of 5 /5
Exercifiul 1 - Stiluride invifare Parcurgeli chestionarul stilurilor de invSlare gi punctali conform instrucliunilor. Completarea chestionirului nu are limiti de timp. Corectitudinea rezultatelor depinde de cAt desincer veli fi. Nuexistd rdspunsuri bune sau proaste. Dacd sunteli deacord cuo afirmatie, puneli semnul "{" . 1. Am opinii foarte ferme despre ceea ce estebine saurdu, corect sau incorect. 2. Ac(ionez adesea fdrdsi fin cont de consecinlele posibile 3. Am tendinla si solutionez problemele pascu pas 4. Consider cd procedurile formale limiteazd libertatea de acfiune a oamenilor 5. Am reputatia cd spun cu voce tare , simplu gi direct, ceea ce gfindesc 6. Constat cd actiunile bazate pe intuilie sunt la fel de valabile ca gi cele bazate pe o gdndire gi o analizd atentd 7. lmi plac tipurile de activitd{i care imi permit sd le pregdtesc ai sa le implementez minulios 8. li chestionez tottimpul pe oameni in privinla premiselor lorfundamentale 9. Ce conteazd cel maimult este dacd un lucru are aplicabilitate practici 10. Caut Tn modactiv experien[e noi 11. CAnd auddespre o idee sauo abordare noud, incep sd md g6ndesc la felul cum potfi aplicate in practicd 12.Tin foarte mult la autodisciplind; de exemplu imi supraveghez regimul alimentar, fac exerci{iifizice zilnice, respect un program strict 13. Me mdndresc cAnd realizez o lucrare fdrdcusur M.Me impac mult maibine cu persoanele logice, analitice, decAt cu cele spontane, "ira{ionale" 15. Me preocupd foarte mult interpretarea datelorla care am acces, 9i evitsd tragconcluzii pripite 16.lmi place sd iauo decizie dupd ce md gdndesc cu atenfie gi cdntdresc cu grijd toate alternativele

Test - Stiluri de Invatare

Embed Size (px)

Text of Test - Stiluri de Invatare

Exercifiul1 - Stiluride invifaregi instrucliunilor. conform de stilurilor invSlare punctali Parcurgeli chestionarul de depinde rezultatelor nu Completarea chestionirului are limiti de timp.Corectitudinea

cu de Dacd bune rdspunsuri sauproaste. sunteli acord o veli cAtdesincer fi. Nuexistd "{" puneli semnul . afirmatie, sau ceeace estebinesau rdu,corect fermedespre foarte 1. Am opinii incorect. posibile fdrdsi fin contde consecinlele 2. Ac(ionez adesea pas problemele cu pas si 3. Am tendinla solutionez a libertatea acfiune de limiteazd formale 4. Consider procedurile cd oamenilor gi ceeace gfindesc cd 5. Am reputatia spuncu vocetare , simplu direct, pe ca suntla fel de valabile gi cele bazate intuilie cd 6. Constat actiunile gi atentd bazatepe o gdndire o analizd sd care de 7. lmi plactipurile activitd{i imi permit le pregdtesc sa le ai minulios implementez premiselor fundamentale lor pe in 8. li chestionez timpul oameni privinla tot practici cel 9. Ce conteazd mai multestedacdun lucruare aplicabilitate noi 10.CautTnmodactivexperien[e la noud, incepsd md g6ndesc o 11. CAnd auddespre ideesauo abordare in felulcumpotfi aplicate practicd regimul imi de 12.Tin foartemultla autodisciplind; exemplu supraveghez strict respect program un zilnice, fac alimentar, exerci{iifizice fdrdcusur o 13. Me mdndresc cAndrealizez lucrare cu decAt cele logice, analitice, M.Me impacmultmaibinecu persoanele "ira{ionale" spontane, datelorla caream acces, evitsd foartemultinterpretarea 15.Me preocupd 9i pripite tragconcluzii gi cu cu place iauo decizie dupdce md gdndesc atenfie cdntdresc 16.lmi sd grijdtoatealternativele

17.Me decdt noi, atragmaimultideile neobignuite, celecu aplicabilitate practicd 18. Prefer incadrez in sd lucrurile tiparecunoscute gi gi 19. Accept md supunprocedurilor politicilor atdtatimpcAtconsider cd eficientizeazd munca general 20. lmi place legacrliunile sd melede un principiu 21. ln discu{ii place fiu exactla subiect imi sd decdtinformale, colegii 22. Tindsd am rela{ii degrabidistante, mai cu 23. lmi placeprovocarea lucrurilor sau diferite noi 24. lmi placoamenii spontani, amuzanli 25. Dauo aten(ie de la maredetaliilor, inainte a ajunge o concluzie ' 26. Mi se paredificil vincu idei nebunegti sd "TnvArtitului 27. Nu credin pierderea in jurul cozii" timpului datoritd 28. Am grijdsa nu tragpreaugorconcluzii posibile 29. Prefer am cdt maimultesursede informalii sd in md 30. Oamenii neseriogi, nu iaulucrurile serios, iritd care punctul vedere altora inainte mi-lspunpe al meu 31. Ascult al sd de 32. Tindsd spundeschis sentimente ce am 33. In discu(ii, place md uit la alfiicumvorbesc Tmi sd flexibil, 34. Prefer rispundla evenimente spontan, decdtsd planific si minu{ios inainte grafice, cumar fi: planuri contigenfd, de 35. Tindsd fiu atras/atrasa tehnici de analize 36. Me ingrijoreazd cu dacdam un dacdtrebuie md grdbesc o lucrare, sd preastrAns termen limitd 37. Tindsd judecideile lor oamenilor dupdaplicabilitatea practici meu 38. Oamenii linigtiti, md tdculi, fac sd nu md simtin largul lucrurile 39. Me simtiritat oamenii de caregrdbesc prezentul, la 40. Estemultmaiimportant savurezi sd decdtsd te gdndegti trecutsau la viitor

