of 26 /26
Štej od STEJ MEDALJA DRUSTVO KN PP SM VZM VZM-KC VZM-PS VZM-ŠAMP ZHV ZM (pr Skupna vsota CERKLJE OB KRKI 12 2 3 1 3 8 29 ČATEŽ POD ZAPLAZOM 15 20 15 5 2 12 69 DEBELI HRIB 2 6 1 1 10 DOLENJSKE TOPLICE 4 8 4 1 1 2 20 DOLINA-JESENICE 4 4 1 3 4 16 GADOVA PEČ 12 12 12 2 2 10 50 GRČEVJE 2 6 4 1 1 14 JANEZ TRDINA 6 5 7 3 9 30 KOSTANJEVICA 6 8 6 4 1 1 2 8 36 LISEC 4 8 2 1 1 16 MALKOVEC 20 11 8 1 5 3 48 MIRNA 4 4 3 1 4 16 MIRNA PEČ 4 10 16 3 1 5 39 MOKRONOG 4 7 5 2 5 23 PODBOČJE 6 16 12 7 1 1 11 54 PODGORJE 4 7 1 2 14 RAKA 1 9 10 2 1 5 28 SEVNICA-BOŠTANJ 2 9 9 1 2 4 27 STRAŽA 7 7 8 2 24 STUDENEC 4 11 7 4 2 10 38 SUHA KRAJINA 2 1 1 1 5 ŠENTJANŽ 6 11 11 7 1 2 10 48 ŠENTJERNEJ 15 16 17 7 2 7 64 ŠENTRUPERT 14 20 10 1 2 9 56 ŠKOCJAN 13 20 21 3 7 12 76 ŠMARJETA 6 12 15 4 3 4 44 ŠTUC-ŠMARTNO PRI LITIJI 9 18 6 2 2 1 6 44 TREBELNO 5 14 10 2 3 34 TREBNJE 11 27 16 2 4 8 68 TRŠKA GORA 4 9 14 3 4 34 VELIKI TRN 5 12 19 4 1 5 6 52 VINJI VRH-BELA CERKEV 8 14 4 2 3 31 (prazen) Skupna vsota 205 354 279 71 1 7 1 62 177 1157 MEDALJA

Teden cvicka, ocene vin 2011 - sorte

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.zdvd.si

Text of Teden cvicka, ocene vin 2011 - sorte

 • 1. MEDALJAtej od STEJ MEDALJADRUSTVO KN PP SM VZM VZM-KC VZM-PS VZM-AMP ZHV ZM (prazen) Skupna vsotaCERKLJE OB KRKI 12 2 3 1 3 8 29ATE POD ZAPLAZOM 15 20 15 5 2 12 69DEBELI HRIB 2 6 1 1 10DOLENJSKE TOPLICE 4 8 4 1 1 2 20DOLINA-JESENICE 4 4 1 3 4 16GADOVA PE 12 12 12 2 2 10 50GREVJE 2 6 4 1 1 14JANEZ TRDINA 6 5 7 3 9 30KOSTANJEVICA 6 8 6 4 1 1 2 8 36LISEC 4 8 2 1 1 16MALKOVEC 20 11 8 1 5 3 48MIRNA 4 4 3 1 4 16MIRNA PE 4 10 16 3 1 5 39MOKRONOG 4 7 5 2 5 23PODBOJE 6 16 12 7 1 1 11 54PODGORJE 4 7 1 2 14RAKA 1 9 10 2 1 5 28SEVNICA-BOTANJ 2 9 9 1 2 4 27STRAA 7 7 8 2 24STUDENEC 4 11 7 4 2 10 38SUHA KRAJINA 2 1 1 1 5ENTJAN 6 11 11 7 1 2 10 48ENTJERNEJ 15 16 17 7 2 7 64ENTRUPERT 14 20 10 1 2 9 56KOCJAN 13 20 21 3 7 12 76MARJETA 6 12 15 4 3 4 44TUC-MARTNO PRI LITIJI 9 18 6 2 2 1 6 44TREBELNO 5 14 10 2 3 34TREBNJE 11 27 16 2 4 8 68TRKA GORA 4 9 14 3 4 34VELIKI TRN 5 12 19 4 1 5 6 52VINJI VRH-BELA CERKEV 8 14 4 2 3 31(prazen) Skupna vsota 205 354 279 71 1 7 1 62 177 1157
 • 2. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op. CVI"EK PTPVelika zlata medalja-Kralj cvi#kaUneti! Anton Slinovce 2 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 16,27Velika zlata medalja-Prvak sorteZori! Alojz "utna 35 Podbo!je PODBO#JE 16,30Velika zlata medaljaKomatar Miha Cerklje ob Krki 29 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 16,30Kolenc Vladimir Gorenja vas 9 Mirna #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,27Vizlar Ivan Gmajna 6 Raka RAKA 16,27Kranj!evi! Jo%e Ulce 2a Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 16,27Bizjak (dru%ina) Cirnik 2 Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 16,23Ko%ar Jo%e Po&tena vas 6 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 16,23Gorenc Silvo Herinja vas 8 Oto!ec GR#EVJE 16,23"tokar Ne%ka Orehovec 4 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 16,23Zori! Alojz Drnovo 58 Leskovec pri Kr&kem RAKA 16,23Kmeti! Janez Sopota 26 Podkum "ENTJAN$ 16,23Luzar Janko Dol.Stara vas 10 "entjernej "ENTJERNEJ 16,23Grm Jo%e Hom 7 "entrupert "ENTRUPERT 16,23Colnar Janez Le&nica 8 Oto!ec "MARJETA 16,23Ravnikar Stanislav #ate% 15 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,20Barbi! Franc Hrastek 5 Podbo!je PODBO#JE 16,20Gramc Martin Podbo!je 67 Podbo!je PODBO#JE 16,20Kuntari! Stanislav Podbo!je 91 Podbo!je PODBO#JE 16,20Kirar Marko Dobru&ka vas 20 "kocjan "KOCJAN 16,20Krevs Leopold Dol.Ponikve 6 Trebnje TREBNJE 16,20"alehar Miro Gradi&!e 1 Trebnje TREBNJE 16,20Ba&elj Jo%e Gor.Kamenje 16 Novo mesto TR"KA GORA 16,20Colnar (dru%ina) Le&nica 8 Oto!ec TR"KA GORA 16,20"inkovec Jo%e Golek 12 Kr&ko VELIKI TRN 16,20Zlata medalja#rpi! Matja% Gaj 1 Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 16,17Valek Milan Koritno 14 Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 16,17Komatar Vesna Cerklje ob Krki 29 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 16,17Kuntari! Stane Podbo!je 91 Podbo!je GADOVA PE# 16,17Tomazin Jo%e Globo!ice 3 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 16,17Jakli! Zdravko Vel.Podlog 30 Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 16,17Stopar Ivan Pru&nja vas 11 Podbo!je PODBO#JE 16,17Grabnar Robert Ardro 7 Raka RAKA 16,17Kmeti! Janez Sopota 26 Podkum "ENTJAN$ 16,17Brcar Bojan "entrupert 117a "entrupert "ENTRUPERT 16,17Lokar Franc Stan 15 Mirna "ENTRUPERT 16,17Peterlin Slavko Vinji vrh 34 "marje&ke Toplice "KOCJAN 16,17
 • 3. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Rangus (dru%ina) Radovlja 10 "marje&ke Toplice "MARJETA 16,17Ko!an Miran Trebelno 48 Trebelno TREBELNO 16,17"alehar Toma% Gradi&!e 1 Trebnje TREBNJE 16,17Murgelj (dru%ina) Br&ljin 28 Novo mesto TR"KA GORA 16,17Starc Bojan Dolenja lepa vas 2 Kr&ko VELIKI TRN 16,17Pekolj Stane Martinja vas 14 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,13Gramc Milan Stojanski vrh 7 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 16,13Kodri! Jo%e Pot na #rnile 5 Leskovec pri Kr&kem GADOVA PE# 16,13Jeleni! Marjan Jablance 10 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 16,13Bo%i! Marjan Vel.Mra&evo 28 Podbo!je PODBO#JE 16,13Kuntari! Martin Pristava 9 Podbo!je PODBO#JE 16,13Bukovec Marjan Podulce 37 Raka RAKA 16,13Toma%in Vinko Stra%a 4 Raka RAKA 16,13SPORTI d.o.o. Pod Tr&ko goro 1 Novo mesto STUDENEC 16,13Karli! Brane Gabrijele 51a Krmelj "ENTJAN$ 16,13Vidmar Zvonko Gabrijele 44 Krmelj "ENTJAN$ 16,13Kos Jo%e Cerov log 8a "entjernej "ENTJERNEJ 16,13Zupan!i! Marija Dol pri Trebnjem 12 Trebnje TREBNJE 16,13Bajc Franci Mali Podlog 2 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 16,13Lu&ina Franci Bela Cerkev 13 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 16,13Strgar Branko Podbo!je 95 Podbo!je CERKLJE OB KRKI 16,10Klet Barkovi! Brezje 1a Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 16,10Hribar Sre!ko Bu&e!a vas 33 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 16,10Kvartuh Franc Po&tena vas 5 Kr&ka vas GADOVA PE# 16,10Me&i!ek Tomislav Mrzlava vas 27 Kr&ka vas GADOVA PE# 16,10"krbec Rado Dol.Suhadol 8 Brusnice JANEZ TRDINA 16,10Pov&i!