43

Click here to load reader

legislatie poluare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: legislatie poluare

SeminarSeminar PERFECTLINKPERFECTLINK

Februarie - Martie Februarie - Martie 20052005

RomâniaRomânia

LEGISLATIE DE MEDIU IN VEDEREA ADERARII LEGISLATIE DE MEDIU IN VEDEREA ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANAROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA

Luminita AlbuLuminita Albu

Aceasta lucrare a fost elaborata cu suportul programului PHARE al Comunitatii Europene.Ideile exprimate apartin autorilor si nu pot fi atribuite pozitiei oficiale a Comisiei Europene

Page 2: legislatie poluare

D E F I N I T I I :D E F I N I T I I :

Mediul este definit ca fiind ambianta naturala in care exista omul si resursele naturale de care depinde acesta.

Aspectele de mediu sunt probleme referitoare la impactul activitatilor umane asupra acestor resurse si ambiante.

Politica de mediu este orice actiune deliberata luata de guverne – pentru a coordona activitatile umane cu scopul

de a preveni efectele daunatoare asupra resurselor naturale si de a se asigura ca schimbarile artificiale asupra mediului

nu au un efect daunator asupra oamenilor.

Acquis-ul comunitar privind mediul este ansamblul de legi dezvoltat de UE care reflecta obligatiile specifice convenite

de elaboratorii politici.

Page 3: legislatie poluare

INFLUENŢA ACTIVITATII UMANE ASUPRA MEDIULUI

Efectele activităţii omului:

utilizarea materiilor prime evacuarea în mediu a apelor uzate emisii de gaze toxice depozitarea necontrolată a deşeurilor

Page 4: legislatie poluare

– extincţia speciilorextincţia speciilor– epuizarea resurselor epuizarea resurselor

naturalenaturale– calitatea şi calitatea şi

cantitatea apelor cantitatea apelor (dulci)(dulci)

– depozitarea depozitarea deşeurilordeşeurilor

– despăduriredespădurire– dedessertificareertificare– suprapopularesuprapopulare

– pierderi de locuri pierderi de locuri ssi peisajei peisaje

– eroziunea soluluieroziunea solului – distrugerea distrugerea stratului de ozonstratului de ozon

– aglomerareaaglomerarea – intoxicare chimicăintoxicare chimică – climăclimă

– poluarea aerului, poluarea aerului, apei, mărilor, solului apei, mărilor, solului şi poluarea sonorăşi poluarea sonoră

– pierderi de pierderi de habitathabitat

– încălzireîncălzire

LOCALELOCALE REGIONALEREGIONALE GLOBALEGLOBALE

PROBLEME DE MEDIUPROBLEME DE MEDIU - - CATEGORIICATEGORII

Page 5: legislatie poluare

PROTECŢIA PREVENTIVĂ A MEDIULUI

Prevenirea poluării este orientată spre proces.

Fiecare kg de deseu, fiecare mc de apă uzată este legat de un produs, neţinându-se cont, însă, de această relaţie.

Fiecare produs determină costuri de aprovizionare, producţie, depozitare, vânzare şi eliminare finală, toate fiind prevăzute în costurile totale.

Dacă s-ar calcula costurile ieşirilor poluante în aceeaşi măsură ca pe cele referitoare la produs, apa uzată ar fi mai valoroasa decât apa potabilă.

Page 6: legislatie poluare

EVOLUTIA CONSTIINTEI DE MEDIU

PREVENIRE

IN LOC DE

TRATARE

PREVENIRE

IN LOC DE

TRATARE

sau

PREVENIRE

IN LOC DE

“END OF PIPE”

PREVENIRE

IN LOC DE

“END OF PIPE”

PRIORITATI :

EVITARE

inainte de

inainte de

RECICLARE

ELIMINARE

Page 7: legislatie poluare

PARTICULARITĂŢI ALE LEGISLAŢIEI DE MEDIUPARTICULARITĂŢI ALE LEGISLAŢIEI DE MEDIU  

Legile din domeniul mediului fac parte din acele instrumente care combină gestiunea Legile din domeniul mediului fac parte din acele instrumente care combină gestiunea raţională a surselor naturale cu prevenirea şi controlul poluării.raţională a surselor naturale cu prevenirea şi controlul poluării.

În prezent, fiecare ţară europeană posedă un număr mare de legi (cel puţin 100) care În prezent, fiecare ţară europeană posedă un număr mare de legi (cel puţin 100) care reglementează protecţia fiecărei părţi componente a mediului.reglementează protecţia fiecărei părţi componente a mediului.

Ele încearcă să prevină sau să limiteze efectele degradării mediului cauzate de Ele încearcă să prevină sau să limiteze efectele degradării mediului cauzate de fenomenele de poluare.fenomenele de poluare.

Caracterul lor este foarte complex şi imperativ - cuprinzând în mare parte obligaţii de Caracterul lor este foarte complex şi imperativ - cuprinzând în mare parte obligaţii de A FACE şi A NU FACE.A FACE şi A NU FACE.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească legislaţia pe linie de mediu:Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească legislaţia pe linie de mediu:- să fie flexibile pentru a permite atât îndeplinirea obiectivelor prezente cât şi a - să fie flexibile pentru a permite atât îndeplinirea obiectivelor prezente cât şi a

celorcelor viitoare;viitoare;- să se bazeze pe criterii generale (care să-i permită extinderea asupra - să se bazeze pe criterii generale (care să-i permită extinderea asupra

problematiciiproblematicii complexe de mediu) şi anume:complexe de mediu) şi anume:

legitimitatelegitimitate eficacitateeficacitate eficienţăeficienţă capacitatea de implementarecapacitatea de implementare coordonarecoordonare

- să stimuleze dezvoltarea durabilă;- să stimuleze dezvoltarea durabilă;- să permită integrarea politicii sursă - să permită integrarea politicii sursă efect (reglementări pentru eliberarea efect (reglementări pentru eliberarea autorizaţiilor referitoare la poluare);autorizaţiilor referitoare la poluare);- să accentueze responsabilitatea companiilor şi a cetăţenilor;- să accentueze responsabilitatea companiilor şi a cetăţenilor;- să evidenţieze reglementările relevante pentru autorităţile competente;- să evidenţieze reglementările relevante pentru autorităţile competente;- să integreze politicile transfrontaliere;- să integreze politicile transfrontaliere;- să permită aplicarea practică a reglementărilor legale în domeniu.- să permită aplicarea practică a reglementărilor legale în domeniu.

Page 8: legislatie poluare

Organe legislative şi de control pe linie de mediu în Organe legislative şi de control pe linie de mediu în RomâniaRomânia

  

Parlamentul Parlamentul - compus din Senat şi Camera Deputaţilor- compus din Senat şi Camera Deputaţilor- redactare şi aprobare proiecte de legi- redactare şi aprobare proiecte de legi

Guvernul Guvernul - promovare iniţiative legislative, emitere de hotărâri- promovare iniţiative legislative, emitere de hotărâri

Ministere şi alte organe centrale ale administraţiei publice de specialitate: Ministerul Mediului şi Ministere şi alte organe centrale ale administraţiei publice de specialitate: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Gospodăririi Apelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul SănătăţiiMinisterul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii

elaborare de norme şi reglementări specifice în domeniul lor de activitate, pe linie de protecţia elaborare de norme şi reglementări specifice în domeniul lor de activitate, pe linie de protecţia mediuluimediului dezvoltare de programe de restructurare în acord cu strategia naţională de mediudezvoltare de programe de restructurare în acord cu strategia naţională de mediu

MMGAMMGA – organ central al administraţiei publice de specialitate – organ central al administraţiei publice de specialitate41 de Agenţii Locale de Protecţia Mediului41 de Agenţii Locale de Protecţia Mediului– organe ale administraţiei locale de specialitate, – organe ale administraţiei locale de specialitate, 8 8 Agenţii Regionale de Protecţia Mediului şi o Agenţie Naţională de Protecţia MediuluiAgenţii Regionale de Protecţia Mediului şi o Agenţie Naţională de Protecţia MediuluiGarda de MediuGarda de Mediu

Alte organe ale administraţiei publice locale pe linie de mediuAlte organe ale administraţiei publice locale pe linie de mediu

Autoritatea Naţională „Apele Române”Autoritatea Naţională „Apele Române” Regia Naţională a PădurilorRegia Naţională a Pădurilor

Alţi factori implicaţiAlţi factori implicaţi

Organizaţiile nonguvernamentale (ONG)Organizaţiile nonguvernamentale (ONG) persoane fizice şi juridicepersoane fizice şi juridice

Page 9: legislatie poluare

CATEGORII DE ACTE NORMATIVE ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂCATEGORII DE ACTE NORMATIVE ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ

LEGI CONSTITUŢIONALE şi LEGI ORGANICELEGI CONSTITUŢIONALE şi LEGI ORGANICE

act juridic al Parlamentului, având interes naţionalact juridic al Parlamentului, având interes naţional

DECRETE CU PUTERE DE LEGEDECRETE CU PUTERE DE LEGE

elaborate de organul suprem al puterii de statelaborate de organul suprem al puterii de stat stabilesc dispoziţii obligatoriistabilesc dispoziţii obligatorii

HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRI DE GUVERN

au aplicabilitate limitată, emise în baza unei legiau aplicabilitate limitată, emise în baza unei legi

ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

au putere de lege, emise de Guvern, care urmează a fi aprobate de Parlament pentru a deveni legiau putere de lege, emise de Guvern, care urmează a fi aprobate de Parlament pentru a deveni legi

ORDINE MINISTERIALEORDINE MINISTERIALE

au aplicabilitate limitată şi de strictă specialitateau aplicabilitate limitată şi de strictă specialitate sunt emise de miniştrisunt emise de miniştri cuprind norme şi metodologii care completează cadrul legislativ de profilcuprind norme şi metodologii care completează cadrul legislativ de profil

REGLEMENTĂRI DEPARTAMENTALEREGLEMENTĂRI DEPARTAMENTALE

normativenormative deciziidecizii CirculareCirculare

STANDARDESTANDARDE

norme sau ansamblu de norme de reglementarenorme sau ansamblu de norme de reglementare arie strictă de aplicabilitatearie strictă de aplicabilitate specificaţii clare pentru facilizarea implementăriispecificaţii clare pentru facilizarea implementării

  

Un rol important revine Acordurilor şi Convenţiilor la care România este parte semnatară.Un rol important revine Acordurilor şi Convenţiilor la care România este parte semnatară.

Page 10: legislatie poluare

STRUCTURA LEGISLAŢIEI DE MEDIU DIN ROMÂNIASTRUCTURA LEGISLAŢIEI DE MEDIU DIN ROMÂNIA

(ZONE DE ACOPERIRE)

1. Politica generală de mediu

2. Reglementarea activităţilor pe linie de mediu

3. Protecţia apei

4. Protecţia aerului

5. Protecţia solului

6. Controlul deşeurilor

7. Controlul substanţelor toxice

8. Controlul activităţilor nucleare

LEGISLAŢIELEGISLAŢIEDE MEDIUDE MEDIU

Legislaţie Legislaţie privind protecţia privind protecţia

mediuluimediului

Legislaţie Legislaţie privind protecţia privind protecţia

mediuluimediului

Legislaţie intersectorială

Legislaţie intersectorială

Legislaţie privind protecţia naturii

Legislaţie privind protecţia naturii

Legislaţie privind construcţiile, vibraţiile

şi zgomotul

Legislaţie privind construcţiile, vibraţiile

şi zgomotul

Page 11: legislatie poluare

TERMINOLOGIE UTILIZATĂ ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ DE MEDIUTERMINOLOGIE UTILIZATĂ ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ DE MEDIU  

