Taxa Poluare Cu Jurisprudenta

Embed Size (px)

Citation preview

ROMNIA CURTEA DE APEL TIMI OARA SEC IA CONTENCIOS ADMINISTRATIV I FISCAL DOSAR NR. 3637/108/2010 20.12.10

Operator 2928

DECIZIA CIVIL NR. 527 EDIN A PUBLIC DIN 12.04.2011 PRE EDINTE: RODICA OLARU JUDEC TOR: MARIA BELICARIU JUDEC TOR: R ZVAN P TRU GREFIER: DIANA CRE U

S-a luat n examinare recursul formulat de reclamantul Costa Constantin Alexandru mpotriva sentin ei civile nr.1505/15.09.2010 pronun at de Tribunalul Arad n dosar 3637/108/2010, n contradictoriu cu prtele intimate Administra ia Finan elor Publice Timi oara i Direc ia General a Finan elor Publice Timi avnd ca obiect anulare decizie de calcul a taxei de poluare i restituirea taxei de poluare. La apelul nominal f cut n edin public , este lips reclamantul recurent reprezentat de avocat Stan Pufu Ionela n substituire a avocatului Costa Cosmin Flavius, lips fiind prtele intimate . Procedura de citare este legal ndeplinit . S-a f cut referatul cauzei de c tre grefierul de edin , dup ca re, se constat depus la dosar prin serviciul de registratur al instan ei la data de 18.03.2011, ntmpinare din partea prtei intimate Direc ia General a Finan elor Publice Timi , la data de 01.04.2011 note scrise din partea prtei intimate Administra ia Finan elor Publice Timi oara, iar la data de 11.04.2011 note de edin din pa rtea reclamantului recurent. Avocata reclamantului recurent depune delega ie de substituire i note de edin , nvedernd instan ei c nu n elege s i mai sus in cererea de sesizare a Cur ii Europene de Justi ie, c nu are alte cereri de formulat i nici probe de administrat, solicitnd cuvntul pe cererea de recurs. Instan a, n temeiul dispozi iilor art. 150 C.p.civ., constat ncheiat cercetarea judec toreasc i acord cuvntul asupra cererii de recurs. Avocata reclamantului recurent pune concluzii de admitere a recursului a a cum a fost formulat i admiterea ac iunii a a cum a fost formulat i motivat n scris, cu cheltuieli de judecat n cuantum de 1 .240 lei, n recurs, solicitnd totodat , amnarea pronun rii pentru ca avocatul titular s depun la dosar concluzii scrise.CURTEA

Delibernd asupra recursului de fa , constat urm toarele: I. Cererea de chemare n judecat : Prin ac iunea n contencios administrativ nregistrat la Tribunalul Arad sub nr. 3637/108/14.06.2010, reclamantul Costa Constantin Alexandru a cerut, n contradictoriu cu prtele Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad i Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, anularea Deciziei nr. 1115/28.05.2010 emis de prta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad i a Deciziei de calcul a taxei pe poluare nr. 40487/Ad/22.03.2010 emis de prta de ordinul 1, obligarea prtei Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad la restituirea taxei pe poluare n cuantum de 2354 lei, achitat cu chitan a seria TS4A nr. 4336918 din 22.03.2010 i a dobnzii legale n materie fiscal prev zut de art. 124 alin. 2 i art. 120 alin. 7 Cod procedur fiscal , ncepnd cu data de 04.06.2010 i pn la data restituirii efective i a dobnzii legale prev zut de OG nr. 9/2000 pentru perioada 22.03.2010 03.06.2010, cu cheltuieli de judecat . 1

n motivarea ac iunii, reclamantul a ar tat c a pl tit taxa pe poluare n sum 2354 lei cu chitan a seria TS4A nr. 4336918 la data de 23.03.2010 la Trezoreria Municipiului Arad stabilit n baza Deciziei de calcul a taxei pe poluare ntocmit sub nr. 40487/Ad/22.03.2010 pentru a putea nmatricula autoturismul marca Opel, categoria auto M1, norme de poluare E4. Considernd c a pl tit o tax nelegal i nedatorat a adresat prtei o cerere de restituire a taxei pe poluare prin care a cerut i anularea Deciziei de calcul a taxei pe poluare, care a fost respins de c tre prta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad prin Decizia nr. 1515/28.05.2010. A sus inut c taxa pe poluare a fost prelevat f r existen a unui titlu de crean i c anterior prelev rii acesteia organul fiscal nu a emis nici o decizie de impunere, n condi iile n care potrivit dis pozi iilor art. 85 Cod procedur fiscal taxele i impozitele se stabilesc de c tre organul fiscal prin decizii de impunere. A mai ar tat c prin decizia de calcul nu se stabile te vreo obliga ie de plat n sarcina contribuabilului i nici un termen de pl at , neplata taxei pe poluare determinat prin decizia de calcul nefiind apt de a genera obligarea la plata unor major ri de ntrziere i, totodat , nu este susceptibil de executare silit . Raportat la aceste elemente prev zute de art. 86 alin. 6 Cod pr ocedur fiscal se poate conchide c decizia de calcul a taxei pe poluare nu este un act administrativ fiscal i nu produce nici un fel de efecte juridice. A sus inut c taxa este prelevat cu nc lcarea dreptului comunitar, respectiv a art. 90 din Tratatul CE, deoarece OUG nr. 50/2008 care st la baza stabilirii taxei pe poluare ndepline te toate criteriile pentru a fi declarat incompatibil cu textul de lege men ionat deoarece creeaz o discriminare ntre autoturismele second hand nmatriculate deja nt r-un stat membru al Uniunii Europene i care se nmatriculeaz n Romnia dup 01.07.2008 i autoturismele second hand nmatriculate deja n Romnia. Incompatibilitatea const i n raportul de concuren ntre produsele importate i produsele na ionale, d eoarece influen eaz alegerea consumatorului, iar pe de alt parte taxa pe poluare instituit prin OUG nr. 50/2008 este de natur s diminueze introducerea n Romnia a unor autoturisme second hand nmatriculate deja ntr -un alt stat membru. A mai sus inut c taxa ncalc principiul poluatorul pl te te, c taxa pe poluare nu este taxa de mediu deoarece nu se ncadreaz n defini ia dat taxelor de mediu sau a taxelor ecologice, care reprezint totalitatea contribu iilor obligatorii percepute n considerarea unei materii impozabile, susceptibile de a aduce atingere mediului, indiferent dac acestea sunt colectate la bugetul de stat, la bugetele locale sau ntr un fond special destinat protec iei mediului, deoarece legiuitorul nu a instituit aceast tax pentru combaterea polu rii, prin taxarea mai pronun at a autoturismelor care polueaz mai mult, ci a urm rit doar colectarea de venituri la bugetul de stat. Principiul poluatorul pl te te este aplicat discriminatoriu deoarece a fost reinterpretat de guvern i transformat n principiul unii poluatori pl tesc respectiv pl tesc doar de in torii de autoturisme nmatriculate dup data de 01.07.2008, nu i cei care i-au nmatriculat autoturismele anterior acestei date. n privin a acord rii dobnzilor a cerut acordarea acestora i pentru perioada 22.03.2010 03.06.2010, deoarece contribuabilul a suferit un prejudiciu i pentru aceast perioad , fiind lipsit de folosul sumei pl tite, ns n lipsa unui temei juridic care s fie prev zut de Codul de procedur fisca l a cerut acordarea doar a dobnzii legale prev zut de OG nr. 9/2000, iar pentru perioada 04.06.2010 i cea ulterioar , pn la restituirea efectiv a taxei pe poluare a cerut acordarea de desp gubiri la nivelul major rii de ntrziere prev zut de Codu l de procedur fiscal , art. 124 alin. 2, raportat la art. 70 alin. 2 Cod procedur fiscal . II. ntmpinarea Administra iei Finan elor Publice a Municipiului Arad i cererea de chemare n garan ie a Administra iei Fondului pentru Mediu: 2

Prin ntmpinarea depus la termenul din 12.08.2010 ata at la filele 36 -44 din dosarul Tribunalului Arad, prta Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad a invocat excep ia lipsei calit ii procesuale pasive a sa, sus innd c reclamantul nu contest un act administrativ fiscal ci o tax stabilit printr-un act normativ, prta fiind cea care a stabilit i a ncasat taxa pe poluare n conformitate cu prevederile dispozi iile art. 5 i 7 din OUG nr. 50/2008, beneficiar fiind Administra ia Fondului pentru Mediu, potrivit dispozi iilor art. 1 din OUG nr. 50/2008. A ar tat c ar fi avut calitate procesual raportat la prevederile art. 5 i 7 din OG nr. 50/2008 doar dac reclamantul ar fi contestat modul de calcul a taxei Pe fond, a cerut respingerea ac iunii ca ne fondat sus innd c reclamantul a pl tit o tax legal , obligatorie cu ocazia primei nmatricul ri a unui autovehicul n Romnia, potrivit art. 4 din OUG nr. 50/2008, sus innd c prin aprobarea acestui act normativ privind taxa pe poluare Romnia s-a aliniat tendin ei interna ionale de a fundamenta politica mediului pe principiul poluatorul pl te te, principiu care constituie elementul cheie care direc ioneaz strategia de protec ie a calit ii mediului i statueaz obliga ia poluatorului de a suporta che ltuielile legate de prevenirea i controlul polu rii, fiind responsabil pentru pagubele produse. Prin urmare, ct vreme Guvernul Romniei i Comisia European au purtat negocieri, finalizate prin obliga ia asumat de Statul Romn de a revizui cuantumul taxei speciale auto reglementat de art. 214 indice 1 Cod fiscal (abrogat la intrarea n vigoare a O.U.G. nr. 50/2008) i de a adopta O.U.G. nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, n vigoare cu ncepere de la data de 01.07.2008, rezult c taxa este legal . Din punctul de vedere al prtei, taxa de poluare reglementat de ordonan a amintit este temeinic , legal i n conformitate cu normele de drept comunitar, aceast tax nefiind contestat de c tre Comisia European sau al t organism comunitar. n subsidiar, raportat la jurispruden a constant a Cur ii, art. 90 primul paragraf din Tratat este nc lcat doar atunci cnd impozitul aplicat produsului din import i cel aplicat produsului na ional similar sunt calculate diferit, d up metode diferite care conduc, fie i n cazuri limitate la un impozit mai mare aplicat produsului din import. (Hot rrea Comisia contra Grecia, Hot rrea din 22.02.2001, Gomes Valente, pct. 21, Hot rrea din 19.09.2002, Tulliasiamies i Sillin pct. 53. De asemenea, a ar tat c perceperea de c tre un stat membru a unei taxe pe vehicule de ocazie, provenite dintr-un alt stat membru, atunci cnd valoarea acestei taxe, calculat f r luarea n calcul a deprecierii vehiculului dep e te valoarea vehiculelor de ocazie similare nmatriculate pe teritoriul na ional este considerat de c tre Curte contrar art. 90 din Tratatul CE. n acest sens a f cut trimitere la cauza nr. C-345/93 Nunes Tadeu, Hot rrea din 09.03.1995 i Hot rrea Gomes Valente din 22.02.2001. Prin urmare, a sus inut c petentul ar fi trebuit s aduc probe din care s rezulte indubitabil c taxele pe care le aplic Statul romn sunt superioare celor aplicate de statul din care reclamantul i-a achizi ionat autoturismul, concluzia fiind prin prisma celor prezentate c nu exist o discriminare n sensul ar tat de c tre reclaman i. Prta Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad a formulat i o cerere de chemare n garan ie a Administra iei Fondului pentru Mediu, depus la termenul din 12.08.2010 i ata at la filele 34 -35 din dosarul Tribunalului Arad, solicitnd obligarea acesteia la plata desp gubirilor n locul prtei n cazul admiterii ac iunii. Chemata n garan ie Administra ia Fondului pentru Mediu nu a depus ntmpinare . III. ntmpinarea Direc iei Generale a Finan elor Publice Arad: Prin ntmpinarea depus la termenul din 12.08.2010 ata at la filele 45 -49 din dosarul Tribunalului Arad, prta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului 3