-Hr%enjak Biserka Malkovec 8 Tr%i&!e MALKOVEC 16,10"tih Silvo Tr%i&!e 15b Tr%i&!e MALKOVEC 16,10Baznik Viktor Podbo!je 78 Podbo!je PODBO#JE 16,10Jeke Jolanda Vel. Mra&evo 55 Podbo!je PODBO#JE 16,10Lajkovi! Franc Veliki Podlog 1a Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 16,10Vinogradni&tvo Jak&e Studenec 48 Studenec STUDENEC 16,10Jakli! Peter "entrupert 31 "entrupert "ENTRUPERT 16,10Butara Franc Toma%ja vas 8 "kocjan "KOCJAN 16,10Cvelbar Izidor "marjeta 5 "marje&ke Toplice "MARJETA 16,10Vr&!aj Milan Brezov log 64 Novo mesto TR"KA GORA 16,10Kerin Jo%e Senu&e 20 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 16,10Preskar Marjan Bor&t 28 Cerklje ob Krki CERKLJE OB KRKI 16,07Kuntari! Martin Pristava 9 Podbo!je GADOVA PE# 16,07Lozar Jo%e Vrhovska vas 24 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 16,07Tr&inar Jo%e Gornja Prekopa 8 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 16,07Borin Rafael Rimska cesta 14 Trebnje MALKOVEC 16,07Pape% Franc Hrastje pri Mirni pe!i 11 Mirna pe! MIRNA PE# 16,07
 • 4. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Jure!i! Matja% Podbo!je 81 Podbo!je PODBO#JE 16,07Kodri! Martin Brezje 13 Podbo!je PODBO#JE 16,07Baznik Stane Veliki Podlog 2c Leskovec pri Kr&kem RAKA 16,07Ur&ko Janez Celine 8 Raka RAKA 16,07Glavan Edvard "entjernejska 7 Novo mesto "ENTJERNEJ 16,07Grubar Tone Mali Ban 6 "entjernej "ENTJERNEJ 16,07Luzar Anamarija Dol.Stara vas 10 "entjernej "ENTJERNEJ 16,07Blaznik Jo%e Zabukovje 23 "entrupert "ENTRUPERT 16,07Vinska klet Bajnof Sevno 1 Novo mesto "MARJETA 16,07Kotnik Anton Dre!ji vrh 14 Trebelno TREBELNO 16,07Avgu&tin!i! Mirko Gor.Ponikve 33 Trebnje TREBNJE 16,07Novak Stane Spomeni&ka ul.5 Mirna TREBNJE 16,07Pirc Matja% Rostoharjeva 40 Kr&ko VELIKI TRN 16,07$aren d.o.o. Nem&ka vas 1 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 16,07Srebrna medaljaKolenc Sonja Gorenja vas 9 Mirna #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,03Bo%i! Branko Luter&ko selo 29 Oto!ec JANEZ TRDINA 16,03Pirc Franc Vi&njevarjeva 17 Ljubljana Polje MALKOVEC 16,03Sebanc Jo%e Tr&!ina 1a Tr%i&!e MALKOVEC 16,03Kraj&ek Simon Stan 31 Mirna MIRNA 16,03Bani! Martin Smolenja vas 82 Novo mesto PODGORJE 16,03"i&ko Alojz Sela pri Raki 24 Raka RAKA 16,03$nidar&i! Jo%e Raka 83 Raka RAKA 16,03Jazbec Stanislav "entjan% 71c "entjan% "ENTJAN$ 16,03Slovenec Jen&kovec Ana Dobravica 39 "entjernej "ENTJERNEJ 16,03Zagorc Silvester Mr&e!a vas 9 "entjernej "ENTJERNEJ 16,03Jerele Damjan Ore&je 12 "marje&ke Toplice "MARJETA 16,03Pintar Edo Gub!eva 12 Trebnje TREBNJE 16,03Smoli! Silva Gorenja vas 17 Mirna TREBNJE 16,03Berus Ivan Smre!nikova 21 Novo mesto TR"KA GORA 16,03Salmi! Andrej Gorenja vas 16 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 16,03Salmi! Janez Sejmi&ka ul.20 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 16,03Kresal Tatjana Velika "evnica 11 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,00Kvartuh Darko Po&tena vas 11a Cerklje ob Krki GADOVA PE# 16,00Gramc (dru%ina) Jablance 1 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 16,00Klemen!i! Martin O&trc 25 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 16,00Flajs Uro& Sp. Vodale 18 Tr%i&!e MALKOVEC 16,00"koporc Alojz Pavla vas 6 Tr%i&!e MALKOVEC 16,00Kramar Denis Zabrdje 28 Mirna MIRNA 16,00Novak Marko Zabrdje 3 Mirna MIRNA 16,00Hosta Miha Slivje 1 Podbo!je PODBO#JE 16,00Kuhar Ciril Mladje 6 Podbo!je PODBO#JE 16,00Petreti! Jani Frluga 1 Podbo!je PODBO#JE 16,00
 • 5. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Sinti! Anton Mladje 3 Podbo!je PODBO#JE 16,00Toma%in Zdravko Gmajna 26 Raka RAKA 16,00Nov&ak Bojan Pod Vrta!o 19 Sevnica SEVNICA-BO"TANJ 16,00Grubar Stanislav Dol.Vrhpolje 1 "entjernej "ENTJERNEJ 16,00Cvelbar Marko Gorenja vas 22 "marje&ke Toplice "MARJETA 16,00Derganc Anton Dol. Kamence 60 Novo mesto TR"KA GORA 16,00Marin!i! Vladimir Ro%ni Vrh 19 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,97Zaletel Tone Blato 27 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,97Zevnik Jo%e Gorenja Piro&ica 28 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,97Colari! Milan Orehovec 37 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,97Petreti! Ladko Hmeljska 13 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,97Bulc Toni Cesta C."tuparja 3 #rnu!e MOKRONOG 15,97Jevnikar Pavel Florjanska c. 14 Mokronog MOKRONOG 15,97Zagorc Jernej Vrta!a 4 Kostanjevica na Krki PODBO#JE 15,97Pov&e Franc Dol. Bo&tanj 138 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 15,97Simon!i! Jo%e Dolenji Bo&tanj 22a Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 15,97Arih Branko Planina pri Raki 2a Raka STUDENEC 15,97Janc Roman Studenec 41a Studenec STUDENEC 15,97Gorenc Denis Vratno 10 "entjernej "ENTJERNEJ 15,97Lindi! Jo%e Ilirska cesta 13 "entjernej "ENTJERNEJ 15,97Nedoh Jo%e Dol.Prekopa 26 Kostanjevica na Krki "ENTJERNEJ 15,97Ho!evar Franc Dol.Stara vas 9 "kocjan "KOCJAN 15,97Matko Franci Male Poljane 13 "kocjan "KOCJAN 15,97"kof Jo%e Toma%ja vas 16 "kocjan "KOCJAN 15,97Hauptman Marija Valvazorjeva 29 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,97Mak&e Franci Rde!i kal 26 Dobrni! TREBNJE 15,97Krnc Sre!ko Dol.Bo&tanj 126 Bo&tanj TR"KA GORA 15,97Kumelj Anton Ljubljanska 43 Novo mesto TR"KA GORA 15,97Urigelj Ladislav Seidlova 68 Novo mesto TR"KA GORA 15,97Bu!ar Jo%ica Brezovska gora 30 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,97Grebenc Anton Velika vas 65 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,97Sluga Rudi Ardro pod Velikim Trnom 7b Kr&ko VELIKI TRN 15,97Grden Bo&tjan Martinja vas 34 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,93Ko%ar Franc Pristava ob Krki 15 Podbo!je GADOVA PE# 15,93Lapuh Marija Cerklje ob Krki 34a Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,93Ro%man Janez Mostec 9a Dobova GADOVA PE# 15,93Pirc Marjan Kaplja vas 15 Tr%i&!e MALKOVEC 15,93Ribi! Vid Ornu&ka vas 5 Trebelno MIRNA PE# 15,93Jure!i! Tone Podbo!je 12 Podbo!je PODBO#JE 15,93Grabnar Franc Ardro 17 Raka RAKA 15,93Bevc Jo%e Mihovica 23 "entjernej "ENTJERNEJ 15,93Grubar Jure Mali Ban 6 "entjernej "ENTJERNEJ 15,93Urbi! Jo%e Studenec 16 Trebnje "ENTRUPERT 15,93
