18
Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti stroki in trendi v prihodnosti doc dr Rok Rupnik PMP doc. dr . Rok Rupnik, PMP Fakulteta za računalništvo in informatiko mag Jana Barba PMP mag. Jana Barba, PMP Intereuropa IT d.o.o. P fd Ol V il Prof. dr. Olegas V asilecas Gaudiminas University, Villnus, Litva Mitja Kožman, PMP Ipmit d.o.o. Portorož, 15.04.2010

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Citation preview

Page 1: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnostistroki in trendi v prihodnosti

doc dr Rok Rupnik PMPdoc. dr. Rok Rupnik, PMPFakulteta za računalništvo in informatiko

mag Jana Barba PMPmag. Jana Barba, PMPIntereuropa IT d.o.o.

P f d Ol V ilProf. dr. Olegas VasilecasGaudiminas University, Villnus, Litva

Mitja Kožman, PMPIpmit d.o.o.

Portorož, 15.04.2010

Page 2: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Predstavitev vsebine

Pomen in vrednost projektnega vodenja JBPomen in vrednost projektnega vodenja JB

Standardi PMI na področju projektnega vodenja MKStandardi PMI na področju projektnega vodenja MK

C f čC f čCertificiranje na področju projektnega vodenja RRCertificiranje na področju projektnega vodenja RR

Pomen in vloga projektne pisarne MKPomen in vloga projektne pisarne MKPomen in vloga projektne pisarne MKPomen in vloga projektne pisarne MK

Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju JBUveljavljanje projektnega vodenja na IT področju JB

Nova spoznanja na področju projektnega vodenja RRNova spoznanja na področju projektnega vodenja RR

Napoved na področju projektnega vodenja za leto 2025 RRNapoved na področju projektnega vodenja za leto 2025 RR

2

Page 3: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Model za analiziranje vrednosti PM v organizaciji

PM Constructs

Vrednost PM = f (kontekst organizacije, uvedba PM v organizacijo)

PM Implementation

PM Constructs

EnvironmentBusiness orientation

Organisational Context

FIT

Context

Value of Project Management

Process Criteria

Outcome Criteriag

Organisational Value

Vir: Thomas, Mullaly, 2008: Researching the Value of Project Management

Page 4: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Rezultati raziskave o vrednosti projektnega vodenja za organizacijoprojektnega vodenja za organizacijo

Page 5: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Rezultati raziskave o vrednosti projektnega vodenja za organizacijop j g j g j

Polovica organizacij je prikazala otipljivo vrednost Podjetja, ki izvajajo projekte za zunanje stranke Kompleksnost izračunov odvrača podjetja od izračunov ROI p p j j

Večina pa neotipljivo vrednost Boljše odločanje Bolj jasno komuniciranjej j j Bolj učinkovito delovno okolje Večja uspešnost podjetja

Večja zrelost prinaša večjo vrednostj p j Pozitivni prispevki k vrednosti projektnega vodenja

Usklajenost implementacije projektnega vodenja glede na potrebe v organizaciji

Nenehno vlaganje, usmerjenost in zavezanost k nadgradnji projektnega vodenja

Negativni učinki na vrednost projektnega vodenjaZ j il k b išt j kt d j li t i Zamenjave nosilcev skrbništva projektnega vodenja ali neustrezni nosilci skrbništva projektnega vodenja

Pomanjkanje pozornosti, usmerjenosti, vzdrževanja in volje Pretirana formalizacija projektnega vodenja in neusklajenost s

5

Pretirana formalizacija projektnega vodenja in neusklajenost s potrebami

Page 6: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

PMI standardi na področju projektnega vodenja

PMI Vodnik po znanju projektnega vodenja od po a ju p oje t ega ode ja Temeljni standard PMI, 4. izdaja 9 področij znanj, 5 skupin procesov, skupaj 42 procesov V začetku 2008 izdana v slovenski jezik prevedena 3. izdaja