Acord de mediuAcord de mediu = act tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiţiile de realizare ale unui proiect sau a unei activităţi din punct de vedere al impactului asupra = act tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiţiile de realizare ale unui proiect sau a unei activităţi din punct de vedere al impactului asupra mediului.mediului.Autorizaţie de mediuAutorizaţie de mediu = act tehnico-juridic prin care sunt stabiliţi parametrii şi condiţiile de funcţionare pentru activităţile existente şi pentru cele noi, pe baza = act tehnico-juridic prin care sunt stabiliţi parametrii şi condiţiile de funcţionare pentru activităţile existente şi pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.acordului de mediu.Studiu de impactStudiu de impact = investigare ştiinţifică a efectelor complexe care rezultă sau ar rezulta din relaţia cu mediul înconjurător a unei activităţi care se = investigare ştiinţifică a efectelor complexe care rezultă sau ar rezulta din relaţia cu mediul înconjurător a unei activităţi care se intenţionează a fi promovată, în vederea recomandării măsurilor de minimizare a efectelor negative a acestei relaţii în cadrul obţinerii acordului de mediu.intenţionează a fi promovată, în vederea recomandării măsurilor de minimizare a efectelor negative a acestei relaţii în cadrul obţinerii acordului de mediu.Bilanţ de mediuBilanţ de mediu = procedura de a obţine informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, prezente anterioare şi anticipate, care fac = procedura de a obţine informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative cumulate, prezente anterioare şi anticipate, care fac parte din acţiunea de autorizare a unei activităţi existente.parte din acţiunea de autorizare a unei activităţi existente.Bilanţ de mediu nivel 0Bilanţ de mediu nivel 0 = fişă de verificare conţinând elemente caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente să = fişă de verificare conţinând elemente caracteristice activităţii şi care permite autorităţii de mediu competente să identificeidentifice şi să şi să stabileascăstabilească necesitatea efecturării unui bilanţ de mediu 1 şi/sau 2 sau a unei evaluări a riscului înainte de autorizarea sau de privatizarea societăţii comerciale. necesitatea efecturării unui bilanţ de mediu 1 şi/sau 2 sau a unei evaluări a riscului înainte de autorizarea sau de privatizarea societăţii comerciale.Bilanţ de mediu nivel 1Bilanţ de mediu nivel 1 = studiu de mediu constând din culegerea de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii = studiu de mediu constând din culegerea de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea de decizii în dimensionarea impactului de mediu potenţial sau de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea de decizii în dimensionarea impactului de mediu potenţial sau efectiv de pe un amplasament.efectiv de pe un amplasament.Bilanţ de mediu nivel 2Bilanţ de mediu nivel 2 = investigaţii asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări = investigaţii asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.Evaluarea risculuiEvaluarea riscului = analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale unui impact de mediu. = analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale unui impact de mediu.Program de conformareProgram de conformare = plan de măsuri propus de titularul activităţii, cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile = plan de măsuri propus de titularul activităţii, cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu de către autoritatea competentă, în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului.autorizaţiei de mediu de către autoritatea competentă, în scopul respectării reglementărilor privind protecţia mediului.Obiective de mediu minim acceptateObiective de mediu minim acceptate (OMMA) (OMMA) = set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competentă, în baza unui bilanţ de mediu realizat în = set de obiective stabilite de autoritatea de mediu competentă, în baza unui bilanţ de mediu realizat în procesul de privatizare anterior formulării ofertei de vânzare; acestea cuprind obiectivele calitative şi cantitative minime de mediu şi durata maxim admisibilă procesul de privatizare anterior formulării ofertei de vânzare; acestea cuprind obiectivele calitative şi cantitative minime de mediu şi durata maxim admisibilă pentru conformarea cu cerinţele de mediu, precum şi cu orice alte cerinţe ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competentă.pentru conformarea cu cerinţele de mediu, precum şi cu orice alte cerinţe ce pot fi identificate de autoritatea de mediu competentă.Obligaţii de mediu de tip AObligaţii de mediu de tip A = răspunderi care identifică obligaţiile de mediu cunoscute în momentul vânzării, legate atât de daunele din trecut cât şi de cele = răspunderi care identifică obligaţiile de mediu cunoscute în momentul vânzării, legate atât de daunele din trecut cât şi de cele viitoare, cu respectarea legislaţiei; se regăsesc în OMMA; cumpărătorul îşi asumă integral costurile şi responsabilitatea pentru îndeplinirea OMMA.viitoare, cu respectarea legislaţiei; se regăsesc în OMMA; cumpărătorul îşi asumă integral costurile şi responsabilitatea pentru îndeplinirea OMMA.Obligaţii de mediu de tip BObligaţii de mediu de tip B = răspunderi care identifică surse potenţiale de obligaţii de mediu, de protecţia muncii şi de sănătate, ale căror costuri nu pot fi = răspunderi care identifică surse potenţiale de obligaţii de mediu, de protecţia muncii şi de sănătate, ale căror costuri nu pot fi cunoscute cu precizie şi care depind de cadrul legislativ viitor, de comportamentul terţilor şi de informaţiile disponibile în viitor.cunoscute cu precizie şi care depind de cadrul legislativ viitor, de comportamentul terţilor şi de informaţiile disponibile în viitor.Prag de alertăPrag de alertă = concentraţia de poluant care are rolul de a avertiza asupra unui impact potenţial de mediu şi care determină declanşarea unei monitorizări = concentraţia de poluant care are rolul de a avertiza asupra unui impact potenţial de mediu şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau necesitatea reducerii concentraţiei de poluant.suplimentare şi/sau necesitatea reducerii concentraţiei de poluant.Prag de intervenţiePrag de intervenţie = concentraţia de poluant la care se va dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiei de poluanţi. = concentraţia de poluant la care se va dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiei de poluanţi.

Page 12: legislatie poluare

LEGISLAŢIE PRIVIND REGLEMENTAREA LEGISLAŢIE PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PE LINIE DE PROTECŢIA MEDIULUIACTIVITĂŢILOR PE LINIE DE PROTECŢIA MEDIULUI

Legea mediului – secţiunea a II-aLegea mediului – secţiunea a II-a Ordinul nr.125/1996 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de Ordinul nr.125/1996 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de

reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurătormediului înconjurător

Ordinul nr.184/1997 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de realizare Ordinul nr.184/1997 al MAPPM pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediua bilanţurilor de mediu

Ordinul nr.277/1997 al MAPPM privind Normativul de conţinut al Ordinul nr.277/1997 al MAPPM privind Normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizului de gospodărire a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelorapelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

Ordinul 756/1997 al MAPPM pentru aprobarea Reglementării pentru Ordinul 756/1997 al MAPPM pentru aprobarea Reglementării pentru evaluarea poluării mediuluievaluarea poluării mediului

Ordin nr. 860/2002 al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru Ordin nr. 860/2002 al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediuemitere a acordului de mediu

HG 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului HG 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei procedurisupuse acestei proceduri

Ordin nr. 863/2002 al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind Ordin nr. 863/2002 al ministrului apelor şi protecţiei mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediuluide evaluare a impactului asupra mediului

Ordin Ordin nr. 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului nr. 864/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului şi de participare a publicului la luarea deciziilor în cazul proiectelor cu şi de participare a publicului la luarea deciziilor în cazul proiectelor cu impact transfrontieră impact transfrontieră

Ordonanta de urgenta 34 / 2002 privind prevenirea, reducerea si Ordonanta de urgenta 34 / 2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluariicontrolul integrat al poluarii

Page 13: legislatie poluare

LEGISLAŢIE PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR ÎN LEGISLAŢIE PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR ÎN ROMÂNIAROMÂNIA

Scop:Scop: prevenirea poluării apelorprevenirea poluării apelor conservarea resurselor de apăconservarea resurselor de apă

Probleme Probleme existente:existente:

poluare cu metale grele (Ni, Cu, Cr, Zn, Cd, poluare cu metale grele (Ni, Cu, Cr, Zn, Cd, As, Fe, Mn), cianuri, produse petroliere, As, Fe, Mn), cianuri, produse petroliere, materiale în suspensie, etc.materiale în suspensie, etc.

consum exagerat de apăconsum exagerat de apă pierderi mari din procesele tehnologicepierderi mari din procesele tehnologice grad redus de recircularegrad redus de recirculare

Măsuri obligatorii:Măsuri obligatorii:

încadrarea în limitele de evacuare din avizul încadrarea în limitele de evacuare din avizul de gospodărire a apelorde gospodărire a apelor

funcţionarea corectă a sistemului de funcţionarea corectă a sistemului de depoluare, cu recomandarea automatizării depoluare, cu recomandarea automatizării proceselor de tratare a apelor uzate proceselor de tratare a apelor uzate industrialeindustriale

supravegherea sistematică a calităţii apelor supravegherea sistematică a calităţii apelor evacuateevacuate

declararea cazurilor de poluare accidentalădeclararea cazurilor de poluare accidentalăMăsuri viitoare:Măsuri viitoare: reducerea consumului de apăreducerea consumului de apă

Page 14: legislatie poluare

LEGISLALEGISLAŢŢIE PRIVIND PROTECIE PRIVIND PROTECŢŢIA IA CALITCALITĂŢĂŢII APELOR ÎN ROMÂNIAII APELOR ÎN ROMÂNIA (2) (2)

Legea nr. 107/1996 – Legea apelorLegea nr. 107/1996 – Legea apelor

Ordinul nr. 778/1993 al MAPPM privind activitatea de gospodărire calitativă a Ordinul nr. 778/1993 al MAPPM privind activitatea de gospodărire calitativă a apelor din Româniaapelor din România

Ordinul nr.9/1990 al MAPPM privind aprobarea Normelor cantitative şi Ordinul nr.9/1990 al MAPPM privind aprobarea Normelor cantitative şi calitative de apă pentru unităţile industrialecalitative de apă pentru unităţile industriale

Ordinul nr. 485/1995 al MAPPM privind aprobarea Regulamentului de Ordinul nr. 485/1995 al MAPPM privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sistemului de alarmare în caz de poluări organizare şi funcţionare a Sistemului de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din Româniaaccidentale ale apelor din România

Ordinul nr. 275/1997 al MAPPM privind Normele metodologice privind Ordinul nr. 275/1997 al MAPPM privind Normele metodologice privind instituirea regimului de supraveghere specială în caz de nerespectare a instituirea regimului de supraveghere specială în caz de nerespectare a măsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de măsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelorgospodărire a apelor

Ordinul nr. 278/1997 al MAPPM privind metodologia cadru de elaborare a Ordinul nr. 278/1997 al MAPPM privind metodologia cadru de elaborare a planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apa potenţial poluatoarede apa potenţial poluatoare

Ordinul nr. 399/1997 al MAPPM privind aprobarea Metodologiei de Ordinul nr. 399/1997 al MAPPM privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din Româniaorganizare, păstrare şi gestionare a Cadastrului apelor din România

STAS 4706-88 Ape de suprafaţă. STAS 4706-88 Ape de suprafaţă. Condiţii de calitateCondiţii de calitate

Page 15: legislatie poluare

LEGISLALEGISLAŢŢIE PRIVIND PROTECIE PRIVIND PROTECŢŢIA IA CALITCALITĂŢĂŢII APELOR ÎN ROMÂNIAII APELOR ÎN ROMÂNIA (3) (3)

Ord. 377/2001 privind aprobarea obiectivelor de referinţă pentru calitatea Ord. 377/2001 privind aprobarea obiectivelor de referinţă pentru calitatea apelor de suprafaţăapelor de suprafaţă

HG 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea HG 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane cauzată de evacuarea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane cauzată de evacuarea unor substanţe periculoaseunor substanţe periculoase

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabileLegea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să HG nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare - NTPA le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare - NTPA 013/2002 şi a Normativului privind metodele de prelevare şi analiză a 013/2002 şi a Normativului privind metodele de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă – probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă – NTPA 014/2002NTPA 014/2002

HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare a apelor uzate – NTPA – 011 privind colectarea, epurarea şi descărcare a apelor uzate – NTPA – 011 privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA - 001/2002 privind stabilirea evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA - 001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA – 002/2002 privind orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA – 002/2002 privind condţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale condţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurarelocalităţilor şi direct în staţiile de epurare

Page 16: legislatie poluare

LEGISLALEGISLAŢŢIE PRIVIND PROTECIE PRIVIND PROTECŢŢIA IA CALITCALITĂŢĂŢII APELOR ÎN ROMÂNIAII APELOR ÎN ROMÂNIA (4) (4)

H.G. nr. 459/2002 privind adoptarea normelor de calitate pentru apa de H.G. nr. 459/2002 privind adoptarea normelor de calitate pentru apa de zonele amenajate pentru imbaierezonele amenajate pentru imbaiere

H.G. nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind calitatea apelor H.G. nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii fondului de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii fondului piscicolpiscicol

H.G. nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind calitatea apelor H.G. nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind calitatea apelor pentru moluste pentru moluste

HG nr. 964/2000 pentru Planul national de protectie a apelor impotriva HG nr. 964/2000 pentru Planul national de protectie a apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricolepoluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

OUG nr. 202/2002 privind gosodărirea integrată a zonei costiereOUG nr. 202/2002 privind gosodărirea integrată a zonei costiere Ord. Nr. 913/2001 pentru aprobarea conţinutului cadru al Planului de Ord. Nr. 913/2001 pentru aprobarea conţinutului cadru al Planului de

gospodărire a apelor pe bazine hidrograficegospodărire a apelor pe bazine hidrografice Ord. 1125/2002 pentru aprobarea Comitetului de Coordonare si monitorizare Ord. 1125/2002 pentru aprobarea Comitetului de Coordonare si monitorizare

a implementării Directivei Cadru 2000/60/CEE şi a celorlalte directive din a implementării Directivei Cadru 2000/60/CEE şi a celorlalte directive din domeniul apeidomeniul apei

Ord. 1049/2002 pentru aprobarea planului de măsuri pentru eliminarea sau Ord. 1049/2002 pentru aprobarea planului de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscului de poluare a apelor subteranereducerea riscului de poluare a apelor subterane

Page 17: legislatie poluare

HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA NORMATIVULUI PRIVIND STABILIREA LIMITELOR DE ÎNCĂRCARE CU POLUANŢI A APELOR UZATE EVACUATE ÎN RESURSELE

DE APĂ, NTPA – 001/1997 ABROGATĂ PRIN NTPA 001/2002 (DEOSEBIRILE SUNT REDATE MAI DEPARTE)

Scop: stabilirea condiţiilor de calitate a apelor uzate

înainte de descărcare în resursele de apă; stabilirea valorilor limită admisibile ale

principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

Domeniu de aplicare: ape uzate de orice natură.

