of 23 /23
1 TEXTOVÝ DOKUMENT VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY

TEXTOVÝ DOKUMENT

  • Upload
    mei

  • View
    56

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEXTOVÝ DOKUMENT. VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY. Textový dokument - vlastnosti. Textový dokument je libovolný text, který má informační hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v pochopitelné podobě (na papíře, na obrazovce …) - PowerPoint PPT Presentation

Text of TEXTOVÝ DOKUMENT

Page 1: TEXTOVÝ DOKUMENT

1

TEXTOVÝ DOKUMENT

VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY

Page 2: TEXTOVÝ DOKUMENT

2

Textový dokument - vlastnosti

Textový dokument je libovolný text, který má informační hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v pochopitelné podobě (na papíře, na obrazovce …)

Textový dokument je složen z určitých standardních částí a tyto jsou řazeny za sebou v patřičném pořadí (v určitých případech stanoveno i normou)

Page 3: TEXTOVÝ DOKUMENT

3

Textový dokumentv akademickém prostředí - příklady Článek Zpráva Studie Kvalifikační práce

bakalářská, diplomová, disertační, habilitační Učebnice, skripta Prezentační materiály

Page 4: TEXTOVÝ DOKUMENT

4

Textový dokument – zásady tvorby Musíme mít co říci Ohled na čtenáře Promyšlená struktura – osnova práce Jeden odstavec = jedna myšlenka

Yellow marker test Technický styl

Popis, návod, výklad Jasnost, přesnost, výstižnost, stručnost Jazyková kvalita, spisovný jazyk Zavedená symbolika, zkratky, odborné výrazy Kontrola práce

Page 5: TEXTOVÝ DOKUMENT

5

Textový dokument - jazyk Jazyk citově nezabarvený Text ve 3. osobě (případně 1. osobě mn. čísla) Trpný rod, zejména ve vztahu k osobě autora

podařilo se vyřešit, hodnoty byly naměřeny Nepoužívat jednočlenné věty Nepoužívat vágní, neurčité výrazy Užíváme zavedená slovní spojení, např.

ve srovnání s něčím, na základě něčeho Užíváme podmínkové vztahy, např.

z toho vyplývá, že

Page 6: TEXTOVÝ DOKUMENT

6

Jazykové chyby Pravopisné chyby Nesprávný slovosled Chybná interpunkce Věty příliš dlouhé, nepřehledné U dlouhých vět může dojít k tzv. vyšinutí z

vazby (začátek se liší od závěru) Nesprávné řetězení vět (návaznost) Výrazy odborného slangu Výskyt anglicismů, gemanismů

Page 7: TEXTOVÝ DOKUMENT

7

Logické chyby Pojmy vymezeny nesprávně, neurčitě,

nebo jsou používány neadekvátně Ze zvláštního případu (nebo několika málo)

se soudí na celek Ze všeobecného případu se soudí na případ

zvláštní bez ohledu na specifické okolnosti Porušení komplexnosti posuzování Přeskočení (příp. zamlžení) důležité části

výkladu, dochází ke ztrátě kontinuity

Page 8: TEXTOVÝ DOKUMENT

8

Formální chyby Neopravené gramatické chyby a překlepy Úprava textu neodpovídá požadavkům Členění textu neodpovídá požadavkům Typografické chyby Nedostatečně zpracované tabulky (chybný nebo

chybějící název, číslo, záhlaví tabulky) Nedostatečně zpracované obrázky (chybný

nebo chybějící název, číslo) Neúplné grafy (chybějící název, legenda, popis

os, jednotky)

Page 9: TEXTOVÝ DOKUMENT

9

REFERÁT - příklad textového dokumentu

VLASTNOSTI, ČLENĚNÍ, FORMÁLNÍ POŽADAVKY

Page 10: TEXTOVÝ DOKUMENT

10

Referát – vlastnosti Jednoduchá odborná práce Obvykle shromažďuje a předkládá faktické informace ke

zvolenému tématu Informace mají být vhodně skloubeny

z několika zdrojů Rozhodně nesmí být otrocky přepisovány!

Smyslem je vystihnout podstatu dané problematiky, objasnit princip funkce, způsoby řešení, vlastnosti, výhody, nevýhody, zajímavosti

Zdroje musí být řádně citovány Text je třeba doplnit obrázky (může jít o kresby,

fotografie, dialogová okna, schémata, diagramy, grafy) Jeden obrázek nahradí mnoho slov!

Zařadit vhodným způsobem tabulky, rovnice

Page 11: TEXTOVÝ DOKUMENT

11

Referát – úprava Uspořádání stránky (orientace, sloupce)

a velikost okrajů Písmo pro sazbu dokumentu Odstavce a jejich úprava Používat styly odstavců, vyhnout se ručním

úpravám Vyhnout se typografickým nešvarům

Mezery, entry, tabelátory, konec věty, závorky, tvrdá mezera Umístění obrázku, jeho titulek a odkaz na něj Tabulka, její titulek a odkaz na něj Rovnice, její titulek a odkaz na něj

Page 12: TEXTOVÝ DOKUMENT

12

Referát – struktura Základní informace

Název práce Údaje o autorovi Datum vypracování Abstrakt a klíčová slova – nejde o typickou součást referátu,

v rámci X12TDO se vyžaduje z pedagogických důvodů

Vlastní práce Úvod – seznámení s problematikou a jejím významem Hlavní část - těžiště práce Závěr – shrnutí poznatků Použité prameny (literatura)

