7
 MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN ZONELE AEROPORTUARE I EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA COMUNIT ĂŢII Mihaiella CREU INCDT-COMOTI, [email protected] Rezumat Transportul aerian, ca toare celelalte activit ăţ i, generează o poluare atmosferică la scară locală, regional ă şi planetară. Deşi măsurările realizate în jurul aeroporturilor arată că toate concentraţ iile poluanţ ilor monitorizaţ i sunt inferioare valorilor concentraţ iilor din centrul marilor oraşe, este necesară o acţ iune susţ inută pentru a limita contribuţ ia aviaţ iei în cadrul dezvoltării durabile. Conştienţ i de această problemă aeroporturile, constructorii de avioane şi cercetătorii s-au gândit la consecinţ ele pe care le are traficul aerian asupra mediului. Misiunea lor este de a înţ elege care este natura emisiilor în jurul aeroportului, cum se dispersează acestea în atmosfer ă şi apoi să evalueze efectele lor asupra sănătăţ ii oamenilor şi a mediului. Scopul acestei lucrari este de a prezenta emisiile produse de aeronave, pentru a sublinia importanţ a cercetării în lupta împotriva poluării atmosferice. Introducere În anii următori, avioanele nu vor mai fi vândute doar pentru performanţ ele lor tehnice, ci şi datorită caracteristicilor cu impact asupra mediului. Poluarea atmosferica, alături de poluarea sonoră va deveni o miză esenţ ială, emisiile din sectorul aeronautic fiind departe de a fi neglijabile şi motoarele necesitand a fi supuse unor norme antipoluare din ce în ce mai severe. Principalii poluan ţ i emişi în jurul aeroporturilor şi care influenţ ează local calitatea aerului sunt: oxizii de azot (NO x ), monoxidul de carbon (CO), hidrocarburile nearse (HC), compu şii organici volatili (COV), dioxidul de sulf (SO 2 ) şi particulele. Emisiile avioanelor sunt de natură diferită, după regimul de funcţ ionare al motoarelor: la rulare se produc în principal hidrocarburi nearse şi monoxid de carbon, în timp ce la decolare, când motoarele sunt la maximul lor de putere şi temperaturile foarte ridicate, este favorizată producerea de NO x  . În momentul de faţă, se consideră că punctele de măsurare a poluanţ ilor atmosferici nu sunt suficiente pentru a preciza contribuţ ia aeroporturilor la poluarea atmosferică locală. Pentru aceasta, în cadrul programelor internaţ ionale au fost prevăzute campanii de măsurare ce au ca scop determinarea cantitativă de poluanţ i atmosferici şi corelarea acestora cu emisiile aeroportuare.

poluare avioane

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: poluare avioane

5/17/2018 slidepdf.com | 502: Bad gateway

http://slidepdf.com/reader/full/poluare-avioane 1/1

Error 502 Ray ID: 41c64bcab2159f4e • 2018-05-17 13:05:31

UTC

Bad gateway

You

Browser

Working

Ashburn

Cloudflare

Working

slidepdf.com

Host

Error

What happened?

The web server reported a bad gateway error.

What can I do?

Please try again in a few minutes.

Cloudflare Ray ID: 41c64bcab2159f4e • Your IP: 2607:5300:203:be2:: • Performance & security by Cloudflare