of 32 /32
INSPIRISAN KVALITETOM R dokument je publikovan u PDF formatu - www.super-lab.com TOP PONUDA LABORATORIJSKE OPREME ZA KONTROLU KVALITETA VODA M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd Tel./Fax 011 22 22 222 E-mail: [email protected] www.super-lab.com SADRŽAJ: Vodovodi i fabrike vode-analiza vode za piće ..2 Industrijska postrojenja-analiza otpadnih voda . 4 Plastika i staklo ............................................. 6 Liquide handling program .............................. 7 Viale, Septe, Zatvarači ................................... 8 Neorganski referentni standardi ..................... 8 Reagensi i hemikalije ..................................... 9 Puferi i konduktometrijski standardi ................. 9 pH Metri ..................................................... 10 Konduktometri............................................. 11 Biološka potrošnja kiseonika (BPK) ................ 12 Oksimetri.................................................... 12 Određivanje COD ...................................... 13 Određivanje cijanida ................................... 13 TOC u vodi za piće i u otpadnim vodama ..... 14 Ukupan Azot u vodama ............................... 15 Ukupna ulja i masti u vodama ...................... 15 Uzorkivači ................................................... 16 JAR testeri - flokulatori ................................. 16 Komparatorsko određivanje param. vode ..... 17 Spektrofotometri .......................................... 17 Fotometri .................................................... 18 Turbidimetri ................................................. 19 Vage - tehničke i analitičke ........................... 20 Data logeri ................................................. 20 Laboratorijski frižideri ................................... 20 Priprema vode za laboratorijsku upotrebu ...... 21 Magnetne mešalice i šejkeri.......................... 21 ICP-MS, ICP-OES, AA .................................. 22 ICP-MS, ICP-OES, AA .................................. 23 UV/VIS Spektroskopija ................................. 24 IR, FT-IR, GC, GC/MS ................................. 25 Titratori....................................................... 26 Kontrola bazenske vode ............................... 27 Terenska kontrola kvaliteta površinskih voda .27 On-Line merenja ......................................... 28 On-Line merenja ......................................... 29 Testirajte vodu uz pomoć LAB M-a ................ 30 Sušnice ....................................................... 30 Autoklavi sa automat. kontrolom sterilizacije .. 31 Mašine za pranje laboratorijskog posuđa ...... 31 Laboratorijski nameštaj ................................ 32 Sigurnosni ormani ....................................... 32

TOP Vode TOP vode

Embed Size (px)

Text of TOP Vode TOP vode

Page 1: TOP Vode TOP vode

INSPIRISAN KVALITETOM

R

doku

men

t je

publ

ikov

an u

PD

F fo

rmat

u -

ww

w.su

per-

lab.

com

TOP PONUDA LABORATORIJSKE OPREME ZA KONTROLU KVALITETA VODA

M. Milankovića 25, 11070 N. BeogradTel./Fax 011 22 22 222E-mail: [email protected] www.super-lab.com

SADRŽAJ:

Vodovodi i fabrike vode-analiza vode za piće ..2Industrijska postrojenja-analiza otpadnih voda .4Plastika i staklo .............................................6Liquide handling program ..............................7Viale, Septe, Zatvarači ...................................8Neorganski referentni standardi .....................8Reagensi i hemikalije .....................................9Puferi i konduktometrijski standardi .................9pH Metri .....................................................10Konduktometri .............................................11Biološka potrošnja kiseonika (BPK) ................12Oksimetri ....................................................12Određivanje COD ......................................13Određivanje cijanida ...................................13TOC u vodi za piće i u otpadnim vodama .....14Ukupan Azot u vodama ...............................15Ukupna ulja i masti u vodama ......................15Uzorkivači ...................................................16JAR testeri - flokulatori .................................16Komparatorsko određivanje param. vode .....17Spektrofotometri ..........................................17Fotometri ....................................................18Turbidimetri .................................................19Vage - tehničke i analitičke ...........................20Data logeri .................................................20Laboratorijski frižideri ...................................20Priprema vode za laboratorijsku upotrebu ......21Magnetne mešalice i šejkeri..........................21ICP-MS, ICP-OES, AA ..................................22ICP-MS, ICP-OES, AA ..................................23UV/VIS Spektroskopija .................................24IR, FT-IR, GC, GC/MS .................................25Titratori .......................................................26Kontrola bazenske vode ...............................27Terenska kontrola kvaliteta površinskih voda .27On-Line merenja .........................................28On-Line merenja .........................................29Testirajte vodu uz pomoć LAB M-a ................30Sušnice .......................................................30Autoklavi sa automat. kontrolom sterilizacije ..31Mašine za pranje laboratorijskog posuđa ......31Laboratorijski nameštaj ................................32Sigurnosni ormani .......................................32

Page 2: TOP Vode TOP vode

vodovodi i fabrike vode- analiza vode za piće

Izvorišta i bunari

Poršinske vode

Rezerve vode

Gvožđe, Mangan, Mikrobiologija, Nitrati, SAC, Mutnoća

Provodljivost, Mikrobiologija, pH, SAC, Mutnoća

Aluminijum, Gvožđe, Fosfati

Ozon, pH

Mutnoća

Provodljivost, Tvrdoća, pH, Mutnoća Nitrati, pH,

Mutnoća

Nitrati, pH, Mutnoća

Tvrdoća

Komora za taloženje

Flokulacija

Sedimentacija

Prva filtracijaRaspršivanje

Denitrifikacija

Primarna ozonizacija

Omekšavanje

U rezervoar

2waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Voda je osnova života na zemlji. Voda za piće mora biti vrhunskog kvaliteta. Kvalitet vode određen je sadržajem i koncentracijama pojedinih komponenti u vodi.

Višegodišnje iskustvo i pažljiv izbor opreme učinili su da Vam SuPeRlAb može ponu-diti sve neophode uređaje za opremanje kompletnih laboratorija za analizu vode kao i napredne on-line sisteme.

Page 3: TOP Vode TOP vode

Distributivna mreža

pH, SAC, Mutnoća

Hlor, Hlor dioksid, Mutnoća

Hlor, Hlor dioksid Provodljivost, Nitrati, pH, SAC, Mutnoća

Suspendovane čestice

Nivo taloga

Mutnoća

Mutnoća

Hlor, Hlor dioksid, Tvrdoća, Gvožđe, Mikrobiologija, Mutnoća

Finalna ozonizacija

Višeslojni filteri

Rezervoar

Odvodnjavanje taloga

Postrojenje za

preradu otpada

Membranska filtracija

Bazen za čistu vodu

Rezervoar

Hlorisanje

3waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Page 4: TOP Vode TOP vode

indusTrijska posTrojenja- analiza oTpadnih voda

4waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Cijanidi, Metali, Deterdženti

Dovodni kanal

Bazen za kišnicu

Taložni bazen

Primarno taloženjeIndustrijske otpadne vode

Komunalne otpadne vode

Ispust

Nivo taloga

Suspendovane materije

Provodljivost, Protok, pH, SAC, TOC, Suspendovane čvrste materije

AOX, TOC, COD, Provodljivost, Cijanidi, Metali, ukupan azot, pH, Deterdženti, TOC

Amonijak, Nitrati, Kiseonik, pH, Fosfati, Talog, Suspendovane čestice

Otpadne vode, industrijske i komunalne su najznačajniji otpad savremenog društva. Od prvorazrednog je značaja da voda, koja se vraća u prirodni ciklus, ne sadrži zagađivače. Otpadne vode, u zavisnosti od porekla, mogu sadržati različite zagađivače, koje je neophodno ukloniti iz vode.