Rol: instrument de lucru pentru utilizatorii de apă, proiectanţi, inspectorate de sănătate publică, autorităţi.

Limite de încărcare cu poluanţi (tabel 1) pentru: 1 indicator fizic (temperatura); 40 indicatori chimici (globali: pH, CCO, CBO5 şi

specifici: metale şi nemetale); 4 indicatori bacteriologici

Avizele/autorizaţiile de gospodărire a apelor pot conţine ca valori admisibile, valori mai mici decât cele stipulate prin NTPA – 001, tabel 1, în funcţie de calitatea resursei de apă, de utilizatorii din aval şi de capacitatea de autoepurare a resursei de apă.

pentru alte substanţe poluante decât cele din tabel, limitele maxime admisibile se stabilesc în funcţie de criteriile de mai sus şi de cerinţele utilizatorilor;

dacă nu există standarde în vigoare aferente acestor poluanţi, limitele se stabilesc pe bază de studii elaborate de institutele specializate abilitate;

limitele din tabelul 1 sunt valabile pentru debite receptoare de cel puţin 3 ori mai mari decât debitul apelor uzate evacuate în acestea. Pentru grade de diluţie sub 3, se reduc proporţional valorile limită, cu respectarea valorilor din STAS 4706/1988 pentru cel puţin categoria a 2-a de calitate.

Restricţii privind evacuarea apelor: interzisă deversarea a 9 tipuri de substanţe cu grad

mare de toxicitate (tabel 2): compuşi organohalogenaţi şi substanţe precursoare, în

mediu acvatic; compuşi organofosforici; compuşi organostanici; compuşi organici ai mercurului; compuşi organosilicici şi precursori în mediu acvatic; uleiuri minerale şi hidrocarburi petroliere persistente; deşeuri radioactive; substanţe sintetice ce rămân în suspensie, decantare ori

flotare. materii în suspensie, generatoare de depuneri în albii. substanţe ce măresc turbiditatea. substanţe spumante, etc. apele uzate de la spitale de boli infecţioase, preparate

biologice, abatoare, etc., fără o prealabilă dezinfecţie.

La depăşirea limitelor admise, este obligatorie epurarea până la atingerea valorilor admise.

Staţiile de epurare/evacuare a apelor uzate trebuie să fie dotate cu:

cu mijloace de măsurare a debitelor; cu facilităţi de prelevare probe de apă; pe cât posibil cu sisteme automate de

măsură a calităţii apelor uzate evacuate.

NTPA – 001NTPA – 001

Page 18: legislatie poluare

NTPA 001/1997NTPA 001/1997 NTPA 002/1997NTPA 002/1997

Normativ privind stabilirea limitelor de Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă.resursele de apă.

Normativ privind condiţiile de evacuare a Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilorlocalităţilor

1. Dispoziţii generale1. Dispoziţii generale 1. Scop şi domeniu de aplicare1. Scop şi domeniu de aplicare

2. Modul de stabilire a valorilor admisibile ale 2. Modul de stabilire a valorilor admisibile ale poluanţilor din apele uzate evacuate în resursele poluanţilor din apele uzate evacuate în resursele de apă:de apă:

Sunt stabilite limite de încărcare pentru Sunt stabilite limite de încărcare pentru indicatori fizici (1), chimici (40) şi indicatori fizici (1), chimici (40) şi bacteriologici (4) şi metodele de analiză bacteriologici (4) şi metodele de analiză aplicabile.aplicabile.

Pentru alţi poluanţi decât cei normaţi aici, Pentru alţi poluanţi decât cei normaţi aici, limitele maxime se stabilesc prin avize şi limitele maxime se stabilesc prin avize şi autorizaţii de gospodărire a apelor sau prin autorizaţii de gospodărire a apelor sau prin studii elaborate de institute de specialitate.studii elaborate de institute de specialitate.

2. Condiţii de evacuare a apelor uzate în reţelele 2. Condiţii de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor:de canalizare ale localităţilor:

Sunt stabilite valorile limită admisibile Sunt stabilite valorile limită admisibile pentru indicatori fizici (1) şi chimici (22).pentru indicatori fizici (1) şi chimici (22).

Alţi indicatori de calitate pe care trebuie să-i Alţi indicatori de calitate pe care trebuie să-i îndeplinească în secţiunea de control ape îndeplinească în secţiunea de control ape uzate care provin din anumite activităţi uzate care provin din anumite activităţi specifice pot fi stabiliţi pe bază de studii de specifice pot fi stabiliţi pe bază de studii de specialitate.specialitate.

3. Restricţii privind evacuarea apelor uzate:3. Restricţii privind evacuarea apelor uzate: Sunt interzise 9 tipuri de substanţe poluante Sunt interzise 9 tipuri de substanţe poluante

cu un grad ridicat de toxicitate.cu un grad ridicat de toxicitate.

3. Restricţii privind evacuarea apelor uzate:3. Restricţii privind evacuarea apelor uzate: Sunt interzise 9 tipuri de impurificatori.Sunt interzise 9 tipuri de impurificatori.

4. Dispoziţii finale4. Dispoziţii finale 4. Acceptul de evacuare a apelor uzate în reţelele 4. Acceptul de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor.de canalizare ale localităţilor.

Page 19: legislatie poluare

DEOSEBIRI ÎNTRE NTPA 002/1997 ŞI NTPA 002/2002INDICATORI DE CALITATE A APELOR UZATE EVACUATE ÎN REŢELELE DE

CANALIZARE ALE LOCALITĂŢILOR Nr. Nr. crt.crt.

Indicatorul de calitateIndicatorul de calitate UMUM NTPA 002/1997NTPA 002/1997 NTPA 002/2002NTPA 002/2002Valorile limită Valorile limită

admisibileadmisibileMetoda de Metoda de

analizăanalizăValorile limită Valorile limită

admisibileadmisibileMetoda de Metoda de

analizăanaliză11 TemperaturaTemperatura °C°C 4040 -- 4040 --22 Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) unit pHunit pH 6,5 – 8,56,5 – 8,5 STAS 8619/3-90STAS 8619/3-90 6,5 – 8,56,5 – 8,5 SR ISO 10523-97SR ISO 10523-9733 Materii în suspensieMaterii în suspensie mg/dmmg/dm33 300300 STAS 6953-81STAS 6953-81 350350 STAS 6953-81STAS 6953-8144 Consum biochimic de oxigen la 5 zile Consum biochimic de oxigen la 5 zile

(CBO(CBO55))mg Omg O22/dm/dm33 300300 STAS 6560-82STAS 6560-82 300300 STAS 6560-82STAS 6560-82

SR ISO 5815/98SR ISO 5815/98

55 Consum chimic de oxigen – metoda cu Consum chimic de oxigen – metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr)bicromat de potasiu (CCOCr)

mg Omg O22/dm/dm33 500500 SR ISO 6060/96SR ISO 6060/96 500500 SR ISO 6060/96SR ISO 6060/96

66 Azot amoniacal (NHAzot amoniacal (NH44++)) mg/dmmg/dm33 3030 STAS 8683-70STAS 8683-70 3030 STAS 8683-70STAS 8683-70

77 Fosfor total (P)Fosfor total (P) mg/dmmg/dm33 5,05,0 STAS 10064-75STAS 10064-75 5.05.0 STAS 10064-75STAS 10064-7588 Cianuri totale (CN)Cianuri totale (CN) mg/dmmg/dm33 0,50,5 STAS 7685-79STAS 7685-79 1.01.0 SR ISO 6703/1-98SR ISO 6703/1-9899 Sulfuri şi hidrogen sulfurat (SSulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-2-)) mg/dmmg/dm33 0,50,5 STAS 7510-66STAS 7510-66 1.01.0 SR ISO 10530-97SR ISO 10530-97

1010 Sulfiţi (SOSulfiţi (SO332-2-)) mg/dmmg/dm33 1010 STAS 7661-89STAS 7661-89 22 STAS 7661-89STAS 7661-89

1111 Sulfaţi (SOSulfaţi (SO442-2-)) mg/dmmg/dm33 400400 STAS 8601-70STAS 8601-70 600600 STAS 8601-70STAS 8601-70

1212 Fenoli antrenabili cu vapori de apă Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C(C66HH55OH)OH)

mg/dmmg/dm33 3030 STAS 7167-92STAS 7167-92 3030 STAS 7167-92STAS 7167-92

1313 Substanţe extractibile cu solvenţi organiciSubstanţe extractibile cu solvenţi organici mg/dmmg/dm33 2020 STAS 7587-96STAS 7587-96 3030 SR 7587-96SR 7587-961414 Detergenţi sintetici anion activiDetergenţi sintetici anion activi mg/dmmg/dm33 3030 SR ISO 7875/96SR ISO 7875/96 2525 SR ISO 7875/1.2-SR ISO 7875/1.2-

96961515 Plumb (PbPlumb (Pb2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,50,5 STAS 8637-79STAS 8637-79 0.50.5 STAS 8637-79STAS 8637-791616 Cadmiu (CdCadmiu (Cd2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 SR ISO 5961/93SR ISO 5961/93 0.30.3 SR ISO 5961/93SR ISO 5961/931717 Crom trivalent (CrCrom trivalent (Cr3+3+)) mg/dmmg/dm33 11 STAS 7884-91STAS 7884-91 -- --1818 Crom total (CrCrom total (Cr3+3+ + Cr + Cr6+6+)) mg/dmmg/dm33 -- -- 1.51.5 STAS 7884-91STAS 7884-911919 Crom hexavalent (CrCrom hexavalent (Cr6+6+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 7884-91STAS 7884-91 0.20.2 STAS 7884-91STAS 7884-91

SR ISO 11083-98SR ISO 11083-982020 Cupru (CuCupru (Cu2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 7795-90STAS 7795-90 0.20.2 STAS 7795-90STAS 7795-902121 Nichel (NiNichel (Ni2+2+)) mg/dmmg/dm33 11 STAS 7987-67STAS 7987-67 1.01.0 STAS 7987-67STAS 7987-672222 Zinc (ZnZinc (Zn2+2+)) mg/dmmg/dm33 11 STAS 8314-87STAS 8314-87 1.01.0 STAS 8314-87STAS 8314-872323 Mangan (MnMangan (Mn2+2+)) mg/dmmg/dm33 11 STAS 8662-70STAS 8662-70 2.02.0 SR 8662/1-96SR 8662/1-96

SR ISO 6633-96SR ISO 6633-962424 Clor rezidual liber (ClClor rezidual liber (Cl22)) mg/dmmg/dm33 11 STAS 6364-78STAS 6364-78 0.50.5 STAS 6364-78STAS 6364-78

Valoarea concentraţiei de CCOCr este condiţionată de respectarea raportului CBO5/CCOCr mai mare sau egal cu 0,4. Pentru verificarea acestei condiţii, vor putea fi utilizate şi rezultatele determinării consumului chimic de oxigen prin metoda cu permanganat de potasiu, urmărind cunoaşterea raportului CCO/CCOCr caracteristic apei uzate

Page 20: legislatie poluare

DEOSEBIRI ÎNTRE NTPA 001/1997 ŞI NTPA 001/2002VALORI LIMITĂ DE ÎNCĂRCARE CU POLUANŢI A APELOR

UZATE/INDUSTRIALE ŞI ORĂŞENEŞTI, EVACUATE ÎN RESURSELE DE APĂ/RECEPTORI NATURALI

Nr. Nr. crt.crt.

