of 15 /15
PROGRAMSKI DOKUMENT KANDIDATA ZA ŽUPANA OBČINE BLED JAKOB BASSANESE IN LISTE RAD IMAM BLED 2014-2018

Programski dokument

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROGRAMSKI DOKUMENT KANDIDATA ZA ŽUPANA OBČINE BLED JAKOB BASSANESE IN LISTE RAD IMAM BLED (2014 - 2018)

Text of Programski dokument

Page 1: Programski dokument

PROGRAMSKI DOKUMENTKANDIDATA ZA ŽUPANA OBČINE BLED JAKOB BASSANESE

INLISTE RAD IMAM BLED

2014-2018

Page 2: Programski dokument

KANDIDAT ZA ŽUPANA JAKOB BASSANESE .......................................................3OPIS LISTE ............................................................................................................4TEMELJNE VREDNOTE .........................................................................................6PROGRAMSKE TOČKE .........................................................................................8 Gospodarstvo in kmetijstvo ............................................................................9 Turizem.........................................................................................................10 Infrastruktura ................................................................................................11 Kultura.........................................................................................................12 Šport.............................................................................................................13 Mladi............................................................................................................14 Upokojenci..................................................................................................14ZAKLJUČEK.........................................................................................................15

VSEBINA

Page 3: Programski dokument

KANDIDAT ZA ŽUPANA JAKOB BASSANESE

Jaka Bassanese, 26-letni diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je trenutno predsednik Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS), član pred-sedstva Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), član Komisije za študentska vprašanja Vlade Republike Slovenije, delegat Evropske študentske zveze (ESU) ter eden izmed 8 članov Študentske komisije evropske univerzitetne športne zveze (EUSA). Šest let je deloval v različnih interesnih združenjih. Bil je član delovnih skupin pri prenovi in implementaciji zakonov, ki dotikajo problematike mladih in v pogajanjih s pristojnimi ministrstvi ščitil pravice več kot 200.000 mladih. V sklopu delovanja v študentskih organizacijah je organiziral ali bil soorganizator več kot 100 projektov - od tistih malih, pa do večjih, kjer je obisk presegal 20.000 glavo množico. Pred časom je bil tudi predsednik lokalnega študentskega kluba, kjer se je okviru organizacije projektov seznanil z delovanjem lokalne oblasti, kar je spodbudilo zani-manje za lokalno blejsko problematiko. Tisti »klik«, kot pravi, pa je povzročil projekt organizacije muzeja »Moderna zgodovina Bleda«. Kljub temu, da ni živel v tistih zlatih Blejskih časih, je postavitev muzeja vzbudila nostalgičnost. To nostalgičnost starejših občanov in občank pa želi ponovno obuditi in prenesti v realen svet. Tako se je želja po spremembah, ki je rezultat delovanja v lokalnem okolju, razvila v listo »Rad imam Bled«, ki bo 5. oktobra 2014 nastopila na lokalnih volitvah.

Za kandidata župana Občine Bled sem se odločil zaradi izziva, ki je v naslednjih letih pred nami. Bled moramo in tudi bo v okviru našega programa doživel spremembe. Mladi smo tisti, ki morajo biti tvorci teh sprememb in ne le stranski opazovalci. Ne bomo čakali na priložnosti, ki nam jih obljubljajo drugi, ampak si bomo priložnosti ustvarili sami. Predvsem pa mi mesto župana pomeni čast, čast biti na čelu najlepše-ga kraja daleč naokoli. Skozi leta delovanja v nevladnih organizacijah sem pridobil veliko znanj in izkušenj o vodenju ekip, zagovarjanju pravic interesnih skupin in pred-vsem ustvarjanju priložnosti. Želim si, da se ljudje, ki so v letih stagniranja naše občine dobili občutek nemoči, aktivirajo in ponovno pridobijo upanje za spremembe ter se 5. oktobra odločijo oditi na volišče ter oddati glas za alternativno politiko, ki jo jaz, kot kandidat za župana, in Lista Rad imam Bled predstavljamo. Izziva se ne bojim, ampak se ga veselim.