Procesi prečišćavanja se po pravilu sprovode u više faza. Da bi proces preči šća-vanja bio efikasan, mora biti vođen na osnovu “ kvaliteta” otpadne vode. Koncentra cije kritičnih komponenti neophodno je odrediti za svaki korak prečišćavanja.

SuPeRlAb Vam nudi savremena rešenja i modernu opremu za analize otpadnih voda za sve parametre.

Page 5: TOP Vode TOP vode

5waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Aeracija Reciklirani talog

Otpadni

talog

Primarni talog

Sedimentacija

Odvodnjavanje taloga

Odvodnjavanje taloga

Talog

Talog

Zgušnjivač

Digester

Praćenje kvaliteta

površinskih voda

Filter

Ispust

Suspendovane materije

Suspendovane materije

Organske kiseline

Amonijak, Nitrati, Organske kiseline, Kiseonik, pH, Fosfati

Amonijak, Protok, Provodljivost, Nitrati, pH, Fosfati, SAC, TOC, Mutnoća

Amonijak, AOX, bOD, Hloridi, COD, Provodljivost, Cijanidi, Fluori-di, Metali, Nitrati, ukupan azot, pH, Fosfati, ukupan fosfor, Deterdženti, TOC

Amonijak, Hloridi, Hlorofil, Hrom, Provodljivost, Nitrati, Kiseonik, pH, Fosfati, ukupan Fosfor, Redoks potencijal, Temperatura, TOC, Mutnoća

Nivo taloga, Čvrste materije Mutnoća

Page 6: TOP Vode TOP vode

6waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

plasTika i sTaklo

ŠPRIC bOCA, POlIPROPIleNŠPRIC BOCA 250 mlŠPRIC BOCA 500 ml ŠPRIC BOCA 1000 ml

MeNZuRA GRADuISANA belA, POlIPROPIleNMENZURA GRADUISANA BELA 50 ml MENZURA GRADUISANA BELA 100 ml MENZURA GRADUISANA BELA 250 ml MENZURA GRADUISANA BELA 500 ml MENZURA GRADUISANA BELA 1000 mlMENZURA GRADUISANA BELA 2000 ml

STAlAK ZA leVAK PO IMHOF-u150x300x294

leVAK PO IMHOFF-u PP1000ml

100 - 150 ml 200 - 300 ml

eRleNMAJeR Nb, leNZTIKVICA ODMeRNA bOCA PO wINKleR-u

50 ml100 m250 ml500 ml1000ml2000ml

ReAGeNS bOCA, GRADuISANA PPREAGENS BOCA 50 ml REAGENS BOCA 100 ml REAGENS BOCA 250 mlREAGENS BOCA 500 ml REAGENS BOCA 1000 ml REAGENS BOCA 2000 ml

* Odmerne tikvice, menzure i pipete možete etalonirati u našoj akredito-vanoj laboratoriji za etaloniranje - METROLAB

Page 7: TOP Vode TOP vode

6 7waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

liquid handling program

Digitalne birete III premošćuju jaz između teških staklenih bireta i skupih titra-cionih uređaja. Njegove male dimenzije i dugotrajne baterije, omogućavaju mu da se koriste u ograničenom prostoru i na mestima daleko od električnih izlaza. LCD ekran eliminiše greške očitavanja površine tečnosti u cevi. Safety-PrimeTM ventil smanjuje reagensni otpad, a bezbednosni si-stem pražnjenja sistema smanjuje rizik od nehotičnog pražnjenja.

Digitalna bireta III je idealna za titracije u labora toriji ili na terenu.

Digitalne birete III Zapremine: 25 ml

50 ml

Accu-jet® pro

HandyStep®

Digitalne birete III

Najbrže i najsigurnije pipetiranje sa automatskom pro-pipetom za sve vrste staklenih i plastičnih pi-peta u opsegu od 0,1-200ml u četiri boje.Obezbeđen servis i rezervni delovi.

Serijsko pipetiranje može biti brzo i jedno stavno sa bRAND HandyStep® steperom. Ergonomičan i dugotrajan instru-ment, zajedno sa PD-nastavcima, pruža čak 49 ponovljivih dozira-nja iz samo jednog uvlačenja.Jednostavan rad HandyStep® stepera, kombinovan sa poziti-vnim zamenjivim PD-nastavcima, čini ga idealnim za raznovrsnu upotrebu na polju mikrobiologije, imunologije i biohemije.

Page 8: TOP Vode TOP vode

8waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

neorganski referenTni sTandardi

viale, sepTe, zaTvaraČi

ACCuSTANDARD je američka kompanija sa dugom i uspešnom tradicijom u proizvodnji sertifikovanih referentnih standarda. ISO 9001:2000 sertifikatNIST sertifikat za hemijske kalibracije i sprovođenje međulaboratorijskih testiranja.ISO 17025 akreditacija po uSePA metodama.

Ovog puta predstavljamo Neorganske Referentne Sta-ndarde, koji su neophodni kod tehnika kao što su AAS, ICP, ICP/MS, Jonske hromatografije i “mokrih“ hemijskih metoda.

AAS, ICP i ICP/MS AAS, ICP i ICP/MS standardi visoke stabilnosti se isporučuju kao koncentrati u pako vanju od 100mL koncentracije 100, 1000 i 10000 ppm. Svi standardi se isporučuju sa odgovarajućim sertifikatom analize, koji je sledljiv po NIST-u. Standardi za jonsku hromatografijuPolazni materijal za proizvodnju ovih standarda ima čistoću 99,999% , rastvarač je voda 18 Megohm, ASTM tip I ili razblažena kiselina visoke čistoće. Svaki standard se isporučuje sa serti-fikatom analize, koji je sledljiv po NIST-u.

ANJONI - Vodeni rastvori pojedinačnih jona nitriti, nitrati, fosfati, sulfati, hloridi, amonijum konce ntracije 100ppm i 1000ppm, ili smeše anjona - u vodi kao rastvaraču.

KATJONI - amonijum, barijum, kalcijum, litijum, magne zijum, kalijum, natrijum, stroncijum, 100 ppm, 200 ppm i 1000ppm u rastvoru razblažene azotne kiseline.

Neorganski “wet Chemical” STANDARDISertifikovani standardi za “mokre “ hemijske metode (fizičke osobine - turbiditet, alkalnost, tvrdoća, konduktivnost, čvrstoća, sastav ne-metala, bOD, COD, TOC) – proi zvo de se od sirovina najvišeg kvaliteta prema ASTM, ePA i Standard nim metodama za ispitivanje pijaće vode i otpadnih voda.

Zbog visoke stabilnosti i dugog roka trajanja skoro sve standarde imamo na lageru!

bOČICe SA NAVOJeM ZA ČuVANJe uZORAKAKompletan program viala sa navojem za čuvanje uzoraka različitih zapremina (2ml, 4ml, 8ml, 12ml, 16ml, 20ml, 30ml, 40ml i 60ml). Sve viale su proi-zvedene od stakla prve hidrolitičke grupe - svetlog i tamnog.

R

Page 9: TOP Vode TOP vode

8 9waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

reagensi i hemikalije

puferi i kondukTomeTrijski sTandardi

U prodajnom programu kompanije VwR se nalazi širok opseg laboratorijskih hemikalija, od tehničkih reagenasa do hemikalija visoke čistoće za analizu tragova i rezidua.

¾ Rastvarači visoke čistoće za HPlC, GC, MS i druge instrumentalne metode kao i kiseline visoke čistoće za AAS, ICP i itd.

