrano, ali tako da se osigura nesmetana

  doprema i spuštanje cijevi u rov. Potrebno je ostaviti slobodnu

  bankinu uz rov širine 0,50 m. Radovi moraju teći u potpunoj

  koordinaciji sa montažom cijevi.

  Obračun po m3 izvedenog iskopa. m

  3647,68 0,00

  4.2. Planiranje dna rova

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za fino planiranje dna rova s točnošću +/-

  2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti

  odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). Višak

  materijala odbaciti iz rova.

  Obračun po m2 uređenog tla. m

  2465,60 0,00

  4.3. Izrada posteljice

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za izrada posteljice cijevi od pjeskovitog

  ili sitnog šljunčanog (tucanik-drobljenac) materijala (0-8 mm)

  koji se može dobro sabiti, neagresivnog kemijskog sastava.

  Stavka obuhvaća: dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje,

  razastiranje i nabijanje rastresitog materijala. Podloge 10 cm

  ispod cijevi prema normalnom profilu.

  Obračun po m3. m

  346,56 0,00

  4.4. Zatrpavanje rova

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za zatrpavanje rova materijalom iz

  iskopa u slojevima po 20 cm sa ručnim nabijanjem. Zatrpavati

  treba najprije sitnim materijalom dok se cijevi ne pokriju iznad

  tjemena barem 30 cm. Naročito pažljivo treba nasipavati ispod

  i oko spojeva cijevi, te sa strana i neposredno iznad spojeva,

  te dobro nabijati ručnim nabijačima.

  sloj u debljini 30 cm (Ø ≤ 8 mm) m3

  139,68 0,00

  zatrpavanje materijalom iz iskopa m3

  461,44 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 4_HIDRANTSKA MREŽA

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  4.5. PEHD cijevi

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za nabavu, dopremu i montažu plastičnih

  PEHD cijevi, PE100, PN 10 cijevi prema HRN EN 12201-2 i

  svih potrebnih fazonskih komada i elektrospojnica za pogonski

  tlak od 10 bara, za glavni vod hidrantske vode. Spajanje cijevi

  izvesti elektrofuzijskim zavarivanjem.

  Stavka uključuje raznošenje cijevi i fazonskih komada duž

  rova na prosječnu daljinu 50 m te izradu potrebnih uporišta

  cjevovoda.

  Obračun po m' montirane i ispitane cijevi.

  -PE100, Dv110, SDR17, PN10 m' 582,00 0,00

  4.6. Nadzemni hidrant

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za nabavu, dopremu i ugradnju vanjskog

  nadzemnog hidranta, dubine ugradnje 1,00 m, za spoj na

  PEHD cjevovod.

  Proizvod prema HRN DIN-u 3222.

  Dimenzija DN80 mm, PN16,

  Standardna boja plava, hidrantske boje niklane. Zaštita

  podzemnog dijela dekorodal trakom dva puta.

  Stavka uključuje uključuje vertikalno oblaganje podzemnog

  dijela hidranta NF opekom u suho, te betonska uporišta

  C12/15 (MB-15) ispod fazonskih komada i armatura hidranta,

  oko ulične kape i samog hidranta (ukljućen beton, oplata,

  rad...) kao i sav spojni, brtveni i pomoćni materijal. Sve prema

  grafičkom prilogu.

  Obračun po kompletu. komplet 7,00 0,00

  4.7. Materijal za izradu spoja nadzemnog hidranta sa PEHD

  cjevovodom

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za nabavu, dopremu i ugradnju

  potrebnog materijala za izradu spoja nadzemnog hidranta sa

  PEHD cjevovodom. Uključivo spojni, brtveni i pomoćni

  materijal, izolacija vijčanih spojeva, bojanje i zaštitna izolacija

  fazonskih komada. PN10.