Premlad in neizkušen? Presodite sami!Jakob Bassanese

3

Page 4: Programski dokument

OPIS LISTE

Kdo smo?Smo novoustanovljena neodvisna lista »Rad imam Bled«, ki namerava nastopiti na lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Bled 2014. Lista je sestavljena iz oseb različnih poklicev ter interesnih združenj in prihajajo iz različnih predelov Bleda. Tako smo združili ljudi heterogenih lastnosti za en homogeni cilj: »Vrnimo Bledu sijaj!«

Zakaj?Odločili smo se, da ne bomo čakali na priložnost, ki nam jo obljubljajo drugi, ampak si bomo to priložnost vzeli sami. Kot veliki lokal patrioti želimo spremembe in premik naprej s pridihom nostalgije po starem Bledu. Po Bledu, kot nam ga navdušeno opi-sujejo stari starši in po Bledu kot ga vidimo na starih slikah in razglednicah.

TEMELJNE VREDNOTEIzvoljeni predstavnik mora predstavljati ljudstvo kot celoto, ne pa posameznih volivcev, ki so ga izvolili, niti volilne enote, v kateri je bil izvoljen. Žal se tega dejstva v praksi mnogi izvoljeni ne zavedajo ali pa se zaradi manjka družbeno politične odgov-ornosti tega nočejo zavedati.Prav izrazita nezainteresiranost in razdeljevanje na posamezne pole, ki sta dve popolnoma nepotrebni oviri pri delu na blejski občini, se odražata na (pre)počasnem in nezadovoljivem odzivanju na pomembne spremembe ter potrebe občank in občanov v našem okolju.Takšna neodzivnost je v zadnjem desetletju upočasnila celostni in trajnejši razvoj občine na nekaterih zelo pomembnih področjih, ki soustvarjajo pogoje za dvigovanje življenjskega standarda občank in občanov.Dejstvo je, da prav to povzroča naraščajoče nezaupanje in nezadovoljstvo nad delo-vanjem trenutne lokalne oblasti in izrazito željo po spremembah. Ni presenetljivo, da smo v pogovorih z občankami in občani Bleda naleteli na s tem povezane komentar-je.Ker nam je pomembno, da so občanke in občani zadovoljni in nasmejani, da so medčloveški odnosi na visokem nivoju ter počutje krajanov in turistov pozitivno, smo skupaj s podporniki prišli do zaključka, da Občina Bled potrebuje drugačno in družbeno odgovorno vodstvo. Vodstvo, ki bo sposobno zastreti mejo med različnimi političnimi poli ter, skladno z ustavnim načelom iz prvega odstavka besedila, pov-ezati ljudi v celoto in zagovarjati interese širše javnosti.Naš glavni interes je, da zastopamo interese vseh in za vse. Prepričani smo, da si lahko Občina Bled postavi cilj postati kraj z visoko kakovostjo bivanja za nas, občan-ke in občane, ter se hkrati razvije v turistično destinacijo, ki bo obiskovalce spodbudi-la k vračanju in k pričanju o lepotah našega kraja širom sveta.

4

Page 5: Programski dokument

Naše aktivnosti bodo usmerjene k uresničevanju širših družbenih interesov, pri čemer bomo vedno odprti za predloge javnosti. Podpirali bomo dobre projekte, ki bodo pozitivno vplivali na življenje najširšega kroga prebivalstva. Hkrati se zavezuje-mo k transparentnemu delovanju lokalnih oblasti.Občina Bled mora prizadevanje za dobro počutje svojih krajanov in obiskovalcev postaviti na prvo mesto. S pomočjo aktivnega sodelovanja javnosti je v občinski svet in druge organe občine potrebno vnesti pozitivno klimo, ki bo spodbujala kooperativ-no delovanje in v katerem bo vsak posameznik začutil, da je pomemben in da lahko s svojimi idejami pripomore k boljšemu jutri za vse nas.Zavzemamo se za nov veter v občinskem svetu, ki bo razmišljal izven trenutnih meja in prinesel sveže rešitve za naš kraj. Novi in politično neobremenjeni obrazi naše liste želimo aktivno, z veliko željo in entuziazmom, skupaj z občankami in občani, sodelo-vati in voditi politiko občinskega sveta Občine Bled. Vse to bo veliko lažje, če bomo na osnovi naših vrednot uspeli povezati občanke in občane Občine Bled v homoge-no celoto, ki bo vzajemno delovala za skupni cilj: »Vrnimo Bledu sijaj!«

5

Page 6: Programski dokument

Vrednote, iz katerih izhaja delovanje Liste Rad imam Bled in Jaka Bassanese kot kandidata za župana Bleda, so:

SpoštovanjeDo vas, sokrajank in sokrajanov, se bomo obnašali tako, kot bi si želeli, da se vi obnašate do nas. Ne bomo dopustili nespoštljivega odnosa.