¾ Hemikalije p.a. kvaliteta ¾ Hemikalije farmaceutskog kvaliteta ¾ Reagensi za elektroforezu, molekularnu biologiju i biohemiju ¾ Reagensi za histologiju i patologiju ¾ Reagensi za mikrobiologiju i životnu sredinuSvaka šarža proizvedene hemikalije podleže strogoj kontroli kvaliteta i isporučuje se sa

odgovarajućim sertifikatom.

¾¾ ISO 17025 ¾ Sertifikovani, sledljivi do NIST-a

pH puferi sertifikovani na 20ºC - od pH 1 do pH 13, 500mlpH puferi sertifikovani na 25ºC - od pH 1 do pH 13, 500ml

KONDuKTOMeTRIJSKI STANDARDI - Reagecon

Standardne vrednosti:

CSKC84 84 μS/cm 25ºC CSKCS 147 μS/cm 25ºC CSKCL 1413 μS/cm 25ºCCSKC12880 1288 μS/cm 25ºC

SeRTIFIKOVANI pH PuFeRI - Reagecon

Standardizovani na 25 ºC sa tačnošću od +/- 1,0%.

Page 10: TOP Vode TOP vode

10waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Ručni pH metriRučni pH metri su idealno rešenje za kontrolna terenska merenja. Male dimenzije, čvrsto kućište i mala težina, samo su neke od prednosti ove klase aparata. Moguće je birati između aparata sa očitavanjem na prvoj ili drugoj decimali. Jednostavna upotreba i vodootporno kućište, ove aparate čine upotrebljivim i u ekstremnim uslovi-ma.Standardnu ponudu čine aparati proizvođača EUTECH pHTester® u modelima 10, 20 i 30. Sa rezolucijom 0,1 odnosno 0,01 pH i sa i bez temperaturnog senzora.

Portabl pH metriPortabl pH metri objedinjuju performanse laboratorijskih aparata i fleksibilnost ručnih pH metara, standarno podržavaju sve elektrode poput laboratorijskih aparata, poseduju memoriju za čuvanje rezultata, napredniji modeli mogu se preko USB interfejsa povezati na PC.Osnovna ponuda Superlaba, u ovoj klasi aparata, su aparati serije ProfiLine proizvođača WTW i CyberScan proizvođača EUTECH. Moguće je izabrati od najjedno-stavnijih aparata sa osnovnim funkcijama do naprednih modela sa digitalnim prenosom podataka ili sa opremom za merenje na dubinama do 100 m

laboratorijski pH metriLaboratorijski ili stoni pH metri, deo svake laboratorije. Zahtevi me-renja mogu biti od rutinskih do specifičnih i naprednih. Nudimo Vam rešenje za svako merenje izborom adekvatnog modela EUTECH, WTW ili SI analytics i upotrebom primerene elektrode.

Napredni aparati poseduju funkcije kao što su automatsko prepoznava-nje elektrode i kalibracije, diferencijalna merenja sa dve elektrode…

pH elektrodePravilan izbor elektrode je ključna tačka svakog pH merenja. Samo pravilan izbor elektrode garantuje precizne rezultate i pouzdana merenja. Nudimo Vam odgovarajuće elektrode za svako merenje, možete izabrati elektrodu među više od 100 modela i više od 1000 tipova elektroda. Nudimo Vam izbor između rutinskih SENTEK P, WTW SenTix, naprednih SI Analytics SCienceLine ili vrhunskih IoLine elektroda.

ph meTri

Page 11: TOP Vode TOP vode

10 11waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Merenje provodljivosti rastvora je jedna od osnovnih analiza voda i u direktnoj je kore-laciji sa količinom rastvorenih soli u vodi.

Za merenje provodljivosti koriste se kondu-ktometri sa odgovarajućim elektrohemijskim senzorima. Savremeni konduktometri mere provodljivost, otpornost i preračunavaju rezultate u TDS-u, korišćenjem zadatog koeficijenta.• Konduktometrijske elektrodeOsnovna karakteristika konduktometrijske ele-ktrode je njena konstanta, koja pre svega zavisi od konstrukcije same elektrode. Za rutinska merenja preporučeni su senzori sa grafitnim elektrodama u čvrstom kućištu, koje su robusne i dugotrajne. Za merenja nižih provodljivosti, po pravilu se koriste metalne elektrode od poliranog čelika ili platine. Za merenja u ultra-čistim vodama neophodno je koristiti protočne elektrode. Kad god je to moguće koristite senzore sa četiri elektrode koji sprečavaju polarizaciju rastvora.Najpoznatija serija elektroda u ponudi je WTW TwtraCon®,dostupne su i druge elektrode speci-jalne namene.• KondutometriSUPERLAB Vam nudi ručne, portabl i laboratorijske konduktometre, vrlo slične podele i karakte-ristika kao kod pH metara. Ručni konduktometri proizvođača EUTECH namenjeni te-renskim, kontrolnim merenjima sa osnovnim elektrodama.Portabl konduktometri sa različitim nivoima performansi EUTECH i WTW sa izborom različitih elektroda.Laboratorijski konduktometri za rutinska merenja ili sa naprednim funkcijama proizvođača, EUTECH, WTW i SI Analytics.

kondukTomeTri

Page 12: TOP Vode TOP vode

12waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Oksimetri, terenski i laboratorijski, sa elektrohemijskim ili optičkim se-nzorima, deo su standardne ponude SUPERLAB-a. Usled prirode me-renja, nudimo Vam aparate i senzore vrhunskog kvaliteta, sa pripadajućom opremom za merenje u laboratorijskim i terenskim uslovima. Vrhunski aparati proizvođača WTW klasa InoLab, 1970, 3000 i MultoLine, u kombinaciji sa adekvatnim senzorima, garancija su pouzdanog merenja.Izbor između galvanskih i optičkih senzora, određen je pre svega tipom uzorka potrebama merenja.Galvanski senzori su predloženo rešenje za merenja mutnih uzoraka, sa zlatnim elektrodama i teflonskom membranom, izuzetno su dugotrajni i lako se održavaju. Prednost optičkih senzora je u tome što im nije potreban protok tečnosti koju mere i što nisu osetljivi na prisustvo mehurića vazduha.

Sa elektrodom StirrOX G nudimo Vam sistem za merenje BPK po standardu EN 1899-1/EN

lovibond OxiDirect – kompletan merni sistem sa 6 mesta sa očitavanjem na centralnom displeju, u standardnoj konfiguraciji sa 6 i 12 mesta i kompletnom opremom. Sastoji se od 6 boca i 6 mernih glava povezanih na centralnu jedinicu, mešalice sa 6 mesta, 6 boca, mernih posuda, nitrifikacionog inhibitora i CO2 absorbera.WTW OxiTop takođe je kompletan sistem sa 6 ili 12 mernih mesta. Očitavanje je na svakoj glavi ponaosob, poseduje mešalicu, merne posude, inhibitor i absorber. Naprednija verzija je OXITop Control sa automatskim očitavanjem i obradom podataka.Uz oba sistema dostupan je veći broj inkubatora.