Indicatori de calitateIndicatori de calitate UMUM NTPA 001/1997NTPA 001/1997 NTPA 001/2002NTPA 001/2002Limite maxime Limite maxime

admisibileadmisibileMetoda de Metoda de

analizăanalizăValorile limită Valorile limită

admisibileadmisibileMetoda de analizăMetoda de analiză

   A. Indicatori fiziciA. Indicatori fizici               11 TemperaturaTemperatura °C°C 3030 -- 3535 --   B. Indicatori chimiciB. Indicatori chimici               22 pHpH

Pentru Fluviul DunăreaPentru Fluviul Dunăreaunităţi pHunităţi pH 6,5 – 8,56,5 – 8,5

6 5 – 9,06 5 – 9,0STAS 8619/3-90STAS 8619/3-90 6,5 – 8,56,5 – 8,5

6 5 – 9,06 5 – 9,0SR ISO 10523-97SR ISO 10523-97

33 Materii în suspensie (MS)Materii în suspensie (MS) mg/dmmg/dm33 30,030,0 STAS 6953-81STAS 6953-81 35,0 (60,0)35,0 (60,0) STAS 6953-81STAS 6953-8144 Consum biochimic de oxigen la 5 zile Consum biochimic de oxigen la 5 zile

(CBO(CBO55))mg Omg O22/dm/dm33 20,020,0 STAS 6560-82STAS 6560-82 20,020,0 STAS 6560-82STAS 6560-82

SR ISO 5815-98SR ISO 5815-98

55 Consum chimic de oxigen – metoda cu Consum chimic de oxigen – metoda cu permanganat de potasiu (CCOMn)permanganat de potasiu (CCOMn)

mg/dmmg/dm33 40,040,0 STAS 6954-82STAS 6954-82 -- --

66 Consum chimic oxigen – metoda cu Consum chimic oxigen – metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr)bicromat de potasiu (CCOCr)

mg Omg O22/dm/dm33 70,070,0 STAS 6954-82STAS 6954-82 70,0 (125,0)70,0 (125,0) SR ISO 6060-96SR ISO 6060-96

77 Azot amoniacalAzot amoniacal mg/dmmg/dm33 2,02,0 STAS 8683-70STAS 8683-70 2,0 (3,0)2,0 (3,0) STAS 8683-70STAS 8683-7088 Azot total (N)Azot total (N) mg/dmmg/dm33 10,010,0 STAS 7312-83STAS 7312-83 10,0 (15,0)10,0 (15,0) STAS 7312-83STAS 7312-8399 Azotaţi (NOAzotaţi (NO33

--)) mg/dmmg/dm33 25,025,0 STAS 89001/1-STAS 89001/1-7171

25,0 (37,0)25,0 (37,0) STAS 8901/1-71; SR ISO 7890/1-98STAS 8901/1-71; SR ISO 7890/1-98pentru apa de mare: STAS 12999-91pentru apa de mare: STAS 12999-91

1010 Azotiţi (NOAzotiţi (NO22--)) mg/dmmg/dm33 1,01,0 STAS 89001/2-STAS 89001/2-

71711,0 (2,0)1,0 (2,0) STAS 8901/2-71; SR ISO 6777-98STAS 8901/2-71; SR ISO 6777-98

pentru apa de mare: STAS 12754-89pentru apa de mare: STAS 12754-891111 Sulfuri şi hidrogen sulfurat (HSulfuri şi hidrogen sulfurat (H22S)S) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 7510-66STAS 7510-66 0,50,5 SR ISO 10530-97; SR 7510-97SR ISO 10530-97; SR 7510-97

1212 Sulfiţi (SOSulfiţi (SO332-2-)) mg/dmmg/dm33 1,01,0 STAS 7661-89STAS 7661-89 1,01,0 STAS 7661-89STAS 7661-89

1313 Sulfaţi (SOSulfaţi (SO442-2-)) mg/dmmg/dm33 -- -- 600,0600,0 STAS 8061-70STAS 8061-70

1414 Fenoli antrenabili cu vapori de apă Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C(C66HH55OH)OH)

mg/dmmg/dm33 0,050,05 STAS 7167-92STAS 7167-92 0,30,3 STAS R 7167-92STAS R 7167-92

1515 Substanţe extractibile cu solvenţi Substanţe extractibile cu solvenţi organiciorganici

mg/dmmg/dm33 5,05,0 STAS 7587-66STAS 7587-66 20,020,0 SR 7589-96SR 7589-96

1616 Produse petroliereProduse petroliere mg/dmmg/dm33 1,01,0 STAS 7877-87STAS 7877-87 5,05,0 SR 7277/1-95SR 7277/1-95SR 7277/2-95SR 7277/2-95

1717 Fosfaţi (POFosfaţi (PO443-3-)) mg/dmmg/dm33 4,04,0 STAS 10064-75STAS 10064-75 -- --

1818 Fosfor total (P)Fosfor total (P) mg/dmmg/dm33 1,01,0 STAS 10064-75STAS 10064-75 1,0 (2,0)1,0 (2,0) SR EN 1189-99SR EN 1189-991919 Detergenţi sinteticiDetergenţi sintetici mg/dmmg/dm33 0,50,5 STAS 7576-66STAS 7576-66 0,50,5 SR ISO 7825/1-96; SR ISO 7825/2-96SR ISO 7825/1-96; SR ISO 7825/2-962020 Arsen (AsArsen (As++)) mg/dmmg/dm33 00,500,5 STAS 7885-67STAS 7885-67 0,10,1 SR ISO 6595-97SR ISO 6595-97

Page 21: legislatie poluare

DEOSEBIRI ÎNTRE NTPA 001/1997 ŞI NTPA 001/2002VALORI LIMITĂ DE ÎNCĂRCARE CU POLUANŢI A APELOR UZATE/INDUSTRIALE ŞI

ORĂŞENEŞTI, EVACUATE ÎN RESURSELE DE APĂ/RECEPTORI NATURALI (CONTINUARE)

Nr. Nr. crt.crt.

Indicatori de calitateIndicatori de calitate UMUM NTPA 001/1997NTPA 001/1997 NTPA 001/2002NTPA 001/2002

2121 Aluminiu (AlAluminiu (Al3+3+)) mg/dmmg/dm33 8,08,0 STAS 9411-83STAS 9411-83 5,05,0 STAS 9411-83STAS 9411-832222 Calciu (CaCalciu (Ca2+2+)) mg/dmmg/dm33 300300 STAS 3662-90STAS 3662-90 300300 STAS 3662-90; SR ISO 7980-97STAS 3662-90; SR ISO 7980-972323 Plumb (PbPlumb (Pb2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,20,2 STAS 8637-79STAS 8637-79 0,20,2 STAS 8637-79STAS 8637-792424 Cadmiu (CdCadmiu (Cd2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 7852-80STAS 7852-80 0,20,2 STAS 7852-80; SR ISO 5961-93STAS 7852-80; SR ISO 5961-932525 Crom trivalent (CrCrom trivalent (Cr3+3+)) mg/dmmg/dm33 1,01,0 STAS 7884-91STAS 7884-91 -- --2626 Crom total (CrCrom total (Cr3+3+ + Cr + Cr6+6+)) mg/dmmg/dm33 -- -- 1,01,0 STAS 7884-91STAS 7884-91

SR ISO 9174-98SR ISO 9174-982727 Crom hexavalent (CrCrom hexavalent (Cr6+6+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 7884-91STAS 7884-91 0,10,1 STAS 7884-91; SR ISO 11083-98STAS 7884-91; SR ISO 11083-982828 Fier total ionic (FeFier total ionic (Fe2+2+ + Fe + Fe3+3+)) mg/dmmg/dm33 5,05,0 STAS 8634-70STAS 8634-70 5,05,0 SR ISO 6332-96SR ISO 6332-962929 Cupru (CuCupru (Cu2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 7795-80STAS 7795-80 0,10,1 STAS 7795-80STAS 7795-803030 Nichel (NiNichel (Ni2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 7987-67STAS 7987-67 0,50,5 STAS 7987-67STAS 7987-673131 Zinc (ZnZinc (Zn2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,50,5 STAS 8314-87STAS 8314-87 0,50,5 STAS 8314-87STAS 8314-873232 Mercur (HgMercur (Hg2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,0050,005 STAS 8014-79STAS 8014-79 0,050,05 STAS 8045-79STAS 8045-793333 Argint (AgArgint (Ag++)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 8190-68STAS 8190-68 0,10,1 STAS 8190-68STAS 8190-683434 Fluoruri (FFluoruri (F--)) mg/dmmg/dm33 0,50,5 STAS 8910-71STAS 8910-71 5,05,0 STAS 8910-71STAS 8910-713535 Molibden (MoMolibden (Mo2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 11422-84STAS 11422-84 0,10,1 STAS 11422-84STAS 11422-843636 Seleniu (SeSeleniu (Se2+2+)) mg/dmmg/dm33 0,10,1 STAS 12663-88STAS 12663-88 0,10,1 STAS 12663-88STAS 12663-883737 Mangan (total – NTPA nou) (MnMangan (total – NTPA nou) (Mn2+2+)) mg/dmmg/dm33 1,01,0 STAS 8662-70STAS 8662-70 1,01,0 STAS 8662/1-96; SR ISO 6333-96STAS 8662/1-96; SR ISO 6333-963838 Magneziu (MgMagneziu (Mg2+2+)) mg/dmmg/dm33 100,0100,0 STAS 6674-77STAS 6674-77 100,0100,0 STAS 6674-77; SR ISO 7980-97STAS 6674-77; SR ISO 7980-973939 Cobalt (CoCobalt (Co2+2+)) mg/dmmg/dm33 1,01,0 STAS 8288-69STAS 8288-69 1,01,0 STAS 8288-69STAS 8288-694040 Cianuri (totale – NTPA nou) (CNCianuri (totale – NTPA nou) (CN--)) mg/dmmg/dm33 0,050,05 STAS 7685-79STAS 7685-79 0,10,1 SR ISO 6703/1-98; STAS 7685-79SR ISO 6703/1-98; STAS 7685-794141 Clor (rezidual – NTPA nou) liber (ClClor (rezidual – NTPA nou) liber (Cl

22)) mg/dmmg/dm33 0,050,05 STAS 6364-78STAS 6364-78 0,20,2 STAS 6364-78STAS 6364-78

4242 Cloruri (ClCloruri (Cl--)) mg/dmmg/dm33 500,0500,0 STAS 8663-70STAS 8663-70 500,0500,0 STAS 8663-70STAS 8663-704343 Reziduu filtrat la 105 °CReziduu filtrat la 105 °C mg/dmmg/dm33 2000,02000,0 STAS 9187-84STAS 9187-84 2000,02000,0 STAS 9187-84STAS 9187-84   C. Indicatori bacteriologiciC. Indicatori bacteriologici               

4444 Bacterii coliforme totaleBacterii coliforme totale nr./100 cmnr./100 cm33 1 mil.1 mil. STAS 3001-91STAS 3001-91 -- --4545 Bacterii coliforme fecaleBacterii coliforme fecale nr./100 cmnr./100 cm33 10.00010.000 STAS 3001-91STAS 3001-91 -- --4444 StreptocociStreptococi nr./100 cmnr./100 cm33 5.0005.000 STAS 3001-91STAS 3001-91 -- --4646 SalmonellaSalmonella nr./100 cmnr./100 cm33 absentabsent STAS 3001-91STAS 3001-91 -- --

Page 22: legislatie poluare

DEOSEBIRI ÎNTRE NTPA 001/1997 ŞI NTPA 001/2002SUBSTANŢE POLUANTE CU GRAD RIDICAT DE TOXICITATE/PERICULOZITATE

   Clase şi grupe de substanţeClase şi grupe de substanţe

   Tabelul conţine anumite substanţe individuale care aparţin Tabelul conţine anumite substanţe individuale care aparţin următoarelor clase şi grupe de substanţe, selectate în special pe următoarelor clase şi grupe de substanţe, selectate în special pe baza toxicităţii, persistenţei şi bioacumulării lor, cu excepţia baza toxicităţii, persistenţei şi bioacumulării lor, cu excepţia celor care sunt inofensive din punct de vedere biologic sau care celor care sunt inofensive din punct de vedere biologic sau care se transformă rapid în substanţe inofensive biologic:se transformă rapid în substanţe inofensive biologic:

Tabelul cuprinde următoarele clase şi grupe de substanţe selectate Tabelul cuprinde următoarele clase şi grupe de substanţe selectate în special pe baza toxicităţii, persistenţei şi bioacumulării lor:în special pe baza toxicităţii, persistenţei şi bioacumulării lor:

Nr. Nr. crt.crt.