IntegritetaS sokrajankami in sokrajani bomo imeli odprt, pošten in iskren odnos. Ko bomo dejali, da bomo nekaj naredili, bomo vse sile uperili v to, da izpolnimo obljubo.

KomunikacijaKomuniciranje je naša obveza. Vzeli si bomo čas za pogovor drug z drugim, pred-vsem pa si bomo vzeli čas za poslušanje. Verjamemo, da je informacija namenjena temu, da se giblje, hkrati pa se zavedamo, da informacije premikajo ljudi.

OdličnostZadovoljni bomo z nič manj kot z najboljšim pri vsem kar počnemo. Še naprej bomo zviševali kriterije za vsakogar. V največje veselje nam bo spoznanje, kako uspešen je Bled lahko šele v resnici.

6

Page 7: Programski dokument

7

POSLANSTVOObstajamo, da ustvarjamo priložnosti za vas. Strmeli bomo k drastičnimi spremem-bami, saj smo mnenja, da le tako lahko obrnemo tok dogodkov, ki marsikateremu izmed nas ne vlivajo optimizma. Postali bomo orodje s katerim boste, vi, Občanke

in Občani, dosegli svoj cilj.

VIZIJANa osnovi naših vrednot bomo občanke in občane Bleda povezali v homogeno

celoto. V družbo, ki bo delovala za skupen cilj. Z aktivno participacijo vseh želimo sprejemati odločitve, ki bodo dvigale življenjski standard. Ne želimo si le vzpenja-jočih se statističnih številk, ampak predvsem nasmejane obraze občank in občan-

ov. Kvaliteta je pred kvantiteto. V čast nam bo zastopati interese občank in občanov ter ustvarjati priložnosti in ugodne življenjske pogoje v Občini. Mi imamo radi Bled.

Prepričani smo da ga imate radi tudi vi.

Page 8: Programski dokument

PROGRAMSKE TOČKE

Razvojni program ni katalog investicijskih želja, ampak nabor konkurenčnih predno-sti, na katerih naj bi se Občina Bled v prihodnje razvijala. Zajema konkretne ukrepe za izboljšanje delovanja lokalne skupnosti v vseh krajevnih skupnostih in zadeva vse generacije, predvsem pa tiste, ki prihajajo za nami. Ciljev ne razumemo kot statistič-no postavljanje mej, ampak jih bomo nenehno prilagajali razmeram, saj se vsakod-nevno soočamo z novimi izzivi, priložnostmi in nevarnostmi.Volilni program predstavlja uravnoteženje razvojnih komponent in sicer socialne, okoljske, družbene, ekonomske in kulturne komponente. Vse te politike skupaj zag-otavljajo skladen razvoj občine in postavljajo temelj kakovosti življenja vsakega posameznika v občini, saj so usklajene in upoštevajo javnofinančne zmožnosti.Program liste Rad imam Bled je sestavljen na podlagi izbranih in najbolj ključnih problemov za katere smo razvili rešitve. Dejstvo je, da bo za uresničitev našega pro-grama potrebna volja vseh udeležencev in ne le s strani Občine. Zato vam v tej fazi ne obljubljamo tako kot vam obljubljajo drugi, ampak predstavljamo rešitve, ki jih boste soustvarjali tudi vi.

8

Page 9: Programski dokument

Gospodarstvo in kmetijstvo

Problem:Baziranje delovnih mest na večino le enem gospodarskem sektorju -turizmu. Rek da ne smeš nositi vseh jajc v eni košari, smiselno opiše omenjeni problem. Dobra turis-tična sezona je velikokrat odvisna tudi od eksternih dejavnikov na katere pa na žalost nimamo vpliva. Poleg tega lahko zgrešena strategija razvoja turizma pusti dol-goročne, nepopravljive posledice. Zaradi omenjenih spodrsljajev ali negativnih eksternih vplivov se tako zmanjša število delovnih mest ali le-to stagnira, prihodki turističnega sektorja se zmanjšajo, korelacijsko s tem pa je povezana tudi kupna moč prebivalstva. V listi Rad imam Bled tako dajemo v gospodarskem sektorju poudarek tudi na razvijanju drugih dejavnosti.