  Za spoj hidranta NO 80 (oznake na nacrtu NH1, NH2, NH3):

  - N komad DN80

  - zasun DN80 tipa kao EVX MIV ili jednako vrijedan

  - cestovna kapa 200

  - ugradbena garnitura za dubinu ugradnje 1,0 sa nataknicom

  - FF komad

  - T komad DN100/80

  - E-PEHD spojnica DN80 x 2 komplet 6,00 0,00

  Za spoj hidranta NO80 (oznake na crtežu NH4 i NH5):

  - N komad DN80

  - zasun DN80 tipa kao EVX MIV ili jednako vrijedan

  - cestovna kapa 200

  - ugradbena garnitura za dubinu ugradnje 1,0 sa nataknicom

  - E-PEHD spojnica DN80

  - FF komad

  - FFR komad 100x80x200 komplet 1,00 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 4_HIDRANTSKA MREŽA

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  4.8. Hidrantski ormarić

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za nabavu, dopremu i ugradnju

  samostojećeg hidrantskog ormarića za nadzemni hidrant.

  DN80 -

  Dim. 1080x1080x290 mm

  Standardna pripadajuća oprema uz hidrantski ormar:

  tlačna cijev Ø 75, 20 m sa spojnicama x 4 kom

  mlaznica Ø 75 Al sa zasunom x 2 kom

  ključ za spojnice ABC x 2kom

  ključ za nadzemni hidrant x 1 kom.

  Ormar je boje RAL 3000 namjenjen za vanjske prostore u

  kompletu sa bravicom i ključem.

  Obračun po kompletu. komplet 7,00 0,00

  4.9. Ispitivanje cjevovoda hidrantske mreže

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za ispitivanje cjevovoda hidrantske

  mreže na tlak vodom. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa

  uporabom tlačne crpke, trajanje tlačne probe sa

  preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne

  probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna

  privremena montaža i demontaža radi ispitivanja cjevovoda,

  sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prenosi

  do 50 m.

  Obračum po m'. m' 582,00 0,00

  4.10. Čišćenje cjevovoda

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za čišćenje cjevovoda vodom i zrakom.

  Zrak se utiskuje pomoću kompresora. Trajanje najmanje 30

  min. Voda od čišćenja će se odvoditi pomoću "kišnih cijevi" ili

  vreća s pijeskom do najbližeg kanalskog okna.

  Obračun po m'. m' 582,00 0,00

  4.11. Ozračivanje ispranog cjevovda

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za ozračivanje ispranog cjevovoda te

  uključenje u javnu vodovodnu mrežu. Popis otvaranja zasuna

  prema utrošenim radnim satima upisano u građevinski

  dnevnik i potpisano po nadzornom organu.

  Obračun po satu. sati 50,00 0,00

  4.12. Odvoz viška materijala

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za utovar, odvoz i razvrstavanje viška

  materijala iz iskopa sa odvozom na odlagalište. Koeficijent

  rastresitosti=1,3. Izvođač je obvezan razvrstati čisti kameni

  mat., humus i zemlju iz iskopa.

  Obračun po m3. m

  384,48 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 4_HIDRANTSKA MREŽA

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  4.13. Označavanje cjevovoda

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za nabavu, dopremu i polaganje vrpce

  za označavanje cjevovoda.

  Obračun po m'.

  - upozoravajuća traka m' 582,00 0,00

  - indikacijska traka m' 582,00 0,00

  4. HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO: 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 4_HIDRANTSKA MREŽA

 • OBJEKT: Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  PROJEKT: IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  5. VANJSKA RASVJETA

  5.A. VANJSKE INSTALACIJE

  5.A.I. GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL

  5.1. Iskop rova

  Iskop rova širine 40 cm i dubine 80 cm za polaganje NN

  kabela i trake uzemljenja u tvrdo nabijenoj zemlji (IV.

  kategorija). Ukupna dužina rova je 750 m.

  Nakon polaganja kabela ponovno zatrpavanje rova uz

  nabijanje u slojevima uz uporabu motornog nabijača.