Arad a cerut respingerea ac iunii reclamantului invocnd acelea i ap r ri ca i prta Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad. IV. Solu ia Tribunalului Arad: Prin sentin a civil nr. 1505/15.09.2010, pronun at n dosar nr. 3637/108/2010, Tribunalul Arad: - a respins ac iunea formulat n contencios administrativ a reclamantului Costa Constantin Alexandru n contradictoriu cu prtele Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad i Direc ia General a Finan elor Publice Arad avnd ca obiect anularea Deciziei nr. 1115/28.05.2010 emis de prta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad i a Deciziei de calcul a taxei pe poluare nr. 40487/Ad/22.03.2010 emis de prta de ordinul 1., obligarea prtei Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad la restituirea taxei pe poluare n cuantum de 2354 lei, achitat cu chitan a seria TS4A nr. 4336918 din 22.03.2010 i a dobnzii legale n materie fiscal prev zut de art. 124 alin. 2 i art. 120 alin. 7 Cod procedur fiscal , ncepnd cu data de 04. 06.2010 i pn la data restituirii efective i a dobnzii legale prev zut de OG nr. 9/2000 pentru perioada 22.03.2010 03.06.2010. - a respins cererea de chemare n garan ie formulat de prta Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad n con tradictoriu cu chemata n garan ie Administra ia Fondului pentru Mediu avnd ca obiect obligarea acesteia la suportarea tuturor cheltuielilor i a altor consecin e pecuniare sau de alt natur care ar c dea n sarcina prtei n cazul admiterii ac iunii. n motivarea hot rrii, Tribunalul Arad a re inut urm toarele: Ac iunea n contencios administrativ este nefondat . Autoturismul marca Opel nmatriculat pentru prima dat la data de 11.02.2008 n Germania i a fost achizi ionat de cet eanul Dolh scu Mihai din Arad la data de 23.02.2010, fapt ce rezult din nscrisul de la fila 16 dosar i revndut reclamantului la data de 12.03.2010, conform contractului de vnzare cump rare pentru un vehicul folosit de la fila 14 dosar. Autoturismul a fost fabricat n anul 2008 i face parte din categoria auto M.1, norme de poluare E4, iar la calculul taxei pe poluare stabilit n baza OUG nr. 50/2008, organul fiscal a avut n vedere determinarea taxei n func ie de capacitatea cilindric , taxa specific pe cilindree, prev zut n col. 3 din Anexa nr. 2, i cota de reducere a taxei prev zut n col. 2 din Anexa 4, la un procent de 28%, precum i de valoarea combinat a emisiilor de CO2 i a taxei specifice exprimat n euro/un gram CO2 (Coloana 3 din Anexa 1). Calculul taxei n spe a de fa este corect raportat la caracteristicile tehnice ale autovehiculului i celelalte criterii prev zute de OUG nr. 50/2008, nefiind contestat de c tre reclamant sub aspectul cuantumului. Instan a a re inut c a fost ndeplinit procedura pr ealabil . Excep ia lipsei calit ii procesuale pasive a prtei este nefondat , raportat la dispozi iile art. 5 i 7 din OG nr. 50/2008, avnd n vedere c prta n calitate de organ fiscal a emis Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilind obliga ia de plat reclamantului la 2354 lei i a ncasat aceast sum , emi nd chitan a seria TS4A nr. 4336918 la data de 23.03.2010. Pe fond, instan a de fond a re inut urm toarele: Critica reclamantului potrivit c reia taxa pe poluare nu est e o taxa de mediu este nefondat , deoarece instituirea acesteia s -a f cut de c tre legiuitor cu scopul de aplicare n practic a principiului poluatorul pl te te, fapt ce rezult din analizarea OUG nr. 50/2008, prin prisma principiilor de drept comunitar pe care le con ine, expuse mai jos. n urma discu iilor i analizelor purtate ntre Guvernul Romn i Comisia European s-a ajuns la un acord ntre p r i, concretizat tocmai n apari ia OUG nr. 50/2008, despre care expertul D.G.TAXUD, Lina Vatenaite a men ionat n Infograma nr. 5899/26.06.2008 transmis de Reprezentan a Permanent a Romniei pe lng 4

U.E. de la Bruxelles c prevederile proiectului de norme metodologice privind taxa de poluare pentru autovehicule transmis Comisiei Europene la data de 25.06 .2008 (form n care a fost aprobat OUG nr. 50/2008 de c tre Guvernul Romniei), sunt conforme cu criteriile europene. Totodat n aceea i infogram s -a men ionat faptul c procedura de infringement mpotriva Romniei va fi nchis doar dup adoptarea OUG nr. 50/2008 de c tre Parlamentul Romniei. Prin urmare, prin adoptarea OUG nr. 50/2008 f r nc lcarea principiului neretroactivit ii legii civile, legiuitorul a creat posibilitatea legal de restituire a p r ii din taxa de prim nmatriculare, recalcula t , prin raportare la taxa pe poluare, obligatorie conform OUG nr. 50/2008. Art. 90 paragraful I. Din Tratatul C.E. interzice statelor membre s instituie taxe interne discriminatorii sau protec ioniste prin raportare la bunurile produse sau importate din alt stat membru. Avnd n vedere c nu exist legisla ie european primar sau secundar care s instituie un anumit model de a ezare a tax rii autovehiculelor , evaluarea conformit ii unui act normativ na ional de taxare a autovehiculelor trebuie efectuat nu prin raportare la un anume model european de reglementare sau altul ci prin raportare la art. 90 din Tratat precum i la jurispruden a Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene. Altfel spus, taxarea autovehiculelor trebuie analizat n lumina unor principii generale de drept comunitar precum transparen a, neutralitatea fiscal sau taxarea excesiv , criteriile obiective, caracter adecvat i propor ional sau poluatorul pl te te. Curtea Europeana de Justi ie a ar tat n mod constant c o consecin a dreptului comunitar actual este aceea c Statele membre pot s impun asupra m rfurilor precum autovehiculele un sistem de tax al c rei cuantum cre te progresiv n conformitate cu un criteriu obiectiv. (A se vedea Deciziile Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene n cauzele 112/84 Humblot c. Directorului serviciilor fiscale, par. 12; Cauza C-132/88 Comisia Comunit ilor Europene c. Republicii Elene, par. 17). De asemenea, Curtea de Justi ie a Comunit ilor Europene a ar tat c sunt criterii obiective cele precum capacitatea cilindric sau clasificarea n func ie de performan ele de mediu (A se vedea Decizia Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene n Cauzele conexate C-290/05 si 333-05 Akos Nadasdi si Ilona Nemeth, par. 52.) S-a statuat, de asemenea, c dac taxa pentru poluarea autovehiculelor este bazat pe elemente precum cilindreea, normele de poluare chimic sau emisiile de dioxid de carbon, este evident c aceste criterii de impunere sunt eminamente obiective i nu las loc unei decizii arbitrare sau neconforme cu jurispruden a Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene. Jurispruden a CJCE a stabilit constant c un sistem de impozitare a autovehiculelor este discriminatoriu fa de autovehiculele de ocazie de import atunci cnd n calculul taxei nu se ia n considerare deprecierea real a acestui autovehicul de import i, n consecin , i se impune o tax mai mare dect valoarea rezidual a taxei r mase neamortizat ncorporat ntr -un autovehicul na ional similar (A se vedea Decizia Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene n Cauza C -345/93 Nunes Tadeu, par. 20). Ct prive te o compara ie cu privire la autovehiculele deja existente n parcul auto na ional, Curtea s-a pronun at n sensul c o atare compara ie nu este relevant sub aspectul discrimin rii fiscale deoarece articolul 90 TCE nu este menit sa mpiedice un stat membru de a introduce taxe noi sau sa schimbe cota sau baza de impunere a unor taxe deja existente . (A se vedea, Decizia Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene n Cauzele conexate C-290/05 si 333-05 Akos Nadasdi si Ilona Nemeth, par. 49). 5

S-a concluzionat astfel c dac autovehiculele deja existente n parcul auto na ional nu sunt i ele supuse noii taxe nu reprezint o discriminare sub aspectul dreptului european . Pornind de la aceste principii generale de drept comunitar se impune a stabili dac adoptarea OUG nr.50/2008 este conform cu Tratatul precum i cu jurispruden a Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene. Potrivit art. 1 alin. 1 din OUG 50/2008, ordonan a de urgen stabile te cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule , denumit n continuare tax , care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu i se gestioneaz de Administra ia Fondului pentru Mediu, n vederea finan rii programe lor i proiectelor pentru protec ia mediului. A a cum rezult din preambulul actului normativ, taxa a fost instituit n scopul asigur rii protec iei mediului prin realizarea unor programe i proiecte pentru mbun t irea calit ii aerului i pentru ncadr area n valorile limit prev zute de legisla ia comunitar n acest domeniu, innd cont de necesitatea adopt rii de m suri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurispruden ei Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Eu ropene. Obliga ia de plat a taxei se na te, conform art. 4 din OUG nr.50/2008 cu ocazia primei nmatricul ri a unui autovehicul n Romnia sau la repunerea n circula ie a unui autovehicul dup ncetarea unei except ri sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 i 9. n spe se sus ine c dispozi iile OUG 50/2008 cu privire la taxa pe poluare sunt n contradic ie cu dispozi iile art. 25, 28, 90 paragraf 1 din Tratatul privind instituirea Comunit ii Europene. Art. 25 din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene interzice ntre statele membre taxele vamale la import i export sau taxele cu efect echivalent, inclusiv cu privire la taxele vamale cu caracter fiscal. Art. 28 din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene interzice ntre statele membre restric iile cantitative la import, precum i orice m suri cu efect echivalent. Conform art. 90 paragraf 1 din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene nici un stat membru, nu aplic , direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natur , mai mari dect cele care se aplic , direct sau indirect, produselor na ionale similare. Problema care trebuie l murit este aceea de a stabili dac taxa pe poluare este contrar normelor amintite. Raportat la jurispruden a constant a Cur ii, art. 90 primul paragraf din Tratat este nc lcat doar atunci cnd impozitul aplicat produsului din import i cel aplicat produsului na ional similar sunt calculate diferit, dup metode diferite care conduc, fie i n cazuri limitate la un impozit mai mare aplicat produsului din import. (Hot rrea Comisia contra Grecia, Hot rrea din 22.02.2001, Gomes Valente, pct. 21, Hot rrea din 19.09.2002, Tulliasiamies i Sillin pct. 53. De asemenea, perceperea de c tre un stat membru a unei taxe pe vehicule de ocazie, provenite dintr-un alt stat membru, atunci cnd valoarea acestei taxe, calculat f r luarea n calcul a deprecierii vehiculului dep e te valoarea vehiculelor de ocazie similare nmatriculate pe teritoriul na ion al este considerat de c tre Curte contrar art. 90 din Tratatul CE. n acest sens a f cut trimitere la cauza nr. C -345/93 Nunes Tadeu, Hot rrea din 09.03. 1995 i Hot rrea Gomes Valente din 22.02.2001. Petentul nu a adus probe din care s rezulte indubi tabil c taxele pe care le aplic Statul romn sunt superioare celor aplicate de statul din care reclamantul i -a achizi ionat autoturismul, concluzia fiind prin prisma celor prezentate c nu exist o discriminare n sensul ar tat de c tre reclamant. Curtea, n Hot rrea Gomes Valente din 22.02.2001, pct. 24 i Weigel pct. 73 a sus inut c luarea n calcul a deprecierii reale a vehiculelor nu trebuie s dea na tere n mod obligatoriu la o evaluare sau expertiz a vehiculelor, deoarece un stat 6