PMI model zrelosti projektnega vodenja Okvir za oceno in izboljšanje zrelosti procesov vodenja

projektov, programov in portfeljev

PMI standard za področje vodenja programov PMI standard za področje vodenja programov Aktualna 2. izdaja iz 2008, uskladitev z ostalimi standardi Obravnava tveganj, sprememb, ki so skupne več projektom g j p p p j

PMI standard za področje vodenja portfeljev Usklajeno upravljanje komponent portfelja za uresničitev

6

(strateških) ciljev organizacije

Page 7: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Standardi PMI na področju projektnega vodenja

Strateško Strateško vodenjevodenje

Vizija in Vizija in poslanstvoposlanstvo

Strateški Strateški načrtnačrt

KontroliranjeKontroliranjeKontroliranjeKontroliranjeVodenje Vodenje portfeljevportfeljev

Oblikovanje Oblikovanje portfeljaportfelja

Razvoj Razvoj portfeljaportfelja p jp j

Kontroliranje Kontroliranje izvajanja izvajanja portfeljaportfelja

Vodenje Zagon Planiranje

Kontroliranjeprogramov in

projektov Končanje

p jprogramov in

projektov p jprogramov in

projektov p jprogramov in

projektov

p jprojektovIzvajanje

programov in projektov

p jprogramov in

projektov

Vodenje delovnih

p jprojektov

Izvajanje delovnih

7

pprocesov pprocesov

Page 8: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Certificiranje na področju projektnega vodenja

Zakaj se certificirati? Pridobitev znanj Višje zaupanje naročnikov in ugled pred naročniki

P k d tifik t ž ht Ponekod se certifikat že zahteva

PMI certifikati: CAPM CAPM PMI-SP PMI-RMP PMP PgMP

8

Page 9: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Pomen in vloga projektne pisarne

PPPP

PPPP

PP PPPP PPPP PPPP PPPP PPPP PP

9

Page 10: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Naloge projektne pisarne

Skrbništvo internih rešitev projektnega vodenjaSkrbništvo internih rešitev projektnega vodenjaSkrbništvo internih rešitev projektnega vodenjaSkrbništvo internih rešitev projektnega vodenja

Skrbništvo rešitev projektnega vodenja razen informacijske podporePriprava predlogov za dopolnjevanje in nadgrajevanje informacijske podpore

Svetovanje in pomoč vodjem projektovSvetovanje in pomoč vodjem projektovSvetovanje in pomoč vodjem projektovSvetovanje in pomoč vodjem projektov

Svetovanje vodjem projektov pri izvajanju postopkov in izpolnjevanju dokumentov

D lD lD lD l

projektnega vodenjaPomoč pri uporabi informacijske podpore

Druge naloge Druge naloge Druge naloge Druge naloge

Pomoč pri planiranju usposabljanj s področja projektnega vodenjaSpremljanje uporabe postopkov, dokumentov in informacijske podporeIzvajanje promocije projektnega vodenjaPriprava poročil v povezavi s projektnim vodenjem

10

Page 11: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju

Zakaj je za uspešno izvedbo IT projektov pomembno poznavanje PV? Vprašanje realiziranih koristi in donosa investicij v informatizacijo p j j j

poslovanja Podjetja so odvisna od informatizacije poslovnih funkcij; neuspešni IT

projekti lahko ohromijo celotno poslovanjeprojekti lahko ohromijo celotno poslovanje Zaradi razmer nižanje sredstev za IT projekte; IT projekti se potegujejo za

sredstva z drugimi investicijami v podjetju Projekti bodo vedno bolj potrebovali utemeljitev poslovne vrednosti Projekti bodo vedno bolj potrebovali utemeljitev poslovne vrednosti

Ali je v Sloveniji pri vodenju IT projektov zavedanje pomena strokovnega področja PV dovolj visoko? Relativno malo organizacijskih okolij prežetih s projektno kulturo Stalen trend povečevanja vrednosti projektnega vodenja (poslanstvo PMI