 • 6. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Per&e Franci Zbure 30 "marje&ke Toplice "KOCJAN 15,93Kralj Ivanka Gorenja vas 23 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,93Mantel Zlato Gobnik 48 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,93Agni! Jaka Majcnova 1 Trebnje TREBNJE 15,93Krevs Mirko Dol.Nem&ka vas 9 Trebnje TREBNJE 15,93Ba&elj Darko Gor.Kamenje 4a Novo mesto TR"KA GORA 15,93Bla%i! Martin $dinja vas 9b Novo mesto TR"KA GORA 15,93Rajer Marjan Jablan 10a Mirna pe! TR"KA GORA 15,93$ura Jo%e Mestne njive 8 Novo mesto TR"KA GORA 15,93Bo%i! Vinko Velika vas 23a Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,93Lek&e Zinka Veliki Trn 21 Kr&ko VELIKI TRN 15,93Levi!ar Ale& Gora 26 Kr&ko VELIKI TRN 15,93Salmi! Danica Sejmi&ka ulica 13a Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,93$ibert Martin Mali Podlog 20 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,93Kvartuh Romann Po&tena vas 9a Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,90Kvartuh Sre!ko Dolenje Skopice 20 Kr&ka vas GADOVA PE# 15,90Pavlin Branko Srednje Gr!evje 106 Oto!ec GR#EVJE 15,90Nosan Ivan Tolsti Vrh 15 Brusnice JANEZ TRDINA 15,90Colari! Franc Jablance 12 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,90Camloh Peter Gabrje 14 Tr%i&!e MALKOVEC 15,90Urban! Milan Podbo!je 33 Podbo!je PODBO#JE 15,90Pirc Jo%e Kr%i&!e 12 Raka RAKA 15,90Vintar Ivan Primo% 4 Studenec STUDENEC 15,90Grabnar Franc Razdrto "entjernej "ENTJERNEJ 15,90Janc Janez Gor.Vrhpolje 82 "entjernej "ENTJERNEJ 15,90Jen&kovec Andrej Dobravica 39 "entjernej "ENTJERNEJ 15,90Prijatelj Andrej Zapu%e 5 Mirna "ENTRUPERT 15,90#er!ek Andrej Gorenja vas 28 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,90"majdek Franc Vidmarjeva 36 Novo mesto TR"KA GORA 15,90Terop&i! Du&an #re&njice 21 Oto!ec TR"KA GORA 15,90Zagorjan Janez Zagorica 3 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,87Kus Franc Po&tena vas 3 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,87Urban! Iztok Podbo!je 33a Podbo!je GADOVA PE# 15,87V-TD Gadova pe! Vrhovska vas Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,87$upevc Mitja Dobrava ob Krki 16 Podbo!je GADOVA PE# 15,87Bregar Karel Pot na Vir 7 Ivan!na Gorica LISEC 15,87Drenik Sre!ko Stari trg 36 Trebnje MOKRONOG 15,87Hosta Jo%e Slivje 1 Podbo!je PODBO#JE 15,87$abkar Jo%e Papirni&ka 15 Kr&ko RAKA 15,87$abkar Martin Cirje 23c Raka RAKA 15,87Ober! Simon Hudo Brezje Studenec STUDENEC 15,87Turk Jo%e D.Maharovec 9 "entjernej "ENTJERNEJ 15,87Cugelj Milena Pod gozdom 6 Mirna "ENTRUPERT 15,87
 • 7. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Krnc Jo%ica Veliki Cirnik 8 "entjan% "ENTRUPERT 15,87Medve&ek Ciril Bohori!eva 13 Bre%ice "KOCJAN 15,87Peterle Franc Cikava 20 Trebelno TREBELNO 15,87$u%ek Marijan Gor.Zabukovje 15 Trebelno TREBELNO 15,87Razdrh Ksenja "entlovrenc 6a Velika Loka TREBNJE 15,87Klet Pirc Ravni 3 Kr&ko VELIKI TRN 15,87$upan Darko Brezje 2 "entjernej VINJI VRH-BELA CERKEV 15,87Pisno priznanje$ibert Franc Gor. Skopice 10 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 15,83Fortuna Pavel Blato 17 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,83Gori&ek Jo%e Mali Videm 11 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,83Fabjan Renata Ro&ka c. 16 Dolenjske Toplice DOLENJSKE TOPLICE 15,83Kuntari! Vinko Vrhovska vas 17 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,83Pekolj Toma% Kne%ja vas 23 Dobrni! LISEC 15,83"pec Alojz Gor.Kamenje 16 Dobrni! LISEC 15,83$upan!i! Jo%e Dolenje Selce 1 Dobrni! LISEC 15,83Rezelj Miro Ul.Danila Bu!arja 18 Novo mesto MIRNA PE# 15,83Barbori! Jo%e Mali Slatnik 19 Novo mesto PODGORJE 15,83Vina Kozinc Dolnje Impolje 5 Studenec STUDENEC 15,83Tori Vinko "tajngrob 20 "entjan% "ENTJAN$ 15,83Bevc Ciril Stra%a 12 "entrupert "ENTRUPERT 15,83Kocjan Jo%e Stara Bu!ka 8 "kocjan "KOCJAN 15,83Er%en Rafael Vel.Strmica 3 Trebelno TREBELNO 15,83Blatnik Angelca Levstikova 10 Trebnje TREBNJE 15,83Pleskovi! Miran Dol.Kamence 34 Novo mesto TR"KA GORA 15,83Salmi! Alojz Gorenja vas 13a Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,83Hribar Janez Bu&e!a vas 33 Cerklje ob Krki CERKLJE OB KRKI 15,80Kresal Franc Velika "evnica 11 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,80Sinjur Rajko Radanja vas 7 "entvid pri Sti!ni DEBELI HRIB 15,80Budi! Jo%e Podgra!eno 1 Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 15,80Franko Andrej #re&nice 69 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,80Mirtek Zdenka Paha 8 Oto!ec GADOVA PE# 15,80Pe!elin Jo%e Cerklje ob Krki 32 Kostanjevica na Krki GADOVA PE# 15,80Bo%i! Anton Dol&ce 2 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,80Hodnik Tone Orehovec 8 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,80Kastelic Nace Gorenje Selce 10 Dobrni! LISEC 15,80Mak&e Roman Vaupoti!eva 2 Novo mesto MIRNA PE# 15,80Sinti! Jo%e Pru&nja vas 9 Podbo!je PODBO#JE 15,80Bizjak Jo%e Kr%i&!e 11 Raka RAKA 15,80Kerin Alojz Dalce 3 Kr&ko RAKA 15,80Novak Jo%e Mali Koren 6 Raka RAKA 15,80Dvojmo! Jo%e Ostrog 36 "entjernej "ENTJERNEJ 15,80Kranjc Goran Dol.Vrhpolje 14 "entjernej "ENTJERNEJ 15,80