NTPA 001/1997NTPA 001/1997 NTPA 001/2002NTPA 001/2002

11 Compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma Compuşi organohalogenaţi şi substanţe care pot forma asemenea compuşi în mediul acvaticasemenea compuşi în mediul acvatic

Compuşi organohalogenaţiCompuşi organohalogenaţi

22 Compuşi organofosforiciCompuşi organofosforici Compuşi organofosforiciCompuşi organofosforici

33 Compuşi organostaniciCompuşi organostanici Compuşi organostaniciCompuşi organostanici

44 Substanţe cu proprietăţi cancerigene în mediu acvaticSubstanţe cu proprietăţi cancerigene în mediu acvatic Substanţe cu proprietăţi cancerigeneSubstanţe cu proprietăţi cancerigene

55 Compuşi organici ai mercuruluiCompuşi organici ai mercurului Compuşi organici ai mercuruluiCompuşi organici ai mercurului

66 Compuşi organosilicici şi substanţe care pot forma asemenea Compuşi organosilicici şi substanţe care pot forma asemenea compuşi în mediul acvaticcompuşi în mediul acvatic

Compuşi organosiliciciCompuşi organosilicici

77 Uleiuri minerale persistente şi hidrocarburi de origine petrolieră Uleiuri minerale persistente şi hidrocarburi de origine petrolieră persistentepersistente

--

88 Deşeuri radioactive care se concentrează în mediu sau în Deşeuri radioactive care se concentrează în mediu sau în organisme acvaticeorganisme acvatice

Deşeuri radioactive care se concentrează în mediu sau în Deşeuri radioactive care se concentrează în mediu sau în organisme acvaticeorganisme acvatice

99 Substanţe sintetice persistente care pot rămâne în suspensie, Substanţe sintetice persistente care pot rămâne în suspensie, decantate sau flotare, deranjând utilizarea apeidecantate sau flotare, deranjând utilizarea apei

--

      Este interzisă evacuarea în receptori naturali o dată cu apele uzate Este interzisă evacuarea în receptori naturali o dată cu apele uzate a substanţelor individuale care aparţin claselor sau grupelor de a substanţelor individuale care aparţin claselor sau grupelor de substanţe enumerate mai sus şi care au un grad ridicat de substanţe enumerate mai sus şi care au un grad ridicat de periculozitate.periculozitate.

Page 23: legislatie poluare

LEGISLAŢIE PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN ROMÂNIALEGISLAŢIE PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN ROMÂNIA

Scop:Scop: reducerea emisiilor poluante de gaze toxice în special a celor care conduc la reducerea emisiilor poluante de gaze toxice în special a celor care conduc la schimbări climaticeschimbări climatice

reducerea emisiilor poluante prin îmbunătăţiri tehnologicereducerea emisiilor poluante prin îmbunătăţiri tehnologice monitorizarea emisiilor de gazemonitorizarea emisiilor de gaze

Probleme existente:Probleme existente: poluare cu gaze toxice (SOpoluare cu gaze toxice (SO22, NO, NO

22, CO, CO, CO, CO22, NH, NH

33), particule în ), particule în

suspensie (cu Pb, SiOsuspensie (cu Pb, SiO22, azbest), COV, azbest), COV

ploi acideploi acide reducerea stratului de ozonreducerea stratului de ozon efectul de serăefectul de seră

Măsuri obligatorii:Măsuri obligatorii: încadrarea emisiilor în limitele Ordinului nr. 462/1993încadrarea emisiilor în limitele Ordinului nr. 462/1993 declararea emisiilordeclararea emisiilor supravegherea sistematică a emisiilor de gazesupravegherea sistematică a emisiilor de gaze înlocuirea tehnologiilor poluante şi/sau montarea de sisteme de înlocuirea tehnologiilor poluante şi/sau montarea de sisteme de

depoluare a emisiilordepoluare a emisiilor

Măsuri viitoare:Măsuri viitoare: prevenirea poluării cu azbest şi COVprevenirea poluării cu azbest şi COV elaborarea standardelor de combustibilielaborarea standardelor de combustibili elaborarea de acte normative privind poluarea produsă de surse elaborarea de acte normative privind poluarea produsă de surse

mobilemobile

Page 24: legislatie poluare

LEGISLAŢIE REFERITOARE LA PROTECLEGISLAŢIE REFERITOARE LA PROTECŢŢIA AERULUIIA AERULUI   Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător modificată prin HG 314/1998, Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător modificată prin HG 314/1998,

completată prin Legea 159/1999 şi republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată completată prin Legea 159/1999 şi republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată prin OUG 91/2002prin OUG 91/2002

Legea 8/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe Legea 8/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, 1979distanţe lungi, încheiată la Geneva, 1979

Legea 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru schimbările Legea 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite pentru schimbările climatice, semnată la Rio de Janeiro, 1992climatice, semnată la Rio de Janeiro, 1992

Legea 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon Legea 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon adoptată la Viena, 1985 şi a Protocolului privind substanţele care epuizează stratul de ozon adoptată la Viena, 1985 şi a Protocolului privind substanţele care epuizează stratul de ozon adoptată la Montreal, 1987adoptată la Montreal, 1987

HG 243/1995 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru HG 243/1995 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Protecţia Stratului de OzonProtecţia Stratului de Ozon

O 462/1993 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a O 462/1993 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de Normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionaresurse staţionare

O 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediuluiO 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului STAS 10331/1975 Prelevarea probelor de aer.STAS 10331/1975 Prelevarea probelor de aer. STAS 12574/1987 Aer în zone protejate. Condiţii de calitate.STAS 12574/1987 Aer în zone protejate. Condiţii de calitate. Ordonanţa de Urgenţă 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin L655/2001Ordonanţa de Urgenţă 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin L655/2001 O 506/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import si export de O 506/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import si export de

substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozonsubstantele care epuizeaza stratul de ozon

O 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind O 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25.11.1992substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25.11.1992

L 9/2001 privind aprobarea O 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la L 9/2001 privind aprobarea O 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25.11.199225.11.1992

D 22/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O 24/2000D 22/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea O 24/2000

Page 25: legislatie poluare

ORDINUL 462/1993 (CONTINUARE)ANEXA NR. 1. NORME DE LIMITARE PREVENTIVĂ

GENERALĂ A EMISIILOR DE POLUANŢI

DOMENIU DE APLICARE:(1) INSTALAŢII STAŢIONARE, VEHICULE ŞI INFRASTRUCTURI (2) INSTALAŢII DE ARDERE (LA CARE SE APLICĂ ŞI PREVEDERILE COMPLEMENTARE DIN ANEXA NR.2)

 VALORI LIMITĂ DE EMISIE (EXEMPLE):

Nr.Nr.cr.cr.

Clasa de poluanţiClasa de poluanţiSubstanţeSubstanţe

Debit masicDebit masic(g/h)(g/h)

Concentraţie emisieConcentraţie emisie(mg/mc)(mg/mc)DenumireDenumire SimbolSimbol

1.1.Substanţe Substanţe

anorganice sub anorganice sub formă de pulberiformă de pulberi

Cadmiu şi compuşiCadmiu şi compuşi CdCd 11 0.20.2

Nichel şi compuşiNichel şi compuşi NiNi 55 11

Crom şi compuşiCrom şi compuşi CrCr 2525 55

CianurăCianură CNCN      

2.2.Substanţe Substanţe

anorganice sub anorganice sub formă de gazeformă de gaze

Acid cianhidricAcid cianhidric HCNHCN 5050 55

ClorClor ClCl22      

AmoniacAmoniac NHNH33 300300 3030

Oxizi de sulf (exprimaţi în SOOxizi de sulf (exprimaţi în SO22)) SOSO22 50005000 500500

Oxizi de azot (exprimaţi în NOOxizi de azot (exprimaţi în NO22)) NONO22      

3.3.Substanţe organice Substanţe organice sub formă de gaze, sub formă de gaze, vapori sau pulberivapori sau pulberi

Clasa 1Clasa 1Cuprinde 43 de compuşi organici (ex. solvenţi cloruraţi, piridină, fenol etc.)Cuprinde 43 de compuşi organici (ex. solvenţi cloruraţi, piridină, fenol etc.)

-- = 0.1= 0.1 2020

Clasa 2Clasa 2Cuprinde 37 compuşi organiciCuprinde 37 compuşi organici (ex. toluen, xilen, piridină, etil benzen etc.)(ex. toluen, xilen, piridină, etil benzen etc.)

-- = 0.2= 0.2 100100

Clasa 3Clasa 3Cuprinde 22 de compuşi organici (ex. acetaţi de etil, butil, eteri etc.)Cuprinde 22 de compuşi organici (ex. acetaţi de etil, butil, eteri etc.)

-- = 3= 3 150150

4.4.Substanţe Substanţe

cancerigenecancerigene

AzbestAzbest -- 0.50.5 0.10.1

CromCrom CrCr =5=5 11

NichelNichel NiNi      

AcrilonitrilAcrilonitril CC33HH44NN =25=25 55

BenzenBenzen CC66HH66      

Page 26: legislatie poluare

Ordinul 462/1993 (continuare)

Anexa nr.2. Norme de limitare a emisiilor pentru instalaţiile de ardere 

Domeniul de aplicare: 

Se aplică instalaţiilor de ardere alimentate cu combustibili (Anexa nr. 4) 

Valori limită de emisie (exemple):

IndicatoriIndicatori      FocareFocarealimentate cualimentate cu

PulberiPulberi COCO SOSOxx NONO

xx Conţinutul de OConţinutul de O22

din efluentul din efluentul gazos la care se gazos la care se

raporteazăraportează

mg/Nmcmg/Nmc mg/Nmcmg/Nmc mg SOmg SO22/Nmc/Nmc mg NOmg NO

2 2 /Nmc/Nmc %%

1.1. Combustibil lichidCombustibil lichid 5050 170170 17001700 450450 33

2.2. Combustibil solidCombustibil solid(cărbune, lemn)(cărbune, lemn)

100100 250250 20002000400400(variază cu (variază cu

puterea termică a puterea termică a centralei)centralei)

500500400400variază cu variază cu

puterea termică a puterea termică a centralei)centralei)

66

3.3. Gaze naturaleGaze naturale 55 100100       33

4.4. Combustibili multiplii Combustibili multiplii şi focare mixteşi focare mixte

Limitarea emisiilor se face conform normelor specifice combustibilului utilizatLimitarea emisiilor se face conform normelor specifice combustibilului utilizat

Page 27: legislatie poluare

STAS 12574-1987STAS 12574-1987 - - Domeniu de aplicareDomeniu de aplicare Stabileşte concentraţiile maxime admisibile (CMA) ale unor substanţe în aerul atmosferic din zonele protejate.Stabileşte concentraţiile maxime admisibile (CMA) ale unor substanţe în aerul atmosferic din zonele protejate. Prelevarea probelor se realizează conform STAS 10331-1975.Prelevarea probelor se realizează conform STAS 10331-1975.