Slovenija in drugih sorodnih organizacij)j g g j) Certifikati znanj projektnega vodenja še niso uveljavljeni Zavedanje višje v organizacijah s projekti za stranke

11

Page 12: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju

Zakaj prihaja do zadržkov pri uveljavljanju tega znanja v praksi? Podcenjevanje kompleksnosti IT projektov Pomanjkanje kompetenc za vodenje IT projektov Nezadostna in pomanjkljiva podpora najvišjega vodstva

PV je za vodstvo nepotreben strošek Pomanjkanje vztrajnosti praktikov pri pridobivanju podpore

Kako prepričati najvišje vodstvo o dejanskem pomenu PV?Kako prepričati najvišje vodstvo o dejanskem pomenu PV? Napredek na področju kompetenc Izkoriščanje priložnosti povečanega zaznavanja problematike projektov

s strani vodstva Vztrajno predstavljanje koristi sistema PV Vgradnja odločanja na projektih v procese vodstva

Vodstvo ne sme imeti vtisa, da je prišlo do povečanja njihove b it li d d t ih kti ti di j ktobremenitve ali dodatnih aktivnosti zaradi projektov

Vodstvo izkazuje interes za uspešnost izvajanja projektov, potrebuje informacije za odločanje o projektih in je pripravljeno hitro sprejemati odločitve v zvezi s projektip j p j

Page 13: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Uveljavljanje projektnega vodenja na IT področju

Kaj je pomembno za posamezne vloge na IT projektu: naročnik izvajalec sponzor vodja projekta ?naročnik, izvajalec, sponzor, vodja projekta,... ? Vloga sponzorja:

opredelitev in zagovarjanje poslovnega razloga za IT projekt, p g j j p g g p j , zagotovitev virov, zaščita projekta pred okolico,

d i t d d lit t it t dji j kt podpora in ustrezna dodelitev avtoritete vodji projekta Vloga vodje projekta:

Izvedba poslovne spremembe, ki jo omogoči IT rešitevp p j g

Page 14: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Nova spoznanja na področju projektnega vodenja

14

Page 15: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Nova spoznanja na področju projektnega vodenja

15

Page 16: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Projektno vodenje v letu 2025

Programska oprema za EPM: Malo podjetij jo uporablja v polnem obsegu Malo podjetij jo uporablja v polnem obsegu V 40 letih ni bilo doseženega večjega napredka pri

velikosti tržišča in seznamu funkcijvelikosti tržišča in seznamu funkcij Podjetja praviloma najprej uvajajo programsko

opremo za EPM. Morala pa bi uvajati EPM prekoopremo za EPM. Morala pa bi uvajati EPM preko naslednjega vrstnega reda: Umestitev PM v podjetje in njegovo organiziranostp j j j g g Opredelitev vlog in odgovornosti Opredelitev metodologije in postopkovp g j p p Uvedba programske opreme za EPM

16

Page 17: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Projektno vodenje v letu 2025

Višja stopnja ponovne uporabe in “lessons learned”

Izkoriščanje sinergij na podlagi virtualnih skupin in socialnih omrežij

Upravljanje s časom in spremljanje delovanja, tudi z uporabo mobilnih aplikacij

Project DashBoard in Project Intelligence Integracija EPM IR z ERP in ostalimi sistemi Simulacije izvajanja projektaSimulacije izvajanja projekta

17

Page 18: Projektno vodenje: trenutno stanje v stroki in trendi v prihodnosti

Hvala za pozornost!

Vprašanja?Vprašanja?

doc. dr. Rok Rupnik, PMPF k lt t č l išt i i f tikFakulteta za računalništvo in informatiko

mag. Jana Barba, PMPIntereuropa IT d.o.o.Mitja Kožman PMPMitja Kožman, PMP

Ipmit d.o.o.

18