Rešitve:- subvencije za nova delovna mesta,- podjetniški inkubator,- subvencionirana kreditna obrestna mera za nove projekte,- parcele v občinski lasti po ugodni ali brezplačni ceni ponuditi investitorjem, ki bodo imeli namen ustvariti nova delovna mesta v Občini.Poleg gospodarstva pa si želimo vpeljati novosti tudi v kmetijstvu. Na tej točki želimo povezati kmetijstvo s turizmom oziroma restavracijami. Tako želimo ustvariti kuli-narično zgodbo, kjer bi bila lokalno pridelana hrana na voljo v hotelskih in ostalih restavracijah.

Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Bled

Leto

7 7,7 8,1 9,5

2010 2011 2012 2013

Stopnja registrirane

brezposelnosti v %

9

Page 10: Programski dokument

Turizem

Problem:Trenutni segment potrošnikov, v katerem se Bled kot turistična destinacija usmerja, je segment srednje zahtevnih in nizko zahtevnih gostov. Tarnanje delavcev v turistič-nem sektorju se zato iz leta v leto le veča. Res je da imamo na eni strani zadovoljne turistične delavce, ki so usmerjeni v nizkokakovostni turizem (mladinski hoteli), a imamo na drugi strani turistične delavce v gostinstvu in trgovini, ki imajo visoko ponudbo a zaradi specifike gostov zadnja leta dobesedno životarijo. Prav tako imamo na Bledu premalo izrabljenih turističnih atrakcij. S tem povezano je tudi sora-zmerno kratko povprečno število nočitev na turista v Občini Bled. Večji problem zad-njih let je tudi porast števila kopalcev na prepovedanih območji. Hkrati pa ne moremo mimo dejstva, da ima Bled le dva urejena kopališča. Poleg tega je ne-obratovanja Vile Bled, Titove čajnice in Pristave prava žalost, izkoriščenost Straže kot rekreacijs-kega območja ni niti na polovici. Da pa celotno zgodbo delno zaključimo pa za konec še izpostavljamo problem neusklajenosti ponudnikov turističnih storitev.

Rešitve:- s trženjem Bleda kot turistične destinacije na zahtevnih trgih, želimo v naš kraj privabiti turiste z višjo kupno močjo in višjimi zahtevami.- želimo vzpostaviti turistične kolesarske poti, konjeniške poti, obuditi zdraviliški turizem, Jamo pod Babjim zobom postaviti na tretje mesto po obiskanosti med vsemi turističnimi atrakcijami na Bledu ter postaviti muzej zgodovine in razvoja Bleda. Raz-viti želimo še ostale dopolnilne dejavnosti in obiskovalce skozi široko ponudbo »pris-iliti« v daljše bivanje na Bledu,- z ureditvijo kopališča na Mlinem želimo povečati kapaciteto kopališč ob Blejskem jezeru. S sanitarno ureditvijo kopališča, urejeno peš potjo in obalo bi tako pridobili dodatno brezplačno kopališče,- v dialogu z Vlado želimo doseči, da upravljanje Vile bled prevzame občina, ki bo tako poskrbela za delno obnovo Vile in ponovno poslovanje le-te. Na eni strani se bo objekt, ki trenutno sameva in propada, vzdrževal, na drugi strani pa bomo tako z upravljanjem Vile Bled dvigovali standarde ostalim hotelom skozi konkurenco, ki jo bomo predstavljali,- Straža se lahko nadalje razvija z ureditvijo kolesarskega parka. Dejstvo je, da prilju-bljenost tega športa narašča in tako bi blejskim obiskovalcem ponudili dodatno aktiv-nost, hkrati pa bi izkupiček lahko porabili za brezskrbno financiranje zimske sezone in tako razbremenili občinski proračun. Objekte, ki tvorijo gorsko-kolesarsko progo bi lahko uporabili tudi za zimske aktivnosti na smučišču, kot so na primer deskarske in cross proge,- želimo si povezati sobodajalce, lastnike hotelov, gostince, trgovce ter ponudnike ostalih aktivnosti s tvorci lokalne turistične politike v skupnost, kjer bi skupaj dosegli soglasje vseh deležnikov, začrtali jasne smernice za usmeritev turizma v prihodnjih sezonah, ter po vsaki končani sezoni analizirali rezultate.