CMA ale substanţelor poluante (exemplu)CMA ale substanţelor poluante (exemplu)

Nr. crt.Nr. crt. Substanţă poluantăSubstanţă poluantă

CMA, mg/mcCMA, mg/mc Metode de analizăMetode de analiză

medie de scurtă duratămedie de scurtă durată medie de lungă duratămedie de lungă durată   

30 min30 min zilnicăzilnică lunarălunară anualăanuală   

11 Acid clorhidricAcid clorhidric 0,30,3 0,10,1 -- -- STAS 10943-1977STAS 10943-1977

22 AcroleinăAcroleină 0,030,03 0,010,01 -- -- STAS 11331-1979STAS 11331-1979

33 Aldehide (HCHO)Aldehide (HCHO) 0,0350,035 0,0120,012 -- -- STAS 11332-1979STAS 11332-1979

44 AmoniacAmoniac 0,30,3 0,10,1 -- -- STAS 10812-1976STAS 10812-1976

55 ClorClor 0,10,1 0,030,03 -- -- STAS 10916-1977STAS 10916-1977

66 NONO22 0,30,3 0,10,1 -- 0,040,04 STAS 10329-1975STAS 10329-1975

77 SOSO22 0,750,75 0,030,03 -- -- STAS 11184-1975STAS 11184-1975

88 FenolFenol 0,10,1 0,030,03 -- -- STAS 11027-1977STAS 11027-1977

99 FuningineFuningine 0,150,15 0,050,05 -- -- **

1010 Hidrogen sulfuratHidrogen sulfurat 0,0150,015 0,0080,008 -- -- STAS 10814-1976STAS 10814-1976

1111 Metil mercaptanMetil mercaptan -- 0,000010,00001 -- -- **

1212 Oxid de carbonOxid de carbon 6,06,0 2,02,0 -- -- **

1313 Sulfură de carbonSulfură de carbon 0,030,03 0,0050,005 -- -- STAS 11104-1978STAS 11104-1978

1414 TricloretilenăTricloretilenă 4,04,0 1,01,0 -- -- **

1515 Pulberi în suspensiePulberi în suspensie 0,50,5 0,150,15 -- 0,0750,075 STAS 10813-1976STAS 10813-1976

* - Metodele de analiză utilizate necesită avizul Ministerului Sănătăţii.* - Metodele de analiză utilizate necesită avizul Ministerului Sănătăţii.

Substanţe cu acţiune sinergică:Substanţe cu acţiune sinergică:

- SO- SO22, NO, NO

22 şi NH şi NH33;;

- SO- SO22 şi F; şi F;

- SO- SO22 şi aerosoli de H şi aerosoli de H

22SOSO44;;

- SO- SO22 şi pulberi în suspensie; şi pulberi în suspensie;

- NO- NO22 şi pulberi în suspensie; şi pulberi în suspensie;

- HCl, HNO- HCl, HNO33 şi aerosoli de H şi aerosoli de H

22SOSO44..

CMA se calculează:CMA se calculează:

CMA = CMA = 1 1 {{ccii – concentraţia substanţei i, în aer; – concentraţia substanţei i, în aer;

cmacmaii – concentraţia maximă admisibilă a substanţei i – concentraţia maximă admisibilă a substanţei i

Pulberi sedimentabilePulberi sedimentabile

CMA = 17 g/mCMA = 17 g/m22/lună/lună

i

i

cma

c

Page 28: legislatie poluare

Legislaţia referitoare la protecţia solului şi a apelor subteraneLegislaţia referitoare la protecţia solului şi a apelor subterane

Scop:Scop: prevenirea/reducerea poluării solului şi pânzei freaticeprevenirea/reducerea poluării solului şi pânzei freatice

Probleme existente:Probleme existente: poluare sol ca urmare a scurgerilor din rezervoarele subterane şi poluare sol ca urmare a scurgerilor din rezervoarele subterane şi supraterane aflate în contact cu solulsupraterane aflate în contact cu solul

depozitare în locuri neamenajate corespunzător;depozitare în locuri neamenajate corespunzător; pierderi direct pe sol de diverse chimicale în timpul transportuluipierderi direct pe sol de diverse chimicale în timpul transportului emisii de substanţe poluante în atmosferă, care se depun ulterior emisii de substanţe poluante în atmosferă, care se depun ulterior

pe solpe sol utilizarea incorectă a pesticidelor şi îngrăşămintelorutilizarea incorectă a pesticidelor şi îngrăşămintelor

Poluanţi principali:Poluanţi principali: substanţe petroliere, metale grele, BTX, PCB, cianuri, substanţe substanţe petroliere, metale grele, BTX, PCB, cianuri, substanţe organoclorurateorganoclorurate

Măsuri obligatorii:Măsuri obligatorii: respectarea prevederilor legate de:respectarea prevederilor legate de:

      limitele de alertă şi de intervenţie ale calităţii soluluilimitele de alertă şi de intervenţie ale calităţii solului utilizările mai sensibile şi mai puţin sensibile ale soluluiutilizările mai sensibile şi mai puţin sensibile ale solului

Page 29: legislatie poluare

LEGISLAŢIE REFERITOARE LA PROTECŢIA SOLULUI ŞI A APELOR LEGISLAŢIE REFERITOARE LA PROTECŢIA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANESUBTERANE

Legea 18/1991 Legea fondului funciarLegea 18/1991 Legea fondului funciarLegea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător modificată prin HG 314/1998, Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător modificată prin HG 314/1998, completată prin Legea 159/1999 şi republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată completată prin Legea 159/1999 şi republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată prin OUG 91/2002prin OUG 91/2002Circulara 130/1990 a M.A.P.P.M. – D.P.M. privind criterii de apreciere a calităţii solurilorCirculara 130/1990 a M.A.P.P.M. – D.P.M. privind criterii de apreciere a calităţii solurilorHG 756/1993 pentru aprobarea Regulamentului provond stabilirea grupelor de terenuri care HG 756/1993 pentru aprobarea Regulamentului provond stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorareintră în perimetrele de ameliorareHG 267/1995 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciarHG 267/1995 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciarO 184/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de mediuO 184/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de mediuO 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării O 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediuluimediuluiSTAS 1342/1991 Apă potabilă. Condiţii de calitate.STAS 1342/1991 Apă potabilă. Condiţii de calitate.

Page 30: legislatie poluare

Legislaţia română privind deşeurileLegislaţia română privind deşeurile

Scop:Scop: prevenirea/reducerea generării de deşeuriprevenirea/reducerea generării de deşeuri clasificarea deşeurilor pe categoriiclasificarea deşeurilor pe categorii reciclarea/valorificarea deşeurilorreciclarea/valorificarea deşeurilor

Probleme existente:Probleme existente: depozitare necontrolată pe spaţii neamenajatedepozitare necontrolată pe spaţii neamenajate lipsa de sortare a deşeurilorlipsa de sortare a deşeurilor poluare prin deficienţe legate de activitatea de poluare prin deficienţe legate de activitatea de

transport/manipulare deşeuritransport/manipulare deşeuri activităţi referitoare la importul/exportul de deşeuriactivităţi referitoare la importul/exportul de deşeuri

Măsuri obligatorii:Măsuri obligatorii: reducerea cantităţii de deşeuri prin desfăşurarea activităţilor la reducerea cantităţii de deşeuri prin desfăşurarea activităţilor la parametri optimiparametri optimi

respectarea prevederilor legate de colectarea şi reciclarea respectarea prevederilor legate de colectarea şi reciclarea deşeurilor refolosibiledeşeurilor refolosibile

clasificarea deşeurilor şi introducerea evidenţei gestiunii clasificarea deşeurilor şi introducerea evidenţei gestiunii deşeurilordeşeurilor

reglementări privind regimul de import al deşeurilor şi reglementări privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice naturăreziduurilor de orice natură

reglementări privind transportul peste frontieră al deşeurilor şi reglementări privind transportul peste frontieră al deşeurilor şi mărfurilor periculoasemărfurilor periculoase

Măsuri viitoare:Măsuri viitoare: reglementări privind depozitarea deşeurilorreglementări privind depozitarea deşeurilor întărirea măsurilor de recuperare/reciclareîntărirea măsurilor de recuperare/reciclare

Page 31: legislatie poluare

LEGISLAŢIE PRIVIND DEŞEURILELEGISLAŢIE PRIVIND DEŞEURILE

Decret 465/1979 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea şi circulaţia ambalajelorDecret 465/1979 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea şi circulaţia ambalajelor L 14/1980 pentru aprobarea Decretului 465/1979 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea L 14/1980 pentru aprobarea Decretului 465/1979 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea

şi circulaţia ambalajelorşi circulaţia ambalajelor Legea 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor Legea 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor

periculoase şi al eliminării acestorapericuloase şi al eliminării acestora Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător - modificată prin HG 314/1998, completată prin Legea 159/1999 şi Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător - modificată prin HG 314/1998, completată prin Legea 159/1999 şi

republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată prin OUG 91/2002republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată prin OUG 91/2002 HG 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi a altor mărfuri periculoase pentru HG 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi a altor mărfuri periculoase pentru

sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurătorsănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător HG 437/1992 pentru aprobarea şi modificarea HG 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice HG 437/1992 pentru aprobarea şi modificarea HG 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice

natură precum şi a altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurătornatură precum şi a altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător HG 511/1994 privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de către societăţi comerciale din HG 511/1994 privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de către societăţi comerciale din

a căror activitate rezultă unele deşeuri poluantea căror activitate rezultă unele deşeuri poluante O 1621/1995 al Ministerului Industriilor privind aprobarea Normelor Metodologice pentru procedura de autorizare a agenţilor O 1621/1995 al Ministerului Industriilor privind aprobarea Normelor Metodologice pentru procedura de autorizare a agenţilor

economici care desfăşoară activităţi de colectare, prelucrare şi livrare a deşeurilor refolosibileeconomici care desfăşoară activităţi de colectare, prelucrare şi livrare a deşeurilor refolosibile OG 78/2000 privind regimul deşeurilorOG 78/2000 privind regimul deşeurilor L 426/2001 pentru aprobarea OG 78/2000 privind regimul deşeurilorL 426/2001 pentru aprobarea OG 78/2000 privind regimul deşeurilor OG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (abroga OG 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, OG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (abroga OG 33/1995 privind măsuri pentru colectarea,

reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel)reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel) L 465/2001 pentru aprobarea OG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabileL 465/2001 pentru aprobarea OG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile D 618/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabileD 618/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea OG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile HG 662/2001 – Hotarare privind gestionarea uleiurilor uzateHG 662/2001 – Hotarare privind gestionarea uleiurilor uzate HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoaseHG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalajeHG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje O 219/2002 - Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate O 219/2002 - Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate

din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicaleactivităţile medicale

Page 32: legislatie poluare

Anexa 2

LISTA cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase (LISTA cuprinzând deşeurile, inclusiv cele periculoase (**))  

20 de categorii (titluri) de deşeuri, provenite din domenii diverse, subclasificate fiecare în subgrupe (subtitluri);20 de categorii (titluri) de deşeuri, provenite din domenii diverse, subclasificate fiecare în subgrupe (subtitluri); deşeurile periculoase sunt evidenţiate prin asteriscurideşeurile periculoase sunt evidenţiate prin asteriscuri fiecare subgrupă are un cod de 4 cifre; primele 2 cifre coincid cu numărul categorieifiecare subgrupă are un cod de 4 cifre; primele 2 cifre coincid cu numărul categoriei fiecare tip de deşeu – periculos sau nu - are un cod complet de 6 cifre; primele 2 corespund categoriei, următoarele 2 corespund subgrupei fiecare tip de deşeu – periculos sau nu - are un cod complet de 6 cifre; primele 2 corespund categoriei, următoarele 2 corespund subgrupei

şi ultimile 2 individualizează deşeul respectivşi ultimile 2 individualizează deşeul respectiv CategoriiCategorii (titluri de deşeuri): (titluri de deşeuri):

Deşeuri rezultate de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor (cu 4 subgrupe).Deşeuri rezultate de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor (cu 4 subgrupe). Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor (cu 7 Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor (cu 7

subgrupe).subgrupe). Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului (cu 3 subgrupe).Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului (cu 3 subgrupe). Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă (cu 2 subgrupe).Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă (cu 2 subgrupe). Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor (cu 3 subgrupe).Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor (cu 3 subgrupe). Deşeuri din procese chimice anorganice (cu 15 subgrupe).Deşeuri din procese chimice anorganice (cu 15 subgrupe). Deşeuri din procese chimice organice (cu 4 subgrupe).Deşeuri din procese chimice organice (cu 4 subgrupe). Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea straturilor de acoperire (vopsele, lacuri, emailuri vitroase), a adezivilor, Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea straturilor de acoperire (vopsele, lacuri, emailuri vitroase), a adezivilor,

cleiurilor şi cernelurilor tipografice (cu 5 subgrupe).cleiurilor şi cernelurilor tipografice (cu 5 subgrupe). Deşeuri din industria fotografică (cu 1 subgrupă).Deşeuri din industria fotografică (cu 1 subgrupă). Deşeuri din procesele termice (cu 14 subgrupe).Deşeuri din procesele termice (cu 14 subgrupe). Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi altor materiale; hidrometalurgie neferoasă (cu 4 subgrupe).Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi altor materiale; hidrometalurgie neferoasă (cu 4 subgrupe). Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice (cu 2 subgrupe).Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice (cu 2 subgrupe). Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia celor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19) (cu 7 subgrupe).Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia celor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19) (cu 7 subgrupe). Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare (cu excepţia 07 şi 08) (cu 1 subgrupă).Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare (cu excepţia 07 şi 08) (cu 1 subgrupă). Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte (cu 2 Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte (cu 2

subgrupe).subgrupe). Deşeuri nespecificate în altă parte (cu 11 subgrupe).Deşeuri nespecificate în altă parte (cu 11 subgrupe). Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) (cu 8 subgrupe).Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) (cu 8 subgrupe). Deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea Deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea

hranei în bucătării sau restaurante, care nu au legătură directă cu activitatea sanitară (cu 2 subgrupe).hranei în bucătării sau restaurante, care nu au legătură directă cu activitatea sanitară (cu 2 subgrupe). Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz

industrial (cu 13 subgrupe).industrial (cu 13 subgrupe). Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat (cu 3 subgrupe).Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat (cu 3 subgrupe).