 • 8. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Luzar Drago Brezje 11 "entjernej "ENTJERNEJ 15,80Lokar Darko Debenec 61 Mirna "ENTRUPERT 15,80Stra%i&ar Peter Pot v Dele 6 Rakek TREBNJE 15,80"tepic Anton Studenec 4 Trebnje TREBNJE 15,80Domen!i! Petar Volovnik 11 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,80Ko&ak Jo%e Dru%inska vas 3 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 15,80Kvartuh Gregor Po&tena vas 5 Cerklje ob Krki CERKLJE OB KRKI 15,77Plevani! Natalija,Sandi Gor.Skopice 27 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 15,77"porar Tomas Titova cesta 88 Senovo CERKLJE OB KRKI 15,77Pajk Martin Dol.Nem&ka vas 36 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,77Molan Boris Cerklje ob Krki 63 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,77Kuljaj Miro Kavce 5 Brusnice JANEZ TRDINA 15,77"tokar Franc Orehovec 4 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,77Ho!evar Henrik Pijavice 3 Tr%i&!e MALKOVEC 15,77Punger!ar Du&an Malkovec 4 Tr%i&!e MALKOVEC 15,77Ben!in Anton Vel.Mra&evo 20 Podbo!je PODBO#JE 15,77Petreti! Brigita Frluga 1 Podbo!je PODBO#JE 15,77Opalk Darko Cirje 16 Raka RAKA 15,77Zavrl Milan Branik 7 Rade!e "ENTJAN$ 15,77Gori&ek Damjan Dol. Brezovica 30 "entjernej "ENTJERNEJ 15,77Vide Andrej Dol.Stara vas 21 "entjernej "ENTJERNEJ 15,77Dragan Du&an "entrupert 75 "entrupert "ENTRUPERT 15,77Pirh Ale& Grmovlje 9 "kocjan "KOCJAN 15,77Anderli! Franc Zbure 47 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,77Godec Darko Vinica 8 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,77Juvan Jo%e Morav&ka gora 46 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,77Krmelj Marjan Rimska c. 7a Trebnje TREBNJE 15,77Zupan!i! Ciril "marska 47 "kofljica TREBNJE 15,77Jerlah Marjan Martinja vas 11 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,73Vocovnik Ivan Temenica 46 "entvid pri Sti!ni DEBELI HRIB 15,73Kozlev!ar Franc Medvedjek 18 Gaber DOLENJSKE TOPLICE 15,73Zofi! (dru%ina) Cirnik 12 Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 15,73Pavlovi! Franc $upe!a vas 5 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,73Barbo Damjan Paha 1a Oto!ec GR#EVJE 15,73Bevc Franci "entpeter 30 Oto!ec GR#EVJE 15,73Hribar Franc Sajevce 6 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,73Kuhar Jo%e Zabor&t 4 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,73"koporc Martin Malkovec 12a Tr%i&!e MALKOVEC 15,73Kramer Rado Malo Mra&evo 2 Podbo!je PODBO#JE 15,73Brulc Alojzij Stopi!e 17 Stopi!e PODGORJE 15,73Jude% Jo%e Veliki Orehek 8 Novo mesto PODGORJE 15,73Bajc Slavko Ardro 10 Raka RAKA 15,73Mo%ic Ivan Vrh 33 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 15,73
 • 9. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Bunder&ek Anton Kladje pri Krmelju 10 "entjan% "ENTJAN$ 15,73Matoh Ivan Dol.Nem&ka vas 45 Trebnje TREBNJE 15,73Novak Franc Zabrdje 9 Mirna TREBNJE 15,73Ojster&ek Leopold Lipnik 70 Trebnje TREBNJE 15,73Fabjan Jo%e Dol.Gradi&!e 9 "entjernej VINJI VRH-BELA CERKEV 15,73Turk Jo%ica Kro%na pot 17 Oto!ec VINJI VRH-BELA CERKEV 15,73Vidmar Alojz Dolenja vas 18 Oto!ec VINJI VRH-BELA CERKEV 15,73Grden Ludvik Martinja vas 34 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,70Lapuh Marija-Milan Cerklje ob Krki 34a Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,70Mikli! Marija Slep&ek 7 Mokronog MOKRONOG 15,70Barbi! Janez "utna 25 Podbo!je PODBO#JE 15,70Rupar Peter Studenec 57 Studenec STUDENEC 15,70Kos Anica Kotarjeva 4 "entjernej "ENTJERNEJ 15,70Bartolj Franc Bistrica 22 "entrupert "ENTRUPERT 15,70Smrekar Franci Stara Bu!ka 3 "kocjan "KOCJAN 15,70Hribar Martina Dru%inska vas 30a "marje&ke Toplice "MARJETA 15,70R%en Franc Gradi&!e pri Trebnjem 3 Trebnje TREBNJE 15,70Jurak Miran Gub!eva 18 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,67Kuljaj Ivo Kavce 29 Brusnice JANEZ TRDINA 15,67$ibert Peter Sveti vrh 3 Mokronog MALKOVEC 15,67Somrak Franc Vrhovo 11 Mirna Pe! MIRNA PE# 15,67Kos Boris "karpa 10 Mokronog MOKRONOG 15,67Stipi! Jo%e Gradnje 4 Podbo!je PODBO#JE 15,67Mlakar Matija Studenec 47a Studenec STUDENEC 15,67Kos Karol Loka 10 "entjernej "ENTJERNEJ 15,67"valj Darko Cesta oktob.%rtev 39 "entjernej "ENTJERNEJ 15,67Medve&ek Jo%e Roje pri #ate%u 26 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,63Vesela dolina z.o.o. Tr%i&!e 15b Tr%i&!e MALKOVEC 15,63Gregor!i! Alojz Preloge 16a Mokronog MOKRONOG 15,63Povhe Franc Cesta 4.julija 50 Kr&ko RAKA 15,63Golob Darko Prvomajska c. 21 "entjernej "ENTJERNEJ 15,63Grgovi! Robert Gorjupova c. 8 Kostanjevica na Krki "ENTJERNEJ 15,63Mojstrovi! Du&an Dobrava 44 "kocjan "KOCJAN 15,63Pi&kur Roman #u%nja vas 26 Trebelno TREBELNO 15,63"trempfelj Dane Cesta 16 Veliki Gaber #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,60Fortuna "tefan Pod gozdom c.II/11 Grosuplje DEBELI HRIB 15,60Lavrin&ek Marjan Po&tena vas 1 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,60Gri!ar Ivan "travberk 6 Oto!ec GR#EVJE 15,60Mulh Franc "tefan 35 Trebnje LISEC 15,60Mikec Marko Mali Slatnik 10a Novo mesto PODGORJE 15,60Bizjak Jo%e Vrh pri Bo&tanju 4a Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 15,60Mo%ina Jo%e Draga 25 "entrupert "ENTRUPERT 15,60Lu%ar Zvone Gorenja vas 81 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,60
 • 10. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Krivic Janez #e&njice 15 Trebelno TREBELNO 15,60Muhi! (dru%ina) #e&njice 27 Trebelno TREBELNO 15,60Bartolj Bo%idar Grm 23 Trebnje TREBNJE 15,60Voglar Franc Selce 8 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,60"epic Jo%e Gorenja vas 28 Mirna #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,57Zagorjan Drago Zagorica 3 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,57Bohinc Aleksander Dol&ce 4a Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,57Jerman Metod Veliki Slatnik 11a Novo mesto PODGORJE 15,57Blatnik Silvo Vel.Hubajnica 6 Studenec STUDENEC 15,57Selak Peter Vinica 9 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,57Ge! Cvetka Volovnik 7a Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 15,57Jordan Ivan Draga 1 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 15,57Lek&e Alojz Nova pot 4 Leskovec pri Kr&kem CERKLJE OB KRKI 15,53Pekolj Andrej Velika "evnica 7 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 15,53Prosen Jure Cesta ob barju 46 "kofljica GADOVA PE# 15,53Poglajen Andrej Jel&a 19 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,53Bun&ek Stane #adra%e 3a "entjernej VINJI VRH-BELA CERKEV 15,53Ajster Anton Kr&ka vas 6 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 15,50Smukovi! Franc Po&tena vas 7 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 15,50Urban! Milan Podbo!je 33 Podbo!je GADOVA PE# 15,50Kolenc Miran Tr%i&!e 38a Tr%i&!e MALKOVEC 15,50Stopar Mitja Gradnje 2 Podbo!je PODBO#JE 15,50Reisman (dru%ina) Lutr&ko selo 17 Oto!ec "MARJETA 15,50Zore Zvonko Bogne!a vas 22 Trebelno TREBELNO 15,50#e&njevar Jo%e Ardro pod Velikim Trnom 10 Kr&ko VELIKI TRN 