Click here to load reader

magistarska teza- Sinteza digitalnog polinomnog regulatora emp.etf.rs/radovi/Magistarski/perisic/PPT.pdf · PDF file 2003. 10. 19. · Sinteza digitalnog polinomnog regulatora brzine

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of magistarska teza- Sinteza digitalnog polinomnog regulatora...

 • Sinteza digitalnog polinomnog regulatora brzine brzinskog servo pogona

  -magistarska teza-

  ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Mentor: Prof. Dr Slobodan Vukosavi}

  Kandidat: Milun Peri{i} dipl. in`.

 • Sadr`aj rada Predmet istra`ivawa:

  ♦ Upravqawe brzinom servo pogona visokih performansi

  Predla`e se:

  ♦ Metod optimalnog pode{avawa parametara digitalnog regulatora brzine

  ♦ Modifikovana forma polinoma opservera

  2

 • 3

  Sadr`aj rada

  Prikazani su:

  ♦ Algoritam za sintezu polinomnog regulatora

  ♦ Parametarska optimizacija polinomnog regulatora

  ♦ Efekti primene predlo`ene strukture regulatora u servo sistemu DBM01 zasnovani na ra~unarskim simulacijama

 • 4

  Pole placement

  ♦ Skup metoda za kreirawe karakteristika sistema sa zatvorenom povratnom spregom

  v e R u =T uc- S y

  u B/A yuc

  Sistem sa zatvorenom povratnom spregom

  y = (BTuc + BRv - BSe)/(AR + BS)

 • 5

  Pole placement

  ♦ Izjedna~avawem funkcije prenosa sistema sa zatvorenom povratnom spregom i `eqene

  funkcije prenosa, dobijaju se slede}e jednakosti:

  )()()()()(

  )()()()()()()(

  zAzBzBzTzB

  zAzBzAzSzBzRzA

  om

  om +

  +

  =

  =+

  ♦ Prva jedna~ina je Diofantova polinomna jedna~ina

 • 6

  Pole placement

  ♦ Da bi sistem sa zatvorenom povratnom spregom bio kauzalan moraju se zadovoqiti nejednakosti:

  ).(deg)(deg )(deg)(deg

  1)(deg)(deg)(deg2)(deg

  )(deg)(deg)(deg)(deg

  zSzR zTzR

  zBzAzAzA

  zBzAzBzA

  mo

  mm

  ≥ ≥

  −−−≥

  −≥− +

 • Brzinski servomehanizam Slika 1. Op{ta blok-{ema.

  Aktuator

  ω θMerewe brzine

  EM

  Dava~

  Me Me*ωref

  ML

  V* Reg. ω

  7 µC

 • 8

  Savremeni brzinski servomehanizmi koriste:

  ♦ Aktuator - PWM invertor sa digitalnom regulacijom statorske struje

  ♦ Dava~ - elektromagnetni rizolver sa sinhrokonvertorom

  ♦ Elektri~nu ma{inu - asinhroni motor ili sinhroni motor sa permanentnim magnetima

 • Aktuator

  Slika 2. Aktuator sa digitalnom regulacijom statorske struje.

  9

  ψ*

  Me* A

  B

  C MNSIGBT

  A 0/1

  B 0/1

  C 0/1

  Clark abc→αβ

  Tcr

  PWMBlondel dq→abc

  Gd(z) Vd*

  Vq* IFOC

  Id*

  Iq*

  θe

  Id Iq

  Ts

  Gq(z)

  +E

  Park αβ→dq

  Merewe struje

 • U digitalnom upravqawu statorskom strujom,

  ♦ javqa se problem merewa struje

  ♦ prora~un upravqa~kog signala uti~e na dinamiku digitalne strujne petqe

  ♦ ograni~ena je mogu}nost smawewa periode odabirawa Ts

  10

  Aktuator

 • ssM sM

  eme

  e

  τ+ ≅

  1 1

  )( )(

  *

  Aktuator

  ♦ U vektorskom upravqawu, kona~na brzina odziva statorske struje za posledicu ima ka{wewe izlaznog momenta MNS

  ♦ U prvoj aproksimaciji, ka{wewe aktuatora mo`emo modelovati dominantno vremenskom konstantom

  11

 • Dava~

  ♦ Digitalni ekvivalent pozicije u sinhrokonvertoru kasni za kontinualnom pozicijom

