of 34 /34
Subiectul: ,,Calitatea educației” Plan: 1.Parametri ai educației în R.M 2.Explicarea conceptelor: eficacitate, eficiență, optimizare, echitate. A realizat:Ghidici Lilia,gr.ME11M

Tema 2 Managementul Calității

  • Author
    olga

  • View
    250

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

managimentul calitati

Text of Tema 2 Managementul Calității

Page 1: Tema 2 Managementul Calității

Subiectul:

,,Calitatea educației”

Plan: 1.Parametri ai educației în R.M

2.Explicarea conceptelor: eficacitate, eficiență, optimizare, echitate.

A realizat:Ghidici Lilia,gr.ME11M

Page 2: Tema 2 Managementul Calității

1.Parametri ai calității educației în R.M.

Ce înțelegeți prin calitatea

educației?

Page 3: Tema 2 Managementul Calității

Calitatea educației este indicatorul de bază al dezvoltării sociale și ca urmare activității vieții. În condițiile în care societățile contemporane au devenit în mare măsură societăți ale cunoașterii și informatizării, producerea atît a bunurilor materiale, cît și a celorlate valori nemateriale, este asigurată de un număr din ce în ce mai mare de oameni,care produc și vaorifică cunoaștere.Calitatea – cuvînt de origine latină ce semnifică :-totalitatea însușirilor și laturilor esențiale în virtutea cărora unele lucruri se deosebesc de celelalte orin anumite aspecte;-Însușire(bună sau rea), fel de a fi(bun sau rău);-Caracteristică pozitivă, însușire bună, de vaoare.

Page 4: Tema 2 Managementul Calității

U

Multiple discuții în problema calității sînt firești în contextul evoluțieisocietății noastre spre democrație și integrare europeană. Acest deziderat pentru R.M. impune evaluarea învățămîntului,supus unei reforme de anvergură în ulțtimii ani,prin prisma calității, adecvării rezultatelorformării tinerelor generații contextul noilor orientări și realități, intereselor și obțiunilor individuale

Page 5: Tema 2 Managementul Calității

Nevoia de perfecționare a învățămîntului, a școlii, în special, a situat în prim plan ideea calității

învățămîntului, care se impune din mai multe considerente:

1.Învățămîntul contemporan tot mai mult interacționează cu economia,cultura, cu alte sfere ale vieții sociale, devenind unul din factorii prioritari, dominanți în dezvoltarea umană și socială;2. Învățămîntul , în general și școala în special se află într-un proces continuu de schimbare și în acest context seîncearcă a stabili anumite criterii de eficiență, efectivitate; De ex: se face referire la crearea de condiții pentru egalizarea șanseor de acces și reușită școlară sau la sporirea numărului de elevi buni, democratizarea vieții școlii, capacitatea elevilor/absolvenților de a soluționa problemele;

Page 6: Tema 2 Managementul Calității

3. Ideea calității este actuală pentru toate structurile educaționale, organizaționale ale învățămîntului, implică toată ierarhia sistemului de conducere din învățămînt, deoarece această entitatereflectă aportul tuturor subiecților și a fiecăruia în parte în ceea ce privește obținerearezultatului comun- CALITATEA EDUCAȚIEI.4. Calitatea învățămîntului exprimă capacitatea acestuia, a școlii de a-și exercita misiunea,funcțiile într-o perioadă de schimbare continuă, volumul și nivelul de realizare deplină a potențialului uman , științifico-metodic, material didactic și tehnic, a altor resurse. Calitatea denotă dezvoltarea învățămîntului ca sistem social, competitivitatea învățămîntului, pregătirea absolvenților pentru integrare în viața socială, aprecierea învățămîntului de către societate.

Page 7: Tema 2 Managementul Calității

La începutul secolului XX-lea conceptul,, calitate,, a cunoscut 4 etape

Numiți cele 4 etape?

Page 8: Tema 2 Managementul Calității

1.Inspecția2.Controlul calității

3.Asigurarea calității4. Calitatea totală

Page 9: Tema 2 Managementul Calității

Inspecția calității

Reprezintă conformitatea unui produs/serviciu în raportul standardelor sau specificația prestabilită. Inspecția este contemporană și inițiată la înveputul secolului xx.

Page 10: Tema 2 Managementul Calității

Controlul calității• Reprezintă ansamblul procedeelor și activităților cu

caracter operațional utilizate și efectuate în scopul satisfacerii cerințelor referitoare la calitate, are ca scop simultan de-a pilota un proce și de a elimina cauzele funcționărilornesatisfăcătoare în toate fazele calității.

• Presupune identificarea și eliminarea componentelor sau produselor finite care nu îndeplinesc condițiile standardelor.

• Este realizat de profesioniști numiți inspectori sau controlori.inspecția și testarea fiind cele mai utilizate metode de control a caității avînd scopul de a atinge standardele educaționale.