15,50Bale Marjan Sveti vrh 6 Mokronog MOKRONOG 15,43Janc (dru%ina) Studenec 44 Studenec STUDENEC 15,43Rupar (dru%ina) Zavratec 10 Studenec STUDENEC 15,43Petrinjak Andjela Volavje 50 Ljubljana Zalog "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,43Zidar Stane Morav&ka gora 71 Gabrovka "ENTRUPERT 15,40Bevc (dru%ina) Gorenja vas 24 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,40Ilovar Peter Radovlja 37c "marje&ke Toplice "MARJETA 15,40Peterlin Matja% Bela Cerkev 31 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 15,40Ku%nik Jo%e Vrhovo 5 Mirna pe! MIRNA PE# 15,37Krnc Stane Vel.Cirnik 8 "entjan% "ENTRUPERT 15,33#e&njevar Darko Mali Trn 4 Kr&ko VELIKI TRN 15,33Prah (dru%ina) Vel. Malence 16 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 15,30Rupar Albert Trubarjeva 4 Sevnica STUDENEC 15,30Grabnar Jo%e Jel&evec 12 Trebelno TREBELNO 15,30"ircelj Martin Podturen 7 Trebelno TREBELNO 15,30Hosta Peter Podbo!je 20 Podbo!je PODBO#JE 15,23Zala&!ek Alojz Bo&tanj 53 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 15,23Blatnik Matija C.okt.%rtev 3a "entjernej "ENTJERNEJ 15,17
 • 11. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Hostnik Martin Podroje 6 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,17Bukovec Stanislav Cesta na Gradec 3 Mirna MIRNA 15,13Zavrl Du&anka Brunk 7 Rade!e "ENTJAN$ 15,13Zupan!i! "tefan Dol 12 Trebnje TREBNJE 15,10Colari! Alojz Gr%e!a vas 11 Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 15,07"alehar Marjan Levstikova 5 Trebnje TREBNJE 15,03Ku!i! Rajko #rne!a vas 31 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,00Pe!elin Jo%e Cerklje ob Krki 32 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 15,00Bu!ar Jo%e Sp.Dule 7a Kr&ko VELIKI TRN 15,00 BELA ZVRSTSrebrna medalja"kofljanc Miro Koritno 20 Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 17,30Jevnikar Pavel Florjanska c. 14 Mokronog MOKRONOG 17,30Mlakar Damjan Studenec 62 Studenec STUDENEC 17,20Kirar Nada Dobru&ka vas 20 "kocjan "KOCJAN 17,07Pisno priznanjeMuhi! (dru%ina) #e&njice 27 Trebelno TREBELNO 17,00Ver&!aj Betka Dru%inska vas 41b "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 17,00Kulovec Mirjan Vavta vas 79 Stra%a DOLENJSKE TOPLICE 16,83Renko Anton Zagrad 10b Rade!e "ENTJAN$ 16,67Bevc (dru%ina) Gorenja vas 24 "marje&ke Toplice "MARJETA 16,63Tom&e (dru%ina) Globo!ice 8 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 16,50Grgovi! Robert Gorjupova c. 8 Kostanjevica na Krki "ENTJERNEJ 16,23 BELA ZVRST BARZlata medaljaVina Kozinc Dolnje Impolje 5 Studenec "KOCJAN 17,87 09 BELI PINOTVelika zlata medaljaMedle Alojz "entjernejska 13 Novo mesto JANEZ TRDINA 18,07 08Srebrna medaljaGorenc Anton Jablan 26 Mirna pe! MIRNA PE# 17,47Fabjan Jo%e Dol.Gradi&!e 9 "entjernej VINJI VRH-BELA CERKEV 17,47Granda Brane Vihre 34 Mirna Pe! MIRNA PE# 17,37Hrastar Milan #em&e 6 Mirna pe! MIRNA PE# 17,37Molan Boris Cerklje ob krki 29 Cerklje ob Krki GADOVA PE# 17,30$aren d.o.o. Nem&ka vas 1 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 17,27Pape% Marjan Jablan 12 Mirna Pe! MIRNA PE# 17,23Pavlin Branko Srednje Gr!evje 106 Oto!ec GR#EVJE 17,17Kresal Darinka Vel."evnica 11 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,10Kalin Alojz Dol.Gradi&!e 19 "entjernej "ENTJERNEJ 17,03
 • 12. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Pisno priznanjeKozlev!ar Franc Medvedjek 18 Gaber DOLENJSKE TOPLICE 16,97Matko Franci Male Poljane 13 "kocjan "KOCJAN 16,93Stari! Jo%ko #e&njice 9 Trebelno TREBELNO 16,80Zadra%nik Jo%ef Pungrt 1 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,63"iler Jo%e Pre!na 20a Novo mesto STRA$A 16,27 CABERNET SAUVIGNONVelika zlata medaljaHudoklin Uro& Vel.Brusnice 10 Brusnice JANEZ TRDINA 18,23 09 CHARDONNAYVelika zlata medaljaRumpret Andra% Vrh pri "entjerneju 5 "entjernej "ENTJERNEJ 18,17 09Zlata medaljaMedle Alojz "entjernejska 13 Novo mesto JANEZ TRDINA 17,90 09Medle Alojz "entjernejska 13 Novo mesto JANEZ TRDINA 17,83 08Gorenc Mojca Gor.Impolje 1 Studenec STUDENEC 17,77 09Hosta Jo%e Slivje 1 Podbo!je PODBO#JE 17,73Srebrna medaljaZala&!ek Alojz Bo&tanj 53 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 17,67Zala&!ek Marjeta Bo&tanj 53 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 17,53Bevec Vida Dol.Dobrava 10 Trebnje TREBNJE 17,50Berus Ivan Smre!nikova 21 Novo mesto TR"KA GORA 17,50Jam&ek Milan Kamenica 7 Krmelj "ENTJAN$ 17,47Bevec Jo%e Dol.Dobrava 10 Trebnje TREBNJE 17,37Muhi! (dru%ina) #e&njice 27 Trebelno TREBELNO 17,30Pisno priznanjeBoltes Igor Trdinova pot 15 Brusnice JANEZ TRDINA 17,27Tramte Stane Zloganje 22 "kocjan "KOCJAN 17,27Redek Jo%e Poto!na vas 4 Novo mesto TR"KA GORA 17,27Vidmar Alojz Dolenja vas 18 Oto!ec VINJI VRH-BELA CERKEV 17,27Berend Renata "tefan 33 Trebnje TREBNJE 17,17Ceglar Milan Ljubljanska 2 Ivan!na gorica LISEC 17,13Punger!ar Du&an Malkovec 4 Tr%i&!e MALKOVEC 17,13Peterlin Matja% Bela Cerkev 31 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 17,13$u%ek Marijan Gor.Zabukovje 15 Trebelno TREBELNO 17,10Bunder&ek Anton Kladje pri Krmelju 10 "entjan% "ENTJAN$ 17,07Simon!i! Boris Wolfova 15 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 17,00Lajkovi! Franc Veliki Podlog 1a Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 16,93Dragan Alojz Golobinjek 26 Mirna pe! MIRNA PE# 16,90Ahlin (dru%ina) Zaloka 6 "entrupert "ENTRUPERT 16,80Mastnak Franc Ledina 57 Sevnica SEVNICA-BO"TANJ 16,67