  Obračun po m3. m

  3240,00 0,00

  5.2. Iskop rova za temelj konusnog osmerokutnog stupa

  Strojni ili ručni iskop rupe za temelj konusnog osmerokutnog

  stupa poput tipa KORS 1B-600 (Dalekovod) visine h=6,0 m u

  tvrdo nabijenom tlu dimenzija:

  Dužina: 0,7 m

  Širina: 0,7 m

  Dubina: 0,9 m

  Volumen iskopa: 0,441 m3

  Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem, i odvesti

  višak zemlje.Obračun po komadu. kom. 25,00 0,00

  5.3. Temelj za konusni stup

  Izrada temelja za konusni osmerokutni stup tipa KORS 1B-

  600 (Dalekovod) visine h=6,0 m ili jednakovrijednog iz betona

  kvalitete C20/25 prema statičkom proračunu. Ugradnja

  sidrenih vijaka pomoću šablone, ugradnja 2 (3) komada PVC

  cijevi Ø63 dužine 1,5 m u temelj, te niveliranje gornje plohe

  temelja cementnim mortom. Temelj treba izvesti iz jednog

  dijela.

  Dimenzije temelja: 0,7x0,7x0,9 m

  Volumen temelja: 0,441 m3

  Obračun po komadu. kom. 25,00 0,00

  5.4. Posteljica od pijeska

  Dobava, isporuka i nasipavanje posteljice od pijeska u dva

  sloja po 10 cm (ispod i iznad položenog kabela) po cijeloj

  dužini trase u zemlji.

  Obračun po m3. m

  360,00 0,00

  5.5. Nabijanje gornjeg sloja rova motornim nabijačem

  Nabijanje gornjeg sloja rova za polaganje kabela dimenzija

  0.4x0.6 m motornim nabijačem.

  Obračun po ukupnom volumenu nabijanja u m3. m

  3180,00 0,00

  5.6. Odvoz viška zemlje

  Odvoz viška zemlje iz rova za polaganje kabela i trake

  uzemljenja.

  Obračun po m3. m

  360,00 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 5_VANJSKA RASVJETA

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  5.7. PVC štitnik za kabel

  Isporuka, transport i ugradnja PVC štitnika za kabel, duljine 1

  m.

  Obračun po komadu. kom. 750,00 0,00

  5.8. PVC traka upozorenja

  Isporuka, transport i ugradnja PVC trake upozorenja s

  kontinuiranim natpisom "Kabel 0.4 kV" – crvena.

  Obračun po m'. m' 787,00 0,00

  5.A.I. GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO: 0,00

  5.A.II. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI

  5.9. Polaganje kabela u rov

  Isporuka, transport i polaganje kabela u gotov rov u zemlji. U

  cijenu stavke uključen sav potrebni elektro montažni pribor i

  materijal, te sva potrebna spajanja, ispitivanja i puštanje u rad

  - NAYY 4x25 mm

  Obračun po m'. m' 787,00 0,00

  5.10. Polaganje trake FeZn 30x4 mm

  Isto kao i st. 1 samo trake FeZn 30x4 mm kpl sa izvedbom

  spojeva na svaki stup vanjske rasvjete (26 kom), na metalnu

  ogradu odlagališta (13 kom) . U cijenu stavke uključen sav

  potrebni monterski pribor i materijal.

  Obračun po m'. m' 810,00 0,00

  5.11. Križna spojnica

  Izvedba spoja traka u zemlji uz primjenu križne spojnice te

  zalijevanje spoja tekućim bitumenom po završetku istog.

  Obračun po komadu. kom. 13,00 0,00

  5.12. Čelični osmerokutni stup

  Dobava i postava na vrh gotovog temelja čeličnog

  osmerostranog stupa poput tipa KORS 1B-600 (Dalekovod) ili

  jednakovrijednog sa vrhom prilagođenim za nasad JEDNE

  svjetiljke (Φ 76). U podnožju stup mora imati otvor sa

  poklopcem za smještaj stupne razdjelnice. Stup se isporučuje

  vruče pocinčan sa temeljnim vijcima i šablonom za ugradnju

  istih. U cijeni stavke uključeno ožićenje stupa kabelom NYM

  3G2,5 prosječne dužine 7 m.

