5
Exercifiul 1 - Stiluride invifare Parcurgeli chestionarul stilurilor de invSlare gi punctali conform instrucliunilor. Completarea chestionirului nu are limiti de timp. Corectitudinea rezultatelor depinde de cAt desincer veli fi. Nuexistd rdspunsuri bune sau proaste. Dacd sunteli deacord cuo afirmatie, puneli semnul "{" . 1. Am opinii foarte ferme despre ceea ce estebine saurdu, corect sau incorect. 2. Ac(ionez adesea fdrdsi fin cont de consecinlele posibile 3. Am tendinla si solutionez problemele pascu pas 4. Consider cd procedurile formale limiteazd libertatea de acfiune a oamenilor 5. Am reputatia cd spun cu voce tare , simplu gi direct, ceea ce gfindesc 6. Constat cd actiunile bazate pe intuilie sunt la fel de valabile ca gi cele bazate pe o gdndire gi o analizd atentd 7. lmi plac tipurile de activitd{i care imi permit sd le pregdtesc ai sa le implementez minulios 8. li chestionez tottimpul pe oameni in privinla premiselor lorfundamentale 9. Ce conteazd cel maimult este dacd un lucru are aplicabilitate practici 10. Caut Tn modactiv experien[e noi 11. CAnd auddespre o idee sauo abordare noud, incep sd md g6ndesc la felul cum potfi aplicate in practicd 12.Tin foarte mult la autodisciplind; de exemplu imi supraveghez regimul alimentar, fac exerci{iifizice zilnice, respect un program strict 13. Me mdndresc cAnd realizez o lucrare fdrdcusur M.Me impac mult maibine cu persoanele logice, analitice, decAt cu cele spontane, "ira{ionale" 15. Me preocupd foarte mult interpretarea datelorla care am acces, 9i evitsd tragconcluzii pripite 16.lmi place sd iauo decizie dupd ce md gdndesc cu atenfie gi cdntdresc cu grijd toate alternativele

Test - Stiluri de Invatare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Test - Stiluri de Invatare

Exercifiul 1 - Stiluri de invifare

Parcurgeli chestionarul stilurilor de invSlare gi punctali conform instrucliunilor.

Completarea chestionirului nu are limiti de timp. Corectitudinea rezultatelor depinde de

cAt de sincer veli fi. Nu existd rdspunsuri bune sau proaste. Dacd sunteli de acord cu o

afirmatie, puneli semnul "{" .

1. Am opinii foarte ferme despre ceea ce este bine sau rdu, corect sau

incorect.

2. Ac(ionez adesea fdrd si fin cont de consecinlele posibile

3. Am tendinla si solutionez problemele pas cu pas

4. Consider cd procedurile formale limiteazd libertatea de acfiune a

oamenilor

5. Am reputatia cd spun cu voce tare , simplu gi direct, ceea ce gfindesc

6. Constat cd actiunile bazate pe intuilie sunt la fel de valabile ca gi cele

bazate pe o gdndire gi o analizd atentd

7. lmi plac tipurile de activitd{i care imi permit sd le pregdtesc ai sa le

implementez minulios

8. li chestionez tot timpul pe oameni in privinla premiselor lor fundamentale

9. Ce conteazd cel mai mult este dacd un lucru are aplicabilitate practici

10. Caut Tn mod activ experien[e noi

11. CAnd aud despre o idee sau o abordare noud, incep sd md g6ndesc la

felul cum pot fi aplicate in practicd

12.Tin foarte mult la autodisciplind; de exemplu imi supraveghez regimul

alimentar, fac exerci{iifizice zilnice, respect un program strict

13. Me mdndresc cAnd realizez o lucrare fdrd cusur

M.Me impac mult mai bine cu persoanele logice, analitice, decAt cu cele

spontane, "ira{ionale"