membru poate stabili prin intermediul unor bareme forfetare determinate de un act cu putere de lege sau de un act administrativ, calculate pe baza unor criterii precum vechimea, starea general , modul de propulsie, marca sau modelul vehiculului o valoare a vehiculelor de ocazie care ar foarte apropiat de valoarea lor real , prin urmare innd seama de aproxim rile rezonabile inerente oric rui sistem de acest tip (Hot rrea Gomes Valente din 22.02.2001, pct. 26, Comisia contra Grecia pct. 29 i Hot rrea Brzezinski ). Nu se poate vorbi despre o discriminare instituit de legiuitorul romn prin OUG nr. 50/2008 care se aplic doar autoturismelor second hand nmatriculate anterior ntr-un stat membru al Uniunii Europene i care se nmatriculeaz n Romnia dup 01.07.2008 i autoturismele second hand nmatriculate deja n Romnia (produsele na ionale), deoarece, prin OUG nr. 50/2008 legiuitorul romn nu s -a preocupat i de legiferarea i taxarea autoturismelor care polueaz i pentru care ar trebui perceput o tax pe poluare, aceasta fiind o problem aparte care excede actului normativ prev zut de OUG nr. 50/2000. Pentru considerentele prezentate, v znd dispozi iile art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ tribunalul a respins ac iunea n contencios administrativ a reclamantului Costa Constantin Alexandru, n contradictoriu cu prtele Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad i Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad avnd ca obiect anularea Deciziei nr. 1115/28.05.2010 emis de prta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad i a Deciziei de calcul a taxei pe poluare nr. 40487/Ad/22.03.2010 emis de prta de ordinul 1, obligarea prtei Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad la restituirea taxei pe poluare n cuantum de 2354 lei, achitat cu chitan a seria TS4A nr. 4336918 din 22.03.2010 i a dobnzii legale n materie fiscal prev zut de art. 124 alin. 2 i art. 120 alin. 7 Cod procedur fiscal , ncepnd cu data de 04.06.2010 i pn la data restituirii efective i a dobnzii legale prev zut de OG nr. 9/2000 pentru perioada 22.03.2010 03.06.2010. Totodat , instan a de fond a respins cererea de chemare n garan ie formulat de prta Administra ia Finan elor Publice a Municipiului A rad n contradictoriu cu chemata n garan ie Administra ia Fondului pentru Mediu avnd ca obiect obligarea acesteia la suportarea tuturor cheltuielilor i a altor consecin e pecuniare sau de alt natur care ar c dea n sarcina prtei n cazul admiterii a c iunii, avnd n vedere caracterul subsidiar fa de cererea principal . Urmare a respingerii ac iunii principale, instan a de fond a respins i cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecat . V. Recursul reclamantului: mpotriva acestei hot rri a declarat recurs reclamantul Costa Constantin Alexandru, solicitnd: 1. admiterea recursului, n temeiul art. 312 raportat la art. 304 pct. 7, art. 304 pct. 9 i cu aplicarea art. 304 1 C. pr. civ., modificarea n ntregime a sentin ei recurate i n rejudecare, anularea Deciziei nr. 1115/28.05.2010 a D.G.F.P. Arad i a Deciziei de calcul a taxei de poluare nr. 40487/ad/22.03.2010, obligarea A.F.P. Arad la restituirea taxei de poluare n cuantum de 2.354 RON, achitat prin chitan a seria TS4A nr. 4336918 din 22.03.2010, obligarea A.F.P. Arad la plata dobnzii legale n materie fiscal prev zut de art. 124 alin. 2 i art. 120 alin. 7 Cod procedur fiscal , de la data de 4.06.2010 i pn la data restituirii efective, respectiv a dobnzii legale prev zute de O.G. nr. 9/2000, pentru perioada 22.03.2010 - 3.06.2010; 2. cu cheltuieli de judecat n ambele instan e n motivarea recursului, reclamantul a ar tat c : A. Hot rrea primei instan e este nemotivat (art. 304 pct. 7 C. pr. civ.) 1. n opinia sa, hot rrea Tribunalului Arad este esen ialmente nemotivat , prin raportare la exigen ele conven ionale (art. 6 par. 1 din Conven ie) i la jurispruden a relevant a Cur ii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, dup cum se poate observa, instan a de fond a recurs la propria motivare- ablon, omi nd s analizeze 7

argumentele concrete, explicite, sus inute i formulate n scris care au stat la baza ac iunii reclamantului. Pe cale de consecin , hot rrea primei instan e trebuie modificat n ntregime i numai pentru acest motiv. B. Hot rrea primei instan e este nelegal (art. 304 pct. 9 C. pr. civ.) 2. Din p cate, a ar tat reclamantul, ntruct judec torul fondului nu a fost preocupat de analiza argumentelor sale, acesta consider c hot rrea pronun at este nelegal . n acest sens, reclamantul a ar tat c : I. Taxa este prelevat f r existen a unui titlu de crean 3. Conform dispozi iilor art. 85 Cod procedur fiscal , impozitele i taxele se stabilesc de c tre organul fiscal competent prin decizii de imp unere. n spe , anterior prelev rii taxei de poluare n cazul reclamantului, nu s -a emis nicio decizie de impunere. Pe cale de consecin , este evident faptul c nu exist un temei juridic pentru ncasarea taxei de poluare la data de 22.03.2010 n acest context, n elege s nvedereze faptul c decizia de calcul a taxei de poluare nu este un act administrativ fiscal i nu produce niciun fel de efecte juridice. Cteva repere teoretice se pot dovedi utile n acest sens: Potrivit defini iei de manual, actul administrativ fiscal reprezint manifestarea de voin a organelor fiscale f cut n exercitarea func iei de administrare a crean elor fiscale, n scopul de a produce efecte juridice, adic de a stabili, modifica sau stinge drepturi i obliga ii fiscale, a c ror realizare este garantat prin posibilitatea de a recurge la for a de constrngere a statului, n condi iile prev zute de dreptul pozitiv (Adrian Fanu-Moca, Actul administrativ fiscal, n Revista de Drept Comercial nr. 11/2005, p. 142). De asemenea, conform celor re inute n doctrin , printre tr s turile actului administrativ fiscal se num r tocmai faptul c acesta reprezint o manifestare de voin a organului fiscal generatoare de e fecte juridice (Daniel Dasc lu, C t lin Alexandru, Explica iile teoretice i practice ale Codului de procedur fiscal , Ed. Rosetti, Bucure ti, 2004, p. 116). n jurispruden a na ional s-a decis c acte similare nu sunt acte administrativ fiscale. Astfel, s-a considerat c decizia privind determinarea definitiv a valorii n vam a m rfurilor importate nu este un act administrativ fiscal (Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 7/2004, aprobat prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1716/2004 , publicat n M. Of. nr. 1112 din 27 noiembrie 2004). De asemenea, s-a decis c o not de constatare sau de control nu are caracterul unui act administrativ fiscal (.C.C.J., sec ia de contencios administrativ i fiscal, decizia nr. 394 din 24 ianuarie 200 7). Aceste acte au caracterul unor acte preg titoare i nu produc efecte juridice. n fine, tot la nivel teoretic trebuie ar tat c un act administrativ fiscal genereaz o obliga ie direct i imediat n sarcina contribuabilului, constituind i n tiin are de plat de la data comunic rii lui contribuabilului, a a cum prevede art. 86 alin. 6 Cod procedur fiscal . Cu alte cuvinte, atunci cnd se emite un act administrativ fiscal (de regul , o decizie de impunere), n sarcina contribuabilului se stabile te o obliga ie de plat (principal sau accesorie) i un termen de plat . De la data expir rii termenului de plat , n cazul obliga iilor fiscale principale, se calculeaz major ri de ntrziere. n fine, n cazul nendeplinirii obliga iilor de plat la termen, organul fiscal poate procedura la executarea silit a obliga iilor de plat sta bilite n sarcina contribuabilului. Raportat la aceste elemente, se poate conchide faptul c decizia de calcul a taxei de poluare nu este un act administrativ fiscal i nu produce niciun fel de efecte juridice, ntruct: Prin decizia de calcul nu se stabile te o obliga ie de plat n sarcina contribuabilului. Dup cum se poate observa, obliga ia de plat a taxei de poluare nu se stabile te prin decizia de calcul a taxei de poluare, ci prin lege (O.U.G. nr. 50/2008 i reglement rile specifice n materia nmatricul rii vehiculelor), ca o condi ie sine qua non pentru prima nmatriculare a unui autoturism n Romnia. Singurul rol al deciziei 8

de calcul este acela de a determina n concret suma datorat de contribuabil. n mod evident, potrivit dispozi iilor art. 85 Cod procedur fiscal , organul fiscal era dator s emit o decizie de impunere pentru stabilirea taxei de poluare, pe baza deciziei de calcul, n cazul n care contribuabilul solicita nmatricularea autoturismului. Prin decizia de calcul nu se stabile te un termen de plat n sarcina contribuabilului. A a cum se poate observa, organul fiscal nu a stabilit niciun termen n care contribuabilul s fie obligat s procedeze la plata taxei de poluare. Practic, suma determinat prin decizia de calcul pute a fi achitat oricnd anterior primei nmatricul ri a autoturismului n Romnia, ea constituind doar o condi ie pentru nmatricularea autoturismului n Romnia. Neplata taxei de poluare determinate prin decizia de calcul nu genereaz obliga ia de plat a unor major ri de ntrziere. Concluzia c decizia de calcul nu este un act administrativ fiscal, este sus inut i de faptul c neplata taxei de poluare nu genereaz n sarcina contribuabilului niciun fel de obliga ie de plat a unor major ri de ntrzie re. Aceast decizie nu are dect rolul de a determina exact cuantumul taxei datorate, n temeiul legii, pentru a se evita situa iile n care contribuabilii determinau i achitau un cuantum mai mic al taxei, prejudiciind astfel bugetul public. Decizia de calcul nu este susceptibil de executare silit . n fine, extrem de important, organul fiscal nu poate proceda la executarea silit a obliga iilor de plat stabilite prin decizia de calcul. Cu alte cuvinte, dac , n urma lectur rii deciziei de calcul, contribuabilul decide s nu achite taxa de poluare, singura sanc iune o constituie imposibilitatea nmatricul rii autoturismului n Romnia. Organul fiscal nu -l poate obliga pe contribuabil s pl teasc taxa determinat i nici s - i nmatriculeze subsecvent autoturismul. 4. n aceste condi ii, raportat la exigen ele art. 85 C. pr. fisc., conform reclamantului, este evident faptul c nu exist nicio decizie de impunere care s stea la baza prelev rii taxei de poluare. n consecin , ac iunea sa trebuia ad mis i doar pentru acest motiv, f r a se mai trece la analiza celorlalte chestiuni. II. Taxa este prelevat cu nc lcarea art. 90 din Tratatul CE 5. A a cum s-a indicat n doctrin (C. Gavalda, G. Parleani, Droit des affaires de lUnion europenne , edi ia a V-a, Ed. Litec, Paris, 2006, p. 110), art. 90 din Tratatul CE se refer la impozitele i taxele interne care impun o sarcin fiscal mai consistent produselor provenite din alte state membre, n compara ie cu produsele interne. De asemenea, scopul gen eral al art. 90 este acela de a asigura libera circula ie a m rfurilor. 6. n jurispruden a referitoare la art. 90 din Tratatul CE, Curtea de Justi ie European a explicat care sunt condi iile n care se poate re ine aplicarea acestui text: a) Trebuie s existe o discriminare ntre produsele na ionale i produsele importate (hot rrea din 11 august 1995, cauzele reunite C -367/93 la C-377/93, F. G. Roders BV .a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, publicat n Culegere 1995, p. I-2229, par. 16 n spe , ntre vinurile din Luxemburg i vinurile din fructe provenite din alte state membre); b) Trebuie s existe o similitudine sau un raport de concuren ntre produsele importate vizate de tax i produsele interne favorizate (de pild , exist un asemenea raport de concuren ntre bananele importate n Italia i fructele cultivate n Italia, bananele reprezentnd o alternativ pentru consumatorii de fructe italieni hot rrea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia, publicat n Culegere 1987, p. 2013, par. 12). c) Prelevarea fiscal na ional trebuie s diminueze sau s fie susceptibil s diminueze, chiar i poten ial, consumul produselor importate, influen nd astfel alegerea consumatorilor (hot rrea din 7 mai 1987, afacerea 193/85, C ooperativa Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato, publicat n Culegere 9

