23
Trenutno stanje i dosadašnje iskustvo na lokalitetu nekropola Radimlja kod Stoca ANTE VUJNOVIĆ, MAG. ARH/POV. RAVNATELJ JU RADIMLJA WWW.RADIMLJA.BA WWW.FACEBOOK.COM/RADIMLJA/

Trenutno stanje i dosadašnje iskustvo na lokalitetu ...unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/Trenutno stanje i dosadasnje iskustvo na... · Jedan od najvrjednijih spomenika srednjeg vijeka

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Trenutno stanje i dosadašnje iskustvo na lokalitetu nekropola Radimlja kod Stoca

A N T E V U J N O V I Ć , M A G . A R H / P O V.

R AV N AT E L J J U R A D I M L J A

W W W . R A D I M L J A . B A

W W W . F A C E B O O K . C O M / R A D I M L J A /

Sadržaj

Opdenito o nekropoli Radimlja

Trenutno stanje

Prijetnje i rizici

Planovi za bududnost

Općenito o nekropoli Radimlja Jedan od najvrjednijih spomenika srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini

Ukupno broji 135 stedaka

Vrijednost nekropole stedaka:

brojnost primjeraka

raznovrsnost i zastupljenost svih osnovnih oblika

relativno visoka umjetnička kvaliteta izrade

bogatstvo plastičnih dekoracija i reljefnih predstava i natpisa koji spominju povijesne osobe

sama njena dostupnost i smještaj.

Spomenik kulture SR BIH 22. 12. 1967.

Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 5. 11. 2002.

Uvrštena na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a 15. 7. 2016.

Orijentacija stedaka je istok-zapad

Ukupno su 63 stedka ukrašena

30 % ih ima oblik ploče, 25 % oblik sanduka i 25 % sanduka s podnožjem

Motivi sa stedaka:

Arhitektonski ukrasi sa sve četiri strane stedka

Stilizirani križevi

Ljudske i životinjske figure

Vinova loza

Motivi iz lova

Motivi s oružjem.

Zaštitni znak ili znak raspoznavanja ove nekropole je muška figura s uzdignutom rukom i relativno velikom šakom i prstima

Trenutno stanje nekropole stećaka Odlukom Opdinskog vijeda Stolac područje nekropola stedaka Radimlja i Boljuni dani su na upravljanje Javnoj ustanovi za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesne i prirodne baštine „Radimlja” Stolac.

U 4 godine svoga postojanja JU Radimlja je uspjela u potpunosti ograditi donji (vedi) dio nekropole.

Kosidba trave je svaki tjedan u sozoni, a van sezone jednom mjesečno.

Nadzor stanja stedaka (monitoring) se vrši svaki tjedan.

U 2015. godini smo vršili ponovno prebrojavanje i numeriranje stedaka te smo „otkrili nova stedka.

Pronađene su dvije ploče, bez vidljivih detalja ukrašavanja, te u dosta lošem stanju.

Nekropola i turizam

JU Radimlja se od svoga osnutka u potpunosti orijentirala prema turizmu i promociji svih stolačkih kulturno-povijesnih, ali i prirodnih znamenitosti

Uvođenjem ulaznica na nekropolu stedka od svibnja 2015. godine, počelo je kontrolirano iskorištavanje turističkih potencijala Radimlje

Ukupno je u ove 3 godine na Radimlji napladeno 22.000 ulaznica, a broj osoba koje su je posjetili je svakako preko 25.000

Prijetnje i rizici Kao i brojne druge nekropole, i naša Radimlja je suočena s brojnim prijetnjama

Pod glavnom prijetnjom svakako je cesta koja prolazi kroz nekropolu i razdvaja je na dva dijela.

Kanjon potoka Radimlja

Odlagalište otpada sjeverno od nekropole

Mini industrijska zona sjevernoistočno od nekropole

Planovi za budućnost Pravilnim upravljanjem nekropolom Radimljom, ali i Boljunima, sigurnost kao i razvoj turističke djelatnosti je zajamčena

Osnovno pravilo je pridržavanje Plana upravljanja

Gospodarenje nekropolom kao da je „vaša vlastita”, a ne „tamo nečija”

Infrastrukturnim ulaganjima u uređenje partera nekropole:

parking

ograda

sanacija kanjona potoka Radimlja

pristup nekropoli

video nazor

hortikulturna rješenja:

o zelena zavjesa oko nekropole

o sadnja cvijeda i biljaka penjačica

o sadnja mediteranskog botaničkog vrta

Opremanje i uređenje info centra:

suvenirnica

videozid

promotivni materijal

Proširenje sanitarnog čvora

Hvala na pozornosti !