  Obračun po komadu. kom. 25,00 0,00

  5.13. Stupna razdjelnica

  Dobava, ugradnja i spajanje u stupove stupne razdjelnice RRS

  08, proizvođač EXTEH d.o.o ili jednakovrijedna uključivo sa

  izvedbom spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do

  svjetiljke.

  Obračun po komadu. kom. 25,00 0,00

  5.14. krak za montažu sjetiljke

  Nabava i prijevoz kraka za montažu svjetiljke, ᴓ60 mm, sa

  mogučnošću inklinacije 0 do +15. Krak se montira na metalne

  stupove javne rasvjete ᴓ76 mm .

  Krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom

  postupkom vrućeg cinčana debljina cink nanosa 35-55 µ.

  Obračun po komadu. kom. 25,00 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 5_VANJSKA RASVJETA

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  5.15. LED svjetiljka

  Dobava, montaža i spajanje na vrh stupa vanjske rasvjete

  visokoefikasne LED svjetiljke

  poput tipa E+ Dove T3 6600 lm, 59W (Energyplus) ili

  jednakovrijedne slijedećih karakteristika:

  – jakost ukupnog svjetlosnog toka: minimalno 6600 lm

  – trajnost LED modula i drivera: minimalno 50.000h uz

  održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka na kraju radnog

  vijeka

  – stupanj mehaničke zaštite za zaštitno staklo ili

  polikarbonatni pokrov leća: minimalno IK 08

  – ULOR≤1%– driver s kompenzacijom jalove snage: faktor snage

  ≥ 0,95

  – stupanj zaštite od vlage i prašine (optičkog dijela i

  predspoja): minimalno IP 66

  – jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku: minimalno 5

  godina

  – temperatura boje LED sustava: maksimalno 4500 K

  – klasa električne zaštite: klasa II

  – predspoj s automatskom autonomnom regulacijom snage i

  svjetlosnog toka (štedni režim rada s uštedom energije

  minimalno 30%)

  – svjetiljka mora imati prenaponsku zaštitu od 3,75 kV

  sve spojeno, ispitano i pušteno u rad, kompletObračun po komadu. kom. 25,00 0,00

  5.A.II. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL UKUPNO: 0,00

  5.A. VANJSKE INSTALACIJE UKUPNO: 0,00

  5.B. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA

  5.16. Ispitivanje cjelokupne instalacije

  Ispitivanje cjelokupne instalacije, izvršenje svih potrebnih

  mjerenja te izrada dokumentacije u 3 primjerka u cilju dokaza

  kontrole kvalitete električne instalacije i dokaza o kvaliteti

  ugrađenih materijala i proizvoda i to:

  - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije

  - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora petlje

  - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja

  - Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od

  indirektnog dodira

  - Zapisnik o izvršenom funkcionalnom mjerenju

  - Zapisnik o izvršenom mjerenju neprekinutosti zaštitnog

  vodiča, glavnog vodiča i pomoćnih vodiča za izjednačenje

  potencijala te povezanosti metalnih masa

  - isprave sukladnosti za sve materijale i proizvode

  - tehničke upute za gradnju i uporabu na HR jeziku za sve

  materijale i proizvode koji su sastavni dio NN električne

  instalacije.

  Predmetnu dokumentaciju potrebno je sastaviti prema

  Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije

  (NN 05/10).Obračun po komadu. kom 1,00 0,00

  5.17. Dokumentacija izvedenog stanja

  Izrada dokumentacije izvedenog stanja ukoliko je u tijeku

  građenja došlo do večih izmjena u odnosu na projektnu

  dokumentaciju. Dokumentacija izvedenog stanja predaje se u

  3 primjerka i na CD-u.