Page 33: legislatie poluare

Legislaţie română privind substanţele toxice şi periculoaseLegislaţie română privind substanţele toxice şi periculoase

Tipuri uzuale:Tipuri uzuale: chimicale de bază: acizi, baze, etc.chimicale de bază: acizi, baze, etc. cianuri, metale grelecianuri, metale grele substanţe cancerigenesubstanţe cancerigene pesticidepesticide

Reglementări referitoare la:Reglementări referitoare la: clasificareaclasificareaproducereaproducereamanipulareamanipulareacondiţionareacondiţionareautilizareautilizareatransportultransportuldepozitareadepozitareaambalareaambalareaimportul/exportulimportul/exportul substanţelor toxicesubstanţelor toxice

Lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice se stabileşte de Lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin substanţe toxice se stabileşte de Ministerul Sănătăţii cu acordul al M.A.P.M. şi se publică în Monitorul Oficial.Ministerul Sănătăţii cu acordul al M.A.P.M. şi se publică în Monitorul Oficial.

Page 34: legislatie poluare

LEGISLAŢIE PRIVIND SUBSTANŢELE TOXICE SI PERICULOASELEGISLAŢIE PRIVIND SUBSTANŢELE TOXICE SI PERICULOASE

D 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxiceD 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice Legea 15/1980 pentru aprobarea Decretului 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxiceLegea 15/1980 pentru aprobarea Decretului 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice Legea 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi regimul pesticidelorLegea 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi regimul pesticidelor HG 75/1991 pentru stabilirea contravenţiilor privind regimul produselor şi substanţelor stupefianteHG 75/1991 pentru stabilirea contravenţiilor privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător - modificată prin HG 314/1998, completată prin Legea Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător - modificată prin HG 314/1998, completată prin Legea

159/1999 şi republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată prin OUG 91/2002159/1999 şi republicată în anul 2000, apoi modificată şi completată prin OUG 91/2002 Legea 85/1995 pentru aprobarea Ordonanţei 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz Legea 85/1995 pentru aprobarea Ordonanţei 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz

fitosanitarfitosanitar Legea 126/1995 privind regimul materiilor exploziveLegea 126/1995 privind regimul materiilor explozive Legea 14/1995 pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Legea 14/1995 pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului

DunareaDunarea Legea 56/1997 privind aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si Legea 56/1997 privind aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si

folosirii armelor chimice si distrugerea acestorafolosirii armelor chimice si distrugerea acestora HG 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi HG 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi

protecţia mediului înconjurătorprotecţia mediului înconjurător HG 172/1997 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Substanţelor Chimice Potenţial Toxice şi aprobarea HG 172/1997 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Substanţelor Chimice Potenţial Toxice şi aprobarea

Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuiaRegulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia HG 50/1999 privind marcarea buteliilor de sticlă refolosibile, utilizate pentru ambalarea substanţelor şi produselor HG 50/1999 privind marcarea buteliilor de sticlă refolosibile, utilizate pentru ambalarea substanţelor şi produselor

periculoase periculoase O 43/1980 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea listei substanţelor toxice şi plantelor care conţin substanţe O 43/1980 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea listei substanţelor toxice şi plantelor care conţin substanţe

toxicetoxice O 101/1991 al M.M.P.S. şi 1272 al Ministerului Sănătăţii pentru extinderea aplicării pentru agenţii privaţi a regimului O 101/1991 al M.M.P.S. şi 1272 al Ministerului Sănătăţii pentru extinderea aplicării pentru agenţii privaţi a regimului

produselor şi substanţelor toxice reglementat prin D 466/1979produselor şi substanţelor toxice reglementat prin D 466/1979 O 288/1997 al M.M.P.S. privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru cultura mare şi utilizarea O 288/1997 al M.M.P.S. privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru cultura mare şi utilizarea

substanţelor toxice în activităţi din agriculturăsubstanţelor toxice în activităţi din agricultură OG 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoaseOG 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoaseOUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor HG 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor

compuşi similaricompuşi similari

Page 35: legislatie poluare

Concluzii privind rolul şi caracteristicile legislaţiei de mediu din România. Procesul de aderare la UE.

Tendinţe actuale de aliniere a legislaţiei române la normele europene de mediu

1. Rolul actelor normative de mediu1. Rolul actelor normative de mediu

  

INSTRUMENTE UTILE pentru:INSTRUMENTE UTILE pentru:

prevenirea poluării şi a degradării ambientale şi pentru implementarea măsurilor adecvate prevenirea poluării şi a degradării ambientale şi pentru implementarea măsurilor adecvate atingerii acestor deziderateatingerii acestor deziderate

protejarea sănătăţii umane, a ecosistemelor şi a mediului în ansamblul săuprotejarea sănătăţii umane, a ecosistemelor şi a mediului în ansamblul său dezvoltarea şi amenajarea în mod echilibrat a teritoriuluidezvoltarea şi amenajarea în mod echilibrat a teritoriului regenerarea resurselor naturale şi valorificarea raţională a celor rare şi neregenerabileregenerarea resurselor naturale şi valorificarea raţională a celor rare şi neregenerabile asigurarea dezvoltării durabileasigurarea dezvoltării durabile

  

2. Caracteristici ale legislaţiei de mediu române2. Caracteristici ale legislaţiei de mediu române

  

complexitatecomplexitate

reglementează practic toate activităţile umane semnificative care, într-un fel sau altul, au reglementează practic toate activităţile umane semnificative care, într-un fel sau altul, au incidenţă asupra mediului înconjurătorincidenţă asupra mediului înconjurător

dinamismdinamism

destinate eliminării/diminuării impactului de mediu într-un context evolutiv, al dezvoltării într-destinate eliminării/diminuării impactului de mediu într-un context evolutiv, al dezvoltării într-un mediu sănătosun mediu sănătos

Page 36: legislatie poluare

3. Tendinţe actuale de aliniere a legislaţiei române la normele europene de mediu (I)3. Tendinţe actuale de aliniere a legislaţiei române la normele europene de mediu (I)

  

UE a demarat o acţiune de sprijinire a ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est în direcţia UE a demarat o acţiune de sprijinire a ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est în direcţia pregătirii aderării la UE:pregătirii aderării la UE:

MaastrichtMaastricht (1992) (1992)

Semnarea tratatului pentru UE care prevede, printre altele, menţinerea şi completarea ACQUIS-ului Semnarea tratatului pentru UE care prevede, printre altele, menţinerea şi completarea ACQUIS-ului comunitar, pachetul minim de legi pentru ţările care vizează aderarea la UE (în vigoare din 1997).comunitar, pachetul minim de legi pentru ţările care vizează aderarea la UE (în vigoare din 1997).

Din cele peste 300 acte normative ale UE pe linie de mediu, ACQUIS-ul comunitar cuprindeDin cele peste 300 acte normative ale UE pe linie de mediu, ACQUIS-ul comunitar cuprinde

74 directive;74 directive;21 reglementări.21 reglementări.

Aceste acte normative vor trebui transpuse şi reglementate în legislaţia naţională a ţărilor care Aceste acte normative vor trebui transpuse şi reglementate în legislaţia naţională a ţărilor care urmează să capete statutul de membru al UE.urmează să capete statutul de membru al UE.

Cuprinde acte incluse sau nu în Carta Albă, referitoare la:Cuprinde acte incluse sau nu în Carta Albă, referitoare la:

calitate aer;calitate aer;gestiune deşeuri;gestiune deşeuri;calitate apă;calitate apă;protecţia naturii;protecţia naturii;controlul poluării industriale;controlul poluării industriale;chimie;chimie;zgomot – surse mobile;zgomot – surse mobile; securitatea nucleară.securitatea nucleară.

Page 37: legislatie poluare

Tendinţe actuale de aliniere a legislaţiei române la normele europene de mediu (II)Tendinţe actuale de aliniere a legislaţiei române la normele europene de mediu (II)

  

EssenEssen (1994) (1994)Consiliul Europei a stabilit Consiliul Europei a stabilit strategia de preaderarestrategia de preaderare::

prin delimitarea priorităţii de integrare în Piaţa Internă Comună (PIC);prin delimitarea priorităţii de integrare în Piaţa Internă Comună (PIC); prin adoptarea Cartei Albe privind pregătirea ţărilor asociate;prin adoptarea Cartei Albe privind pregătirea ţărilor asociate;

Carta AlbăCarta Albă:: a fost elaborată de Comisia Europeană;a fost elaborată de Comisia Europeană; în vigoare din 1995;în vigoare din 1995; identifică măsurile-cheie necesar a fi adoptate de fiecare sector al PIC;identifică măsurile-cheie necesar a fi adoptate de fiecare sector al PIC; propune o ordine în abordarea aproximării legislative;propune o ordine în abordarea aproximării legislative; evidenţiază şi descrie structurile necesare pentru punerea în aplicare a reglementărilor evidenţiază şi descrie structurile necesare pentru punerea în aplicare a reglementărilor

UE;UE; include ca obiective prioritare de protecţia mediului pentru funcţionarea PIC:include ca obiective prioritare de protecţia mediului pentru funcţionarea PIC:

   controlul radioactivităţii şi al altor substanţe periculoase;controlul radioactivităţii şi al altor substanţe periculoase; organisme modificate genetic;organisme modificate genetic; managementul deşeurilor;managementul deşeurilor; emisiile de poluare fonică;emisiile de poluare fonică; poluarea aerului şi reducerea stratului de ozon.poluarea aerului şi reducerea stratului de ozon.

alinierea la PIC implică respectarea Cartei Albe în ceea ce priveşte cerinţele de mediu;alinierea la PIC implică respectarea Cartei Albe în ceea ce priveşte cerinţele de mediu; aderarea la UE implică acceptarea întregului ACQUIS Comunitar;aderarea la UE implică acceptarea întregului ACQUIS Comunitar; responsabilitatea alinierii la PIC şi stabilirea propriilor priorităţi în diferite sectoare de activitate revine responsabilitatea alinierii la PIC şi stabilirea propriilor priorităţi în diferite sectoare de activitate revine

în primul rând ţărilor asociate;în primul rând ţărilor asociate; UE acordă asistenţă pentru armonizarea legislativă prin intermediul programelor PHARE.UE acordă asistenţă pentru armonizarea legislativă prin intermediul programelor PHARE.

Page 38: legislatie poluare

4. Implementarea legislaţiei UE şi procesul de accedere la UE 4. Implementarea legislaţiei UE şi procesul de accedere la UE

Demers facilitat prin intermediul unui Demers facilitat prin intermediul unui ghid UEghid UE care: care:

abordează acele elemente de implementare comune mai multor directive;abordează acele elemente de implementare comune mai multor directive;

sugerează modul în care planificarea implementării poate fi integrată în planificarea guvernamentală generală pentru accedere la UE;sugerează modul în care planificarea implementării poate fi integrată în planificarea guvernamentală generală pentru accedere la UE;

furnizează o listă de verificare pentru managementul implementării pe care guvernele o pot utiliza pentru a-şi monitoriza progresul în furnizează o listă de verificare pentru managementul implementării pe care guvernele o pot utiliza pentru a-şi monitoriza progresul în implementarea Acquis-ului.implementarea Acquis-ului.