10

Page 11: Programski dokument

Infrastruktura

Problem:Katastrofalni izgled strogega centra Bleda. Na Bledu že vrsto let nismo bili priča omembe vredni prenovi. V zadnjih letih se pristojni izgovarjajo na obvoznico, češ, da je to razlog zakaj se infrastruktura ne prenavlja. Lista Rad imam Bled ne bo čakala na dejanja drugih, na katera nimamo vpliva.Ključni infrastrukturni problemi, ki so v pristojnosti ali delni pristojnosti Občine:- promenada,- parkirišče ob TVD Partizanu,- trgovski center Bled,- pločnik ob Ljubljanski cesti, pločnik center Bleda-Dindol, pločnik od nogometnega stadiona do Rečice, neurejen prehod za pešce na Mlinem,- potreba po večnamenski športni dvorani,- neurejena igrišča in restavracija na Homu,- neurejena pot pod Vilo Bled, neosvetljen leseni peš podest ob Blejskem jezeru.

Rešitve:- prenova blejske promenade skupaj z okolico, kjer bi v celostni podobi prenovili cestne svetilke, koše za smeti in klopce, se nam zdi ena pomembnejših infrastruk-turnih rešitev za potrebe turizma. Ob tem bi zaprli promenado za ves promet (razen za dostavo in intervencijska vozila). V prvi fazi bi bila promenada le sprehajalna pot, v drugi fazi, ob rešitvi vprašanja trgovskega centra Bled, pa bi preučili možnost grad-nje večjega kompleksa lokalov in gostinskih obratov. Mnenja smo, da arhitektura trgovskega centra Bled ni skladna s celotno podobo kraja.- izgradnja pločnika na poti iz blejskega centra do naselja Dindol, ureditev prehodov za pešce na Mlinem in Rečici ter poleg skrbi za varnost v prometu urediti še ostale turistične pešpoti okoli jezera in v samem centru Bleda ter poskrbeti za primerno osvetljavo,- izgraditev nove večnamenske športne dvorane za rekreacijo in priprave športnikov v zimski sezoni,- prenova rekreacijskih igrišč v Zasipu,- obnovitev kulturnega doma na Bohinjski Beli

11

Page 12: Programski dokument

Kultura

Problem:Tipični ulični pregovor je, da se na Bledu nič ne dogaja. Po analizi, ki smo jo pri Listi Rad imam Bled naredili, smo ugotovili, da temu ravno ni tako. Skozi leto se organizira veliko prireditev, lahko bi celo rekli preveliko. Vendar je problem v tem, da v vsej poplavi dogodkov to povzroči nasprotni učinek. Posledica tega je, da nobena manjša prireditev ne pride do izraza oziroma je kritična masa ljudi, za katere so prireditve organizirane, premajhna. Tako dobimo občutek, da je obisk premajhen, obiskovalci pa se ob veliki količini informacij in preslabega pretoka le-teh ne odločijo za obisk. Prav tako na Bledu nimamo nobene prireditve, ki bi privabila na Bled obiskovalce iz drugih krajev zgolj zaradi svoje vsebine.

Rešitve:- izdelava strateškega načrta prireditev z celostnim konceptom. To pomeni, da želimo prireditve uvrstiti v več sklopov za potrebe različnih segmentov potrošnikov ter jih organizirati v različnih časovnih obdobjih. Poleg tega želimo organizirati 4 večje prireditve, ki bodo skozi leta postale tradicionalna blagovna znamka Bleda, tj. prireditve, ki bodo samo s svojo vsebino privabile na Bled obiskovalce iz različnih koncev Slovenije. Te prireditve bi se odvijale v času nizke turistične sezone.

12

Page 13: Programski dokument

Šport

Problem:Pod rubriko šport bi lahko rekli, da je Bled Slovenija v malem. Kljub temu, da je to kraj z majhnim številom prebivalcev, je na Bledu pestra paleta športnih društev. Poznav-alci omenjenega področja pravijo, da je problem slovenskega športa v tem, da ga je preveč. Tako na dolgi rok ne moremo vzdrževati pestre ponudbe visokokakovostne-ga športa. Slabo povezovanje med športnimi društvi pri organizaciji tekmovanj in pri prenosu znanj na področju vadbe.