  ♦ U prvoj aproksimaciji, ka{wewe sinhrokonvertora mo`emo modelovati dominantnom vremenskom konstantom

  , 1

  )( s

  K s

  rd

  n

  in

  out

  τθ θ

  + ≅

  12

 • Struktura brzinskog servomehanizma

  Slika 3. Struktura brzinskog servomehanizma sa ura~unatim ka{wewima. 13

  aktuator

  ω θ

  Meωref ML 1/R(z) Me*

  (z-1)/zT T

  semτ+1 1

  srdτ+1 1

  Dava~ S(z)

  T(z)

  )(s M em

  outθ

 • Diskretizacija kontinualnog sistema ♦ Na osnovu modela kontinualnog sistema

  potrebno je izvr{iti diskretizaciju sistema sa periodom odabirawa T

  ♦ Ka{wewe aktuatora i sinhrokonvertora mo`emo modelovati vremenskim ka{wewem prvog reda

  ds sW

  + =

  1 1)(e .22 rdemd ττ +=

  14

 • ♦ Rezultat diskretizacije kontinualnog dela sistema je diskretna funkcija prenosa B(z)/A(z)

  ♦ @eqena funkcija prenosa sistema sa zatvorenom povratnom spregom je:

  Diskretizacija kontinualnog sistema

  15

  . )( )1()( n

  n

  m z zH

  σ σ − −

  =

 • Sinteza regulatora

  16

  ωref 1/R(z)

  )( )(

  zA zB

  S(z)

  T(z)

  Slika 4. Struktura brzinskog servomehanizma.

  ≡ )( )(

  zA zB

  m

  m

  )()()()( )()(

  )( )(

  zSzBzRzA zTzB

  zA zB

  m

  m

  + =

 • Sinteza regulatora

  ♦ Optimalne vrednosti parametara σ i a nalaze se parametarskom optimizacijom koja se sprovodi Jury-jevim kriterijumom stabilnosti polinoma R(z) i minimizacijom funkcije osetqivosti na promene parametara procesa.

  17

  )()()( 21 225 czczazzA rd

  o ++−=

  ♦ Polinom opservera 23 )()( azzA rd

  o −=

 • Parametarska optimizacija

  18

  0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  d=2

  d=1

  d=2

  d=1

  d=1

  d=2

  St abi l na obl ast

  a

  σ

  Slika 5. Stabilna oblast polova σ i a za sistem tre}eg reda.

 • Parametarska optimizacija

  19

  Slika 6. Zavisnost funkcije osetqivosti od polova σ i a za sistem tre}eg reda.

  0 2000 4000 6000 8000 10000 w

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  Sy

  σ = 0.6

  σ = 0.4 a = 0.9 a= 0

 • Parametarska optimizacija

  20

  Slika 7. Stabilna oblast polova σ i a za sistem petog reda i d =2.

  0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 s

  -1

  -0.5

  0

  0.5

  1

  a

  St abi l na obl ast

 • Parametarska optimizacija

  21

  Slika 8. Zavisnost funkcije osetqivosti od polova σ i a za sistem petog reda.

  0 2000 4000 6000 8000 10000 w

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  Sy

  σ =0.6

  a =0.9 a =0.7 a =0

 • Ra~unarske simulacije

  22

  Slika 9. Zavisnost brzine i Mem* za sistem tre}eg reda i za polove σ = 0,8 i a = 0,8.

  0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 -40

  -20

  0

  20

  40

  60

  80

  100

 • Ra~unarske simulacije

  23

  Slika 10. Zavisnost brzine i Mem* za sistem tre}eg reda i za polove σ = 0,8 i a = 0,8 za 2*J.

  0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 -40

  -20

  0

  20

  40

  60

  80

  100

 • Ra~unarske simulacije

  24

  Slika 11. Zavisnost brzine i Mem* za sistem petog reda i za polove σ = 0,7 i a = 0,8.

  0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 -40

  -20

  0

  20

  40

  60

  80

  100

 • Ra~unarske simulacije

  25

  Slika 12. Zavisnost brzine i Mem* za sistem petog reda i za polove σ = 0,6 i a = 0,8 i 2*J.

  0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 -40

  -20

  0

  20

  40

  60

  80

  100

Search related