  

Procesul de aproximare a sistemelor legale şi administrative ale ţărilor candidate la UE la contextul de legi mai amplu şi mai complex al Procesul de aproximare a sistemelor legale şi administrative ale ţărilor candidate la UE la contextul de legi mai amplu şi mai complex al UE reprezintă o sarcină foarte laborioasă, care necesită o planificare şi un management eficient.UE reprezintă o sarcină foarte laborioasă, care necesită o planificare şi un management eficient.

  

Procesul de aproximare implică în special 3 elemente care se intercorelează:Procesul de aproximare implică în special 3 elemente care se intercorelează:

- transpunerea legislativă;- transpunerea legislativă;

- implementarea;- implementarea;

- constrângerea.- constrângerea.

Directivele UE adoptate ca legi naţionale trebuie integrate în sistemul naţional de legi administrative şi de mediu.Directivele UE adoptate ca legi naţionale trebuie integrate în sistemul naţional de legi administrative şi de mediu.

În acest scop, se prevede existenţa unor:În acest scop, se prevede existenţa unor:

sisteme de colectare de date certe;sisteme de colectare de date certe;

sisteme şi instituţii eficiente pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor, a inspecţiilor şi a calităţii mediului;sisteme şi instituţii eficiente pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor, a inspecţiilor şi a calităţii mediului;

proceduri şi instrumente pentru creşterea conştientizării de mediu a unităţilor industriale şi a publicului, spre a sprijini măsurile de proceduri şi instrumente pentru creşterea conştientizării de mediu a unităţilor industriale şi a publicului, spre a sprijini măsurile de protecţie a mediului;protecţie a mediului;

instituţii şi metode pentru a facilita participarea publicului la managementul de mediu;instituţii şi metode pentru a facilita participarea publicului la managementul de mediu;

sisteme represive pentru încălcarea normelor;sisteme represive pentru încălcarea normelor;

instruiri ale diverselor segmente ale societăţii;instruiri ale diverselor segmente ale societăţii;

finanţare adecvată pentru implementare şi pentru instituţiile de constrângere.finanţare adecvată pentru implementare şi pentru instituţiile de constrângere.

Page 39: legislatie poluare

Planificarea procesului de aPlanificarea procesului de addeerarare la UEre la UE

  

este condusă de NPAA (Programul Naţional pentru Adoptare a Acquis-ului).este condusă de NPAA (Programul Naţional pentru Adoptare a Acquis-ului). în cadrul capitolului său de mediu şi pentru fiecare sector de mediu, NPAA în cadrul capitolului său de mediu şi pentru fiecare sector de mediu, NPAA

stabileşte:stabileşte:

situaţia curentă;situaţia curentă; priorităţi de termen scurt şi mediu pentru parteneriatul de accedere;priorităţi de termen scurt şi mediu pentru parteneriatul de accedere; necesităţi de formare instituţională;necesităţi de formare instituţională; necesităţi financiare de termen scurt şi mediu.necesităţi financiare de termen scurt şi mediu.

NPAA este sprijinit de planuri de implementare ce conţin acţiunile necesare, NPAA este sprijinit de planuri de implementare ce conţin acţiunile necesare, timpul, responsabilii şi resursele alocate.timpul, responsabilii şi resursele alocate.

planificarea implementării necesită informaţii şi decizii la 3 nivele:planificarea implementării necesită informaţii şi decizii la 3 nivele:

pentru fiecare element de legislaţie;pentru fiecare element de legislaţie; pentru fiecare sector de mediu;pentru fiecare sector de mediu; pentru tot Acquis-ul de mediu.pentru tot Acquis-ul de mediu.

Page 40: legislatie poluare

IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI UEIMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI UE

Factori care o condiţionează:Factori care o condiţionează:

de natură legală (determinarea structurilor de implementare, implicarea de natură legală (determinarea structurilor de implementare, implicarea acţionarilor, adoptarea legislaţiei cadru înainte de cea mai detaliată)acţionarilor, adoptarea legislaţiei cadru înainte de cea mai detaliată)

de natură instituţională (administraţie, participarea publicului, constrângeri)de natură instituţională (administraţie, participarea publicului, constrângeri)

Gestionarea procesului de implementare este în strânsă legătură cu Gestionarea procesului de implementare este în strânsă legătură cu prevederile din ISO 14001, care implică:prevederile din ISO 14001, care implică:

listarea sarcinilor şi identificarea implicaţiilor cheie (legale, administrative, listarea sarcinilor şi identificarea implicaţiilor cheie (legale, administrative, tehnologice, resurse umane şi financiare);tehnologice, resurse umane şi financiare);

prioritizarea sarcinilor pe baza criteriilor agreate;prioritizarea sarcinilor pe baza criteriilor agreate; desemnarea responsabilităţilor către diverse autorităţi;desemnarea responsabilităţilor către diverse autorităţi; identificarea implicaţiilor intersectoriale şi facilitarea coordonării identificarea implicaţiilor intersectoriale şi facilitarea coordonării

interministeriale;interministeriale; stabilirea de programe de lucru cu termene clare;stabilirea de programe de lucru cu termene clare; monitorizarea progresului atât în ceea ce priveşte calitatea mediului cât şi eficienţa monitorizarea progresului atât în ceea ce priveşte calitatea mediului cât şi eficienţa

implementării.implementării.

Page 41: legislatie poluare

Constatări importante privind alinierea la normele UEConstatări importante privind alinierea la normele UE

Legislaţia de mediu din România încearcă în prezent să se apropie de exigenţele şi criteriile UE.Legislaţia de mediu din România încearcă în prezent să se apropie de exigenţele şi criteriile UE. Prin semnarea Convenţiei de preaderare la UE, România s-a obligat să-şi armonizeze legislaţia în Prin semnarea Convenţiei de preaderare la UE, România s-a obligat să-şi armonizeze legislaţia în

general şi legislaţia de mediu în particular cu legislaţia UE.general şi legislaţia de mediu în particular cu legislaţia UE. În cadrul acţiunilor de integrare europeană întreprinse de România în ceea ce priveşte componenta În cadrul acţiunilor de integrare europeană întreprinse de România în ceea ce priveşte componenta

de protecţie a mediului, s-au avut în vedere următoarele criterii:de protecţie a mediului, s-au avut în vedere următoarele criterii:

politica de mediu este un element esenţial al procesului de integrare europeană;politica de mediu este un element esenţial al procesului de integrare europeană; exigenţele şi reglementările din domeniul protecţiei mediului trebuie să fie integrate în exigenţele şi reglementările din domeniul protecţiei mediului trebuie să fie integrate în

definirea şi in implementarea celorlalte politici sectoriale implicate în procesul de integrare definirea şi in implementarea celorlalte politici sectoriale implicate în procesul de integrare europeană;europeană;

dat fiind caracterul transeuropean (fără frontiere) al problemelor de mediu, este necesar ca dat fiind caracterul transeuropean (fără frontiere) al problemelor de mediu, este necesar ca acestea să fie studiate în etapa de preaderare, adică încă de la începutul procesului de acestea să fie studiate în etapa de preaderare, adică încă de la începutul procesului de integrare.integrare.

Amploarea acţiunilor impuse de procesul integrării europene şi timpul restrâns avut la dispoziţie au Amploarea acţiunilor impuse de procesul integrării europene şi timpul restrâns avut la dispoziţie au determinat ţările candidate la integrare să-şi stabilească un calendar de lucru şi o listă de priorităţi.determinat ţările candidate la integrare să-şi stabilească un calendar de lucru şi o listă de priorităţi.

Dificultăţi majore întâmpinate:Dificultăţi majore întâmpinate:

numărul mare de acte normative aplicabile în domeniul mediului, existente la nivelul UE;numărul mare de acte normative aplicabile în domeniul mediului, existente la nivelul UE; necesitatea elaborării de numeroase reglementări proprii de mediu, adaptate la contextul necesitatea elaborării de numeroase reglementări proprii de mediu, adaptate la contextul

naţional existent şi totodată în armonie cu legislaţia UE;naţional existent şi totodată în armonie cu legislaţia UE; adaptarea/crearea instituţiilor şi a condiţiilor pentru aplicarea acestor reglementări;adaptarea/crearea instituţiilor şi a condiţiilor pentru aplicarea acestor reglementări; timpul scurt avut la dispoziţie;timpul scurt avut la dispoziţie; lipsa resurselor pentru realizarea efectivă a obiectivelor de protecţia mediului;lipsa resurselor pentru realizarea efectivă a obiectivelor de protecţia mediului; implicarea redusă a populaţiei.implicarea redusă a populaţiei.

Page 42: legislatie poluare

Convenţii Internaţionale semnate de România după 1990 pe linia protecţiei mediuluiConvenţii Internaţionale semnate de România după 1990 pe linia protecţiei mediului

1.1. Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Legea nr. 24/1994).(Legea nr. 24/1994).2.2. Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon (Legea nr. 84/1993).Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon (Legea nr. 84/1993).3.3. Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (Legea nr. 8/1991).(Legea nr. 8/1991).4.4. Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Legea nr. 6/1993).(Legea nr. 6/1993).5.5. Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării (Legea nr. 98/1992).(Legea nr. 98/1992).6.6. Convenţie asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor Convenţie asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor

acvatice acvatice (Legea nr. 5/1991).(Legea nr. 5/1991).7.7. Convenţie privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa Convenţie privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Legea nr. 13/ (Legea nr. 13/

1993).1993).8.8. Convenţie privind diversitatea biologică Convenţie privind diversitatea biologică (Legea nr. 58/1994).(Legea nr. 58/1994).9.9. Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere, al deşeurilor periculoase şi al Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere, al deşeurilor periculoase şi al

eliminării acestora eliminării acestora (Legea nr. 6/1991).(Legea nr. 6/1991).10.10. Convenţie privind protecţia fizică a materialelor nucleare Convenţie privind protecţia fizică a materialelor nucleare (Legea nr. 78/1993)(Legea nr. 78/1993)..11.11. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Legea nr. (Legea nr.

14/1994).14/1994).12.12. Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale

(Legea nr. 30/1995).(Legea nr. 30/1995).13.13. Convenţie privind securitatea nucleară Convenţie privind securitatea nucleară (Legea nr. 40/1995).(Legea nr. 40/1995).

Caracter global, regional, bilateral.Caracter global, regional, bilateral. Semnarea acestor documente şi promovarea lor pe plan intern nu constituie decât un început în Semnarea acestor documente şi promovarea lor pe plan intern nu constituie decât un început în

abordarea aspectului respectiv. În principal, este necesar să se creeze condiţiile pentru punerea în abordarea aspectului respectiv. În principal, este necesar să se creeze condiţiile pentru punerea în practică a tuturor măsurilor şi prevederilor din documentele care atestă obligaţiile României care practică a tuturor măsurilor şi prevederilor din documentele care atestă obligaţiile României care decurg din actul semnat.decurg din actul semnat.

Page 43: legislatie poluare

B I B L I O G R A F I EB I B L I O G R A F I E

Adil El Massi – Adil El Massi – Acquis-ul de mediu al Uniunii Europene – Acquis-ul de mediu al Uniunii Europene – prezentare PERFECTLINK, Seminar Gdynia - Polonia , 2003prezentare PERFECTLINK, Seminar Gdynia - Polonia , 2003

Tomescu Razvan – Legislatie de Mediu – Curs BENA, Bucuresti, Tomescu Razvan – Legislatie de Mediu – Curs BENA, Bucuresti, 20042004

Tania Razvan – Educatia de Mediu - Curs BENA, Bucuresti, 2004Tania Razvan – Educatia de Mediu - Curs BENA, Bucuresti, 2004 Directiva IPPC : Directiva IPPC :

http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htmhttp://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htm BREFS : BREFS : http://eippcb.jrc.es/pages/Fabout.htmhttp://eippcb.jrc.es/pages/Fabout.htm Transpunerea IPPC in tarile candidate: Transpunerea IPPC in tarile candidate:

http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/ippc_transpositionhttp://europa.eu.int/comm/environment/ippc/ippc_transposition_table.pdf_table.pdf

Glosar de termeni de mediu (inclusiv in limba romana):Glosar de termeni de mediu (inclusiv in limba romana): http://glossary/eea.eu.int/EEAGlossaryhttp://glossary/eea.eu.int/EEAGlossary