Rešitve:- z drugimi občinami želimo doseči sodelovanje v športih za katere s svojo infrastruk-turo skrbi predvsem Občina Bled. Tu ciljamo predvsem na ledeno dvorano in veslaš-ki center. To sta dva športa ki pokrivata potrebe mladih športnikov v širši regiji. Želimo si doseči, soupravljanje ali sofinanciranje drugih občin za nemoteno dejavnost na tem področju,- za boljše povezovanje športnih društev med seboj na področju organizacije tekmo-vanj in vadbenih procesov želimo ustanoviti lokalni športni komite,- v naslednji fazi vidimo tudi možnost financiranja športnih društev preko lokalnega športnega komiteja in ne več direktno preko Občinski razpisov za vsako športno društvo posebej,- želimo si privabiti tuje profesionalne športne klube na pripravljalna obdobja, saj jim Bled nudi tudi v prvi vrsti obstoječo infrastrukturo, v drugi vrsti pa naravne danosti, ki so primerne za tovrstne priprave kot obstoječo infrastrukturo. Obstoječo infrastruktu-ro je v določenih fazah potrebno prenoviti ali dograditi.

13

Page 14: Programski dokument

Mladi

Problem:Če Bled ne bi imel svojih naravnih lepot, bi bil to kraj množičnega odseljevanja mladih. Tu nas zadržuje le upanje na priložnosti in dela, ki bi jih radi opravljali v prijaz-nem okolju. Kazalniki kažejo da število novorojenčkov na Bledu skozi leta rahlo raste, zato se lahko v prihodnjih letih soočimo s problemom prezasedenosti vrtca. Varnost šolskih otrok v prometu je katastrofalna. Namesto, da bi Občina poskrbela za varnost na cesti, se odpirajo nove avtobusne linije za prevoz otrok iz šole do doma.

Rešitve:- z razpisom za dodelitvijo subvencij mladim družinam za prvo stanovanje želimo doseči, da se bodo mlade družine lahko čimprej osamosvojile in ostale na Bledu. Ustvarjanje novih delovnih mest za prebivalce pa je opisano v rubriki gospodarstvo,- na področju šolske mladine želimo poskrbeti za varnost v prometu. In to ne na način vzpostavitve novih avtobusnih linij ampak z varno ureditvijo pešpoti na relaciji do in iz osnovne šole. Ne želimo otrok že od malih nog privaditi na prevozna sredstva, ki jih pripeljejo od točke A do točke B, ampak na gibanje in zdravo življenje. Dejstvo je, da Občina želi v prihodnosti vpeljati novo avtobusno linijo na relaciji Dindol-OŠ Bled-Dindol, pa ne zaradi prevelike razdalje ampak zaradi nevarnosti, ki jo predstavl-ja ta pešpot. Denar, ki bi bil namenjen za omenjeno avtobusno linijo bi Lista Rad imam Bled namenila za varno ureditev poti.

Upokojenci

Problem:Po zadnjih podatkih žal še nekaj časa ne bomo dočakali varovanega naselja za starejše. Sestava prebivalstva na Bledu pa kaže na staranje prebivalstva.

Rešitve:- z listo Rad imam Bled želimo implementirati dodatne aktivnosti v Društvu upoko-jencev in tam narediti stično točko upokojencev skozi druženje in dogodke. Prav tako bomo strmeli k medgeneracijskem sodelovanju kjer bodo mladi seznanjali starejše z novo tehnologijo in računalniško pismenostjo.

14

Page 15: Programski dokument

15ZAKLJUČEK

Bled potrebuje nove ljudi. Potrebuje moderno in svežo politično silo, ki obeta. Ozrite se okoli sebe in presenečeni boste spoznali, koliko nadarjenih in sposobnih ljudi živi v naši sredini. Ljudje, ki želimo biti glasni tam, kjer je naš glas potreben. Si z vsakim podati roko. Z ljudmi, ne politiko.

Zagotavljamo vam, da bomo Vaše zaupanje odgovorno in pošteno upravičili. Vsi za vse. To je in bo naše skupno vodilo. Vodilo iskrenih, nepreračunljivih, obetavnih. Radi imamo Bled!