Tina Kostić - Informacioni Sistemi Za Potrebe Marketinga

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marketing

Text of Tina Kostić - Informacioni Sistemi Za Potrebe Marketinga

 • INFORMACIONI SISTEMI ZA POTREBE MARKETINGA

 • UvodU savremenim trinim uslovima kao vrlo vaan faktor uspenog poslovanje pokazalo se efikasno praenja marketing okruenja.

  Da bi se vrilo praenje svih informacija koje dolaze iz marketing okruenja preduzee mora iznai nain prikupljanja i praenja ovih informacija a to se postie upotrebom marketing informacionih sistema.

 • Marketinki informacioni sistem Marketinki informacioni sistem je skup postupaka i metoda za redovnu, plansku analizu i prezentaciju informacija koje se koriste u donoenju marketinkih odluka.

 • Marketinki informacioni sistem Marketinki informacioni sistem je strukturisan, interaktivan, kompleks osoba, maina i postupaka oblikovan za produkovanje ureenog toka relevantnih informacija prikupljenih iz unutranjih i spoljanjih izvora kompanije, koje se koriste kao osnova za donoenje odluka u odreenim oblastima nadlenosti upravljanja marketingom.

 • Marketinki informacioni sistem Za nastanak i razvoj koncepcije MIS-a posebno su znaajni sledei trendovi:

  informaciona eksplozija;rastua kompleksnost poslova i okruenja preduzea;rast preduzea;brzina kojom treba donositi odluke se poveava;skraivanje ivotnog ciklusa proizvoda;primena modelskog pristupa u upravljanju marketingom ikorienje prednosti nove informatike tehnologije.

 • Marketinki informacioni sistem obezbeuje vie informacija u jedinici vremena, omoguava da se ostvari isti nivo zadovoljenja informatikih potreba uz manje trokove, obezbeuje osnovu za efektivnu primenu koncepcije marketinga, omoguava bre prepoznavanje trendova u marketinkoj okolini, obogauje analizu, omoguava bolju kontrolu sprovoenja marketinkih planova i akcija.

 • Marketinki informacioni sistem Marketing informacioni sistem ine etiri osnovne komponente:

  Sistem internih izvetaja ili interni raunovodstveni sistem,Sistem marketing obavetavanja,Sistem analitikog marketinga, Istraivanje marketinga.

 • Sistem internih uzvetaja Sistem internih izvetaja ili interni raunovodstveni sistemvri izvetavanje o narudbinama, ostvarenoj prodaji, naplatama, isplatama, stanju zaliha i sl.

  Njegov osnovni zadatak je da menadmentu obezbedi blagovremene informacije za analizu, planiranje, izvrenje i kontrolu prodaje.

 • Sistem istraivanja marketinga Istraivanje marketinga:

  dijagnosticira informatike potrebe; specifikuje metod za prikupljanje informacija; organizuje i upravlja procesom prikupljanja podataka; interpretira rezultate i saoptava nalaze i njihove implikacije.

 • Sistem istraivanja marketinga Deset najeih podruja aktivnosti istraivanja marketinga su:

  utvrivanje karakteristika trita; merenje trinog potencijala; kratkorono predvianje tranje; studije o konkurentskim proizvodima; studije o ekonomskim trendovima; testiranje postojeih proizvoda; studije o formiranju cena; analiza trinog uea i analiza prodaje.

 • Sistem marketinkih obavetavanja Sistem marketing obavetavanja predstavljaset procedura i izvora koje koriste menaderi u cilju dobijanja svakodnevnih informacija o zbivanjima u marketing sredini.

 • Sistemsko analitiki marketing Sistem analitikog marketinga kombinuje marketing podatke iz razliitih izvora u jednu bazu, u koju menaderi mogu da uu interaktivno, brzo identifikuju probleme, dobiju standardne periodine izvetaje i dobiju pouzdanu osnovu za donoenje najsloenijih marketing odluka.

 • MIS kao komparativna prednost MIS omoguava da se ostvari isti nivo zadovoljenja informatikih potreba uz manje trokove informisanja.

  Velikim i decentralizovanim preduzeima pomae da se informacije rasute po manjim organizacionim delovima integriu u smislenu celinu.

 • MIS kao komparativna prednost Zahvaljujui MIS-u preduzee bre prepoznaje trendove u marketing okolini, potencijalne opasnosti svodi na minimum, maksimalno koristi prilike koje mu se ukazuju, bre reaguje na zbivanja u merketing sredini i po tom osnovu poveava svoj profit.