 • 13. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Bevc Jo%e Mihovica 23 "entjernej "ENTJERNEJ 16,17 CHARDONNAY BARZlata medaljaVina Kozinc Dolnje Impolje 5 Studenec STUDENEC 17,83 09 DOLENJSKO BELOVelika zlata medalja-Prvak sorteKosi Alojzija Cesta zmage 25 Zagorje "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,93Velika zlata medaljaGranda Brane Vihre 34 Mirna Pe! MIRNA PE# 16,63Kralj Anton Dol.Bo&tanj 102 Bo&tanj MALKOVEC 16,60Janc (dru%ina) Studenec 44 Studenec STUDENEC 16,60Murgelj (dru%ina) Br&ljin 28 Novo mesto TR"KA GORA 16,60Zlata medaljaPape% Marjan Jablan 12 Mirna Pe! MIRNA PE# 16,57Podlogar Jo%e Vinica 20a "marje&ke Toplice "MARJETA 16,57Juvan Jo%e Morav&ka gora 46 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,57Ajdi! Anton #em&e 1 Mirna pe! MIRNA PE# 16,53Vovk Silvo Zavinek 15 "kocjan "KOCJAN 16,53Berend "tefan "tefan 33 Trebnje TREBNJE 16,53Plevani! Natalija,Sandi Gor.Skopice 27 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 16,50Bec Tomislav Pekel 17 Trebnje MIRNA 16,50Fabjan Jo%e Dolenja vas 5 Mirna pe! MIRNA PE# 16,50Kosi Marjan Cesta zmage 25 Zagorje "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,50Pavlin Ale& Ob potoku 19 Novo mesto PODGORJE 16,47Er%en Rafael Vel.Strmica 3 Trebelno TREBELNO 16,47$ibert Franci Sveti vrh 16 Mokronog MOKRONOG 16,43Mavri! Franc Mala Hubajnica 3 Studenec STUDENEC 16,43Zidar Stane Morav&ka gora 71 Gabrovka "ENTRUPERT 16,43Kirar Marko Dobru&ka vas 20 "kocjan "KOCJAN 16,43Tramte Stane Zloganje 22 "kocjan "KOCJAN 16,43"alehar Janez Ro%ni Vrh 10 Trebnje TREBNJE 16,43Uneti! Ale& Sajevce 4 Kostanjevica KOSTANJEVICA 16,40Jakli! Peter "entrupert 31 "entrupert "ENTRUPERT 16,40Rupar Franci Tel!ice 6 Tr%i&!e "KOCJAN 16,40Turk Vlado Vinji vrh 16b "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 16,40Srebrna medaljaJeri! Robert Toma%ja vas 32 "kocjan "KOCJAN 16,37Ko!an Miran Trebelno 48 Trebelno TREBELNO 16,37Pi&kur Roman #u%nja vas 26 Trebelno TREBELNO 16,37"koporc Alojz Pavla vas 6 Tr%i&!e MALKOVEC 16,33Pavlovi! Dragan Ravnik 82 "entrupert "ENTRUPERT 16,33
 • 14. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Jure!i! Jo%e Zloganje 30 "kocjan "KOCJAN 16,33Sku&ek Slavko Dobru&ka vas 14 "kocjan "KOCJAN 16,33Mlakar Anton Vaupoti!eva 8 Novo mesto "MARJETA 16,33Ko&ak Jo%e Dru%inska vas 3 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 16,33Kresal Franc Velika "evnica 11 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,30Novina Viljem Pod Cvingerjem 15 Dolenjske Toplice DOLENJSKE TOPLICE 16,30Strni&a Stane Sokolski trg 3 Dolenjske Toplice DOLENJSKE TOPLICE 16,30Dular Janez Gor. Podbor&t 2 Mirna Pe! MIRNA PE# 16,30Peterlin Janez Bela Cerkev 31 "marje&ke Toplice "KOCJAN 16,30Jerele Damjan Ore&je 12 "marje&ke Toplice "MARJETA 16,30Kvartuh Mihael Koritno 12 Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 16,27Opara Silvester Lipnik 57 Trebnje "ENTRUPERT 16,27Kotnik Anton Dre!ji vrh 14 Trebelno TREBELNO 16,27Matko Slavko Portoro&ka 7 Brusnice JANEZ TRDINA 16,23Poglajen Andrej Jel&a 19 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,23Golobinj!an Ur&ka Golobinjek 247 Mirna pe! MIRNA PE# 16,20Zaman Anton Preska nad Kostrevnico 13 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,20Berus Ivan Smre!nikova 21 Novo mesto TR"KA GORA 16,20"poljar "tefan Muhaber 16 Novo mesto TR"KA GORA 16,20Bartolj Marjan Dr!a 6 Stra%a STRA$A 16,17Zabukovec Robert Log pri Vrhovem 12 Rade!e "ENTJAN$ 16,17"timpfel Drago $alov!e 6 "marje&ke Toplice "KOCJAN 16,17Krivic Janez #e&njice 15 Trebelno TREBELNO 16,17Zupan!i! Miran Melikova 2 Ljubljana TREBNJE 16,17Pisno priznanjeBu!ar Janez Bu&inec 5 Dolenjske Toplice DOLENJSKE TOPLICE 16,13Prijatelj Alojzij Ravnik 23 "entrupert "ENTRUPERT 16,13Zore Zvonko Bogne!a vas 22 Trebelno TREBELNO 16,13Matoh Ivan Dol.Nem&ka vas 45 Trebnje TREBNJE 16,13Bale Jo%e Maistrova 8 Trebnje MIRNA 16,10Zupet Jo%e Slep&ek 7 Mokronog MOKRONOG 16,10Gregor!i! Alojz Slovenska vas 2 "entrupert "ENTRUPERT 16,10Pirc Marjan Kaplja vas 15 Tr%i&!e MALKOVEC 16,07R%en Franc Gradi&!e pri Trebnjem 3 Trebnje TREBNJE 16,07Zakraj&ek Jo%e Dolenje Ponikve 36 Trebnje TREBNJE 16,07Cvelbar Stane Grmovlje 9 "kocjan "KOCJAN 15,97Krnc Jo%e #e&njice 1 Studenec "KOCJAN 15,93Peterlin Slavko Vinji vrh 34 "marje&ke Toplice "KOCJAN 15,93Zgonc Vladislav #e&njice 2 Studenec STUDENEC 15,87Zgonc Robi #e&njice 2 Studenec "KOCJAN 15,87Gregor!i! Franc Vir pri Sti!ni 58 Ivan!na Gorica TREBNJE 15,87Barbo Damjan Paha 1a Oto!ec GR#EVJE 15,80Lu%ar Roman Gorenja vas 19 "marje&ke Toplice "MARJETA 15,57
 • 15. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op. DOLENJSKO RDE"EVelika zlata medalja-Prvak sorteKosi Marjan Cesta zmage 25 Zagorje "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,83Velika zlata medaljaDular Janez Gor. Podbor&t 2 Mirna Pe! MIRNA PE# 16,73"inkovec Igor Gobnik 12 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,60Ciglar Roman Tlaka 7 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,60Zaman Anton Preska nad Kostrevnico 13 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,60Zlata medaljaMarkeljc Ljubo Lahova cesta 49 "marje Sap MOKRONOG 16,57Mo%i! Stane Ledina 80 Sevnica SEVNICA-BO"TANJ 16,53Bu!ar Janez Bu&inec 5 Dolenjske Toplice DOLENJSKE TOPLICE 16,50Hostnik Martin Podroje 6 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,40Okoren Franc Valvazorjeva ulica 21 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,40Srebrna medaljaHribar Matija Dol.Bo&tanj 62a Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 16,37Krsti! Veronika Gor.Leskovec 4 Blanca SEVNICA-BO"TANJ 16,37Prelogar Jo%e Gobnik 40 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,33"trempfelj Dane Cesta 16 Veliki Gaber #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,33Grabnar Franc Ardro 17 Raka RAKA 16,30Pisno priznanjeResnik Simon Gabrska gora 5 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,13Toma%i! Martin Vel.Kostrevnica 4 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,13Toma%in Vinko Stra%a 4 Raka VELIKI TRN 16,13Dobravec Milan Vel.Kostrevnica 11 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,10Resnik Anton Staretov trg 25 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,10$ago Toni Prelesje 30 "entrupert "ENTRUPERT 15,97Bajec Jo%e Gabrska gora 24 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,77Brulc Ivica Stopi!e 17 Stopi!e PODGORJE 15,73 GAMMAYPisno priznanjeKralj Franc Vrh pri Povr&ju 10 Raka RAKA 16,97 KERNERZlata medaljaVide Janez Toma%ja vas 11 "kocjan "KOCJAN 17,80Vovk-Kr%i! (dru%ina) Hrastovica 25 Mokronog "ENTRUPERT 17,70"u&tar&i! Franc Riharjevec 4 "martno pri Litiji SEVNICA-BO"TANJ 17,57 09Srebrna medaljaOber! Marjan Gmajna 20 Raka "KOCJAN 17,50Bartolj Jo%e Novome&ka cesta 37 Stra%a STRA$A 17,37