Page 11: Tema 2 Managementul Calității

Asigurarea calității• Este diferită de controlul calității, conform aceorași surse

asigurarea calității reprezintă ansamblul activităților necesare pentru stabilirea unui nivel adecvat de încredere în capacitatea unui produs/serviciu/proces sau a unei organizații,persoane,activități de a satisface exigențele calitative

• Asigurarea calității se realizează și în timpul proceselor,ce vizează apariția defectelor sau a rebutului;

• Se lucrează în grupuri sau echipe, de remarcat însă că inspecția poate avea un rol semnificativ în asigurarea calității.

Page 12: Tema 2 Managementul Calității

Calitatea totală

• Conform standardelor este un mod de conducere a unei organizații,bazat pe participarea tuturor salariaților săi și vizînd atît succesul pe termen lung prin satisfacerea clienților, cît și avantajele pentru salariați și societate.

• Presupune nu doar asigurarea calității, dar și extinderea, dezvoltarea acesteea.

Page 13: Tema 2 Managementul Calității

În contextul celor expuse conchidem că este mult mai firesc să privim educația ca pe un serviciu decît ca pe un proces de producție.

Odată stabilit acest lucru, instituțiile trebuie să-ți definească serviciile pe care le furnizează, precum și standardele la care acestea vor fi

prestate.Din această perspectivă voi prezenta cîteva definiții care dezvăluie esența acestei

noțiuni:

Page 14: Tema 2 Managementul Calității

Calitatea educației

Este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sînt satisfăcute așteptările benefeciarilor, precum standardele de calitate.

Page 15: Tema 2 Managementul Calității

Calitatea în educație

După Șerban Iosifescu înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condițiilor pentru cea mai completă și utilă dezvoltare

Educația comunică sau transmite cultura dominantă.

Educația urmărește satisfacerea nevoilor și intereselor imediate ale educabililor.

Educația răspunde nevoilor sociale/comunitare.

Page 16: Tema 2 Managementul Calității

CALITATEA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Este concepută de către M.Pontașnik, recunoscut specialist în domeniu, drept coraportul scopurilor și a rezultatelor ținînd cont de faptul că scopurile/rezultatele sînt date operațional și sînt prognozate în zona potențialului maxim de dezvoltare. Astfel studiile obținute de către elevi se consideră de calitate dacă rezultatele corespund scopurilor operaționale.

Page 17: Tema 2 Managementul Calității

Calitatea educației este condiționată de două componente compementare:

a) cerințe/oferta de învățare/educație presupune:

- Diversitatea ofertelor educaționale, adecvarea lor la solicitările elevilor, părinților, comunității;

– Calitatea ofertelor educaționale(programa de studiu, condiții, realizare);

– Accesul la ofertele educaționale ale școlii;

– Calitatea deservirii(interacțiunea profesorilor și a elevilor, comunicarea, colaborarea/conlucrarea pedagogilor.

b)Produsul final(rezultatele)

Absolventul- ce este, cum este, ce știe și poate face,ce reprezintă?

Acest lucru se face în baza unor caracteristici integrate ale absolvenților.

Page 18: Tema 2 Managementul Calității

Comentează mottoul:

,,Spun popoare, sclavii,regii,Că din cîte-n lume avem

Nunai personalitateaEste binele suprem

(M.Eminescu)

Page 19: Tema 2 Managementul Calității

Personalitatea în toate timpurile a fost și rămîne bogăția poporului, este

binele suprem și este scopul fundamental al educației

Page 20: Tema 2 Managementul Calității

În general demersul calitate, poate fi definit prin cîteva principii atibuite și

sistemului educațional:

1.Principiul conformității sau orientării spre client-determină adecvarea/corespunderea produsului sau a serviciului la necesitățile benefeciarilor și cerințele sau așteptările dorite.

Page 21: Tema 2 Managementul Calității

2.Principiul previziunii care presupune din start excluderea eșecului școlar-creșterea

calității educației oferite de școală se poate realiza prin: sporirea calității curriculumului

elaborat,avansarea calității formării inițiale și continuă a cadrelor didactice,

creșterea calității evaluării globale(sfîrșit de an,ciclu,treaptă, nivel de învățămînt) și a implimentării sistemului de autoevaluare,

asigurarea calității manualelor școlare,creșterea calității infrastructurii.

Page 22: Tema 2 Managementul Calității

Principiul evaluării

Prin care se determină nivelul de realizare a obiectivelor și finalităților educaționale prestabilite/preconizate. Calitatea învățămîntului se dezvoltă nu doar de cantitatea și calitatea cunoștințelor dar și de calitatea formării personalității, dezvoltarea sa spirituală, civică.