1987, p. 2085, par. 22 n spe , tax menit s descurajeze importul de banane n Italia; cauza Roders B.V., par. 40). Pe cale de consecin , atunci cnd produse le interne i produsele importate se afl ntr-un raport de concuren , iar prin efectul unei norme fiscale na ionale se creeaz o discriminare ntre acestea, astfel nct consumatorii sunt descuraja i s aleag produsele importate, art. 90 este aplicabil, iar norma fiscal na ional contrar art. 90 trebuie nl turat de la aplicare. 7. n opinia reclamantului, reglementarea fiscal romn (O.U.G. nr. 50/2008) ndepline te toate criteriile pentru a fi declarat incompatibil cu art. 90 din Tratatul CE ntruct: a) Exist o discriminare ntre autoturismele second -hand nmatriculate deja ntr un stat membru al Uniunii Europene i care se nmatriculeaz n Romnia dup 1 iulie 2008 (produsele importate) i autoturismele second-hand deja nmatriculate n Romnia (produsele na ionale ). Mai recent, ca urmare a adopt rii O.U.G. nr. 218/2008 pentru modificarea O.U.G. nr. 50/2008, n categoria produselor na ionale pot fi incluse i autoturismele noi, Euro 4, cu capacitate cilindric mai mic de 2.000 cm3, produse n Romnia, care sunt exceptate de la plata taxei de poluare. b) Exist un raport de concuren ntre produsele importate i produsele na ionale. Astfel, n principiu, alegerea consumatorului se poate ndrepta fie spre un autoturism second-hand deja nmatriculat ntr-un alt stat membru, fie spre un autoturism second-hand deja nmatriculat n Romnia. c) Taxa de poluare instituit prin O.U.G. nr. 50/2008 este destinat s diminueze introducerea n Romnia a unor autoturisme second -hand deja nmatriculate ntr-un alt stat membru. Pe de-o parte, aceast concluzie se desprinde din chiar expunerea de motive a O.U.G. nr. 50/2008, unde se face vorbire despre nevoia de a bloca invazia de autoturisme second -hand provenite din alte state ale Uniunii Europene. Pe de alt parte, din moment ce taxa de poluare se datoreaz doar pentru produsele importate (autoturisme second-hand nmatriculate ntr-un alt stat membru), iar nu i pentru produsele na ionale (autoturisme second -hand deja nmatriculate n Romnia), este evident faptul singurul obiectiv al taxei de poluare este diminuarea consumului produselor importate. n aceste condi ii, alegerea consumatorului este n mod evident influen at , datorit existen ei taxei de poluare el fiind nclinat s achizi ioneze un autoturism second-hand deja nmatriculat n Romnia. Practic, ca urmare a elabor rii O.U.G. nr. 50/2008, nu s-a modificat cu nimic tratamentul fiscal discriminatoriu de care se bucurau anterior autoturismele second-hand deja nmatriculate ntr -un alt stat membru, conform art. 214 1 2143 Cod fiscal. Ca urmare a adopt rii O.U.G. nr. 218/2008, aceast inten ie a legiuitorului de a influen a alegerea consumatorilor a devenit i mai evident , lucru reliefat de chiar expunerea de motive a O.U.G. nr. 21 8/2008 (unde se vorbe te despre m surile Guvernului pentru p strarea locurilor de munc n industria constructoare de automobile i industriile furnizoare) i de declara iile publice ale unor nal i oficiali romni. n aceste condi ii, reclamantul a ar tat c se poate afirma c O.U.G. nr. 50/2008 este contrar art. 90 din Tratatul CE, ntruct este destinat s diminueze introducerea n Romnia a unor autoturisme second -hand deja nmatriculate ntr-un alt stat membru, precum cel pentru care s-a achitat taxa de poluare n acest litigiu, favoriznd astfel vnzarea autoturismelor second -hand nmatriculate n Romnia i, mai recent, vnzarea autoturismelor noi produse n Romnia. Pentru acest motiv, dispozi iile O.U.G. nr. 50/2008, incompatibile cu art. 90 din Tratatul CE, trebuie eliminate de la aplicare, cu consecin a c ncasarea taxei de poluare apare n spe ca fiind lipsit de temei legal (deoarece o dispozi ie fiscal na ional incompatibil cu o dispozi ie comunitar nu poate produce niciun fel de efecte juridice, de la data edict rii ei). Pe cale de consecin , ac iunea reclamantului 10

trebuie admis a a cum a fost formulat , n sensul oblig rii entit ii prte la restituirea taxei de poluare prelevate cu nc lcarea dreptului comunitar. 8. n special argu mentele care au condus recent Curtea de Apel Cluj la o reconsiderare a jurispruden ei, n sensul constat rii faptului c taxa de poluare prev zut de O.U.G. nr. 50/2008 n forma modificat prin O.U.G. nr. 218/2008 i O.U.G. nr. 7/2009 contravine art. 90 di n Tratatul CE, merit re inute: Trebuie f cut o distinc ie ntre variantele succesive ale taxei de poluare percepute n Romnia, re inndu -se faptul c n spe sunt aplicabile dispozi iile O.U.G. nr. 50/2008 modificat prin O.U.G. nr. 218/2008 i O.U.G . nr. 7/2009. Conform expunerii de motive a O.U.G. nr. 218/2008, necontestat de emitentul O.U.G. nr. 7/2009, scopul taxei de poluare nu mai este protejarea mediului nconjur tor, ci protejarea industriei interne de autovehicule i a locurilor de munc din aceast industrie i din ramurile industriale asociate. n mod deloc ntmpl tor, excep iile de la plata taxei de poluare instituite pn la 31 decembrie 2009 vizeaz exact categoriile de autoturisme cu caracteristicile tehnice produse n Romnia. Prin raportare i la jurispruden a comunitar relevant , se poate re ine c reglementarea fiscal na ional are aptitudinea de a crea o discriminare ntre dou categorii de produse (autoturismele second -hand anterior nmatriculate anterior ntr un stat membru al Uniunii Europene, pe de -o parte; autoturismele second -hand nmatriculate deja n Romnia i autoturismele noi produse n Romnia, pe de alt parte) i de a orienta din punct de vedere fiscal consumatorul spre a doua categorie de produse. 9. Reclamantul mai men ioneaz i faptul c jurispruden a relevant a Cur ii de Apel Timi oara este favorabil admiterii ac iunilor avnd ca scop restituirea taxelor de poluare achitate dup data de 15.12.2008 (varianta B a taxei de poluare). Sub acest aspect, n elege s invoce decizia de principiu nr. 1489 din 2 decembrie 2009 a Cur ii de Apel Timi oara - Sec ia de Contencios Administrativ i Fiscal. III. Taxa ncalc principiul poluatorul pl te te 10. Principiul poluatorul pl te te a fost enun at pentru prima dat prin Declara ia de la Rio de Janeiro (1992), dup cum urmeaz : Autorit ile na ionale vor face eforturi s promoveze suportarea la nivel intern a costurilor de mediu i folosirea unor instrumente economice innd cont de faptul c poluatorul ar trebui, n principiu, s suporte costul polu rii, inndu -se cont de interesul public i f r a fi afectat comer ul interna ional i investi iile (Principiul 16). Ast zi, principiul poluatorul pl te te este considerat un loc comun n dreptul mediului i implic regula potrivit c reia partea responsabil pentru producerea polu rii ar trebui s fie de asemenea r spunz toare pentru daunele provocate mediului nconjur tor. El este considerat o cutu m regional datorit suportului puternic de care a beneficiat n Comunitatea European i n statele membre ale Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltate Economic (OCDE). Acest principiu este consacrat i n art. 174 alin. 2 din Tratatul CE. 11. Legiuitorul romn, conform expunerii de motive a O.U.G. nr. 50/2008, a fundamentat noua tax de poluare introdus cu ncepere de la 1 iulie 2008 pe acest principiu. Dac n sine inten ia este l udabil , trebuie observat faptul c acest principiu este nc lcat n spe , din cel pu in urm toarele motive: Taxa de poluare nu este o tax de mediu. Astfel, taxele de mediu (taxele ecologice) pot fi definite ca totalitatea contribu iilor obligatorii percepute n considerarea unei materii impozabile susceptibile de a aduce atingere mediului, indiferent dac acestea sunt colectate la bugetul de stat, la bugetele locale sau ntr un fond special destinat protec iei mediului [Pentru defini ii apropiate, a se vedea D.C. Drago , R. Veli cu, Introducere n politica de mediu a Uniunii Europene, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 62; U. Johansson, Cl. Schmidt -Faber, Environmental Taxes in the European Union 1980 -2001, publica ie Eurostat, seria Statistics in Focus nr. 8-9/2003, p. 7. Pentru o clasificare a taxelor ecologice, a se vedea i M. t. 11