Oksimetri - aparati za merenje koncentracije rastvorenog kiseonika.

oksimeTri

biološka potrošnja kiseonika (bpk)

Page 13: TOP Vode TOP vode

12 13waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Fotometrijsko određivanje COD, po ISO15705:2002)

Utvrđivanje indeksa hemijske potrošnje kiseonika je jedan od najvažnijih parametara pri utvrđivanju kvaliteta otpadne vode. Kompanija Supe-

rlab u svom prodajnom asortimanu ima fotometre, kako samo za određivanje ovog jednog parametra, tako i za multiparametarsko

određivanje i ovog pored svih ostalih parametara, kao što su amonijak, gvožđe, bakar, sulfati, sulfiti...renomiranog nemačkog

proizvođača Tintometer-Lovibond, speci-jalizovanog za kontrolu kvaliteta svih vrsta voda. Aparat meri ST-COD koncentraciju fotometrijskom detekcijom, koristeći pri tome COD epruvete potpuno pripremljene za upotrebu (dihromat metoda). Svaki uzorak se mora zagrejati u reaktoru, koji

se isporučuje po zahtevu kupca sa 8 ili 25 radnih mesta. S obzirom na to da je hemijska di-gestija uzoraka preduslov za kalkulaciju indeksa HPK (COD). Gotove test kivete se proizvode sa mogućnošću merenja u tri merna opsega, i to 0-150mg/l, 0-1500mg/l ili 0-15000mg/l

određivanje Cod (ChemiCal oxygen demand)

Gerhardt TT 4 CAR – Napredno rešenje za određivanje ukupnih cijanida u otpadnim vodama Posebno konstruisan aparat za pripremu uzoraka vode i zemljišta pri određivanju cijanida. Napredna konstrukcija omogućuje istovremeno zagrevanje i mešanje četiri uzorka.

¾� IC sistem za zagrevanje¾� Flowmetri za svaku poziciju¾� Četiri radna mesta¾� Konektori za komprimovani vazduh¾� Stalak za lako manipulisanje staklenim kompo-nentama sistema¾� Magnetne mešalice za svako mesto¾� Kompletne staklene aparature sa kivetama, kondenzatorima, hvatačima para i levcima za ukapavanje.

određivanje Cijanida

Page 14: TOP Vode TOP vode

14waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Operativne prednosti¾� Brzo injektovanje velike zapremine uzorka¾� Kompenzacija promene protoka gasa¾� Alarm za curenje gasa¾� Automatsko isključivanje u slučaju kvara¾� Visoka preciznost i osetljivost¾� Tačni rezultati¾� Jednostavna i dugotrajna kalibracija¾� Idealan za neprekidan rad¾� Niski troškovi održavanja¾� Nezavisno praćenje servisnih intervala

Preporučeni model za analizu vode:multi N/C 2100Kompaktni TOC analajzer, sa svim karakteristikama N/C serije. U verziji sa autosemplerom namenjen je velikom broju analiza.

N/C analajzer je optimalno rešenje za analize pijaće vode i otpadnih voda. Jednostavan softver, kvalitetne komponente i malo potrošnog materijala, prednosti su pri svakodnevnim rutinskim analizama.Karakteristike multi N/C¾� Široki merni opseg i precizna detekcija, NDIR-Detektor¾� VITA sistem za upravljanje protokom, ponovljivi rezultati¾� EasuCal, jednostavna kalibracija¾� Automatska zaštita od curenja gasa i kontrola čišćenja¾� Pouzdana oksidacija uzorka (do 950°C)¾� Varijabilna zapremina uzorka¾� TC, TOC i TIC¾� Mogućnost upotrebe autosemplera

Tehničke prednosti¾� Maksimalna energetska efikasnost¾� Nema korozije¾� Bez mehanički pokretanih delova¾� Mala verovatnoća mernih grešaka¾� Niski radni troškovi¾� Dug radni vek¾� Precizni rezultati

ToC u vodi za piće i u otpadnim vodama

multi N/C – TOC analajzer

Page 15: TOP Vode TOP vode

14 15waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Standardna, tradicionalna metoda po KJelDHAlu i dalje je najuniverzalnija i verovatno najpreciznija metoda za određivanje azota.

U zavisnosti od vrste i broja uzoraka možete izabrati sisteme za digestiju uzoraka sa 6, 8,12 ili 20 mesta, kao i specifične sisteme za analizu voda sa kivetama od 400 ili 800 ml za uzorke sa niskim koncentraci-jama azota, KB ili KBL.Za analize vode, preporučena je upotreba neutralizacione pumpe sa predkondenzatorom za pre-destilovanu vodu iz uzorka.Standarni izbor jedinica za destilaciju vodenom parom, uključujući i sisteme sa integrisa-nim titratorom i softverskom ko-ntrolom počinje sa jednostavnim VAP 20 modelom i čini sistem za određivanja po Kjeldhalu ko-mpletnim.

ukupan azot u vodama

ukupna ulja i masti u vodama

Standardna ekstrakciona metoda za određivanje masti u vodama, podrazumeva upotrebu naprednih ekstrakcionih sistema, pre svega zato što se ekstrahuju miligra-mske količine masti.

U praksi se pokazalo da je SOXTHeRM sistem jedan od retkih sistema koji uspešno podržava ovu aplikaciju. Soxtherm je potpuno automatski sistem od 2, 4 ili 6 mesta. Sve pokretne delove pokreće komprimovani vazduh, tako da je izbegnuta mogućnost varničenja bilo koje komponente. Aparatom je moguće upravljati pomoću eksterne kontrolne jedi-nice ili pomoću PC-a.

Page 16: TOP Vode TOP vode

16waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

u ponudi su flokulatori dva renomirana proizvođača kontrolne opreme, Tintometer-lovibond-Nemačka i Velp-ltalijaPortabl, sa prikladnom zaštitnom torbom za terenska merenja i laboratorijski aparati.Primena: Otpadne vode, fabrika za obradu i prečišćavanje voda, laboratorije, centri za istraživanje, naučno-istraživačke i obrazovne ustanoveDizajnirani su tako da omoguće što lakše rukovanje i brzo određivanje efikasnosti flokulacije ili taloženje agenasa. Njihove osnovne karakteristike, kao što su podesiva brzina mešanja, digitalni prikaz brzine mešanja u RPM, funkcija tajmera, opcija podešavanja visine i osvetljeni zadnji panel, čine ih prilagodljivim za rad u svakoj prilici, i na terenu. Sa preciznom kontrolom brzine i broja obrtaja, dostupni su modeli sa 4 i 6 radnih mesta.

uzorkovanje vode je prvi i ključni korak svake analize. Pouzdano uzorkovanje je primarni uslov za postizanje tačnih rezultata.Manuelno uzorkovanje:¾� Teleskopski nastavci različitih dužina od Alumijuma ili Fiberglasa¾� Male težine i hemijski rezistantni¾� Upotrebljivi sa različitim vrstama čaša i boca¾� Sa fiksnim ili fleksibilnim mehanizmom¾� Automatsko uzorkovanje¾� Automatski uzorkivači stacionarnog ili prenosnog tipa¾� Uzorkovanje iz otvorenih vodotokova, bazena, zatvorenih sistema

Programiranje uzorkovanja¾� Vremensko¾� U zavisnosti od protoka sa eksternim meračem protoka¾� U zavisnosti od nivoa¾� Predefinisani programi¾� U zavisnosti od količine¾� Komunikacija sa eksternim uređajima: RS 232, analog input, Bluetooth, GSM/GPRS

jar TesTeri — flokulaTori

uzorkivaČi

Page 17: TOP Vode TOP vode

16 17waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Brza, jednostavna, pouzdana i precizna metodaDiskovi sa trajnom skalom bojeTabletirani reagensi sa minimalnim rokom trajanja od 5 godinaLako rukovanje i precizno dodavanje reagensa (tablete u blister foliji)Isporučuju se u prikladnom koferu, preporučljivi za analizu vode i na terenu i u laboratoriji