pe informaliilor, sunt atentd tuturor a 41. Credcd deciziile bazate o analizd pe mai bunedecdtcelebazate intuilie 42. Tindsd fiu un perfeclionist de la o 43. ln disculii culeg obicei mullime ideiscoase moment de practice, realiste ideile 44. ln Tnt6lniri evidenliez a 45. Foarte regulile pentru fiincdlcate des sunt gi toateperspectivele 46. Prefer stauretras sd iauin considerare sd gi Tn altora 47. Vedadesea inconsistenlasldbiciuni ideile 48. Vorbesc multdec6tascult mai mai de modalitdfi bune9i maipractice a 49. Pot,de reguld si gdsesc , rezolva problemd o si scrise trebuie fie concise la obiect 50. Credci rapoartele 9i ra{ionald, logicd o 51. Credci trebuie primeze gdndire si problemele sd degrabd 52. Am tendinfa Tnrela{iile oamenii atingmai ca cu in social concrete, decdtsd md angajez disculiicu caracter gi in 53. fmi placcei careabord eazdo problemd modrealist, nu teoretic sau rdbdarea dacdapardigresiuni imi 54, In cadrul uneidisculii pierd chestiuni irelevante pdnd foartemulteciorne, fac un 55. Dacdam de intocmit raport, de reguld finald cdndscriuversiunea in ca un 56. Me entuziasmeaza ?ncerc lucru, si vdd dacdmerge practicd sd printr-o abordare logicd 57. Tin foartemultsd ajungla o solulie cel 58. lmi placesd fiu eu cel carevorbegte maimult cd aducAndu-l adesea eu suntcel realist, 59, ln cadrul uneidiscufii, constat pe oameni obiect, evitAnd gi fanteziste la speculaliile 60. Inainte a hotdriceva,imi placesd cdntirescmaimultealternative de gi adesea eu suntcel mairalional mai cd constat 61. In discu{iile oamenii, cu obiectiv dintre toli sd asumcontrolul, nu de 62. Prefer, regulS, nu iesin fa[d,sd nu-mi sd vorbesc mult

63. lmi place cAnd suntin stare s5-miincadrez actiunile curente tabloul in general activitdlii termenlung al pe 64. Cdndcevamerge rdu,md mulfumesc ridic umeri si puntotulin sd gi din contul experientei 65. Am tendinfa resping sd ideire spontane, fanteziste, motivcd sunl pe inaplicabile 66. Estecel maibinesd gdndegti atenlie cu inainte trecila acfiune si 67. ln general obignuiesc multsd ascult mai dec6t vorbesc sd 68. Am tendin{a fiu dur cu cei carora estedificil adopte abordare sd le sd o logicd 69. De celemaimulte consider scopurjustifica ori, cd mijloacele 70. Nu ma deranjeazd lovesc oameniin pe si-l sentimentele at6ta lor, timp cdt reugesc fac sd meargd sd treaba 71' Mi se paresufocant lucrez sd dupdplanuri formale obiective gi specifice 72. Facparte, reguld de dintrecei caresuntsufletul uneipetreceri 73.Facoriceestenecesar pentru a-mirealiza lucrarea 74. Me plictisesc de muncametodicd, iute detaliatd 75. Tinfoartemultsd analizez premisele fundamentale, principiile teoriile gi pe carese bazeazidiferitele gi lucruri evenimente 76. Me intereseazd intotdeauna gdndesc ce oamenii 77. lmi placaedin{ele conduse gi metodic, respectarea agendei 78. Me feresc aspectele de subiective, echivoce 79. lmi placsituafiile crizd agita{ia dramatismul de gi cu lor 80.oamenii considerd md adesea insensibir sentimentele ra lor

Punctajulpe Incercuiti listade maijosnumarul aferent afirmaliilor careali pussemnul la {. Acordati cite un punct fiecireiafirmatiiincercuitefaceuitotalul fiecare ni pe coloan5. Punctajul maxim reprezinti stilul Dvspreferat inviUare. de

2 4 6 10 17 23 24 32 34 38 40 43 45 48 58 64 71 72 74 79

7 13 15 16 25 28 29 31 33 36 39 41 46 52 55 60 62 66 67 76

1 3 8 12 14 18 20 22 26 30 42 47 51 57 61 63 68 75 77 78

5 I 11 19 21 27 35 37 44 49 50 53 54 56 59 65 69 70 73 80

Activ

Reflexiv

Teoretician

Pragmatic

gi Sursa: Honey A. Mumford P. (1929) The Manual Learning of Styles, PeterHoney