Minea, C.F. Costa , Fiscalitatea n Europa la nceputul mileniului III, Ed. Rosetti, Bucure ti, 2006, p. 214 -215]. n cazul taxei de poluare instituit prin O.U.G. nr. 50/2008 caracterul de tax ecologic lipse te cu des vr ire ntruc t: valoarea taxei scade cu ct autoturismul este mai vechi i polueaz mai mult; faptul generator al obliga iei de a pl ti taxa nu l reprezint aptitudinea autovehiculului de a polua, ci prima nmatriculare a acestui autoturism n Romnia. Prin urmare, trebuie re inut faptul c nu ne afl m n prezen a unei veritabile taxe ecologice, din moment ce scopul acesteia nu este combaterea polu rii prin taxarea mai pronun at a autoturismelor care polueaz mai mult, ci doar colectarea de venituri la bugetul de stat. Principiul poluatorul pl te te este aplicat discriminatoriu. Dup cum se poate cu u urin observa, principiul poluatorul pl te te este reinterpretat de Guvern i transformat n principiul unii poluatori pl tesc . Astfel, de i este evide nt c toate autoturismele i autovehiculele aflate n parcul auto din Romnia polueaz , doar autoturismele nmatriculate n Romnia dup data de 1.07.2008 pl tesc o tax considerat de guvernan i drept o tax de mediu. n aceast situa ie, este evident faptul c se instituie o discriminare, care nu poate fi justificat n mod rezonabil i obiectiv, ntre dou categorii de persoane: de in torii de autoturisme nmatriculate n Romnia nainte de 1.07.2008, care polueaz i nu pl tesc tax de poluare i de in torii de autoturisme nmatriculate dup data de 1.07.2008, care polueaz n egal m sur i pl tesc tax de poluare. Pentru aceste considerente i innd cont de faptul c principiul poluatorul pl te te este un principiu de drept comunitar ce trebuie ap licat corect i cu prioritate fa de o reglementare na ional contrar , n lumina art. 148 alin. 2 din Constitu ia Romniei, apreciaz c instan a trebuie s re in de asemenea faptul c reglementarea na ional (O.U.G. nr. 50/2008) nu este aplicabil , ast fel c ncasarea taxei de poluare s-a f cut f r temei legal, iar taxa trebuie restituit . IV. Dobnzi solicitate 12. n mod evident, prelevarea unei taxe cu nc lcarea dreptului comunitar antreneaz dou obliga ii n sarcina statului membru responsabil p entru nc lcarea dreptului comunitar: obliga ia de restituire a taxei prelevate nelegal i obliga ia de reparare a prejudiciului cauzat contribuabilului prin prelevarea efectuat . n ceea ce prive te prejudiciul cauzat contribuabilului, este evident faptu l c exist un asemenea prejudiciu n perioada cuprins ntre data prelev rii taxei de poluare (22.03.2010) i data restituirii efective a taxei de poluare. Pe cale de consecin , exist i o obliga ie de reparare a prejudiciului pentru toat aceast perioad . Avnd ns n vedere particularit ile legisla iei fiscale din Romnia, repararea prejudiciului are un temei juridic distinct, dup cum urmeaz : Avnd n vedere dispozi iile art. 124 alin. 2 raportat la cele ale art. 70 alin. 2 Cod procedur fiscal , fiscul datoreaz desp gubiri la nivelul major rii de ntrziere prev zute de Codul de procedur fiscal , calculate de la data de 4.06.2010 i pn la data restituirii efective a taxei prelevate. Aceast concluzie are la baz faptul c , n termenul legal de 45 de zile prev zut de art. 70 alin. 2 Cod procedur fiscal , organul fiscal nu a r spuns practic cererii noastre de restituire fondate pe dispozi iile art. 117 Cod procedur fiscal . Pe de alt parte, contribuabilul a suferit un prejudiciu, fiind li psit de folosul sumei pl tite, i n perioada 22.03.2010 - 3.06.2010. n aceste condi ii, n lipsa unui temei juridic prev zut de Codul de procedur fiscal , pentru aceast perioad poate fi acordat doar dobnda legal prev zut de O.G. nr. 9/2000, urmnd ca prta s fie obligat la plata acestei sume. n temeiul art. 274 alin. 1 C. proc. civ., reclamantul a solicitat i obligarea prtei la plata cheltuielilor de judecat , reprezentnd tax judiciar de timbru, timbru judiciar i onorariu de avocat, att la fond, ct i n recurs. 12

VI. ntmpinarea prtei Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad: Prta Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad a depus ntmpinare, solicitnd respingerea recursului formulat de reclamant ca nentemeiat i men inerea solu iei Tribunalului Arad, pentru urm toarele motive: Reitereaz lipsa calit ii procesuale pasive a Administra iei Finan elor Publice a mun. Arad, avnd n argumentele ce urmeaz . Un eventual raport juridic de drept administrativ se leag n mod valabil ntre autoritatea public emitent a unui act administrativ i persoana v t mata prin acel act. n spe , prta consider c , n realitate nu se contest nici un act administrativ fiscal, ci se contest , o tax care este stabilit printr -un act normativ. De altfel, chiar din preambulul ac iunii formulate reiese faptul c se contest legalitatea instituirii taxei i nu actul emis de subscrisa sub aspectul cuantumului sumei stabilit ca i tax de poluare. Doar n situa ia n care se contesta modul de calcul al acestei taxei se putea discuta despre o eventual calitate procesual a institu iei noastre avnd n vedere disp. Art 5 i 7 din O.G 50/2008. A adar, instan a de fond, n primul rnd, trebuie s stabileasc calitatea procesual a persoanei chemate n judecata ca prt. De asemenea, preciz m c prta doar a stabilit i ncasat respectiva taxa n conformitate cu prevederile dispozi iilor art. 5 i 7 din O.U.G 50/2008. beneficiar al taxei de poluare pentru autovehicule fiind potrivit art. 1 din O.U.G 50/2008 Administra ia Fondului pentru Mediu. Dup cum s-a indicat i n fa a instan ei de fond, lipsa de efecte care sanc ioneaz o dispozi ie fiscal na ional incompatibil cu o dispoz i ie comunitar de la data edict rii ei de care vorbe te recurentul, nu opereaz i nu poate opera sub nici o form fa de dispozi iile OUG 50/2008. n dreptul romnesc, nici jurispruden a i nici doctrina nu constituie izvor de drept, ci doar legea, lato sensu, astfel nct sanc iunea (inaplicabilitatea) nu poate opera dect n cazul n care este prev zut expres i doar pentru situa ii limitate, att sub aspect material, ct i temporal. n cazul n care recurentul consider anumite dispozi ii legale ca fiind n afara cadrului legislativ constitu ional, are la ndemn c i de atac mpotriva acestora, n fata instan elor competente material n solu ionarea acestor conflicte i nu n fata instan elor de drept comun, a a cum se ncearc s se procedeze n sp e a de fat . A a cum se arat i n expunerea de motive a OUG 50/2008 n scopul asigur rii protec iei mediului prin realizarea unor programe i proiecte pentru mbun t irea calit ii aerului i pentru ncadrarea n valorile limit prev zute de legisla ia comunitar n acest domeniu, innd cont de necesitatea adopt rii de m suri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurispruden ei Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene, avnd n vedere faptul c aceste m suri trebuie adoptate n regim de urgen , pentru evitarea oric ror consecin e juridice negative ale situa iei actuale, n considerarea faptului c aceste elemente vizeaz interesul public i constituie situa ii de urgen i extraordinare, a c ror reglementare nu poate fi amnat , n temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia Romniei, republicat , Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen .(...)" Chiar din aceast expunere de motive, rezult c adoptarea OUG 50/2008 a avut, printre alte motiva ii i necesitatea respect rii legisla iei europene. Anterior adopt rii acestui act, au avut loc o serie de negocieri i analize ntre reprezentan ii Guvernului Romniei i Comisia European , pe acest domeniu, fapt dictat de necesitatea adapt rii legisla iei la cerin ele comunitare, tiut fiind faptul c Romnia a fost supus procedurii de infringement, tocmai din cauza cuantumului taxei speciale auto reglementat de art. 214 1 C. fiscal.

13

n urma acestor discu ii i analize s -a ajuns la un acord ntre p r i, acord concretizat tocmai n apari ia OUG nr. 50/200 8. n elaborarea strategiilor i politicilor economice ale guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene se consider c activitatea de protec ie a Mediului reprezint o component necesar a transform rii sistemului economic i a dezvolt rii durabile a societ ii. Astfel componentele de mediu i dezvoltare nu mai sunt considerate ca fiind independente eviden iindu -se tocmai rela ia de reciprocitate dintre un mediu curat, dezvoltarea durabil i o economie solid . A a cum corect a re inut i instan a de fond, principiul suprem c ruia trebuie s i se subordoneze ntreaga activitate economic i social a unei rii l constituie conservarea condi iilor de s n tate ale popula iei. Romnia prin aprobarea O.U.G 50/2008 privind taxa pe poluare, s -a aliniat tendin ei interna ionale de a fundamenta politica mediului pe principiul poluatorul pl te te, principiu care constituie elementul cheie ce direc ioneaz strategia de protec ie a calit ii mediului i statueaz obliga ia poluatorului de a suporta cheltuielile legate de prevenirea i controlul polu rii, fiind responsabil pentru pagubele produse. Principiul "poluatorul pl te te", un principiu de baz al dreptului comunitar i nicidecum o inova ie proprie a statului romn este elementul cheie ce dicteaz existenta acestei taxe n foarte multe state membre UE, el fiind n concordan att cu politica social a UE, ct i cu prevederile Protocolului de la Kyoto pentru adoptarea de m suri antipoluare a c rui semnatar este i Romnia. Mai mult, trebuie re inut c procedura de infringement demarat de Comisia European mpotriva Romniei a fost ridicat la data de 29.01.2009, urmare a faptului c noua reglementare era compatibil cu art. 90 din Tratatul CE. ndeplinind aceste condi ii, este evident c taxa achitat de rec lamant este temeinic , legal i n conformitate cu normele comunitare, ea neputnd fii restituit nici la cerere, nici n alt mod, fiind ntrunite toate condi iile func ionalit ii i legalit ii ei, drept pentru care solicit m ca cererea reclamantului s fie respins ca nentemeiat . A decide altfel, ar nsemna ca tocmai prin hot rrea pronun at instan a s ncalce normele comunitare, aceast tax existnd n mod legal n alte 16 state comunitare (Germania, Italia, Fran a, etc.), chiar mai mult, ar nsem na o ngr dire a politicii fiscale a statelor comunitare. ntreaga practic jurispruden ial comunitar este n acest sens, tocmai existen a taxei de poluare n alte state comunitare de tradi ie din care am exemplificat mai nainte (n unele, n cuantum cel pu in dublu fa de Romnia!) indicnd f r dubiu, legalitatea i, mai ales, necesitatea existen ei acesteia pentru un stat membru UE. Relev din nou faptul c sesiz rile Comisiei Europene cu privire nc lcarea Tratatului de Aderare la UE de c tre Romni a prin introducerea taxei speciale auto, s-au referit exclusiv la cuantumul acesteia, doar din acest punct de vedere fiind considerat o barier comercial protec ionist inadmisibil n cadrul statelor membre UE. Tocmai de aceea OUG nr. 50/2008 a introdus taxa de poluare, fiind radical diminuat att cuantumul acesteia (sensibil mai sc zut dect cel a taxei speciale auto), ct i modul de calcul prin renun area la coeficientul de corelare n cadrul formulei de calcul al acesteia. Prta remarc i faptul c acest act normativ i n special, taxa de poluare a a cum este reglementat este n concordan perfect cu o serie de spe e solu ionate de CEDO care aveau acela i obiect. Amintim aici cauza nr. 112/84 Humblot, hot rrea din 09.05.1985; cauza nr. C -47/88 Comisia n contradictoriu cu Danemarca, hot rrea din 11.12.1990; cauza nr. C -345/93 Nunes Tadeu, hot rrea din 09.03.1995; cauza nr. C-375/95 Comisia n contradictoriu cu Grecia, hot rrea din 23.10.1997; cauza nr. C -393/98 Gomes Valente, hot rrea din 22.02.2001; 14