Najjeftinija analiza vode! Komparatori su jednostavni za rukovanje, pa čak i "ne hemičari" mogu postići pouzdana i precizna merenja, i to za jako kratko vreme. Svaki komparator za određivanje jednog parametra se jednostavnom nabavkom testpaka (kompleta) može proširiti za upotrebu i određivanje novog parametra.Dostupni su i kao test kitovi 2 u 1 ili 5 u 1 za najčešće određivane parametre u zavisnosti od vrste vode (pijaća, otpadna, bazenska, kotlo-vska...) Test kit 2 u 1: hlor/pH, brom/pH, bakar/pH 2 u 1: hlor/pH - model preporučljiv za ana-lizu bazenske vode Test kit 5 u 1: hlor/pH/cyan.kiselina/Ca tvrdoća, ukupni alkalitet

komparatorsko određivanje parametara vode

Renomirani engleski proizvođač, Jenway u svom proizvodnom asortimanu ima više modela VIS i UV/VIS, kao i jednozračnih i dvozračnih spektrofotometara. Sa svojim modernim i funkciona-lnim dizajnom, dugim i pouzdanim radnim vekom, povoljnom cenom, velikom pouzdanošću i preciznošću i malim troškovima održavanja, ovi spektrofotometri su već više od 15 godina prisutni na našem tržištu. Najprodavaniji modeli su spektrofotometri serije 63xx i 64xx, name-njeni rutinskom radu i laboratorijama svih vrsta, dok su serije 65xx, 67xx i 68xx naprednije, sa softverom, automatskim držačima sa više radnih mesta i velikim mogućnostima analize spektara ili kinetike. Model AQuANOVA, sa mernim opsegom od 320-1 OOOnm, mogućnošću korišćenja test kitova svih proizvođača (open system), kao i mogućeg programiranja i do 300 metoda, posebno je preporučljiv za analize vode.Svi modeli su izrađeni u Self-stand sistemu i ne zahtevaju upotrebu PC računara, dok se po-vezivanjem na PC znatno olakšava rad korisnika i dobija mogućnost trajnog čuvanja podataka.

spekTrofoTomeTri

Page 18: TOP Vode TOP vode

18waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Fotometri Lovibond omogućavaju jedno-stavan i pouzdan rad i na terenu i u labo-ratoriji. Model CheckitDirect za merenje jednog ili više parametara, isporučuje se u koferu sa tablet reagensima, kivetama i priborom neophodnim za rad na terenu.

Nova serija fotometara serije MD100, dizajnirana za što lakši rad na terenu, zbog svoje male težine od svega 260g i vodootpornosti, može se koristiti i za kontrolu kvaliteta površinskih voda i prirodnih recipijenata.

Multidirect je laboratorijski multiparametarski fotometar namenjen analizi svih vrsta voda. Aparat ima predpro-gramirane metode, i dodelom njegovog koda se na tastaturi ispisuje parametar, opseg merenja i metoda, što ovaj fotometar, sa Dual Beam tehnologijom, ipak čini jako jednostavnim za rad. Aparat pokriva sve važne parametre analize vode od aluminijuma, pa sve do cinka. U zavis-nosti od primene i opsega merenja, aparat koristi gotove tabletirane reagense, reagense u prahu, tečne reagense ili test kivete. Velika stabilnost reagenasa i rok trajanja od 5-10 godina, garantuju preciznu i brzu analizu. Mogućnost nadgradnje aparata Infra-red interfejsom daje i mogućnost prenosa podataka na PC ili štampač.

Fotometri nemačkog proizvođača WTW takođe su dostupni i kao portabl i kao laboratorijski modeli.

Photoflex je portabl (terenski) model namenjen za brzu analizu vode, dok je fotometar Spectroflex laboratorijski multiparametarski fotometar sa 100 unapred memorisanih metoda. Svi modeli koriste gotove reagense ili test kivete. Merenje se zasniva na prostom dodavanju reagensa i očitavanje, što znatno smanjuje vreme analize i olakšava rad.

foTomeTri

Page 19: TOP Vode TOP vode

18 19waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

U ponudi SuPeRlAb-a su turbidimetri više proizvođača, svi poznati po svom kvalitetu i preciznosti merenja. Zbog potrebe da se turbiditet određuje i u laboratoriji, a često i na terenu u našem prodajnom asortimanu ima i laboratorijskih i portabl/terenskih (sa laboratorijskom preciznošću). Turbidimetri eutech i wTw sa halogenim ili IR izvorom svetla, kao i Tintometer-Lovibond sa IR izvorom svetla (EN ISO 7027) i LAB-VIS (EPA 180.1) pogodni su za rukovanje u svakoj prilici i određivanje turbiditeta u vodi, a modeli IR mogu se koristiti i za testiranje i obojenih i bezbojnih tečnosti. Široki merni opsezi, od 0.01-1100 NTU čine ove apa-rate pogodnim za različite primene, od pijace do otpadne vode.

TurbidimeTri

Page 20: TOP Vode TOP vode

20waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

vage, TehniČke i analiTiČke

Za svakodnevni rad i precizna merenja preporučujemo vage proizvođača Ohaus, USA. Veliki broj modela sa različitim opsezima i preciznošću merenja od 0,00001-1g čine ove vage pogodnim za rad u svim vrstama laboratorija.

DISCOVeRY¾� Optimalan odnos cena-kvalitet¾� Analitičke vage preciznosti na 0.01/0.1 mg. ¾� Veliki broj modova merenja¾� Antistatik podloga oko tasa za merenja¾� Troja klizna vrata

Pioneer ¾� Najbolji izbor za osnovna merenja¾� Najbolje karakteristike i mogućnosti u svojoj cenovnoj klasi¾� Tehničke vage sa različitim opsezima merenja preciznosti 0.01-0.1g Slika Pioneer tehn.¾� Analitičke vage sa preciznošću merenja 0.0001 -0.001 g¾� Kućište od nerđajućeg čelika, lako čišćenje i održavanje

Testo aparati precizno i pouzdano mere temperaturu, pritisak i vlažnost. Napredni merni uređaji – data logeri sa memorijom, mogu kontinualno meriti i memorisati različite parametre. Svi izmereni podaci lako se prenose na PC klasičnom USB konekcijom ili transferom podataka sa SD memorijske kartice. Dostupan je veliki izbor modela, namenjenih različitim aplikacijama i različitim korisničkim zahtevima.

daTa logeri

Za bezbedno čuvanje svih hemikalijaU EX zaštiti, unutrašnjost obložena, po standardu BGR 120Bez CFC-aTemperaturni opseg 2-10 °CVrata sa zaključavanjemDostupni u zapreminama od 150-4251Termostat za konstantnu kontrolu temperature

laboratorijski frižideri

Page 21: TOP Vode TOP vode

20 21waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Destilatori: za proizvodnju destilovane vode, provodljivosti 2,3μS. Dostupni su u kapacitetima 4 do 12 litara, destilatori manjeg kapaciteta dostupni su sa ili bez

rezervoara, destilatori većeg kapaciteta poseduju rezervoar za čuvanje desti-lovane vode. Bidestilacioni aparati namenjeni su korisnicima sa potrebama za vodom višeg kvaliteta.

Nudimo Vam širok asortiman magnetnih mešalica vrhunskog proizvođača IKA, sa i bez grejanja, različitih kapaciteta mešanja i stepena kontrole. Ukoliko imate potrebe za mešanjem većeg broja uzoraka, dostupne su mešalice sa više mesta 5, 10 ili 15.

Klase šejkera KS i HS pružaju mogućnosti za mešanje različitih količina tečnosti, u posudama po izboru. Ve-likim brojem različitih modela šejkera i raznovrsnih dodataka za fiksiranje, moguće je koristiti gotovo sve konvencionalne laboratorijske posude.