 • 16. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Dulc Jo%e Stranje 7 "kocjan "KOCJAN 17,37Kocjan Jo%e Ko&enice 108 Novo mesto GR#EVJE 17,20Pisno priznanjeDvor&ak Zdravko Pod Cvingerjem 2 Dolenjske Toplice DOLENJSKE TOPLICE 16,93Ceglar Milan Ljubljanska 2 Ivan!na gorica LISEC 16,93Pavlin Jo%e Ob potoku 19 Novo mesto PODGORJE 16,93Vidmar Alojz Dolenja vas 18 Oto!ec VINJI VRH-BELA CERKEV 16,87"u&tar&i! Branko Riharjevec 4 "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,83 09Primc Alojz Slavka Gruma 18 Novo mesto MIRNA PE# 16,60Koncilja Anton Treb!a vas 14 Dvor SUHA KRAJINA 16,53 KRALJEVINAPisno priznanje"inkovec Jo%e Golek 12 Kr&ko VELIKI TRN 16,43Kermc Roman Gori&ka vas 21 "kocjan "KOCJAN 16,03 LA$KI RIZLINGVelika zlata medaljaMandelc Jo%ica Radna 11 Bo&tanj CERKLJE OB KRKI 18,13 09Zlata medaljaBerus Ivan Smre!nikova 21 Novo mesto TR"KA GORA 17,87Srebrna medaljaKulovec Mirjan Vavta vas 79 Stra%a DOLENJSKE TOPLICE 17,50Primc Alojz Slavka Gruma 18 Novo mesto MIRNA PE# 17,37Irt Rudi Prapre!e pri Stra%i 1c Stra%a STRA$A 17,33Grabnar Franc Ardro 17 Raka RAKA 17,30Pisno priznanje$aren d.o.o. Nem&ka vas 1 Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 17,27Tratar Viktor Ravne 5 "entrupert "ENTRUPERT 17,23"kedelj Leopold Dol.Gradi&!e 23 "entjernej VINJI VRH-BELA CERKEV 17,13Ajdi! Anton #em&e 1 Mirna pe! MIRNA PE# 17,03Bla%i! Martin $dinja vas 9b Novo mesto TR"KA GORA 17,03Avgu&tin!i! Emilija Gor.Ponikve 33 Trebnje TREBNJE 16,97Pleskovi! Miran Dol.Kamence 34 Novo mesto TR"KA GORA 16,97Kresal Franc Velika "evnica 11 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,93Vina Kozinc Dolnje Impolje 5 Studenec STUDENEC 16,77Vi&!ek Stane Stan 14 Mirna MIRNA 16,73Krevs Mirko Dol.Nem&ka vas 9 Trebnje TREBNJE 16,73Tom&i! Mojca Vinji vrh 35 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 16,60Godnjavec Marjan Ro%ni vrh 12a Trebnje TREBNJE 16,57Kermc Roman Gori&ka vas 21 "kocjan "KOCJAN 16,47Karli! Brane Gabrijele 51a Krmelj "ENTJAN$ 16,40Ramov& Primo% Sokolska 6 Mirna "ENTRUPERT 16,33
 • 17. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Matko Franci Male Poljane 13 "kocjan "KOCJAN 16,10Prelogar Lojze Je%ce n.h. "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 15,87 MODRA FRANKINJA 10Velika zlata medalja-Prvak sorte"inkovec Jo%e Golek 12 Kr&ko VELIKI TRN 18,10Velika zlata medaljaRozman Jo%e Trg 30 Mirna pe! MIRNA PE# 18,10Zlata medaljaMantel Zlato Gobnik 48 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 18,00$eleznik Robert Morav&ka gora 66 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,97Zavrl Zlata Roje 1 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,93Kolenc Sonja Gorenja vas 9 Mirna #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,87"inkovec Igor Gobnik 12 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,87Lov&e Janez Hom 65 "entrupert "ENTRUPERT 17,83Hren Martin Ob potoku 2 Novo mesto PODGORJE 17,77Zorec Bojan Stranska vas 5 Ivan!na Gorica #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,73Kramar Franc Zabrdje 28 Mirna MIRNA 17,73"polar Franc Ravnik 85 "entrupert "ENTRUPERT 17,73$upan!i! Jo%e Dolenje Selce 1 Dobrni! LISEC 17,70Pavlin Jo%e Dru%inska vas 41c "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 17,70Srebrna medaljaColari! Alojz Gr%e!a vas 11 Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 17,67Jure!i! Tone Podbo!je 12 Podbo!je PODBO#JE 17,67Fran!i! Franc Dol. Stara vas 24 "entjernej "ENTJERNEJ 17,67Grabnar Franc Ardro 17 Raka VELIKI TRN 17,67Gregor!i! Alojz Preloge 16a Mokronog MOKRONOG 17,60Lajkovi! Franc Veliki Podlog 1a Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 17,60Vr!ek Roman Grmovlje 47 "kocjan "KOCJAN 17,57Bevc Alojz "marjeta 18 "marje&ke Toplice "MARJETA 17,57#er!ek Andrej Gorenja vas 28 "marje&ke Toplice "MARJETA 17,57Erman Stane "entjan% 92 "entjan% "ENTJAN$ 17,53Kau!i! Gorazd Glavarjeva 12 Ljubljana "ENTJERNEJ 17,53Kos Jo%e Cerov log 8a "entjernej "ENTJERNEJ 17,53Vene Alojz Dule 8 Bu!ka "KOCJAN 17,53Jarc Branko Dolenja vas 5b Mirna pe! MIRNA PE# 17,50Kermc Roman Gori&ka vas 21 "kocjan "KOCJAN 17,50Pre&eren (dru%ina) "marjeta 50 "marje&ke Toplice "MARJETA 17,50Jovanovi! Slobodan Glavarjeva 27 Ljubljana TREBNJE 17,50Ko&ak Drago Dru%inska vas 87 "marje&ke Toplice VINJI VRH-BELA CERKEV 17,50Jerlah Marjan Martinja vas 11 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,47Ravnikar Stanislav #ate% 15 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,47Mo%ina Jo%e Draga 25 "entrupert "ENTRUPERT 17,47
 • 18. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Golob Franci Vavta vas 43a Stra%a STRA$A 17,43Lu%ar Tone Gorenja vas 19 "marje&ke Toplice "MARJETA 17,43Krmpoti! Milan Lo!e 54a Dobova DOLINA-JESENICE 17,40Pust Du&an Dolenja vas 14 Mirna Pe! MIRNA PE# 17,40Jakli! Peter "entrupert 31 "entrupert "ENTRUPERT 17,40Klan!ar Antonija "marjeta 48 "marje&ke Toplice "MARJETA 17,40Kozlev!ar Franc Medvedjek 18 Gaber DOLENJSKE TOPLICE 17,37Blatnik Vid Levstikova 10 Trebnje TREBNJE 17,37Marin!i! Vladimir Ro%ni Vrh 19 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,33Anderli! Darko Stra%a 17 "entrupert "ENTRUPERT 17,33Udov! Karl Vel.Poljane 25a "kocjan "KOCJAN 17,33Hribar Matija Dol.Bo&tanj 62a Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 17,30Bo%i! Vinko Velika vas 23a Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 17,30Pisno priznanjePrelogar Lojze Je%ce n.h. "martno pri Litiji "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 17,27Er%en Rafael Vel.Strmica 3 Trebelno TREBELNO 17,27Krevs Leopold Dol.Ponikve 6 Trebnje TREBNJE 17,27Medle Alojz "entjernejska 13 Novo mesto JANEZ TRDINA 17,23Vi&!ek Toma% Stara gora 21 Mirna MIRNA 17,23Grden Bo&tjan Martinja vas 34 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,20Camloh Peter Gabrje 14 Tr%i&!e MALKOVEC 17,20Vina Kozinc Dolnje Impolje 5 Studenec STUDENEC 17,20Koprivc Olga "maver 14a Dobrni! TREBNJE 17,20Vi&!ek Olga Stara gora 21 Mirna TREBNJE 17,20Zupan!i! Ciril "marska 47 "kofljica TREBNJE 17,20Kastelic Nace Gorenje Selce 10 Dobrni! LISEC 17,17Dvojmo! Jo%e Ostrog 36 "entjernej "ENTJERNEJ 17,17Urana Damjan Trstenik 28 "entrupert "ENTRUPERT 17,17$efran Vojko Veliki Gaber 89 Veliki Gaber #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,13Bartolj Jo%e Novome&ka cesta 37 Stra%a STRA$A 17,13Pov&e Franc Dol. Bo&tanj 138 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 17,07"valj Darko Cesta oktob.%rtev 39 "entjernej "ENTJERNEJ 17,07Fabjan Jo%e Dolenja vas 5 Mirna pe! MIRNA PE# 17,03Pregrat Branko Gor.Radulje 4 Bu!ka STUDENEC 17,03Rataj Viktor Mlinarska pot 1a Novo mesto GR#EVJE 17,00Ku%nik Jo%e Vrhovo 5 Mirna pe! MIRNA PE# 17,00Nov&ak Silvo Log 15 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 17,00Jeri! Robert Toma%ja vas 32 "kocjan "KOCJAN 16,97Prelogar Jo%e Gobnik 40 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 16,93Kodri! Jo%e Pot na #rnile 5 Leskovec pri Kr&kem GADOVA PE# 16,93Barbo Damjan Paha 1a Oto!ec GR#EVJE 16,90Bajc Slavko Ardro 10 Raka RAKA 16,87Zidar Stane Morav&ka gora 71 Gabrovka "ENTRUPERT 16,87