cauza nr. C-313/05 Brzezinski, hot rrea din 18.01.2007; cauza nr. C -74/06 Comisia n contradictoriu cu Grecia, hot rrea din 20.09.2007 A adar, rezult f r dubiu faptul c , a a cum este reglementat de OUG nr. 50/2008, taxa de poluare este temeinic i legal , n conformitate cu normele de drept comunitar, aceast tax nefiind contestat de Comisia European sau alt organism comunitar. n acest sens, Curtea a hot rt c taxa de nmatriculare pl tit pentru un vehicul nou face parte din valoarea de pia a acestuia, statele membre avnd obliga ia de a ine seama de deprecierea real a vehiculului atunci cnd calculeaz respectiva tax (Cauzele CEJ Nunes Tadeu, C-345/93, Comisia/Danemarca, C47/88 i Comisia/Republica Elen , C -375/95). Rezult dintr-o jurispruden constant c art. 90 primul paragraf CE este nc lcat doar atunci cnd impozitul aplicat produsului din import i cel aplicat produsului na ional similar sunt calculate diferit, dup metode diferite, care conduc, fie chiar i n cazuri limitate, la un impozit mai mare aplicat produsului din import (Hot rrea Comisia/Grecia, punctul 20, Hot rrea din 22 februarie 2001, Gomes Valen e, punctul 21, Hot rrea din 19 septembrie 2002, Tulliasiamies i Siilin, punctul 53). Astfel Curtea a considerat ca fiind contrar art. 90 din Tratatul CE perceperea de c tre un stat membru al unei taxe pe vehiculele de ocazie provenite dintr -un alt stat membru atunci cnd valoarea acestei taxe, calculat f r luarea n calcul a deprecierii reale a vehiculului, de p e te valoarea vehiculelor de ocazie similare deja nmatriculate pe teritoriul na ional (cauza nr. C -345/93 Nunes Tadeu, hot rrea din 09.03.1995; Hot rrea din 22 februarie 2001, Gomes Valen e). A adar, pentru aplicarea art. 90 CE i n special n veder ea compar rii regimului de impozitare a autovehiculelor de ocazie importate cu cel al autovehiculelor de ocazie cump rate pe teritoriul na ional, care constituie produse similare sau concurente, este necesar s se ia n considerare nu numai valoarea impozitului intern care se aplic direct sau indirect produselor na ionale i produselor importate, ci i baza de impozitare i modalit ile de percepere a impozitului n cauz (Hot rrea din 22 martie 1977, lannelli&Volpi, 74/76, Rec. p. 557, punctul 21, Hot rrea din 11 decembrie 1990, Comisia/Danemarca, C -47/88, Rec, p. I-4509, punctul 18; Hot rrea Nunes Tadeu, punctul 12). Deci, recurentul-reclamant ar fii trebuit s produc probe din care s rezulte indubitabil c taxele pe care le aplic statul romn sunt superioare celor din statul din care reclamantul i-a achizi ionat autoturismul. n concluzia celor prezentate mai nainte, dup cum corect a constat i instan a fondului, discriminarea pretins a exista ntre nmatricularea autoturismelor de pe pia a intern i cele fabricate ntr-un alt stat membru UE este inexistent din moment ce orice autoturism, indiferent c este fabricat n Romnia sau n alt stat membru UE este supus acestei taxe de poluare. n acest sens au i fost respinse (n unanimitate!) toate ac iunile pentru restituirea taxei speciale auto pl tite pentru nmatricularea unui autoturism nou cu ocazia primei nmatricul ri n Romnia, n mod judicios instan ele de judecat constatnd lipsa elementelor comerciale discriminatorii fat de aceste autoturisme. Tot n sus inerea acestui aspect, arat faptul c , Curtea a considerat c luarea n calcul a deprecierii reale a vehiculelor nu trebuie n mod necesar s dea na tere la o evaluare sau expertiz a fiec ruia dintre acestea. ntr-adev r, evitnd dificult ile inerente unui astfel de sistem, un stat membru poate stabilii, prin intermediul unor bareme forfetare determinate de un act cu putere de lege sau de un act administrativ i calculate pe baza unor criterii precum vechimea, kilometrajul, starea gen eral , modul de propulsie, marca sau modelul vehiculului, o valoare a vehiculelor de ocazie care, ca regul general , ar fii foarte apropiat de valoarea lor real (Hot rrea din 22 februarie 2001, Gomes Valen e, punctul 24 i Weigel, punctul 73). Tot Curtea a decis c , pentru un sistem de impozitare a vehiculelor de ocazie importate care ine seama de deprecierea real a vehiculelor pe baza unor criterii 15

generale s fie compatibil cu articolul 90 CE, trebuie ca acesta s fie organizat astfel nct s exclud orice efect discriminatoriu, innd seama de aproxim rile rezonabile inerente oric rui sistem de acest tip (Hot rrea din 22 februarie 2001, Gomes Valen e, punctul 26; Comisia/Grecia, punctul 29 i Hot rrea Brzezinski). Pe de alt parte, compatibilitatea cu articolul 90 CE a unui sistem de impozitare a vehiculelor de ocazie importate care ine seama de deprecierea real a vehiculelor pe baza unor criterii generale, presupune ca proprietarul unui astfel de vehicul s aib posibilitatea de a contesta aplicarea unui astfel de mod de calcul forfetar n cazul acestui vehicul cu scopul de a demonstra c aceasta are ca rezultat o impozitare superioar valorii taxei reziduale ncorporate n valoarea vehiculelor de ocazie similare deja nmatriculate pe teritoriul na ional (Hot rrea Tulliasiamies i Siilin, punctul 88). A relevat toat acesta jurispruden comunitar tocmai pentru ca instan a s poat verifica faptul c toate cerin ele comunitare au fost respectate prin adoptarea OUG nr. 50/2008, ncepnd cu sistemul unitar de taxare i impozitare i pn la modul i modalit ile de contestare a taxei sau impozitului stabilit de organele statului. Acest aspect este statuat i prin Comunicarea Comisie pentru Peti ii a Parlamentului European, care, prin r spunsul formulat la peti ia nr. 1717/2008 adresat de cet eanul romn Ion Garboan, a constatat faptul c prin adoptarea OUG nr. 117/2009 (de modificare a OUG nr. 50/2008), normele Romniei n materie de tax de poluare pentru autovehicule sunt conforme cu dreptul comunitar, iar motivele care au stat la baza procedurii de nc lcare au ncetat s existe i cazul a fost nchis Rezult neechivoc compatibilitatea reglement rilor interne cu cerin ele i practica comunitare, drept pentru care criticile recuren tului sunt total nentemeiate, iar recursul trebuie respins. Pentru toate cele expuse mal sus, prta a solicitat respingerea recursului din dosarul de fa ca nentemeiat, motivele invocate de reclamant neputnd duce la admiterea recursului, iar n final, a ac iunii. n drept, prta a invocat Art. 146 C.pr.civ., art. 1, 5 i 7 din O.UG 50/2008 , art. 7 din Legea 554/2004 , art. 1 alin. 2 din Primul Protocol Adi ional la Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, Art. 115 C. pr.civ. Prta a solicitat aplicarea art. 242 alin. 2 n cazul n care nu se va prezenta. VII. ntmpinarea prtei Direc ia General a Finan elor Publice Arad: Prta Direc ia General a Finan elor Publice Arad a depus ntmpinare, solicitnd respingerea recursului formulat de reclamant ca nentemeiat i men inerea solu iei Tribunalului Arad, pentru urm toarele motive: Tribunalul Arad n mod corect a respins ac iunea formulat n contencios administrativ a reclamantului Costa Constantin Alexan dru. Consider hot rrea atacat legal i temeinic , fiind dat cu respectarea dispozi iilor legale n vigoare. n fapt, n data de 18.03.2010 reclamantul - recurent Costa ConstantinAlexandru a solicitat prin cererea nregistrat la Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad sub nr. 40487 din 18.03.2010, stabilirea taxei pe poluare pentru autovehiculul marca Opel tip A-H/SW/FS11/Astra Station categoria auto M1, norme poluare E4, serie asiu WOLOAHL3582110532, an fabrica ie 2008. Drept urmare, organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice a municipiului Arad au emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 40487/ad din data de 22.03.2010, pe baza documenta iei depuse de reclamant i a elementelor de calcul pre v zute de O.U.G. nr. 50/2008 i de Normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 686/2008, prin care a fost calculat n sarcina reclamantului - recurent o tax pe poluare n sum de 2.354 lei. Precizeaz c n cauz sunt incidente prevederile ar t. 4 i 5 din O.U.G. nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, raportat la art. 3 16

din Hot rre nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea ta xei pe poluare pentru autovehicule: Precizeaz c regimul taxei pe poluare pentru autovehicule a intrat n vigoare de la data de 1 iulie 2008, conform art. 14 din OUG nr. 50 din 21 aprilie 2008, publicat n Monitorul Oficial nr. 327 din 25 aprilie 2008, c are stabile te, ncepnd cu data de 1 iulie 2008, cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu destina ia de venit la bugetul Fondului pentru mediu fiind gestionat de Administra ia Fondului pentru Mediu, n vederea finan rii p rogramelor i proiectelor pentru protec ia mediului, reprezentnd op iunea legiuitorului na ional urmare abrog rii art. 214 1-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 20 03, cu modific rile i complet rile ulterioare. Prin urmare, ct vreme legisla ia fiscal prevede n mod expres plata taxei pe poluare cu ocazia primei nmatricul ri, rezult c aceasta este n mod legal datorat . n ceea ce prive te prevederile comunitare invocate n sus inerea recursului, men ioneaz c art. 148 din Constitu ia Romniei instituie suprema ia tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, fa de dispozi iile contrare din legile interne, " cu respectarea prevederilor actului de aderare", iar n conformitate art. I-33 alin. 1 din Tratatul de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005 " Legea cadru european este un act legislativ care oblig orice stat membru destinatar n ceea ce prive te rezultatul care trebuie ob inut, l snd n acel a i timp autorit ilor na ionale competenta n ceea ce prive te alegerea formei t a mijloacelor' Rezult c legile cadru sunt obligatorii pentru statele membre numai n privin a rezultatului, autorit ile na ionale avnd competen a de a alege forma i mij loacele prin care se asigur ob inerea rezultatului. Astfel, potrivit art. 90 primul paragraf din Tratatul Comunit ilor (Uniunii) Europene: "Nici un stat membru, nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natu ra, mai mari dect cele care se aplica, direct sau indirect, produselor na ionale similare ." Din jurispruden a constant a Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene a rezultat c tratatul nu este nc lcat prin instituirea unei taxe pe poluare n momentul primei nmatricul ri a unui autovehicul pe teritoriul unui stat membru, iar prin caracterul ei fiscal taxa intr n regimul intern de impozitare, domeniu rezervat exercit rii prerogativelor suverane ale statelor membre. Or, taxa pe poluare, prev zut de O .U.G. nr. 50/2008 pentru un autoturism fabricat n Romnia, care nu a fost nmatriculat este aceea i cu cea pentru un autoturism produs n oricare alt stat membru comunitar, cu condi ia existentei acelora i specifica ii tehnice. De asemenea, din H.G. nr. 686/2008 nivelul taxei este determinat de norma de poluare corelat cu vechimea, rulajul mediu anual i starea general standard i reprezint reflec ia n plan fiscal a principiului "poluatorul pl te te", principiu unanim acceptat la nivelul Uniunii Europen e. Pe cale de consecin , avnd n vedere cele expuse mai sus, men ioneaz c instituirea taxei pe poluare reprezint op iunea legiuitorului na ional, iar organele fiscale sunt obligate s respecte prevederile art. 13 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , conform c ruia: " Interpretarea reglement rilor fiscale trebuie s respecte voin a legiuitorului a a cum este exprimat n lege ", motiv pentru care contesta ia formulat de petent va fi respins ca nentemeiat . Referitor la sus inerile reclamantului, precizeaz urm toarele: Instan ele de judecat din Romnia prin solu iile emise au constatat c taxa de prim nmatriculare perceput contribuabililor a fost nelegal , fiind n contradic ie cu prevederile art. 90 alin. 1 din Tratatul instituind Comunitatea European . Prin instituirea acestei taxe s-a creat o situa ie discriminatorie ntre persoanele care i achizi ioneaz autoturisme rulate aduse din import i persoanele care i 17