U našoj ponudi se nalaze i svi drugi proizvodi proizvođača IKA, kao što su rotacioni vakuum uparivači, mehaničke mešalice, homogenizatori …

magnetne mešalice i šejkeri

priprema vode za laboratorijsku upotrebu

Aparti za proizvodnju čiste i ultračiste vode, kapaciteta od 3 do 30 000 litara na sat

zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta vode. Aparati za ultra-čistu vodu proizvode vodu provodljivosti do 0,056 μS/cm. Ovaj tip aparata je odlična alternativa tradicionalnim destilatorima, sa nizom prednosti: proizvode kvalitetniju vodu, ekonomičniji su.

Page 22: TOP Vode TOP vode

22waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

iCp-ms, iCp-oes, aa

Performanse uređaja za atomsku spektroskopiju Perkinelmer-a omogućavaju njihovu upotrebu u analizi svih vrsta vodenih uzoraka, od prečišćenih voda, preko pijaćih voda do otpadnih voda. Bilo da se radi o indukovano spregnutoj plazmi, sa masenom spektrometrijom ICP-MS, optičkoj emisionoj spektroskopiji ICP-OES, atomskoj apsorpcionoj spektroskopiji, ili o sve tri, možete se osloniti na PerkinElmer pri izboru instrumenta i dobijanju dobrih rezultata.

Tehnika Prednosti Ograničenja AplikacijeAtomski apsorpcioni spektrometar – atomizacija plamenom

¾� Jednostavna upotreba¾� Široko prihvaćen¾� Veliki broj dostupnih aplikacija¾� Pristupačan

¾� Niska osetljivost¾� Analiza jednog po jednog elementa¾� Koristi zapaljivi gas

Idealan za laboratorije koje analiziraju veliki broj uzoraka na ograničen broj elemenata u većim koncentracijama

Atomski apsorpcioni spektrometar – grafitna peć

¾� Niski nivoi detekcije¾� Veliki broj dostupnih aplikacija¾� Može raditi bez prisustva operatera

¾� Ograničen radni opseg¾� Brzina rada može biti ograničena

Idealan za određivanje manjeg broja elemenata u tragovima

ICP - OS ¾� Najbolja multi – elementa-rna tehnika¾� Brze analize¾� Širok analitički opseg¾� Razvijene aplikacije¾� Može raditi bez prisustva operatera¾� Jednostavna upotreba

¾� Velika početna investicija

Idealan za laboratorije koje analiziraju veći ili veliki broj uzoraka na više elemenata

ICP-MS ¾� Odlična multi – elementa-rna tehnika¾� Moguće su izotopske ana-lize¾� Brz razvoj aplikacija ¾� Može raditi bez prisustva operatera¾� Detekcioni limiti na nivou ili bolji od grafitne peći AAS

¾� Najveća početna investicija¾� Zahtevan razvoj metoda

Idealan za laboratorije koje analiziraju veći ili veliki broj uzoraka na više elemenata u tragovima.

ATOMSKA SPEKTROSKOPIJA

22waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Page 23: TOP Vode TOP vode

22 23waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

iCp-ms, iCp-oes, aa

NexION 300 ICP-MS sistem ¾� Projektovan je da pruži stabilnost, fleksibilnost i efikas-nost nikada ranije viđenu na jednom ICP-MS instru-mentu¾� Po prvi put, jedan ICP-MS nudi jednostavnost pri radu reakcione i kolizione ćelije¾� Patentirana univerzalna tehnologija ćelije (UCT) omogućava operaterima izbor najprikladnije tehnike za određeni uzorak ili aplikaciju¾� Izvanredna tačnost i izuzetno niske granice detekcije, kraće vreme utrošeno na analizu, lakši za rukovanje, prilagodljiv iskustvu operatera¾� Triple cone Interface i Quadrupole Ion Deflector Signal održavaju stabilan signal

Optima ICP-OeS sistemi¾� OptimaTM sistemi imaju optimalan dizajn kako bi obe-zbedili preciznost, poboljšali i olakšali sam metod rada, skratili vreme analize, istovremeno ne odstupajući od tačnosti¾� Dostupan sa nizom performansi, Optima, visoko produ-ktivan sistem, nudi idealno rešenje laboratorijama sa različitim potrebama i budžetskim mogućnostima¾� Dvojni optički sistem omogućava najširi radni opseg u samo jednoj metodi¾� Model sa vertikalnim plamenom predstavlja najekonomičniju opciju za specijalizovane aplikacije¾� Širok spektar talasnih dužina omogućava fleksibilnost analiza¾� Izvanredna optička i odlična RF stabilnost olakšava ispu-njenje U.S. EPA i DIN propisa¾� Poboljšan i olakšan unos uzoraka sa simultanom korekci-jom pozadinskog šuma

AAnalyst atomski apsorpcioni spektrometar¾� Ova napredna linija atomskih apsorpcionih spektrometara poboljšanih performansi čini ih pogodnim za najkompliko-vanije uzorke¾� Robustan dizajn može podneti i najteže matrikse¾� Komponente su lako zamenjive, tako da nema zastoja; izuzetna fleksibilnost u radu¾� WinLab32TM softver lako se uči i koristi

NexION® 300 ICP-MS

Optima™ 7300 ICP-OES

AAnalyst™ 200 AA

Page 24: TOP Vode TOP vode

24waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

lAMbDA XlSlambda XlS je najmlađi i najmanji član porodice spektro-fotometara lAMbDA, poznate po svojim vrhunskim perfo-rmansama više od 60 godina. Vrhunska tehnologija je spakovana u malo kućište lambda XlS spektrometra i dostupna je na vrlo jednostavan intuitivan način.

Zašto lambda XlS¾� Nije potrebno zagrevanje, za 3 sekunde po uključivanju moguće je meriti u punom opsegu¾� Konstrukcija bez pokretnih delova i bez potrebe za održavanjem¾� Vrhunska stabilnost¾� Zaptiven sistem otporan na atmosferske uticaje

Šta nudi lambda XlS¾� Veliki LCD 8,8 x 11,5 cm, lako uočavanje važnih podataka¾� Pouzdana merenja, vrhunski optički dizajn¾� Kapacitet za memorisanje do 90 metoda¾� Rad sa kivetama optičkog puta 10 mm, 20 mm i 40 mm, mikrokivetama.

Transfer podataka¾� PVC softver za kontrolu do 8 instrumenata¾� USB interfejs¾� Integrisan printer (opcija)¾� SD memorijske kartice (opcija)¾� Bluetooth (opcija)

lAMbDA 25/35/45

Više od 10 000 Lambda spektrometara instaliranih širom sveta svakodnevno pružaju precizne i kvalitetne rezultate različitim profilima korisnika. Ukoliko Vaš osnovni zahtev predstavljaju precizni, brzi i pouzdani rezultati spektrome-trijskih merenja, LAMBDA spektrometri su prvi izbor.