 • 19. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Jakli! Zdravko Vel.Podlog 30 Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 16,80Zupan Jo%e Cesta Notr.odr.19 Sodra%ica "MARJETA 16,80Kosi Marjan Cesta zmage 25 Zagorje "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,80Krsti! Veronika Gor.Leskovec 4 Blanca SEVNICA-BO"TANJ 16,77Cugelj Milena Pod gozdom 6 Mirna "ENTRUPERT 16,73Pe!ari! Ale& Dolenja vas 17 Raka RAKA 16,70Urbi! Jo%e Studenec 16 Trebnje "ENTRUPERT 16,70Murgelj (dru%ina) Br&ljin 28 Novo mesto TR"KA GORA 16,70Bunder&ek Anton Kladje pri Krmelju 10 "entjan% "ENTJAN$ 16,63Sinti! Jo%e Pru&nja vas 9 Podbo!je PODBO#JE 16,57Prijatelj Andrej Zapu%e 5 Mirna "ENTRUPERT 16,50Novak Stanislav Smrjene 11 "kofljica MALKOVEC 16,43Bartolj Marjan Dr!a 6 Stra%a STRA$A 16,43Grm Stane Tlaka 10 Gabrovka "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,43Me%an Branko Dol. Nem&ka vas 55 Trebnje TREBNJE 16,43Hosta Jo%e Slivje 1 Podbo!je PODBO#JE 16,27Lu%ar Zvone Gorenja vas 81 "marje&ke Toplice "MARJETA 16,27Sinjur Rajko Radanja vas 7 "entvid pri Sti!ni DEBELI HRIB 16,23Strni&a Stane Sokolski trg 3 Dolenjske Toplice DOLENJSKE TOPLICE 16,23Nov&ak Bojan Pod Vrta!o 19 Sevnica SEVNICA-BO"TANJ 16,23Zala&!ek Alojz Bo&tanj 53 Bo&tanj SEVNICA-BO"TANJ 16,23Vidgaj Ivan Poljane 8 Primskovo "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 16,10Gregor!i! Marinka Vir pri Sti!ni 58 Ivan!na Gorica TREBNJE 16,07 MODRA FRANKINJAVelika zlata medalja-Prvak sorteJeleni! Marjan Jablance 10 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 18,40 08Velika zlata medaljaBale Sre!ko "entjan% 37a "entjan% "ENTJAN$ 18,30 09"temberger Gregor Na %ago 1 "entjernej "ENTJERNEJ 18,27 09Jam&ek Milan Kamenica 7 Krmelj "ENTJAN$ 18,23 09"inkovec Domen Gobnik 12 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 18,20 08Jam&ek Milan Kamenica 7 Krmelj "ENTJAN$ 18,20 08Bevc Jo%e Mihovica 23 "entjernej "ENTJERNEJ 18,20 09Ge! Branko Volovnik 7a Leskovec pri Kr&kem VELIKI TRN 18,20 09Klet Pirc Ravni 3 Kr&ko VELIKI TRN 18,20 09Jeleni! Marjan Jablance 10 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 18,17 07Bohinc Aleksander Dol&ce 4a Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 18,17 08Repov% Jo%e "entjan% 14 "entjan% "ENTJAN$ 18,17 09Jarkovi! Robert Brod 23 Podbo!je PODBO#JE 18,13 09Zlata medaljaKresal Franc Velika "evnica 11 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 18,10 07Vocovnik Ivan Temenica 46 "entvid pri Sti!ni DEBELI HRIB 18,10 08
 • 20. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op."inkovec Igor Gobnik 12 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 18,10 09Skubic Jernej Gabrje pri Sti!ni 20 Ivan!na Gorica MOKRONOG 18,10 09Janc (dru%ina) Studenec 44 Studenec STUDENEC 18,10 09Mehak (dru%ina) Gorenje Dole 22 "kocjan "KOCJAN 18,10 09"trempfelj Dane Cesta 16 Veliki Gaber #ATE$ POD ZAPLAZOM 18,07 09$ibert Zdravko Brezovo 8a Studenec STUDENEC 18,07 09Celestina Simon Zg. Vodale 13 Tr%i&!e SEVNICA-BO"TANJ 18,03 09$eleznik Robert Morav&ka gora 66 Gabrovka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,97 09Medle Alojz "entjernejska 13 Novo mesto JANEZ TRDINA 17,97 09Vencelj Jo%e "tefan 28 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,93 09Blatnik Vid Levstikova 10 Trebnje TREBNJE 17,93 09"inkovec Jo%e Golek 12 Kr&ko VELIKI TRN 17,93 09Jeleni! Marjan Jablance 10 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 17,87 09Lajkovi! Franc Veliki Podlog 1a Leskovec pri Kr&kem PODBO#JE 17,83 07Kresal Martin Vel."evnica 11 Trebnje #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,83 09Pralica Tomo "vabi!eva 7 Ljubljana JANEZ TRDINA 17,80 09Luzar Janko Dol.Stara vas 10 "entjernej "ENTJERNEJ 17,80 09Uneti! Jo%e Sajevce 4 Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 17,77 09Bohinc Aleksander Dol&ce 4a Kostanjevica na Krki KOSTANJEVICA 17,73 09Srebrna medalja"pec Stane Gor.Kamenje 4a Dobrni! LISEC 17,63 09Pangerc Marjan Velika Loka 65 Velika Loka #ATE$ POD ZAPLAZOM 17,57 09Klet Barkovi! Brezje 1a Jesenice na Dolenjskem DOLINA-JESENICE 17,57 09Bu!ar Jo%e Sp.Dule 7a Kr&ko VELIKI TRN 17,57 09Sinjur Rajko Radanja vas 7 "entvid pri Sti!ni DEBELI HRIB 17,50 09Stopar Mitja Gradnje 2 Podbo!je PODBO#JE 17,50 09Bor&tnar Milan Vrhek 30 Tr%i&!e "ENTJAN$ 17,50 09Rep&e Andrej Birna vas 7a "entjan% "ENTJAN$ 17,50 09Strnad Ivica "entjan% 89 "entjan% "ENTJAN$ 17,50 09Matko Franci Male Poljane 13 "kocjan "KOCJAN 17,47 09Kuljaj Ivo Kavce 29 Brusnice JANEZ TRDINA 17,43 09Ur&ko Janez Celine 8 Raka RAKA 17,40 09Pust Du&an Dolenja vas 14 Mirna Pe! MIRNA PE# 17,30 09Vidgaj Ivan Poljane 8 Primskovo "TUC-"MARTNO PRI LITIJI 17,30 09Pisno priznanjePetreti! Stane Ko&enice 9 Novo mesto PODBO#JE 17,27 09Smrekar Franci Stara Bu!ka 3 "kocjan "KOCJAN 17,27 09Erman Stane "entjan% 92 "entjan% "ENTJAN$ 17,23 09Tom&e (dru%ina) Globo!ice 8 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 17,17 09Murgelj (dru%ina) Br&ljin 28 Novo mesto TR"KA GORA 17,17 09"polar Franc Ravnik 85 "entrupert "ENTRUPERT 17,07 09Ajster Anton Kr&ka vas 6 Kr&ka vas CERKLJE OB KRKI 17,00 09Jev&evar (dru%ina) Vrhovo 53 Rade!e "ENTJAN$ 17,00 09
 • 21. vinogradnik naslov dru!tvo ocena op.Terop&i! Du&an #re&njice 21 Oto!ec TR"KA GORA 17,00 09"krbec Alojz Bela Cerkev 13a "marje&ke Toplice