  Obračun po kompletu. komplet 1,00 0,00

  5.B. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA UKUPNO: 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 5_VANJSKA RASVJETA

 • Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  REKAPITULACIJA

  5.A. VANJSKE INSTALACIJE 0,00

  5.B. ISPITIVANJE I DOKUMNTACIJA 0,00

  5. VANJSKA RASVJETA UKUPNO: 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava 5_VANJSKA RASVJETA

 • OBJEKT: Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  PROJEKT: IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  Rbr. Opis stavke Jed. mjera Količina Jed. cijena Ukupno cijena

  6. OBODNI NASIP LAGUNE ZA PROCJEDNE VODE

  6.1. Skidanje površinskog sloja

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage i opreme, te provedbu svog

  potrebnog rada za skidanje površinskog sloja (humusa) na

  mjestu izvedbe nasipa lagune u debljini od 20 cm.

  Obračun po m2 skinute površine. m

  2400,00 0,00

  6.2. Izrada nasipa od gline

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada za izradu nasipa od gline visine 1,0 m, te

  širine krune 0,5 m. Nagibi pokosa 1:2.

  Ugradnja se vrši u slojevima debljine 25 cm.

  Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju glinenog

  materijala.

  Obračun po m3 ugrađenog materijala. m

  3430,00 0,00

  6.3. HDPE geomebrana d=2 mm

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, skladištenju i

  ugradnji HDPE obostrano hrapave geomembrane debljine 2

  mm na izvedenom glinenom nasipu.

  Obračun po m2

  ugrađenog materijala. U jediničnu cijenu

  uključiti i obračunati 10 % gubitaka nastalih uslijed preklopa i

  krojenja. m2

  880,00 0,00

  6.4. Zaštitni geotekstil 200 g/m2

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi, skladištenju i

  ugradnji geotekstila 200 g/m2 na izvedenoj HDPE foliji.

  Obračun po m2

  ugrađenog materijala. U jediničnu cijenu

  uključiti i obračunati 10 % gubitaka nastalih uslijed preklopa i

  krojenja. m2

  880,00 0,00

  6.5. Sidrenje umjetnih materijala

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na izvedbi sidrenog rova za sidrenje

  umjetnih materijala HDPE folije i geotekstila.

  Obračun po m' izvedenog sidrenog rova. m' 161,00 0,00

  6.6. Izvedba spoja postojećih i novih umjetnih materijala

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na izvedbi spoja postojećih i novih

  umjetnih materijala.

  U jediničnoj cijeni uključeno je:

  - demontaža postojećih betonskih opločnika,

  - rezanje novih i postojećih umjetnih materijala,

  - varenje spoja HDPE folije,

  - ugradnja demontiranih betonskih opločnika nakon varenja.

  Obračun po m' izvedenog spoja. m' 149,00 0,00

 • 6.7. Betonski opločnici

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i ugradnji betonskih

  opločnika.

  Debljina betonskih opločnika d=10 cm.

  Obračun po m2 postavljenih opločnika m

  2465,00 0,00

  6.8. Stepenice od betonskih opločnika

  Radovi pokriveni ovom stavkom uključuju osiguranje

  cjelokupne radne snage, materijala i opreme, te provedbu

  svog potrebnog rada na nabavi, dopremi i izvedbi stepenica

  od betonskih opločnika d=10 cm.

  Obračun po m2 izvedenih stepenica. m

  28,00 0,00

  6. 0,00OBODNI NASIP LAGUNE ZA PROCJEDNE VODE UKUPNO:

 • OBJEKT: Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

  PROJEKT: IZGRADNJA NOVIH KAZETA VIII, IX i X

  REKAPITULACIJA

  1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 0,00

  2. TEMELJNI BRTVENI SUSTAV I SUSTAV ODVODNJE PROCJEDNIH VODA 0,00

  3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 0,00

  4. HIDRANTSKA MREŽA 0,00

  5. VANJSKA RASVJETA 0,00

  6. OBODNI NASIP LAGUNE ZA PROCJEDNE VODE 0,00

  UKUPNO: 0,00

  PDV (25 %): 0,00

  SVEUKUPNO: 0,00

  Troškovnik_(Kazete_8-10)_Mraclinska_Dubrava REKAPITULACIJA