¾� Pravi, simetrični double-beam optički sistem.¾� Zaptiven, kvarom zaštićeni optički sistem, visoke pro-pusnosti¾� Brzo skeniranje¾� U skladu sa sistemima kvaliteta i laboratorijskim standardima¾� Prepodešene lampe, Deuterijumska i halogena¾� Veliki izbor nosača za različite tipove uzoraka i kiveta¾� UV WinLab Softver

LAMBDA 25 LAMBDA 35 LAMBDA 45Opseg talasnih dužina 190 – 1100 nm 190 – 1100 nm 190 – 1100 nmSlit 1 nm 0,5 – 4 nm 0,5 – 4 nmPreciznost 0,1 nm 0,1 nm 0,1 nmPonovljivost 0,05 nm 0,05 nm 0,05 nm

uv/vis spektroskopija

Lambda™ XLS UV/Vis

Lambda™ 25/35/45

Page 25: TOP Vode TOP vode

24 25waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Clarus® gasni hromatografi

¾� Clarus 680 GC, i njegovi rođaci 580 i 480 predsta-vljaju tehničke inovacije i vodeće instrumente u indu-striji¾� Jednostavni za rad, sa praktično neograničenom fleksibilnošću konfiguracije i superiornim perfo-rmansama¾� Najnaprednija GC peć sa brzim hlađenjem povećava produktivnost do tri puta¾� 108 mesta za automatsko uzorkovanje tečnih uzoraka¾� TurboMatrixTM headspace ili uzorkovanje metodom termalne desorpcije, omogućava drastično poje-dnostavljenje analiza, uštedom vremena za pripremu uzorka

Clarus GC/MS

¾� Robusni kvadrupolni maseni spektrometar odličnih analitičkih performansi¾� Širok spektar masa (1-1200 amu) i brzo skeniranje (do 12 500 amu/sec)¾� Clarus 680 GC ima najveći protok analize uzoraka u poređenju sa svim GC/MS sistemima

FT-IR, FT-IR Imaging&mikroskopija i Ramanska spektroskopija

¾� SpectrumTM serija FT Near-, Mid- i Far- IR spektrome-tara, mikroskopskih i imaging sistema, nudi superiorni dizajn i izuzetne performanse¾� Spectrum Two – od univerzitetske laboratorije do QC/QA laboratorije – idealna platforma koja raste sa vašim potrebama¾� Spectrum Frontier sa dva opsega Mid i Far IR; preba-civanje između opsega u sekundi¾� Spectrum SpotlightTM porodica instrumenata od poluautomatske mikroskopije do potpunih hemijskih imaging platformi¾� Kompletna rešenja za laboratoriju ili teren od auto-matskog RamanStationTM 400 do prenosivog ¾� IdentiCheck¾� Konfiguracija za mikro uzorkovanje kod Ramanske mikroskopije¾� Optička sonda za daljinsku analizu¾� Biblioteke za identifikaciju nepoznatih supstanci

ir, fT-ir, gC, gC/ms

Clarus® 680 GC/MS

Clarus® 680 GC sa TurboMatrix™ HS-40

Frontier FT-IR/FT-NIR

Page 26: TOP Vode TOP vode

26waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Gotovo sve volumetrijske analize vode mogu biti pojednostavljene upotrebom titratora ili auto-matskih bireta. Prednosti titratora, u odnosu na klasične titracije, su višestruke:¾� Titracije su pouzdanije¾� Precizniji rezultati¾� Izbegavanje subjektivne greške¾� Bezbedniji rad

Upotrebom titratora moguće je raditi gotovo sve vrste titracija:¾� Kiselo bazne¾� Taložne ¾� Kompleksometrijske¾� Oksido-redukcije

Titroline easy – Pristupačan titrator za određivanje jednog parametra, najčešće se koristi za kiselo – bazne titracije svih tipova: jaka baza – jaka kiselina, slaba baza i jaka kiselina i obrnuto, slaba baza – slaba kiselina … Može se koristiti u kombinaciji sa različitim elektrodama. Veliki broj predpro-gramiranih metoda čini upotrebu vrlo jednostavnom. Istovremeno, titrator može biti povezan na PC ili na drugi titrator.

Titroline alpha plus je titrator vrhunske klase, podržava rad sa različitim tipovima elektroda tako da podržava gotovo sve vrste titracija. Veći broj ulaza za elektrode čini aparat veoma fleksi-bilnim. Poseduje lako izmenljivu biretu, tako da je aparat praktično titracioni centar. Može koristiti birete od 1 do 50 ml.

Ovaj titrator poseduje veliku bazu metoda za različite aplikacije, kao i mogućnost samostalnog kreiranja metoda; korisnicima su na raspola-ganju proizvođačke aplikacije. Titra-tor je moguće umrežiti sa PC – jem, štampačem i sa drugim titratorima. Za korisnike sa velikom brojem analiza, preporučena je verzija sa autosemplerom.

Kod analize voda za koje je moguće koristiti titrator, najčešće su:¾� Ca i Mg Tvrdoća¾� pH titracije¾� p i m alkalitet¾� Permangatni broj¾� COD¾� Hloridi

TiTraTori

Page 27: TOP Vode TOP vode

26 27waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

¾� Proizvodi za bazene i SPA¾� Čista bazenska voda-imperativ za zdravlje¾� Jednostavni za upotrebu¾� Brza i precizna očitavanja

Nemački proizvođač kontrolne opreme za vodu, Tintometer-lovibond, je i na ovom polju otišao korak ispred svih. Dvokomorni i trokomorni minit-esteri i čekeri, širokim masama približavaju anali-zu bazenske vode i vode u SPA centrima. Kontrolu pomoću ovih testera može da radi svako!

U ove svrhe se takođe mogu koristiti i kompara-tori istog proizvođača, pool version.

Za najzahtevnije kupce i najpreciznija mere-nja, Tintometer-lovibond u svom prodajnom asortimanu ima i fotometar, verzija preporučena za bazene, sa direktnim očitavanjem najvažnijih parametara kvaliteta bazenske vode kao što su: M-alkalitet, hlor, bakar, ozon, pH vrednost, balans vode, cijanurna kiselina, kalcijumova tvrdoća...

pHotoFlex

Robusni portabl aparat koji poseduje funkcije fotometra, turbidimetra i pH metra, ovaj aparat je u osnovi terenska laboratorija. Pored merenja pH, upotrebom standardnih kombinovanih elektro-da, turbiditeta, prema standard DIN27027/ISO7027, aparat upotrebom odgovarajućih reage-nasa može meriti više od 160 parametara predprogramiranim metodama. Isporučuje se u koferu sa potrebnim priborom i sa praznim mestima za reagense. elektrohemijska merenja na terenuZa merenje pH, provodljivosti, koncentracije rastvorenog kiseoni-ka i temperature na terenu, optimalno rešenje su dobro zaštićeni prenosni aparati, koji podržavaju jedno ili više pomenutih merenja. Ovi aparati podržavaju rad sa standardnim elektrodama, kao i sa elektrodama za dubi- nska merenja na dubinama do 100 metara.

Terenska kontrola kvaliteta površinskih voda

konTrola bazenske vode

Page 28: TOP Vode TOP vode

28waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

Alternativa laboratorijskoj kontroli kvaliteta voda je di-rektno merenje u bazenima ili cevima, On-Line merenje. Direktna merenja imaju čitav niz prednosti:1.¾ Kontinualna su ili se vrše u definisanim intervalima2.¾ Nema potrebe za uzorkovanjem3.¾ Brža su od laboratorijskih merenja4.¾ Lako je preneti podatke sa mernih mesta do kontrolnih

terminala5.¾ U zavisnosti od izmerenih vrednosti, moguće je

kontrolisati pojedine komponente sistema6.¾ Značajno smanjuju potrebu za angažovanjem radne

snageŠta je sve moguće meriti On- Line? Gotovo sve najznačajnije parametere: rastvoreni kiseonik, pH, provodljivost, temperaturu, mutnoću, HPK, BPK, TOC, fosfate, nitrate, nitrite, amonijak…On line sistemi, koriste konvencionalne merne tehnike: elektrohemijska, optička, fotometrijska, spekrofotometri-jska merenja. Savremeni aparati mogu biti postavljeni na otvorenom ili u samom pogonu, merenja su moguća u cevovodima ali i na otvorenim površinama (bazeni, otvoreni tokovi). Izme-reni podaci mogu se prenositi upotrebom standardnih komunikacionih interfejsa – USB, RS 232, RS 485, umrežavanjem na postojeće mreže, korišćenjem GSM, GPRS, UMTS mreža.

on-line merenja

Page 29: TOP Vode TOP vode

28 29waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

On- Line merenja - Laboratorija na zidu.