achizi ioneaz autoturisme rulate din Romnia, n s ensul c ace tia din urm sunt scuti i de plata acestei taxe, beneficiind astfel de o situa ie avantajoas . Aceast tax , stabilit de art. 214 din Codul fiscal a fost perceput doar n cazul nmatricul rii n Romnia, dup 01.01.2007. a unui autovehicul c are a fost anterior nmatriculat n alt stat membru al Uniunii Europene dect Romnia, nu i pentru un autovehicul care a fost deja nmatriculat n Romnia, indiferent de nivelul de poluare, situa ie n care nu s-a aplicat n mod uniform principiul "poluat orul pl te te" i nici nu s-au respectat prevederile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea European . Curtea de Justi ie a Comunit ilor Europene n cauzele reunite C -290/05 i C 333/2005, n cauzele reunite C-290/05 i C-333/05. Akos Nadasdi c. Vam-es Penzugyorseg Eszak-Alfoldi Regionalis Parancsnoksaga, respectiv Hona Nemeth c. Vam-es Penzugyorseg Del-Alfoldi Regionalis Parancsnoksaga - a ar tat urm toarele: n sistemul Tratatului instituind Comunitatea European art. 90 suplimenteaz dispozi iile referitoare la abolirea taxelor vamale i a m surilor cu efect echivalent. Scopul acestuia este acela de a asigura libera circula ie a m rfurilor ntre statele membre n condi ii normale de concuren , prin eliminarea oric ror forme de protec ie care pot rezulta din aplicarea unor impozite interne care discrimineaz produsele provenite din alte state membre (cauzele reunite C-393/04 i C-41/05, Air Liquide Industries Belgium). n ceea ce prive te impozitarea autoturismelor second - hand importate, Curtea a apreciat de asemenea c art. 90 caut sa asigure complet neutralitate a impozit rii interne sub raportul concuren ei ntre produsele care se afl deja pe pia a na ional i produsele importate (cauza C -387/01, Weigel). Conform unei jurispruden e bine stab ilite, art. 90 paragraful 1 este nc lcat atunci cnd taxa aplicat produselor importate i taxa aplicat produselor na ionale similare sunt calculate diferi": pe baza unor criterii care conduc, chiar dac numai n anumite cazuri, la un nivel al taxei mai mare n cazul produselor importate (a se vedea cauza Weigel). Totu i, chiar dac nu sunt ndeplinite condi iile pentru existen a unei asemenea discrimin ri, impozitarea poate fi discriminatorie n mod indirect, datorit efectelor pe care le produce. n scopul de a asigura neutralitatea impozit rii interne prin respectarea regulilor de concuren ntre autoturismele uzate aflate deja pe pia a na ional i autoturismele similare importate, este necesar s fie comparate efectele taxei de nmatriculare pentru vehiculele nou importate dintr-un alt stat membru dect cel n cauz cu efectele valorii reziduale a taxei de nmatriculare care afecteaz vehiculele similare nmatriculate deja n acea ar i c rora, pentru acest scop, le -a fost deja aplicat aceast tax . (n spe situa ia Ungariei). Ct prive te criteriile care pot fi folosite pentru determinarea unei taxe, Curtea European de Justi ie a observat c , n stadiul s u actual, dreptul comunitar nu restrnge libertatea fiec rui stat membru de a construi un s istem fiscal n care acele diferen ieri ntre anumite produse, chiar dac este vorba de produse similare n sensul art. 90 paragraf 1 din Tratatul instituind Comunitatea European s se fac pe baza unor criterii obiective, cum ar fi provenien a materiilor prime folosite sau procesul de produc ie aplicat. Astfel ca prin jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie a Comunit ilor Europene, politica fiscala este unul din atributele suveranit ii na ionale, Tratatul CE acordnd un grad ridicat de autonomie state lor membre n acest sens, acestea din urma avnd libertatea de a taxa cum doresc autovehiculele care circula pe drumurile lor publice, atta timp cat sistemul de taxare astfel instituit nu intra sub inciden a art.90 din Tratat, adic nu este discriminatori u( hot rrea din cauza Michel Humblot, C-112/84, paragraf 53) Din acest punct de vedere, nu s-ar putea aprecia ca ns i instituirea taxei ar contravenii dispozi iilor art.90 paragraf 1 din Tratat, c ci aceasta m sura se nscrie n marja de apreciere recunoscuta statelor membre ale Uniunii, fiind o manifestare a suveranit ii acestora, intr-un domeniu n care au n eles sa cedeze din puterile lor suverane, n favoarea Uniunii. De altfel, Curtea European de Justi ie a statuat deja, 18

cu referire expresa la problema taxelor percepute pentru nmatricularea autovehiculelor c o compara ie cu vehicule de ocazie puse n circula ie anterior intr ri; n vigoare a legii referitoare la taxa de nmatriculare nu ar fi pertinenta. Articolul 90 CE. nu are ca scop sa mpiedice un stat membru sa introduc impozite noi sau sa modifice taxele ori baza de calcul a impozitelor existente,, (hot rrea din 5 octombrie 2006, Nadasdi i Nemeth, C-290/05 i C-333/05, punctul 49). Totu i, o asemenea diferen iere este compatibil cu drep tul comunitar numai dac urm re te obiective care sunt ele nsele compatibile cu cerin ele Tratatului i ale legisla iei comunitare secundare i dac regulile n cauz sunt de natur s evite orice form de discriminare, direct sau indirect , ndreptat mpotriva importurilor din alte state membre sau orice alt form de protec ie a produselor na ionale concurente (cauza Outokumpu). Avnd n vedere jurispruden a Cur ii Europene ce Justi ie, dispozi iile art. 2141 i urm toarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxa de prim nmatriculare au fost abrogate n mod expres prin publicarea OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare centru autovehicule. Astfel, n contextul sistemului taxei pe poluare, criterii precum tipul motorului, capacitatea cilindric i clasificarea fundamentat pe motive de protec ie a mediului reprezint criterii obiective. Prin urmare ele pot fi folosite ntr -un asemenea sistem. Pe de alt parte, nici nu exist vreo cerin ca valoarea taxei s fie legat de pre ul autoturismului. Avnd n vedere cele de mai sus, rezult c taxa pe poluare nu mpov reaz produsele provenind din alte state membre mai mult dect produsele na ionale similare, opinia formulat de Comisia European fa de taxa special auto nu a fost n sensul elimin rii acesteia, ci a recomandat rea ezarea acesteia pe baz de alte principii., respectiv pe baza principiului "poluatorul pl te te". Referitor la sus inerea de c tre reprezentantul lega l al reclamantului a faptului c rolul taxei pe poluare este de a bloca invazia de autoturisme second -hand" i de a proteja industria auto na ional ", este de remarcat ca, n jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie a Comunit ilor Europene s -a apreciat ca orice autovehicul de ocazie incorporeaz n valoarea sa de pia a o valoare reziduala a taxei pe poluare ce s-ar fi perceput n cazul nmatricul rii sale din nou, pe baza legisla iei na ionale, putndu-se constata o nc lcare a dispozi iilor fostului art.90 din Tratatul CE. doar n m sura n care taxa perceputa autovehiculelor importate de pe teritoriul altor state membre ale Uniunii ar fi mai mare dect acea valoare reziduala. Pentru a defini no iunea de valoare rezidual ", Curtea a explicat ca un vehicul nou asupra c ruia a fost achitata taxa de nmatriculare i pierde n timp o parte din valoarea sa de pia a. Se diminueaz astfel, n aceea i propor ie cu pierderea valorii, nivelul taxei de nmatriculare cuprins n valoarea r masa a autoturismului. Astfel, un vehicul de ocazie nu poate fi vndut dect la un procent din valoarea sa ini iala, cuprinznd nivelul rezidual al taxei de nmatriculare". n hot rrea din 5 octombrie 2006 Nadasdi i Nemeth, C-290/05 i C-333/05 punctul 57, Curtea a mai statuat c art.90 primul paragraf din Tratatul C E trebuie interpretat n sensul c se opune unei taxe de nmatriculare, n m sura n care aceasta este perceputa asupra vehiculelor de ocazie la prima lor punere n circula ie pe teritoriul unui stat membru i nivelul sau, determinat exclusiv n func ie de caracteristicile tehnice ale vehiculelor (tip motor, cilindree) i de norma de poluare, este calculat f r a ine cont de deprecierea acestora, n asemenea manier nct, aplicndu -se autovehiculelor de ocazie importate din alte state membre, dep e te n ivelul men ionatei taxe cuprins n valoarea reziduala a autovehiculelor similare de ocazie care au fost deja nregistrate n statul membru n care se importat". De asemenea s-a apreciat ca este contrar art. 90 paragraf 1 din Tratatul CE. perceperea unei taxe pentru autovehicule de ocazie importate stabilit asupra unei valorii superioare valorii reale a vehiculului, care ar atrage consecin a tax rii mai consistente a acestora n raport cu autovehiculele de ocazie similare disponibile pe 19

pia a na ional , re spectiv c pentru taxarea autovehiculelor de ocazie importate, este necesar a se ine cont de deprecierea lor real , (hot rrea din 29 aprilie 2004, Weigel, C-387/01 paragraful 70 i jurispruden a citat ). Prin urmare, s-ar putea constata caracterul discri minatoriu al taxei pe poluare perceput de la petent doar n m sura n care nivelul acesteia ar dep i valoarea rezidual a taxei datorat pentru un vehicul nou, achizi ionat de pe pia a intern , cu caracteristici identic i cu acela i grad de depreciere. O astfel de depreciere nu a fost invocat de petent i cu att mai pu in dovedit . Astfel, este de observat c n aplicarea legisla iei comunitare, a a cum a fost interpretata de c tre Curtea de Justi ie a Uniunii Europene prin hot rrile mai sus citate, legiuitorul na ional a stabilit c taxa pe poluare se stabile te n func ie de vechimea fiec rui autoturism, n formula de calcul a acesteia fiind cuprins o cot fix de reducere a taxei prev zut n anexa nr.4 potrivit art.6 alin.1 din OUG nr.50/2008. Mai mult, nivelul taxei se poate ajusta i prin raportare la deprecierea efectiv a autoturismului, ntruct cota fix de reducere prev zut n anexa nr. 4 este stabilit n func ie de vechimea autoturismului, de rulajul mediu anual, de starea tehnic i nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calcului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare fa de cota fix , n func ie de abaterile de la situa ia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, n condi iile prev zute n norm ele metodologice de aplicare a prezentei ordonan e de urgenta" . Astfel n art. 10 alin.1 din OUG 50/2008 se arata c : "suma reprezentnd taxa poate fi contestat atunci cnd persoana care urmeaz s nmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada c autovehiculul s u s-a depreciat ntr-o m sur mai mare dect cea indicat de grila fix prev zut n anexa nr. 4. Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute n vedere la stabilirea cotei de reducere prev zuta la art.6 alin.3 din OG nr.50/2008". Fa de cele mai sus, men ioneaz ca, n condi iile n care dobnditorul autovehiculului nu a contestat nivelul standard de depreciere, se poate conchide ca acesta a acceptat implicit aplicarea nivelului standard legal stabilit, care asigu ra determinarea cuantumului taxei de poluare la nivelul comparabil cu valoarea rezidual a unui autovehicul similar de ocazie de pe pia a intern . Din acest punct de vedere precizeaz c elementele incluse n formula de calcul al taxei pe poluare potrivit ari,6 alin.1 din GUG nr.50/2008 r spund cerin elor rezultate din jurispruden a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene. Astfel, n interpretarea fostului art.90 alin.1 din Tratatul C.E., statund c taxa intern perceput pentru nmatricularea autovehiculelo r trebuie stabilit n func ie de deprecierea lor real , Curtea a statuat c ; pentru a evita o taxare discriminatorie, valoarea vehiculului de ocazie importat re inut de autorit i ca baz pentru stabilirea taxei trebuie s reflecte n mod fidel valoarea unui vehicul similar deja nmatriculat pe teritoriul na ional" (hot rrea din 29 aprilie 2004, Weigel, C -387/01 paragraful 71), ar tnd ns c , pentru o atare evaluare, Curtea a acceptat c , de i, deprecierea real a vehiculelor nu ar putea fi luat n considerare dect prin intermediul unei evalu ri ori a unei expertiz ri a fiec ruia, pentru a evita dificult ile inerente unui asemenea sistem, un stat membru poate fixa, prin ni te bareme forfetare determinate prin dispozi ii legislative, normative sau ad ministrative i calculate pe baza de criterii ca vechimea, kilometrajul, starea general , modul de propulsie, marca i modelul vehiculului, o valoare a vehiculelor de ocazie care, n regul general , este foarte apropiat de valoarea real (paragraful 73 d in aceea i hot rre precum i hot rrea din 22 februarie 2001, Gomes Valente, C -393/98, paragraful 24). Astfel c OUG nr. 50/2003 prevede stabilirea cuantumului taxei pe poluare printr-o formul de calcul care include deprecierea o dat cu vechimea, a vehi culului, dar i alte elemente care diferen iaz aceste produse, dintre cefe considerate de c tre Curtea de Justi ie a Uniunii Europene, cum ar fi valoarea emisiilor de C02, cilindree i care permite ajustarea acesteia i n func ie de deprecierea real , ma i accentuat fa de nivelul standard, stabilit prin acte cu caracter normativ, adic pe 20

