Click here to load reader

Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  1/30

  laboratorija za elektromotorne pogone

  Tehniki Fakultet aak

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  2/30

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  3/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  Laboratorija za elektromotorne pogone raspolae

  sa sledeim frekventnim regulatorima:

  -Telemeani!ue "ltivar #$-Telemeani!ue "ltivar %#-&iemens 'iromaster ()*-+mron %%-.

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  4/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  Frekventni regulator je ureaj koji omoguava

  upravljanje brzinom trofaznih motora

  pretvarajui mreni napon i

  frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, upromenljive veliine.

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  5/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  a brzinu obrtanja motora kao !to se vidi iz datog izraza se moe

  delovati"

  -#romenom broja pari polova p-#romenom klizanja s

  -promenom statorskog napona-dodavanjem rotorskih otpornika-podsinhrona kaskada

  -#romenom frekvencije fnapona napajanja motora $frekventna regulacija%

  /rzina obrtanja asinhronog motora:

  n 01# 2 s3

  f

  4*

  p

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  6/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  5romena frekvenije napona napajanja motora:

  T =P

  9550

  n=

  3

  U

  I

  cos

  9550

  f

  60

  p

  = k

  U

  f

  I

  &a bi momenat motora bio konstantan, potrebno je istovremeno

  menjati napon i frekvenciju

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  7/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  f

  6

  (**.

  7*8z

  9ma

  , 9

  6min

  *8z

  '(f ) const

  *labljenje

  polja

  +ompenzacija otpornosti statorskih namotaja

  kompenzacija, //*0

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  8/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  /snovni delovi frekventnog regulatora"

  ispravljame;ukolo

  mreno

  napajanje

  123ztrofazni

  invertor

  upravljako kolo

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  9/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  "LT9."< %# 86#7')

  *naga" 4,1 k5

  'lazni napon" 6728

  zlazni napon" 796728

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  10/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  9spod =haube>:

  ?nergetski prikljui 6pravljaki prikljui

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  11/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  ?nergetski prikljui

  oznaka opis

  PE Uzemljenje

  L

  N

  U

  V

  W

  Prikljuci motora

  PA

  PB

  Prikljuci za koioniotpornik

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  12/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  "nalogno [email protected] Aigitalno

  u1t3

  t

  u1t3

  t

  +B+FF

  C#*. BA

  u1t3

  C#*.

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  13/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  .rste signala:

  Baponski 1osetljivi na Dum, gubii pri dugim provodniima3

  &trujni 1imuni na Dum, duina ne utie na vrednost struje3

  &tandardne vrednosti signala:

  Baponski signali: *E7., * E#*., 2#* E#*.

  &trujni signali: *E)*m", ( E)*m"

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  14/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  6pravljaki prikljui

  5riklju +pis funkije

  R1A

  R1B

  R1C

  5rogramabilni rele sa dva kontakta i toR1A- R1Cnormalno otvoreni R1B- R1Cnormalno zatvoreni pri emu je R1Czajednika taka

  R2A

  R2C

  5rogramabilni rele sa normalno [email protected]

  COM ajednika taka analognih ulaza i izlaza

  AI1 "nalogni naponski ulaz *E#*.

  10V 9nterno napajanje poteniometra #*m"

  AI2 "nalogni naponski ulaz

  AI3 "nalogni strujni ulaz -EGm" 1* do )*m"3

  AOV "nalogni naponski izlaz

  AOC "nalogni strujni izlaz

  24V 9nterno napajanje za logike ulaze

  LI1LI6 5rogramabilni logiki ulazi

  CLI ajednika taka 1masa3 logikih ulaza

  RJ45 5rikljuak za komunikaiju

  0 0!

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  15/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  ?lektrina blok Dema:

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  16/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  9zgled displeja:

  "roj #pi$

  %i&nalizira 'a je je'no$merno me(ukolo po' naponom)

  * +etiri $e'mo,$e&mentna 'i$pleja

  - Po.ratak na pret/o'ni parametar ili u.eanje prikazane .re'no$ti

  1 #'lazak na $le'ei parametar ili umanji.anje prikazane .re'no$ti

  2 %i&nalizacija 345open komunikacije

  6 7zlazak iz menija8 poni9ta.anje upi$ane .re'no$ti

  : Ulazak u meni ili parametar8 pamenje po$ta.ljene .re'no$ti)

  F k t i l t

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  17/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  &truktura menija:

  F k t i l t

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  18/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  5odeDavanje parametara:

  F k t i l t

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  19/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  ampe"

  -"HH: "HHeleration, vreme ubrzanja-A?H: A?Heleration, vreme usporenja

  &;< t

  f123z

  23z

  =

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  20/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  >inimalna i maksimalna brzina

  L&5: lo? speed, brzina pri nultoj referenci brzine8&5:high speed, brzina pri punoj referenci brzine

  t

  f3*#

  @*#

  *.- m"( m"

  #*.G m")* m"

  F k t i l t

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  21/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  6n& I nominalni napon motoraFr& I nominalna frekvenija motoranHr I nominalna struja motoran&5 I nominalna brzina motoraH+& I osJ motora

  6Ft I izbor odnosa naponKfrekvenija&Fr I prekidaka 1moduliDua3 frekvenija

  tFr I maksimalna izlazna frekvenijaFH& I postavljanje podeDavanja na fabrika

  F k t i l t

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  22/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  t I izbor izmedju dvoinog i troinog upravljanja

  ) I dvoino upravljanje % I troino upravljanje

  ahtevi za pokretanje u jednomsmeru L9# i u drugom smeru L9se zadaju konstantnim prisustvomlogike # na ulazima, nestank # predstavlja zahtev za &[email protected]

  ahtevi za pokretanje u jednomsmeru L9) i u drugom smeru L9se zadaju trenitnim prisustvomlogike # na ulazima 1impulsomIB+ tasterna L9# se zadaje zahtev za &T+51BH taste

  Frekventni regulator

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  23/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  "+itI podeDavanje analognog izlaza

  -*": * E )*m" prikljuak "+H-(": ( E )*m" prikljuak "+H-#*.: * E #*. prikljuak "+.

  d+ I dodela funkije analognom izlazu

  -+Hr: struja motora-+Fr: frekvenija motora

  r#, r) I dodela funkije relejnim izlazima

  Frekventni regulator

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  24/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  &t I nain zaustavljanja rotora motora&tt I normalno zaustavljanje

  2 r'5: prema rampi2 F&t: brzo zaustavljanje2 n&t: slobodno 1po ineriji3 zaustavljanje

  2 dH9: koenje AH strujomF&t I brzo zaustavljanje

  Frekventni regulator

 • 7/23/2019 Teorija Frekventnih Regulatora i ALTIVAR31

  25/30

  Tehniki fakultet aak,laboratorija za elektromotorne pogone

  Frekventni regulator

  ;7 ;7* ;76 ;72 ;71 ;7-

  %P* < 0 =z 0 0 0

  %P- < 2 =z 0 0 0

  %P1 < *0 =z 0 0

  %P2 < *2 =z 0 0 0

  %P6 < -0 =z 0 0

  %P: < -2 =z 0 0

  %P> < 10 =z 0

  %P? < 12 =z 0 0 0

  %P0 < 20 =z 0 0

  %P < 22 =z 0 0

  &55 I preset speedsunapred podeDene brzine,mogue je podesiti ),(,$ ili #4brzina, koje se aktivirajuodgovarajuom kombinaijomlogikih [email protected]

  esto u nekim pogonima nemapotrebe za kontinualn