Na zidnom panelu postavite module po izboru za merenja :¾� pH¾� Provodljivosti¾� Kiseonika¾� Mutnoće¾� Hlora¾� Temperature¾� TOC-a

Podatke očitajte ili pošaljite na:¾� Displej aparata¾� PC računar¾� GSM ¾� Računarsku mrežu¾� Internet¾� …

on-line merenja

Page 30: TOP Vode TOP vode

30waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

TopVODE

lab M je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. Ova kompanija razvija, proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u, Lancashire, UK. Lab M je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485 standardima kvaliteta.

Održavanje mikrobiološki sigurnog izvora vode je od velikog značaja. Specijalista za mikro-biologiju Lab M, pruža širok opseg dehidrovanih hranljivih podloga, uključujući hromogene podloge i suplemente za hranljive podloge, specijalno osmišljene za ispitivanje vode. Ovaj opseg obuhvata podloge za detekciju koliforma (uključujući E.coli), za izolaciju enterokoki, detekciju

Legionella i za izračunavanje ukupnog vijabilnog broja bakterija u vodi.

HarlequinTM Mlga,HAl003-A i Tripton žučni agar, lAb072-A (za E.coli i koliforme) pružaju visoko osetljivu detekciju fekalne ko- ntaminacije vode. Obe podloge se koriste za utvrđivanje efikasnosti tretmana vode i režima dezinfekcije i za monitoring kvaliteta vode u vodovodima.

Slanetz&bartley medium, lAb166-A (za detekciju enterokoka) se može koristiti za enumeraciju iz uzoraka vode metodom membranske filtracije, kako je opisano u ISO 7899-2:2000. Prisustvo enterokoka se potvrđuje hidrolizom eskulina na Kanamicin Eskulin Azid Agaru, LAB106-A.

bCYe legionella medium, lAb195-A, se koristi u skladu sa ISO 11731:1998 za izolaciju Legionella spp. iz uzoraka vode. Uzorci su često jako kontaminirani sa drugim bakterijama i Lab M nudi GVPC selektivni suplement za specifičnu izolaciju Legionella pneumophila.

water Plate Count agar, lAb197-A i R2A agar, lAb163-A se koriste za određivanje ukupnog vijabilnog broja bakterija u vodi i, prema tome, za procenu efikasnosti procesa tretmana vode i procenu pogodnosti izvora vode za pripremu hrane i pića.

Testirajte vodu uz pomoć lab m-a

Lider na svetskom tržištu za proizvod-nju uređaja za kondicionirane uslove temperature, vlage, stepena osvetljenja...Sušnice serije UNB/UNE/UNP sa prirodnim strujanjem vazduha dostupne su uzapreminama od 14-8001. Njihove osnovne karakteristike su mikroprocesorska kontrola, displej, tajmer, regulator zadnjeg flapsa, uniformnost temperature i temperaturni opseg od 30-250 °C.Sušnice sa prinudnom cirkulacijom vazduha (ventilator), nose oznake UFB/UFE/UFP i takođe su dostupne u zapreminama od 14-8001.

suŠniCe

Page 31: TOP Vode TOP vode

30 31waterlabINSPIRISAN KVALITETOM

R

Top VODE

Tuttnauer je radikalno unapredio svoju seriju automatskih laboratori-jskih autoklava. Uvođenjem novog kontrolera procesa omogućeno je da se u internoj memoriji autoklava čuvaju parametri poslednjih 200 ciklusa, 2 PT100 senzora su deo standardne opreme, mogu se priključiti do 6 dodatnih temperaturnih senzora i 4 senzora pritiska. Do-datne mogućnosti koje novi kontroler omogućava su: ID kodovi i šifre kojima se određuju nivoi pristupa korisnika, slobodno podešavanje temperature sterilizacije u opsegu 110-137 °C, opcioni temperaturni opseg 40-105 °C, mogućnost snimanja toka ciklusa sa nezavisnih senzora, radi kontrole ugrađenog sistema. Uveden je i podsetnik o potrebi zamene filtera na osnovu broja izvršenih ciklusa.Pri dizajniranju sistema kontrole, korisnički interfejs je kreiran imajući u vidu sledeće:

¾ jednostavan pregled informacija na kolor displeju ¾ bojom su označene faze toka ciklusa ¾ jednostavna i laka upotreba ¾ brz pristup bitnim informacijama ¾ višejezični korisnički intefejs ¾ grafički prikaz temperature i pritiska

Mogućnosti programiranja parametara ciklusa obuhvataju: ¾ opcionu kontrolu pred- i post-vakuuma ¾ 10 fiksnih programa ciklusa sterilizacije i 20 slobodno izmenljivih programa ciklusa sterilizacije

¾ 2 test-ciklusa (Bowie & Dick test i Test propuštanja)

¾ ciklus čišćenja vodova pare (opciono)

¾ ciklus Naprezanja materijala (opciono) - testiranje različitih materi-jala višestrukim ciklusima i/ili

¾ vrlo dugim vremenima sterilizacije (24,48 ili 72 časa, ili duže)

¾ uključivanje/isključivanje određenih programa, u skladu sa potrebama korisnika

autoklavi sa automatskom kontrolom procesa sterilizacije

Your Sterilization & Infection Control PartnerTuttnauer

Mašine proizvođača SMeG zadovoljavaju sve standarde za labo-ratorijsku upotrebu, uz korišćenje specijalnih deterdženata, neu-tralizatora i dejonizovane vode. Zahvaljujući specijalnoj konstrukciji i posebnim nosačima, u mašinama se mogu prati praktično sve vrste laboratorijskog posuđa, uključujući i pipete i normalne su-dove.

mašine za pranje laboratorijskog posuđa

INSTRUMENTS

Page 32: TOP Vode TOP vode

lAbORATORY FuRNITuRe

lAbObNOVA proizvođač laboratorijskog nameštaja sa tradici-jom proizvodnje od pola veka, nudi sledeće proizvode i usluge:1. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke - centralne) 2. Digestore, stolove za vagu, pokretne stolove...3. Instalacije koje se koriste za dovod vode, komprimovanog

vazduha, tehničkih gasova i električne energije.4. Police za reagense i police za sušenje laboratorijskog posuđa.

5. Sudopere sa keramičkim kadicama domaće proizvo dnje ili sa kadicama od INOX lima.

6. Ormane sa punim, staklenim ili ustakljenim vratima kao i stalaže.

7. Kancelarijski i školski nameštaj.8. Reparaciju laboratorijskog nameštaja,

staro za novo.9. Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vo-

dova za digestore po sistemu ključ u ruke.

M. Milankovića 25 11070 Novi Beograd Tel./Fax 011 22 22 222

E-mail: [email protected] www.super-lab.com

INS

PIR

ISA

N KVA

LIT

ETO

M

R

5.0

00

INSPIRISAN KVALITETOM

R

BEZBEDNOST BEZ KOMPROMISA DÜPERTHALDUPERTHAL sigurnosni ormani uz korišćenje MediaManagement sistemaBezbedno korišćenje (istakanje) hemikalija, bez iznošenja kontejnera iz sigurnosnog ormana.

SUPREAME line - sigurnosni ormani za čuvanje boca pod pritiskom

¾¾ Testiranje u skladu sa DIN EN 14470-2 na zvanično akre dito vanim institutima za ispitivanja (TOV SUD, IFT Rosenheim).¾¾ Klasifikacija Tip G30 ili Tip G90 u zavisnosti od stepena otpornosti u otvorenom plamenu, prema DIN EN 14470-2.¾¾ GS/CE oznaka.

NEW

TopVODE