baza unor bareme forfetare, modalitate permisa de legisla ia comunitara, astfel cum a fost interpretata de Curte. A adar, ct vreme petentul nu s-a prevalat n cauza dedus judeca ii de nici un element care s indice c n cazul s u valoarea taxei percepute ar dep ii valoarea rezidual a acestuia, inclusa n valoarea de pia a a unui vehicul similar de pe pia a interna ori ca formula de calcul aplicat nu ar permite de terminarea nivelului sau prin raportare la deprecierea real a autovehiculului importat, n sensul ca nu a f cut nici o prob i nici nu a solicitat - cu prilejul nmatricul rii - Regiei Autonome Registrul Auto-Romn" conform art.5 alin.6 din Normele meto dologice de aplicare a OUG 50/2008. efectuarea unei expertize tehnice n vederea dovedirii ca autovehiculul a c rui 'nmatriculare o solicita are un grad de depreciere mai mare dect cel indicat de grila fixa prev zuta n anexa nr.4 la ordonan , sus ineri le sale din contesta ia formulat nu pot fi luate n considerare. Referitor la argumenta ia prezentat la pct. 1 din contesta ie, nvedereaz c sus inerile reclamantului nu au suport legal, argumenta ia prezentat ia pct. A referitor la faptul c decizia de calcul a taxei pe poluare nu este un act administrativ fiscal" i nu produce nici un fel de efecte juridice" fiind comb tut chiar de c tre acesta prin concluziile nscrise la oct. B, respectiv Pe cale de consecin , decizia de calcul a taxei pe poluare este un act administrativ contrar dreptului comunitar i prin urmare nu poate produce niciun fel de efecte juridice." Pe cale de consecin , avnd n vedere cele expuse mai sus, men ioneaz c taxa pe poluare pentru autovehicule a fost instituit n sc opul asigur rii protec iei mediului, cu luarea n considera ie a legisla iei comunitare i a jurispruden ei Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene i dup parcurgerea unui proces de audiere public ce a asigurat transparen a n promovarea acestei taxe i c aceast tax reprezint op iunea legiuitorului na ional, iar organele fiscale sunt obligate s respecte prevederile art. 13 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedura fiscal , conform c ruia: "Interpretarea reglement rilor fiscale t rebuie s respecte voin a legiuitorului a a cum este exprimat n lege", motiv pentru care contesta ia formulat de petent va fi respins ca nentemeiat . Referitor la solicitarea reclamantului de restituire a sumei de 2.354 lei reprezentnd taxa pe poluare, men ioneaz c este limitat competen a de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . Pe cale de consecin , rezult c solicitarea petentului de restituire a taxei pe poluare a chitat , nu este de competen a organului de solu ionare a contesta iei, aceasta avnd posibilitatea exercit rii drepturilor prev zute de art. 117 din acela i act normativ. Referitor la solicitarea reclamantului de plata dobnzii legale n materie fiscal (0,1% pe zi de ntrziere), de la data prelev rii taxei i pn la data restituirii efective", n spe sunt aplicabile dispozi iile art. 124 din OG. nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal . Pentru toate aceste motive solicit respinge rea recursului ca fiind netemeinic i nelegal. n drept, prta a invocat art. 308 C.pr.civ., precum i celelalte acte normative invocate. VIII. Cererea de sesizare a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene: La termenul din 15.03.2011, reclamantul a depus o cerere de sesizare a Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene, ata at la fila 44 -45 dosar, prin care a solicitat sesizarea acestei instan e cu o ac iune preliminar . Astfel, reclamantul a solicitat instan ei s adreseze Cur ii Europene de Justi ie patru ntreb ri, respectiv: 1. Taxa de poluare perceput n Romnia n perioada 15.02.2010 - 31.12.2010, n temeiul Ordonan ei de Urgen nr. 50/2008, modificat prin O.U.G. nr. 208/2008, 21

O.U.G. nr. 218/2008, O.U.G. nr. 7/2009 i O.U.G. nr. 117/2009, este compatibil cu art. 110 par. 1 TFUE, n condi iile n care: a) taxa de poluare se aplic doar "produselor importate" (autoturisme second hand deja nmatriculate ntr-un stat membru al Uniunii Europene), iar nu i "produselor na ionale" (autoturisme second -hand deja nmatriculate n Romnia); b) pe pia a relevant din Romnia, "produsele importate" i "produsele na ionale" se afl ntr-un raport de concuren ; c) taxa de poluare este destinat s diminueze consumul "produselor importate", adic introducerea i nmatri cularea n Romnia a unor autoturisme second-hand deja nmatriculate ntr -un stat membru al Uniunii Europene ? 2. Criteriul "primei nmatricul ri a autoturismului n Romnia" reprezint , n ambian a art. 110 TFUE, un criteriu obiectiv de tipul celor avute n vedere de Curtea de Justi ie a Uniunii Europene n afacerile reunite C -290/05 (Akos Nadasdi) i C333/05 (Ilona Nemeth) ? 3. Taxa de poluare perceput n Romnia n perioada 15.02.2010 - 31.12.2010, n temeiul Ordonan ei de Urgen nr. 50/2008, modifica t prin O.U.G. nr. 208/2008, O.U.G. nr. 218/2008, O.U.G. nr. 7/2009 i O.U.G. nr. 117/2009, este compatibil cu art. 110 par. 2 TFUE, n condi iile n care legiuitorul na ional a men ionat expres n expunerea de motive a O.U.G. nr. 218/2008 c taxa de polu are este destinat s protejeze industria auto na ional i locurile de munc din aceast industrie i din industriile adiacente ? 4. Taxa de poluare perceput n Romnia n perioada 15.02.2010 - 31.12.2010, n temeiul Ordonan ei de Urgen nr. 50/2008, modificat prin O.U.G. nr. 208/2008, O.U.G. nr. 218/2008, O.U.G. nr. 7/2009 i O.U.G. nr. 117/2009, este compatibil cu principiul "poluatorul pl te te" consacrat de art. 191 par. 2 TFUE, n condi iile n care criteriul principal pe baza c ruia se determin obliga ia de plat l reprezint "prima nmatriculare a autoturismului n Romnia", ceea ce conduce la situa ia n care autoturisme care polueaz n aceea i m sur mediul s fie impozitate distinct, n func ie de mprejurarea dac au fost sau nu nmatric ulate n Romnia dup data de 1 iulie 2008 ? n motivarea acestei cereri, reclamantul a ar tat cu privire la Obligativitatea sesiz rii Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene c , potrivit dispozi iilor art. 267 alin. (3) TFUE, ntruct hot rrea Cur ii de Apel Timi oara asupra prezentului recurs nu este supus niciunei c i de atac, sesizarea Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene este obligatorie. n mod evident, n cauz nu este aplicabil " teoria actului clar" ntruct, datorit nout ii i particularit ii problemelor juridice din prezenta spe , Curtea de Justi ie nu s-a pronun at nc asupra vreunei cauze identice sau similare. De asemenea, problema compatibilit ii normelor na ionale cu normele europene nu este nici de pe departe l murit , mai ales c , inclusiv n prezenta spe , instan ele din Romnia nu analizeaz argumentele p r ilor referitoare la nc lcarea dispozi iilor art. 110 TFUE i art. 191 TFUE. Cu privire la necesitatea sesiz rii Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene i juste ea ntreb rilor formulate, reclamantul a nvederat c n spe este n discu ie o tax de poluare achitat n perioada 15.02.2010 - 31.12.2010, sub imperiul formei O.U.G. nr. 50/2008 n vigoare la acea dat . Pe cale de consecin , a apreciat c sesizarea Cur ii de Justi ie este necesar , iar ntreb rile adresate sunt n m sur s ajute instan a na ional la solu ionarea conflictului dintre normele na ionale (dispozi iile O.U.G. nr. 50/2008) i normele europene (art. 110 par. 1, art. 110 par. 2 i art. 191 par. 2 TFUE). Reclamantul a mai ar tat c ntreb rile preliminare propuse nu fac obiectul analizei Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene n niciuna dintre celelalte cauze aflate deja pe rolul Cur ii. Totodat , reclamantul a mai ar tat c n prezent Curtea de Apel Ti mi oara are o jurispruden potrivit c reia taxa de poluare achitat n perioada 15.02.2010 31.12.2010 este compatibil cu dreptul european. Aceast stare de lucruri reprezint 22

un argument n plus pentru ca, n prezentul litigiu, s fie sesizat Curtea d e Justi ie a Uniunii Europene, pentru a fi eventual verificat i juste ea pozi iei Cur ii de Apel Timi oara asupra temei. Pentru aceste motive, reclamantul a solicitat suspendarea judec rii cauzei i sesizarea Cur ii de Justi ie a Uniunii Europene cu nt reb rile mai sus men ionate. IX. Aprecierea Cur ii de Apel Timi oara: Analiznd actele dosarului, criticile recurentului prin prisma dispozi iilor art. 304 din Codul de procedur civil i examinnd cauza sub toate aspectele, conform art. 3041 din Codul de procedur civil , Curtea de Apel constat urm toarele: Reclamantul a solicitat restituirea taxei de poluare pl tite la data de 22.03.2010 cu prilejul nmatricul rii n Romnia, conform Ordonan ei de Urgen nr. 50/2008, a unui autoturism marca Opel, model Astra, nmatriculat anterior n Germania, la data de 7.03.1991. Reclamantul a invocat dispozi iile art. 110 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene i a ar tat, n esen , c taxa de poluare achitat contravine acestor dispozi ii din dreptul european, care prevaleaz asupra dreptului na ional i impun nl turarea reglement rii din Ordonan a de Urgen nr. 50/2008, care instituie o tax intern discriminatorie deoarece creeaz o discriminare ntre autoturismele second hand nmatriculate deja ntr-un stat membru al Uniunii Europene i care se nmatriculeaz n Romnia dup 01.07.2008 i autoturismele second hand nmatriculate deja n Romnia. Instan a de fond a respins ac iunea reclamantului, re innd c taxa de poluare instituit prin Ordonan a de Urgen nr. 50/2008 nu contravine art. 110 TFUE. n analizarea legalit ii solu iei pronun ate de instan a de fond i a cererii formulate de reclamant, Curtea consider necesar expunerea prealabil legisla iei na ionale aplicabile, a dispozi iilor art. 110 din Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene, precum i a jurispruden ei Cur ii de Justi ie a Comunit ilor Europene n domeniu, urmnd ca n raport cu acestea s examineze fondul cauzei. 1. Reglementarea intern a taxei de poluare: Taxa de poluare a fost instituit prin Ordonan a de Urgen nr. 50/2008, care a abrogat prevederile din Codul fiscal referitoare la taxa de prim nmatriculare a autovehiculelor. Reglementarea taxei de poluare a suferit mai multe modific ri dup intrarea n vigoare, modific ri ce vor fi ar tate mai jos. 1.1.Ordonan a de Urgen nr. 50 din 21 aprilie 2008, pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, i a intrat n vigoar e la data de 1.07.2008, conform art. 14 din acest act normativ. 1.2. Ordonan a de Urgen nr. 50/2008 a fost modificat pentru prima dat prin Ordonan a de Urgen nr. 208 din 4 de