Přílohy – záleží na zvážení autora Např. tabulky, grafy a obrázky pokud nejsou součástí vlastní

práce, výpisy zdrojových kódů

Page 13: TEXTOVÝ DOKUMENT

13

ABSTRAKT

DEFINICE, VLASTNOSTI, POŽADAVKY

Page 14: TEXTOVÝ DOKUMENT

14

Abstrakt – definice a vlastnosti Abstrahovat = postupovat od jednotlivého k obecnému,

potlačit detaily Abstrakt je stručná a přesná reprezentace obsahu

dokumentu bez vlastní interpretace nebo hodnocení a bez rozlišování autorství abstraktu

Umožňuje čtenáři rychle, přesně identifikovat základní obsah dokumentu, aby mohl posoudit jeho význam a rozhodnout, zda je pro něj užitečné číst dokument celý

Umísťuje se co nejblíž k počátku dokumentu Kde se typicky objevuje:

Článek, esej, výzkumná zpráva, disertace, monografie (i kapitoly), sborník z konference (každý příspěvek), patent, patentová přihláška

Page 15: TEXTOVÝ DOKUMENT

15

Abstrakt – požadavky

Srozumitelný, aniž by čtenář znal původní text Dobře logicky skloubený Maximálně stručný a přitom musí respektovat obsah

(stručnost = kvalita) Test „first six words“ Vyhýbá se informacím a tvrzením které původní

dokument neobsahuje Vyhýbá se neobvyklým termínům, zkratkám, symbolům Do abstraktu nepatří tabulky, rovnice, diagramy

a obrázky Abstrakt informativní a indikativní, rozšířený abstrakt

Page 16: TEXTOVÝ DOKUMENT

16

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY - CITACE

SMYSL, ZÁSADY, POŽADAVKY, STRUKTURA

Page 17: TEXTOVÝ DOKUMENT

17

Citace pramenů a jejich smysl Smyslem citování je poskytnout čtenáři dostatek údajů

k tomu, aby byl schopen identifikovat a nalézt dokument, z něhož autor čerpal

Autor má zveřejnit veškeré informační prameny, které použil pro svoji práci Je žádoucí, aby autor zřetelně označil převzaté části od částí,

které jsou jeho vlastní. Proč citovat:

Ověření uvedených tezí – z jakých předpokladů vychází naše práce, na základě jakých poznatků a studií pracujeme

Získání širšího kontextu k dané problematice – uvedení čtenáře do souvislostí

Informační etika – souvisí s duševním vlastnictvím a autorským zákonem

Page 18: TEXTOVÝ DOKUMENT

18

Obecné zásady citování Přehlednost a jednotnost

Existuje-li více variant, zvolíme jednu z nich a tése v rámci jedné práce držíme

Úplnost citace Raději více údajů, než když něco schází

Citování výhradně z primárních pramenů Jde o dokumenty, které autor sám četl Přejatá citace může vést k nepřesnému citování

Zachovávat jazyk zdroje Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk

Page 19: TEXTOVÝ DOKUMENT

19

Prohřešky proti citační etice Necitování díla, které autor použil

Závažný prohřešek!

Citování díla, které autor nepoužil Např. vložit odkazy na různé kapacity oboru, i když vůbec

s prací nesouvisí (citace Einsteina, oponenta…)

Citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem

Tzv. autocitace, snaha „zviditelnit se“

Nepřesné citování Znemožnuje identifikaci zdroje U elektronických dokumentů je třeba ověřit, že zdroj je

možno nalézt

Page 20: TEXTOVÝ DOKUMENT

20

Citace – umístění, řazení, odkazy Odkazy na citace v textu dokumentu

Pomocí poznámky pod čarou Číselný odkaz Jednoznačným názvem a rokem

Umístění citací Pod čarou na stránce Na konci dokumentu (i kapitoly) Kombinace obojího

Řazení citací Názvy podle abecedy – nejdřív číslice, pak písmena Podle tematických celků a pak abecedně Podle druhů dokumentů a pak abecedně

Název seznamu citací Literatura, Seznam bibliografických citací, Použité zdroje

Page 21: TEXTOVÝ DOKUMENT

21

Citace – požadavky

ČSN ISO 690 (01 0197) Bibliografické citace - Obsah, forma, struktura

ČSN ISO 690-2 (01 0197) Informace a dokumentace – Bibliografické citace –

Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

Generátory citací Např. na http://www.citace.com/moduly.php

Zdroje věnující se problematice citací Celá řada, kvalitní je např. http://www.boldis.cz/

Page 22: TEXTOVÝ DOKUMENT

22

Struktura citace - příklady Tištěná monografie

CHANDLER, George. International and national library and information services : a review of some recent developments 1970-80. Oxford : Pergamon Press, 1982. xii, 275 s. Recent advances in library and information services. ISBN 0-08-025793-3.

Tištěný časopis CD-ROM librarian. Ed. by N. Desmarais. 1986- , vol. 1.

Westport : Meckler, 1986- . 11x ročně. ISSN 0893-9934.

Článek v tištěném časopise MOLER, D.E.; YOKOTA, A.; FLIER, J.S. Normal insulin-

receptor cDNA sequence in Pima Indians with NIDDM. Diabetes. 1989, vol. 38, no. 11, s. 1496-1500.

Page 23: TEXTOVÝ DOKUMENT

23

Struktura citace - příklady Odkaz na heslo v databázi

Citation. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , last modif. 2 October 2007 [cit. 2007-10-09]. Anglické rozhraní. Dostupný z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/Citation > .

Článek v elektronickém časopisu HIRONS, Jean. PCC Policy Committee holds its first meeting

at LC. CONSERline : newsletter of the CONSER Program [online]. 1997, no. 11 [cit. 2007-10-02]. Dostupný z WWW: < http://www.loc.gov/acq/conser/conserline/conserline-11.html#pcc> .

WWW stránka DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. c1997, last revision 20th

of January 1998 [cit. 1998-06-13]. <http://www.btinet.com/˜bonsai.suiseki/suiseki/Faq.html>.