Page 23: Tema 2 Managementul Calității

Principiul managementului participativ

Se bazează pe inițiativă, implicare, asumarea liberă de responsabilități,creativitate, entuziasm, lucrul în echipă. Implicarea personalului,participarea, motivarea( corelarea satisfacerii necesităților și intereselor personalului angajat cu realizarea obiectivelor și sarcinilor atribuite) devine o condiție indispensabilă în asigurarea calității educației.

Page 24: Tema 2 Managementul Calității

Principiul căutării excelenței

Prevede orientarea spre performanță, succese, progres,standarde de calitate. Calitatea învățămîntului a devenit o preocupare primordială a majorității țărilor lumii contemporane, factorul geopolitic principal al dezvoltării sistemelor fapt care se referă și la R.M. chiar și aderarea noastră la Declarația de la Bologna.

Page 25: Tema 2 Managementul Calității

Concluzie:Calitatea învățămîntului determină, în ultima instanță, calitatea vieții

și sănătatea comunității.Algoritmul care se cere a fi respectat în asigurarea calității educației este:

de la asigurarea unor condiții pentru o educație de calitate la rezultatele calitative și de la calitatea învățămîntului la calitatea viețiiÎn opinia mai multor specialiști în domeniu(Potașnic, Lazarev,Tretiakov), proiectarea și elaborarea unor programe de dezvoltare a calității învățămîntului trebuie să pornească, avînd la bază legile firești ale învățămîntului.

1.Prima lege definește misiunea, scopul învățămîntului:Învățămîntul reprezintă o formă socială generală de dezvoltare a

omului.2)A doua lege a învățămîntului este legea periodizării dezvoltării , care

exprimă corespunderea activității pedagogice perioadelor de vîrstă, etapele de criză în dezvoltare.

Page 26: Tema 2 Managementul Calității

3) A treia lege care trebuie luată în considerarela proiectarea calității sistemelor de învățămînt, este legea domeniilor/sferelor de organizare.4) A patra lege vizează dependența între nivelul necesar de calificare pedagogică a cadrului didactic vîrsta elevului.Cunoașterea acestor legi și aplicarea lor în practică constituie un deziderat alactivității pedagogice și manageriale.

Page 27: Tema 2 Managementul Calității

Calitatea educației

Calitatea vieții

Sănătatea societății/

comunității

Page 28: Tema 2 Managementul Calității

2.Explicarea conceptelor:

eficacitate,eficiență,optimizare, echitate.

Page 29: Tema 2 Managementul Calității

EficacitateaPresupune a face lucrurile care trebuie pentru

realizarea obiectivelor organizației,indică atingerea finalităților propuse, măsura în care s-a obținutun rezultat valoros. Ca urmare a realizării reformei învățămîntului în prezent se înregistrează anumite progrese în pregătirea tinerei generații pentru viață, contextul cerințelor unei societăți democratice,bazată pe cunoaștere și economia de piață.

Page 30: Tema 2 Managementul Calității

EficiențaDenotă cît de mare a fost efortul depus pentru a

obține rezultatul propus, relația dintre eficacitate și economicitate.Eficiența presupune a face lucrul bine, cum trebuie.

Eficiența trebuie abordată la nivel de școală și la nivelul clasei de elevi care în ansamblu generează și eficiența generală. Eficiența învățămîntului la nivel de sistem nu satisface cerințele actuale care rezultă din analiza educație- dezvoltare

Page 31: Tema 2 Managementul Calității

Optimizarea

Reprezintă activitatea de selectare, din mulțimea soluțiilor posibile unei probleme, a acelei soluții care este cea mai bună în raport cu un criteriu predefinit. Această definiție implică existența următoarelor componente:

• O problemă tehnică constând în calculul matematic al unei soluții;

• Existența mai multor soluții pentru aceeași problemă;• Un criteriu de selectare a soluției optime.

Page 32: Tema 2 Managementul Calității

Funcția obiectiv reprezintă expresia matematică a criteriului de optimizare. Aceasta trebuie să reflecte eficiența economică a procesului și în același timp să răspundă obiectivelor funcționării oricărui proces chimic: siguranța în exploatare și respectarea condițiilor de calitate.

Problema de optimizare reprezintă o aplicație matematică de selectare a unei soluții, dintr-o mulțime posibilă, pe baza evaluării funcției obiectiv. Foarte multe probleme din domeniile matematicii, statisticii, ingineriei, economiei și științelor aplicate se pot formula ca probleme de optimizare.

Page 33: Tema 2 Managementul Calității

Concluzie:

Calitatea educației se află în legătură interdependentă cu eficacitatea, eficiența,echitatea,efectivitatea, care sînt aspecte- cheie complementare calității.

Page 34: Tema 2 Managementul Calității

Ai reuşit - continuă,n-ai reuşit - continuă şi vei reuşi!

Prezentarea a fost realizată

de Ghidici Liliagr. ME11M.

Mult succes tuturor !!!

Universitatea de Stat A.Russo