15. Me preocupd foarte mult interpretarea datelorla care am acces, 9i evit sd

trag concluzii pripite

16.lmi place sd iau o decizie dupd ce md gdndesc cu atenfie gi cdntdresc cu

grijd toate alternativele

Page 2: Test - Stiluri de Invatare

17.Me atrag mai mult ideile noi, neobignuite, decdt cele cu aplicabilitate

practicd

18. Prefer sd incadrez lucrurile in tipare cunoscute

19. Accept gi md supun procedurilor gi politicilor atdta timp cAt consider cd

eficientizeazd munca

20. lmi place sd leg acrliunile mele de un principiu general

21. ln discu{ii imi place sd fiu exact la subiect

22. Tind sd am rela{ii mai degrabi distante, decdt informale, cu colegii

23. lmi place provocarea lucrurilor noi sau diferite

24. lmi plac oamenii spontani, amuzanli

25. Dau o aten(ie mare detalii lor, inainte de a ajunge la o concluzie' 26. Mi se pare dificil sd vin cu idei nebunegti

27. Nu cred in pierderea timpului datoritd "TnvArtitului in jurul cozii"

28. Am grijd sa nu trag prea ugor concluzii

29. Prefer sd am cdt mai multe surse de informalii posibile

30. Oamenii neseriogi, care nu iau lucrurile in serios, md iritd

31. Ascult punctul de vedere al altora inainte sd mi-l spun pe al meu

32. Tind sd spun deschis ce sentimente am

33. In discu(ii, Tmi place sd md uit la alfi i cum vorbesc

34. Prefer si rispund la evenimente spontan, flexibil, decdt sd planific

minu{ios inainte

35. Tind sd fiu atras/atrasa de tehnici cum ar fi: planuri de contigenfd, grafice,

analize

36. Me ingrijoreazd dacd trebuie sd md grdbesc cu o lucrare, dacd am un

termen limitd prea strAns

37. Tind sd judec ideile oamenilor dupd aplicabilitatea lor practici

38. Oamenii l inigtiti, tdculi, md fac sd nu md simt in largul meu

39. Me simt iritat de oamenii care grdbesc lucrurile

40. Este mult mai important sd savurezi prezentul, decdt sd te gdndegti la

trecut sau la viitor

Page 3: Test - Stiluri de Invatare

41. Cred cd deciziile bazate pe o analizd atentd a tuturor informaliilor, sunt

mai bune decdt cele bazate pe intuilie

42. Tind sd fiu un perfeclionist

43. ln disculii culeg de obicei o mullime de idei scoase la moment

44. ln Tnt6lniri evidenliez ideile practice, realiste

45. Foarte des regulile sunt pentru a fiincdlcate

46. Prefer sd stau retras gi sd iau in considerare toate perspectivele

47. Ved adesea inconsistenla gi sldbiciuni Tn ideile altora

48. Vorbesc mai mult dec6t ascult

49. Pot, de reguld , si gdsesc modalitdfi mai bune 9i mai practice de a

rezolva o problemd

50. Cred ci rapoartele scrise trebuie si fie concise 9i la obiect

51. Cred ci trebuie si primeze o gdndire ra{ionald, logicd

52. Am tendinfa ca Tn rela{ii le cu oamenii sd atingmai degrabd problemele

concrete, decdt sd md angajez in disculii cu caracter social

53. f mi plac cei care abord eazd o problemd in mod realist, gi nu teoretic

54, In cadrul unei disculii imi pierd rdbdarea dacd apar digresiuni sau

chestiuni irelevante

55. Dacd am de intocmit un raport, fac de reguld foarte multe ciorne, pdnd

cdnd scriu versiunea finald

56. Me entuziasmeaza sd ?ncerc un lucru, ca si vdd dacd merge in practicd

57. Tin foarte mult sd ajung la o solulie printr-o abordare logicd

58. lmi place sd fiu eu cel care vorbegte cel mai mult

59, ln cadrul unei discufii, constat adesea cd eu sunt cel realist, aducAndu-l

pe oameni la obiect, gi evitAnd speculaliile fanteziste

60. Inainte de a hotdri ceva, imi place sd cdntiresc mai multe alternative

61. In discu{iile cu oamenii, constat adesea cd eu sunt cel mai ralional gi mai

obiectiv dintre toli

62. Prefer, de regulS, sd nu ies in fa[d, sd nu-mi asum controlul, sd nu

vorbesc mult

Page 4: Test - Stiluri de Invatare

63. lmi place cAnd sunt in stare s5-miincadrez actiunile curente in tabloulgeneral al activitdlii pe termen lung

64. Cdnd ceva merge rdu, md mulfumesc sd ridic din umeri gi si pun totulincontul experientei

65. Am tendinfa sd resping ideire spontane, fanteziste, pe motiv cd sunlinaplicabile

66. Este cel mai bine sd gdndegti cu atenlie inainte si treci la acfiune67. ln general obignuiesc mai mult sd ascult dec6t sd vorbesc68. Am tendin{a sd fiu dur cu cei carora le este dificil sd adopte o abordare

logicd

69. De cele mai multe ori, consider cd scopurjustifica mijloacele70. Nu ma deranjeazd si-l lovesc pe oameniin sentimentele lor, at6ta timp

cdt reugesc sd fac sd meargd treaba71' Mi se pare sufocant sd lucrez dupd planuri formale gi obiective specifice72. Fac parte, de reguld dintre cei care sunt sufletul unei petreceri73.Fac orice este necesar pentru a-mi realiza lucrarea74. Me plictisesc iute de munca metodicd, detaliatd75. Tin foarte mult sd analizez premisele fundamentale, principiile gi teoriile

pe care se bazeazi diferitele lucruri gi evenimente76. Me intereseazd intotdeauna ce gdndesc oamenii77. lmi plac aedin{ele conduse metodic, gi respectarea agendei78. Me feresc de aspectele subiective, echivoce79. lmi plac situafiile de crizd cu agita{ia gi dramatismul lor80. oamenii md considerd adesea insensibir ra sentimentele lor

Page 5: Test - Stiluri de Invatare

Punctajul

Incercuiti pe lista de maijos numarul aferent afirmaliilor la care ali pus semnul {.Acordati cite un punct fiecirei afirmatiiincercuite ni faceui totalul pe fiecarecoloan5. Punctajul maxim reprezinti stilul Dvs preferat de inviUare.

2

4

6

10

17

23

24

32

34

38

40

43

45

48

58

64

71

72

74

79

7

13

15

16

25

28

29

31

33

36

39

41

46

52

55

60

62

66

67

76

1

3

8

12

14

18

20

22

26

30

42

47

51

57

61

63

68

75

77

78

5

I

11

19

21

27

35

37

44

49

50

53

54

56

59

65

69

70

73

80

Activ Reflexiv Teoretician Pragmatic

Sursa: P. Honey gi A. Mumford (1929) - The Manual of Learning Styles, Peter Honey